OMTIDA11/2010
ID intern unic:  336047
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
ORDIN Nr. 11
din  16.01.2010
cu privire la Instrucţiunea provizorie privind modul
de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru
traficul auto internaţional
Publicat : 21.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 172-178     art Nr : 626
    Abrogat prin OMEI334 din 01.12.17, MO441-450/22.12.17 art.2276

    MODIFICAT
    OMTID133 din 23.07.15, MO206-210/07.08.15 art.1361
   
OMTID69 din 07.05.15, MO124-130/22.05.15 art.804
    OMTID44 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.477
   
OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290
    OMTID28 din 28.01.11, MO25-27/11.02.11 art.131

    În conformitate cu Regulamentul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 695 din 18.11.2009,
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional (se anexează).
    2. Controlul asupra realizării prezentului ordin se pune în sarcina Instituţiei publice „Agenţia Naţională Transport Auto”.

    MINISTRUL TRANSPORTURILOR
    ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR                     Anatolie ŞALARU

    Nr. 11. Chişinău, 16 ianuarie 2010.

INSTRUCŢIUNEA PROVIZORIU
privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor
unitare pentru traficul auto internaţional

I.   SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE
    1.1. Prezenta Instrucţiune provizorie (în continuare Instrucţiune) este elaborată în scopul stabilirii modalităţii de primire, utilizare şi eliberare a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional, în conformitate cu Acordurile interguvernamentale în domeniul transportului auto.
II. DEFINIŢII
    În sensul prezentei Instrucţiuni, următorii termeni vor avea următoarele definiţii:
    a) Autorizaţie unitară - actul permisiv al unui autovehicul înmatriculat în Republica Moldova care aparţine unui agent transportator licenţiat al Republicii Moldova de a efectua operaţiuni de transport pe teritoriul unui alt stat emitent al autorizaţiei, cu utilizarea reţelei rutiere a acestuia din urmă.
    De regulă, raporturile între state în transporturile rutiere sînt reglementate prin Acorduri bilaterale la nivel de Guverne. Aceste Acorduri prevăd condiţiile cadru în care autovehiculele unui stat pot utiliza reţeaua rutieră a celuilalt stat.
    Elementele concrete ale aplicării prevederilor Acordului între două state cad în sarcina Comisiilor mixte, compuse din specialişti în transporturile rutiere şi care stabilesc contingentele de autorizaţii pentru schimbul anual.
    b) Tipurile de autorizaţii unitare:
    - autorizaţie tip „bilaterale” - autorizaţie unitară de transport de mărfuri în sau din statul emitent al autorizaţiei, din sau spre teritoriul Republicii Moldova;
    - autorizaţie tip „tranzit” - autorizaţie unitară de a tranzita teritoriul statului emitent cu destinaţia unui alt stat decît statul emitent;
    - autorizaţie tip „bilateral/tranzit” - autorizaţia unitară care cumulează o autorizaţie „bilaterală” şi  „tranzit”;
    - autorizaţie de tip „terţe ţări” - autorizaţie unitară de transport de mărfuri în sau din statul emitent al autorizaţiei, în sau din un stat terţ, altul decît statul de înmatriculare a autovehiculului;
    - autorizaţie tip „universale” - autorizaţie unitară care cumulează o autorizaţie „bilaterală”, „tranzit” şi „terţă ţară”;
    - autorizaţie de tip „intrare fără marfă” - autorizaţie unitară de intrare pe teritoriul statului emitent fără marfă pentru a se încărca cu destinaţia statului de înmatriculare a autovehiculului;
    - autorizaţie tip „unilaterale” - autorizaţie unitară de tranzit a teritoriului statului emitent într-o singură direcţie;
    - autorizaţie tip „bilateral/tranzit pentru transportarea mărfurilor uşor alterabile” - autorizaţie unitară de transport de mărfuri în trafic direct sau în tranzit prin statul emitent al autorizaţiei, care permite transportarea numai a mărfurilor uşor alterabile cultivate pe teritoriul Republicii Moldova;
    - autorizaţie tip „pendulare” - autorizaţie de transport a grupurilor de călători pe parcursul mai multor călătorii tur-retur;
    - autorizaţie pentru transportarea călătorilor pe rute regulate - autorizaţie unitară de transport a călătorilor pe teritoriile statelor terţe, pe rute regulate;
    - autorizaţie pentru transportarea călătorilor pe rute ocazionale - autorizaţie unitară de transport a călătorilor pe teritoriul statelor terţe, pe rute ocazionale.
    - autorizaţii deficitare - autorizaţii unitare, cota cărora alocată Republicii Moldova nu este suficientă pentru acoperirea integrală a solicitărilor agenţilor transportatori. Lista autorizaţiilor deficitare se întocmeşte de către Instituţia publică “ANTA” (în continuare I.P. “ANTA”) la începutul fiecărui an calendaristic şi  poate fi modificată, după analiza solicitărilor de autorizaţii.
    - autorizaţii BSEC - autorizaţie multilaterală de transport de mărfuri pe teritoriul Statelor Membre” participante.
    [Lit.b) modificată prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    Fiecare tip de autorizaţie din cele indicate poate fi la rîndul ei de două feluri:
    (i) autorizaţie tip cu plata taxelor,
    (ii) autorizaţie tip scutite de plata taxelor.
    Autorizaţiile „cu plata taxelor” - autorizaţie unitară condiţionată de plata taxei rutiere la intrarea pe teritoriul statului emitent.
    Autorizaţiile „scutite de plata taxelor” - autorizaţii unitare gratuite sau condiţionate de plata unor rovinete.

III. FORMULARELE DE AUTORIZAŢII UNITARE
    3.1. Formularele de autorizaţii unitare sînt documente de strictă evidenţă, în responsabilitatea I.P. „ANTA”.
    3.2. Formularele de autorizaţii unitare alocate de către Republica Moldova sînt executate tipografic în baza unui ordin-comandă special, cărora li se atribuie şi li se aplică tipografic seria şi numărul de ordine.
    3.3. Numărul şi tipul de autorizaţii sînt determinate conform prevederilor acordurilor internaţionale în domeniul traficului auto internaţional, la care Republica Moldova este parte.
IV. PLATA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR
UNITARE

    4.1. Valoarea taxei autorizaţiilor unitare se stabileşte prin Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    [Pct.4.1 modificat prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    4.2. La eliberarea autorizaţiilor agentul transportator trebuie să prezinte dovada achitării lor.
V. TERMENUL DE VALABILITATE AL
AUTORIZAŢIILOR UNITARE

    5.1. Autorizaţiile unitare ale Republicii Moldova şi ale altor state sînt valabile pentru perioada indicată în ele şi au valabilitate juridică doar în cazul, cînd au semnătura conducătorului şi ştampila organului abilitat pentru eliberarea autorizaţiilor.
VI. EVIDENŢA UTILIZĂRII AUTORIZAŢIILOR UNITARE
    6.1. Evidenţa utilizării autorizaţiilor unitare este efectuată de către I.P. „ANTA”, conform următoarei modalităţi:
    - toate formularele de autorizaţii ale Republicii Moldova şi ale altor ţări sînt luate la evidenţă de către serviciul administrativ şi relaţii cu presa I.P. „ANTA” cu înregistrarea în registru de formă stabilită de către conducătorul I.P. „ANTA”;
     - foile registrului se numerotează, se coase şi se vizează cu semnătura conducătorului şi ştampila I.P. „ANTA”. Registrul se completează conform statelor şi tipurilor de autorizaţii unitare;
    - în cazul lipsei documentului de însoţire a autorizaţiilor unitare primite din alte state, se întocmeşte un act de primire aprobat ulterior de către conducătorul I.P. „ANTA”.
VII. ÎNREGISTRAREA AGENŢILOR TRANSPORTATORI
ŞI A UNITĂŢILOR DE TRANSPORT ÎN BAZA DE DATE
 A I.P. „ANTA”

    7.1. Pentru înregistrarea agenţilor transportatori în baza de date a I.P. „ANTA” este necesar să prezinte în original şi copie:
    a) certificatul de înregistrare a întreprinderii în Republica Moldova;
    b) licenţa generală, valabilă pentru activitatea  în domeniul transportului auto de călători în folos public;
    [Pct.7.1 lit.b) modificată prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    [Pct.7.1 lit.b) modificată prin OMTID28 din 28.01.11, MO25-27/11.02.11 art.131]
    [Pct.7.1 lit.c) exclusă prin OMTID133 din 23.07.15, MO206-210/07.08.15 art.1361]
    [Pct.7.1 lit.c) în redacţia OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    d) documente ce adeveresc datele bancare (contul bancar, denumirea băncii), sectorul Inspectoratului Fiscal;
    e) numele, prenumele directorului;
    f) date de contact.
    [Pct.7.1 lit.f) modificată prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
   
[Pct.7.1 lit.g) exclusă prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    7.2. Pentru înregistrarea în baza de date a I.P. „ANTA” a unei unităţi de transport este necesar să prezinte în original şi copie:
    a) anexa la licenţă în domeniul transportului auto de călători în folos public;
    [Pct.7.2 lit.a) modificată prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    b) certificatul de înmatriculare;
    [Pct.7.2 lit.c) exclusă prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    d) certificatul de corespundere EURO (II, III, IV, V);
    [Pct.7.2 lit.d) modificată prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    [Pct.7.2 lit.b) modificată prin OMTID28 din 28.01.11, MO25-27/11.02.11 art.131]
    e) certificatul CEMT pentru condiţiile controlului tehnic eliberat de către staţia de testare acreditată.
    7.3. Pentru înregistrarea în baza de date a I.P. „ANTA” a unei semiremorci/remorci este necesar să prezinte în original şi copie:
    a) anexa la licenţă în domeniul transportului auto de călători în folos public;
    [Pct.7.3 lit.a) modificată prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    b) certificatul de înmatriculare;
   
c) certificatul CEMT pentru condiţiile controlului tehnic eliberat de către staţia de testare acreditată (după caz).
    [Pct.7.3 lit.c) exclusă prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290; lit.d) devine lit.c)]
    7.4. Pentru înregistrarea persoanelor fizice pentru a primi carnete foii de parcurs (CFP), în baza de date a I.P. „ANTA” este necesar să prezinte în original şi copie:
    a) buletinul de identitate;
    b) certificatul de înmatriculare a unităţii de transport;
    c) date de contact;
    [Pct.7.4 lit.c) modificată prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
   
[Pct.7.4 lit.d) exclusă prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
VIII. ELIBERAREA ŞI RESTITUIREA
AUTORIZAŢIILOR UNITARE

    8.1. Autorizaţiile unitare sînt eliberate, în conformitate cu prevederile prezentei Instrucţiuni, agenţilor transportatori înregistraţi în Republica Moldova, posesori ai licenţelor valabile  în domeniul transportului auto de călători în folos public, în limitele stocului disponibil. Autorizaţiile unitare Ucraina şi Belarusi, pentu efectuarea transporturilor auto neregulate (la comandă) de pasageri, vor fi eliberate numai agenţilor transportatori care deservesc rute regulate internaţionale.
    [Pct.8.1 modificat prin OMTID44 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.477]
    [Pct.8.1 modificat prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    [Pct.8.1 modificat prin OMTID28 din 28.01.11, MO25-27/11.02.11 art.131]
    8.2. Autorizaţiile pentru transportarea călătorilor pe rute regulate internaţionale sînt eliberate de I.P. „ANTA” în conformitate cu prevederile Acordurilor interguvernamentale la care Republica Moldova este parte, Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 02.02.1996, Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, Hotărîrea de Guvern nr. 854 din 28.07.2006 „Cu privire la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje” şi a Hotărîrii de Guvern nr. 539 „Cu privire la crearea Instituţiei publice „Agenţia Naţională Transport Auto” şi a prezentei Instrucţiuni.
    [Pct.8.2 modificat prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    8.3. Autorizaţiile unitare se eliberează la ghişeu agenţilor transportatori înregistraţi în baza de date a I.P. „A.N.T.A.” în temeiul cererii depuse de către agentul transportator sau reprezentantul împuternicit al acestuia, cu condiţia restituirii autorizaţiilor unitare utilizate, eliberate anterior. Cererile de solicitare a autorizaţiilor unitare se înregistrează în registrul de evidenţă a autorizaţiilor cu indicarea datei şi orei de primire.
    [Pct.8.3 în redacţia OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    8.4 La eliberare, în autorizaţia unitară se indică numele agentului transportator. Numărul de înmatriculare a autovehiculului se indică în cazul autorizaţiilor Italia bilateral/tranzit.
    [Pct.8.4 modificat prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    [Pct.8.4 în redacţia OMTID28 din 28.01.11, MO25-27/11.02.11 art.131]
    8.5. Pentru fiecare autovehicul se eliberează nu mai mult de două autorizaţii de acelaşi tip pentru fiecare ţară, excepţie fiind autorizaţiile terţe ţări, care se eliberează cîte o autorizaţie pentru autovehicul.
    [Pct.8.5 în redacţia OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    8.6.  Autorizaţiile tip “terţe ţări” Rusia, Grecia şi Turcia se eliberează numai unităţilor de transport ce corespund normelor tehnice şi de siguranţă EURO III, IV sau V, cu masa totală de peste 12 tone. Autorizaţiile deficitare şi Italia bilateral/tranzit se eliberează pentru autovehicule cu capacitatea de încărcătură mai mare de 3,5 tone sau capacitatea totală mai mare de 6 tone.
    [Pct.8.6 în redacţia OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    8.7.Autorizaţiile deficitare se eliberează agenţilor transportatori, cu confirmarea încărcăturii (copiile de pe CMR şi TIR sau declaraţie vamală, perfectate de organele vamale cu aplicarea ştampilei) sau, după necesitate, cu prezentarea comenzii de transport (confirmarea încărcăturii fiind prezentată la restituire), în număr de:
    a. 1 (una) autorizaţie pentru agenţii transportatori deţinători de 1-5 unităţi de transport, care sunt antrenate în mod concret în traficul internaţional de mărfuri, conform datelor înregistrate de I.P. ”ANTA” în baza actelor prezentate de agentul transportator;
    b. 2 (două) autorizaţii pentru agenţii transportatori deţinători de 6-10 unităţi de transport, care sunt antrenate real în traficul internaţional de mărfuri, conform datelor înregistrate de I.P. ”ANTA” în baza actelor prezentate de agentul transportator;
    c. 3 (trei) autorizaţii pentru agenţii transportatori deţinători de 11-20 unităţi de transport, care sunt antrenate real în traficul internaţional de mărfuri, conform datelor înregistrate de I.P. ”ANTA” în baza actelor prezentate de agentul transportator;
    d. 4 (patru) autorizaţii pentru agenţii transportatori deţinători de 21-30 unităţi de transport, care sunt antrenate în mod direct în traficul internaţional de mărfuri, conform datelor înregistrate de I.P. ”ANTA” în baza actelor prezentate de agentul transportator;
    e. 5 (cinci) autorizaţii pentru agenţii transportatori deţinători de peste 31 unităţi de transport, care sunt antrenate în mod incontestabil în traficul internaţional de mărfuri, conform datelor înregistrate de I.P. ”ANTA” în baza actelor prezentate de agentul transportator.
    [Pct.8.8 exclus prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290; pct.8.9 devine pct.8.8]
    [Pct.8.7 în redacţia OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    8.8. În cazul în care vor fi depuse două şi/sau mai multe cereri concomitent pentru autorizaţiile tip deficitare, la examinare prioritate se va acorda cererilor la care voi fi anexate documente privind confirmarea încărcăturii din Republica Moldova (copiile la CMR sau TIR, perfectate de către organele vamale cu aplicarea ştampilei).
    [Pct.8.8 exclus prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290; pct.8.9 devine respectiv 8.8]
    [Pct.8.9 modificat prin OMTID28 din 28.01.11, MO25-27/11.02.11 art.131]
IX. CONDIŢII IMPUSE
    9.1. Se interzice transmiterea autorizaţiilor unitare de la un agent transportator la un alt agent transportator. În caz de depistare a transmiterii autorizaţiei altui agent transportator, ambilor agenţi transportatori nu li se vor elibera autorizaţii de acest tip, pentru  prima încălcare, pe o perioadă de 1 lună. Pentru încălcare repetată nu li se vor elibera autorizaţii de acest tip pe o perioadă de 3 luni.
    [Pct.9.1 modificat prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    9.2. Este inadmisibilă... utilizarea autorizaţiilor ecologice fără însoţirea certificatelor de corespundere normelor tehnice şi normelor de siguranţă.
    [Pct.9.2 modificat prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    9.3. Se interzice utilizarea autorizaţiilor cu carenţe de ordin tehnic, dacă eu deteriorări fizice, ştersături precum şi modificări efectuate în mod independent astfel încît elementele de identificare sînt nelizibile. În caz de depistare nu vor fi eliberate autorizaţii deficitare pentru o perioadă de 90 de zile calendaristice acestui agent transportator.
    [Pct.9.3 modificat prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    [Pct.9.3 modificat prin OMTID28 din 28.01.11, MO25-27/11.02.11 art.131]
    9.4. Se interzice eliberarea autorizaţiilor de acest tip în cazul depăşirii termenului de 90 de zile calendaristice din momentul eliberării autorizaţiei deficitare anterioare nerestituite aceluiaşi agent transportator cu excepţia cazurilor de neîntoarcere justificată a autovehiculului în ţară.
    [Pct.9.4 modificat prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    [Pct.9.4 modificat prin OMTID28 din 28.01.11, MO25-27/11.02.11 art.131]
    9.5. Agenţilor transportatori cărora le-au fost repartizate autorizaţii CEMT (cu excepţia celor ce deţin unităţi de transport care nu au primit autorizaţii CEMT sau transportarea nu poate fi efectuată în baza autorizaţiei CEMT din cauza restricţiilor aplicate), nu li se eliberează autorizaţii unitare deficitare valabile pe teritoriul statelor membre CEMT.
    [Pct.9.5 în redacţia OMTID28 din 28.01.11, MO25-27/11.02.11 art.131]
    9.6. În cazul nerespectării prevederilor p. 8.6 al prezentei Instrucţiuni, operatorului de transport îi vor fi eliberate autorizaţii deficitare, cu înscrierea numărului de înmatriculare a unităţii de transport, pentru o perioadă de un an calendaristic, din momentul constatării încălcării.
    [Pct.9.6 în redacţia OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    9.7.  Se interzice utilizarea autorizaţiei pentru efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizaţie. În caz de depistare a încălcărilor agentului transportator nu i se va elibera autorizaţii de acest tip pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice.
       9.8. În caz de pierdere sau furt a autorizaţiei, transportatorul informează în scris I.P. “ANTA” despre cazul de pierdere sau furt (după caz, cu confirmarea de la organele de poliţie, unde a fost declarat furtul autorizaţiei) şi despre cazul de găsire. Agentul transportator se avertizează că în caz de pierdere sau furt repetată – nu-i vor fi eliberate autorizaţii de acest tip pe o perioadă de 1 lună, pentru cazurile ulterioare - nu-i vor fi eliberate autorizaţii de acest tip pe o perioadă de 6 luni din momentul constatării.
    [Pct.9.8 modificat prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    [Pct.9.8 modificat prin OMTID28 din 28.01.11, MO25-27/11.02.11 art.131]
    [Pct.9.9 exclus prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290; pct 9.10, 9.11, 9.13 devin pct. 9.9, 9.10, 9.11]
    9.9. Agentului transportator în situaţia utilizării autorizaţiilor CEMT şi/sau autorizaţiilor unitare declarate pierdute, furate, distruse sau falsificate nu-i vor fi eliberate autorizaţii unitare pe o perioadă de 30 de zile calendaristice. În cazul nerestituirii către Agenţie a autorizaţiilor CEMT retrase, agentului transportator nu i se vor mai elibera autorizaţii unitare pînă la restituirea autorizaţiilor CEMT retrase.
    [Pct.9.9 modificat prin OMTID69 din 07.05.15, MO124-130/22.05.15 art.804]
    [Pct.9.9 modificat prin OMTID44 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.477]
    [Pct.9.10 modificat prin OMTID28 din 28.01.11, MO25-27/11.02.11 art.131]
    9.10. Se eliberează autorizaţii unitare în cazul importării unei unităţi de transport, cu prezentarea documentelor de confirmare a cumpărăturii (contractul de vînzare-cumpărare, factura comercială etc.).
    [Pct.9.10 în redacţia OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    [Pct.9.12 exclus prin OMTID197 din 06.08.13, MO187-190/30.08.13 art.1290]
    9.11. Se permite eliberarea autorizaţiilor agenţilor transportatori sau persoanelor fizice, în cazuri excepţionale, la decizia conducerii I.P. „ANTA”.

     DIRECTORUL INSTITUŢIEI PUBLICE
    „AGENŢIA NAŢIONALĂ TRANSPORT AUTO”       Tudor CĂLUGĂREANU