LPM128/2009
ID intern unic:  333213
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 128
din  23.12.2009
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010
Publicat : 29.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 193-196     art Nr : 615     Data intrarii in vigoare : 01.01.2010
    MODIFICAT
   
LP214 din 09.10.10, MO202-205/15.10.10 art.670
    LP158 din 08.07.10, MO131-134/30.07.10 art.461

     Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010 se aprobă la venituri în sumă de  3 434 400,0 mii lei, la cheltuieli  în sumă de  3 434 400,0 mii lei.
    [Art.1 modificat prin LP158 din 08.07.10, MO131-134/30.07.10 art.461]
  
  Art.2. – Sinteza veniturilor şi a cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010 se prezintă în anexa nr.1.
    Art.3. – Lista programelor şi subprogramelor raportate la fondurile  asigurării obligatorii  de asistenţă medicală prevăzute de legislaţie se prezintă în anexa nr.2.
    Art.4. – (1) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în mărime procentuală la salariu şi la alte recompense pentru categoriile de plătitori prevăzute de anexa nr.1 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte în proporţie de 7,0% (cîte 3,5% pentru fiecare categorie, inclusiv angajat şi angajator).
    (2) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută pentru categoriile de plătitori prevăzute de Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 se stabileşte în mărime de 2 478 lei.
    (3) Persoanele fizice prevăzute la lit.a) pct.1 din anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 care achită în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în sumă fixă beneficiază de o reducere în proporţie de 75%.
    (4) Persoanele fizice prevăzute la lit. b), c), d), e) pct.1 şi  la pct.3 din anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 care achită în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în sumă fixă beneficiază de o reducere în proporţie de 50%.
    Art.5. – Penalitatea pentru neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală  se stabileşte în proporţie de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii şi se transferă la conturile Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
    Art.6. – Mijloacele financiare care constituie o depăşire a veniturilor asupra cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se utilizează în  scopurile stabilite de legislaţie după rectificarea prezentei legi.
    Art.7. – Prin derogare de la Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu  privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, în cazul apariţiei pe parcursul anului a necesităţii de redistribuire a mijloacelor financiare între tipurile de asistenţă medicală, redistribuirea se efectuează o dată în semestru prin decizie a Consiliului de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, fără modificarea prezentei legi, în limitele a cel mult 2% din suma anuală a fondului de bază.
    Art.8. – Instituţia financiară care deserveşte conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală plăteşte dobîndă la soldurile conturilor în mărimea stabilită în contract, dar nu mai puţin de rata medie ponderată a dobînzii pe sistemul bancar la depozitele cu acelaşi termen de păstrare, calculate din ratele medii disponibile pentru ultimele 3 luni. Această dobîndă se transferă lunar la conturile bancare ale Trezoreriei de Stat, ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi ale agenţiilor ei teritoriale.
    Art.9. – Prin derogare de la Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, pentru persoanele neasigurate, cheltuielile de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, de asistenţă medicală primară, precum şi de asistenţă medicală specializată de ambulator şi spitalicească în cazul maladiilor social-condiţionate cu  impact major asupra sănătăţii publice, se acoperă din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform unei liste stabilite de Ministerul Sănătăţii.
    Art.10. – Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă a prezentei legi.
    Art.11. – Guvernul, în termen de 2 luni, va elabora şi va aproba componenţa şi structura raportului anual privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    Art.12. – Compania Naţională de Asigurări în Medicină va efectua evaluarea semestrială a calităţii prestării serviciilor medicale de către instituţiile medico-sanitare supuse controlului, în a cărei bază va putea decide asupra rezilierii contractelor încheiate cu  aceste instituţii.
    Art.13. − Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2010.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                            Mihai GHIMPU

    Nr.128-XVIII. Chişinău, 23 decembrie 2009.


   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin LP214 din 09.10.10, MO202-205/15.10.10 art.670]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP158 din 08.07.10, MO131-134/30.07.10 art.461]

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin LP214 din 09.10.10, MO202-205/15.10.10 art.670]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP158 din 08.07.10, MO131-134/30.07.10 art.461]