HGO696/2018
ID intern unic:  376791
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 696
din  11.07.2018
pentru aprobarea Regulamentului sanitar  privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activitatea medicală

Publicat : 10.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 295-308     art Nr : 835     Data intrarii in vigoare : 10.02.2019
    În temeiul art. 55 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459-471, art. 916), cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin. (2) din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările și completările ulterioare, și în scopul asigurării unui nivel mai înalt de protecție a sănătății populației, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.
    2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, va efectua monitorizarea departamentală a sistemului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală în conformitate cu art. 31 alin. (2) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare după șase luni de la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecției sociale                                          Svetlana Cebotari
    Minitrul agriculturii,
    dezvoltării regionale și mediului                                  Liviu Volconovici

    Nr. 696. Chişinău, 11 iulie 2018.


    anexă

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.
din 2018

REGULAMENT SANITAR
privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală (în continuare – Regulament sanitar) reglementează modul de colectare separată pe tipuri, împachetare, etichetare, stocare temporară, transportare în cadrul instituțiilor producătoare, tratare, livrare, eliminare și evidență a deșeurilor rezultate din activitatea medicală.
    2. Prevederile prezentului Regulament sanitar se extind asupra activității tuturor persoanelor fizice/juridice (instituții medico-sanitare și activități/cercetări conexe acestora), indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare care generează deșeuri rezultate din activitatea medicală, astfel cum sînt definite în art.55 din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    3. Deșeurile rezultate din activitatea medicală se clasifică în tipuri conform subcategoriei 1801 din Lista deșeurilor aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 (în continuare – Lista deșeurilor) și anexei la prezentul Regulament sanitar.
    4. Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală este parte integrală a controlului infecțiilor.
    5. Prin prezentul Regulament sanitar sînt definiți următorii termeni:
    autoclavarea deșeurilor – tehnologie de tratare termică la temperaturi scăzute (cuprinse între 100°C și 180°C) a deșeurilor infecțioase/tăietoare-înțepătoare în condiții umede (cu aburi fierbinți sub presiune) în instalații special destinate;
    incinerarea deșeurilor – tehnologie de tratare termică a deșeurilor prin incinerare în instalații speciale, cu asigurarea unei temperaturi înalte (+1200 °C și mai mult) de combustie;
    precauțiunile universale – măsuri fundamentale aplicate la locul de muncă al personalului medical în scopul prevenirii transmiterii bolilor infecțioase cu cale de transmitere sangvină;
    sistem de gestionare a deșeurilor – totalitate a activităților și procedeelor de colectare separată, împachetare, etichetare, stocare temporară, transportare, tratare și eliminare a deșeurilor, inclusiv de supraveghere a acestor operații;
    tratarea chimică a deșeurilor – proces de tratare a deșeurilor prin utilizarea dezinfectanților, a mediului alcalin sau a încapsulării;
    tratarea biologică a deșeurilor – proces de degradare biologică a deșeurilor organice prin înhumare, compostare și cu ajutorul viermilor sau enzimelor;
    tratarea termică – operațiune care se bazează pe acțiunea căldurii (energie termică) pentru îndepărtarea prin reducere a microorganismelor (patogene și/sau saprofite) conținute în deșeurile identificate cu codurile 18 01 01 și 18 01 03* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar;
    o reducere de 4 Log10 – probabilitate de supraviețuire într-o populație microbiană de 1/10000 sau o reducere de 99,99% a microorganismelor ca rezultat al tratării;
    o reducere de 6 Log10 – probabilitate de supraviețuire într-o populație microbiană de 1/1000000 sau o reducere de 99,9999% a microorganismelor ca rezultat al tratării.
Capitolul II
RESPONSABILITATEA ȘI OBLIGAȚIILE PRODUCĂTORULUI
DE DEȘEURI REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALĂ
    6. Producătorul de deșeuri rezultate din activitatea medicală este responsabil de gestionarea deșeurilor în mod sigur pentru mediu și sănătate, ținînd cont de prevederile Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și ale Convenției de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1599-XII din 10 martie 1998, precum și ale prezentului Regulament sanitar.
    7. Obligațiile conducătorilor instituțiilor producătoare de deșeuri medicale sînt prevăzute în art.55 alin. (8) din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    8. Producătorii de deșeuri rezultate din activitatea medicală suportă costurile necesare pentru gestionare lor în calitate de producători de deșeuri.
    9. Conducătorii instituțiilor producătoare de deșeuri rezultate din activitatea medicală urmează să asigure:
    1) reducerea producerii și/sau gradului de periculozitate a deșeurilor;
    2) diminuarea cantităților de deșeuri periculoase ce urmează să fie eliminate începînd cu etapa de procurare, producere și la etapele ulterioare;
    3) promovarea reutilizării și reciclării categoriilor de deșeuri care pot fi reutilizate prin introducerea sistemelor de colectare separată a cel puțin următoarelor deșeuri: hîrtie, metal și sticlă;
    4) colectarea separată a deșeurilor la sursă, asigurînd trierea acestora pe tipuri de deșeuri, în scopul facilitării tratării și eliminării specifice fiecărui tip de deșeu;
    5) tratarea și/sau eliminarea deșeurilor produse, inclusiv a celor periculoase, conform prevederilor prezentului Regulament sanitar și ale Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
    6) monitorizarea gestionării și evidența deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
    7) identificarea pericolelor asociate cu deșeurile rezultate din activitatea medicală și protecția sănătății personalului, pacienților, sănătății publice și protecția mediului;
    8) respectarea măsurilor de securitate în muncă în procesele de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
    9) profilaxia postexpunere ca rezultat al expunerii în timpul manipulării deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
    10) accesul autorităților abilitate cu funcție de control în domeniul managementului deșeurilor conform prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, supraveghere și control la metodele, tehnologiile și instalațiile pentru tratarea și eliminarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, precum și la documentele care se referă la gestionarea deșeurilor;
    11) ținerea evidenței deșeurilor și transmiterea informației despre deșeurile produse și gestionarea acestora în conformitate cu art. 32 și 33 din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și cu prezentul Regulament sanitar;
    12) aprobarea planurilor proprii de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală.
    10. Planurile proprii de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, elaborate de către producători în conformitate cu art. 55 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016, urmează să includă următoarele informații (conform relevanței):
    1) informațiile generale privind instituția producătoare;
    2) situația actuală privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală:
    a) estimarea cantităților deșeurilor rezultate din activitatea medicală produse pe tipuri de deșeuri, conform anexei la prezentul Regulament sanitar;
    b) responsabilitățile privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
    c) procedurile și practicile existente de colectare, separare, împachetare și transport al deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
    d) localizarea și organizarea spațiilor centrale de stocare temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, conform pct. 73-83 din prezentul Regulament sanitar;
    e) modul de tratare (abur, aer cald etc.) și eliminare existent al deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
    3) obiectivele strategice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală:
    a) prevenirea/diminuarea cantităților de deșeuri rezultate din activitatea medicală periculoase produse;
    b) colectarea separată, împachetarea, etichetarea, tratarea, eliminarea și evidența deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
    c) reciclarea deșeurilor;
    4) măsurile planificate privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală:
    a) colectarea separată, împachetarea și etichetarea;
    b) transportarea internă, traseele deșeurilor în instituție;
    c) stocarea temporară;
    d) evidența deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
    5) identificarea și evaluarea opțiunilor existente și de perspectivă de tratare și eliminarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
    6) supravegherea și monitorizarea procesului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
    7) procedurile operaționale standard necesare de întreprins în situații de urgență:
    a) deversarea/dispersarea accidentală de deșeuri infecțioase;
    b) deversarea/dispersarea accidentală de chimicale periculoase;
    8) instruirea personalului;
    9) măsurile minime pentru prevenirea traumatismului și a infectării în timpul gestionării deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
    10) măsurile de urgență în caz de traumatism și/sau infectare în timpul gestionării deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
    11) măsurile pentru protecția sănătății și siguranța personalului care gestionează deșeurile rezultate din activitatea medicală;
    12) estimarea costurilor privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
    13) acțiunile pe termen lung și scurt pentru gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.
    11. Planurile proprii de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală sînt coordonate cu subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale de Sănătate Publică și ale autorităților administrative pentru protecția mediului, analizate anual și actualizate la necesitate (în cazul implementării tehnologiilor noi, evaluarea rezultatelor de monitorizare, evaluarea riscurilor în caz de calamități), dar nu mai rar de o dată la 5 ani.
    12. În instituțiile medico-sanitare gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală face parte din obligațiile profesionale și sînt înscrise în fișa de post a fiecărui angajat.
    13. Instituțiile producătoare de deșeuri rezultate din activitatea medicală asigură monitorizarea sistemului gestionării deșeurilor rezultate din activitatea medicală, care urmează să includă următoarele procese:
    1) implementarea planurilor proprii de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
    2) utilizarea echipamentului pentru tratarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală (unde este relevant);
    3) cantitățile de deșeuri infecțioase produse și tratate în instituție (unde este relevant);
    4) activitățile de instruire a personalului;
    5) activitățile de evidență a deșeurilor rezultate din activitatea medicală și raportarea autorităților competente.
    14. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare urmează să identifice și să atragă investiții pentru asigurarea adecvată a gestionării deșeurilor rezultate din activitatea medicală.
    15. La întocmirea caietului de sarcini pentru procurarea echipamentelor/consumabililor de colectare separată, colectare, împachetare, depozitare și transportare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală urmează să se țină cont de prevederile Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și ale prezentului Regulament sanitar.
Capitolul III
COLECTAREA SEPARATĂ ȘI ÎMPACHETAREA
DEȘEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALĂ
    16. Colectarea separată a deșeurilor pe tipuri este prima etapă în gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.
    17. În situația în care nu se realizează colectarea separată a deșeurilor pe tipuri, întreaga cantitate de deșeuri se tratează ca deșeuri periculoase.
    18. În circumstanțele în care nu este stabilit definitiv tipul, întotdeauna deșeurile sînt atribuite la tipul de deșeuri mai periculoase.
    19. Colectarea separată a deșeurilor se efectuează direct la locul formării și cît mai aproape posibil (la „distanța unei mîini întinse”) de personalul care produce aceste deșeuri.
    20. Procesul de colectare separată a deșeurilor începe din momentul producerii lor și continuă la toate etapele ulterioare de colectare, transportare, depozitare, tratare și eliminare.
    21. Fiecare loc de muncă la care se produc deșeurile rezultate din activitatea medicală trebuie să fie dotat cu echipament/consumabile necesar/necesare pentru colectarea separată a fiecărui tip de deșeu produs.
    22. Este interzisă amestecarea diferitor tipuri de deșeuri periculoase rezultate din activitatea medicală cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe sau materiale, inclusiv în timpul transportării și depozitării.
    23. Ambalajul în care se face colectarea separată și care vine în contact direct cu deșeurile periculoase rezultate din activitatea medicală este de unică folosință și se elimină o dată cu conținutul.
    24. Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează separat deșeurile rezultate din activitatea medicală sînt:
    1) galben – pentru deșeurile tăietoare-înțepătoare, anatomopatologice și infecțioase identificate cu codurile 18 01 01, 18 01 02 și 18 01 03* în Lista deșeurilor și anexa la prezentul Regulament sanitar;
    2) cafeniu – pentru deșeurile: chimice, de medicamente, inclusv citotoxice/citostatice, de amalgam, identificate cu codurile 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 09, 18 01 10* în Lista deșeurilor și anexa la prezentul Regulament sanitar;
    3) verde – pentru deșeuri nepericuloase reciclabile identificate cu codurile 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 și 20 01 40 în Lista deșeurilor;
    4) negru – pentru deșeurile nepericuloase (deșeurile municipale) identificate cu codul 20 03 01 în Lista deșeurilor.
    25. Pe recipientele pentru deșeurile tăietor-înțepătoare, anatomo-patomorfologice și infecțioase identificate cu codurile 18 01 01, 18 01 02 și 18 01 03* în Lista deșeurilor și anexa la prezentul Regulament sanitar urmează să fie imprimată pictograma „Pericol biologic”.
    26. Pentru deșeurile periculoase identificate în anexa prezentului Regulament sanitar prin codul 18 01 06* urmează să fie folosite pictograme aferente proprietăților periculoase ale acestora, menționate în anexa nr.3 la Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, inclusiv HP1 „Explozive”, HP2 „Oxidante”, HP3 „Inflamabile” etc.”
    27. La alegerea dimensiunii recipientelor se ține cont de cantitatea de deșeuri produse în intervalul dintre două evacuări succesive ale deșeurilor.
    28. Pentru colectarea separată a deșeurilor infecțioase identificate cu codul 18 01 03*, care nu sînt obiecte ascuțite urmează să fie folosite cutii din carton prevăzute în interior cu saci galbeni din polietilenă sau saci din polietilenă marcați cu galben.
    29. Atît cutiile prevăzute în interior cu saci din polietilenă, cît și sacii prevăzuți în pct. 28 din prezentul Regulament sanitar urmează să fie marcați și etichetați în limba română cu următoarele informații: categoria deșeului colectat, pictograma „Pericol biologic”, capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării recipientului în secție/subdiviziune, denumirea instituției și secția/subdiviziune care au folosit recipientul, persoana responsabilă de manipularea lor, data umplerii definitive.
    30. Cutiile din carton prevăzute în pct.28 din prezentul Regulament sanitar urmează să fie stocate temporar pe suprafețe uscate, protejate de apele meteorice și trebuie să asigure transportarea fără pierderea prin scurgere a conținutului.
    31. Sacii pentru depozitarea deșeurilor periculoase/infecțioase identificate cu codul 18 01 01, 18 01 02 și 18 01 03* în Lista deșeurilor și anexa la prezentul Regulament sanitar urmează să fie confecționați din plastic de înaltă densitate, cu o rezistență mecanică înaltă; grosimea plasticului din care este confecționat sacul este cuprinsă între 50-70 µm, termosuturile sînt continue, rezistente și nu permit scurgeri de lichid.
    32. Sacul prevăzut în pct. 31 din prezentul Regulament trebuie să se închidă ușor și sigur.
    33. La alegerea dimensiunii sacului prevăzut la pct. 31 din prezentul Regulament se ține cont de cantitatea de deșeuri produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive ale deșeurilor.
    34. Atunci cînd sacul nu este pus în cutie de carton care să asigure rezistența mecanică, pentru depozitarea deșeurilor periculoase/infecțioase identificate cu codul 18 01 03* în Lista deșeurilor și anexa la prezentul Regulament sanitar, sacul trebuie introdus în pubelă prevăzută cu capac și pedală sau în portsac, dotat cu capac.
    35. Pubelele cu pedală și capac prevăzute în pct. 34 din prezentul Regulament sanitar urmează să fie inscripționate cu pictograma „Pericol biologic”.
    36. Înălțimea sacului pentru depozitarea deșeurilor periculoase/infecțioase identificate cu codul 18 01 03* în Lista deșeurilor și anexa la prezentul Regulament sanitar trebuie să depășească înălțimea pubelei, astfel încît sacul să se răsfrîngă peste marginea superioară a acesteia, iar surplusul să permită închiderea sacului în vederea transportului sigur.
    37. Gradul de umplere a sacului pentru depozitarea deșeurilor periculoase/infecțioase identificate cu codul 18 01 03* în Lista deșeurilor și anexa la prezentul Regulament sanitar nu trebuie să depășească trei pătrimi din volumul său.
    38. Deșeurile tăietoare-înțepătoare identificate cu codul 18 01 01 în Lista deșeurilor și anexa la prezentul Regulament sanitar urmează să fie colectate în recipiente din material impermeabil, plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice sau în cutii din carton care asigură următoarele caracteristici:
    1) capacitatea de stocare a deșeurilor constituie una dintre următoarele cantități: 1,25; 2,5; 5; 10; 15 și 20 litri;
    2) sînt prevăzute cu o deschizătură capabilă să recepționeze seringa asamblată cu ac de toate dimensiunile standard de pînă la 20 ml inclusiv;
    3) deschizătoarea se închide etanș;
    4) conține mîner, poziționat deasupra liniei de umplere, care permite transportarea cutiei cu o singură mînă și care nu împiedică accesul la deschizătoarea pentru recepționare;
    5) culoarea este bord sulfat nealbită sau albită fără clor sau galben;
    6) este marcată în negru sau roșu, cu pictograma pe fiecare dintre fețele frontale și posterioare, cu pictograma „Pericol biologic” și simbolul internațional pericol biologic cu dimensiunile nu mai puțin decît 50 mm diametru, iar pe toate fețele, vertical, cu linia de umplere maximă recomandată;
    7) conține instrucțiunea pictorială pe exteriorul celor două laturi ale cutiei privind asamblarea, utilizarea, direcția pentru colectarea seringilor (acul în jos); închiderea deschizătoarei pentru recepționarea deșeurilor;
    8) rezistentă la penetrare: media forțelor necesare pentru a penetra din fiecare poziție nu este mai mică de 15 N, iar forța minimă de 12,5 N;
    9) rezistentă la deteriorare în timpul căderii de la înălțime minimum după 100 de căzături, inclusiv: nicio seringă nu cade din cutie și cel mult un ac poate penetra pereții cutiei;
    10) stabilă la răsturnare cînd este plasat pe un plan nonalunecare de 15 grade;
    11) umplută la maxima lor capacitate, rezistentă minimum 48 de ore la temperatura de 43°C și 90% umiditate relativă, fără să verse nicio parte a sarcinii;
    12) punctul inferior al deschizătoarei trebuie să fie de cel puțin 50 mm deasupra liniei de umplere maximă recomandată.
    39. Recipientul din material impermeabil, plastic rigid prevăzut în pct.38 din prezentul Regulament sanitar pentru deșeurile tăietoare-înțepătoare identificate cu codul 18 01 01 în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar trebuie să asigure următoarele caracteristici:
    1) partea superioară are un capac special cu orificii pentru detașarea acelor de seringă și a lamelor de bisturiu, care permit introducerea deșeurilor și împiedică scoaterea acestora după umplerea recipientului, fiind prevăzut în acest scop cu un sistem de închidere temporară și definitivă;
    2) materialul din care se confecționează permite tratarea cu riscuri minime pentru mediu;
    3) este prevăzut cu un mîner rezistent pentru transportarea ușoară la locul de depozitare intermediară și, ulterior, la locul de tratare/eliminare;
    4) este etichetat, inclusiv cel de import, în limba română cu următoarele informații: categoria deșeului colectat, pictograma „Pericol biologic”, capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării recipientului în secție/subdiviziune, denumirea instituției și secția/subdiviziunea care au folosit recipientul, persoana responsabilă de manipularea lor, data umplerii definitive;
    5) este supus procedurilor de testare specifică a rezistenței materialului la acțiuni mecanice.
    40. În situația în care numai acele de seringă sînt colectate în recipientul descris la pct. 39 din prezentul Regulament sanitar, seringile sînt colectate conform cerințelor fluxului deșeurilor infecțioase care nu sînt obiecte ascuțite identificate cu codul 18 01 03 în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar.
    41. Pentru deșeurile infecțioase identificate cu codul 18 01 03* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar provenite din laborator se pot folosi, în locul sacilor de plastic, cutiile din carton rigid, de culoare galbenă, prevăzute în interior cu sac de polietilenă, etichetate cu următoarele informații: categoria deșeului colectat, pictograma „Pericol biologic”, capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării recipientului în laborator, denumirea instituției și a laboratorului care a folosit recipientul, persoana responsabilă de manipularea lor și data umplerii definitive.
    42. Deșeurile anatomopatologice identificate cu codul 18 01 02 în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar trebuie colectate în cutii din carton rigid, prevăzute în interior cu sac din polietilenă de înaltă densitate sau în saci din polietilenă de culoare galbenă, special destinați acestei categorii de deșeuri.
    43. În cazul înhumării în cimitire a deșeurilor anatomopatologice identificate cu codul 18 01 02 în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar sînt împachetate și refrigerate, după care se pun în cutii speciale, etanșe și rezistente.
    44. Recipientul pentru deșeurile anatomopatologice identificate prin codul 18 01 02 în Lista deșeurilor și anexa la prezentul Regulament sanitar este etichetat cu următoarele informații: categoria deșeului colectat, pictograma „Pericol biologic”, capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării recipientului în secție/subdiviziune, denumirea instituției și secția/subdiviziunea care au folosit recipientul, persoana responsabilă de manipularea lor și data umplerii definitive.
    45. Al doilea ambalaj în care se pun sacii și cutiile pentru deșeurile infecțioase, tăietoare-înțepătoare și anatomopatologice identificate prin codul 18 01 01, 18 01 02, 10 01 03* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar este reprezentat de containere mobile cu pereți rigizi, aflate în spațiul de stocare temporară.
    46. Containerele mobile prevăzute în pct.45 din prezentul Regulament sanitar trebuie să fie:
    1) marcate cu galben sau de culoare galbenă, imprimate cu pictograma „Pericol biologic” și inscripționate „Deșeuri anatomopatologice” (unde este relevant);
    2) confecționate din materiale rezistente la acțiunile mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante;
    3) asigurate pentru a fi închise etanș, prevăzute cu un sistem de prindere adaptat sistemului automat de preluare din vehiculul de transport sau adaptat sistemului de golire în instalația de tratare a deșeurilor;
    4) dimensiunea containerelor asigură preluarea întregii cantități de deșeuri produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive. În aceste containere nu se pun deșeuri periculoase neîmpachetate (vrac) și nici deșeuri asimilabile celor municipale.
    47. Deșeurile chimice identificate cu codul 18 01 06*, 18 01 07 în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar se colectează în ambalajul original (unde este relevant) sau recipiente speciale, cu marcaj adecvat pericolelor menționate în anexa nr.3 la Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile (HP1 „Explozive”, HP2 „Oxidante”, HP3 „Inflamabile” etc.), care se îndepărtează odată cu conținutul.
    48. Capacitățile recipientelor pentru deșeurile chimice identificate cu codul 18 01 06*, 18 01 07 în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar nu depășesc 5 litri pentru substanțe lichide și 5 kg pentru substanțe solide (cu excepția ambalajului original), care sînt introduse într-un ambalaj exterior a cărui capacitate nu depășește greutatea de 30 kg.
    49. Deșeurile periculoase chimice identificate cu codul 18 01 06* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar sînt colectate separat, inclusiv după riscuri, sînt returnate la furnizor, cu acordul expres al acestuia, și sînt eliminate prin metode permise de Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile (tratare chimică, stocare etc.).
    50. Recipientele în care se colectează deșeurile chimice identificate cu codul 18 01 06* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar sînt proiectate și realizate în așa fel încît să împiedice orice pierdere de conținut, cu respectarea următoarelor condiții:
    1) materialele din care sînt confecționate recipientele și sistemele de închidere ale acestora sînt rezistente și stabile, nu interacționează cu conținutul și nu formează compuși periculoși;
    2) toate părțile recipientelor și ale sistemelor de închidere ale acestora sînt solide și rezistente, astfel încît să excludă orice defecțiune și să garanteze siguranță la presiuni mecanice;
    3) recipientele prevăzute cu sistem de închidere sînt proiectate în așa fel încît ambalajul să poată fi deschis și închis în mod repetat, fără pierdere de conținut.
    51. Deșeurile chimice periculoase identificate cu codul 18 01 06* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar aflate în stare lichidă sînt colectate în recipiente speciale, impermeabile, iar evacuarea lor se realizează de către un operator economic autorizat în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile de către autoritățile abilitate prin art. 24 din această lege.
    52. Deșeurile de medicamente citotoxice și citostatice identificate cu codul 18 01 08* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar și deșeurile de medicamente altele decît cele specificate 18 01 08*, identificate cu codul 18 01 09 în Lista deșeurilor și anexa la prezentul Regulament sanitar sînt returnate instituției care a încheiat contractele de achiziție în vederea eliminării.
    53. Deșeurile chimice nepericuloase identificate cu codul 18 01 07 în Lista deșeurilor și anexa la prezentul Regulament sanitar sînt colectate separat în ambalajul original și valorificate sau eliminate ca deșeuri nepericuloase.
    54. În cazul deșeurilor provenite de la dispozitivele medicale ce conțin remanențe de substanțe chimice periculoase, trebuie urmate instrucțiunile specifice echipamentului respectiv.
    55. Deșeurile stomatologice reprezentate de amalgamul dentar, identificate cu codul 18 01 10* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar sînt colectate separat în containere sigilabile și sînt preluate de operatori economici autorizați în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile de către autoritățile abilitate prin art. 24 din legea menționată.
    56. Deșeurile periculoase rezultate din activitatea medicală sînt împachetate și etichetate cu respectarea condițiilor prezentului Regulament sanitar și în corespundere cu legislația națională referitoare la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor și cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, indicînd gradul de toxicitate, denumirea completă a deșeurilor, starea lor de agregare, culoarea, mirosul, proprietățile inflamabile și explozive, tipul ambalajului, denumirea procesului tehnologic din care au rezultat, cerințele speciale de comportament în condiții normale și în situații excepționale, adresa întreprinderii sau a organizației unde au fost produse.
    57. Pentru împachetarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală este interzisă utilizarea altor categorii de ambalaje care nu prezintă documente ce confirmă corespunderea produsului în scopul utilizării (certificate, rapoarte), inclusiv pentru compoziția chimică a materialului din care este confecționat ambalajul, marcajul în conformitate cu Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 și prezentul Regulament sanitar.
    58. Este permisă utilizarea doar a ambalajelor care întrunesc cerințele art. 55 alin. (3) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și prezentului regulament sanitar.
    59. Deșeurile de medicamente citotoxice/citostatice identificate cu codul 18 01 08* în Lista deșeurilor și anexa la prezentul Regulament sanitar sînt colectate separat, împachetate în containere de unică folosință, sigure, cu capac, care sînt eliminate separat.
    60. Recipientele prevăzute în pct.59 din prezentul Regulament sanitar sînt marcate și etichetate conform prevederilor prezentului Regulament sanitar și în corespundere cu legislația națională referitoare la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor și cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, indicînd gradul de toxicitate, denumirea completă a deșeurilor, starea lor de agregare, culoarea, mirosul, proprietățile inflamabile și explozive, tipul ambalajului, denumirea procesului tehnologic din care au rezultat, cerințele speciale de comportament în condiții normale și în situații excepționale, adresa întreprinderii sau organizației unde au fost produse.
    61. Deșeurile nepericuloase asimilabile celor municipale, identificate cu codul 20 03 01 în Lista deșeurilor, sînt colectate în saci din polietilenă de culoare neagră plasați în pubele inscripționate „Deșeuri nepericuloase”.
    62. Pentru deșeurile supuse reciclării pe ambalaj se amplasează simbolul internațional ce înseamnă reciclarea materiei secundare și se recomandă de inscripționat „Deșeuri nepericuloase .... (denumirea deșeurilor)” supuse reciclării.
    63. În procesul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală se interzice utilizarea materialelor pentru împachetarea deșeurilor periculoase care nu corespund art. 55 alin. (3) din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și prezentul Regulament sanitar.
Capitolul IV
STOCAREA TEMPORARĂ
    64. Stocarea temporară se realizează în funcție de tipul de deșeuri colectate la locul de producere.
    65. În fiecare instituție medico-sanitară este organizat un spațiu central de stocare temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală.
    66. Deșeurile periculoase produse în subdiviziunile instituțiilor medico-sanitare, anterior transportării la spațiul central de stocare temporară pot fi amplasate în spațiu destinat păstrării echipamentului de curățare/lenjeriei murdare.
    67. Este interzisă depunerea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală neîmpachetate (în vrac), abandonarea, descărcarea sau eliminarea necontrolată.
    68. Durata stocării temporare a deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală este cît mai scurtă posibil, iar în timpul stocării temporare sînt respectate normele de igienă în vigoare.
    69. Pentru deșeurile tăietoare-înțepătoare, anatomopatologice și infecțioase identificate cu codurile 18 01 01, 18 01 02 și 18 01 03* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar, durata stocării temporare în incinta instituției medico-sanitare nu depășește 48 de ore, cu excepția situației în care deșeurile sînt depozitate într-un amplasament prevăzut cu sistem de răcire care asigură constant o temperatură de +4ºC – +8ºC, situație în care durata depozitării este maximum 7 zile.
    70. Amplasamentul prevăzut în pct.69 din prezentul Regulament sanitar dispune de un sistem automat de monitorizare și înregistrare a temperaturii, care este verificat periodic.
    71. Deșeurile tăietoare-înțepătoare, anatomopatologice și infecțioase identificate cu codurile 18 01 01, 18 01 02 și 18 01 03* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar, produse de punctele/cabinetele care prestează servicii de asistență medicală sînt stocate temporar pe o perioadă de maximum 7 zile, cu asigurarea unor condiții frigorifice corespunzătoare, adică se asigură constant o temperatură nu mai mare de +4ºC – +8ºC.
    72. Amenajarea spațiului central pentru stocarea temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală este prevăzută la etapa de proiectare a instituțiilor medico-sanitare și în cazul reconstrucțiilor lor în conformitate cu prevederile pct.73-83 din prezentul Regulament sanitar.
    73. Spațiul central de stocare temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală include următoarele încăperi/zone:
    1) primirea și stocarea temporară separată pe tipuri, în funcție de deșeurile produse, pentru:
    a) deșeurile nepericuloase;
    b) deșeurile destinate reciclării;
    c) deșeurile tăietoare-înțepătoare, infecțioase și anatomopatologice;
    d) deșeurile chimice, de medicamente citotoxice/citostatice, cu amalgam;
    2) tratarea deșeurilor infecțioase (unde este relevant);
    3) oficiul pentru operator (unde este relevant).
    74. Spațiile de stocare temporară a deșeurilor nepericuloase pînă la evacuarea lor de către serviciile de salubrizare, includ, dar nu se limitează la următoarele:
    1) terenul betonat;
    2) tomberoanele/containerele cu volumul ce asigură colectarea cantității de deșeuri produse între 2 eliminări succesive. Pentru a reduce cantitățile de deșeuri, este recomandabil de utilizat containerele cu presă.
    75. Cerințele pentru spațiul central de stocare temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală includ:
    1) podeaua cu suprafața rezistentă la acțiune mecanică, impermeabilă, netedă și integră, ușor de igienizat;
    2) sistemul de drenare adecvat/sifon de pardoseală pentru evacuarea în rețeaua de canalizare a apelor uzate rezultate în urma igienizării. În lipsa sifonului de pardoseală, igienizarea se realizează cu cantități minime de apă, cu ustensile de curățenie de unică folosință, considerate la final deșeuri infecțioase;
    3) condițiile ce limitează accesul insectelor, rozătoarelor, animalelor și păsărilor;
    4) ecranele pentru protecția de acțiune a razelor solare;
    5) sursa de alimentare cu apă;
    6) iluminarea și instalațiile de ventilație corespunzătoare (cel puțin ventilație pasivă) pentru asigurarea temperaturilor optime (prevenirea descompunerii materialului organic, a incidentelor și a accidentelor provocate de alte deșeuri periculoase);
    7) accesul controlat pentru personalul autorizat;
    8) accesul pentru unități/vehicule ce asigură transportarea/evacuarea deșeurilor;
    9) condițiile pentru igiena mîinilor și igienizarea recipientelor pentru transportarea deșeurilor și a suprafețelor;
    10) echipamentul tehnologic, mobilierul, echipamentul individual de protecție, echipamentul specific pentru gestionarea scurgerilor,
    11) cantitățile și sortimentul necesar de produse igienice și de dezinfecție;
    12) sistemele autonome de semnalizare și stingere a incendiilor.
    76. Încăperea punctelor de stocare temporară a deșeurilor chimice periculoase este marcată cu simboluri corespunzătoare, avertizînd despre natura pericolului substanțelor chimice.
    77. Pentru stocarea temporară a deșeurilor periculoase chimice lichide este prevăzută o cadă impermeabilă și rezistentă la substanțele stocate.
    78. În cazul în care cada prevăzută în pct.77 lipsește, atunci containerul pentru colectarea separată de deșeuri chimice lichide este amplasat sub recipientele în care sînt depozitate deșeurile chimice periculoase.
    79. Încăperea punctelor de stocare temporară a deșeurilor periculoase chimice este dotată cu truse pentru înlăturarea deversărilor de deșeuri lichide, echipament individual de protecție și truse de prim ajutor (spălare ochi etc.).
    80. În punctele de stocare temporară a deșeurilor periculoase chimice, dulapul cu rafturi pentru păstrarea deșeurilor este împărțit în mai multe secțiuni, în care sînt depozitate deșeuri chimice cu caracteristici diferite.
    81. Deșeurile chimice cu caracteristici de pericol similar sînt depozitate împreună.
    82. Suprafața spațiilor centrale de stocare temporară pentru deșeuri periculoase permite depozitarea volumului de deșeuri acumulate în intervalul dintre două îndepărtări succesive ale acestora.
    83. Spațiul central de stocare temporară a deșeurilor periculoase este separat funcțional de restul construcției/subdiviziuni.
    84. Încăperile/spațiile de păstrare a echipamentului de curățare, a echipamentului individual de protecție și a recipientelor pentru deșeuri sînt amplasate în vecinătatea spațiului central de stocare temporară a deșeurilor.
    85. În spațiul central de stocare temporară a deșeurilor este efectuată dezinsecția și deratizarea în scopul prevenirii apariției vectorilor bolilor infecțioase (insecte, rozătoare).
    86. Deșeurile periculoase chimice cu compoziție diferită sînt stocate separat, pentru a evita reacții chimice nedorite.
    87. Mijloacele adecvate de stocare a deșeurilor chimice corespund pericolului prezentat de deșeul stocat.
    88. În procesul de stocare a deșeurilor trebuie asigurată prevenirea pierderii deșeurilor prin evaporare și scurgere.
    89. Se interzice funcționarea spațiilor centrale de stocare temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală pe amplasamente situate în afara instituțiilor medico-sanitare sau care nu aparțin operatorilor economici care realizează operații de tratare sau eliminare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală.
    90. Se interzice depunerea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în containerele comune ale clădirilor de locuit.
    91. Deșeurile asimilabile celor municipale, identificate cu codul 20 03 01 în Lista deșeurilor sînt stocate conform prevederilor pct.24 din Regulamentul sanitar privind condițiile de igienă pentru instituțiile medico-sanitare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.663 din 23 iulie 2010, iar evacuarea lor se realizează de către un operator economic autorizat în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile de către autoritățile abilitate prin art. 24 din această lege.
Capitolul V
TRANSPORTAREA DEȘEURILOR
    92. Transportarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, inclusiv a celor periculoase, pînă la locul de tratare sau eliminare se efectuează cu respectarea prevederilor privind protecția mediului și a sănătății populației stipulate în art.4 din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    93. Transportarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală periculoase pe drumurile publice pînă la locul de tratare sau eliminare și transferul acestora pentru eliminare finală peste frontieră se realizează în corespundere cu cerințele stabilite în art.44 și 64 din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.44-XIV din 4 iunie 1998, și Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.589 din 24 iulie 2017.
    94. Deșeurile periculoase și nepericuloase se transportă separat.
    95. Transportarea deșeurilor periculoase în incinta instituțiilor medico-sanitare se efectuează pe un circuit separat de cel al pacienților și vizitatorilor.
    96. Deșeurile rezultate din activitatea medicală se transportă în incinta instituției medico-sanitară cu ajutorul unor cărucioare speciale și al containerelor mobile.
    97. Cărucioarele și containerele mobile utilizate în instituțiile medico-sanitare se curăță și se dezinfectează după fiecare utilizare, în locul unde sînt descărcate, utilizînd produse biocide înregistrate în Republica Moldova.
    98. Deșeurile rezultate din activitatea medicală periculoase și nepericuloase sînt predate de către instituția producătoare operatoriilor economici autorizați în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile de către autoritățile abilitate prin art. 24 din legea menționată pe bază de contract, care include:
    1) cantitatea, per tip, de deșeuri transportate;
    2) itinerarul de transportare a deșeurilor;
    3) definirea responsabilității fiecărei părți pentru orice consecințe nefavorabile rezultate din prezentarea unor informații neautentice, manipularea incorectă a deșeurilor, în urma producerii avariilor ori a unor situații excepționale;
    4) indicarea autorizării tratării și/sau a eliminării deșeurilor (în funcție de tipul deșeurilor) sau contractării serviciilor respective cu un operator economic autorizat pentru aceste servicii în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile de către autoritățile abilitate prin art. 24 din legea menționată;
    5) pentru tipurile de deșeuri care necesită tratare anterior eliminării se indică modul de tratare, amplasarea instalațiilor și termenul de valabilitate al autorizației pentru exploatarea lor;
    6) obligațiile operatorului economic autorizat de tratare contractat privind confirmarea încheierii operațiunilor de tratare a deșeurilor în termen de 180 zile după primirea lor (expedierea electronică în adresa producătorului de deșeuri rezultate din activitatea medicală și a Inspectoratului pentru Protecția Mediului a copiilor fișei de tratare, completate conform formularului aprobat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    7) obligațiile persoanei responsabile de eliminare privind confirmarea recepției deșeurilor pe parcursul a trei zile lucrătoare (trimiterea electronică pe adresa producătorului de deșeuri rezultate din activitatea medicală și a Inspectoratului pentru Protecția Mediului a copiilor fișei de eliminare, completate conform formularului aprobat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului).
    99. În situația în care o instituție medico-sanitară este amplasată în mai multe clădiri situate în locații diferite, transportarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală se realizează prin intermediul operatorilor economici prestatori de servicii, contractați de către instituția medico-sanitară conform prevederilor pct. 98 din prezentul Regulament sanitar.
    100. Instituția medico-sanitară, în calitate de producător, are obligația să se asigure că, pe toată durata gestionării deșeurilor – de la manipularea în incinta instituției și pînă la încărcarea containerelor în autovehiculul destinat transportării – sînt respectate toate măsurile impuse de Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, prezentul Regulament sanitar și de prevederile contractelor încheiate cu operatorii economici prestatori de servicii pentru transportarea deșeurilor.
Capitolul VI
TRATAREA
    101. Procesele și metodele folosite pentru tratarea și eliminarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală nu trebuie să pună în pericol sănătatea publică și mediul și trebuie să respecte următoarele cerințe:
    1) nu prezintă pericol pentru apă, aer, sol, faună sau vegetație;
    2) nu prezintă impact negativ asupra sănătății populației din zonele rezidențiale învecinate;
    3) nu produce poluare fonică și miros neplăcut;
    4) nu afectează peisajele sau zonele protejate.
    102. La alegerea metodei de tratare se ține cont de tipul deșeurilor, factorii de mediu și de siguranță, capacitățile tehnologice și prevederile Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și ale prezentului Regulament sanitar.
    103. Tratarea deșeurilor periculoase poate fi externalizată, prin predarea, pe baza contractului de prestări servicii, către operatorii economici autorizați în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile de către autoritățile abilitate prin art. 24 din legea menționată pentru tratarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală pe tipuri de deșeuri, cu excepția deșeurilor infecțioase identificate cu codul 18 01 03* în anexa la prezentul Regulament sanitar, produse în laboratoarele microbiologice și/sau de la pacienți cu boli transmisibile extrem de contagioase, care necesită tratare la sursa generării.
    104. Fiecare proces de tratare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală se înregistrează în Registrul de evidență a tratării deșeurilor rezultate din activitatea medicală, ținut de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului conform prevederilor Legii nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.
    105. Tratarea deșeurilor tăietoare-înțepătoare și infecțioase identificate cu codul 18 01 01 și 18 01 03* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar se realizează prin tratare termică la temperaturi scăzute care asigură dezinfectarea/sterilizarea cu tocarea-mărunțirea deșeurilor.
    106. Alte metode pentru tratarea deșeurilor tăietoare-înțepătoare și infecțioase identificate cu codul 18 01 01 și 18 01 03* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar se acceptă după avizarea de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu condiția asigurării dezinfecției/sterilizării lor și a respectării Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    107. Instituțiile medico-sanitare pot trata deșeurile tăietoare-înțepătoare și infecțioase identificate cu codul 18 01 01 și 18 01 03* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar în instalații proprii de decontaminare termică la temperaturi scăzute, prevăzute cu echipament de tocare-mărunțire a deșeurilor.
    108. Pentru tratarea deșeurilor tăietoare-înțepătoare și infecțioase identificate cu codul 18 01 01 și 18 01 03* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar se utilizează autoclave cu următoarele principii de activitate: gravitaționale, autoclave prevacuum sau alte tehnologii avansate.
    109. Validarea procesului de tratare prin autoclavare a deșeurilor tăietoare-înțepătoare și infecțioase identificate cu codul 18 01 01 și 18 01 03* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar se efectuează cel puțin de fiecare dată prin aplicarea indicatorilor chimici și periodic (săptămînal sau la fiecare 40 ore de utilizare) biologic, dar nu se limitează doar la cele listate.
    110. La tratarea deșeurilor tăietoare-înțepătoare și infecțioase identificate cu codul 18 01 01 și 18 01 03* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar se asigură reducerea nivelului de inactivare microbiană: pentru bacteriile vegetative, fungi, virusuri lipofile/hidrofile, paraziți și micobacteria – cel puțin 6 Log10; iar pentru sporii de Geobacillus stearothermophilus și Bacillus atrophaeus la – cel puțin 4 Log10.
    111. Atît instituțiile medico-sanitare, cît și operatorul economic care dețin instalații de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase trebuie să prezinte operatorului de eliminare finală a deșeurilor un act justificativ care atestă faptul că deșeurile au fost decontaminate și nu prezintă pericol biologic.
    112. Se admite tratarea deșeurilor infecțioase identificate cu codul 18 01 03* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar prin dezinfecția chimică doar pentru deșeurile lichide (sînge, urină, masele fecale și vomitive etc.).
    113. În funcție de opțiunile de tratare, deșeurile de medicamente identificate cu codul 18 01 09 în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar înainte de tratare sînt sortate după formă (solide, semisolide, pulberi, lichide, aerosoli) sau substanța activă și sînt etichetate.
    114. În funcție de riscurile generate, deșeurile de medicamente identificate cu codul 18 01 09 în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar sînt tratate prin una dintre următoarele metode:
    1) încapsularea cu mortar cu conținut de 65% deșeuri de medicamente zdrobite; 15% var; 15% ciment și 5% apă în containere din masă plastică sau metal, care, ulterior, sînt ermetic închise și îngropate la depozitul de deșeuri;
    2) degradarea chimică în conformitate cu recomandările producătorului în cazul disponibilității materialelor necesare și testării de laborator;
    3) diluarea în cantități mari de apă, cu revărsarea ulterioară în sistemul de canalizare, cu excepția deșeurilor toxice;
    4) incinerarea la temperaturi de +1200°C și mai mult în instalații dotate cu echipament de control al poluării, cu condiția respectării cerințelor stipulate în Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    115. Deșeurile: chimice, de medicamente citotoxicele/citostaticele identificate cu codul 18 01 06* și 18 01 08* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar nu pot fi deversate în canalizare.
    116. Deșeurile de medicamente citotoxice/citostatice identificate cu codul 18 01 08* în Lista deșeurilor și anexa la prezentul Regulament sanitar sînt tratate prin una dintre următoarele metode:
    1) incinerarea la temperaturi de +1200 °C și mai mult în instalații dotate cu echipament de control al poluării, cu condiția respectării cerințelor stipulate în Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
    2) degradarea chimică în conformitate cu recomandările producătorului în cazul disponibilității materialelor necesare și testării de laborator;
    3) în lipsa disponibilității primelor 2 metode, poate fi utilizată metoda de încapsulare, conform pct. 114 subpct. 1) din prezentul Regulament sanitar, cu stocarea ulterioară la depozitul de deșeuri periculoase.
    117. Dezinfectanții cu termenele de valabilitate expirate pot fi utilizați pentru curățarea veceurilor.
    118. În cazul lipsei posibilității tratării sigure, deșeurile chimice cu conținut de mercur și cadmiu sînt depozitate în locuri special destinate pentru deșeurile periculoase.
Capitolul VII
ELIMINAREA FINALĂ
    119. Eliminarea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se efectuează în conformitate cu reglementările specifice fiecărei categorii de deșeu, în corespundere cu operațiunile de eliminare stipulate în anexa nr. 1 la Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    120. În scopul recuperării finale, produsele chimice, îndeosebi cu conținut de mercur și cadmiu, citotoxicele/citostaticele și medicamentele care au devenit deșeuri identificate cu codurile 18 01 06*, 18 01 08* și 18 01 09 în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar sînt returnate/întoarse producătorului sau donatorului.
    121. Metodele de eliminare utilizate trebuie să asigure distrugerea rapidă și completă a factorilor cu potențial nociv pentru mediu și pentru starea de sănătate a populației.
    122. Modalitățile de eliminare finală a deșeurilor rezultate din activitatea medicală sînt următoarele:
    1) stocarea la depozitele de deșeuri municipale autorizate a deșeurilor nepericuloase în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile de către autoritățile abilitate prin art. 24 din legea menționată;
    2) incinerarea, numai pentru tipurile de deșeuri medicale pentru care este interzisă tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute, deșeurile anatomopatologice, chimice, de medicamente citotoxice și citostatice identificate cu codurile 18 01 02, 18 01 06* și 18 01 08* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar, cu respectarea prevederilor legale. Emisiile în aer și în apă provenite de la instalațiile de incinerare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală nu trebuie să depășească valorile-limită de emisie stabilite de legislația de mediu și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Reziduurile sedimentare provenite din curățarea cazanelor, filtrelor, canalelor și a coșurilor de fum ale instalațiilor de incinerare, fiind foarte periculoase, necesită a fi eliminate în locuri speciale destinate pentru înhumarea deșeurilor periculoase;
    3) stocarea în depozitul de deșeuri periculoase autorizate a deșeurilor periculoase, iar a celor tăietoare-înțepătoare și infecțioase identificate cu codurile 18 01 01 și 18 01 03* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar, după tratarea obligatorie.
    123. Deșeurile anatomopatologice identificate cu codul 18 01 02 în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar sînt eliminate prin înhumare în cimitir, în locuri special destinate, în lipsa acestora pot fi compostate în gropi speciale. Compostarea în gropi speciale v-a fi aplicată pînă la crearea instalațiilor de cremare.
    124. Cerințele gropilor destinate compostării deșeurilor anatomopatologice identificate cu codul 18 01 02 în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar prevăzute în pct.123 din prezentul Regulament sanitar sînt:
    1) pot fi amplasate în zona gospodărească a instituțiilor medico-sanitare, izolate de zonele funcționale curative și serviciile auxiliare cu cerințe igienice printr-un coridor verde din aburi sau arbuști la o distanță de cel puțin 30 m de acestea;
    2) nu se admite amplasarea pe teritoriul zonelor de protecție sanitară și/sau teritoriul traversat de magistrale inginerești, comunale, urbane sau rurale (rețele de apeduct, canalizare, termice, linii electrice, oleo- și gazoducte);
    3) nu poluează apele subterane;
    4) sînt construite din beton care asigură impermeabilitatea gropii;
    5) partea superioară este închisă cu un capac cu lacăt care asigură accesul autorizat;
    6) după umplerea a fiecărui 0,5 m este turnat un strat de minumum 15 cm grosime de sol, care asigură excluderea formării gazelor și/sau a mirosurilor;
    7) după umplerea finală este zidită și asigurată arhivarea documentației privind amplasarea și capacitatea, în scopul, ca pe viitor, locul înhumării să fie curățat.
    125. Deșeurile anatomopatologice identificate cu codul 18 01 02 în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar înainte de eliminare, prin utilizarea compostării, sînt dezinfectate.
    126. Deșeurile asimilabile celor municipale identificate cu codul 20 03 01 în Lista deșeurilor nu necesită tratare specială și se includ în ciclul de eliminare a deșeurilor municipale.
    127. Excepție de la prevederile pct.126 din prezentul Regulament sanitar fac deșeurile provenite din spitalele/secțiile și/sau de la persoanele cu boli contagioase care sînt tratate ca deșeurile infecțioase identificate la codul 18 01 03* în Lista deșeurilor și în anexa la prezentul Regulament sanitar înainte de a fi preluate de serviciile de salubritate.
    128. Deșeurile biodegradabile pot fi eliminate prin compostare.
Capitolul VIII
EVIDENȚA ȘI RAPORTAREA DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR
PRIVIND DEȘEURILE PRODUSE ȘI GESTIONAREA ACESTORA

    129. Fiecare producător de deșeuri rezultate din activitatea medicală asigură ținerea evidenței deșeurilor și transmiterea informației despre deșeurile produse și gestionarea acestora în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (7) lit. c) din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    130. Producătorul de deșeuri rezultate din activitatea medicală este obligat să țină o evidență cronologică, a cantității separată pentru fiecare tip de deșeuri, a informației privind gestionarea acestora, inclusiv a metodelor de tratare, și a altor informații, conform prevederilor art. 32 din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și actele normative aprobate în temeiul acesteia.
    131. Pentru cunoașterea cantităților de deșeuri rezultate din activitatea medicală produse în instituție medico-sanitară se aplică metodologia elaborată și aprobată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în conformitate cu Sistemul informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (SIAMD) .
    132. Pentru asigurarea evidenței cantităților deșeurilor rezultate din activitatea medicală, instituția medico-sanitară este dotată cu echipament necesar.
    133. Instituțiile medico-sanitare sînt responsabile de calitatea datelor colectate și raportarea lor.
    134. Datele generale privind deșeurile sînt utilizate pentru estimarea necesităților, inclusiv de ambalaje, containere, spații pentru depozitare, transportare, tratare și eliminare.
    135. Informația despre deșeurile rezultate din activitatea medicală și gestionarea deșeurilor se transmite anual Agenției de Mediu, prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor" (SIAMD), în conformitate cu art.33 din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
Capitolul IX
ÎNREGISTRAREA DATELOR PRIVIND DEȘEURILE
PERICULOASE PREDATE CONTRACTANȚILOR DE
SERVICII PENTRU TRANSPORT, TRATARE ȘI/SAU
ELIMINARE
    136. Înregistrarea datelor reprezintă controlul ciclului producere-transportare, tratare și/sau eliminare finală de către producător.
    137. Formularul de identificare pentru transportarea, tratarea și/sau eliminarea finală a deșeurilor periculoase care părăsesc instituția producătoare în scopul tratării și/sau eliminării, aprobat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, se completează și se semnează în 3 exemplare de către producător și transportator la predarea/primirea fiecărui lot. Un exemplar rămîne la producător, iar celelalte două exemplare se semnează de către operatorul economic care efectuează operațiunea de tratare și/sau eliminare finală. După tratarea și/sau eliminarea finală, un exemplar rămîne la operatorul economic care a efectuat operațiunea de tratare și/sau eliminare finală, iar al treilea exemplar se returnează, prin poștă, producătorului de către operatorul economic care a făcut operațiunea de tratare și/sau eliminare finală.
    138. Formularul de identificare pentru transportarea, tratarea și/sau eliminarea deșeurilor prevăzute la pct.137 din prezentul Regulament sanitar conține următoarele date:
    1) datele de identificare pentru instituția producătoare și pentru operatorii economici prestatori de servicii de transport, tratare și/sau eliminare;
    2) cantitățile, per tip, ale deșeurilor periculoase predate/primite, transportate, tratate și/sau eliminare;
    3) data și ora pentru fiecare etapă (predare/primire pentru transportarea, predare/primire la operatorul economic care face tratarea și/sau eliminarea);
    4) numele și semnăturile responsabililor, pentru fiecare etapă, din partea producătorului și din partea prestatorilor de servicii care au primit/predat deșeurile și au aplicat procedeul de tratare și/sau eliminare stipulat în contract;
    5) procedura de tratare și eliminare utilizată.
Capitolul X
EDUCAREA ȘI FORMAREA PERSONALULUI
    139. Educarea și formarea în domeniul gestionării deșeurilor rezultate din activitatea medicală sînt integrate în programele de instruire a instituțiilor de învățămîntul general și superior al personalului medical la toate etapele de formare continuă.
    140. În scopul gestionării eficiente și sigure a deșeurilor rezultate din activitatea medicală se aplică toate formele de instruire, inclusiv la distanță.
    141. Trebuie instruiți managerii instituțiilor care produc deșeuri rezultate din activitatea medicală și personalul implicat în gestionarea acestora.
    142. Instituția medico-sanitară este obligată să asigure educarea și formarea profesională continuă pentru angajații implicați în gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, în următoarele situații:
    1) la angajare;
    2) la preluarea unei noi sarcini de serviciu sau la trecerea la un alt post;
    3) la introducerea de echipamente noi;
    4) la constatarea neregulilor în aplicarea procedurilor operaționale standard;
    5) periodic, dar nu mai rar de 1 dată la 12 luni, indiferent dacă au survenit sau nu schimbări în sistemul de gestionare a deșeurilor.
Capitolul XI
SECURITATEA MUNCII
    143. Producătorii deșeurilor rezultate din activitatea medicală sînt responsabili de asigurarea condițiilor sigure de muncă la toate etapele de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală și a echipamentului individual de protecție.
    144. La manipularea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, personalul utilizează echipament individual de protecție în funcție de riscul/riscurile potențiale (fizic, biologic, chimic, radiologic) generate de deșeuri.
Capitolul XII
MANAGEMENTUL CAZURILOR DE URGENȚĂ
    145. Cazurile de accidente la gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform procedurii aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale sînt raportate persoanei responsabile din instituția medico-sanitară.
    146. Persoana responsabilă de gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală din instituția medico-sanitară investighează accidentul și înregistrează în registrul aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    147. Producătorii de deșeuri rezultate din activitatea medicală asigură accesul persoanelor expuse riscului biologic la profilaxia postexpunere în conformitate cu Ghidul practic „Siguranța injecțiilor”, aprobat prin ordinul ministrului sănătății, muncii și protecției sociale.
    148. Producătorii de deșeuri rezultate din activitatea medicală aprobă proceduri operaționale standard pentru managementul accidentelor și asigură personalul implicat în gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală cu echipament personal de protecție adecvat.
Capitolul XIII
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA REGULAMENTULUI
SANITAR PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR REZULTATE
DIN ACTIVITATEA MEDICALĂ

    149. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament sanitar atrage după sine răspunderea conform prevederilor art. 154 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 și art. 65 din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
    150. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament sanitar, soldată cu poluarea mediului, cu cauzarea de prejudicii atrage după sine răspunderea conform prevederilor art. 154 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 și art. 66 din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
   
    anexa