HGM567/2011
ID intern unic:  339650
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 567
din  26.07.2011
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de asigurare
a unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice
Publicat : 05.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 128-130     art Nr : 642
    MODIFICAT
   
HG22 din 18.01.19, MO24-28/25.01.19 art.41; în vigoare 25.01.19
    HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727
    HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347


     În scopul executării prevederilor art. 51 al Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, art. 13 lit. e), art. 14 alin.(1) lit. i), art. 15 alin.(1) lit. i) şi art. 16 alin. (1) lit. d)  din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84-86, art. 392), cu modificările şi completările ulterioare, art.21 din Legea nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241-246, art. 746), cu modificările şi completările ulterioare, şi  Legii  nr. 123-XVIII  din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art. 541), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza modificată prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice (se anexează).
    2. Prevederile Regulamentului nominalizat se realizează în limita alocaţiilor financiare prevăzute anual în aceste scopuri în bugetul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

    PRIM-MINISTRU                                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                 Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                             Veaceslav Negruţa

    Nr. 567. Chişinău, 26 iulie 2011.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 567
din 26 iulie 2011
Regulament
cu privire la modul de asigurare a unor categorii
de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modalitatea de asigurare cu mijloace ajutătoare tehnice  a unor   categorii de cetăţeni.
    2. Asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice se efectuează de către Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (în continuare – Centru), în temeiul Nomenclatorului mijloacelor ajutătoare tehnice, conform anexei la prezentul Regulament.
    [Pct.2 modificat prin HG22 din 18.01.19, MO24-28/25.01.19 art.41; în vigoare 25.01.19]
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică următoarele:
    mijloace ajutătoare tehnice – orice produs, instrument, echipament sau sistem tehnic utilizat de către o persoană cu dizabilităţi, de uz  special sau general, care previne, compensează, monitorizează, diminuează sau neutralizează deficienţa persoanelor cu dizabilităţi;
    persoană cu dizabilităţi locomotorii – persoană (adult sau copil) cu limitarea permanentă a funcţiei locomotorii, manifestată prin pierderea sau reducerea posibilităţii de mişcare;
    Comisia medico-tehnică – organ permanent al Centrului care monitorizează modul de asigurare cu mijloace ajutătoare tehnice;
    proteză (de bază,  suplimentară) – aparat sau piesă medicală care înlocuieşte un organ sau un membru al corpului uman;
    încălţăminte ortopedică – încălţaminte destinată să trateze şi/sau să compenseze defectele structurale sau funcţionale ale picioarelor unei persoane; 
    încălţăminte ortopedică complicată -  încăltaminte ortopedica confecţionată individual, pe mulaje de ghips ale piciorului pacientului, în cazul deformaţiilor picioarelor,  care necesită  corecţie ortopedică cu subansamble dure şi speciale;
    încălţăminte ortopedică puţin complicată – încălţăminte ortopedică  confecţionată individual, cu branţuri şi pronatori, a cărei formă interioară este unificată şi proiectată ţinînd cont de modificările anatomice ale membrelor inferioare, pentru scurtări ale membrelor inferioare pînă la 3 cm, de care beneficiază pacienţii cu inegalitate a membrelor inferioare, cu malformaţii congenitale sau dobîndite;
    încălţăminte specială – încălţăminte ortopedică confecţionată individual cu fermoar, elastic sau blană;
    încălţăminte pe proteze – încălţăminte confecţionată  pentru  pacienţii cu bonturi de amputaţie, care beneficiază de proteze;
    dispozitive de mers – cadru de mers, cîrje, bastoane, subcoate (cîrje cu sprijin de antibraţ) etc.;
    fişă de ambulatoriu – formular de evidenţă personală a pacientului în care se indică codul numeric personal (IDNP), precum şi celelalte date de identificare personală, datele de contact, cele referitoare la diagnostic, asistenţa medicală primită, precum şi asistenţa cu mijloace ajutătoare tehnice ale beneficiarului, care se păstrează  în formă electronică şi pe suport de hîrtie pe o perioadă de 25 de ani în  cadrul Centrului;
    fişă de comandă – formular care conţine codul numeric personal (IDNP), alte date personale de identificare, precum şi totalitatea indicaţiilor privitoare la procesul de confecţionare a mijlocului ajutător tehnic şi care se păstrează pe suport de hîrtie timp de 3 ani, iar în format electronic – timp de 10 ani în cadrul Centrului;
    felcer-protezist – specialist cu studii medii speciale medicale, angajat al Serviciului de protezare şi ortopedie  de pe lîngă secţiile/direcţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei.
II. Asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice
    Reglementări generale
    4. Mijloacele ajutătoare tehnice, inclusiv încălţămintea ortopedică complicată, specială şi pe proteze,  se prescriu şi se eliberează:
    1) în mod gratuit – persoanelor cu dizabilităţi locomotorii (din rîndul persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, indiferent de cauza dizabilităţii; veteranilor muncii şi de război; pensionarilor pentru limită de vîrstă (cu excepţia încălţămintei speciale); copiilor cu dizabilităţi şi copiilor cu probleme ale aparatului locomotor în vîrsta de pînă la 18 ani);
    [Pct.4 subpct.1) modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    2) cu reducere a preţului de 50 la sută – persoanelor cu alte dizabilităţi severe şi accentuate; victimelor represiunilor politice;
    [Pct.4 subpct.2) modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    3) cu achitare integrală – altor categorii de persoane care nu au fost specificate la subpunctele 1) şi 2) din prezentul punct.
    4) încălţămintea ortopedică puţin complicată şi încălţămintea profilactică se prescrie şi se eliberează tuturor beneficiarilor contra plată, cu achitarea integrală a preţului acesteia;
    5) articolele protetico-ortopedice, specificate la punctele 17 şi 18 din prezentul Regulament, se eliberează contra plată, cu achitarea integrală a preţului acestora, categoriilor de persoane specificate la subpunctele 2) şi 3) din prezentul punct.
    5. Beneficiarii asiguraţi cu mijloace ajutătoare tehnice cu reducere de preţ  sau cu achitare integrală depun la solicitarea comenzii un avans de 80 la sută din preţ, iar diferenţa de preţ (20 la sută) - la primirea articolului.
    6. Mijloacele ajutătoare tehnice şi  mijloacele ajutătoare de mers,  oferite gratuit, în cazurile în care nu mai sînt utile posesorului, urmează a fi restituite secţiilor/direcţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei de la locul de trai al beneficiarului sau Centrului.
    Asigurarea cu sisteme protetice ale membrelor superioare şi inferioare
    7. Protezele membrelor superioare şi inferioare se eliberează în set complet beneficiarilor specificaţi la  punctul 4 subpunctul 1) din prezentul Regulament.
    8. Persoanelor cu dizabilităţi care execută lucrări ce ţin de mersul pe jos îndelungat, aflarea în poziţie orto-statică şi ridicarea greutăţilor, odată cu proteza de bază a membrelor inferioare, li se permite să  comande o proteză suplimentară sau de lucru pentru aceeaşi perioadă ca şi proteza de bază.
    9. Confecţionarea protezelor suplimentare (de lucru, pentru sport etc.) se permite în baza deciziei Comisiei medico-tehnice a Centrului, certificatului de la medicul de familie şi de la locul de muncă al pacientului.
    10. Beneficiarilor care au primit:
    1) proteze pentru membrele inferioare, inclusiv suplimentare – li se eliberează, totodată, cîte două căptuşeli de lînă şi două de bumbac (sau din fire artificiale) pentru bont şi cheia necesară pentru proteză;
    2) proteze pentru membrele superioare – li se eliberează două căptuşeli de bumbac (sau din fire artificiale) pentru  bont şi o capsulă cosmetică (la protezele cu mînă artificială activă).
    11. Pacienţilor care utilizează proteze ale membrelor superioare le  pot fi confecţionate împreună cu proteza de bază şi o proteză suplimentară de lucru în baza deciziei  Comisiei  medico-tehnice a Centrului.
    12. Pacienţilor care beneficiază de aparate ortopedice ale membrelor inferioare, în funcţie de necesităţi, la prescrierea medicului ortoped-protezist, de comun acord cu Comisia medico-tehnică, le pot fi confecţionate concomitent orteze pentru imobilizarea membrelor afectate.
    Asigurarea cu încălţăminte ortopedică
    13. Încălţămintea ortopedică  complicată, pe proteze şi specială se prescrie şi se eliberează pacienţilor la decizia medicului ortoped-protezist, conform indicaţiilor medicale,  în cazul:   
    1) deformării picioarelor, care necesită corecţie ortopedică cu detalii dure şi speciale, precum şi  utilizarea mulajului de gips sau de alte materiale;
    2) următoarelor patologii: picior plat valg complicat, picior cav, picior equin, picior paralitic balant, haluce valg pronunţat (luxaţie, subluxaţie), diferite niveluri de amputaţie a piciorului propriu-zis, scurtarea membrului inferior  mai mult de 3 cm, picior posttraumatic complicat, picior diabetic complicat (angiopatie diabetică a vaselor sangvine ale membrelor inferioare de gradul III cu ulcere trofice).
    14. Încălţămintea pe proteze se prescrie pacienţilor care se folosesc de proteze ale membrelor inferioare.
    15. Încălţămintea specială cu elastic sau fermoar se prescrie în cazurile amputării sau pierderii funcţiei unui sau ambelor membre superioare, artrozei deformante a articulaţiilor mari, maladiilor şi deformaţiilor coloanei vertebrale în regiunea lombară, cu limitarea pronunţată a funcţiei de flexie în ele, cecitate absolută (pierdere totală de vedere).
    16. Încălţămintea ortopedică puţin complicată se prescrie în cazul  scurtărilor  membrelor inferioare pînă la 3 cm, al diferitelor deformaţii neconsiderabile ale picioarelor, piciorului plat (longitudinal şi transversal), halucelui valg necomplicat, ortezelor plantare, branţurilor aplicate, susţinătorilor plantari.
    Asigurarea cu mijloace ajutătoare de mers pentru tratament medical personal, cu orteze şi dispozitive
    17. Mijloacele ajutătoare pentru hernii abdominale (brîuri, centuri, bandaje), ortezele, sistemele ortopedice pentru coloana vertebrală şi pentru membrele superioare şi inferioare se eliberează persoanelor specificate la punctul 4 subpunctul 1) din prezentul Regulament  în mod gratuit.
    18. Persoanelor specificate la punctul  4 subpunctul 1) din  prezentul Regulament mijloacele ajutătoare de mers se eliberează la prescrierea medicului ortoped-protezist, şi anume:
    1) cîrjele şi bastoanele în set complet - pacienţilor cu bonturi de amputaţie ale membrelor inferioare,  pe un termen de doi ani;
    2) cîrjele – pacienţilor cu maladii şi afecţiuni ale coloanei vertebrale, cu pareză a membrelor inferioare, contracturi în articulaţiile şoldului şi genunchiului, scurtarea membrului inferior mai mult de 10 cm, pe termen de un an;
    3) bastoanele - pacienţilor care se folosesc de încălţăminte ortopedică complicată şi au maladii şi afecţiuni ale aparatului locomotor, pe un termen de un an.
    Asigurarea cu fotolii rulante fără motor
    19. Fotoliile rulante fără motor şi diferite mijloace ajutătoare de mers manipulate cu ambele braţe sînt repartizate gratuit persoanelor cu dizabilităţi, veteranilor muncii şi de război, pensionarilor pentru limită de vîrstă şi copiilor cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani.
    [Pct.19 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    20. Pentru asigurarea cu fotoliu rulant fără motor, secţia/direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei expediază în adresa Centrului următoarele acte:
    1) demersul secţiei/direcţiei;
    2) cererea personală a solicitantului;
    3) concluzia Consiliului medical consultativ al instituţiei medico-sanitare publice de la locul de trai al solicitantului, în care se indică diagnosticul şi recomandările medicale privind modelul  fotoliului rulant.
    21. Indicaţiile medicale  pentru prescrierea fotoliilor rulante sînt următoarele:
    1) amputaţia bilaterală a membrelor inferioare;
    2) paralizia persistentă a membrelor inferioare, atît cu caracter atonic,  cît şi spastic;
    3) deformaţii evidenţiate şi persistente ale membrelor inferioare – contractura cîtorva articulaţii mari sau rigiditatea lor, care fac imposibilă deplasarea de sine stătătoare;
    4) imposibilitatea deplasării cu ajutorul protezelor.
    22. Secţiile/direcţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei şi Centrul vor ţine evidenţa nominală a beneficiarilor de fotolii rulante repartizate, conform datelor personale: numele, prenumele, codul numeric personal (IDNP), de asemenea, a termenelor de exploatare a fotoliilor respective.
    23. Fotoliile rulante achiziţionate şi distribuite de Centru  pot fi schimbate după expirarea următoarelor termene de exploatare:
    1) fotoliu rulant acţionat cu pîrghii de ambele mîini (de drum, modelul 407) - 4 ani;
    2) fotoliu rulant condus manual (de cameră, modelul 400) – 4 ani;
    3) fotoliu rulant condus manual (de cameră, modelul 401) - 4 ani;
    4) fotoliu rulant pentru copii,  fotoliu cu gabarit redus – 1,5 ani;
    5) fotoliile rulante primite din loturile de ajutoare umanitare şi fotoliile restituite de posesori secţiilor/direcţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei (foste în folosinţă), în funcţie de starea lor tehnică  – 2 ani;
    6) diferite dispozitive de mers – 2 ani.
    Protezarea peste hotarele Republicii Moldova
    24. Persoanele care au dreptul la asigurare gratuită cu mijloace ajutătoare tehnice sau cu reducere din preţ, dar solicită procurarea acestora peste hotarele Republicii Moldova, au dreptul să beneficieze de contravaloarea bănească a acestora, în mărimea  costului protezei analogice confecţionate în Republica Moldova,  transferată de către Centru instituţiei contractante de peste hotarele ţării.
III. Modul de perfectare a comenzilor pentru confecţionarea
mijloacelor ajutătoare tehnice şi modalităţile de asigurarecu
asemenea mijloace

    25. Centrul asigură cu mijloace ajutătoare tehnice persoanele aflate în evidenţa sa.
    26. Evidenţa electronică şi pe suport de hîrtie şi monitorizarea asigurării cu mijloace ajutătoare tehnice intră în competenţa Centrului şi a Serviciului de protezare şi ortopedie  de pe lîngă secţiile/direcţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei (în continuare – Serviciu).
    27. Recepţia comenzilor pentru confecţionarea mijloacelor ajutătoare tehnice (protezelor membrelor superioare şi inferioare, încălţămintei ortopedice, ortezelor, corsetelor, bandajelor) se efectuează la policlinica Centrului sau de către echipele medico-tehnice ale acestuia, care se deplasează la locul de trai al beneficiarului.
    28. La întocmirea comenzilor pacienţii prezintă următoarele acte:
    1) îndreptarea  medicului specialist de profil;
    2) originalul actului de identitate sau al adeverinţei de naştere, în cazul copiilor;
    3) originalul legitimaţiei de pensionar, de  veteran, de persoană cu dizabilităţi;
    [Pct.28 subpct.3) modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    4) extrasul din fişa de observaţie clinică (analizele clinice, radiografia, ECG), în cazul bolnavilor primari;
    5) certificatul de la locul de lucru al pacientului, în cazul celor angajaţi în cîmpul muncii.
    29. Data înregistrării pacientului la policlinica Centrului  se consideră data luării în evidenţă (în formă electronică şi pe suport de hîrtie), iar numărul de înregistrare a mijlocului ajutător tehnic, care necesită a fi confecţionat în secţiile de producere, corespunde numărului de ordine din Registrul de evidenţă a primirii comenzilor respective în secţiile de producere.
    30. Tipul mijlocului ajutător tehnic îl determină medicul ortoped-protezist. Corectările în fişa de comandă ce ţin de diagnostic, tipul articolului şi dimensiunile lui le poate determina doar medicul care a primit comanda sau medicul ortoped-protezist coordonator, cu acordul pacientului. Articolul prescris nu poate să difere esenţial de modelele şi tipurile aprobate de Comisia medico-tehnică.
    301. Persoanele specificate în punctul 4 subpunctul 1) pot solicita confecţionarea unor modele individuale ale protezelor membrelor superioare şi inferioare, care diferă  de modelele şi tipurile  aprobate de Comisia medico-tehnică a Centrului. În aceste cazuri,  dacă preţul  protezei solicitate este mai mare decît preţul mediu planificat al protezelor membrelor superioare sau inferioare, aprobat pentru perioada de gestiune, diferenţa de preţ se achită de către solicitant.
    [Pct.301 introdus prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    31. Comanda mijloacelor ajutătoare tehnice poate fi recepţionată cu 1,5 – 2 luni înainte de termen, cu acordul administraţiei Centrului, iar termenul recepţiei unei noi comenzi  începe din data comenzii precedente.
IV. Termenele de confecţionare a mijloacelor ajutătoare tehnice
    32. Mijloacele ajutătoare tehnice se  confecţionează  în următoarele termene:
    1) în decurs de 45 de zile lucrătoare – sistemele ortetice şi protetice pentru membrul superior şi inferior, aparatele de fixare, corsetele şi încălţămintea ortopedică;
    2) în decurs de 30 de zile lucrătoare – sistemele ortetice şi protetice pentru membrul superior şi inferior, aparatele de fixare, corsetele şi încălţămintea ortopedică pentru persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului şi pentru copii;
    [Pct.32 subpct.2) modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    3) în decurs de 15 zile lucrătoare – mijloacele ajutătoare pentru tratament medical personal şi alte articole (ortezele plantare, supinătoarele, branţurile ortopedice, scurtările  anexate etc.).
    33. Termenele de confecţionare a mijloacelor ajutătoare tehnice pot fi prelungite:
    1) pînă la procurarea detaliilor care lipsesc;
    2) cu 10 zile în cazul necesităţii unui mulaj de ghips special sau la prelevarea repetată a unui alt mulaj de ghips;
    3)  cu 25 de zile lucrătoare în cazul solicitării cîtorva articole concomitent;
    4) la decizia Comisiei medico-tehnice, în cazul mijloacelor ajutătoare tehnice atipice sau celor cu titlu experimental;
    5) cu 7 zile, la recepţia comenzilor de către echipa medico-tehnică în deplasare.
    34. Termenul de executare a comenzii se suspendă pe durata lipsei  anumitor detalii, agregate, semifabricate şi materiale.
    35. În cazul în care cantitatea comenzilor depăşeşte  limita cantitativă de mijloace ajutătoare tehnice şi limita alocaţiilor financiare prevăzute în contractul de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor, aprobat de fondator pe anul în curs, termenele de confecţionare a acestora se stabilesc  conform numărului de ordine al comenzii pacientului, înregistrat  în Registrul de evidenţă  al Centrului.
    36. Confecţionarea şi asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice a pacienţilor spitalizaţi în Secţia staţionar protezare primară şi atipică a Centrului se efectuează în perioada aflării în staţionar.
    37. La primirea comenzii şi probarea mijloacelor ajutătoare tehnice, în actul eliberat pacienţilor  se indică data probei şi data eliberării articolului finisat.
    38. În cazul în care pacienţii, în decurs de o lună, nu se prezintă la probă sau nu-şi ridică articolul finisat, Centrul informează despre situaţia creată secţiile/direcţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei pentru a întreprinde măsurile de rigoare.
     39. Pacienţilor care, pe parcursul următoarei luni după luna stabilită, nu se prezintă la Centru pentru a-şi ridica articolul finisat, fără a avea un motiv justificat, li se anulează comanda.
    40. Pacienţii pot comanda un nou articol numai la expirarea termenului de înlocuire a celui anulat sau în cazul  deteriorării integrale a acestuia, la decizia Comisiei medico-tehnice.
     41. Ajustarea şi modificarea mijloacelor ajutătoare tehnice se efectuează în mod de urgenţă în limitele acţiunii termenului de garanţie.
     42. În termenul executării comenzii nu se include perioada în decursul căreia pacientul nu se prezintă la probă.
V. Termenele de exploatare, de restabilire şi de garanţie
a mijloacelor ajutătoare tehnice

    43. Încălţămintea ortopedică, protezele membrelor superioare şi inferioare, corsajele, ortezele şi bandajele se pot reînnoi după ieşirea din uz, dar nu mai înainte de următoarele termene stabilite pentru:
    1) protezele modulare  – 2 ani;
    2) protezele de coapsă, gambă, ale membrelor superioare (cu excepţia protezei pentru mîna propriu zisă) şi aparatele ortopedice - 1,5 ani;
    3) încălţămintea ortopedică, specială şi pe proteze, corsetele şi alte mijloace ajutătoare tehnice, precum şi protezele membrelor inferioare pentru persoanele cu dizabilităţi care au suportat amputaţie bilaterală – 1 an;
    4) protezele mîinii propriu zise, protezele membrelor superioare pentru persoanele cu dizabilităţi care au suportat amputare bilaterală, articolele de bandaj – 0,5 ani;
    5) protezele provizorii de antrenament – 0,5 ani.
    44. Persoanele cărora le-a fost amputat un singur membru şi au primit două proteze funcţionale (cu excepţia celor suplimentare) pot să le schimbe după expirarea termenului de 3 ani.
    45. La expirarea termenului de exploatare a mijloacelor ajutătoare tehnice, dar care sînt  bune pentru  exploatare, Centrul este în drept să nu-i confecţioneze  pacientului un nou articol, dar să-i elibereze căptuşeli sau capsulă cosmetică în contul comenzii de proteză pentru termenul următor, conform prevederilor punctului 10 subpunctelor 1) şi 2) din prezentul Regulament.
    46. Următorul termen de exploatare a mijloacelor ajutătoare tehnice  se stabileşte la decizia  Comisiei medico-tehnice, de la momentul expirării  termenului stabilit anterior.
    47. Termenele de reînnoire a mijloacelor ajutătoare tehnice se stabilesc din momentul eliberării articolului confecţionat pacientului. Comanda mijloacelor ajutătoare tehnice poate fi recepţionată cu 1,5 – 2 luni înainte de termen, ca excepţie (în cazuri obiective care atestă urgentarea eliberării comenzii), cu acordul administraţiei Centrului, iar termenul recepţiei unei noi comenzi începe din data comenzii precedente.
    48. Reînnoirea încălţămintei ortopedice complicate pentru copii se efectuează în mod gratuit, înainte de termenul stabilit, la decizia Comisiei medico-tehnice, dar nu mai mult de două perechi pe an.
    49. Reînnoirea mijloacelor ajutătoare tehnice înainte de termenul stabilit poate fi efectuată în cazul uzării precoce a articolului, schimbării configuraţiei şi dimensiunilor bontului sau caracterului maladiei, la decizia Comisiei medico-tehnice.
    50. Persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului şi veteranii de război au dreptul să comande şi să primească în mod gratuit o pereche de încălţăminte ortopedică complicată cu blană o dată la doi ani şi o pereche de încălţăminte pentru perioada de vară – într-un an.
    [Pct.50 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    51. Termenele de garanţie pentru mijloacele ajutătoare tehnice, inclusiv pentru încălţămintea  ortopedică,  se stabilesc din ziua eliberării şi constituie: 
    1) 1 lună – în cazul mijloacelor ajutătoare pentru tratament medical personal;
    2) 50 zile – pentru încălţămintea ortopedică;
    3) 7 luni – pentru sistemele ortetice şi protetice.
VI. Reparaţia mijloacelor ajutătoare tehnice
    52. În perioada de garanţie protezele membrelor superioare şi inferioare, aparatele de fixare, ortezele şi corsetele tuturor beneficiarilor se repară în mod gratuit în funcţie de necesităţi:
    1) reparaţiile de întreţinere (schimbarea tălpii protezei, reglarea şi ungerea detaliilor etc.) – în decursul unei zile lucrătoare;
    2) reparaţiile mari sau capitale (schimbarea detaliilor de bază) – în decurs de 15 zile lucrătoare.
    53. Încălţămintea ortopedică şi articolele de bandaje în cadrul Centrului nu se repară.
    54. Protezele membrelor superioare şi inferioare confecţionate în alte instituţii de peste hotarele ţării, care nu corespund modelelor confecţionate în Republica Moldova,  în cadrul Centrului nu se repară.
    55. Persoanele cu dizabilităţi locomotorii şi alte categorii de persoane pot procura la Centru diferite detalii ale mijloacelor ajutătoare tehnice contra plată.
    56. În perioada de garanţie deservirea profilactică a articolelor protetico-ortopedice se efectuează în mod gratuit.
VII. Modul  de livrare a mijloacelor ajutătoare tehnice
    57. În cazul în care nu este posibilă eliberarea mijloacelor ajutătoare tehnice direct de la Centru, se efectuează livrarea lor prin ţinerea unui registru distinct cu indicarea datelor personale ale beneficiarului: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal (IDNP). Modalităţile aferente livrării sau eliberării pot fi:
    1) direct beneficiarului;
    2) reprezentantului legal al acestuia;
    3) felcerului-protezist din cadrul Serviciului;
    4) prin intermediul oficiilor poştale.
    58. Articolele protetico-ortopedice şi încălţămintea ortopedică care nu necesită ajustare, cu aprobarea medicului şi consimţămîntul pacientului, pot fi eliberate altei persoane, în temeiul procurii şi buletinului de identitate al pacientului, prin intermediul felcerilor-protezişti din teritoriu, în baza acordului de colaborare dintre Centru şi secţiile/direcţiile  asistenţă socială şi protecţie a familiei sau se expediază prin intermediul oficiilor poştale, fixîndu-se în fişa de ambulator  numărul bonului de plată şi data expedierii  articolului, precum şi confirmarea oficiului poştal de predare a acestora pacientului.
VIII. Reglementări financiare
    59. Modul de primire şi păstrare a mijloacelor băneşti acumulate din contul asigurării pacienţilor cu mijloace ajutătoare tehnice contra plată şi controlul asupra respectării disciplinei de casă se realizează în conformitate cu Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 25 noiembrie 1992 (Monitor, 1992, nr. 11, art.351).
    60. Contabilizarea mijloacelor băneşti acumulate din contul asigurării pacienţilor cu mijloace ajutătoare tehnice contra plată se efectuează în modul stabilit de Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare ale întreprinderilor, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.25 din 25 decembrie 1997.
    61. Mijloacele băneşti acumulate din asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice contra plată vor fi utilizate pentru acoperirea costurilor directe legate de producţie, conform destinaţiei statutare şi legale a Centrului, precum şi pentru modernizarea şi dezvoltarea proceselor tehnologice noi şi existente, a mijloacelor de producere respective.
    62. Centrul este obligat să prezinte, trimestrial, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei rapoarte despre încasarea şi utilizarea mijloacelor băneşti acumulate din asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice conform planului aprobat şi din prestarea serviciilor cu plată, în modul stabilit.
    63. Rapoartele anuale privind activitatea financiară a Centrului vor fi  publicate pe pagina oficială a Centrului.
IX. Modalitatea de determinare a preţului la
mijloacele ajutătoare tehnice confecţionate
de Centru
    64.  Beneficiarii de mijloace ajutătoare tehnice (încălţăminte ortopedică, specială şi pe proteze, orteze, corsaje, bandaje) au dreptul să comande articolele nominalizate  suplimentar  sau înainte de termenul de schimb stabilit,  contra plată, cu o reducere de  50 la sută din  preţul  mediu  efectiv al articolului, calculat  pe luna  de gestiune precedentă lunii în care a fost confecţionat articolul.
    65. Formarea  preţurilor la mijloacelе ajutătoare tehnice  confecţionate se  efectuează  în conformitate cu prevederile Metodologiei de formare a preţurilor la mijloacele ajutătoare tehnice, elaborată şi aprobată de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, luînd în  considerare  caracterul individual şi unic al producţiei fabricate de Centru.
    66. Preţul  mediu  efectiv al articolului,  procurat contra plată, se calculează  pe  ultima lună  de gestiune,  precedentă lunii de primire a comenzilor.
    67. În cazul în care un oarecare mijloc ajutător tehnic nu a fost confecţionat în luna de gestiune precedentă  lunii de primire a comenzii, preţul  acestuia se  stabileşte  în baza preţului  efectiv din ultima lună de  confecţionare  a  acestuia.
    68. Preţurile formate ale mijloacelor ajutătoare tehnice, procurate contra plată, intră în vigoare în prima zi a lunii următoare perioadei în care s-au înregistrat influenţele evolutive ale parametrilor de ajustare.
X. Responsabilităţi
    69. Responsabilitatea pentru calitatea mijloacelor ajutătoare tehnice şi pentru respectarea termenelor de asigurare a beneficiarilor cu atare mijloace este pusă pe seama  persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul Centrului.
    70. Responsabilitatea pentru evidenţa beneficiarilor de mijloace ajutătore tehnice  este pusă în sarcina  persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul Centrului şi secţiilor/direcţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei.
    71. Responsabilitatea pentru evidenţa şi distribuirea resurselor financiare alocate pentru producerea mijloacelor ajutătoare tehnice este pusă în sarcina persoanelor cu funcţii de  răspundere din cadrul Centrului.
    72. Responsabilitatea pentru veridicitatea certificatelor în baza cărora cetăţenii urmează a fi asiguraţi cu mijloace ajutătoare tehnice este pusă în sarcina persoanelor cu  funcţii de răspundere din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice care le-au eliberat.

 Anexă
la Regulamentul cu privire la modul
de asigurare a unor categorii de cetăţeni
cu mijloace ajutătoare tehnice

Nomenclatorul mijloacelor ajutătoare tehnice (ISO 9999:2005)
 

04  MIJLOACE AJUTĂTOARE PENTRU TRATAMENT MEDICAL

PERSONAL

04 12 Mijloace ajutătoare pentru hernii abdominale

04 12 09
 Brîuri, centuri şi bandaje pentru hernii
1.
 Bandaj inghinal cu arc unilateral
2.
 Bandaj inghinal cu arc bilateral
3.
 Bandaj scrotal cu arc unilateral
4.
 Bandaj scrotal cu arc bilateral
5.
 Bandaj inghinal unilateral cu brîu elastic
6.
 Bandaj inghinal bilateral cu brîu elastic
7.
 Bandaj scrotal unilateral cu brîu elastic
8.
 Bandaj scrotal bilateral cu brîu elastic
9.
 Bandaj prenatal
10.
 Bandaj pentru ptoză renală
11.
 Bandaj postoperator, pentru hernie, ptoză abdominală
12.
 Bandaj postoperator pentru copii
13.
Bandaje în caz de prolaps al organelor regiunii sacrale
14.
Bandaj-corset
15.
Suspensor pe centură îngustă
16.
Suspensor pe centură lată

06 ORTEZE ŞI PROTEZE

06 03 Sisteme ortetice pentru coloana vertebrală
06 03 12
Orteze cervicale
17.
Orteză cervicală cu şine metalice din piele
18.
Orteză cervicală din masă plastică
19.
Orteză cervicală din poliuretan
06 03 03
Orteze sacro-iliace
20.
Orteză sacro-iliacă din textil, tip „Leningrad”
06 03 06
Orteze lombo-sacrale
21.
Orteză lombo-sacrală din piele
22.
Orteză lombo-sacrală din masă plastică
06 03 09
Orteze toraco-lombo-sacrale
23.
Orteză toraco-lombo-sacrală din masă plastică
24.
Reclinator din textil

06 06 Sisteme ortetice pentru membrul superior

06 06 06
Orteză de mînă
25.
Orteză de mînă din masă plastică
06 06 12
Orteze de încheietură a mînii-mînă
26.
Orteză de încheietură a mînii-mînă din piele
27.
Orteză de încheietură a mînii-mînă din masă plastică
06 06 15
Orteze de cot
28.
Orteză de cot din piele cu şine metalice
29.
Orteză de cot din masă plastică
06 06 21
Orteze de umăr
30.
Orteză de umăr din piele
31.
Orteză de umăr de masă plastică
06 06 27
Orteze de umăr-cot încheietura mînii
32.
Orteză de umăr-cot încheietura mînii din piele, cu şine metalice
33.
Orteză de umăr-cot încheietura mînii din masă plastică
06 12   Sisteme ortetice pentru membrul inferior
06 12 03
Orteze de labă de picior
34.
Orteză de labă de picior din piele, cu şine metalice
35.
Orteză de labă de picior din masă plastică
06 12 06
Orteze de gleznă-labă de picior
36.
Orteză de gleznă-labă de picior din piele, cu şine metalice
37.
Orteză de gleznă-labă de picior din masă plastică
06 12 09
Orteze de genunchi
38.
Orteză de genunchi din piele, cu şine metalice
39.
Orteză de genunchi din masă plastică
06 12 12
Orteze de genunchi-gleznă-labă de picior
40.
Orteză de genunchi-gleznă-labă de picior din piele, cu şine metalice
41.
Orteză de genunchi-gleznă-labă de picior din masă plastică
06 12 15
Orteze pentru şold
42.
Orteză pentru şold din piele, cu şine metalice
43.
Orteză pentru şold din masă plastică
06 12 16
Orteză şold-genunchi
44.
Orteză şold-genunchi din piele, cu şine metalice
45.
Orteză şold-genunchi din masă plastică
06 12 18
Orteze şold-genunchi-gleznă-labă de picior
46.
Orteză şold-genunchi-gleznă-labă de picior din piele, cu şine metalice
47.
Orteză şold-genunchi-gleznă-labă de picior din masă plastică
06 18 Sisteme protetice pentru membrul superior
06 18 03
Proteze parţiale de mînă
48.
Proteză parţială de mînă din policlorvinil
06 18 06

Proteze pentru dezarticulaţie de încheietură a mîinii

49.

Proteză pentru dezarticulaţie de încheietură a mîinii din policlorvinil

06 18 09
Proteze transradiale (de antebraţ)
50.
Proteză transradială cu manşon din piele, şine metalice şi manjetă, mînă
cosmetică din policlorvinil
51.
Proteză transradială cu manşon din masă plastică, mînă activă
52.
Proteză transradială cu manşon din masă plastică, mînă cosmetică
(din policlorvinil)
06 18 15
Proteze transhumerale
53.

Proteză transhumerală cu manşon din masă plastică, articulaţie de cot cu lacăt,

mînă activă
54.

Proteză transhumerală cu manşon din masă plastică, articulaţie de cot fără lacăt,

mînă activă
55.

Proteză transhumerală cu manşon din masă plastică, articulaţie de cot cu lacăt,

mînă cosmetică (din policlorvinil)
56.

Proteză transhumerală cu manşon din masă plastică, articulaţie de cot fără lacăt,

mînă cosmetică (din policlorvinil)
57.

Proteză transhumerală cu manşon din masă plastică, fixată în cureluşe,

tip cosmetic din policlorvinil

06 18 18
Proteze pentru dezarticulaţie de umăr
58.

Proteză pentru dezarticulaţie de umăr cu manşon din piele, modul cosmetic,

mînă din policlorvinil
59.
Proteză pentru dezarticulaţie de umăr cu manşon din masă plastică, modul
cosmetic, mînă din policlorvinil
60.

Proteză pentru dezarticulaţie de umăr, cu manşon din piele şi masă plastică,

modul mînă din policlorvinil

06 24 Sisteme protetice pentru membrul inferior

06 24 03
Proteze parţiale de labă de picior
61.

Proteză parţială de labă de picior din piele, cu şine metalice şi talpă de cauciuc

06 24 06
Proteze pentru dezarticulaţie de gleznă
62.

Proteză pentru dezarticulaţie de gleznă din piele, cu şine metalice şi talpă

de cauciuc
06 24 09
Proteze transtibiale
63.
Proteză transtibială din piele, cu şine metalice, talpă de cauciuc
64.
Proteză transtibială din piele, cu şine aluminiu, talpă de cauciuc
65.

Proteză transtibială din piele, cu şine metalice, cu lacăt şi cu talpă de cauciuc

66.
Proteză transtibială din piele, cu şine metalice, fără lacăt şi fără talpă
67.
Proteză transtibială din piele, cu şine metalice, cu lacăt şi fără talpă
68.

Proteză transtibială din piele, cu şine metalice, fără lacăt şi cu talpă de cauciuc

69.
Proteză transtibială din piele, pe modul, talpă de cauciuc
70.
Proteză transtibială din masă plastică, pe modul, talpă de cauciuc
71.
Proteză transtibială modulară, din masă plastică
06 24 15
Proteze transfemurale (de coapsă)
72.

Proteză transfemurală cu manşon din piele, modul cu lacăt, talpă de cauciuc

73.

Proteză transfemurală cu manşon din piele, modul fără lacăt, talpă de cauciuc

74.

Proteză transfemurală cu manşon din masă plastică, modul, talpă de cauciuc,

cu lacăt
75.

Proteză transfemurală cu manşon din masă plastică, modul, talpă de cauciuc,

fără lacăt
76.

Proteză transfemurală cu manşon din piele, şine metalice, modul, talpă de cauciuc,

cu lacăt
77.

Proteză transfemurală cu manşon din piele, şine metalice, modul, talpă de cauciuc,

fără lacăt
78.
Proteză transfemurală cu manşon din piele, modul, fără talpă
79.
Proteză transfemurală cu manşon din masă plastică, modul, fără talpă
80.
Proteză transfemurală din masă plastică, modulară, cu lacăt
81.
Proteză transfemurală din masă plastică, modulară, fără lacăt
06 24 18
Proteze pentru dezarticulaţie de şold
82.

Proteză pentru dezarticulaţie de şold din piele, cu şine metalice, modul, talpă

de cauciuc
83.
Proteză pentru dezarticulaţie de şold din masă plastică modulară
84.

Proteză pentru hipoplazia congenitală a membrului inferior, tip proteză coapsă

din piele, cu şine metalice, talpă de cauciuc
85.

Proteză pentru hipoplazia congenitală a membrului inferior, tip proteză coapsă

din masă plastică modulară
86.
Proteză gleznă din piele, cu şine metalice, talpă de cauciuc
87.
Proteză gleznă din masă plastică modulară

06 24   Sisteme protetice pentru membrul inferior

06 24 37

Articulaţii externe pentru sisteme protetice pentru membrul

inferior
88.
Articulaţie externă de genunchi
89.
Sistem de articulaţii externe pentru întreg membrul inferior
90.
06 24 24
Proteză pentru hemicorporectomie

06 33 Încălţăminte ortopedică

06 33 03
Încălţăminte ortopedică confecţionată industrial (de gata)
91.
Cizme ortopedice pentru proteză de gata
92.
Ghete ortopedice pentru proteză de gata
93.
Ghetuţe ortopedice pentru proteză de gata
94.
Pantofi ortopedici pentru proteză de gata
06 33 06
Încălţăminte ortopedică confecţionată la comandă 
95.
Cizme ortopedice la comandă
96.
Ghete ortopedice la comandă
97.
Ghetuţe ortopedice la comandă
98.
Pantofi ortopedici la comandă
06 33 09
Încălţăminte standard adaptată
99.
Ghete standard adaptate cu elastic
100.
Pantofi standard adaptaţi cu elastic
101.
Ghete standard adaptate cu fermoar
102.
Pantofi standard adaptaţi cu fermoar
103.
Încălţăminte standard adaptată simplu

09  MIJLOACE AJUTĂTOARE PENTRU ÎNGRIJIRE ŞI PROTECŢIE

PERSONALĂ

09 18 Mijloaceajutătoare pentru stome

     09 18 09

Bandaje compresive pentru mijloace ajutătoare pentru stome

104.
Bandaj compresiv pentru mijloace ajutătoare pentru anus artificial

12    MIJLOACE AJUTĂTOARE PENTRU MOBILITATE PERSONALĂ

        12 03 Mijloace ajutătoare pentru mers manipulate cu un braţ
105.
12 03 03
Baston pentru mers
106.
12 03 09
Cîrjă cu suport pentru antebraţ
107.
12 03 12
Cîrjă auxiliară
 
12 03 16
Baston pentru mers cu trei sau mai multe picioare
108.
Baston pentru mers cu trei picioare
109.
Baston pentru mers cu patru picioare
110.
12 03 18
Baston de mers cu scaun

12 06 Mijloace ajutătoare pentru mers manipulate cu ambele braţe

111.
12 06 03
Cadru pentru mers
112.
12 06 06
Cadru pentru mers cu roţi
113.
12 06 09
Scaun pentru mers
114.
12 06 12
Masă pentru mers
12 21 Fotolii rulante fără motor
12 21 06

Fotolii rulante acţionate pe roţile din spate cu ambele mîini

115.
Fotoliu rulant condus manual M-400
116.
Fotoliu rulant condus manual M-401
117.
12 21 12
Fotoliu rulant acţionat cu pîrghii de ambele mîini