HGM56/2018
ID intern unic:  373892
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 56
din  17.01.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar
al autorităților publice la autogestiune, al întreprinderilor de
stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar public
Publicat : 19.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 18-26     art Nr : 62
    MODIFICAT
   
HG1240 din 19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1366; în vigoare 29.12.18


    În conformitate cu prevederile art.21 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările și completările ulterioare, și art. 76 alin. (1) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind monitoringul financiar al autorităților publice la autogestiune, al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public (se anexează).
   2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 875 din 21 octombrie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.936), cu modificările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                       Octavian Armașu

    Nr. 56. Chişinău, 17 ianuarie 2018.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 56
din 17 ianuarie 2018

REGULAMENT
privind monitoringul financiar al autorităţilor publice la autogestiune,
al întreprinderilor
de stat/municipale şi al societăţilor comerciale
cu capital integral sau majoritar public

I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a monitoringului financiar al autorităților publice la autogestiune, al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public, de prelucrare și valorificare a informației aferente activității economico-financiare a acestora, în scopul consolidării disciplinei financiare și eficientizării utilizării patrimoniului public de către autoritățile publice responsabile de administrarea acestuia.
    2. Monitoringul financiar are drept obiectiv evaluarea și analiza riscurilor bugetar-fiscale aferente activității economico-financiare a întreprinderilor de stat/ municipale și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public, ce pot avea efect substanțial asupra situației bugetar-fiscale, precum și analiza situației patrimoniale a autorităților publice la autogestiune.
    3. Monitoringul financiar al activității autorităților publice la autogestiune, al întreprinderilor de stat și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat se efectuează de către Ministerul Finanțelor, iar cel al activității întreprinderilor municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar al unității administrativ-teritoriale – de către autoritățile administrației publice locale.
    4. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni principale semnifică:
    entități – autorități publice la autogestiune, cu excepția celor responsabile exclusiv fată de Parlament, întreprinderi de stat/municipale și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar public;
    autorități publice competente – Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția Proprietății Publice subordonată Guvernului (în continuare – Agenția Proprietății Publice), autoritățile administrației publice locale;
    monitoring financiar – proces de selectare, prelucrare și analiză a indicatorilor activității economico-financiare a entităților;
   evaluare – element al monitoringului financiar ce constă în aprecierea rezultatelor activității entităților, punerea în evidență a rezultatelor importante ce permit formarea unei imagini generale privind situația economico-financiară a acestora, precum și determinarea impactului rezultatelor activității entităților.
II. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII
DE MONITORING FINANCIAR
    5. Monitoringul financiar se efectuează în baza:
    1) situațiilor financiare și a rapoartelor statistice ale entităților, prezentate de Serviciul situațiilor financiare de pe lîngă Biroul National de Statistică în conformitate cu Programul anual al lucrărilor statistice și, după caz, de autoritățile publice la autogestiune;
    2) dărilor de seamă privind mărimea și circulația proprietății publice, prezentate în conformitate cu pct. 11 din Hotărîrea Guvernului nr. 568 din 6 mai 2008 „Cu privire la organizarea evidenței proprietății publice, circulația acesteia și exercitarea funcțiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unităților administrativ-teritoriale”, după caz;
    3) informației privind patrimoniul public al entităților înscrise în Registrul patrimoniului public, prezentate de Agenția Proprietății Publice la solicitarea autorității care efectuează monitoringul financiar, dar nu mai tîrziu de data de 20 mai a anului ce urmează după anul de raportare;
    4) informației referitoare la obligațiile fiscale (calculate, achitate și restanțele admise), precum și la facilitățile (înlesnirile) fiscale, prezentate de Serviciul Fiscal de Stat la solicitarea autorității care efectuează monitoringul financiar, dar nu mai tîrziu de 50 de zile de la finele trimestrului de gestiune;
    5) informației referitoare la datoria entităților, monitorizată de Ministerul Finanțelor în condițiile Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat și recreditarea de stat, prezentate la solicitare, dar nu mai tîrziu de 40 de zile de la sfîrşitul trimestrului de gestiune;
    6) informației referitoare la valorile mobiliare: tranzacțiile efectuate pe piața bursieră și extrabursieră cu acțiunile proprietate publică și emisiunile suplimentare de acțiuni înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare, prezentate de către Comisia Națională a Pieței Financiare și, după caz, de către emitenți și participanții profesioniști la piață valorilor mobiliare, la solicitarea autorității care efectuează monitoringul financiar, dar nu mai tîrziu de data de 15 aprilie a anului ce urmează după anul de raportare.
    6. Agenția Proprietății Publice prezintă anual Ministerului Finanțelor, în termenele stabilite la pct. 5 subpct. 3), informația privind indicatorii de performanță ai activității economico-financiare a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat prestabiliți, precum și privind nivelul atingerii acestora.
    7. În procesul de organizare a activității de monitoring financiar se utilizează și alte informații relevante ce vizează activitatea entităților.
III. DESFĂȘURAREA MONITORINGULUI FINANCIAR
    8. Entitățile ce urmează a fi supuse monitoringului financiar se identifică prin confruntarea numărului entităţilor ce prezintă situaţiile financiare și rapoartele statistice Serviciului situaţiilor financiare de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică, precum și, după caz, dările de seamă privind mărimea și circulaţia proprietăţii publice cu datele din Registrul patrimoniului public.
    9. Monitoringul financiar al activităţii entităţilor se efectuează aplicîndu-se metodele analizei cantitative (indicatori economico-financiari, indici, coeficienţi, rate), iar evaluarea – aplicîndu-se metodele analizei calitative (diviziunea şi descompunerea rezultatelor, comparaţia, interpretarea rezultatelor, generalizarea sau aprecierea rezultatelor), în următoarea ordine:
    1) se examinează şi se sistematizează datele situaţiilor financiare şi rapoartelor statistice ale entităţilor;
   2) se examinează și se sistematizează informaţiile din dările de seamă privind mărimea și circulaţia proprietăţii publice prezentate în conformitate cu pct. 11 din Hotărîrea Guvernului nr. 568 din 6 mai 2008 „Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unităţilor administrativ-teritoriale”, după caz;
    3) se examinează şi se sistematizează datele referitoare la obligaţiile fiscale (calculate, achitate şi restanţele admise), precum şi facilităţile (înlesnirile) fiscale prezentate de Serviciul Fiscal de Stat;
    4) se analizează datele referitoare la datoria entităţilor, monitorizate de Ministerul Finanţelor în condiţiile Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;
    5) se analizează şi se sistematizează informaţia privind tranzacţiile efectuate pe piaţa bursieră şi extrabursieră cu acţiunile proprietate publică şi emisiunile suplimentare de acţiuni înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare, prezentată de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi, după caz, de către emitenți şi participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare;
    6) se examinează alte informații relevante ce vizează activitatea entităților (obiectivele de performanță prestabilite, raportul auditorului, actele organelor de control etc.).
    10. Monitoringul financiar se efectuează inclusiv prin studiul relației dintre informațiile indicate în pct.5 din prezentul Regulament într-o anumită perioadă și tendința evoluției acestora.
IV. ÎNTOCMIREA NOTELOR ANALITICE
AFERENTE MONITORINGULUI FINANCIAR
    11. În baza informației generalizate se întocmesc, semestrial și anual, note analitice privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare a entităților în ansamblu.
V. VALORIFICAREA REZULTATELOR
MONITORINGULUI FINANCIAR
    12. Rezultatele monitoringului financiar se prezintă Guvernului, în cazul monitoringului financiar al autorităților publice la autogestiune, întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public, și Ministerului Economiei și Infrastructurii și Agenției Proprietății Publice, în cazul monitoringului financiar al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public.
    13. Rezultatele monitoringului financiar servesc drept sursă suplimentară de informare a Guvernului și autorităţilor publice competente în procesul luării deciziilor privind administrarea și deetatizarea patrimoniului public, după caz, privind restructurarea, atragerea investiţiilor private prin privatizare sau identificarea soluţiilor de consolidare a disciplinei financiare și de sporire a eficienţei utilizării patrimoniului public.
    14. Rezultatele monitoringului financiar se utilizează de către autoritățile publice competente la efectuarea previziunilor cu privire la evoluția activității întreprinderilor de stat/municipale și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public, diagnosticarea stării financiare a acestora şi a nivelului de gestionare a patrimoniului public, inclusiv prin estimarea încasărilor la buget sub formă de defalcări/dividende din profitul net obținut.
    15. Agenția Proprietății Publice prezintă Ministerului Finanțelor informația aferentă măsurilor întreprinse în vederea realizării scopului de consolidare a disciplinei financiare și de eficientizare a gestionării patrimoniului de stat ca rezultat al monitoringului financiar efectuat, precum și informația privind măsurile de atenuare a riscurilor bugetar-fiscale aferente activității economico-financiare a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.
    16. Rezultatele monitoringului financiar al activității întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat se prezintă ca material adițional la proiectul de lege al bugetului de stat.
    17. Rezultatele monitoringului financiar al activității întreprinderilor municipale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar al unității administrativ-teritoriale pot fi prezentate ca material adițional la proiectul bugetului local respectiv.
    [Pct.17 modificat prin HG1240 din 19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1366; în vigoare 29.12.18]
    18. Rezultatele monitoringului financiar sînt publicate de către Ministerul Finanțelor pe pagina web oficială a acestuia şi de către autoritățile administrației publice locale în resursele informaționale disponibile.
    19. Rezultatele monitoringului financiar al întreprinderilor de stat/ municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public se utilizează de către Agenția Proprietății Publice la elaborarea raportului privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.