HGM18/2009
ID intern unic:  330407
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 18
din  20.01.2009
cu privire la implementarea normelor salariale prevăzute
 în anul 2009 pentru angajaţii din ramurile sectorului bugetar
Publicat : 23.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 10-11     art Nr : 44
    MODIFICAT
   
HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766
    HG253 din 20.04.12, MO85-87/04.05.12 art.295
    HG99 din16.02.10, MO27-28//19.02.10 art.138

    În scopul realizării prevederilor Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Se stabileşte că cheltuielile, ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri, vor fi suportate din contul mijloacelor alocate pentru anul 2009 în bugetele respective, precum şi din contul mijloacelor speciale şi mijloacelor disponibile ale ministerelor, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice.

    PRIM-MINISTRU                                                     Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                             Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                    Mariana Durleşteanu

    Nr. 18. Chişinău, 20 ianuarie 2009.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 18
din 20 ianuarie 2009
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Se stabilesc, începînd cu 1 ianuarie 2009, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1-15 la prezenta hotărîre la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate în anexele nr.17-19 la prezenta hotărîre.
    Începînd cu 1 aprilie 2009, salariile de funcţie pentru cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar şi corpul profesoral se vor stabili în limitele grilelor de salarii pe categoriile de salarizare, inclusiv în cuantumul maxim al grilei.
    În acest scop, instituţiile de învăţămînt de toate nivelurile vor calcula volumul mijloacelor financiare destinate salarizării cadrelor didactice, reieşind din mărimea medie a grilelor de salarii, prevăzute în anexa nr.17 la prezenta hotărîre pentru cadrele didactice şi corpul profesoral.
    De la 1 septembrie 2009, salarizarea cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt preşcolar, primar, secundar-general, secundar profesional, mediu de specialitate, extraşcolar, din şcolile sportive şi alte forme de învăţămînt preuniversitar şi a corpului profesoral din instituţiile de învăţămînt superior, inclusiv cu funcţii de conducere, se va efectua conform condiţiilor de salarizare stabilite reieşind din salariile de funcţie lunare, prevăzute în anexa nr. 11 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.”;
    2) anexa nr.1:
    a) se completează cu punctul 7, cu următorul cuprins:
    „7. Personalului didactic şi de conducere al instituţiilor de învăţămînt ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei i se stabileşte un spor în mărime de pînă la 50% din salariul de bază pentru caracterul creativ, individualizat şi specific al procesului de instruire a elevilor şi studenţilor dotaţi, conform criteriilor şi normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual Academiei de Ştiinţe a Moldovei.” ;
    b) la tabelul nr.1:
    compartimentul I va avea următorul cuprins:
I. Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice pentru
cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar
 şi centrele de formare profesională a lucrătorilor medicali
şi farmacişti cu studii medii de specialitate
 
Funcţia
Categoria de salarizare
Cadre didactice cu studii superioare şi vechime în muncă:
 
 pînă la 3 ani
13;14
 de la 3 pînă la 8 ani
15
 de la 8 pînă la 13 ani
16
 de la 13 pînă la 18 ani
17
 de la 18 pînă la 25 ani
18
 peste 25 ani
19
 
 
Cadre didactice cu studii medii de specialitate
şi vechime în muncă:
 
 pînă la 3 ani
11;12
 de la 3 pînă la 8 ani
13
 de la 8 pînă la 13 ani
14
 de la 13 pînă la 18 ani
15
 de la 18 pînă la 25 ani
16
 peste 25 ani
17”;

    punctul 2 din Note se exclude;
    cuvintele „cu excepţia celor angajaţi în anii 2003 şi 2004 în mediul rural” din punctul 3 din Note se exclud;
    c) tabelul nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr.3 la anexa nr.1

CATEGORIILE DE SALARIZARE
ale Reţelei tarifare unice pentru maiştrii-instructori în învăţămîntul
secundar-profesional şi mediu de specialitate
Funcţia
Categoria de salarizare
Maistru instruire de producţie:

       cu studii superioare şi vechime în muncă:

 

 pînă la 3 ani

12

 de la 3 pînă la 8 ani

13

 de la 8 pînă la 13 ani

14

 de la 13 pînă la 18 ani

15

 de la 18 pînă la 25 ani

16

 peste 25 ani

17

    cu studii medii de specialitate şi vechime în muncă:

 

 pînă la 3 ani

11

 de la 3 pînă la 8 ani

12

 de la 8 pînă la 13 ani

13

 de la 13 pînă la 18 ani

14

 de la 18 pînă la 25 ani

 15

 peste 25 ani

 16”

    3) în punctul 5 al tabelului nr.6 la anexa nr.1 şi în punctul 1 al Notelor la tabelul nr.1 din anexa nr. 2, cifrele „500” şi „200” se substituie prin cifrele „700” şi „300”.
    4) în tabelul nr. 4 la anexa nr.3:
    poziţia „Şef secţie ajutor social” se substituie cu poziţia „Şef serviciu de îngrijire socială la domiciliu, şef serviciu de asistenţă socială comunitară”;
    în final se introduce o poziţie nouă, cu următorul cuprins:

„ Asistent parental profesionist:
 
cu studii superioare:
 

     categoria I

14

     categoria II

13

     fără categorie

12
cu studii medii de specialitate:
 

     categoria I

12

     categoria II

11

     fără categorie

 10”

    5) anexele nr.17-19 vor avea următorul cuprins:
„Anexa nr.17

la Hotărîrea Guvernului nr.381

din 13 aprilie 2006

Salariile de funcţie

pentru angajaţii din învăţămîntul public


               
 
Categoria
de salarizare
Grilele de salarii, lei

pentru cadrele didactice, inclusiv cu funcţii de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitar, precum şi din centrele de formare profesională a lucrătorilor medicali şi farmacişti cu studii medii de specialitate şi pentru metodiştii centrelor metodice

(k = 1,20)

pentru corpul profesoral, inclusiv cu funcţii de conducere din instituţiile de învăţămînt superior şi postuniversitar

(k = 1,0)

pentru personalul cu funcţii complexe din toate instituţiile de învăţămînt

(k = 1,0)
1
x
x
600-800
2
x
x
610-815
3
x
x
620-830
4
x
x
640-855
5
x
x
660-880
6
x
x
680-905
7
x
x
700-935
8
x
x
720-960
9
x
x
740-990
10
912-1218
x
760-1015
11
936-1248
x
780-1040
12
960-1278
x
800-1065
13
984-1308
x
820-1090
14
1008-1344
x
840-1120
15
1044-1392
870-1160
870-1160
16
1080-1440
900-1200
900-1200
17
1140-1512
950-1260
950-1260
18
1200-1596
1000-1330
1000-1330
19
1260-1680
1050-1400
1050-1400
20
x
1100-1470
1100-1470
21
x
1160-1550
1160-1550
22
x
1220-1630
1220-1630
23
x
1300-1740
x
24
x
1400-1870
x
25
x
1500-2000
x

Anexa nr.18

la Hotărîrea Guvernului nr.381

din 13 aprilie 2006

Salariile de funcţie

pentru angajaţii din instituţiile medico-sanitare

şi de asistenţă socială

 
 
Categoria
de salarizare
 
Grilele de salarii, lei

pentru medici şi personalul medical cu studii medii de specialitate din instituţiile de transfuzie a sîngelui

(k = 1,30)

pentru medici, farmacişti şi personalul medical cu studii medii de specialitate din instituţiile de profil sanitaro-epidemiologic, pentru personalul medical din instituţiile de învăţămînt şi de asistenţă socială

(k = 1,10)

pentru personalul medical din alte instituţii medico-sanitare, pentru personalul de specialitate, inclusiv cu funcţii de conducere din instituţiile de asistenţă socială

(k = 1,0)

pentru personalul cu funcţii complexe din toate instituţiile sanitare şi de asistenţă socială

(k = 1,0)
1
x
x
x
600-800
2
x
x
x
610-815
3
x
x
x
620-830
4
x
x
x
640-855
5
x
x
x
660-880
6
884-1177
748-996
680-905
680-905
7
910-1216
770-1029
700-935
700-935
8
936-1248
792-1056
720-960
720-960
9
962-1287
814-1089
740-990
740-990
10
988-1320
836-1117
760-1015
760-1015
11
1014-1352
858-1144
780-1040
780-1040
12
1040-1385
880-1172
800-1065
800-1065
13
1066-1417
902-1199
820-1090
820-1090
14
1092-1456
924-1232
840-1120
840-1120
15
1131-1508
957-1276
870-1160
870-1160
16
1170-1560
990-1320
900-1200
900-1200
17
1235-1638
1045-1386
950-1260
950-1260
18
1300-1729
1100-1463
1000-1330
1000-1330
19
1365-1820
1155-1540
1050-1400
1050-1400
20
1430-1911
1210-1617
1100-1470
1100-1470
                                                                       
Anexa nr.19

la Hotărîrea Guvernului nr.381

din 13 aprilie 2006


Salariile de funcţie

pentru angajaţii din instituţiile de cultură, artă, sport şi

din alte domenii din sfera socială

 
 
 
Categoria
de salarizare
Grilele de salarii, lei

pentru cadrele didactice, inclusiv cu funcţii de conducere din şcolile sportive

(k = 1,20)

pentru personalul artistic şi de creaţie, bibliotecari şi alţi specialişti din domeniul culturii, inclusiv cu funcţii de conducere

(k = 1,10)

pentru personalul din domeniul sportului (cu excepţia cadrelor didactice din şcolile sportive), din organele de informare în masă, din alte domenii ale sferei sociale

(k = 1,0)

pentru personalul cu funcţii complexe din instituţiile domeniului culturii, artei, sportului sau alte domenii din sfera socială

(k = 1,0)
1
x
x
x
600-800
2
x
x
x
610-815
3
x
x
x
620-830
4
x
x
x
640-855
5
x
726-968
660-880
660-880
6
x
748-996
680-905
680-905
7
x
770-1029
700-935
700-935
8
x
792-1056
720-960
720-960
9
x
814-1089
740-990
740-990
10
912-1218
836-1117
760-1015
760-1015
11
936-1248
858-1144
780-1040
780-1040
12
960-1278
880-1172
800-1065
800-1065
13
984-1308
902-1199
820-1090
820-1090
14
1008-1344
924-1232
840-1120
840-1120
15
1044-1392
957-1276
870-1160
870-1160
16
1080-1440
990-1320
900-1200
900-1200
17
1140-1512
1045-1386
950-1260
950-1260
18
1200-1596
1100-1463
1000-1330
1000-1330
19
1260-1680
1155-1540
1050-1400
1050-1400
20
x
1210-1617
1100-1470
1100-1470
21
x
x
1160-1550
1160-1550
22
x
x
1220-1630
1220-1630”
 
    [Pct.2 abrogat prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766]
    3. Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Se stabileşte că, pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă angajaţi prin contract, salariile de funcţie concrete se acordă de către conducătorul unităţii respective în limitele grilelor de salarii stabilite pe funcţii sau pe categoriile respective de salarizare ale Reţelei tarifare unice, conform anexelor nr.1-7 la prezenta hotărîre.
    Începînd cu 1 iulie 2009, salariile de funcţie pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă salarizaţi conform categoriilor de salarizare ale Reţelei tarifare unice indicate în anexele nr.1-7 la prezenta hotărîre se vor stabili în mărimile minime nominale prevăzute de grilele de salarii indicate în anexa nr.1 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 şi specificate în anexa nr.13 la prezenta hotărîre. Cu începere de la 1 octombrie 2009, salariile de funcţie astfel stabilite se vor calcula cu aplicarea indicelui de prioritate intersectorială k = 1,25.
    Pentru stabilirea salariilor de funcţie la nivelul gradaţiei II de salarizare în limitele grilelor de salarii, începînd cu 1 octombrie 2009, pentru corpul de ofiţeri al aparatelor centrale ale Ministerului Apărării, Marelui Stat Major, comandamentelor şi departamentelor subordonate, Ministerului Afacerilor Interne, departamentelor şi direcţiilor subordonate, Serviciului Grăniceri, Departamentului Instituţiilor Penitenciare, pentru colaboratorii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, precum şi pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat şi al Serviciului de Stat de Curieri Speciali, salarizaţi conform grilelor de salarii specificate în anexa nr.7 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005, se vor calcula mijloace financiare în cuantum ce nu va depăşi 10 % la fondul lunar de salarizare pentru funcţiile respective.”;
    2) la punctul 9:
    alineatul doi se completează în final cu cuvintele „ , calculat în raport cu salariile de funcţie.”
    alineatul trei, după cuvintele „0,4 din fondul lunar de salarizare, calculat în raport cu salariile de bază”, se completează cu cuvintele „iar de la 1 octombrie 2009 – 0,8 din fondul lunar de salarizare, calculat în raport cu salariile de bază.”
    3) anexa nr. 1:
    în tabelul nr. 1:
    la poziţia „Şef direcţie, comandant comandament”, cuvintele „comandant comandament” se substituie cu cuvintele „şef (comandant) comandament”, iar după poziţia „Şef secţie” se introduce o poziţie nouă cu următorul cuprins:
    „Şef centru operaţional      1500-2250”;
    se completează cu o Notă, cu următorul cuprins:
    „Notă. Salariile de funcţie pentru corpul de ofiţeri din aparatul comandamentelor se stabilesc cu o reducere de 10 la sută faţă de salariile de funcţie indicate în prezentul tabel.”;
    4) în punctul 2 subpunctul 4) la anexa nr.1, în punctul 2 subpunctul 7) la anexa nr.2, în punctul 6 la anexa nr.3 şi în penultimul alineat al punctului 3 la anexa nr.5, cuvintele „pe anul în curs” se substituie cu cuvintul „unităţii”;
    5) anexa nr.13 va avea următorul cuprins:

 „Anexa nr.13

la Hotărîrea Guvernului nr.650

din 12 iunie 2006

Salariile de funcţie

Grila de salarii

pentru funcţiile specifice apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice indicate în anexa nr.7 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005

 

Pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă salarizaţi  conform  Reţelei tarifare unice

 

Categoria de salarizare

Salariul de funcţie

de la

1 iulie 2009

(k = 1,0)

Salariul de funcţie

de la

1 octombrie 2009

(k = 1,25)

800-1200
8
720
900
850-1300
9
740
925
900-1400
10
760
950
1000-1500
11
780
975
1100-1650
12
800
1000
1200-1800
13
820
1025
1300-1950
14
840
1050
1350-2000
15
870
1087
1400-2100
16
900
1125
1500-2250
17
950
1187
1600-2350
18
1000
1250
1700-2450
19
1050
1312
1850-2600
20
1100
1375
2000-2750
21
1160
1450
2250-3000
x
x
x”
 

    4. Hotărîrea Guvernului nr.755 din 3 iulie 2006 „Cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 106-111, art. 812), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 9:
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Începînd cu 1 ianuarie 2009, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1-7 la prezenta hotărîre se stabilesc la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate în anexa nr.8 la prezenta hotărîre.”;
    alineatul trei se exclude;
    2) anexa nr.8 va avea următorul cuprins:
Anexa nr.8
la Hotărîrea Guvernului
nr.755 din 3 iulie 2006
Salariile de funcţie
pentru angajaţii din unităţile bugetare specializate în servicii
pentru agricultură,
alte servicii neraportate la sfera socială
şi din Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Categoria
de salarizare
Grilele de salarii, lei
1
600-800
2
610-815
3
620-830
4
640-855
5
660-880
6
680-905
7
700-935
8
720-960
9
740-990
10
760-1015
11
780-1040
12
800-1065
13
820-1090
14
840-1120
15
870-1160
16
900-1200
17
950-1260
18
1000-1330
19
1050-1400
20
1100-1470
21
1160-1550
22
1220-1630”

    5. Din primul alineat al punctului 10 din Hotărîrea Guvernului nr. 1000 din 28 august 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a angajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1085), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Începînd cu 1 decembrie 2005 şi 1 aprilie 2007” se exclud.
    [Pct.6 abrogat prin HG253 din 20.04.12, MO85-87/04.05.12 art.295]
    7. Hotărîrea Guvernului nr.1062 din 15 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului bazei auto a Parlamentului şi a unor întreprinderi de stat subordonate Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 150-152, art. 1146), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 8:
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Începînd cu 1 ianuarie 2009, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărîre se stabilesc la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate în anexa nr.3 la prezenta hotărîre.”;
    alineatul trei se exclude;
    2) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1062
din 15 septembrie 2006

Salariile de funcţie
conform categoriei de salarizare ale Reţelei tarifare unice
 
Categoria
de salarizare
Grilele de salarii, lei
1
600-800
2
610-815
3
620-830
4
640-855
5
660-880
6
680-905
7
700-935
8
720-960
9
740-990
10
760-1015
11
780-1040
12
800-1065
13
820-1090
14
840-1120
15
870-1160
16
900-1200
17
950-1260
18
1000-1330
19
1050-1400
20
1100-1470
21
1160-1550
22
1220-1630”
 
    8. Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1188), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) alineatul doi al punctului 11 va avea următorul cuprins:
    „Începînd cu 1 ianuarie 2009, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1-11 la prezenta hotărîre se stabilesc la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate în anexa nr.12 la prezenta hotărîre.”;
    alineatul trei se exclude;
    2) anexa nr.12 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.12
la Hotărîrea Guvernului nr.1108
din 25 septembrie 2006

Salariile de funcţie
conform categoriei de salarizare ale Reţelei tarifare unice
Categoria
de salarizare
Grilele de salarii, lei
1
600-800
2
610-815
3
620-830
4
640-855
5
660-880
6
680-905
7
700-935
8
720-960
9
740-990
10
760-1015
11
780-1040
12
800-1065
13
820-1090
14
840-1120
15
870-1160
16
900-1200
17
950-1260
18
1000-1330
19
1050-1400
20
1100-1470
21
1160-1550
22
1220-1630”
   
    9. Hotărîrea Guvernului nr.1258 din 1 noiembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor direcţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 174-177, art. 1351), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) alineatul doi al punctului 7 va avea următorul cuprins:
    „Începînd cu 1 ianuarie 2009, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărîre se stabilesc la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate în anexa nr.3 la prezenta hotărîre.”;
    alineatul trei se exclude;
    2) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1258
din 1noiembrie 2006

Salariile de funcţie
conform categoriei de salarizare ale Reţelei tarifare unice
 
Categoria
de salarizare
Grilele de salarii, lei
1
600-800
2
610-815
3
620-830
4
640-855
5
660-880
6
680-905
7
700-935
8
720-960
9
740-990
10
760-1015
11
780-1040
12
800-1065
13
820-1090
14
840-1120
15
870-1160
16
900-1200
17
950-1260
18
1000-1330
19
1050-1400
20
1100-1470
21
1160-1550
22
1220-1630”
 
    10. Hotărîrea Guvernului nr. 47 din 12 ianuarie 2007 „Cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 10-13, art. 62), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 5, cifra „500” se substituie prin cifra „700”, iar cifra „200” se substituie prin cifra „300”;
    2) la punctul 7, cifra „1000” se substituie cu cifra „2000”, iar cifra „1500” se substituie cu cifra „3000”;
    3) alineatul doi al punctului 17 va avea următorul cuprins:
    „Începînd cu 1 ianuarie 2009, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1-4 la prezenta hotărîre se stabilesc la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate în anexa nr.5 la prezenta hotărîre.”;
    alineatul trei se exclude;
    4) anexa nr.5 va avea următorul cuprins:

 „Anexa nr.5

la Hotărîrea Guvernului nr.47

din 12 ianuarie 2007

Salariile de funcţie

pentru personalul din organizaţiile de drept public

 din sfera ştiinţei şi inovării
 
 
Categoria
de salarizare

Grilele de salarii, lei

 

pentru cercetătorii ştiinţifici, inclusiv cu funcţii de conducere din organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării, personalul didactic şi de conducere al instituţiilor de învăţămînt ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei

(k = 1,50)

pentru personalul de specialitate, inclusiv cu funcţii de conducere din organizaţiile auxiliare din sfera ştiinţei şi inovării

(k = 1,0)

pentru personalul cu funcţii complexe din organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării

(k = 1,0)
1
x
x
600-800
2
x
x
610-815
3
x
x
620-830
4
x
x
640-855
5
x
x
660-880
6
x
x
680-905
7
x
x
700-935
8
x
x
720-960
9
x
x
740-990
10
1140-1522
x
760-1015
11
1170-1560
x
780-1040
12
1200-1598
800-1065
800-1065
13
1230-1635
820-1090
820-1090
14
1260-1680
840-1120
840-1120
15
1305-1740
870-1160
870-1160
16
1350-1800
900-1200
900-1200
17
1425-1890
950-1260
950-1260
18
1500-1995
1000-1330
1000-1330
19
1575-2100
1050-1400
1050-1400
20
1650-2205
1100-1470
1100-1470
21
1740-2325
1160-1550
1160-1550
22
1830-2445
x
1220-1630
23
1950-2610
x
x
24
2100-2805
x
x”
 
    11. Hotărîrea Guvernului nr. 122 din 7 februarie 2007 „Privind salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.138), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Începînd cu 1 ianuarie 2009, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărîre se stabilesc la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate în anexa nr.3 la prezenta hotărîre.”;
    2) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

 Anexa nr.3

la Hotărîrea Guvernului nr.122

din 7 februarie 2007

Salariile de funcţie

pentru personalul instituţiilor de expertiză judiciară

 
 
 
Categoria
de salarizare
Grilele de salarii, lei

pentru experţii judiciari şi personalul medical încadrat în expertiza medico-legală

(k = 1,50)

pentru experţii judiciari şi personalul medical încadrat în expertiza psihiatrico-legală şi pentru cei din secţiile de anatomie patologică

(k = 1,30)

pentru experţii judiciari din Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei

(k = 1,20)

pentru personalul cu funcţii complexe din toate instituţiile de expertiză judiciară

(k = 1, 0)
1
x
x
x
600-800
2
x
x
x
610-815
3
x
x
x
620-830
4
x
x
x
640-855
5
x
x
x
660-880
6
1020-1358
884-1177
x
680-905
7
1050-1403
910-1216
x
700-935
8
1080-1440
936-1248
x
720-960
9
1110-1485
962-1287
x
740-990
10
1140-1523
988-1320
x
760-1015
11
1170-1560
1014-1352
x
780-1040
12
1200-1598
1040-1385
x
800-1065
13
1230-1635
1066-1417
x
820-1090
14
1260-1680
1092-1456
1008-1344
840-1120
15
1305-1740
1131-1508
1044-1392
870-1160
16
1350-1800
1170-1560
1080-1440
900-1200
17
1425-1890
1235-1638
1140-1512
950-1260
18
1500-1995
1300-1729
1200-1596
1000-1330
19
1575-2100
1365-1820
1260-1680
1050-1400
20
1650-2205
1430-1911
1320-1764
1100-1470
21
x
x
1392-1860
x
22
x
x
1464-1956
x

    [Pct.12 abrogat prin HG99 din 16.02.10, MO27-28/19.02.10 art.138]
    13. Se abrogă, începînd cu 1 ianuarie 2009, Hotărîrea Guvernului nr.1088 din 26 septembrie 2008 “Privind majorarea salariilor unor angajaţi din sectorul bugetar” (Monitorul Oficial la Republicii Moldova, 2008, nr.179, art.1093).