HGM488/2009
ID intern unic:  332073
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 488
din  13.08.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura
de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor
Publicat : 21.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 550
    MODIFICAT
    HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601

    În scopul executării prevederilor alin.(1) art. 16, alin. (4) art.18, alin. (4) art.28, alin. (5) şi (7) art.30, alin. (5) şi lit. b) alin. (6) art.37, lit. b) alin. (2) şi alin.4 art.45, alin.(1) art.52, alin. (3) art.58, alin. (1) art.59 şi lit. c) alin. (2) art.82 din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, art. 362), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                             Zinaida GRECEANÎI

    Nr. 488. Chişinău, 13 august 2009.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr.488 din 13 august 2009
REGULAMENTUL
privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor (în continuare – Regulament) stabileşte condiţiile de depunere a cererii de înregistrare a mărcii (în continuare – cerere), modul de completare a formularului cererii, normele aplicate documentelor ce urmează a fi anexate la cerere, normele de examinare a cererii, a observaţiilor şi opoziţiilor persoanelor terţe, condiţiile de înregistrare a mărcilor, datele publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al Republicii Moldova (în continuare – BOPI), precum şi normele ce reglementează activităţile conexe procedurilor nominalizate mai sus, cum ar fi reînnoirea înregistrării mărcii şi renunţarea la marcă.
II. Depunerea cererii şi a documentelor anexate
    2. Cererea se completează pe un formular-tip, prin dactilografiere sau imprimare şi se depune în două exemplare la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI) de către solicitant sau de reprezentantul acestuia.
    3. Cererea, documentele anexate la ea şi, dacă este cazul, comunicările ulterioare referitoare la cerere se depun în limba moldovenească. Cererea care nu este prezentată în limba moldovenească nu se înregistrează şi se returnează persoanei care a depus-o.
    În cazul în care documentele cererii sînt depuse prin intermediul reprezentantului, traducerea acestora în limba moldovenească poate fi asigurată şi confirmată de către reprezentant.
    4. Prin derogare de la punctul 3 din prezentul Regulament documentele anexate cererii pot fi depuse şi în altă limbă. Traducerea în limba moldovenească a acestor documente se prezintă în termen de două 2 luni de la data depunerii cererii.
    5. Traducerea din limba rusă a documentelor anexate la cerere nu este obligatorie pentru persoanele fizice. În cazul necesităţilor de procedură şi în interesele solicitantului, la solicitarea AGEPI, solicitantul trebuie să prezinte traducerea documentelor necesare în limba moldovenească sau să solicite efectuarea traducerii de către AGEPI, cu condiţia achitării taxei respective.
    6. Persoana care recepţionează documentele cererii înscrie pe formularul cererii data şi numărul de intrare la AGEPI şi semnează toate exemplarele depuse.
    7. La cererea solicitantului, AGEPI eliberează o recipisă privind recepţionarea cererii pe care figurează cel puţin numărul dosarului, o reproducere, o descriere sau orice alt mijloc de identificare a mărcii, natura documentelor şi numărul lor, precum şi data primirii cererii.
    8. În conformitate cu alineatul (1) articolul 28 din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (în continuare – Lege), cererea trebuie să se refere la o singură marcă. O singură marcă se consideră acel semn care va fi utilizat întocmai în ansamblul de elemente, conform cererii de înregistrare.
    9. Nu se admite includerea traducerii semnului verbal în două sau mai multe limbi în cadrul aceleiaşi mărci, cu excepţia cazurilor în care traducerea constituie un semn integrat în cadrul mărcii combinate.
    10. Cererea include:
    formularul cererii, prin care se solicită înregistrarea mărcii, completat în conformitate cu punctul 13 al prezentului Regulament;
    reprezentările grafice ale mărcii, conform punctelor 15-16 ale prezentului Regulament.
    11. La cerere se anexează, în dependenţă de obiectul cererii şi de subiectul depunerii:
    1) procura semnată de solicitant, dacă cererea se depune prin intermediul reprezentantului;
    2) actul de prioritate, dacă dreptul de prioritate a fost invocat în temeiul articolului 33 sau articolului 35 din Lege;
    3) dovada de plată a taxelor în cuantumul stabilit, în original sau o copie autentificată de bancă sau de contabilitatea AGEPI;
    4) regulamentul de utilizare a mărcii colective, dacă se solicită înregistrarea unei mărci colective;
    5) regulamentul de utilizare a mărcii de certificare şi autorizaţia sau un alt act ce confirmă exercitarea legală a activităţii de certificare sau, după caz, dovada înregistrării mărcii de certificare în ţara de origine, dacă se solicită înregistrarea unei mărci de certificare;
    6) documentul care confirmă dreptul solicitantului de a utiliza în cadrul mărcii, ca element neprotejabil, după caz, o indicaţie geografică sau o denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova, dacă se solicită înregistrarea unei mărci ce conţine astfel de elemente;
    7) documentele ce confirmă dreptul solicitantului privind utilizarea unor date care indică careva evenimente istorice legate de activitatea întreprinzătorului, data fondării sau reproducerilor unor decoraţii, dacă semnul solicitat spre înregistrare conţine astfel de elemente;
    8) documentul care confirmă acordul organului competent privind:
    a) utilizarea simbolurilor de stat în marca de produs şi/sau serviciu;
    b) utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului şi a denumirilor complete sau abreviate ale organizaţiilor internaţionale interguvernamentale în marca de produs şi/sau de serviciu;
    c) utilizarea denumirii oficiale sau a simbolurilor oficiale a unei unităţi administrativ-teritoriale de nivel local, precum şi a denumirilor, simbolurilor sau imaginilor care constituie patrimoniul naţional cultural;
    d) utilizarea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanţie şi de marcare;
    e) utilizarea simbolurilor şi denumirilor oficiale sau istorice ale altor state,dacă se solicită înregistrarea mărcii ce conţine astfel de elemente;
    9) consimţămîntul persoanelor renumite, al moştenitorilor lor, al organului competent corespunzător privind înregistrarea ca marcă a semnului care reproduce nume, prenume, pseudonime şi derivate ale acestora, portrete şi facsimile ale unor asemenea persoane, dacă acestea se conţin în semnul solicitat în calitate de marcă;
    10) acordul titularului dreptului de autor sau al succesorului său în drepturi privind înregistrarea ca marcă sau în cadrul mărcii a denumirilor corespunzătoare de opere ştiinţifice, literare şi de artă sau a citatelor şi personajelor din ele, a operelor de artă sau a fragmentelor din ele, binecunoscute în Republica Moldova, dacă acestea constituie reproducerea mărcii sau se conţin în semnul solicitat în calitate de marcă;
    11) documentul care confirmă că denumirea de firmă aparţine persoanei care a depus cererea de înregistrare a mărcii, dacă marca solicitată conţine o asemenea denumire sau o parte a acesteia;
    12) documentul care confirmă că desenul/modelul industrial folosit în marcă aparţine solicitantului.
    12. Documentele anexate la cerere şi comunicările ulterioare se prezintă într-un singur exemplar, dacă prezentul Regulament nu prevede altfel.
    13. La completarea formularului cererii se indică următoarele:
    1) datele de identificare ale solicitantului: în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele, adresa completă, denumirea oficială a ţării al cărei cetăţean este (în cazul apatrizilor – ţara în care îşi are domiciliul, iar în lipsa acestuia – ţara în care are o întreprindere industrială sau comercială), telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail; în cazul persoanelor juridice – denumirea oficială (eventual abrevierea folosită în mod curent), sediul, inclusiv adresa şi denumirea oficială a ţării, conform legislaţiei căreia a fost instituită, telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail. Solicitantul indică codul tarii, conform normei ST.3 OMPI (OMPI – Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală). Persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova vor indica de asemenea şi numărul de identificare de stat unic (IDNO/IDNP). În cazul mai multor solicitanţi aceste date se indică pentru fiecare dintre ei în anexă. Este preferabil să se indice o singură adresă pentru fiecare solicitant; dacă sînt menţionate mai multe adrese, se ia în considerare adresa care figurează pe prima poziţie, cu excepţia situaţiei în care solicitantul menţionează una dintre adresele indicate drept adresă profesională; dacă există mai mulţi solicitanţi, cererea trebuie să desemneze un singur solicitant sau reprezentant, în calitate de reprezentant comun;
    2) solicitarea de înregistrare a mărcii cu specificarea tipului mărcii solicitate spre înregistrare (verbală, figurativă, combinată, tridimensională, sau de alt tip), precum şi statutul acesteia (individuală, colectivă, de certificare, sau marcă – proprietate a statului);
    3) numele şi adresa reprezentantului conform subpunctului 1) din prezentul punct, dacă solicitantul a desemnat un reprezentant. În cazul în care sînt indicate mai multe adrese ale reprezentantului sau dacă solicitantul a desemnat mai mulţi reprezentanţi cu adrese diferite, în cerere trebuie să se precizeze care adresă se va lua în considerare;
    4) numele, prenumele şi adresa persoanei desemnate pentru corespondenţa cu AGEPI. În cazul în care sînt mai mulţi solicitanţi şi nu este desemnat un reprezentant, aici se indică datele corespunzătoare ale solicitantului desemnat pentru corespondenţă. În lipsa acestei indicaţii corespondenţa se va efectua cu persoana care este înscrisă prima în lista solicitanţilor;
    5) reproducerea grafică clară a semnului solicitat spre înregistrare (în formă de fotografie sau imprimată), cu dimensiunile de 8x8 cm. Reproducerea semnului solicitat se prezintă în acea culoare sau combinaţie de culori în care se cere înregistrarea mărcii;
    6) denumirea culorilor revendicate ca element distinctiv al mărcii, dacă solicitantul solicită înregistrarea semnului color. Descrierea culorilor va corespunde celor aplicate în semn;
    7) elementele mărcii lipsite de caracter distinctiv care, conform articolului 7 din Lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de marcă şi asupra cărora solicitantul declară că renunţă la invocarea oricărui drept exclusiv;
    8) specificarea, dacă semnul revendicat este executat în caractere standard, în cazul unei mărci verbale;
    9) în cazul depunerii unei cereri divizionare, se indică numărul de depozit şi data de depozit a cererii care serveşte drept bază pentru divizare;
    10) dacă este cazul, declaraţia privind invocarea priorităţii unei cereri anterioare în temeiul articolului 33 din Lege (data de depozit şi numărul cererii iniţiale, ţara în care sau pentru care a fost depusă) sau declaraţia privind invocarea priorităţii de expoziţie, conform articolului 35 din Lege (denumirea, ţara şi locul expoziţiei, precum şi data primei prezentări a produselor şi/sau serviciilor în expoziţie). În cazul în care prioritatea se stabileşte în baza mai multor cereri depuse anterior sau a mai multor expoziţii, se indică datele corespunzătoare pentru fiecare cerere anterioară sau expoziţie în parte;
    11) ţara de origine, numărul şi data înregistrării sau data extinderii teritoriale a înregistrării internaţionale pentru Republica Moldova şi data excluderii înregistrării din Registrul internaţional, în cazul transformării unei înregistrări internaţionale în cererea naţională, în conformitate cu articolul 9 quinquies al Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor (în continuare – Protocol);
    12) o descriere succintă a mărcii solicitate, care serveşte pentru înţelegerea esenţei şi identificarea semnului solicitat. Prezentarea descrierii este facultativă şi se face în scopul facilitării examinării semnului solicitat spre înregistrare;
    13) transliterarea cu caractere latine a elementelor verbale ale mărcii prezentate în alte caractere decît cele latine;
    14) traducerea în limba moldovenească, dacă semnul are semnificaţie şi marca se compune, în întregime sau parţial, din cuvinte într-o altă limbă. Dacă semnul verbal nu are o circulaţie largă în limba moldovenească, se va indica semnificaţia lui;
    15) lista produselor şi serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii, conform punctelor 17-19 din prezentul Regulament;
    16) lista documentelor, inclusiv numărul de exemplare şi numărul de file din fiecare exemplar, depuse la AGEPI de solicitant sau de reprezentant, după caz;
    17) semnătura solicitantului, cu indicarea în clar a numelui şi prenumelui, data semnării cererii (dacă solicitantul este persoană juridică, cererea se semnează de conducătorul unităţii, fiind indicată funcţia, numele şi prenumele semnatarului). În cazul în care în cerere sînt menţionaţi mai mulţi solicitanţi, cererea se semnează de toţi solicitanţii. Dacă este depusă prin intermediul reprezentantului, cererea poate fi semnată de reprezentant. În cazul prezentării unor date pe file suplimentare, fiecare filă va fi semnată în acelaşi mod.
    14. În cazul aplicării unor ştersături, corectări sau includerii unor cuvinte scrise adăugător locurile modificate ale acestora sînt succedate de semnătură, conform subpunctului 17) punctul 13 din prezentul Regulament.
    15. Cererea va fi însoţită de reproducerea grafică a mărcii, în dimensiuni de 8X8 cm, după cum urmează:
    5 reproduceri ale mărcii în alb-negru, dacă nu se revendică nici o culoare ca element distinctiv al mărcii;
    5 reproduceri ale mărcii color, dacă solicitantul revendică cel puţin o culoare ca element distinctiv al mărcii;
    o reproducere a mărcii în alb-negru, dacă se revendică semnul verbal executat cu caractere standard şi nu se revendică nici o culoare ca element distinctiv al mărcii;
    1 exemplar al mostrei de etichetă sau coleretă în mărime naturală şi 5 exemplare de reproduceri ale semnului solicitat cu dimensiunile de 8x8 cm, dacă în calitate de marcă se revendică o etichetă sau coleretă.
    16. În cazul în care se solicită înregistrarea unei mărci tridimensionale, o menţiune în acest sens va fi făcută în cerere. Solicitantul va anexa reproducerea grafică sau fotografică a mărcii în 2 dimensiuni. Reprezentarea poate conţine pînă la 6 vederi din diferite perspective ale mărcii. În cazul reproducerii unei mărci tridimensionale care nu redă în mod suficient detaliile mărcii, AGEPI poate solicita prezentarea unui număr de pînă la 6 vederi din diferite perspective ale mărcii şi/sau o descriere verbală a acestei mărci.
    17. Clasificarea produselor şi serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii se realizează în conformitate cu Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor, în scopul înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, revăzut şi modificat (în continuare – Clasificarea de la Nisa).
    18. Produsele şi serviciile se grupează în conformitate cu Clasificarea de la Nisa, fiecare grupă fiind precedată de numărul clasei în care se încadrează şi se prezintă în ordinea respectivei clasificări.
    19. Lista produselor şi serviciilor pentru care este solicitată protecţia mărcii trebuie să fie expusă în termeni precişi, necesari pentru identificarea denumirii produselor şi serviciilor, de preferinţă, termeni acceptaţi în Clasificarea de la Nisa şi trebuie astfel stabilită, încît să se distingă clar natura produselor şi serviciilor revendicate şi să nu permită clasificarea unui produs sau serviciu decît într-o singură clasă a Clasificării de la Nisa.
    20. Produsele şi serviciile nu pot fi considerate că sînt asemănătoare pe motivul că figurează în aceeaşi clasă a Clasificării de la Nisa sau că sînt diferite pe motivul că figurează în clase diferite ale respectivei clasificări.
Secţiunea 1. Taxele
    21. Conform Hotărîrii Guvernului nr. 774 din 13 august 1997 „Cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale” şi procedurilor stabilite pentru acţiunile de procedură solicitate se achită următoarele taxe:
    1) de depunere a cererii de înregistrare a mărcii, odată cu depunerea cererii;
    2) de examinare a cererii de înregistrare a mărcii, odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data de depozit a cererii. Taxa de examinare a cererii de înregistrare a mărcii constă din:
    a) taxa de bază;
    b) taxa pe clasă, pentru fiecare clasă depăşind 1;
    3) de înregistrare şi eliberare a certificatului de înregistrare a mărcii (în continuare – certificat de înregistrare), odată cu depunerea cererii de înregistrare a mărcii sau pînă la expirarea a 3 luni de la data emiterii deciziei de înregistrare;
    4) de reînnoire a înregistrării mărcii, odată cu depunerea cererii de reînnoire sau pînă la expirarea termenului de valabilitate a mărcii. Taxa de reînnoire a înregistrării mărcii constă din:
    a) taxa de bază;
    b) taxa pe clasă, pentru fiecare clasă depăşind 1;
    5) de retragere a cererii de înregistrare a mărcii de către solicitant sau de renunţare la înregistrarea mărcii la solicitarea titularului;
    6) de introducere a modificărilor în documentele cererii de înregistrare a mărcii sau de rectificare a erorii, odată cu depunerea cererii de modificare sau de rectificare a erorii;
    7) pentru depunerea opoziţiei, odată cu depunerea cererii de examinare a opoziţiei împotriva înregistrării mărcii sau în termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, sau, după caz, a modificărilor în cererea de înregistrare a mărcii;
    8) pentru depunerea contestaţiei:
    a) la avizul provizoriu de respingere a cererii de înregistrare a mărcii; sau
    b) la decizia privind cererea de înregistrare a mărcii, odată cu depunerea contestaţiei sau, în cazul părţilor, în termen de 2 luni de la data primirii avizului de refuz provizoriu sau, după caz, a deciziei contestate;
    9) de eliberare a extraselor din registre;
    10) pentru recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmiterea cererii de înregistrare internaţională la Biroul Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, odată cu depunerea cererii la AGEPI;
    11) pentru prelungirea unui termen prevăzut pentru executarea unui act de procedură, odată cu depunerea cererii de prelungire a termenului sau pînă la expirarea termenului prescris;
    12) pentru repunerea în termenele omise, odată cu depunerea cererii de repunere în termenul omis sau în termen de 2 luni de la data expirării termenului prescris;
    13) pentru repunerea în drepturi, odată cu depunerea cererii de repunere în drepturi;
    14) de invocare a priorităţii, odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data de depozit; în cazul în care într-o cerere se invocă mai multe priorităţi, taxa va fi achitată pentru fiecare prioritate în parte;
    15) de divizare a cererii sau a înregistrării mărcii;
    16) de substituire a înregistrării naţionale cu o cerere internaţională.
    22. Taxele se achită în cuantumul şi termenele stabilite, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Documentele de plată trebuie să conţină datele necesare pentru identificarea cererii depuse sau, după caz, a mărcii la care se referă, precum şi a procedurii solicitate, în caz contrar taxa se consideră ca nefiind achitată şi se restituie în rezerva solicitantului la AGEPI.
    23. AGEPI notifică solicitantul dacă constată că taxa stabilită pentru o acţiune de procedură solicitată expres nu a fost achitată sau a fost achitată într-un cuantum mai mic şi precizează că cererea de efectuare a procedurii se va considera ca fiind depusă, iar procedura corespunzătoare va fi efectuată doar după achitarea taxei respective în termenul acordat.
    24. În cazul în care cuantumul taxei, conform literei b) subpunctul 2) punctul 21 din prezentul Regulament, nu corespunde numărului de clase potrivit Clasificării de la Nisa pentru care se solicită înregistrarea, solicitantul trebuie să achite diferenţa sau să limiteze numărul de clase pentru care se solicită înregistrarea mărcii, în termen de 2 luni de la data primirii notificării AGEPI.
    25. Examinarea cererii se efectuează doar referitor la clasele limitate de solicitant, dacă în decursul termenului stabilit în punctul 24 din prezentul Regulament solicitantul nu prezintă dovada achitării diferenţei sau referitor la primele clase, conform Clasificării de la Nisa indicate în cerere, corespunzător cuantumului taxei achitate, dacă solicitantul nu a concretizat expres clasele limitate.
    26. Cererea se consideră retrasă, cu excepţia cazurilor prevăzute la punctul 25 din prezentul Regulament, dacă taxa pentru examinare este achitată într-un cuantum mai mic decît cel stabilit şi în termen de 2 luni de la data primirii notificării AGEPI solicitantul nu confirmă documentar achitarea diferenţei.
    27. Taxele pentru o acţiune de procedură achitate după expirarea termenului acordat se restituie în rezerva solicitantului la AGEPI, iar procedura respectivă nu se efectuează.
Secţiunea a 2-a. Revendicarea priorităţii
    28. Prioritatea uneia sau a mai multor cereri anterioare conform articolului 33 din Lege, sau prioritatea de expoziţie în sensul articolului 35 din Lege poate fi revendicată odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data de depozit a acesteia.
    29. Pentru revendicarea priorităţii unei cereri anterioare sînt necesare următoarele documente:
    1) o declaraţie privind revendicarea priorităţii ce indică data cererii anterioare şi statul în care sau pentru care a fost depusă;
    2) copia cererii anterioare autentificată de oficiul care a primit cererea, însoţită de traducerea în limba moldovenească;
    3) atestarea ce indică data şi numărul de depozit al cererii anterioare eliberată de oficiul care a primit cererea.
    30. Pentru revendicarea priorităţii de expoziţie sînt necesare următoarele documente:
    1) o declaraţie privind revendicarea priorităţii de expoziţie care indică denumirea, ţara şi locul expoziţiei şi data primei prezentări a produselor şi/sau serviciilor în expoziţie;
    2) un document eliberat în timpul expoziţiei de către autoritatea care răspunde de asigurarea protecţiei proprietăţii industriale pe parcursul expoziţiei în cauză. Documentul autentificat de administraţia sau comitetul de organizare a expoziţiei respective trebuie să confirme statutul expoziţiei drept expoziţie internaţională oficială sau recunoscută oficială, organizată pe teritoriul uneia din ţările-părţi la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi trebuie să cuprindă: numele persoanei care a expus produsele şi/sau serviciile, denumirea produselor şi/sau serviciilor expuse sub marca solicitată, reproducerea mărcii, precum şi data la care s-a făcut expunerea publică.
    31. Actele justificative prevăzute la subpunctele 2) şi 3) punctul 29 şi subpunctul 2) punctul 30 din prezentul Regulament pot fi prezentate în termen de 3 luni de la primirea de către AGEPI a declaraţiei privind revendicarea priorităţii.
    32. Solicitantul dispune de un termen de 3 luni de la primirea de către AGEPI a declaraţiei privind revendicarea priorităţii pentru prezentarea traducerii cererii anterioare, dacă cererea anterioară nu este perfectată în limba moldovenească.
    33. Directorul General al AGEPI poate decide ca cerinţele în materie de acte justificative care trebuie furnizate de către solicitant să fie mai puţine decît cele menţionate în punctul 29 din prezentul Regulament, cu condiţia că AGEPI dispune de informaţiile necesare din alte surse.
Secţiunea a 3-a. Reprezentarea
    34. Desemnarea unui reprezentant în procedurile ce ţin de AGEPI se efectuează printr-un document scris şi semnat, denumit procură. Procura se eliberează de către solicitant, titular sau de către o altă persoană împuternicită în modul corespunzător şi nu necesită autentificare notarială.
    35. În cazul în care procura este eliberată pe numele mai multor reprezentanţi/mandatari autorizaţi şi nu este desemnat un anume reprezentant/mandatar autorizat pentru gestiunea acţiunilor în faţa AGEPI, notificările, în sensul pct. 200 din prezentul Regulament, sînt adresate reprezentantului/mandatarului autorizat care a depus cererea sau alt document de procedură, iar dacă acest fapt nu este posibil de asigurat, notificările sînt adresate oricăruia dintre ei.
    36. Orice acţiune a reprezentantului, împuternicit prin procură, se consideră ca acţiune a solicitantului sau titularului, după caz.
    37. Procura poate fi eliberată pentru gestiunea acţiunilor referitoare la una sau mai multe cereri/mărci şi se depune pentru fiecare cerere/marcă în parte.
    38. Reprezentantul/mandatarul autorizat poate retrage o cerere de înregistrare a mărcii, renunţa la o marcă, precum şi realiza oricare acţiune privind cererea de înregistrare a contractelor de transmitere a drepturilor cu privire la o marca, dacă procura prin care a fost desemnat indică expres aceste împuterniciri.
    39. Procura de reprezentare trebuie depusă în termen de 2 luni din data primirii notificării AGEPI. În caz contrar:
    1) procedura continuă cu persoana reprezentată, dacă aceasta este reprezentată în conformitate cu alineatul (1) articolul 29 din Lege. Acţiunile îndeplinite de reprezentant, cu excepţia depunerii cererii, se consideră ca nerealizate, dacă persoana reprezentată nu le confirmă;
    2) cererea se consideră retrasă, în cazul în care persoana este reprezentată în conformitate cu alineatul (2) articolul 29 din Lege.
    40. Prin derogare de la subpunctul 1) punctul 39 din prezentul Regulament, în cazul cererii semnate de reprezentant, procedura privind depunerea cererii se consideră efectuată, dacă persoana reprezentată se prezintă la AGEPI pentru semnarea cererii conform subpunctului 17 punctul 13 din prezentul Regulament, în termen de 2 luni din data primirii notificării. În caz contrar cererea se consideră retrasă.
    41. AGEPI înscrie, după caz, în Registrul Naţional al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor sau în Registrul Naţional al Mărcilor menţiunea că solicitantul/titularul este reprezentat de un mandatar autorizat, precum şi datele de identificare ale acestuia, dacă solicitantul/titularul desemnează un mandatar autorizat pentru gestiunea acţiunilor referitoare la o cerere de înregistrare a mărcii sau la o marcă înregistrată.
    42. Orice înscriere privind desemnarea unui mandatar autorizat conform pct. 41 este radiată, dacă radierea este cerută printr-o comunicare scrisă semnată de persoana reprezentată sau de mandatar. Solicitarea radierii înscrierii privind desemnarea unui mandatar se depune pentru fiecare cerere/marcă în parte, dacă aceasta se referă la mai multe cereri de înregistrare a mărcii/mărci înregistrate.
    43. În cazul desemnării unui nou mandatar autorizat înscrierea anterioară, conform punctului 41 din prezentul Regulament, este radiată din oficiu de către AGEPI.
    44. Radierea înscrierii mandatarului autorizat produce efect de la data primirii comunicării de solicitare a radierii, conform punctului 42 din prezentul Regulament, sau, după caz, de la data radierii din oficiu a înscrierii mandatarului autorizat, conform punctului 43 din prezentul Regulament.
    45. Desemnarea, modificarea şi radierea înscrierii mandatarului autorizat, după caz a reprezentantului, nu este supusă plăţii taxelor.
    46. Primul solicitant menţionat în cerere se consideră reprezentantul ce va gestiona acţiunile privind cererea, dacă cererea este depusă de către mai multe persoane şi nu este desemnat un reprezentant comun. Această dispoziţie se aplică mutatis mutandis terţilor care acţionează în comun pentru formularea unei opoziţii sau contestaţii, precum şi cotitularilor unei mărci.
Secţiunea a 4-a. Transmiterea comunicărilor
    47. Prin comunicare se înţelege orice document transmis la AGEPI. Cererea, documentele anexate la ea şi toate celelalte comunicări adresate AGEPI pot fi transmise în felul următor:
    1) prin transmiterea documentului în cauză prin poştă;
    2) prin depunere directă;
    3) prin transmiterea unui original semnat al documentului în cauză prin fax, în conformitate cu punctele 49-50 din prezentul Regulament;
    4) prin transmiterea conţinutului comunicării prin mijloace electronice (e-mail), în conformitate cu punctele 52-53 din prezentul Regulament.
    48. În cazurile prevăzute la subpunctele 3) şi 4) punctul 47 din prezentul Regulament cererea sau orice altă comunicare se consideră depusă la data primirii faxului sau e-mailului, dacă AGEPI primeşte originalul cererii sau comunicării prin poştă sau prin depunere directă la AGEPI, în termen de o lună de la data primirii faxului sau e-mailului, cu excepţia documentului electronic semnat cu semnătură digitală. Dacă AGEPI primeşte originalul cererii sau comunicării după expirarea acestui termen, cererea sau comunicarea se consideră depusă la data primirii originalului acesteia.
    49. AGEPI poate solicita transmiterea repetată a comunicării într-un anumit termen, în oricare din modurile menţionate la punctul 47 din prezentul Regulament, dacă comunicarea primită prin fax este incompletă sau ilizibilă sau există îndoieli în ceea ce priveşte integritatea datelor transmise. Data primirii noii transmisii se consideră a fi data primirii comunicării iniţiale, dacă a fost respectat termenul acordat de AGEPI, sub rezerva că, în cazul neregularităţilor ce se referă la acordarea datei de depozit, se aplică dispoziţiile care reglementează data de depozit. În cazul în care expeditorul nu se încadrează în termenul acordat, comunicarea iniţială este considerată ca nefiind primită.
    50. Orice comunicare transmisă la AGEPI prin fax se consideră a fi semnată, dacă semnătura este lizibilă pe documentul imprimat.
    51. În cazul în care comunicarea se referă la acţiuni ce pot conduce la pierderea drepturilor este necesară prezentarea originalului comunicării în termen de o lună de la data transmiterii comunicării prin fax. Dacă AGEPI primeşte originalul comunicării după expirarea acestui termen, se consideră că respectiva comunicare este depusă la data primirii documentelor în cauză.
    52. Dispoziţiile punctului 49 din prezentul Regulament se aplică mutatis mutandis comunicărilor transmise prin mijloace electronice.
    53. Prin derogare de la punctul 52 din prezentul Regulament indicarea numelui expeditorului unei comunicări prin e-mail este suficientă pentru primirea comunicării, fără a fi obligatorie semnătura.
    54. Persoana care a primit documentele cererii sau orice altă comunicare înscrie lizibil data şi numărul de intrare la AGEPI şi semnează toate exemplarele documentelor recepţionate.
    55. Comunicările expediate după depunerea cererii trebuie să conţină o referinţă la numărul de intrare al cererii, la data depunerii ei, şi să fie semnate de solicitant sau de reprezentantul acestuia.
    56. Comunicările prezentate cu nerespectarea prevederilor punctului 55 din prezentul Regulament se returnează expeditorului fără a fi examinate.
III. Divizarea cererii, introducerea modificărilor
şi rectificarea erorilor
Secţiunea 1. Divizarea cererii
    57. Cererea de înregistrare a mărcii poate fi divizată în două sau mai multe cereri separate, în temeiul articolului 45 din Lege.
    58. Cererile divizionare păstrează data depunerii cererii iniţiale şi orice dată de prioritate a cererii iniţiale.
    59. Divizarea poate fi solicitată la orice etapă a cererii şi se referă la:
    1) repartizarea între cererile divizionare a produselor şi/sau serviciilor enumerate în cererea iniţială; sau,
    2) divizarea semnelor verbale revendicate în calitate de marcă traduse în două sau mai multe limbi în cadrul aceleiaşi mărci, conform punctului 9 din prezentul Regulament.
    60. Divizarea menţionată la subpunctul 2) punctul 59 din prezentul Regulament poate fi solicitată în termen de 2 luni din data primirii notificării AGEPI de către solicitant sau reprezentant, după caz.
    61. La divizarea cererii solicitantul sau reprezentantul, după caz, trebuie să depună cîte o cerere de înregistrare pentru fiecare cerere divizionară în parte. Cererea divizionară trebuie să conţină elementele prevăzute la articolul 30 din Lege şi să fie însoţită de dovada de plată a taxelor stabilite, în caz contrar, AGEPI va considera cererea divizionară ca nedepusă.
    62. Nu se admite divizarea cererii, dacă:
    1) lista produselor şi/sau serviciilor cererii(cererilor) divizionare conţine produse şi/sau servicii suplimentare, care nu sînt incluse în cererea iniţială;
    2) produsele şi/sau serviciile, indicate în cererea divizionară, acoperă produsele şi/sau serviciile, care rămîn în cererea iniţială sau produsele şi/sau serviciile din celelalte cereri divizionare;
    3) cererea iniţială este considerată retrasă;
    4) a fost formulată o opoziţie împotriva înregistrării mărcii, conform cererii iniţiale, iar prin cererea divizionară se solicită repartizarea produselor şi/sau serviciilor care fac obiectul opoziţiei, pînă la emiterea deciziei definitive privind opoziţia.
    63. Datele privind divizarea cererii se publică în BOPI, dacă cererea divizionară este depusă după publicarea cererii.
Secţiunea a 2-a. Introducerea modificărilor
    [Secţiunea 2 titlul în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    64. În temeiul articolului 17 şi al articolului 44 din Lege, pot fi introduse modificări, fără a modifica esenţial marca şi fără a extinde lista de produse şi/sau servicii.
    [Pct.64 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    65. Solicitarea introducerii modificărilor se efectuează prin depunerea unei cereri de introducere a modificărilor pe formularul-tip, aprobat de AGEPI. Cererea de introducere a modificărilor depusă în termen de o lună de la data de depozit a cererii de înregistrare, precum şi modificarea adresei pentru corespondenţă nu sînt supuse plăţii taxei de introducere a modificărilor.
    [Pct.65 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    66. Cererea de introducere a modificărilor trebuie să se refere la o singură modificare şi trebuie să conţină următoarele date:
    a) numărul şi data de depozit (dacă cererea nu are încă număr de depozit se indică numărul de intrare atribuit) sau numărul înregistrării;
    b) datele de identificare ale solicitantului/titularului;
    c) numele şi adresa reprezentantului, dacă cererea de introducere a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului;
    d) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    e) indicarea elementului a cărui modificare este solicitată şi modificarea propusă;
    f) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a modificărilor datelor, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou certificat de înregistrare;
    g) semnătura solicitantului/titularului conform subpunctului 17) punctul 13 din prezentul Regulament.
    [Pct.66 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
   
661. Se consideră o singură modificare:
    1) modificarea datelor de identificare ale solicitantului/titularului: în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele şi/sau adresa, în cazul persoanelor juridice – denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică, cu excepţia cazului în care această modificare are drept temei cesionarea drepturilor;
    2) modificarea componenţei solicitanţilor, cu excepţia cazului în care această modificare are drept temei cesionarea drepturilor;
    3) modificarea componenţei titularilor, cu excepţia cazului în care această modificare are drept temei renunţarea la marcă sau cesionarea drepturilor;
    4) modificarea adresei pentru corespondenţă;
    5) modificarea reproducerii semnului solicitat spre înregistrare/înregistrat;
    6) modificarea listei de produse şi/sau servicii pentru care este solicitată protecţia mărcii sau pentru care marca este înregistrată.
    [Pct.661 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    67. La cererea de introducere a modificărilor se anexează următoarele documente:
    1) procura semnată de solicitant/titular, dacă cererea de introducere a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului;
    2) documentul care confirmă modificarea, în cazul în care modificarea privind denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică a solicitantului/titularului are ca temei reorganizarea persoanei juridice;
    3) actul normativ prin care solicitantul/titularul (persoană juridică) şi-a modificat denumirea şi/sau adresa şi/sau forma juridică, în cazul în care modificarea datelor de identificare ale solicitantului/titularului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    4) actul normativ prin care solicitantul/titularul (persoană fizică) şi-a modificat adresa, în cazul în care modificarea adresei solicitantului/titularului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    5) copia buletinului de identitate, în cazul în care modificarea solicitată se referă la  numele şi/sau adresa solicitantului/titularului (persoană fizică);
    6) actul care confirmă existenţa dreptului asupra cererii/înregistrării, în cazul obţinerii acestui drept prin succesiune;
    7) hotărîrea instanţei de judecată, în cazul în care modificarea se efectuează în temeiul unei hotărîri judecătoreşti;
    8) reproducerile modificate ale mărcii, cu respectarea cerinţelor punctelor 15-16 din prezentul Regulament, în cazul în care se solicită modificarea reproducerii mărcii;
    9) declaraţia fiecărui solicitant/titular în parte, cu semnătură, de acceptare a includerii sau excluderii unui/solicitant unor/solicitanţi în/din cererea de înregistrare sau, după caz, titular/titulari în/din certificatul de înregistrare, dacă modificarea vizează componenţa solicitanţilor/titularilor, şi dacă, aceasta nu survine ca rezultat al unei cesiuni sau succesiuni de drepturi;
    10) declaraţia fiecărui solicitant/titular în parte, cu semnătură, referitor la faptul că prin modificarea solicitată nu vor fi lezate drepturile persoanei care nu poate fi contactată, în cazul modificării componenţei solicitanţilor/titularilor, în lipsa acordului acestei persoane;
    11) dovada de plată a taxei de introducere a modificărilor, după caz.
    [Pct.67 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
   
671. Modificarea componenţei solicitanţilor/titularilor în temeiul subpunctelor 2)-3) punctul 661 din prezentul Regulament se va efectua în lipsa acordului solicitantului/titularului care este o persoană decedată/dispărută fără veste, fără succesori de drepturi sau care nu poate fi contactată. În cazul persoanei care nu poate fi contactată, prevederea prezentului punct se va aplica cu condiţia că au fost epuizate toate posibilităţile de contactare şi solicitanţii/titularii au declarat în scris că drepturile acestei persoane nu vor fi lezate ca urmare a modificării.
    [Pct.671 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    68. Este suficientă depunerea unei singure cereri de introducere a modificărilor care să indice numărul şi data cererilor/numărul înregistrărilor la care se referă, dacă se solicită modificarea aceluiaşi element în mai multe cereri/înregistrări ale aceluiaşi solicitant/titular, cu condiţia achitării taxei de introducere a modificărilor pentru fiecare cerere/înregistrare în parte. Cererea de introducere a modificărilor şi documentele anexate acesteia se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate dosarele mărcilor pentru care se solicită modificarea.
    [Pct.68 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    69. Cererea de introducere a modificărilor în temeiul punctului 68 din prezentul Regulament se consideră depusă doar după achitarea taxei în cuantumul stabilit pentru fiecare cerere/înregistrare de înregistrare în parte.
    [Pct.69 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    70. Examinarea cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.
    [Pct.70 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
   
701. În procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate acesteia se verifică:
    1) prezenţa datelor prevăzute la punctul 66 din prezentul Regulament;
    2) prezenţa altor documente necesare pentru introducerea modificărilor solicitate, specificate la punctul 67 şi conformitatea acestora cu prevederile prezentului Regulament şi ale legislaţiei în vigoare;
    3) conformitatea datelor indicate în cererea de introducere a modificărilor şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise în Registrul Naţional al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor sau în Registrul Naţional al Mărcilor, după caz;
    4) dacă modificarea solicitată constituie în mod efectiv o modificare specificată la punctul 661 din prezentul Regulament;
    5) dacă modificarea solicitată nu modifică esenţial marca, în cazul în care se solicită modificarea reproducerii mărcii;
    6) dacă modificarea solicitată nu extinde lista de produse şi/sau servicii pentru care a fost solicitată înregistrarea mărcii sau înregistrată marca, în cazul în care se solicită modificarea listei de produse şi/sau servicii;
    7) existenţa dovezii de plată a taxei de introducere a modificărilor, după caz.
    [Pct.701 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    702. Dacă în procesul examinării se constată:
    1) neregularităţi în cererea de introducere a modificărilor sau în documentele anexate,
    2) lipsa unor documente specificate la punctul 67 din prezentul Regulament,
    3) neachitarea taxei de introducere a modificărilor sau achitarea acesteia într-un cuantum mai mic decît cel stabilit,
    AGEPI notifică solicitantul/titularul sau reprezentantul acestuia şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate.
    Orice notificare a AGEPI, trimisă în cadrul efectuării procedurii de examinare a cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării pînă la data primirii răspunsului.
    [Pct.702 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    71. AGEPI poate solicita prezentarea anumitor dovezi dacă există dubii rezonabile privind veridicitatea oricăror informaţii ce figurează în cererea de introducere a modificărilor.
    711. În funcţie de rezultatul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, AGEPI emite una din următoarele decizii:
    1) de acceptare a modificărilor, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    2) de respingere a modificărilor, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la punctul 712 din prezentul Regulament.
    [Pct.711 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    712. AGEPI emite decizia de respingere a modificărilor, dacă:
    1) neregularităţile menţionate la punctul 702 din prezentul Regulament, constatate în procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, şi comunicate solicitantului/titularului sau reprezentantului acestuia, nu au fost remediate în termenul acordat şi nu a fost depusă o cerere de prelungire a acestui termen;
    2) documentul anexat cererii de introducere a modificărilor nu confirmă modificarea datelor solicitantului/titularului sau conţine prevederi ce contravin legislaţiei în vigoare şi/sau prevederi ce se exclud reciproc;
    3) modificarea propusă a reproducerii semnului modifică esenţial marca depusă pentru înregistrare/înregistrată;
    4) modificarea propusă a listei de produse şi/sau servicii extinde lista de produse şi/sau servicii pentru care a fost solicitată înregistrarea mărcii sau înregistrată marca;
    5) modificarea propusă constituie o rectificare a erorii reglementată de secţiunea a 3-a din prezentul capitol;
    6) modificarea propusă are drept temei cesionarea drepturilor asupra cererii/înregistrării;
    7) nu există acordul tuturor solicitanţilor/titularilor privind includerea sau excluderea unui/solicitant unor/solicitanţi în/din cerere sau a unui/titular unor/titulari în/din certificatul de înregistrare, cu excepţia situaţiei reglementate de punctul 671 din prezentul Regulament;
    8) nu există declaraţia solicitanţilor/titularilor referitor la faptul că prin modificarea solicitată nu vor fi lezate drepturile persoanei care nu poate fi contactată, în cazul modificării componenţei solicitanţilor/titularilor, în lipsa acordului acestei persoane;
    9) cererea de introducere a modificărilor nu este semnată de fiecare solicitant/titular, în cazul în care marca la care se referă modificarea este solicitată spre înregistrare/înregistrată pe numele mai multor solicitanţi/titulari, cu excepţia cazului cînd cererea de introducere a modificărilor este semnată de reprezentantul desemnat de aceştia.
    [Pct.712 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    713. Modificarea adresei pentru corespondenţă se realizează prin introducerea datelor actualizate în materialele cererii/datele certificatului de înregistrare, fără a fi emisă decizia AGEPI.
    [Pct.713introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    72. Modificările operate se publică în BOPI, cu excepţia modificărilor privind cererile ale căror date nu au fost publicate şi a modificărilor privind adresele pentru corespondenţă, şi se înscriu în Registrul Naţional al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor sau în Registrul Naţional al Mărcilor, după caz.
    [Pct.72 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    73. Publicarea datelor privind modificările acceptate cuprinde următoarele informaţii:
    1) tipul obiectului de proprietate industrială;
    2) numărul depozitului/înregistrării;
    3) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea/înregistrarea;
    4) datele iniţiale anterioare modificării;
    5) datele modificate.
    [Pct.73 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
Secţiunea a 3-a. Rectificarea erorii
    74. Cererea de rectificare a unei erori comise în cerere/înregistrării sau în alte documente prezentate la AGEPI se prezintă de solicitant/titular sau, după caz, de reprezentat, pe un formular-tip aprobat de AGEPI.
    [Pct.74 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    75. În cererea de rectificare a erorii se indică următoarele date:
    a) numărul şi data de depozit ale cererii/numărul înregistrării la care se referă cererea de rectificare a erorii (dacă cererea nu are încă număr de depozit se indică numărul de intrare atribuit);
    b) numele (denumirea) şi adresa solicitantului/titularului;
    c) numele şi adresa reprezentantului, după caz;
    d) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    e) indicarea erorii a cărei rectificare este solicitată şi rectificarea propusă;
    f) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a rectificării datelor, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou certificat de înregistrare;
    g) semnătura solicitantului/titularului, după caz, a reprezentantului, conform subpunctului 17) punctul 13 din prezentul Regulament.
    [Pct.75 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
   
751. La cererea de rectificare a erorii se anexează următoarele documente:
    1) procura semnată de solicitant/titular, dacă cererea de rectificare a erorii se depune prin intermediul reprezentantului;
    2) actul care confirmă corectitudinea datelor a căror rectificare se solicită conform cererii de rectificare a erorii;
    3) reproducerile rectificate ale mărcii, cu respectarea cerinţelor punctelor 15-16 din prezentul Regulament, în cazul în care se solicită rectificarea unei erori în reproducerea mărcii;
    4) dovada de plată a taxei de rectificare a erorii, dacă rectificarea erorii a fost solicitată după expirarea termenului de 1 lună de la data de depozit.
    [Pct.751 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    76. Cererea de rectificare a erorii se consideră depusă doar după achitarea taxei în cuantumul stabilit. Taxa nu se achită dacă rectificarea erorii este solicitată în termen de o lună de la data de depozit a cererii.
    77. Este suficientă depunerea unei singure cereri de rectificare a erorii care să indice numărul şi data cererilor/numărul înregistrărilor la care se referă, dacă se solicită rectificarea aceleiaşi erori în mai multe cereri/înregistrări ale aceluiaşi solicitant/titular, cu condiţia achitării taxei de rectificare a erorii pentru fiecare cerere/înregistrare în parte. Cererea de rectificare a erorii şi documentele anexate acesteia se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate dosarele mărcilor pentru care se solicită rectificarea erorii.
    [Pct.77 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
   
771.Examinarea cererii de rectificare a erorii se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.
    În procesul examinării se verifică:
    1) prezenţa datelor prevăzute la punctul 75 din prezentul Regulament;
    2) conformitatea datelor indicate în cererea de rectificare a erorii şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise în Registrul Naţional al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor sau în Registrul Naţional al Mărcilor, după caz;
    3) dacă rectificarea propusă nu constituie o modificare reglementată de  secţiunea a 2-a din prezentul capitol;
    4) existenţa dovezii de plată a taxei de rectificare a erorii, după caz.
    [Pct.771 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    772.Dacă în procesul examinării se constată neregularităţi în cererea de rectificare a erorii sau dacă taxa de rectificare a erorii nu a fost achitată sau aceasta a fost achitată  într-un cuantum mai mic decît cel stabilit, AGEPI notifică solicitantul/titularul sau reprezentantul acestuia, desemnat prin procură, şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii  notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate.
    Orice notificare a AGEPI, trimisă în cadrul efectuării procedurii de examinare a cererii de rectificare a erorii, prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării pînă la data primirii răspunsului.
    [Pct.772 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    773. În funcţie de rezultatul examinării cererii de rectificare a erorii, AGEPI emite una din următoarele decizii:
    a) de acceptare a rectificării erorii, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    b) de respingere a rectificării erorii, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la punctul 774 din prezentul Regulament.
    [Pct.773 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    774. AGEPI emite decizia de respingere a rectificării erorii  dacă:
    a) rectificarea propusă constituie o modificare reglementată de Secţiunea a 2-a din prezentul capitol;
    b) cererea de rectificare a erorii nu este semnată de fiecare solicitant/titular, în cazul în care marca la care se referă rectificarea este solicitată spre înregistrare/înregistrată pe numele mai multor solicitanţi/titulari, cu excepţia cazului cînd cererea de rectificare a erorii este semnată de reprezentantul desemnat de aceştia;
    c) neregularităţile constatate nu au fost remediate în termenul acordat conform punctului 772 din prezentul Regulament şi nu a fost depusă o cerere de prelungire a acestui termen.
    [Pct.774 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    78. Rectificarea unei erori comise de AGEPI inclusă în Registrul Naţional al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor sau în Registrul Naţional al Mărcilor se operează din oficiu sau la cererea solicitantului fără achitarea taxei.
    79. AGEPI poate solicita prezentarea dovezilor suplimentare dacă există dubii rezonabile referitor la faptul că eroarea semnalată este în mod efectiv o eroare.
    80. Rectificările erorilor se publică în BOPI, cu excepţia rectificărilor privind cererile ale căror date nu au fost publicate şi se înscriu în Registrul Naţional al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor sau în Registrul Naţional al Mărcilor.
    Publicarea datelor privind erorile rectificate cuprinde următoarele informaţii:
    a) tipul obiectului de proprietate industrială;
    b) numărul depozitului/înregistrării;
    c) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea/înregistrarea;
    d) datele iniţiale anterioare rectificării;
    e) datele rectificate.
    [Pct.80 alineat introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    81. Modificările şi rectificările acceptate, realizate pînă la înregistrarea mărcii, se includ în certificatul de înregistrare. În cazul modificărilor/rectificărilor, realizate după înregistrarea mărcii, la solicitarea titularului, se eliberează o adeverinţă de confirmare a modificării/rectificării datelor sau se eliberează un nou certificat de înregistrare care să conţină modificările/rectificările acceptate, cu condiţia achitării taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare şi returnării exemplarului anterior al titlului de protecţie  sau a duplicatului acestuia.
    [Pct.81 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
   
811. Taxa de introducere a modificărilor şi taxa de rectificare a erorii nu se restituie, cu excepţia cazurilor cînd cererea de introducere a modificărilor sau cererea de rectificare a erorii a fost retrasă pînă la iniţierea procedurii de examinare a acesteia.
    [Pct.811 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
IV. EXAMINAREA ŞI PUBLICAREA CERERII
Secţiunea 1. Examinarea respectării condiţiilor de
depunere a cererii de înregistrare

    82. Examinarea respectării condiţiilor pentru atribuirea datei de depozit se efectuează de AGEPI, în termen de o lună de la data depunerii cererii. În cazul notificării solicitantului, intervalul de timp cuprins între expedierea notificării şi primirea răspunsului la notificare nu se ia în calcul.
    83. În procesul examinării respectării condiţiilor pentru atribuirea datei de depozit se verifică:
    1) indicaţiile efectuate în conformitate cu prevederile literelor a)-c) alineatul (2) articolul 30 din Lege;
    2) existenţa reproducerii suficient de clare a mărcii a cărei înregistrare este solicitată;
    3) prezenţa listei de produse şi/sau servicii pentru care se solicită înregistrarea mărcii grupate conform claselor din Clasificarea de la Nisa;
    4) dovada de plată a taxei stabilite pentru depunerea cererii.
    84. În funcţie de rezultatul examinării respectării condiţiilor pentru atribuirea datei de depozit, conform punctului 83 din prezentul Regulament, AGEPI:
atribuie cererii număr şi dată de depozit şi înscrie datele referitoare la cerere în Registrul Naţional al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor; sau emite decizia privind considerarea cererii ca fiind nedepusă.
    Solicitantului sau reprezentantului, care a prezentat procura conform cerinţelor prezentului Regulament, i se expediază un exemplar al cererii drept confirmare a constituirii depozitului sau, după caz, decizia privind considerarea cererii ca fiind nedepusă.
    85. În termen de o lună de la data înscrierii datelor referitoare la cerere în Registrul Naţional al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor, AGEPI efectuează clasificarea elementelor figurative ale semnului solicitat în conformitate cu Aranjamentul de la Viena privind instituirea clasificării internaţionale a elementelor figurative ale mărcilor (în continuare – Clasificarea de la Viena), în cazul în care se solicită înregistrarea unei mărci figurative, şi examinează respectarea celorlalte condiţii de depunere a cererii.
    86. În cadrul examinării celorlalte condiţii de depunere a cererii se verifică:
    1) conformitatea materialelor cererii cu cerinţele faţă de conţinutul şi întocmirea cererii;
    2) procura eliberată reprezentantului, dacă acesta a fost desemnat;
    3) achitarea taxei de examinare;
    4) dacă reproducerea mărcii a cărei înregistrare este solicitată este suficient de calitativă, încît să permită multiplicarea într-un număr nelimitat de copii, precum şi dacă semnul revendicat nu cade sub incidenţa punctului 9 din prezentul Regulament;
    5) corectitudinea indicării culorilor revendicate, dacă solicitantul solicită protecţia mărcii în culori;
    6) traducerea documentelor anexate la cerere, depuse într-o altă limbă decît limba moldovenească;
    7) regulamentul de utilizare a mărcii colective, dacă cererea se referă la o marcă colectivă;
    8) regulamentul de utilizare a mărcii de certificare şi autorizaţia sau un alt act care confirmă exercitarea legală a activităţii de certificare sau, dacă este cazul, dovadă înregistrării mărcii de certificare în ţara de origine, dacă cererea se referă la o marcă de certificare;
    9) acordul organelor competente corespunzătoare sau al persoanelor respective sau documentul care confirmă dreptul solicitantului de a folosi în marca solicitată elementele menţionate la alineatele (1) literele h), i) şi (4) ale articolului 7 din Lege;
    10) documentele ce confirmă dreptul solicitantului asupra utilizării unor date care indică la careva evenimente istorice legate de activitatea întreprinzătorului, sau asupra reproducerilor decoraţiilor după caz;
    11) existenţa taxelor pentru invocarea priorităţii, dacă a fost invocată prioritatea unei cereri anterioare sau de expoziţie;
    12) documentele ce confirmă legitimitatea invocării priorităţii, dacă solicitantul doreşte să se prevaleze de dreptul de prioritate conform prevederilor articolului 33 sau 35 din Lege;
    13) corectitudinea clasificării produselor şi serviciilor conform clasificării de la Nisa.
    87. Descrierea semnului solicitat are un caracter facultativ şi din aceste considerente, în cazul în care se constată anumite divergente dintre descrierea şi reprezentarea semnului, examinarea se va conduce de reprezentarea grafică a semnului.
    88. În cazul constatării unor iregularităţi în documentele cererii sau dacă lipsesc unele dintre documente enumerate în subpunctele 1), 4), 5), 6) şi 10) punctul 86 din prezentul Regulament solicitantul dispune de un termen de 2 luni de la data primirii notificării AGEPI pentru remedierea iregularităţilor constatate sau pentru prezentarea documentelor lipsă. În caz contrar cererea se consideră retrasă.
    89. În cazul constatării unor iregularităţi ce se referă la subpunctul 13) punctul 86 din prezentul Regulament corectitudinea clasificării produselor şi serviciilor, conform Clasificării de la Nisa, sau termenii folosiţi pentru descrierea produselor şi/sau serviciilor sînt prea vagi solicitantul dispune de un termen de 2 luni de la data primirii notificării AGEPI pentru remedierea iregularităţilor constatate. În caz contrar cererea se examinează fără produsele/serviciile clasificate incorect şi/sau expuse în termeni vagi.
    90. În cazul constatării unor iregularităţi în documentele cererii sau dacă lipsesc unele dintre documente enumerate în subpunctele 2), 3), 7), 8), 11) şi 12) punctul 86 din prezentul Regulament, iar solicitantul nu remediază iregularităţile constatate sau nu prezintă documentele lipsă în termenele prevăzute de prezentul Regulament, cererea se consideră retrasă referitor la subpunctele 2), 3), 7) şi 8) punctul 86 din prezentul Regulament, iar prioritatea invocată nu va fi recunoscută referitor la subpunctele 11) şi 12) punctul 86 din prezentul Regulament.
Secţiunea a 2-a. Publicarea informaţiilor referitoare la cerere
    91. AGEPI publică în BOPI datele privind cererea de înregistrare a mărcii, dacă în urma examinării respectării condiţiilor de depunere a cererii de înregistrare se constată că cererea corespunde cerinţelor Legii şi prezentului Regulament.
    AGEPI publică BOPI pe suport de hîrtie, precum şi în format electronic pe pagina www.agepi.md. Informaţia integrală pe suport de hîrtie se editează lunar, în ultima zi a lunii.
    Informaţia plasată pe site-ul www.agepi.md referitoare la cererile de înregistrare a mărcilor depuse şi mărcile înregistrate se consideră oficială şi poate fi utilizată de către oricare persoană interesată, în scopul iniţierii procedurilor prevăzute de Lege.
    92. Publicarea cererii cuprinde următoarele informaţii:
    (210) Numărul de depozit
    (220) Data de depozit
    (230) Data priorităţii de expoziţie
    (310) Numărul de depozit al cererii iniţiale
    (320) Data de depozit a cererii iniţiale
    (330) Ţara cererii iniţiale, codul conform normei ST. 3 OMPI
    (730) Numele/denumirea şi adresa solicitantului sau titularului mărcii, codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI
    (540) Reproducerea mărcii
    (511) Indicarea claselor, conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor, în scopul înregistrării mărcilor (Clasificarea de la Nisa), lista produselor şi serviciilor, conform acestei clasificări
    (550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a statului
    (551) Indicarea faptului că marca este colectivă sau de certificare
    (554) Indicarea faptului că marca este tridimensională
    (531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii, conform Clasificării de la Viena
    (591) Indicarea culorilor revendicate
    (526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv.
Secţiunea a 3-a. Observaţia
    93. În conformitate cu articolul 39 din Lege orice persoană fizică sau juridică, precum şi orice grup sau asociaţie de producători, consumatori, prestatori de servicii au dreptul, în termen de 3 luni din data publicării cererii de înregistrare a mărcii, să depună observaţii împotriva înregistrării mărcii.
    94. Observaţiile vor fi prezentate în limba moldovenească, imprimate sau dactilografiate, în 2 exemplare. Observaţia şi documentele anexate la observaţie pot fi depuse şi în altă limbă, cu condiţia ca în termen de o lună de la data depunerii observaţiei să fie prezentată traducerea acestor documente în limba moldovenească. Traducerea din limba rusă a documentelor anexate la observaţie nu este obligatorie pentru persoanele fizice, totuşi, în cazul necesităţilor de procedură, la solicitarea AGEPI, persoana ce a formulat observaţia trebuie să prezinte traducerea documentelor necesare în limba moldovenească.
    95. Observaţia poate fi bazată doar pe motivele absolute de refuz enumerate la articolul 7 din Lege.
    96. Observaţia nu este supusă plăţii oricăror taxe. Persoana care depune observaţia nu devine parte la procedură în faţa AGEPI, respectiv AGEPI nu-i va transmite acestuia oricare comunicări ulterioare ale solicitantului, precum şi nu-i va comunica oricare informaţii referitoare la deciziile adoptate în privinţa mărcii împotriva căreia a fost depusă observaţia.
    97. În termen de o lună din data recepţionării observaţiei, AGEPI notifică solicitantului observaţia depusă, invitîndu-l în termen de 2 luni de la data primirii notificării să-şi expună punctul de vedere.
    98. În cazul în care solicitantul nu-şi expune punctul său de vedere, la examinarea observaţiei vor fi luate în considerare doar materialele prezentate de persoana care a depus observaţia.
Secţiunea a 4-a. Opoziţia
    99. Opoziţia împotriva înregistrării unei mărci poate fi depusă în termen de 3 luni de la publicarea datelor referitoare la cerere şi poate fi fondată pe motivele relative de refuz enumerate la articolul 8 din Lege.
    100. Cererea de examinare a opoziţiei se prezintă pe un formular-tip aprobat de AGEPI şi trebuie să conţină:
    1) datele de identificare ale opozantului, conform subpunctului 1) punctul 13 din prezentul Regulament;
    2) dacă este cazul, datele de identificare ale reprezentantului, conform subpunctului 3) punctul 13 din prezentul Regulament;
    3) dacă este cazul, datele de identificare ale persoanei desemnate pentru corespondenţă, conform subpunctului 4) punctul 13 din prezentul Regulament;
    4) datele referitoare la cererea de înregistrare a mărcii împotriva căreia este înaintată opoziţia: numărul de depozit, data de depozit, solicitantul şi nr. BOPI în care a fost publicată cererea;
    5) lista documentelor, inclusiv numărul de exemplare şi numărul de file din fiecare exemplar, depuse la AGEPI de opozant sau de reprezentant, după caz;
    6) semnătura opozantului sau reprezentantului, după caz, conform subpunctului 17) punctul 13 din prezentul Regulament.
    101. La cererea de examinare a opoziţiei se anexează dovada de plată a taxei pentru depunerea opoziţiei.
    102. Opoziţia trebuie să cuprindă:
    1) informaţii referitoare la cererea de înregistrare a mărcii împotriva căreia s-a formulat opoziţia:
    a) numărul şi data de depozit a cererii;
    b) indicarea claselor de produse şi servicii menţionate în cerere în cazul în care opoziţia este formulată în raport cu toate produsele şi serviciile solicitate sau lista produselor şi serviciilor împotriva cărora este formulată opoziţia;
    c) numele solicitantului;
    2) informaţii referitoare la marca anterioară sau dreptul anterior pe care se fondează opoziţia:
    a) dacă opoziţia se întemeiază pe existenţa unei mărci anterioare, o declaraţie cu privire la aceasta, precum şi menţiunea că marca anterioară este o marcă înregistrată sau solicitată spre înregistrare în Republica Moldova sau o înregistrare internaţională care îşi extinde efectele în Republica Moldova;
    b) numărul de depozit sau, după caz, numărul de înregistrare, precum şi data de depozit, inclusiv data de prioritate a mărcii anterioare, dacă este cazul;
    c) dacă opoziţia se întemeiază pe existenţa unei mărci anterioare recunoscută notorie în sensul literei c) alineatul (2) articolul 8 din Lege, o menţiune în acest sens;
    d) dacă opoziţia este fondată pe motivul că există o marcă anterioară de renume, conform literei c) alineatul (1) articolul 8 din Lege, o menţiune în acest sens;
    e) dacă opoziţia este fondată pe motivul că există un drept anterior în Republica Moldova, o menţiune în acest sens;
    f) dacă opoziţia este fondată pe motivul că agentul sau reprezentantul celui care este titularul mărcii respective în una din ţările Uniunii solicită înregistrarea acesteia pe propriul său nume, fără autorizaţia titularului, conform alineatului (3) articolul 8 din Lege, o menţiune în acest sens;
    g) o reprezentare şi, dacă este cazul, o descriere a mărcii anterioare sau a dreptului anterior;
    h) produsele şi serviciile pentru care a fost înregistrată sau solicitată marca anterioară sau pentru care marca anterioară este recunoscută notorie, conform literei c) alineatul (2) articolul 8 din Lege; atunci cînd indică toate produsele şi serviciile pentru care este protejată marca anterioară, oponentul indică şi produsele şi serviciile pe care se fondează opoziţia;
    3) informaţii referitoare la oponent:
    a) dacă opoziţia este depusă de către titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior, sau de titularul mărcii respective în una din ţările Uniunii, numele şi adresa acestuia, conform subpunctului 1) punctul 13 din prezentul Regulament şi menţiunea calităţii sale de titular al respectivei mărci sau al respectivului drept;
    b) dacă opoziţia este depusă de către un licenţiat, numele şi adresa acestuia, conform subpunctului 1) punctul 13 din prezentul Regulament, precum şi menţiunea că a fost abilitat să depună opoziţia;
    c) dacă opoziţia este depusă de către succesorul desemnat al titularului unei mărci pînă la înregistrarea acestuia în calitate de nou titular al mărcii, o menţiune în acest sens, precum şi datele de identificare ale acestuia, conform subpunctului 1) punctul 13 din prezentul Regulament şi data primirii de către AGEPI a cererii de înregistrare a noului titular sau, în lipsa acesteia, data la care cererea respectivă a fost expediată la AGEPI;
    d) dacă opoziţia este depusă de către o persoană care nu este titularul unui drept anterior, pe motivul că există un drept anterior, numele şi adresa respectivei persoane, conform subpunctului 1) punctul 13 din prezentul Regulament, precum şi menţiunea că aceasta este îndreptăţită juridic să exercite respectivul drept;
    4) o descriere precisă a motivelor pe care se fondează opoziţia.
    103. Opoziţia poate cuprinde informaţii detaliate privind faptele şi dovezile prezentate în vederea argumentării acesteia, însoţite de acte justificative.
    104. În sensul punctului 103 din prezentul Regulament actele justificative ce însoţesc opoziţia pot fi, după caz, următoarele:
    1) dovada depunerii cererii de înregistrare sau dovada înregistrării mărcii anterioare, dacă opoziţia este fondată pe existenţa unei mărci anterioare;
    2) dovada notorietăţii mărcii, dacă opoziţia este fondată pe existenţa unei mărci notorii, conform literei c) alineatul (2) articolul 8 din Lege;
    3) dovada renumelui mărcii, dacă opoziţia este fondată pe existenţa unei mărci care se bucură de renume în Republica Moldova, conform literei c) articolul 8 alineatul (1) din Lege;
    4) dovada dobîndirii şi întinderii protecţiei dreptului anterior, dacă opoziţia este fondată pe existenţa unui drept anterior;
    5) dovada înregistrării mărcii în una din ţările Uniunii pe numele opozantului, precum şi dovezi că solicitantul cererii de înregistrare a mărcii este agentul sau reprezentantul opozantului, dacă opoziţia este fondată pe motivul că agentul sau reprezentantul celui care este titularul mărcii respective în una din ţările Uniunii solicită înregistrarea acesteia pe propriul său nume, fără autorizaţia titularului;
    6) constatarea instanţei de judecată dacă opoziţia este fondată pe existenţa unei denumiri de firmă binecunoscută în Republica Moldova.
    105. Informaţiile detaliate privind faptele şi dovezile, precum şi actele justificative prevăzute în punctul 104 din prezentul Regulament, se depun odată cu cererea de examinare a opoziţiei sau în termen de o lună de la data depunerii acesteia. Acelaşi termen se aplică şi în cazul prezentării traducerii documentelor depuse în altă limbă decît cea moldovenească. În cazul nerespectării acestui termen documentele respective nu vor fi luate în considerare.
    106. Cererea de examinare a opoziţiei, actul de opoziţie (opoziţia) şi materialele în susţinerea acesteia vor fi depuse în două exemplare - unul pentru dosar şi unul pentru solicitantul cererii de înregistrare a mărcii.
Secţiunea a 5-a. Examinarea de fond
    107. Examinarea de fond a cererii se efectuează de AGEPI în termen de 6 luni de la data publicării datelor privind cererea.
    108. Examinarea de fond constă în:
    1) examinarea privind motivele absolute de refuz;
    2) examinarea privind motivele relative de refuz;
    3) examinarea observaţiilor şi opoziţiilor terţilor, dacă este cazul.
    109. Motivele relative de refuz a înregistrării mărcii sînt condiţionate de existenţa unor drepturi dobîndite de terţe persoane anterior datei de depozit sau datei de prioritate a cererii. La examinarea semnului solicitat privind existenţa motivelor relative de refuz a înregistrării se verifică dacă semnul cade sub incidenţa alineatelor (1)-(4) articolul 8 din Lege.
    110. În cazul în care în procesul examinării de fond se constată că:
    1) marca nu poate fi înregistrată în temeiul articolului 7 din Lege pentru toate sau pentru o parte din produsele şi/sau serviciile pentru care este solicitată; şi/sau
    2) marca nu poate fi înregistrată în temeiul articolului 8 din Lege pentru toate sau pentru o parte din produsele şi/sau serviciile pentru care este solicitată.
AGEPI emite un aviz de refuz provizoriu total sau, după caz, parţial al înregistrării mărcii, notifică solicitantul referitor la motivele refuzului şi îi acordă un termen de 2 luni din momentul primirii avizului pentru retragerea, modificarea cererii sau prezentarea contestaţiilor la avizul provizoriu de refuz. În cazul prevăzut la subpunctul 2) din prezentul punct solicitantul poate prezenta scrisoarea/scrisorile de acord ale titularilor mărcilor sau drepturilor anterioare care pot servi drept motiv de refuz, cu excepţia literei a) alineatul (1) articolul 8 din Lege. Solicitantul poate solicita prelungirea termenului sau repunerea în termenul omis în conformitate cu alineatele (1), (2) şi (3) articolul 50 din Lege.
    Prin depunerea contestaţiilor la avizul de refuz provizoriu solicitantul poate prezenta probe incontestabile privind iniţierea acţiunii în instanţa de judecată referitor la înlăturarea motivelor refuzului şi solicita continuarea procedurii de examinare a mărcii după rămînerea definitivă a hotărîrii instanţei de judecată.
    [Pct.110 alineat introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    111. Dacă marca conţine elemente care, dobîndind dreptul exclusiv în urma înregistrării, pot prejudicia drepturile şi interesele altor persoane, în special, în cazul unde aceste elemente sînt utilizate frecvent şi loial în relaţiile comerciale pentru produsele şi serviciile pentru care se solicită înregistrarea, AGEPI va emite un aviz de refuz provizoriu în care va indica elementele mărcii asupra cărora nu poate fi acordat dreptul exclusiv şi va invita solicitantul să-şi expună punctul său de vedere.
    Solicitantul, în termen de 2 luni din data primirii notificării, poate:
    prezenta declaraţia despre faptul că nu invocă vreun drept exclusiv asupra elementelor enumerate de examinare; prezentarea declaraţiei nu este supusă taxelor;
    depune o contestaţie la avizul de refuz provizoriu, în cazul în care solicitantul nu este de acord cu motivele invocate, prezentînd argumente în susţinerea poziţiei sale; contestaţia va fi însoţită de dovada de plată a taxei.
    În lipsa unui răspuns din partea solicitantului, AGEPI va considera că solicitantul este de acord cu motivele invocate şi, în cazul în care nu sînt alte motive de refuz, va emite decizia de înregistrare a mărcii, cu menţiunea că dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor enumerate în avizul de refuz provizoriu.
    În privinţa elementelor care servesc în comerţ pentru a desemna: natura, specia, calitatea, cantitatea, valoarea, originea geografică, destinaţia, timpul fabricării şi alte caracteristici ale produselor/serviciilor, AGEPI nu va solicita declaraţia menţionată. De asemenea, nu va fi cerută o declaraţie în privinţa neinvocării dreptului exclusiv asupra literelor şi cifrelor separate, semnelor de punctuaţie, părţilor de vorbire, formelor geometrice simple, termenilor uzuali.
Secţiunea a 6-a. Examinarea opoziţiei
    112. Opoziţia se consideră nedepusă dacă taxa pentru depunerea opoziţiei nu a fost achitată.
    113. Opoziţia nu este admisibilă spre examinare dacă:
    1) nu corespunde condiţiilor prevăzute în articolul 40 din Lege sau nu indică în mod evident cererea, sau marca anterioară, sau dreptul anterior în privinţa căreia/căruia a fost formulată opoziţia şi oponentul nu a remediat aceste nereguli înainte de expirarea termenului de opoziţie;
    2) nu corespunde altor dispoziţii din Lege sau din prezentul Regulament, cu excepţia celor prevăzute la subpunctul 1) din prezentul punct şi oponentul nu a remediat aceste nereguli în termen de 2 luni din data primirii notificării AGEPI privind constatarea respectivelor iregularităţi.
    Neadmiterea opoziţiei în temeiul prezentului punct este comunicată opozantului.
    114. Opoziţia fondată pe motivul că agentul sau reprezentantul celui care este titularul mărcii în una din ţările Uniunii solicită înregistrarea acesteia pe propriul său nume, fără autorizaţia titularului, conform alineatului     (3) articolul 8 din Lege, se respinge dacă motivele invocate au condus la apariţia divergenţelor care nu pot fi înlăturate de către părţi pe cale amiabilă, iar soluţionarea acestora ţine de competenţa instanţei de judecată. Prezenta normă se aplică şi cazurilor în care se invocă fapte care necesită a fi constatate în modul corespunzător de către instanţa de judecată.
    115. Dacă opoziţia este admisă spre examinare, în termen de o lună din data recepţionării opoziţiei, AGEPI informează solicitantul despre opoziţia depusă, invitîndu-l în termen de 2 luni din data primirii notificării să-şi expună punctul de vedere.
    116. În cazul în care solicitantul limitează, conform alineatului (1) articolul 44 din Lege, lista produselor şi/sau serviciilor conţinută în cerere, AGEPI informează despre aceasta oponentul şi îi acordă un termen de 2 luni din data primirii notificării, pentru a declara dacă îşi menţine opoziţia şi pentru care produse şi/sau servicii.
    117. Dovada utilizării mărcii sau a existenţei motivelor întemeiate pentru neutilizarea ei se prezintă de oponent în termen de 2 luni din data primirii notificării, dacă solicitantul solicită prezentarea dovezii în temeiul alineatului (2) articolul 42 din Lege. În caz contrar AGEPI respinge opoziţia.
    118. Dovada utilizării mărcii în temeiul alineatului (2) articolul 42 din Lege constă din indicaţii privind locul, durata, importanţa şi natura utilizării mărcii anterioare pentru produsele şi/sau serviciile pentru care este înregistrată şi pe care se întemeiază opoziţia, precum şi din dovezi care justifică aceste indicaţii şi anume: ambalaje, etichete, liste de preţuri, cataloage, facturi, fotografii, anunţuri în ziare şi declaraţii scrise.
    119. În cazul depunerii mai multor opoziţii împotriva aceleiaşi mărci, AGEPI poate uni procedurile de examinare ale opoziţiilor multiple, iar, după caz, poate separa din nou procedurile respective.
    120. În funcţie de rezultatul examinării de fond AGEPI adoptă una din următoarele decizii:
    1) de înregistrare a mărcii în totalitate sau în parte; sau
    2) de respingere a cererii de înregistrare a mărcii.
    În cazul situaţiilor, prevăzute în ultimul alineat din punctul 110, deciziile menţionate în prezentul punct vor fi adoptate după rămînerea definitivă a hotărîrii instanţei de judecată.
    [Pct.120 alineat introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
V. ÎNREGISTRAREA MĂRCII, ÎNSCRIEREA ÎN
REGISTRU ŞI ELIBERAREA CERTIFICATULUI

DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII
    121. În termen de 3 luni de la data emiterii deciziei de înregistrare a mărcii solicitantul trebuie să achite taxa pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului. Taxa pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului care nu a fost plătită în termenul stabilit poate fi achitată ulterior, în decurs a 6 luni de la data termenului omis, cu o majorare de 50%.
    122. În cazul în care taxa pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului nu a fost achitată conform punctului 121 din prezentul Regulament, cererea de înregistrare a mărcii se consideră retrasă din data ce corespunde cu data de expirare a 3 luni din data emiterii deciziei de înregistrare.
    123. La expirarea a 30 de zile din data emiterii deciziei de înregistrare, în cazul în care au fost achitate taxele stabilite şi nu au fost depuse contestaţii împotriva înregistrării, AGEPI înscrie datele cu privire la înregistrarea mărcii în Registrul Naţional al Mărcilor şi în termen de două luni eliberează certificatul de înregistrare a mărcii. În cazul în care taxa pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului a fost plătită în decurs a 6 luni de la data termenului omis, cu o majorare de 50%, AGEPI înscrie datele cu privire la înregistrarea mărcii în Registrul Naţional al Mărcilor şi în termen de o lună de la data achitării taxei eliberează certificatul de înregistrare a mărcii. Datele privind înregistrarea mărcii se publică în BOPI.
    [Pct.123 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
   
În cazul în care înregistrarea mărcii se acceptă în parte sau decizia de înregistrare conţine menţiunea că dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor enumerate în avizul de refuz provizoriu, datele cu privire la înregistrarea mărcii sînt înscrise de AGEPI în Registrul Naţional al Mărcilor la data prezentării acordului solicitantului cu decizia emisă, dar nu înainte de expirarea termenului de 30 de zile de la data emiterii deciziei. În cazul în care solicitantul nu a prezentat acordul său cu decizia emisă şi nu a contestat această decizie în termenul stabilit, datele cu privire la înregistrarea mărcii sînt înscrise de AGEPI în Registrul Naţional al Mărcilor la data expirării perioadei de 3 luni de la data emiterii deciziei de înregistrare.
    [Pct.123 alineat introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    În cazul în care decizia de înregistrare se referă la o marcă care conţine reproduceri sau imitaţii de steme, drapele şi embleme de stat, denumiri oficiale sau istorice de state ori abrevierea lor, denumiri depline sau abreviate de organizaţii internaţionale şi interguvernamentale, elemente de simbolică locală, semne, sigilii oficiale de control, de garanţie şi de marcare, decoraţii şi alte semne de distincţie, datele cu privire la înregistrarea mărcii sînt înscrise de AGEPI în Registrul Naţional al Mărcilor la data prezentării permisiunii corespunzătoare a autorităţii competente.
    [Pct.123 alineat introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    124. În Registrul Naţional al Mărcilor se introduc următoarele date privind marca înregistrată:
    (111) Numărul de ordine al înregistrării
    (151) Data înregistrării
    (181) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării
    (210) Numărul de depozit
    (220) Data de depozit
    (230) Date referitoare la prioritatea de expoziţie
    (310) Numărul de depozit al cererii iniţiale
    (320) Data de depozit a cererii iniţiale
    (330) Ţara cererii iniţiale, codul conform normei ST. 3 OMPI
    (730) Numele sau denumirea şi adresa titularului mărcii, codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI
    (540) Reproducerea mărcii
    (550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a statului
    (551) Indicarea faptului că marca este colectivă sau de certificare
    (554) Indicarea faptului că marca este tridimensională
    (511) Indicarea claselor, conform Clasificării de la Nisa, lista produselor şi serviciilor, conform acestei clasificări
    (531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii conform Clasificării internaţionale a elementelor figurative ale mărcilor (Clasificarea de la Viena)
    (591) Indicarea culorilor revendicate
    (526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv.
    125. În Registrul Naţional al Mărcilor se introduc modificările ulterioare ale acestor date, precum şi informaţiile referitoare la contractele de licenţă.
    126. Titularul mărcii poate solicita eliberarea unor copii neautentificate sau autentificate ale certificatului de înregistrare, cu achitarea taxei stabilite.
    127. Certificatul este valabil pentru o perioadă de 10 ani din data de depozit.
    128. Marca înregistrată pentru rezumatul claselor de produse şi/sau servicii ale Clasificării de la Nisa va beneficia de protecţie pentru toate produsele şi/sau serviciile din clasa respectivă.
    129. Marca înregistrată pentru o parte din produsele şi/sau serviciile unei clase va beneficia de protecţie în limitele acestor produse şi/sau servicii.
    130. Marca înregistrată în caractere standard va beneficia de protecţie în orice caractere grafice.
Secţiunea 1. Reînnoirea înregistrării mărcii
    131. AGEPI, cu cel puţin şase luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a înregistrării mărcii, informează titularul mărcii, precum şi pe orice titular al unui drept înregistrat referitor la marcă, inclusiv licenţiaţii, asupra faptului că se apropie data de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării.
    132. Termenul de şase luni pentru depunerea cererii de reînnoire a înregistrării, conform alineatului (2) articolul 16 din Lege, precum şi termenul pentru achitarea taxelor corespunzătoare, expiră în ultima zi a termenului de valabilitate a înregistrării. Cererea poate fi depusă, iar taxele achitate, într-un termen suplimentar de 6 luni care începe să curgă a doua zi după expirarea termenului stabilit, sub rezerva achitării unei taxe suplimentare, cu o majorare de 50%.
    133. Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii trebuie să se refere la o singură marcă şi se completează, prin dactilografiere sau în format electronic, pe un formular-tip aprobat de AGEPI, şi trebuie să conţină următoarele informaţii:
    1) datele de identificare ale titularului mărcii, în conformitate cu subpunctul 1) punctul 13 din prezentul Regulament;
    2) numele şi adresa reprezentantului, conform subpunctului 3) punctul 13 din prezentul Regulament, dacă cererea este depusă de un reprezentant;
    3) numărul de ordine al înregistrării mărcii;
    4) menţiunea că reînnoirea este solicitată pentru toate produsele şi/sau serviciile reglementate de înregistrare ori, dacă reînnoirea nu este solicitată pentru toate produsele şi serviciile reglementate de marca înregistrată, menţionarea:
    fie a claselor, produselor şi/sau serviciilor prevăzute în reînnoire;
    fie a claselor, produselor şi/sau serviciilor pentru care reînnoirea nu este solicitată;
    produsele şi serviciile corespunzătoare trebuie grupate pe clase şi prezentate, conform punctelor 17-19 din prezentul Regulament;
    5) semnătura titularului sau a reprezentantului, după caz.
    134. La cererea de reînnoire a înregistrării mărcii se anexează:
    1) procura semnată de titular, dacă cererea se depune prin intermediul reprezentantului;
    2) dovada de plată a taxei stabilite pentru reînnoirea înregistrării mărcii.
    135. Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii se depune la AGEPI de către titular sau de reprezentantul acestuia. Dispoziţiile punctelor 3-7 din prezentul Regulament se aplică mutatis mutandis şi cererii de reînnoire.
    136. Cererea de reînnoire este examinată în termen de 3 luni de la data înregistrării ei la AGEPI.
    137. Dacă cererea de reînnoire este prezentată în termenele menţionate la alineatul (2) articolul 16 din Lege, dar celelalte condiţii care reglementează reînnoirea prevăzute la articolul menţionat, precum şi cele prevăzute de prezentul Regulament nu sînt îndeplinite, AGEPI notifică titularul sau, după caz, reprezentantul cu privire la iregularităţile constatate şi îi acordă un termen de 2 luni pentru remedierea acestora.
    138. Dacă titularul sau, după caz, reprezentantul, nu remediază iregularităţile menţionate în notificare în termenul acordat, conform punctului 137 din prezentul Regulament, şi nu depune o cerere de prelungire a termenului stabilit, AGEPI adoptă decizia de respingere a cererii de reînnoire a înregistrării mărcii, care poate fi contestată de titularul mărcii în termen de 2 luni de la data primirii.
    139. În cazul în care cererea îndeplineşte condiţiile legale prevăzute de Lege şi de prezentul Regulament, AGEPI adoptă decizia de reînnoire a înregistrării mărcii şi eliberează pe numele titularului certificatul de înregistrare a mărcii reînnoite, cu acelaşi număr de înregistrare a mărcii, precedat de inscripţia R sau, după caz, 2R, 3R etc., în funcţie de numărul de ordine al termenului reînnoit. Informaţia privind reînnoirea mărcii se înscrie în Registrul Naţional al Mărcilor şi se publică în BOPI.
    140. În cazul în care există cel puţin unul din următoarele motive:
    1) nu a fost prezentată nici o cerere de reînnoire înainte de expirarea termenului de 6 luni menţionat în fraza a doua a alineatului (2) articolul 16 din Lege sau cererea este prezentată după expirarea acestui termen;
    2) taxele nu au fost achitate sau au fost achitate după expirarea termenului menţionat la subpunctul 1) din prezentul punct;
    3) decizia de respingere a reînnoirii înregistrării mărcii în temeiul punctului 138 din prezentul Regulament este definitivă, AGEPI constată că termenul de înregistrare a mărcii a expirat din ziua următoare datei la care expiră înregistrarea mărcii. Informaţia corespunzătoare se înscrie în Registrul Naţional al Mărcilor şi se publică în BOPI.
    Absenţa informării conform punctului 131 nu produce efecte în ceea ce priveşte expirarea termenului de valabilitate a înregistrării mărcii şi nu atrage răspunderea AGEPI.
    141. Prin derogare de la prevederile punctului 140 din prezentul Regulament, în cazul în care taxele au fost achitate în termen, dar cuantumul acestora nu este suficient pentru a acoperi totalitatea claselor de produse şi/sau servicii pentru care este solicitată reînnoirea şi dacă este evident care sînt clasele pentru care suma achitată este destinată, AGEPI reînnoieşte înregistrarea mărcii doar referitor la aceste clase. În lipsa altor criterii, AGEPI ia în considerare clasele în ordinea clasificării în limitele achitării cuantumului taxei stabilite.
    142. Taxele de reînnoire achitate se restituie titularului, dacă înregistrarea nu s-a reînnoit.
Secţiunea a 2-a. Renunţarea la marcă
    143. Declaraţia de renunţare în temeiul articolului 19 din Lege se perfectează pe un formular-tip aprobat de AGEPI şi cuprinde următoarele informaţii:
    1) numărul de ordine al înregistrării mărcii;
    2) data şi numărul de depozit;
    3) datele de identificare ale titularului/titularilor, în conformitate cu subpunctul 1) punctul 13 din prezentul Regulament;
    4) numele şi adresa reprezentantului în conformitate cu subpunctul 3) punctul 13 din prezentul Regulament, dacă acesta a fost desemnat;
    5) o menţiune privind renunţarea la toate produsele şi serviciile sau lista produselor şi serviciilor care fac obiectul renunţării, în cazul în care renunţarea se referă doar la o parte dintre produsele şi serviciile pentru care este înregistrată marca;
    6) o menţiune referitoare la existenţa licenţelor înscrise în Registrul Naţional al Mărcilor.
    144. Declaraţia de renunţare se consideră depusă doar după achitarea taxei în cuantumul stabilit. Dacă o declaraţie în temeiul punctului 143 din prezentul Regulament se referă la mai multe mărci, taxa de renunţare trebuie achitată pentru fiecare marcă în parte.
    145. Declaraţia de renunţare va fi însoţită de dovada de informare de către titular a licenţiatului sau, după caz, de dovada consimţămîntului terţilor care deţin careva drepturi asupra mărcii, înscrise în Registrul Naţional al Mărcilor, cu privire la intenţia sa de a renunţa la marcă, în cazul cînd aceştia există. O dovadă suficientă a consimţămîntului unui terţ care deţine un drept asupra mărcii înscris în Registrul Naţional al Mărcilor o constituie declaraţia de consimţămînt cu renunţarea la marcă, semnată de către titularul dreptului sau de reprezentantul său.
    146. În cazul în care a fost înregistrat un contract de licenţă, renunţarea se înregistrează în termen de trei luni după ce titularul mărcii a prezentat la AGEPI dovada informării licenţiatului privind intenţia sa de a renunţa la marcă. Renunţarea se înregistrează înainte de expirarea acestui termen, dacă titularul prezintă la AGEPI dovada consimţămîntului licenţiatului.
    147. În cazul depunerii declaraţiei conform punctelor 143 şi 144 din prezentul Regulament, prin intermediul reprezentantului, renunţarea va fi înregistrată doar cu condiţia ca împuternicirea acordată de titular reprezentantului să indice expres actul renunţării.
    148. Dacă nu sînt îndeplinite condiţiile care reglementează renunţarea, AGEPI notifică titularului neregulile constatate în procesul examinării declaraţiei de renunţare la marcă şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea acestor nereguli. În cazul în care neregulile constatate nu sînt remediate în termenul acordat, AGEPI refuză înscrierea renunţării în Registrul Naţional al Mărcilor.
VI. MĂRCI COLECTIVE ŞI DE CERTIFICARE
    149. Sub rezerva dispoziţiilor prevăzute în punctele 151-154, dispoziţiile din prezentul Regulament se aplică şi mărcilor colective.
    150. Sub rezerva dispoziţiilor prevăzute în punctele 155-159, dispoziţiile din prezentul Regulament se aplică şi mărcilor de certificare.
    151. Regulamentul de utilizare a mărcii colective în conformitate cu articolul 52 din Lege se prezintă la AGEPI odată cu depunerea cererii de înregistrare a mărcii sau în termen de două luni de la data de depozit a cererii.
    152. Regulamentul de utilizare a mărcii colective trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
    1) numele solicitantului şi adresa sediului său;
    2) obiectivul asociaţiei sau obiectivul pentru care a fost creată persoana juridică de drept public;
    3) organismele abilitate să reprezinte asociaţia sau persoana juridică menţionată;
    4) condiţiile de afiliere la asociaţie;
    5) persoanele autorizate să utilizeze marca;
    6) dacă este cazul, condiţiile de utilizare a mărcii, inclusiv sancţiunile;
    7) dacă este cazul, autorizaţia menţionată la alineatul (2) articolul 52 din Lege.
    153. În cazul în care regulamentul de utilizare a mărcii colective nu conţine toate elementele prevăzute la punctul 152 din prezentul Regulament AGEPI notifică solicitantului iregularităţile constatate şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea acestor iregularităţi. AGEPI decide respingerea cererii de înregistrare a mărcii colective, dacă iregularităţile menţionate în notificare nu sînt remediate în termenul acordat şi nu este depusă o cerere de prelungire a termenului stabilit.
    154. AGEPI publică un extras din Regulamentul de utilizare a mărcii colective şi lista membrilor asociaţiei care au dreptul să utilizeze marca respectivă odată cu publicarea cererii de înregistrare a mărcii.
    155. Regulamentul de utilizare a mărcii de certificare în conformitate cu articolul 58 din Lege se prezintă la AGEPI odată cu depunerea cererii de înregistrare a mărcii sau în termen de 2 luni de la data de depozit a cererii.
    156. Solicitanţii naţionali vor prezenta odată cu cererea de înregistrare a mărcii de certificare sau în termen de două luni de la data de depozit a cererii autorizaţia privind exercitarea legală a activităţii de certificare.
    157. Solicitanţii care nu au domiciliul, sediul sau o întreprindere industrială sau comercială efectivă şi funcţională pe teritoriul Republicii Moldova vor prezenta odată cu cererea de înregistrare a mărcii de certificare sau în termen de două luni de la data de depozit a cererii dovada înregistrării mărcii de certificare în ţara de origine.
    158. Dacă Regulamentul de utilizare a mărcii de certificare nu conţine toate elementele prevăzute la alineatul (4) articolul 58 din Lege, AGEPI notifică solicitantului iregularităţile constatate, acordîndu-i un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea acestor iregularităţi. În cazul în care iregularităţile nu sînt remediate în termenul acordat şi nu este depusă o cerere de prelungire a termenului stabilit, AGEPI va decide respingerea cererii.
    159. AGEPI publică un extras din Regulamentul de utilizare a mărcii de certificare odată cu publicarea cererii de înregistrare a mărcii.
VII. CEREREA INTERNAŢIONALĂ DEPUSĂ CONFORM
PROCEDURII ARANJAMENTULUI DE
LA MADRID ŞI A
PROTOCOLULUI REFERITOR LA
ARANJAMENTUL
DE LA MADRID

Secţiunea 1. Depunerea cererii de înregistrare internaţională
    160. Cererea internaţională se depune în conformitate cu cerinţele prevăzute de Aranjamentul de la Madrid, Protocol şi Regulamentul comun de aplicare a Aranjamentului de la Madrid şi a Protocolului (în continuare – Regulament comun). Cererea se completează pe un formular standard elaborat de Biroul Internaţional al OMPI (în continuare – Birou Internaţional). În cerere, pe lîngă datele referitoare la marcă, se vor desemna ţările în care se solicită protecţia.
    161. Cererea internaţională se depune, în conformitate cu articolul 75 din Lege, prin intermediul AGEPI în calitate de oficiu de origine în limba franceză sau engleză în 3 exemplare ce vor permite multiplicarea directă, iar primul exemplar care se transmite la Biroul Internaţional trebuie să permită multiplicarea într-un număr nelimitat de copii.
    162. În conformitate cu alineatul (2) articolul 1 al Aranjamentului de la Madrid, pînă la depunerea cererii internaţionale marca trebuie să fie înregistrată la AGEPI pe cale naţională. În conformitate cu alineatul (1) articolul 2 al Protocolului, pînă la depunerea cererii de înregistrare internaţională cererea de înregistrare a mărcii trebuie să fie depusă sau marca trebuie să fie înregistrată la AGEPI pe cale naţională.
    163. Cererea internaţională trebuie să se refere la o singură marcă şi se poate baza în acelaşi timp pe mai multe înregistrări/cereri, după caz, ale uneia şi aceleiaşi mărci, efectuate/depuse în Republica Moldova.
    164. Toate datele conţinute în cererea internaţională trebuie să corespundă pe deplin datelor cuprinse în Registrul Naţional al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor sau, după caz, în Registrul Naţional al Mărcilor. În conformitate cu alineatul (1) articolul 3 al Aranjamentului de la Madrid şi alineatul (1) articolul 3 al Protocolului, AGEPI, în calitate de oficiu de origine, certifică că indicaţiile ce figurează în această cerere corespund celor din registrele menţionate, după caz, şi indică data depunerii cererii internaţionale la AGEPI.
    165. Dacă taxele prevăzute în litera b) alineatul (1) articolul 76 din Lege sînt achitate în contul Biroului Internaţional prin intermediul AGEPI, solicitantul depune sau transferă în contul AGEPI echivalentul taxelor în lei moldoveneşti, conform cursului oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei în raport cu francul elveţian la data plăţii.
    166. Formularele actualizate ale cererii internaţionale, precum şi alte formulare oficiale elaborate de Biroul Internaţional sînt disponibile la Biroul Internaţional şi la AGEPI, de asemenea şi pe web site-ul OMPI http://www.wipo.int/madrid/fr/forms/ sau http://www.wipo.int/madrid/en/forms/ şi se completează prin dactilografiere sau în format electronic.
    167. Tipul formularului cererii internaţionale se alege în funcţie de tratatul care guvernează relaţiile dintre ţara de origine şi ţările desemnate, după cum urmează:
    dacă ţările desemnate în cererea internaţională şi Republica Moldova sînt legate în exclusivitate prin Aranjamentul de la Madrid, cererea se va perfecta pe un formular-tip MM1;
    dacă ţările desemnate în cererea internaţională şi Republica Moldova sînt legate în exclusivitate prin Protocol, cererea se va perfecta pe un formular-tip MM2;
    dacă ţările desemnate în cererea internaţională şi Republica Moldova sînt legate concomitent prin Aranjamentul de la Madrid şi prin Protocol, cererea se va perfecta pe un formular-tip MM3.
    168. Data depunerii cererii internaţionale la AGEPI se consideră data la care a fost depusă cererea perfectată în conformitate cu prevederile punctelor 160-164 din prezentul Regulament şi dovada de plată a taxelor în cuantumul stabilit.
    169. AGEPI ţine un dosar al cererii internaţionale în care se păstrează materialele cererii parvenite la AGEPI, un exemplar al cererii internaţionale trimis la Biroul Internaţional, copiile notificărilor trimise solicitantului/titularului de AGEPI şi de Biroul Internaţional, inclusiv notificările privind refuzul provizoriu din partea oficiilor străine de a acorda protecţie pe teritoriul ţărilor respective şi deciziile finale în urma refuzului, privind nulitatea sau radierea înregistrării din registrul internaţional, precum şi copiile răspunsurilor solicitantului/titularului parvenite la AGEPI şi ale răspunsurilor expediate de AGEPI la Biroul Internaţional.
    Registrul mărcilor internaţionale cu efecte în Republica Moldova se ţine în forma unei baze de date electronice.
Secţiunea a 2-a. Examinarea cererii
internaţionale
    170. AGEPI verifică în termen de o lună de la data recepţionării corectitudinea întocmirii cererii internaţionale, existenţa dovezii de plată a taxelor în cuantumul stabilit şi conformitatea datelor indicate în cererea internaţională cu datele înscrise în Registrul Naţional al Mărcilor sau în Registrul Naţional al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor, după caz.
    171. În cazul în care în cererea internaţională sînt depistate greşeli sau inexactităţi a căror corectare nu depăşeşte competenţele AGEPI şi nu necesită acordul solicitantului, AGEPI corectează aceste greşeli sau inexactităţi.
    172. AGEPI notifică solicitantului greşelile sau inexactităţile a căror corectare necesită acordul acestuia, în special, concretizarea listei de produse şi/sau servicii, şi-i propune să le remedieze într-un termen rezonabil. În cazul în care solicitantul nu efectuează acţiunile necesare în termenul acordat, responsabilitatea pentru depăşirea termenului prevăzut la alineatul (3) articolul 77 din Lege, revine solicitantului.
    173. Dacă cererea internaţională îndeplineşte condiţiile prevăzute, AGEPI expediază un exemplar al cererii internaţionale la Biroul Internaţional, iar un exemplar – solicitantului, drept confirmare a depunerii cererii internaţionale la Biroul Internaţional, indicînd data expedierii.
    174. Dacă Biroul Internaţional notifică solicitantului şi/sau AGEPI, după caz, unele iregularităţi, acordînd un anumit termen pentru remedierea acestora, atunci:
    1) AGEPI remediază în termenul acordat iregularităţile ce ţin de competenţa sa;
    2) notifică solicitantului iregularităţile a căror remediere este de competenţa acestuia şi îl invită să-şi expună propunerile pentru remediere într-un anumit termen, comunicîndu-i care vor fi consecinţele dacă remedierile nu vor fi efectuate în termenele prescrise de Biroul Internaţional, precum şi faptul că în acest caz solicitantului îi revine responsabilitatea pentru depăşirea termenului acordat.
Secţiunea a 3-a. Desemnarea posterioară
    175. Cererea de desemnare posterioară în conformitate cu alineatul (1) articolul 78 din Lege se depune la Biroul Internaţional prin intermediul AGEPI ca oficiu de origine. Cererea de desemnare posterioară se depune la AGEPI în 3 exemplare, în limba franceză sau engleză, pe un formular standard MM4, elaborat de Biroul Internaţional. Cererea de desemnare posterioară se prezintă respectîndu-se cerinţele prevăzute de Aranjamentul de la Madrid, Protocolul şi Regulamentul comun. În cererea de desemnare posterioară se indică:
    1) numărul înregistrării internaţionale;
    2) numele şi adresa titularului;
    3) ţările desemnate;
    4) faptul că cererea se referă la toate produsele şi serviciile enumerate în înregistrarea internaţională; sau
    5) produsele şi serviciile referitoare la desemnarea posterioară, în cazul în care cererea nu se referă la toate produsele şi serviciile enumerate în înregistrarea internaţională.
    176. Cererea de desemnare posterioară este considerată depusă doar după achitarea taxelor corespunzătoare.
    177. Cererea de desemnare posterioară se depune, se examinează de AGEPI şi se trimite Biroului Internaţional în acelaşi mod ca şi cererea internaţională.
Secţiunea a 4-a.
Introducerea modificărilor în înregistrarea internaţională.
Substituirea înregistrării naţionale cu o cerere internaţională.
Transformarea înregistrării internaţionale în cerere naţională
    178. Cererea de introducere a modificărilor referitor la o înregistrare internaţională care are ca ţară de origine Republica Moldova privind:
    1) schimbarea titularului pentru toate sau pentru o parte de produse şi servicii referitor la toate sau la o parte din ţările desemnate;
    2) limitarea listei de produse şi servicii referitor la toate sau la o parte din ţările desemnate;
    3) renunţarea la protecţie în anumite ţări desemnate pentru toate produsele şi serviciile;
    4) modificarea numelui şi/sau adresei titularului;
    5) radierea înregistrării internaţionale referitor la toate ţările desemnate pentru toate sau pentru o parte de produse şi servicii,
se depune prin intermediul AGEPI, se examinează şi se trimite la Biroul Internaţional al OMPI în acelaşi mod ca şi cererea internaţională.
    179. Cererea privind introducerea modificărilor se perfectează pe unul din formularele standard elaborate de Biroul Internaţional şi este supusă taxelor.
    180. Dacă prin cererea de modificare se solicită introducerea modificărilor referitoare la schimbarea titularului sau modificarea numelui şi/sau adresei titularului, AGEPI verifică dacă modificările respective sînt operate în marca înregistrată, sau, după caz, în cererea depusă spre înregistrare în Republica Moldova, care a servit drept bază a înregistrării internaţionale. În lipsa acestora, AGEPI va notifica titularul înregistrării internaţionale despre faptul că cererea de introducere a modificărilor în înregistrarea internaţională va fi trimisă Biroului Internaţional doar după introducerea modificărilor corespunzătoare în înregistrarea, sau, după caz, în cererea naţională.
    181. În cazul în care o marcă face concomitent obiectul unei înregistrări naţionale în Republica Moldova şi obiectul unei înregistrări internaţionale cu efecte pentru Republica Moldova, precum şi în cazul în care cele două înregistrări sînt înscrise pe numele aceleiaşi persoane, se consideră că înregistrarea internaţională, fără prejudiciul drepturilor dobîndite prin înregistrarea naţională o poate substitui pe aceasta din urmă. Substituirea poate avea loc, doar cu condiţia ca:
    1) protecţia care rezultă din înregistrarea internaţională să se extindă şi pentru Republica Moldova;
    2) toate produsele şi serviciile enumerate în înregistrarea naţională să fie prezente şi în înregistrarea internaţională în privinţa Republicii Moldova;
    3) extinderea sus-menţionată să producă efecte după data înregistrării naţionale.
    182. Cererea privind substituirea unei mărci înregistrate în Registrul naţional al mărcilor cu o înregistrare internaţională în conformitate cu articolul 81 din Lege se depune la AGEPI de către titular prin intermediul unui mandatar autorizat şi este supusă taxelor. Cererea poate fi depusă în orice moment după notificarea făcută de Biroul Internaţional privind înregistrarea internaţională ce face obiectul substituirii, însă înscrierea substituirii în Registrul naţional al mărcilor va fi efectuată doar după ce înregistrarea internaţională va obţine protecţie pe teritoriul Republicii Moldova.
    183. Cererea de substituire se completează prin dactilografiere sau în format electronic pe un formular-tip aprobat de AGEPI, în limba moldovenească, într-un singur exemplar şi trebuie să conţină următoarele informaţii:
    1) numărul înregistrării internaţionale;
    2) data înregistrării internaţionale;
    3) data extinderii teritoriale asupra Republicii Moldova, dacă este cazul;
    4) numărul de înregistrare a mărcii naţionale;
    5) data înregistrării naţionale;
    6) data de depozit a mărcii naţionale;
    7) numele şi adresa titularului;
    8) numele şi adresa mandatarului autorizat;
    9) adresa pentru corespondenţă.
    Cererea va fi semnată de mandatarul autorizat şi va fi însoţită de dovada achitării taxei şi de procura de reprezentare.
    184. După recepţionarea cererii de substituire AGEPI va verifica dacă:
    1) înregistrarea internaţională şi marca naţională care face obiectul substituirii se referă la acelaşi semn;
    2) marca naţională a fost înregistrată anterior desemnării Republicii Moldova prin înregistrarea internaţională;
    3) toate produsele şi serviciile enumerate în înregistrarea naţională sînt prezente şi în înregistrarea internaţională în privinţa Republicii Moldova;
    4) marca naţională şi marca internaţională sînt înregistrate pe numele aceluiaşi titular;
    5) înregistrarea internaţională a obţinut protecţie pe teritoriul Republicii Moldova;
    6) taxa a fost achitată.
    185. În cazul în care cererea de substituire satisface toate condiţiile prevăzute în Lege şi prezentul Regulament, AGEPI va înscrie în Registrul Naţional al Mărcilor menţiunea privind substituirea şi acest fapt va fi publicat în BOPI şi va fi notificat Biroului Internaţional.
    186. Notificarea menţionată la punctul 185 din prezentul Regulament va conţine:
    1) numărul înregistrării internaţionale prin care a fost substituită înregistrarea naţională;
    2) lista produselor şi/sau serviciilor, în cazul în care doar o parte din produsele şi/sau serviciile enumerate în înregistrarea internaţională fac obiectul substituirii;
    3) data şi numărul de depozit al mărcii naţionale;
    4) data şi numărul de înregistrare a mărcii naţionale;
    5) data priorităţii mărcii naţionale, dacă este cazul;
    6) informaţii referitoare la alte drepturi dobîndite în temeiul înregistrării.
    187. După ce substituirea a avut loc şi informaţia corespunzătoare a fost introdusă în Registrul naţional al mărcilor, marca naţională este menţinută în vigoare atîta timp cît titularul o reînnoieşte. În interesele titularului este ca marca naţională să rămînă valabilă şi să fie reînnoită cel puţin pentru perioada de cinci ani de la data înregistrării internaţionale pe parcursul căreia aceasta este dependentă de soarta mărcii naţionale din ţara de origine care a servit drept bază pentru înregistrarea ei.
    188. Dacă o înregistrare internaţională în care Republica Moldova este desemnată potrivit Protocolului, este radiată din Registrul internaţional în conformitate cu alineatul (4) articolul 6 al Protocolului, la cererea oficiului ţării de origine a acesteia referitor la toate sau la o parte din produsele şi/sau serviciile enumerate în înregistrarea menţionată, persoana, care era titularul mărcii la data radierii, poate solicita transformarea înregistrării internaţionale radiate într-o cerere de înregistrare a aceleiaşi mărci la AGEPI.
    189. Solicitarea privind transformarea înregistrării internaţionale, potrivit punctului 188, se efectuează prin depunerea la AGEPI a unei cereri de înregistrare a aceleiaşi mărci, în conformitate cu punctele 2-19 din prezentul Regulament. Cererea va fi însoţită de un document eliberat de Biroul Internaţional referitor la înregistrarea internaţională a cărei transformare este cerută, care va conţine cel puţin date referitoare la titular, reproducerea mărcii, lista produselor şi serviciilor pentru care a fost desemnată Republica Moldova, numărul şi data înregistrării internaţionale, sau, după caz, data extinderii teritoriale pentru Republica Moldova, data priorităţii invocate, dacă este cazul şi data la care înregistrarea a fost radiată din Registrul internaţional.
    190. În termen de o lună din data primirii cererii, AGEPI examinează dacă aceasta a fost depusă cu respectarea condiţiilor prevăzute la literele a) - d) alineatul (2) articolul 82 din Lege. În procesul examinării AGEPI verifică dacă:
    1) cererea este depusă în termen de 3 luni de la data la care înregistrarea internaţională a fost radiată din Registrul internaţional;
    2) produsele şi serviciile enumerate în cerere sînt acoperite efectiv de lista produselor şi serviciilor cuprinse în înregistrarea internaţională referitor la Republica Moldova;
    3) solicitantul este acelaşi cu titularul mărcii la data radierii înregistrării internaţionale;
    4) înregistrarea internaţională a fost radiată din Registrul internaţional în conformitate cu alineatul (4) articolul 6 al Protocolului şi nu la cererea titularului;
    5) cererea corespunde tuturor cerinţelor legislaţiei naţionale, inclusiv cerinţelor referitoare la taxe.
    191. Depunerea cererii ce rezultă din transformarea înregistrării internaţionale este supusă aceloraşi taxe ca şi depunerea unei cereri obişnuite. Prin derogare de la subpunctul 1) punctul 21 din prezentul Regulament, taxa de depunere a acestui tip de cerere, poate fi achitată odată cu depunerea cererii sau pînă la expirarea termenului de 3 luni de la data la care înregistrarea internaţională a fost radiată din Registrul internaţional.
    192. Dacă în urma examinării AGEPI va constata că nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la subpunctele 1)-4) punctul 190 din prezentul Regulament şi/sau dacă taxa de depunere a cererii nu va fi achitată în termenul prevăzut în punctul 191 din prezentul Regulament, cererea nu va fi considerată ca cerere ce rezultă din transformarea înregistrării internaţionale, ea fiind considerată cerere obişnuită, fapt despre care va fi notificat solicitantul.
    193. Dacă condiţia prevăzută la subpunctul 2) punctul 191 din prezentul Regulament este îndeplinită parţial, cererea va fi considerată ca cerere ce rezultă din transformarea înregistrării internaţionale doar pentru produsele şi/sau serviciile care corespund prevederilor literei b) alineatul (2) articolul 82 din Lege. AGEPI va notifica solicitantul despre acest fapt şi-i va propune să divizeze cererea, urmînd ca produsele şi/sau serviciile care nu sînt acoperite de înregistrarea internaţională să fie incluse într-o cerere divizionară obişnuită.
    194. Dacă în urma examinării în conformitate cu punctul 190 din prezentul Regulament se constată că cererea corespunde cerinţelor prevăzute faţă de o cerere ce rezultă din transformarea înregistrării internaţionale, AGEPI atribuie cererii data de depozit în corespundere cu prevederile articolului 9 quinquies din Protocol şi alineatul (2) articolul 82 din Lege şi înscrie cererea în Registrul Naţional al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor.
    Data de depozit a cererii ce rezultă din transformarea înregistrării internaţionale este data înregistrării internaţionale a mărcii respective, sau, după caz, data extinderii teritoriale a protecţiei pentru Republica Moldova.
    195. Dacă la data sau înainte de data radierii înregistrării internaţionale din Registrul internaţional marca obţinuse protecţie în Republica Moldova, după înscrierea cererii ce rezultă din transformarea înregistrării internaţionale în Registru, AGEPI va proceda direct la înregistrarea mărcii şi eliberarea certificatului, sub rezerva achitării taxelor stabilite, conform subpunctului 3) punctul 21 din prezentul Regulament.
    Data înregistrării mărcii va fi data înregistrării internaţionale a mărcii respective, sau, după caz, data extinderii teritoriale a protecţiei pentru Republica Moldova. Marca va beneficia de orice drept de prioritate de care a beneficiat înregistrarea internaţională.
    196. Dacă la data sau înainte de data radierii înregistrării internaţionale din Registrul internaţional marca nu obţinuse protecţie în Republica Moldova, după înscrierea cererii ce rezultă din transformarea înregistrării internaţionale în Registrul Naţional al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor, AGEPI va continua efectuarea procedurilor referitoare la cerere de la etapa care era în derulare la data radierii. AGEPI:
    1) va publica cererea în BOPI şi va iniţia procedura de opoziţie, în cazul în care procedura de opoziţie referitor la înregistrarea internaţională nu a fost deschisă sau termenul pentru procedura de opoziţie nu a expirat;
    2) va proceda la examinarea de fond a cererii, dacă procedura de opoziţie s-a încheiat, însă marca nu a fost examinată de AGEPI.
    197. Toate procedurile enumerate la punctele 195 şi 196 din prezentul Regulament sînt supuse taxelor.
VIII. DISPOZIŢII COMUNE
Secţiunea 1. Formularele, notificările, deciziile
şi hotărîrile AGEPI
    198. Formularele de procedură şi ghidurile de completare a formularelor respective se elaborează de AGEPI.
    199. AGEPI poate să furnizeze formularele şi într-o formă percepută de mijloace electronice (formă electronică). Formularele se pun la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul AGEPI http://www.agepi.md.
    200. Prin notificare se înţelege acţiunea prin care AGEPI comunică orice document de procedură, inclusiv deciziile şi hotărîrile Comisiei de contestaţii. Notificările pe care le face AGEPI se efectuează fie sub forma documentului original, fie sub forma unei copii certificate pentru conformitate a documentului original sau care poartă ştampila AGEPI, fie prin imprimarea unui text realizat pe calculator şi care să poarte ştampila respectivă. Certificarea nu este necesară pentru copiile documentelor care provin de la părţi.
    201. Contestaţia poate fi depusă la AGEPI de către părţi în termen de 2 luni de la data primirii acestor decizii, sau de către persoanele terţe care deţin informaţia referitor la înregistrarea mărcii – în termenul cuprins între data emiterii şi data înregistrării mărcii.
    Contestaţia poate fi acceptată spre examinare şi în cazul depunerii acesteia după expirarea termenului menţionat în cazul în care marca nu a fost înregistrată.
    202. Notificarea poate fi făcută prin:
    1) poştă, în conformitate cu punctele 203- 204 din prezentul Regulament;
     2) înmînare directă, în conformitate cu punctul 205 din prezentul Regulament;
     3) fax sau orice alt mijloc electronic de comunicare, în conformitate cu punctul 206 din prezentul Regulament;
     4) publicare în BOPI, în conformitate cu punctul 207 din prezentul Regulament.
    203. Notificarea deciziilor şi hotărîrilor prin care se stabileşte un termen pentru înaintarea eventualelor recursuri, precum şi a convocărilor şi altor documente de importanţă majoră se efectuează prin poştă pe adresa de corespondenţă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Celelalte notificări se efectuează prin corespondenţă simplă.
    204. Notificarea prin scrisoare recomandată, cu sau fără confirmare de primire, se consideră efectuată chiar dacă destinatarul refuză să primească scrisoarea.
    205. În cazul în care notificarea este înmînată destinatarului în sediul AGEPI, destinatarul confirmă în scris primirea pe exemplarul doi, care se va anexa la dosar sau prin semnătura într-un registru de evidenţă a corespondenţei.
    206. Notificarea prin fax sau orice alt mijloc tehnic de comunicare se efectuează prin transmiterea originalului sau a unei copii a documentului notificat, care corespunde prevederilor punctului 200 din prezentul Regulament, pe numărul de fax sau pe adresa electronică indicată de destinatar şi este considerată ca fiind făcută la data transmiterii. Confirmarea privind transmiterea documentului se ataşează la documentul notificat, care se va anexa la dosar.
    207. În cazul în care nu se cunoaşte adresa destinatarului sau în cazul în care notificarea prevăzută la punctul 203 din prezentul Regulament nu poate fi efectuată, chiar după o a doua încercare a AGEPI şi acest fapt poate conduce la pierderea unui drept, notificarea se face prin publicare în BOPI. La expirarea termenului de o lună după apariţia publicaţiei, documentul este considerat ca fiind notificat.
    208. În cazul în care este desemnat un reprezentant sau dacă solicitantul înscris primul pe o cerere cu mai mulţi solicitanţi este considerat reprezentant comun, notificările sînt adresate reprezentantului desemnat sau reprezentantului comun. Dacă mai multe părţi au desemnat un reprezentant comun, este suficient ca notificarea să fie adresată într-un singur exemplar reprezentantului respectiv.
    209. În cazul în care în procedurile realizate de către AGEPI sînt implicate mai multe părţi, documentele depuse de către una dintre părţi sînt notificate de AGEPI celeilalte părţi. Notificarea este opţională dacă documentul în cauză nu conţine nici un element nou şi dacă stadiul în care se află dosarul permite deja luarea unei decizii.
    [Pct.209 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    210. În cuprinsul deciziilor AGEPI pot fi rectificate doar greşeli lingvistice, greşeli de transcriere şi erori evidente, care nu modifică esenţa deciziei. Acestea se rectifică de către AGEPI, din oficiu sau la cererea uneia dintre părţile interesate.
    2101. AGEPI poate solicita în cursul examinării prezentarea unor dovezi, dacă există dubii privind veridicitatea oricăror informaţii ce figurează în cererea solicitantului/titularului cu referire la oricare procedură, precum şi în documentele anexate la aceasta sau în comunicările ulterioare.
    [Pct.2101 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]