HGC436/2015
ID intern unic:  359977
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 436
din  17.07.2015
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 24.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 190-196     art Nr : 493
    În conformitate cu prevederile art.23 al Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241-246, art. 748), cu modificările şi completările ulterioare, art. VII al Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 231-237, art. 529), cu completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                               Natalia GHERMAN

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    și industriei alimentare                                                Ion Sulă
    Ministrul finanțelor                                                      Anatol Arapu

    Nr. 436. Chişinău, 17 iulie 2015.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.436
din 17 iulie 2015

Modificările și completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1073 din 19 septembrie 2008 „Cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.178, art. 1080), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în punctul 1 din hotărîre, în titlul şi textul anexei nr.2 la hotărîre, cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se exclud;
    2) în titlul şi textul anexei nr. 1 la hotărîre, cuvintele „carantinei fitosanitare” se substituie cu cuvîntul „fitosanitar”;
    3) în anexa nr. 2 la hotărîre:
    a) punctul 2:
    noțiunile „autoritate sanitar-veterinară” şi „autoritate fitosanitară” se exclud;
    la noțiunea „mărfuri supuse controlului”, cuvintele „carantinei fitosanitare” se substituie cu cuvîntul „fitosanitar”;
    b) la punctul 11, cuvintele „autoritatea sanitar-veterinară şi cea fitosanitară” se substituie cu cuvintele „posturile de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră”;
    c) la punctul 12, cuvintele „autorităţii sanitar-veterinare şi al celei fitosanitare” se substituie cu cuvintele „Agenţiei Naționale pentru Siguranța Alimentelor”;
    d) la punctul 13, cuvintele „Autorităţile sanitar-veterinare şi fitosanitare” se substituie cu cuvintele „Agenţia Națională pentru Siguranța Alimentelor”;
    e) în titlul capitolului III, cuvintele „autorităților sanitar-veterinare” se substituie cu cuvintele „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, în domeniul sanitar-veterinar”;
    f) punctele 141 şi 142 vor avea următorul cuprins:
    „141. Produsele de la poziţiile tarifare 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1201 00, 1201 00 900, 2102, 2102 20 190, 2102 20 900, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2306 30 000, 2306 41 000, 2306 49 000, 2306 90 050, 2306 90 900, 2501 00 şi 2501 00 990 vor fi supuse controlului sanitar-veterinar numai în cazul în care acestea vor fi utilizate ca hrană pentru animale.
    142. Produsele de la pozițiile tarifare 1516, 1516 10, 1516 10 100, 1516 10 900, 1517, 1517 10, 1517 10 100, 1517 10 900, 1517 90, 1517 90 100, 1517 90 990, 1518 00, 1518 00 910, 1518 00 950, 1518 00 990, 1521, 1521 90 100, 1521 90 910, 1521 90 990, 1522 00, 1522 00 100, 1522 00 310, 1522 00 390, 1522 00 990, 1702, 1806, 1806 90 310, 1901, 1901 10 000, 2103, 2103 90 900, 2104, 2106, 3001, 3101 00 000 vor fi supuse controlului sanitar-veterinar numai în cazul în     care vor fi de origine animală sau vor fi compuşi din componenţi de origine animală.”;
    g) punctul 16:
    la alineatul unu, cuvintele „Punctele de control sanitar-veterinar organizate” se substituie cu cuvintele „Posturile de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră instituite”;
    la litera c), cuvintele „examenul de laborator” se substituie cu textul „efectuarea investigaţiilor într-un laborator acreditat, în condițiile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii”;
    h) la punctele 17 şi 20, cuvintele „autoritatea sanitar-veterinară” se substituie cu cuvintele „inspectorul sanitar-veterinar din cadrul postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră”;
    i) în titlul capitolului IV, cuvintele „autorităților fitosanitare” se substituie cu cuvintele „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor în domeniul protecției și sănătății plantelor”;
    j) la punctul 23, cuvintele „Autoritățile fitosanitare” se substituie cu cuvintele „Posturile de control sanitar-veterinar și fitosanitar la frontieră”;
    k) la punctul 24, cuvintele „autoritatea fitosanitară” se substituie cu cuvintele „inspectorul fitosanitar din cadrul postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră”;
    l) punctul 28 va avea următorul cuprins:
    „28. În cazul depistării unui organism dăunător ascuns sau constatării lipsei de conformitate cu cerinţele fitosanitare la momentul controlului mărfurilor importate, inspectorul fitosanitar din cadrul postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră sau al punctelor interne de control informează imediat Serviciul Vamal şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor despre cazul depistat.”;
    m) la punctul 29, cuvintele „autoritatea fitosanitară” se substituie cu cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    n) la punctul 30, cuvintele „autoritatea sanitar-veterinară şi cea fitosanitară” se substituie cu cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    o) anexele nr. 1 şi nr.2 la Regulament vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    2. Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 122-127, art. 630), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) la hotărîre, punctul 1 se completează cu subpunctul 16) cu următorul cuprins:
    „16) Măsurile privind combaterea tortricidelor la frunzele garoafelor de grădină în Republica Moldova, conform anexei nr. 16”;
    2) se completează cu anexa nr. 16 cu următorul cuprins:
„Anexa nr. 16
la Hotărîrea Guvernului
nr. 558 din 22 iulie 2011

MĂSURI
privind combaterea tortricidelor la frunzele garoafelor
de grădină în Republica Moldova
    Măsurile privind combaterea tortricidelor la frunzele garoafelor de grădină în Republica Moldova (în continuare – Măsuri) transpun Directiva Consiliului nr. 74/647/CEE din 9 decembrie 1974 privind combaterea tortricidelor la frunzele garoafelor de grădină, publicată în Jurnalul Oficial L 352 din 28 decembrie 1974.
    1. În sensul prezentelor Măsuri, la organismul dăunător – tortricidele frunzei la garoafa de grădină se atribuie tortricidele mediteraneene la garoafa de grădină (Cacoecimorpha pronubana Hb) și tortricidele sud-africane la garoafa de grădină (Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.).
    2. În conformitate cu prevederile art.23 alin. (1) din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, florile tăiate de garoafe de grădină (Dianthus L.) și cultura de garoafe de grădină pot fi introduse şi puse în circulaţie în cazul în care acestea sînt libere de tortricide.
    3. Se interzice deținerea şi manipularea organismului dăunător.
    4. Prezentele Măsuri stabilesc minimul necesar de acţiuni care trebuie întreprinse, precum:
    1) asigurarea controlului fitosanitar la frontieră pentru prevenirea introducerii şi punerii în circulaţie a garoafelor de grădină contaminate cu tortricide;
    2) asigurarea monitorizării fitosanitare şi a identificării tortricidelor specificate la pct. 1 al prezentelor Măsuri de către subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    5. În cazul în care la importul şi/sau exportul culturii/florilor tăiate de garoafă se depistează contaminarea cu tortricide, inspectorul fitosanitar dispune efectuarea măsurilor de dezinfestare/dezinfectare, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară.
    6. Inspectorii subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor asigură monitorizarea fitosanitară, determină şi delimitează zona de răspîndire a organismului dăunător şi dispun efectuarea măsurilor fitosanitare în vederea combaterii acestuia.
    7. Prin derogare de la măsurile prevăzute la pct. 2 al prezentelor Măsuri, în temeiul art.23 alin. (2) din Legea cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, se admite introducerea în țară a culturii garoafelor de grădină contaminate cu tortricide pentru testări sau în scopuri ştiinţifice şi pentru lucrări de selecţie varietală, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 „Pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară”.
    8. Activităţile menţionate la pct. 7 al prezentelor Măsuri se aprobă de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în cazul în care comisia creată de autoritatea publică centrală în domeniul agriculturii, conform pct. 6 din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012, întocmește un raport de control care constată îndeplinirea cerințelor pentru aprobarea desfășurării activităților cu material contaminat pentru testări sau în scopuri științifice şi pentru lucrări de selecție varietală.”
    3. La punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 838 din 17 decembrie 2009 „Cu privire la unele condiții privind autorizarea importului sau tranzitului intestinelor de origine animală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.193-196, art. 948), cu modificările ulterioare, textul „(poziția tarifară 050400000 conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1525 din 29 decembrie 2007)” se substituie cu cuvintele „(poziția tarifară 0504 00 000 conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr. 172 din 25 iulie 2014)”.