HGM808/2015
ID intern unic:  361815
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 808
din  29.10.2015
pentru aprobarea Reglementării tehnice
privind siguranţa jucăriilor
Publicat : 13.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 306-310     art Nr : 902     Data intrarii in vigoare : 13.11.2017
    MODIFICAT
   
HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460
    HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213


    NOTĂ:
   
în tot textul hotărîrii și al anexelor, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460
    În tot textul Reglementării tehnice, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213 
     În temeiul prevederilor articolului 18 şi poziţiei 3 din anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 46-47, art. 136), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor, conform anexei nr.1.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 24 de luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia:
    1) punctelor 53, 85, 88, 118, 121-122, 140-141 din Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor, care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale între Republica Moldova şi Uniunea Europeană;
    [Pct.2 subpct.1) modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    2) punctului 2 al secţiunii a II-a şi punctelor 2-5 ale secţiunii a III-a din anexa nr. 2 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor, care vor intra în vigoare odată cu intrarea în vigoare a legislaţiei naţionale privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor;
    3) punctului 10 al secţiunii a III-a din anexa nr. 2 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor, care va intra în vigoare odată cu intrarea în vigoare a legislaţiei naţionale cu privire la produsele cosmetice.
    3. Pînă la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale între Republica Moldova şi Uniunea Europeană:
    [Pct.3 modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    1) se admite punerea la dispoziție pe piață a jucăriilor cu marca de conformitate SM, aplicată conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;
    2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, aplică marca SM în situaţia în care evaluarea conformităţii jucăriilor destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele de evaluare a conformității recunoscute de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, prin utilizarea procedurilor prevăzute la capitolul XIV din Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor. Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărîre, aplicarea pe aceeaşi jucărie a mărcii SM şi a marcajului CE;
    3) Ministerul Economiei și Infrastructurii recunoaşte organismele care efectuează evaluarea conformităţii jucăriilor destinate pieţei naţionale conform procedurilor prevăzute la capitolul XIV din Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor. Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de recunoaștere specificată în capitolul IV1 din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității.;
    [Pct.3 subpct.3) modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    4) cerinţele cu privire la organismele de evaluare a conformităţii notificate se aplică și organismelor de evaluare a conformităţii recunoscute, care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității. La desfășurarea procedurilor de evaluare a conformității organismele de evaluare a conformităţii recunoscute care realizează evaluarea conformităţii jucăriilor vor întocmi certificate de examinare de tip;
    [Pct.3 subpct.4) modificat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
     [Pct.3 subpct.5) abrogat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    6) lista ce cuprinde organismele recunoscute, sarcinile specifice pentru care acestea au fost recunoscute şi numerele lor de identificare se aprobă şi se actualizează prin ordin al Ministrului Economiei și Infrastructurii, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    [Pct.3 subpct.6) în redacția HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    7) prevederile prezentei hotărîri referitoare la marcajul CE se aplică şi mărcii SM.
    4. Obligațiile producătorului, reprezentantului său autorizat, importatorului sau distribuitorului, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind jucăriile puse la dispoziție pe piață cu marca SM sînt similare cu cele prevăzute de prezenta hotărîre pentru jucăriile cu marcajul CE.
    5. La data intrării în vigoare a Reglementării tehnice privind siguranţa jucăriilor se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.

    PRIM-MINISTRU                                     Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                   Stephane Christophe Bridе
    Ministrul sănătăţii                                     Ruxanda Glavan

    Nr. 808. Chişinău, 29 octombrie 2015.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.808
din 29 octombrie 2015

REGLEMENTAREA TEHNICĂ
privind siguranţa jucăriilor
    Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor transpune Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranţa jucăriilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 170 din 30 iunie 2009.
I. DOMENIUL DE APLICARE
    1. Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor (în continuare – Reglementare tehnică) stabileşte condiţiile privind siguranța jucăriilor.
    2. Prezenta Reglementare tehnică se aplică produselor concepute sau destinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, utilizării pentru joacă de către copiii cu o vîrstă mai mică de 14 ani (în continuare – jucării).
    3. Produsele enumerate în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică nu sînt considerate jucării în sensul prezentei Reglementări tehnice.
    4. Prezenta Reglementare tehnică nu se aplică următoarelor jucării:
    1) echipamentul pentru terenurile de joacă destinate uzului public;
    2) mașinile automate de divertisment care funcționează cu sau fără monede, destinate uzului public;
    3) vehiculele de jucărie echipate cu motor cu ardere internă;
    4) jucăriile cu motor cu aburi;
    5) praștiile și catapultele.
II. NOŢIUNI
    5. În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează noţiunile definite în Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, precum şi noţiunile de mai jos, cu următoarele semnificaţii:
    agent economic – orice producător, reprezentant autorizat, importator şi distribuitor;
    destinat uzului de către – un părinte sau tutore poate considera în mod rezonabil, în virtutea funcțiilor, dimensiunilor și caracteristicilor unei anumite jucării, că aceasta este destinată uzului copiilor din categoria de vîrstă indicată;
    jucărie acvatică – jucărie destinată utilizării în apă de adîncime mică, capabilă să ducă sau să susţină copilul în apă;
    jucărie de activitate – jucărie destinată uzului casnic, a cărei structură de sprijin rămîne fixă pe parcursul activităţii, pentru efectuarea următoarelor activităţi de către un copil: escaladare, sărire, legănare, alunecare, balansare, învîrtire, mers tîrîş sau de-a buşilea sau orice combinaţie a acestora;
    jucărie funcțională – jucărie care are același rol și este utilizată în același mod ca un produs, aparat sau instalație destinat/destinată uzului de către adulți și care poate fi un model redus la scară al unui astfel de produs, aparat sau instalație;
    joc de masă olfactiv – jucărie al cărei scop este să ajute un copil să identifice diferite mirosuri sau arome;
    joc gustativ – jucărie al cărei scop este să permită copiilor să prepare dulciuri sau să realizeze preparate culinare care implică utilizarea unor ingrediente alimentare precum substanţe care îndulcesc, lichide, pudre şi arome;
    jucărie chimică – jucărie destinată manevrării directe a substanţelor şi amestecurilor chimice, care este utilizată într-un mod adecvat vîrstei şi sub supravegherea unui adult;
    marcaj CE – marcaj prin care producătorul indică faptul că jucăria respectă cerinţele aplicabile stabilite în reglementările tehnice ce prevăd aplicarea sa pe jucărie;
    pericol – sursă potențială de vătămare;
    produs funcţional – produs care are acelaşi rol şi este utilizat în același mod ca un produs, aparat sau instalație destinat/destinată uzului de către adulți și care poate fi un model redus la scară al unui astfel de produs, aparat sau instalație;
    rechemare – orice măsură luată în scopul de a returna o jucărie care a fost pusă deja la dispoziţia utilizatorului final;
    retragere – orice măsură luată în scopul de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă a unei jucării în lanţul de distribuţie;
    risc – probabilitate de apariţie a unui pericol de vătămare și gradul de severitate a vătămării;
    standard armonizat – standard european, elaborat pe baza unui mandat al Comisiei Europene şi adoptat de către o organizaţie europeană de standardizare, care conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale dintr-o reglementare tehnică aplicabilă, acoperită de un astfel de standard;
    supraveghere a pieţei – activităţile desfăşurate şi măsurile luate de autorităţile de supraveghere a pieţei pentru a se asigura că jucăriile sînt conforme cerinţelor aplicabile sau că nu pun în pericol sănătatea, siguranţa sau alte aspecte referitoare la protecţia intereselor publice;
    trusă cosmetică – jucărie al cărei scop este să ajute copilul să învețe să realizeze produse precum parfumuri, săpunuri, creme, șampoane, spume de baie, luciu de buze (glossuri), rujuri, alte produse de machiat, pastă de dinți și balsamuri;
    vătămare – rănire fizică sau orice alt efect dăunător pentru sănătate, inclusiv efectele pe termen lung asupra sănătății;
    viteza proiectată – viteză de funcţionare normală, determinată prin proiectarea jucăriei.
III. OBLIGAȚIILE PRODUCĂTORILOR
    6. La introducerea pe piaţă a jucăriilor, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele esenţiale de siguranţă prevăzute în capitolul VIII şi în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
    7. Producătorii întocmesc documentaţia tehnică solicitată în conformitate cu capitolul XVI din prezenta Reglementare tehnică şi efectuează sau au efectuat procedura aplicabilă de evaluare a conformităţii prevăzută în capitolul XIV din prezenta Reglementare tehnică.
    În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unei jucării cu cerinţele aplicabile prin procedura menţionată, producătorii întocmesc o declaraţie de conformitate şi aplică marcajul CE.
    8. Producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia de conformitate pentru o perioadă de 10 ani după ce jucăria a fost introdusă pe piaţă.
    9. Producătorii asigură existenţa unor proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei de serie. Modificările în proiectarea sau caracteristicile jucăriei şi modificările standardelor armonizate la care se face trimitere pentru declararea conformităţii unei jucării se iau în considerare în mod corespunzător.
    Ori de cîte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de o jucărie, producătorii, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, încearcă prin eșantionare jucăriile comercializate, investighează și păstrează un registru de reclamații pentru jucăriile neconforme și rechemările de jucării, precum și informează distribuitorii privind orice astfel de monitorizare.
    10. Producătorii asigură faptul că pe jucăriile lor sînt indicate tipul, lotul sau numărul de serie sau al modelului sau altui element de identificare. În cazul în care mărimea sau natura jucăriei nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informaţia solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte jucăria.
    11. Producătorii indică pe jucărie numele lor, denumirea comercială sau marca lor înregistrată, precum şi adresa la care pot fi contactaţi. Dacă acest lucru nu este posibil, producătorii indică aceste informaţii pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte jucăria. Adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător.
    12. Producătorii se asigură că jucăria este însoţită de instrucţiuni şi informaţii de siguranţă traduse în limba de stat, pentru a fi înţelese de către consumatori.
    13. Producătorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie pe care au introdus-o pe piaţă nu respectă legislaţia în vigoare iau imediat măsurile corective necesare pentru ca jucăria să fie adusă în conformitate cu legislaţia ori ca aceasta să fie retrasă sau rechemată, după caz. În cazul în care jucăria prezintă un risc, producătorii informează imediat Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsură corectivă luată.
    14. Producătorii, în cazul în care neconformităţile posibile sînt evidente, la cererea motivată a Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară, traduse în limba de stat, pentru a demonstra conformitatea jucăriei.
    Producătorii cooperează cu Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile introduse pe piaţă.
IV. OBLIGAȚIILE REPREZENTANȚILOR AUTORIZAȚI
    15. Un producător poate numi un reprezentant autorizat printr-un mandat scris.
    16. Obligaţiile producătorului stabilite în punctul 6 din prezenta Reglementare tehnică şi întocmirea documentaţiei tehnice nu sînt incluse în mandatul reprezentantului autorizat.
    17. Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele:
    1) să păstreze declaraţia de conformitate şi documentaţia tehnică la dispoziţia Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței pentru o perioadă de 10 ani după ce jucăria a fost introdusă pe piaţă;
    2) în cazul în care neconformităţile posibile sînt evidente, la cererea motivată a Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței, să furnizeze acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea unei jucării;
    3) să coopereze cu Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței, la cererea acestora, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile pentru care deţin un mandat.
V. OBLIGAȚIILE IMPORTATORILOR
    18. Importatorii introduc pe piaţă numai jucării conforme cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.
    19. Înainte de introducerea unei jucării pe piaţă, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii a fost îndeplinită de către producător.
    20. Importatorii se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că jucăria poartă marcajul de conformitate cerut şi este însoţită de documentele prevăzute, precum şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute în punctele 10 şi 11 din prezenta Reglementare tehnică.
    21. Atunci cînd un importator consideră sau are motive să creadă că o jucărie nu respectă cerinţele esenţiale de siguranţă prevăzute în capitolul VIII şi în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu introduce jucăria pe piaţă pînă cînd aceasta nu este adusă în conformitate cu cerinţele respective.
    În cazul în care jucăria prezintă un risc, importatorul informează producătorul şi Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței.
    22. Importatorii indică pe jucărie numele lor, denumirea sau marca lor înregistrată, precum şi adresa la care pot fi contactaţi. Dacă acest lucru nu este posibil, aceste informaţii se indică pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte jucăria.
    23. Importatorii se asigură că jucăria este însoţită de instrucţiuni şi informaţii de siguranţă traduse în limba de stat, pentru a fi înţelese de către consumatori.
    24. Importatorii asigură faptul că, atît timp cît o jucărie se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea acesteia cu cerinţele prevăzute în capitolul VIII şi anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
    25. În cazul în care acest lucru se consideră oportun în raport cu riscurile prezentate de o jucărie, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, importatorii încearcă prin eșantionare jucăriile comercializate, investighează și, dacă este cazul, păstrează un registru de reclamații pentru jucăriile neconforme și rechemările de jucării, precum și informează distribuitorii privind orice astfel de monitorizare.
    26. Importatorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie introdusă pe piaţă nu respectă legislaţia în vigoare iau imediat măsurile corective necesare pentru a înlătura neconformităţile, pentru a retrage sau pentru a rechema jucăria în cauză de pe piaţă. În cazul în care jucăria prezintă un risc, importatorii informează imediat Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsură corectivă luată.
    27. Importatorii păstrează o copie a declaraţiei de conformitate la dispoziţia Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a jucăriei şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acesteia, la solicitare.
    28. Importatorii, în cazul în care neconformităţile posibile sînt evidente, la cererea motivată a Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței, furnizează toate informaţiile şi documentaţia necesară, traduse în limba de stat, pentru a demonstra conformitatea unei jucării.
    Importatorii cooperează cu Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile puse la dispoziţie pe piaţă.
VI. OBLIGAȚIILE DISTRIBUITORILOR
    29. În cazul în care pun la dispoziţie o jucărie pe piaţă, distribuitorii acţionează cu responsabilitate în ceea ce priveşte cerinţele aplicabile.
    30. Înainte de a pune la dispoziţie o jucărie pe piaţă, distribuitorii verifică dacă jucăria are aplicat marcajul de conformitate, este însoţită de documentele necesare, de instrucţiunile şi informaţiile de siguranţă traduse în limba de stat şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute în punctele 10, 11 şi 22 din prezenta Reglementare tehnică.
    31. Atunci cînd un distribuitor consideră sau are motive să creadă că o jucărie nu respectă cerinţele prevăzute în capitolul VIII şi în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu pune la dispoziţie jucăria pe piaţă pînă cînd aceasta nu este adusă în conformitate cu cerinţele respective. În cazul în care jucăria prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul şi Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței.
    32. Distribuitorii asigură faptul că, atît timp cît o jucărie se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea cu cerinţele prevăzute în capitolul VIII şi în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.
    33. Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie introdusă pe piaţă nu respectă legislaţia în vigoare se asigură că sînt luate măsurile corective necesare pentru a înlătura neconformităţile, pentru a retrage sau a rechema jucăria în cauză de pe piaţă. În cazul în care jucăria prezintă un risc, distribuitorii informează imediat despre acest lucru Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
    34. Distribuitorii, în cazul în care neconformităţile posibile sînt evidente, la cererea motivată a Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței, furnizează toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea unei jucării.
Distribuitorii cooperează cu Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile puse la dispoziţie pe piaţă.
VII. IDENTIFICAREA AGENŢILOR ECONOMICI
    35. Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei Reglementări tehnice și îi revin obligațiile producătorului în temeiul capitolului III din prezenta Reglementare tehnică atunci cînd introduce pe piață o jucărie sub numele sau marca sa ori modifică o jucărie deja introdusă pe piață într-un mod care poate afecta respectarea de către aceasta a cerințelor aplicabile.
    36. Agenţii economici, în cazul în care neconformităţile posibile sînt evidente, transmit, la cerere, Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței datele de identificare ale:
    1) oricărui agent economic care le-a furnizat o jucărie;
    2) oricărui agent economic căruia i-au furnizat o jucărie.
    37. Agenţii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la punctul 36 din prezenta Reglementare tehnică pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a jucăriei, în cazul producătorului, și pentru o perioadă de 10 ani după ce le-a fost furnizată jucăria, în cazul altor agenţi economici.
VIII. CERINȚE ESENȚIALE DE SIGURANȚĂ
    38. Jucăriile sînt introduse pe piață numai dacă respectă cerințele esențiale de siguranță stabilite, respectiv cerințele generale de siguranță prevăzute la punctele 39-41 și cerințele speciale de siguranță prevăzute în anexa nr. 2.
    39. Jucăriile, inclusiv substanțele chimice pe care le conțin, nu trebuie să pună în pericol siguranța sau sănătatea utilizatorilor sau a părților terțe atunci cînd sînt utilizate în conformitate cu destinația lor sau atunci cînd sînt utilizate în mod previzibil, ținînd seama de comportamentul obișnuit al copiilor.
    40. Abilitatea utilizatorilor și, dacă este cazul, a supraveghetorilor acestora trebuie luată în considerare, în special, în cazul jucăriilor care sînt destinate utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni sau altor grupe de vîrstă specifice.
    41. Etichetele aplicate în temeiul punctelor 45-46 din prezenta Reglementare tehnică și instrucțiunile de utilizare care însoțesc jucăriile atrag atenția utilizatorilor sau a supraveghetorilor acestora asupra pericolelor inerente și riscurilor de vătămare legate de utilizarea jucăriilor și asupra modului de a le evita.
    42. Jucăriile introduse pe piață trebuie să respecte cerințele esențiale de siguranță de-a lungul perioadei previzibile sau normale de utilizare.
    43. Punerea la dispoziţie pe piaţa naţională a jucăriilor care respectă prevederile prezentei Reglementări tehnice nu poate fi împiedicată.
IX. AVERTISMENTE
    44. În vederea garantării unei utilizări în siguranță, avertismentele făcute în temeiul punctelor 39-41 din prezenta Reglementare tehnică specifică limitele utilizării adecvate, în conformitate cu partea A din anexa nr. 5 la prezenta Reglementare tehnică.
    45. Pentru categoriile de jucării enumerate în partea B din anexa nr. 5, se iau în considerare avertismentele prevăzute în aceasta. Avertismentele prevăzute la punctele 2-10 ale părţii B din anexa nr. 5 la prezenta Reglementare tehnică se folosesc așa cum sînt formulate.
    46. Jucăriile nu sînt însoțite de unul sau mai multe dintre avertismentele specifice prevăzute în partea B din anexa nr. 5 la prezenta Reglementare tehnică în cazul în care avertismentele nu corespund utilizării prevăzute pentru jucăriile respective, ținînd seama de funcția, dimensiunea și caracteristicile acestora.
    47. Producătorul aplică avertismentele într-un mod vizibil și ușor lizibil, ușor de înțeles și precis pe jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe ambalaj și, dacă este cazul, pe instrucțiunile de folosire care însoțesc jucăria. Jucăriile de dimensiuni mici vîndute fără ambalaj au aplicate pe ele avertismentele corespunzătoare.
    48. Avertismentele sînt precedate de cuvintele „Avertisment” sau „Avertismente”, după caz.
    49. Avertismentele care determină decizia de a cumpăra jucăria, cum ar fi cele care specifică vîrsta minimă și maximă a utilizatorului și celelalte avertismente aplicabile prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta Reglementare tehnică, sînt indicate pe ambalajul de comercializare sau sînt vizibile în mod clar pentru consumator înainte de cumpărare, inclusiv atunci cînd cumpărarea se face prin mijloace electronice.
    50. Avertismentele și instrucțiunile de siguranță trebuie să fie scrise în limba de stat, ușor de înțeles pentru consumatori.
X. PREZUMȚIA DE CONFORMITATE
    51. Jucăriile care respectă, în întregime sau parțial, standardele armonizate referitoare la jucării ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovene, sînt considerate conforme cerințelor esenţiale stabilite la capitolul VIII și în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.
    52. Lista standardelor moldovene care adoptă standardele armonizate referitoare la jucării se aprobă prin ordinul Ministerului Economiei
și Infrastructurii, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se actualizează ori de căte ori este necesar, dar nu mai rar decît o dată pe an.
    53. În cazul în care se consideră că un standard armonizat nu îndeplinește în întregime cerințele aflate sub incidența acestuia și cerinţele care sînt prevăzute la capitolul VIII și anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică, Ministerul Economiei
și Infrastructurii informează Comisia Europeană în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, înaintînd argumentele intervenţiei sale.
XI. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
    54. Declarația de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerințelor prevăzute la capitolul VIII și în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică a fost demonstrată.
    55. Declarația de conformitate conține cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 3 şi în modulele relevante stabilite în anexa nr. 6 la prezenta Reglementare tehnică și se actualizează în permanență. Declarația de conformitate se redactează sau se traduce în limba de stat, în concordanță cu modelul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta Reglementare tehnică.
    56. Prin redactarea declarației de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea jucăriei.
XII. PRINCIPII GENERALE ALE MARCAJULUI CE
    57. Jucăriile puse la dispoziție pe piață poartă marcajul CE.
    58. Marcajul CE se aplică doar de producător sau de reprezentatntul său autorizat pe jucăriile care cad sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice.
    59. Prin faptul că a aplicat sau a cerut aplicarea marcajului CE, producătorul indică faptul că îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea jucăriilor cu toate cerinţele aplicabile prevăzute de prezenta Reglementare tehnică.
    60. Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea jucăriilor cu cerinţele aplicabile prevăzute de prezenta Reglementare tehnică.
    61. Se interzice aplicarea pe produse a unor marcaje, însemne sau inscripţii care pot induce în eroare părţile terţe în ceea ce priveşte semnificaţia şi/sau forma marcajului CE. Pe jucării poate fi aplicat orice alt marcaj, cu condiţia ca prin acesta să nu fie afectate vizibilitatea, lizibilitatea şi semnificaţia marcajului CE.
    62. Jucăriile care au aplicat marcajul CE respectă prezenta Reglementare tehnică.
    63. Jucăriile care nu au aplicat marcajul CE sau care nu respectă într-un alt mod prevederile prezentei Reglementări tehnice pot fi prezentate, fără a fi expuse spre vînzare, în cadrul unor tîrguri sau expoziții, cu condiția să fie însoțite de un anunț care să indice clar faptul că jucăriile nu respectă prezenta Reglementare tehnică și că acestea nu vor fi puse la dispoziție pe piaţă înainte de îndeplinirea cerințelor de conformitate.
XIII. NORME ȘI CONDIȚII PENTRU APLICAREA
MARCAJULUI CE
    64. Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și fără a putea fi șters fie pe jucărie, pe o etichetă aplicată, fie pe ambalaj.
    65. În cazul jucăriilor de dimensiuni mici și al jucăriilor compuse din părți mici, marcajul CE poate fi aplicat alternativ pe o etichetă sau pe un prospect însoțitor. Dacă acest lucru nu este posibil din motive tehnice, în cazul jucăriilor vîndute prin automate, și cu condiția ca automatul să fi fost folosit inițial ca ambalaj pentru jucării, marcajul CE este aplicat la vedere, pe automat.
    66. În cazul în care marcajul CE nu este vizibil din exteriorul ambalajului, dacă acesta există, trebuie aplicat cel puțin pe ambalaj.
    67. Marcajul CE se aplică înainte ca jucăria să fie introdusă pe piață. Acesta poate fi însoțit de o pictogramă sau orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială şi de numărul de identificare al organismului notificat.
XIV. PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII
    68. Înainte de a introduce pe piață o jucărie, producătorii efectuează o analiză a pericolelor de natură chimică, fizică, mecanică, electrică, inflamabilitate, igienă și radioactivitate pe care jucăria le poate prezenta și o evaluare a expunerii potențiale la acestea.
    69. Înainte de a introduce jucăriile pe piață, producătorii trebuie să utilizeze procedurile de evaluare a conformității menționate la punctele 70-71 din prezenta Reglementare tehnică, pentru a demonstra faptul că jucăriile respectă cerințele prevăzute la capitolul VIII și în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.
    70. Dacă producătorul a aplicat standardele armonizate referitoare la jucării ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovene, sub incidența cărora se află toate cerințele relevante de siguranță pentru jucărie, acesta aplică procedura controlului intern al producției prevăzută în modulul A din anexa nr. 6 la prezenta Reglementare tehnică.
    71. Jucăria este supusă examinării CE de tip menționată la capitolul XV din prezenta Reglementare tehnică, combinată cu procedura conformității de tip prevăzută în modulul C din anexa nr. 6 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri:
    1) atunci cînd standardele armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovene, sub incidența cărora se află toate cerințele relevante de siguranță pentru jucărie nu există;
    2) atunci cînd standardele armonizate menționate la subpunctul 1) din prezentul punct există, însă producătorul nu le-a aplicat sau le-a aplicat doar parțial;
    3) atunci cînd standardele armonizate menționate la subpunctul 1) din prezentul punct sau oricare dintre acestea au fost publicate cu o restricție;
    4) atunci cînd producătorul consideră că natura, proiectarea, construcția sau scopul jucăriei necesită o verificare de către o parte terță.
XV. EXAMINAREA CE DE TIP
    72. Prezentarea unei cereri pentru examinarea CE de tip, desfășurarea examinării și emiterea certificatului de examinare CE de tip se desfășoară în conformitate cu procedurile stabilite în modulul B din anexa nr. 6 la prezenta Reglementare tehnică.
    73. Suplimentar la dispoziţiile prezentate în modulul B, se aplică cerințele stabilite la punctele 74-79 din prezenta Reglementare tehnică.
    74. Cererea pentru examinarea CE de tip include o descriere a jucăriei și o indicație a locului de producție, inclusiv adresa.
    75. În cazul în care un organism de evaluare a conformității notificat efectuează examinarea CE de tip, acesta evaluează, dacă este necesar, împreună cu producătorul, analiza pericolelor pe care jucăria le poate prezenta, efectuată de către producător în conformitate cu punctul 68 din prezenta Reglementare tehnică.
    76. Certificatul de examinare CE de tip include o trimitere la prezenta Reglementare tehnică, o imagine colorată și o descriere clară a jucăriei, inclusiv dimensiunile acesteia, și o listă a încercărilor efectuate, făcînd referință la raportul de încercări relevant.
    77. Certificatul de examinare CE de tip este revizuit ori de cîte ori este necesar, în special în cazul unei modificări a procesului de producție, a materiei prime sau a componentelor jucăriei, și, în orice caz, la fiecare 5 ani.
    78. Certificatul de examinare CE de tip este retras dacă jucăria nu îndeplinește cerințele stabilite la capitolul VIII și în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.
    79. Se interzice organismelor notificate să elibereze un certificat de examinare CE de tip pentru jucăriile cărora li s-a refuzat sau retras un certificat de examinare CE de tip de către un alt organism notificat.
XVI. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ
    80. Documentația tehnică menționată la punctul 7 din prezenta Reglementare tehnică conține toate datele și detaliile relevante referitoare la mijloacele utilizate de producător pentru a garanta faptul că jucăriile respectă cerințele prevăzute la capitolul VIII și în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică și, în special, conține documentele enumerate în anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică.
    81. Documentația tehnică și corespondența referitoare la procedurile de examinare CE de tip sînt întocmite în limba de stat sau într-o limbă de circulaţie internaţională.
    82. La cererea motivată a Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței, producătorul oferă traducerea în limba de stat a părților relevante din documentația tehnică.
    83. Atunci cînd Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței solicită unui producător documentația tehnică sau traducerea unei părți a acesteia, aceasta poate stabili un termen de 30 de zile pentru a răspunde cererii, dacă existența unui risc serios și imediat nu justifică stabilirea unui termen mai scurt.
    84. În cazul în care producătorul nu respectă obligațiile prevăzute la punctele 80-83 din prezenta Reglementare tehnică, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței solicită acestuia să efectueze o încercare la un organism notificat, pe cheltuiala proprie, în vederea verificării conformității cu standardele armonizate și cerințele esențiale de siguranță.
XVII. AUTORITĂȚILE DE NOTIFICARE
    85. Ministerul Economiei și Infrastructurii notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformităţii desemnate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca părți terțe, în temeiul prezentei Reglementări tehnice.
    86. Ministerul Economiei
și Infrastructurii este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității în sensul prezentei Reglementări tehnice și pentru monitorizarea organismelor notificate.
    87. Evaluarea și monitorizarea menționate la punctul 86 din prezenta Reglementare tehnică se realizează de către organismul național de acreditare.
    88. Ministerul Economiei
și Infrastructurii informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile lor de recunoaştere și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora.
XVIII. CERINȚE FAŢĂ DE AUTORITATEA DE REGLEMENTARE
RESPONSABILĂ PENTRU NOTIFICAREA ORGANISMELOR
DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII

    89. Ministerul Economiei și Infrastructurii notifică numai organismelor de evaluare a conformităţii care au îndeplinit toate cerinţele aplicabile acestora, stabilite în prezenta Reglementare tehnică.
    90. Ministerul Economiei
și Infrastructurii:
    1) asigură obiectivitatea și imparțialitatea în luarea deciziilor cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformităţii;
    2) asigură luarea deciziei cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformității de către o altă persoană decît cea care a participat la evaluarea organismelor de evaluare a conformităţii;
    3) nu oferă și nu prestează nici una dintre activitățile pe care le prestează organismele de evaluare a conformității, nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale;
    4) garantează confidențialitatea informațiilor obținute;
    5) are la dispoziție personal competent în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor acestora.
XIX. CERINȚE CU PRIVIRE LA ORGANISMELE
NOTIFICATE
    91. Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la punctele 92-107 din prezenta Reglementare tehnică.
    92. Organismele de evaluare a conformității sînt înființate în baza legislației naționale în vigoare și au personalitate juridică.
    93. Organismele de evaluare a conformității sînt organisme independente, imparţiale şi nu sînt direct interesate de organizaţia sau jucăria pe care o evaluează, evitînd conflictele de interese pe parcursul evaluării.
    94. Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea jucăriilor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.
    95. Organismul de evaluare a conformității, personalul din conducerea generală a acestuia și personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu poate fi proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau operatorul de întreținere a jucăriilor pe care le evaluează, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre acele părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea jucăriilor evaluate care sînt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea acestor jucării în scopuri personale.
    96. Organismul de evaluare a conformității, personalul din conducerea generală a acestuia și personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu pot fi direct implicați în proiectarea sau fabricarea, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea jucăriilor respective și nu reprezintă părțile angajate în acele activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sînt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.
    97. Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților acestora de evaluare a conformității.
    98. Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și sînt liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special în ceea ce privește persoanele sau grupurile de persoane interesate de rezultatele activităților în cauză.
    99. Organismele de evaluare a conformității sînt capabile să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității atribuite acestora și în legătură cu care a fost notificat, indiferent dacă sarcinile respective sînt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.
    100. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de jucărie pentru care este notificat, un organism de evaluare a conformității are la dispoziție:
    1) personalul necesar avînd cunoștințe tehnice și experiență suficientă și adecvată pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformității;
    2) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurîndu-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici și proceduri adecvate, care fac o distincție între sarcinile îndeplinite ca organism notificat și orice alte activități;
    3) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitățile ținînd seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate al tehnologiei utilizate pentru producerea jucăriei respective, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.
    101. Organismul de evaluare a conformității trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.
    102. Personalul responsabil de îndeplinirea activităților de evaluare a conformității trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    1) să aibă o pregătire tehnică și profesională care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;
    2) să deţină cunoștinţe satisfăcătoare privind cerințele evaluărilor pe care le efectuează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;
    3) să cunoască și să înțeleagă în mod corespunzător cerințele esențiale, standardele armonizate aplicabile și dispozițiile relevante din legislația naţională în vigoare;
    4) să aibă capacitatea necesară pentru întocmirea certificatelor, evidențelor și rapoartelor care să demonstreze că au fost realizate evaluări.
    103. Trebuie să fie asigurată imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului cu funcţie de conducere și a personalului de evaluare a acestora.
    104. Remunerația personalului cu funcţie de conducere și a personalului de evaluare a unui organism de evaluare a conformității nu trebuie să depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele evaluărilor respective.
    105. Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere în cazul în care răspunderea nu revine statului, în conformitate cu legislația națională.
    106. Personalul unui organism de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale sau al oricărei prevederi din legislația naţională de punere în aplicare a acesteia, mai puțin față de autoritățile de reglementare. Drepturile de autor sînt protejate.
    107. Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante.
    108. În cazul în care un organism de evaluare a conformității demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele de referinţă sau în părți ale acestora, aprobate de Ministerul Economiei
și Infrastructurii şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se presupune că acesta se conformează cerințelor prevăzute la punctele 92-107 din prezenta Reglementare tehnică, în măsura în care aceste cerințe sînt reglementate de standardele de referinţă aplicabile.
XX. FILIALE ALE ORGANISMELOR NOTIFICATE
ȘI SUBCONTRACTAREA DE CĂTRE ORGANISMELE
NOTIFICATE
    109. În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele prevăzute la capitolul XIX din prezenta Reglementare tehnică și informează Ministerul Economiei și Infrastructurii în acest sens.
    110. Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.
    111. Activitățile pot fi subcontractate sau îndeplinite de o filială doar cu acordul clientului.
    112. Organismele notificate pun la dispoziția Ministerului Economiei
și Infrastructurii documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și privind activitățile îndeplinite de aceștia, în temeiul capitolului XV din prezenta Reglementare tehnică.
XXI. PROCEDURA DE NOTIFICARE
    113. În scopul notificării pentru activitate în domeniul reglementat, organismul de evaluare a conformității depune o cerere de notificare la Organismul Naţional de Acreditare.
    114. Organismul Naţional de Acreditare informează Ministerul Economiei
și Infrastructurii atunci cînd organismul de evaluare a conformităţii solicită notificarea şi după acordarea acreditării, transmite solicitarea însoţită de documente Ministerului Economiei și Infrastructurii, în scop de a fi notificat.
    115. Cererea menționată la punctul 113 din prezenta Reglementare tehnică trebuie să fie însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a jucăriei sau jucăriilor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de certificatul de acreditare, eliberat de organismul național de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la capitolul XIX din prezenta Reglementare tehnică.
    116. Ministerul Economiei
și Infrastructurii examinează documentele prezentate în vederea notificării conform procedurii prevăzute de legislaţia naţională.
    117. Notificarea organismelor de evaluare a conformităţii include detalii complete privind activitățile de evaluare a conformității, modulul sau modulele de evaluare a conformității și jucăria sau jucăriile în cauză, precum și atestarea competenței necesare.
    118. Organismul de evaluare a conformităţii poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai în cazul în care nu există obiecții din partea Comisiei Europene, transmise în termen de două săptămîni de la notificare.
    119. În cazul în care Ministerul Economiei
și Infrastructurii constată sau este informat că un organism notificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la capitolul XIX din prezenta Reglementare tehnică sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, Ministerul Economiei și Infrastructurii ia măsurile necesare în scopul suspendării, restrîngerii sau retragerii notificării, după caz, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor, în conformitate cu procedura prevăzută de legislaţia naţională.
    120. În caz de suspendare, restrîngere sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, acesta trebuie să asigure predarea documentelor şi a înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost notificat către un alt organism notificat din domeniu şi să informeze Ministerul Economiei
și Infrastructurii în legătură cu aceasta sau să le pună la dispoziţia Ministerului Economiei și Infrastructurii şi a Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței, la cererea acestora.
    121. Ministerul Economiei
și Infrastructurii notifică Comisiei Europene orice modificări ulterioare notificării. La cererea Comisiei Europene, Ministerul Economiei și Infrastructurii prezintă toate informaţiile care au stat la baza notificării sau la menţinerea competenţei organismului de evaluare a conformităţii.
    122. În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a fi notificat, aceasta informează Ministerul Economiei
și Infrastructurii şi îi solicită să întreprindă măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.
XXII. OBLIGAȚIILE ORGANISMELOR DE EVALUARE
A CONFORMITĂŢII NOTIFICATE
    123. Organismele notificate realizează evaluări ale conformității în concordanţă cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute la capitolul XIV din prezenta Reglementare tehnică.
    124. Evaluarea conformității se desfășoară în mod proporțional, evitînd sarcinile inutile pentru agenţii economici. Organismele de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținînd seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei folosite în cazul jucăriei în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.
Procedînd astfel, organismele în cauză respectă totuși gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea jucăriei cu prezenta Reglementare tehnică.
    125. În cazul în care un organism notificat constată că producătorul nu îndeplinește cerințele prevăzute la capitolul VIII și în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică sau în standardele armonizate corespunzătoare, acesta solicită producătorului respectiv să adopte măsurile corective corespunzătoare și nu emite certificatul de examinare CE de tip.
    126. În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior emiterii unui certificat de examinare CE de tip, un organism notificat constată că o jucărie nu mai este conformă, acesta solicită producătorului să adopte măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul de examinare CE de tip, în funcție de necesitate.
    127. În cazul în care nu sînt adoptate măsuri corective sau acestea nu au efectul cerut, organismul notificat suspendă, restrînge sau retrage certificatul de examinare CE de tip, după caz.
    128. Organismele notificate informează Ministerul Economiei
și Infrastructurii în legătură cu:
    1) orice refuz, suspendare, restrîngere sau retragere a unui certificat de examinare CE de tip;
    2) toate circumstanțele care afectează domeniul de aplicare și condițiile notificării;
    3) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității primită de la Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței;
    4) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și subcontractare.
    129. Organismele notificate furnizează celorlalte organisme notificate care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității ce se referă la aceleași jucării informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative și, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluării conformității.
XXIII. ORGANIZAREA SUPRAVEGHERII PIEȚEI
    130. Supravegherea jucăriilor introduse pe piață se organizează şi se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind supravegherea pieţei.
    131. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței poate solicita unui organism notificat să furnizeze informații cu privire la orice certificat de examinare CE de tip pe care organismul respectiv l-a emis sau l-a retras ori cu privire la orice refuz de a emite un astfel de certificat, inclusiv rapoartele încercărilor și documentația tehnică.
    132. În cazul în care Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței constată că o jucărie nu îndeplinește cerințele prevăzute la capitolul VIII și în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică, aceasta furnizează organismului notificat, dacă este cazul, instrucțiuni în vederea retragerii certificatului de examinare CE de tip pentru jucăria respectivă.
    133. În funcție de necesități și în special în cazurile precizate la punctul 77 din prezenta Reglementare tehnică, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței furnizează organismului notificat instrucțiuni în vederea revizuirii certificatului de examinare CE de tip.
XXIV. PROCEDURA APLICABILĂ JUCĂRIILOR
CARE PREZINTĂ UN RISC LA NIVEL NAȚIONAL
    134. În cazul în care Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței are motive suficiente să considere că o jucărie care face obiectul prezentei Reglementări tehnice prezintă un risc grav pentru sănătatea sau siguranța persoanelor, ce impune o intervenție rapidă, inclusiv un risc grav ale cărui efecte nu sînt imediate, aceasta realizează o evaluare cu privire la jucăria în cauză, acoperind toate cerințele prevăzute în prezenta Reglementare tehnică. Agenţii economici relevanți cooperează cu Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței de cîte ori este necesar.
    135. În cazul în care, pe parcursul evaluării menţionate la punctul 134 din prezenta Reglementare tehnică, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței constată că jucăria nu respectă cerințele prevăzute de prezenta Reglementare tehnică, aceasta solicită, fără întîrziere, agentului economic relevant să întreprindă acțiunea corectivă adecvată pentru a aduce jucăria în conformitate cu cerințele respective, să retragă jucăria de pe piață sau să o recheme în decursul unui termen rezonabil, proporțională cu natura riscului implicat, sau să interzică punerea la dispoziţie pe piaţă, în conformitate cu dispozițiile stabilite de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.
    136. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței informează organismul de evaluare a conformităţii notificat respectiv.
    137. În cazul în care Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței consideră că neconformitatea nu este limitată la teritoriul național, aceasta informează Ministerul Economiei și Infrastructurii cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile solicitate să fie întreprinse de agentul economic relevant.
    138. Agentul economic se asigură că sînt luate acțiunile corective adecvate pentru jucăriile pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piaţă.
    139. În cazul în care agentul economic nu întreprinde acțiunile corective adecvate în termen rezonabil, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței ia măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricționa punerea la dispoziție a jucăriei pe piață, a retrage jucăria de pe piață sau a o rechema.
    140. Ministerul Economiei
și Infrastructurii , la propunerea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței, informează Comisia Europeană cu privire la respectivele măsuri.
    141. Informațiile menționate la punctul 140 din prezenta Reglementare tehnică includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare identificării jucăriei neconforme, originea acesteia, natura neconformității invocate și riscul implicat, tipul și durata măsurilor naționale adoptate, precum și argumentele prezentate de agentul economic relevant. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează:
    1) neîndeplinirii de către jucărie a cerințelor referitoare la sănătatea sau siguranța persoanelor; ori
    2) deficiențelor existente în standardele armonizate, care conferă o prezumție de conformitate.
XXV. NECONFORMITATEA FORMALĂ
    142. Fără a aduce atingere capitolului XXIV din prezenta Reglementare tehnică, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței solicită agentului economic în cauză să elimine neconformitățile respective atunci cînd constată oricare dintre următoarele aspecte:
    1) marcajul CE a fost aplicat cu încălcarea prevederilor capitolelor XII şi XIII din prezenta Reglementare tehnică;
    2) marcajul CE nu a fost aplicat;
    3) declarația de conformitate nu a fost întocmită;
    4) declarația de conformitate nu a fost întocmită corect;
    5) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă.
    143. În cazul în care neconformitatea menționată la punctul 142 din prezenta Reglementare tehnică se menține, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
și Supravegherea Pieței ia măsurile adecvate pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a jucăriei sau pentru a se asigura că aceasta este rechemată sau retrasă de pe piață.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 nodificată prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 808
din 29 octombrie 2015
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.83 din 31 ianuarie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Jucării. Cerințe de securitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.32-33, art.175).
    2. Punctul 26 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 384 din 12 mai 2010 „Cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.78-80, art.455).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.399 din 8 iunie 2011 „Cu privire la modificarea și completarea Reglementării tehnice „Jucării. Cerințe de securitate”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.83 din 31 ianuarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.99-101, art.465).
    4. Punctul 10 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.936 din 9 decembrie 2011 „Privind crearea Agenției pentru Protecția Consumatorilor
și Supravegherea Pieței și aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.222-226, art.1022).