OMFM140/2017
ID intern unic:  372833
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 140
din  20.11.2017
privind aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii
cu privire la impozitul pe venit


Publicat : 01.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 421-427     art Nr : 2076
    MODIFICAT
    OMF162 din 26.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1472; în vigoare 01.10.18    În vederea executării prevederilor art. 92 alin. (5) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    - formularul tip „Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din  alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți” (forma IALS14), conform anexei nr.1, și Modul de completare a acestuia, conform anexei nr.2;
    - formularul tip „Nota de informare privind impozitul reținut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente” (forma INR14), conform anexei nr.3, și Modul de completare a acestuia, conform anexei nr.4;
    - formularul tip „Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reținut din aceste venituri”, conform anexei nr.5.
    11. Informația privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice (juridice) și impozitul pe venit reținut din aceste venituri”, forma conform anexei nr.5 se va prezenta beneficiarilor veniturilor separat pentru etapa I și respectiv etapa II a perioadei fiscale 2018, cu indicarea etapei corespunzătoare a anului 2018. Ultima perioadă de raportare conform formularul-tip „Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din  alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți” (Forma IALS14), va fi pentru etapa I a anului 2018.
    [Pct.11 introdus prin OMF162 din 26.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1472; în vigoare 01.10.18]
    2. Prevederile prezentului ordin se aduc la cunoștința contribuabililor prin publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                   Octavian ARMAȘU

    Nr. 140. Chişinău, 20 noiembrie 2017.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5