LPM48/2011
ID intern unic:  337991
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 48
din  26.03.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 04.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 53     art Nr : 114
    MODIFICAT
   
LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16
    LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 80–82, art. 413), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7 punctul 11):
    după textul „de indemnizaţii pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste” se introduce textul „ , pentru procurarea spaţiului locativ”;
    punctul se completează în final  cu textul: „Persoanele care nu şi-au realizat dreptul la asigurarea cu spaţiu locativ, la credite preferenţiale şi nu deţin scrisori de garanţie corespunzătoare pot beneficia de acest drept în modul stabilit de Guvern;”.
    2. La articolul 8 punctul 3):
    după cuvintele „a unei locuinţe cooperatiste” se introduc cuvintele „ori pentru procurarea spaţiului locativ”;
    punctul se completează în final cu textul: „Persoanele care nu şi-au realizat dreptul la asigurarea cu spaţiu locativ, la credite preferenţiale şi nu deţin scrisori de garanţie corespunzătoare pot beneficia de acest drept în modul stabilit de Guvern;”.
    Art. II. – Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (1) se completează cu punctul 111) cu următorul cuprins:
    „111) pentru aplicarea apostilei pe actul emis pe numele sau în interesul persoanelor fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi) şi persoanelor juridice; ”.
    2. Articolul 3 se completează cu punctul  12) cu următorul cuprins:
    „12) pentru aplicarea apostilei pe actul emis pe numele sau în interesul:
    a) cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor
    străini şi apatrizilor                100 lei;
    b) persoanelor juridice          150 lei.”
    3. Articolul 4 se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Sînt scutiţi de plata taxei de stat pentru aplicarea apostilei pe actul emis:
    a) invalizii de gradele I şi II, la prezentarea legitimaţiei de invaliditate – în mărime de 50% din tariful stabilit;
    b) instanţele judecătoreşti, procuratura, organele de urmărire penală, organele care exercită activitate operativă de investigaţii, în baza procesului-verbal sau a interpelării – integral.”
    Art. III. – Articolul 18 din Legea nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241–246, art. 746) va avea următorul cuprins:
    „Articolul 18. Acordarea indemnizaţiilor unice
    Cetăţenii Republicii Moldova victime ale represiunilor politice cărora li s-au restituit casele de locuit în localităţile de unde au fost represaţi au dreptul de a beneficia, din contul bugetului de stat, de indemnizaţii unice, în cuantum de 50 la sută din mărimea stabilită de Guvern, pentru restaurarea caselor vechi, cu excepţia persoanelor care au beneficiat anterior de credite preferenţiale în acest scop. Beneficiari sînt persoanele care, conform situaţiei de la 1 ianuarie 2010, deţin scrisori de garanţie pentru obţinerea creditelor preferenţiale, eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, dar care nu au obţinut creditele nominalizate. Modul de acordare şi mărimea indemnizaţiilor se stabilesc de Guvern.
    Cetăţenii Republicii Moldova victime ale represiunilor politice cărora nu li s-au restituit casele de locuit şi care nu au solicitat şi nu sînt în drept să solicite restituirea bunurilor sau recuperarea valorii acestora prin achitarea de compensaţii conform prevederilor prezentei legi au dreptul de a beneficia, din contul bugetului de stat, de indemnizaţii unice, în cuantum de 50 la sută din mărimea stabilită de Guvern, pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste sau pentru procurarea spaţiului locativ în localităţile de unde au fost represate, cu excepţia persoanelor care au beneficiat anterior de credite preferenţiale în acest scop. Beneficiari sînt persoanele care, conform situaţiei de la 1 ianuarie 2010, deţin scrisori de garanţie pentru obţinerea creditelor preferenţiale, eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, dar care nu au obţinut creditele nominalizate şi nu au fost asigurate cu spaţiu locativ. Modul de acordare şi mărimea indemnizaţiilor se stabilesc de Guvern.
    Drepturile derivate din alineatele 1 şi 2 ale prezentului articol nu se transmit prin succesiune.
    Cetăţenii Republicii Moldova victime ale represiunilor politice care au beneficiat sau sînt în drept să beneficieze de restituirea bunurilor ori recuperarea valorii acestora prin achitarea de compensaţii conform prevederilor prezentei legi nu sînt în drept de a beneficia de indemnizaţii unice.
    Cetăţenii Republicii Moldova victime ale represiunilor politice care au dreptul la indemnizaţii unice conform  alineatelor 1 şi 2 ale prezentului articol, dar care nu dispun de scrisori de garanţie pentru a beneficia de credite preferenţiale, conform situaţiei de la 1 ianuarie 2010, pot beneficia de indemnizaţii unice pentru construcţia ori procurarea spaţiului locativ sau pentru restaurarea caselor vechi în localităţile de unde au fost represate, în modul stabilit de Guvern.”
    Art. IV. – La articolul 85 din Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 283), cu  modificările ulterioare, litera b) se completează  în final cu textul „ , inclusiv a sistemelor de protecţie (diguri) împotriva inundaţiilor, a sistemelor hidrotehnice şi ameliorative”.
    Art. V. – Articolul 59 din Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art. 752), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 59. Plata pensiilor şi ajutorului în caz
                           de deces”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul încetării din viaţă a pensionarului, familiei sau persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces i se plăteşte un ajutor de deces în cuantum echivalent cu cel stabilit anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.”
    Art. VI. – Articolul 7 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Autorităţile publice centrale din domeniul ocrotirii sănătăţii se abilitează cu dreptul de a centraliza mijloacele băneşti  din alocaţiile totale prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv pentru ocrotirea sănătăţii, inclusiv prin delegare instituţiilor din subordine, în vederea realizării programelor cu destinaţie specială din domeniu.”
    Art. VII. – La articolul 33 din Legea nr. 544-XIII  din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 117–119, art. 946), cu modificările ulterioare, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) În caz de deces al judecătorului demisionat sau pensionat, familiei lui sau persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces i se plăteşte un ajutor de deces în cuantumul echivalent cu cel stabilit anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.”
    Art. VIII. – La articolul 2 din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010,   nr. 247–251, art. 754), alineatul (5) se abrogă.
    [Art.IX abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16]
    Art. X. – La articolul 27 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii  (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 186–188, art. 752), cu modificările ulterioare, alineatul (10) se abrogă.
    Art. XI. – Articolul 49 din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni  (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1–4, art. 1) se completează cu alineatul (111) cu următorul cuprins:
    „(111) Darea de seamă privind dividendele aferente cotei proprietăţii publice în capitalul social al societăţii pe acţiuni se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal.”
    Art. XII. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.
    2. La articolul 8 alineatul (2), litera f) se completează  în final cu textul „ , să permită accesul, în cazul ţinerii evidenţei computerizate, la sistemul electronic de evidenţă contabilă”.
    3. La articolul 13 alineatul (1), litera b) se completează în final cu textul „şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova”.
    4. La articolul 14:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Obiect al impunerii îl constituie:
    a) venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepţia deducerilor  şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi de persoanele care practică activitate profesională;
    b) venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, inclusiv facilităţile acordate de patron, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător;
    c) venitul din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător;
    d) venitul din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia venitului din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni străini şi apatrizi care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova;
    e) venitul obţinut în Republica Moldova de persoanele fizice nerezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova.”
    [Art.XII pct.4), al.(11) exclus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.XII pct.4), al.(12) exclus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    5. La articolul 15 litera d), după textul „art. 225” se introduce textul „şi 2251”.
    6. Articolul 83 se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) Darea de seamă fiscală cu privire la impozitul pe venit se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).”
    7. Articolul 101:
    la alineatul (4), textul „data prestării serviciului, indicată în documentul care confirmă prestarea serviciului” se substituie prin textul „data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import”;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Dacă suma T.V.A. la valorile materiale şi/sau la serviciile procurate de către întreprinderile ce desfăşoară activitate de leasing depăşeşte suma T.V.A. la livrările de bunuri sau servicii efectuate în cadrul contractelor de leasing financiar şi/sau operaţional, diferenţa se restituie din buget în limitele cotei-standard a T.V.A. înmulţite cu valoarea acestor livrări de bunuri sau servicii. T.V.A. se restituie în modul stabilit de Guvern, într-un termen ce nu va depăşi 45 de zile.”
    8. La articolul 103 alineatul (1), punctul 231) se abrogă.
    9. Articolul 108 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) În cazul livrării de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar sau operaţional), data livrării se consideră data specificată în contract pentru plata ratei de leasing. În cazul încasării ratei de leasing în avans, data livrării se consideră data încasării avansului.”
    10. La articolul 109 alineatul (1), textul „data prestării serviciului, indicată în documentul care confirmă prestarea serviciului” se substituie prin  textul „data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import”.
    11. Articolul 115:
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Declaraţia privind T.V.A. se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).”
    la alineatul (2), cuvintele „pentru serviciul importat” se substituie prin cuvintele „ , inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import”.
    12. Anexa la titlul IV:
    la poziţia tarifară 2208 coloana 4, cifra „50” se substituie prin cifra „75”, iar cifra „0,45” se substituie prin cifra „0,67”;
    la poziţia tarifară 240220 coloana 4, cifra „6,60” se substituie prin cifra „10,00”, cifra „12” se substituie prin cifra „18”, iar cifra „7,00” se substituie prin cifra „10,50”;
    poziţia tarifară 321290900 se exclude;
    la poziţia tarifară 870332 coloana 2, cifra „3000” se substituie prin cifra „2500”;
    la poziţia tarifară 870333 coloana 2, cifra „3000” se substituie prin cifra „2500”;
    la punctul 5 din note, cifrele „290519000–250549” se substituie prin cifrele „290519000–290549”, iar cifrele „321290900, 321290 şi 321290900” se substituie prin cifra „321290”.
    13. La articolul 133 alineatul (1) litera h1), cifra „225” se substituie prin cifra „2251”.
    14. Articolul 187 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, după cum urmează:
    a) începînd cu 1 ianuarie 2012 – de către subiecţii impunerii cu T.V.A. care se deservesc de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău,  Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul  Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia;
    b) începînd cu 1 ianuarie 2013 – de către subiecţii impunerii cu T.V.A., cu excepţia celor specificaţi la lit. a).”
    15. Articolul 189 se completează cu alineatul  (3) cu următorul cuprins:
     „(3) În cazurile specificate la art. 14 alin. (11) şi (12), la efectuarea controlului corectitudinii achitării impozitului pe venit, organul fiscal calculează impozitul prin metode şi surse indirecte.”
    16. Articolul 225:
    la alineatul (1), textul “art. 189 alin. (2), metode şi surse indirecte” se substituie prin textul “art. 189 alin. (2) şi (3), metode şi surse indirecte, conform legii”;
    la alineatul (2), litera c) se completează în final cu textul „ , inclusiv cele constatate în cadrul posturilor fiscale”;
    alineatele (3), (4) şi (5) se abrogă.
    17. După articolul 225 se introduce articolul 2251 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2251. Particularităţile estimării obligaţiilor fiscale
                              ca urmare a instituirii  posturilor fiscale
    (1) Drept bază pentru estimarea veniturilor din vînzări (prestări servicii) servesc livrările zilnice de mărfuri şi servicii.
    Pentru aplicarea prevederilor din prezentul alineat este necesară respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) posturile fiscale au fost instituite cel puţin de două ori pe parcursul anului fiscal;
    b) perioadele de funcţionare ale posturilor fiscale sînt de cel puţin 30 de zile calendaristice, iar diferenţa dintre perioadele de activitate este de cel puţin 60 de zile calendaristice;
    c) livrările de mărfuri şi servicii în medie pe zi pînă la şi între perioadele de funcţionare a posturilor fiscale sînt mai mici de 70% faţă de livrările medii pe zi înregistrate în perioadele de funcţionare a posturilor fiscale.
    (2) Estimarea veniturilor din vînzări se efectuează, avînd ca bază livrările zilnice de mărfuri şi servicii înregistrate pe perioada funcţionării posturilor fiscale, pentru perioada de la începutul anului fiscal pînă la instituirea primului post fiscal şi între perioadele de funcţionare a posturilor fiscale, pentru lunile în care media zilnică a livrărilor înregistrate în evidenţa agentului economic este mai mică de 70% din media zilnică a livrărilor înregistrate în perioadele de funcţionare a posturilor fiscale.”
    18. La articolul 288:
    punctul 2) se abrogă;
    la punctul 3), cuvintele “Cotă concretă a” se substituie prin cuvîntul “Cota”, iar textul “ , dar care nu poate fi mai mare decît cota maximă stabilită conform prezentului titlu” se exclude.
    19. La articolul 289 alineatul (1), textul „cotele lor maxime,” se exclude.
    20. La articolul 290, litera c) va avea următorul cuprins:
     „c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) – persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător:
    – care plasează şi/sau difuzează informaţii publicitare (cu excepţia publicităţii exterioare) prin intermediul mijloacelor cinematografice, reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacelor de transport, altor mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor);
    – proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare;”.
    21. La articolul 291 alineatul (1) litera c), textul “TV, internet, radio, presei periodice, prin tipărituri,” se exclude, iar după cuvintele „prin alte mijloace” se introduce textul „(cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor)”.
    22. Articolul 292:
    la alineatul (1), cuvintele “Cota maximă şi termenele” se substituie prin cuvîntul “Termenele”;
    la alineatul (2), cuvintele “concretă a” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Dările de seamă aferente taxelor locale se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).”
    23. La articolul 293 alineatul (1), cuvintele “concrete ale” se exclud.
    24. La articolul 297 alineatul (2), textul “ori să stabilească o cotă mai mare decît cotele maxime stabilite de acesta” se exclude.
    25. Anexa la titlul VII:
    coloana 3 va avea următorul cuprins:
 

„Unitatea de măsură a cotei

3

lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi

%
%
lei anual pentru fiecare metru pătrat
%

lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială

%
%
%

lei lunar pentru fiecare autoturism, în funcţie de numărul de locuri

lei anual pentru fiecare metru pătrat
lei anual pentru fiecare cîine

lei pentru fiecare autobuz, microbuz, camion, tractor cu remorcă la fiecare intrare în şi/sau ieşire din Republica Moldova”


    la litera b), în coloana 4 se introduce textul “Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar”;
    la litera c) coloana 2, textul “TV, internet, radio, presei periodice, prin tipărituri,” se exclude, iar după cuvintele „prin alte mijloace” se introduce textul „(cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor)”;
    la litera i) coloana 4, textul “Lunar, pînă la data de 5 a lunii următoare” se substituie prin textul “Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar”;
    la litera l) coloana 4, textul “Plata se efectuează la intrarea în şi/sau ieşirea din Republica Moldova. Prezentarea dărilor de seamă fiscale se efectuează trimestrial” se substituie prin cuvîntul „Trimestrial”.
    26. Articolul 301 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Dările de seamă aferente taxelor pentru resursele naturale se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).”
    27. Articolul 342 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Darea de seamă privind achitarea taxei se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).”
    28. Articolul 351:
    la alineatul (1), după cuvîntul „înmatriculate” se introduc cuvintele „şi neînmatriculate”;
    alineatul (2) se abrogă.
    29. La articolul 352 alineatul (1) litera b), textul „anexei nr. 4” se substituie prin textul „anexei nr. 3”.
    30. La articolul 361, alineatul (5) se completează în final cu textul: „Darea de seamă privind taxa calculată se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).”
    31. La articolul 366, alineatul (3) se completează în final cu textul: „Darea de seamă privind taxa calculată se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).”
    32. Anexa nr. 3 la titlul IX:
    în denumirea anexei, după cuvîntul „înmatriculate” se introduc cuvintele „şi neînmatriculate”;
    coloana 3 va avea următorul cuprins:
                      
„Taxa, lei
43,2
 
1,1 pentru fiecare tonă depăşire x km
1,1 pentru fiecare tonă depăşire x km
1,1 pentru fiecare tonă depăşire x km
2,2 pentru fiecare tonă depăşire x km
2,2 pentru fiecare tonă depăşire x km
2,2 pentru fiecare tonă depăşire x km
3,2 pentru fiecare tonă depăşire x km
 
4,3 pentru fiecare kilometru
8,6 pentru fiecare kilometru
13,0 pentru fiecare kilometru
17,3 pentru fiecare kilometru
21,6 pentru fiecare kilometru
25,9 pentru fiecare kilometru
32,4 pentru fiecare kilometru
21,6 pentru o operaţiune”

    33. Anexa nr.4  la titlul IX se abrogă.
    Art. XIII. – Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările  ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 21 alineatul (3), textul „cu 25 la sută mai mare decît salariul mediu de la locul de muncă permanent, dar nu mai puţin de un salariu mediu pe economie” se substituie prin textul „echivalent cu salariul secretarului Comisiei Electorale Centrale, stabilit pentru perioada respectivă”.
    2. La articolul 27 alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Consiliul electoral de circumscripţie este asistat de un aparat, al cărui stat de personal se aprobă de Comisia Electorală Centrală la propunerea consiliului electoral de circumscripţie. Pentru perioada degrevării de atribuţiile de la locul de muncă permanent, funcţionarilor aparatului consiliului degrevaţi din unităţile bugetare li se menţine salariul la locul de muncă permanent şi li se plăteşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă egală cu 25 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent, iar celor degrevaţi din afara unităţilor bugetare sau convocaţi (pensionari, persoane temporar neangajate în cîmpul muncii) li se plăteşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă egală cu un salariu mediu pe economie din anul precedent.”
    3. La articolul 32 alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Comisia Electorală Centrală determină numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul acestor degrevări. Persoanelor degrevate din unităţile bugetare li se  menţine salariul la locul de muncă permanent şi li se plăteşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă egală cu 25 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent, iar în cazul degrevării din afara unităţilor bugetare sau convocării pensionarilor, a persoanelor temporar neangajate în cîmpul muncii, acestora li se stabileşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă egală cu un salariu mediu pe economie din anul precedent. Persoanelor nedegrevate membre ale organelor electorale, pentru activitatea în perioada electorală, inclusiv în ziua alegerilor, li se stabileşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă în mărime de 15 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent.”
    Art. XIV. – Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 111 cu următorul cuprins:
    „Articolul 111. Contractarea împrumuturilor
Casa Naţională de Asigurări Sociale poate angaja de la bugetele/acorda bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi pentru acoperirea decalajelor temporare de casă cu scadenţă în acelaşi an bugetar.”
    Art. XV. – Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 34, art. 231), cu modificările ulterioare, se modifică şi se  completează după cum urmează:
    1. Articolul 25 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Decizia privind plata indemnizaţiei unice se adoptă de consiliul respectiv. Achitarea indemnizaţiei unice se face din bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective.”
    2. Articolul 27 se abrogă.
    Art. XVI. – La articolul 4 din Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65–67, art. 460), cu modificările ulterioare, alineatul (4) se completează în final cu textul: „Darea de seamă privind plăţile către fondul corespunzător  se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal.”
    Art. XVII. – Articolul 4 din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (2), cifra “2011” se  substituie prin cifra “2012”;
    la alineatul (7), litera a) se completează în final cu textul: „Calculul impozitului funciar se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin.(21) din Codul fiscal;”
    la alineatul (9), litera a) se completează în final cu textul: „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin.(21)   din Codul fiscal;”.
    Art. XVIII. – Codul vamal al Republicii Moldova  nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 73 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În cazul punerii în liberă circulaţie a unui obiect al leasingului ca urmare a realizării de către locator  a  opţiunii de procurare a acestui bun  la expirarea contractului de leasing şi achitării integrale a plăţilor de leasing, baza de calcul al drepturilor de import o va constitui valoarea lui reziduală, dar nu mai puţin de 50% din valoarea de intrare a bunului dat în leasing, în cazul leasingului financiar, şi, respectiv, valoarea de transfer a proprietăţii, în cazul leasingului operaţional, convenite de părţi.”
    2. Articolul 125 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), drepturile de import, în  cazul punerii în liberă circulaţie a unui obiect al leasingului, se calculează  în funcţie de tarifele şi cotele existente la data expirării contractului de leasing şi achitării integrale a plăţilor de leasing.”
    3. Articolul 1841:
    la alineatul (1), după textul „90 de zile” se introduce  textul „pe parcursul unui an calendaristic”;
    la alineatul (3), după textul „90 de zile” se introduce textul „pe parcursul unui an calendaristic”.
    Art. XIX. – Articolul 45 din Legea serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 106–108, art. 765), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În cazul eliberării din serviciu în legătură cu ieşirea la pensie şi în temeiul art. 43 alin. (2) lit. c), d) şi f), colaboratorul vamal primeşte o indemnizaţie unică conform prevederilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul eliberării din serviciu în temeiul art. 43 alin. (2) lit. e),  colaboratorul vamal primeşte indemnizaţiile prevăzute la art. 42 alin. (6) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.”                                                                                            
    Art. XX. – La articolul 10 alineatul (32) din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1416), cu modificările ulterioare, după textul „90 de zile” se introduce textul „pe parcursul unui an calendaristic”.
    Art. XXI. – Articolul 26 din Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
     „(11) Raportul menţionat la alin. (1) se prezentă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal.”
    Art. XXII. – Articolul 13 din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84–86, art. 392), cu  modificările ulterioare, se completează cu literele c1) şi c2) cu următorul cuprins:
    „c1) acordarea indemnizaţiilor, în cuantum de 50 la sută din mărimea stabilită de Guvern, unor categorii de veterani şi membrilor familiilor lor pentru construcţia unei case individuale ori locuinţe cooperatiste sau pentru procurarea spaţiului locativ, cu excepţia persoanelor care au fost asigurate cu spaţiu locativ sau care au beneficiat anterior de credite preferenţiale în acest scop. Beneficiari sînt persoanele care, conform situaţiei de la 1 ianuarie 2010, deţin scrisori de garanţie pentru obţinerea creditelor preferenţiale, eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, dar care nu au obţinut creditele nominalizate. Modul de acordare şi mărimea indemnizaţiilor se stabilesc de Guvern;
    c2) acordarea indemnizaţiilor unor categorii de veterani şi membrilor familiilor lor care nu şi-au realizat dreptul la asigurarea cu spaţiu locativ, la credite preferenţiale şi nu deţin scrisori de garanţie corespunzătoare, în modul stabilit de Guvern;”.
    Art. XXIII. – Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 248–253, art. 996), cu modificările ulterioare, se modifică  şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (3) punctul 2) litera d), cuvîntul „(producţia)” se exclude.
    2. Articolul 6 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Mijloacele intrate cu titlu gratuit în contul instituţiei publice pot fi utilizate de aceasta în baza dispoziţiei executorului (ordonatorului) principal de buget al bugetului unităţii administrativ-teritoriale, cu includerea în bugetul respectiv.”
    Art. XXIV. – La articolul 12 din Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 249), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
    „j) centralizează mijloacele băneşti din alocaţiile totale prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv pentru asistenţa socială, inclusiv prin delegare instituţiilor din subordine, în vederea realizării programelor cu destinaţie specială din domeniu.”
    Art. XXV. – Articolul 15 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704) se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Documentele executorii privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din contul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi din contul autorităţilor/instituţiilor publice, se execută în conformitate cu procedura şi termenele stabilite prin Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar.”
    Art. XXVI. – Anexa nr.7 compartimentul II din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în denumirea compartimentului, cuvintele  „departamentelor şi direcţiilor” se substituie prin cuvîntul „subdiviziunilor”, iar în final se introduce textul „ , care asigură elaborarea politicilor”;
    la poziţia „Director departament de pe lîngă minister”, după textul „Director departament de pe lîngă minister” se introduce textul „ , şef serviciu protecţie civilă şi situaţii excepţionale”;
compartimentul se completează în final cu o notă cu următorul cuprins:
    „Notă: Lista subdiviziunilor care asigură elaborarea politicilor se stabileşte de Guvern.”
    Art. XXVII. – Legea nr. 231-XVI  din  20 iulie 2006 privind identificarea   şi înregistrarea animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126–130, art. 623), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Identificarea animalelor se efectuează de către deţinătorul de animale, care are obligaţia de a prezenta informaţia respectivă pentru includerea acesteia în Registrul de stat al animalelor. Informaţiile Sistemului de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor sînt parte componentă a Registrului de stat al animalelor.”
    2. La articolul 6 alineatul (3), cuvîntul „proprietarului” se substituie prin cuvîntul „deţinătorului”.
    3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 7. Termenul limită de identificare
                         şi înregistrare a animalelor
    (1) Deţinătorii de animale au obligaţia de a identifica animalele şi de a prezenta, în termen de 15 zile de la naştere, informaţia respectivă direcţiei raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală pentru includerea acesteia în Registrul de stat al animalelor.
    (2) Deţinătorii de animale au obligaţia de a declara medicului veterinar oficial, în cel mult 7 zile,  cumpărarea (inclusiv din import) sau înstrăinarea (inclusiv exportul) animalelor.
    (3) Deţinătorii de animale au obligaţia de a declara direcţiei raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală, în cel mult 7 zile, moartea, dispariţia şi  sacrificarea animalelor.
    (4) Animalele vor fi identificate şi înregistrate în termen de 20 de zile de la naştere.
    (5) Animalele nu vor părăsi exploataţia înainte de a fi identificate.”
    4. La articolul 8 alineatul (2), textul „serviciilor sanitare veterinare raionale” se substituie prin textul „direcţiilor raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală ”.
    5. La articolul 10 litera a), cuvîntul „crotaliate” se substituie prin cuvîntul „identificate”.
    6. Articolul 11:
    la alineatul (1), textul „serviciilor sanitar veterinare raionale mijloacele de identificare şi paşapoartele individuale pentru bovine ale animalelor sacrificate.” se substituie prin textul „direcţiilor raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală  paşapoartele individuale pentru bovine ale animalelor sacrificate. Mijloacele de identificare rămîn pe animal pînă la etichetarea carcasei.”
    la alineatul (3), textul „serviciilor sanitar veterinare raionale mijloacele de identificare şi” se substituie prin textul „direcţiilor raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală”.
    7. La articolul 12, textul „iar mijloacele de identificare şi paşapoartele individuale pentru bovine, în cazul bovinelor, vor fi predate de către deţinător medicului veterinar teritorial care are obligaţia să înregistreze informaţia respectivă conform procedurilor aprobate.” se substituie prin textul „iar paşapoartele individuale pentru bovine, în cazul bovinelor, vor fi predate de către deţinător direcţiei raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală, care are obligaţia să înregistreze informaţia respectivă conform procedurilor aprobate. Mijloacele de identificare rămîn pe animal pînă la ecarisajul cadavrului.”
    8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 13. Finanţarea Sistemului de Identificare
                           şi Trasabilitate a Animalelor
    (1) Finanţarea Sistemului de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor va fi efectuată din contul bugetului de stat şi al mijloacelor acumulate din prestarea de servicii deţinătorilor de animale.
    (2) Deţinătorul de animale suportă cheltuielile de identificare a animalelor şi de manoperă pentru identificarea animalelor.
    (3) Mărimea taxelor pentru serviciile de identificare a animalelor şi de manoperă, prestate deţinătorului de animale, se stabileşte de către Guvern.”
    Art. XXVIII. – La articolul VI alineatul (2) din Legea nr. 247-XVI din 21 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 174–177, art. 796), cu modificările ulterioare, textul „1 ianuarie 2012” se substituie prin textul „1 ianuarie 2015”.
    Art. XXIX. – Articolul 34 din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 114), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (3) cu  următorul cuprins:
    „(3) De la debitorul garantat pentru care Ministerul Finanţelor a folosit mijloace pentru executarea garanţiei de stat se percepe la bugetul de stat, pentru perioada în care mijloacele respective nu sînt restabilite la buget, o sumă calculată în funcţie de rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt.”
    Art. XXX. – La articolul 65 din Legea nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 171–174, art. 667), cu modificările ulterioare, alineatul (6) se abrogă.
    Art. XXXI. – La articolul 32 alineatul (1) din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42–44, art. 119), cu modificările ulterioare, textul „1 iulie 2013” se substituie prin textul „1 iulie 2017”, iar textul „1 iulie 2011” – prin textul „1 iulie 2015”.
    Art. XXXII. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu  modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 282:
    în denumire,  cuvîntul „deşeuri” se substituie prin cuvîntul „resturi”;
    la alineatul (1), cuvintele „în lingouri,” se exclud.
    2. La articolul 298 alineatul (51), cuvintele „unităţile administrativ-teritoriale” se substituie prin textul „instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile şi de către întreprinderile de stat/municipale”.
    3. La articolul 402 alineatul (2), textul „directorul general al Vistieriei de Stat şi adjuncţii lui,” se exclude.
    Art. XXXIII. – Codul subsolului nr. 3-XVI din 2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75–77, art. 197), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 69 alineatul (3) litera b), cuvîntul „decontări” se substituie prin cuvintele „compensare a cheltuielilor”.
    2. Articolul 71:
    în denumirea articolului, cuvîntul „Decontările” se substituie prin cuvintele „Compensarea cheltuielilor”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Compensarea cheltuielilor pentru lucrările de explorare geologică realizate din contul mijloacelor bugetului de stat se calculează cu folosirea indicilor inflaţiei în perioada achitării şi se încasează totalmente în bugetul de stat.”
    la alineatul (4), cuvintele „de percepere a decontărilor” se substituie prin cuvintele „de compensare a cheltuielilor”.
    Art. XXXIV. – La articolul unic din Legea nr. 70  din  23 aprilie 2010 privind importul unui autovehicul (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 72–74, art. 204), cifra „8705” se substituie prin cifra „8703”.
    Art. XXXV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolelor II, VIII şi XI; articolului  XII punctul 2, punctul 4 referitor la completarea articolului 14 cu alineatele (11) şi (12), punctele 5 şi 6, punctul 11 referitor la completarea articolului 115 cu alineatul (11), punctele 13, 14, 15, 16 şi 17, punctul 22 referitor la completarea articolului 292 cu alineatul (3), punctele 26, 27, 30 şi 31; articolului XVI; articolului XVII ultimele două alineate; articolelor XXI şi XXVII, care se pun în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2012; articolului I punctul 1 ultimul alineat, punctul 2 ultimul alineat; articolului III referitor la articolul 18 alineatul 5; articolului XXII referitor la completarea articolului 13 cu litera c2), care se pun în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2014.
     (2) Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Marian LUPU

    Nr. 48. Chişinău, 26 martie 2011.