HGM1164/2016
ID intern unic:  367272
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1164
din  22.10.2016
cu privire la Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA
şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 1260
    MODIFICAT
   
HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18
    HG767 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.804; în vigoare 27.07.18


    NOTĂ
    În textul anexelor nr. 1 și nr.3 cuvintele „Departamentul Instituțiilor Penitenciare” se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor” prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18
    pe tot parcursul textului anexelor:
    cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător;
    cuvintele „Ministerul Educației” se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”;
    cuvintele „Centrul Național de Sănătate Publică” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”;
    cuvintele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” și „Ministerul Tineretului și Sportului” se exclud prin HG767 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.804; în vigoare 27.07.18

    În temeiul art.7 şi 9 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 23-XVI din 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 54-56, art. 250), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă: 
    Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020, conform anexei nr.1;
    Planul de acţiuni pentru realizarea Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020, conform anexei nr. 2;
    Indicatorii de monitorizare şi evaluare a Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020, conform anexei nr. 3;
    Costul estimativ pentru realizarea Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020, conform anexei nr.4.
    2. Se recomandă consiliilor raionale, consiliilor municipale Chişinău şi Bălţi şi administraţiei unităţii teritoriale autonome Găgăuzia să elaboreze programe teritoriale de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 în conformitate cu Programul naţional sus-menţionat.
    3. Autorităţile publice centrale vizate vor elabora planurile operaţionale privind implementarea prevederilor Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.
    4. Se stabileşte că finanţarea Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor bugetului public naţional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.
    41. Se permite Instituției medico-sanitare publice Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile să asigure cu medicamente antiretrovirale şi dispozitive de diagnostic pentru screening și diagnostic al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală și monitorizarea eficienței tratamentului antiretroviral Întreprinderea de Stat „Centrul de profilactică și combaterea SIDA și Maladii Infecțioase” din Tiraspol, contra plăţii integrale a costurilor mărfurilor achiziţionate, precum şi achitării cheltuielilor de regie în volum de 5% din costul mărfurilor, indiferent de provenienţa lor.
    Mijloacele obținute se vor acumula pe contul Instituției medico-sanitare publice Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile.
    Plata integrală a costurilor mărfurilor achiziționate va fi transferată de către Instituția medico-sanitară publică Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile la contul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și va fi utilizată exclusiv în scopul achiziționării medicamentelor.
    Cheltuielile de regie în volum de 5% din costul mărfurilor vor fi folosite de către Instituția medico-sanitară publică Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile în scopul asigurării condițiilor adecvate de păstrare a medicamentelor și dispozitivelor de diagnostic.
    [Pct.41 introdus prin HG767 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.804; în vigoare 27.07.18]
    5. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va generaliza informaţiile prezentate de ministere şi alte autorităţi administrative centrale şi va prezenta Guvernului anual, pînă la 31 martie, raportul privind implementarea Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.
    [Pct.5 modificat prin HG767 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.804; în vigoare 27.07.18]
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Pct.6 modificat prin HG767 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.804; în vigoare 27.07.18]

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                     Ruxanda Glavan
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Stela Grigoraş
    Ministrul justiţiei                                                       Vladimir Cebotari

    Nr. 1164. Chişinău, 22 octombrie 2016.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]

    anexa nr.4