LPA198/2003
ID intern unic:  312182
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 198
din  15.05.2003
cu privire la arenda în agricultură
Publicat : 01.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 163-166     art Nr : 650
    LP2-XVI din 09.02.06, MO39-42/10.03.06 art.163


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul şi domeniul de reglementare
    Scopul prezentei legi este stabilirea cadrului legal pentru consolidarea relaţiilor de arendă în agricultură, determinarea subiecţilor şi obiectelor relaţiilor de arendă, a drepturilor şi obligaţiilor arendatorului şi arendaşului.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, sînt utilizate următoarele noţiuni principale:
    arendă în agricultură - darea în posesiune şi folosinţă, pe bază de contract, pe o durată determinată, contra plată, a terenurilor şi a altor bunuri agricole;
    arendator - persoană fizică sau persoană juridică care are calitatea de proprietar sau de alt posesor legal al bunurilor agricole ce se dau în arendă. Calitatea de arendator o poate avea şi un grup de coproprietari ai bunurilor agricole;
    arendaş - persoană fizică şi/sau persoană juridică, cu domiciliul (sediul) în Republica Moldova, care ia în arendă bunuri agricole;
    bunuri agricole - mijloace fixe (terenuri cu destinaţie agricolă, inclusiv din intravilanul localităţilor, şi ale fondului de rezervă, maşini, utilaje şi instalaţii destinate lucrărilor agricole, construcţii, inclusiv construcţii hidrotehnice, platforme şi spaţii de depozitare destinate păstrării producţiei agricole, cu terenurile aferente acestora, animale care se folosesc în procesul agricol) şi, după caz, mijloace circulante;
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP2-XVI din 09.02.06, MO39-42/10.03.06 art.163]
    contract de arendă - acord încheiat între o parte, proprietar sau un alt posesor legal al terenurilor şi altor bunuri agricole, denumită arendator, şi altă parte, denumită arendaş, în vederea exploatării acestora pe o durată determinată şi la un preţ stabilit de părţi;
    plată pentru arenda terenurilor agricole - recompensă ce se achită arendatorului  pentru folosirea terenului dat de acesta în arendă;
    plată pentru arenda bunurilor agricole, altele decît terenurile - recompensă ce se achită  arendatorului pentru  folosirea bunurilor agricole, altele decît terenurile, date de acesta în arendă, calculată ţinîndu-se cont de valoarea şi uzura bunurilor;
    uzură a bunurilor agricole - reducerea valorii bunurilor agricole, altele decît terenurile, prin întrebuinţarea îndelungată a acestora;
    răscumpărare a bunului agricol arendat - procurarea de către arendaş a bunurilor agricole arendate, cu excepţia terenurilor, în temeiul  legii sau al contractului.
    Articolul 3. Legislaţia privind arenda în agricultură
    (1) În Republica Moldova, relaţiile de arendă în agricultură sînt reglementate de Codul civil, de Codul funciar, de prezenta lege, de alte acte normative, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Dacă  prin tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte dispoziţii decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică dispoziţiile tratatului  internaţional.
    Articolul 4. Subiecţii şi obiectele relaţiilor de arendă
    (1) Subiecţi ai relaţiilor de arendă sînt arendatorul şi arendaşul.
    (2) Obiecte ale relaţiilor de arendă sînt bunurile agricole aflate în proprietate publică sau privată, cu excepţia celor scoase din circuitul civil sau în privinţa cărora, prin lege, sînt stabilite alte interdicţii sau limitări.
    (3) Dacă, după ce a fost predat arendaşului, bunul agricol este înstrăinat de arendator unui terţ, acesta  subrogă arendatorul în drepturile şi obligaţiile ce decurg din arendă.
    Articolul 5. Dreptul de proprietate asupra bunurilor agricole arendate
    (1) Darea în arendă a bunurilor agricole nu are ca efect  încetarea drepturilor terţilor asupra acestor bunuri.
    (2) Decizia de transmitere în arendă a bunurilor agricole comune se adoptă de către copărtaşi cu majoritate de voturi. Majoritatea de voturi se determină în funcţie de mărimea cotelor-părţi.
    (3) La contractul de arendă a bunurilor agricole comune se anexează lista tuturor copărtaşilor, cu semnătura celor care au acceptat condiţiile contractului.
    (4) Fructele obţinute la exploatarea bunului agricol arendat rămîn în proprietatea arendaşului în cazul în care contractul nu  prevede altfel.
    [Art.5 modificat prin LP2-XVI din 09.02.06, MO39-42/10.03.06 art.163]
Capitolul II
DREPTUL DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE.
APARIŢIA, MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA LUI
    Articolul 6. Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole
    (1) Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole  se realizează în formă scrisă.
    (2) Dreptul de folosinţă a bunurilor agricole arendate apare la încheierea contractului de arendă, din momentul semnării actului de predare-preluare a bunurilor.
    (3) Contractul de arendă a bunurilor agricole va conţine, în mod obligatoriu, date privind:
    a) părţile contractante, domiciliul ori sediul acestora;
    b) obiectul contractului;
    c) actul care autentifică dreptul de proprietate sau alt drept al arendatorului de a da bunul agricol în arendă;
    d)  înregistrarea contractului în modul stabilit;
    e) termenul  arendei;
    f) componenţa, forma şi cuantumul plăţii pentru arendă;
    g) modalitatea, termenul şi locul achitării plăţii pentru arendă;
    h) drepturile şi obligaţiile părţilor;
    i) răspunderea părţilor;
    j) condiţiile de modificare şi de reziliere a contractului;
    k) condiţiile de folosire a obiectelor situate pe terenul arendat, inclusiv a utilajului şi a tehnicii agricole;
    l) condiţiile de recultivare, după caz;
    m) obligativitatea respectării normelor ecologice.
    [Art.6 al.(3), lit.m) în redacţia LP2-XVI din 09.02.06, MO39-42/10.03.06 art.163]
    (4) Contractele de arendă pot cuprinde şi alte clauze ce nu contravin legislaţiei în vigoare.
    (5) La cererea uneia dintre părţi, la contractul de arendă a terenurilor agricole se anexează copia planului cadastral al acestor terenuri.
    (6) Neincluderea în contractul de arendă a unei clauze esenţiale sau nerespectarea formei scrise a contractului atrage nulitatea acestuia.
    (7) În cazul în care se dă în arendă o parte dintr-un  teren divizibil sau dintr-o construcţie capitală, la actul de predare-preluare se anexează copia planului cadastral al terenului sau al construcţiei, cu marcarea părţii ce se dă în arendă.
    Articolul 7. Descrierea bunului agricol arendat
    (1) La începutul şi la încetarea arendei, părţile contractante sînt obligate să întocmească, în termen de 14 zile, acte de predare-preluare a bunului agricol arendat.
    (2) Actul de predare-preluare a terenului agricol arendat va conţine date privind:
    a) numărul cadastral al  terenului;
    b) suprafaţa;
    c) bonitatea;
    d) modul de folosinţă;
    e) starea  terenului (prelucrat, neprelucrat, cultivat etc.);
    f) viciile materiale şi juridice;
    g) alte date, la cererea  părţilor.
   
[Art.7 al.(2) modificat prin LP2-XVI din  09.02.06, MO39-42/10.03.06 art.163]
    (3) Actul de predare-preluare  a bunurilor agricole arendate, altele decît terenurile, va conţine date privind:
    a) denumirea şi destinaţia bunurilor;
    b) starea  tehnică;
    c) anul fabricării sau dării în exploatare, termenul general şi termenul care a rămas de exploatare a bunurilor;
    d) efectuarea ultimei reparaţii curente şi capitale;
    e) valoarea reală a bunurilor agricole evaluată conform prevederilor legislaţiei;
    f) condiţiile de folosire;
    g) viciile materiale şi juridice;
    h) alte date, la cererea  părţilor.
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP2-XVI din  09.02.06, MO39-42/10.03.06 art.163]
    (4) Din momentul semnării, actul de predare-preluare devine parte integrantă a contractului  de arendă.
    Articolul 8. Termenul arendei
    (1) Termenul  arendei bunurilor agricole se  stabileşte de către părţile contractante, dar nu va fi mai mic de un an şi  mai mare de 30 de ani.
    (2) La darea în arendă a terenurilor agricole în scopul sădirii unor plantaţii multianuale, termenul contractului de arendă  va fi stabilit pentru cel puţin  25 de ani, în cazul  cînd contractul nu prevede alt termen.
    Articolul 9. Prelungirea contractului de arendă
    (1) Contractul de arendă a bunurilor agricole poate fi prelungit cu  acordul comun al părţilor.
    (2) Partea care intenţionează să prelungească contractul de arendă este obligată să solicite avizul celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului contractului.
    (3) În cazul prelungirii contractului de arendă, părţile  semnează un acord adiţional, care este  parte integrantă a contractului de bază.
    (4) În cazul cînd termenul arendei expiră, iar arendatorul nu cere să i se predea bunurile arendate şi arendaşul continuă exploatarea acestora, contractul de arendă se consideră prelungit pentru un an agricol.
    (5) În cazul în care arendatorul nu doreşte să prelungească contractul de arendă, el va informa arendaşul despre aceasta cu 6 luni înainte de expirarea termenului arendei.
    Articolul 10. Înregistrarea contractului de arendă
    (1) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen mai mare de 5 ani se înregistrează la organul cadastral teritorial.
   
[Art.10 al.(1) modificat prin LP6 din 08.02.18, MO84-93/16.03.18 art.171]
    [Art.10 al.(1) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    (2) În cazul în care un arendaş încheie contracte de arendă cu mai mulţi arendatori, la iniţiativa autorităţii administraţiei publice locale, primirea cererilor de înregistrare a contractelor de arendă în registrul bunurilor imobile se efectuează de către registratorul organului cadastral teritorial pe teritoriul localităţii.
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    (3) Organul cadastral teritorial va prezenta autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi din zona de activitate a organului cadastral teritorial informaţia respectivă din registrul cadastrului bunurilor imobile privind înregistrarea, modificarea sau rezilierea contractelor de arendă în termen de o lună de la efectuarea înscrisurilor.
    [Art.10 al.(3) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    (4) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole  încheiat pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole.
   
[Art.10 al.(4) modificat prin LP6 din 08.02.18, MO84-93/16.03.18 art.171]
    (5) Arendaşul  înregistrează contractul de arendă  în termen de 3 luni de la data încheierii acestuia. Neînregistrarea contractului are ca efect inopozabilitatea contractului faţă de terţ.
    (6) Pentru neînregistrarea contractului de arendă în termenul prevăzut  la alin.(3), arendaşul poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (7) Înregistrarea benevolă la oficiul cadastral teritorial a contractului de arendă încheiat pe un termen de pînă  la 5 ani îl scuteşte pe arendaş de obligaţia de a-l înregistra la primărie.
   
[Art.10 al.(7) modificat prin LP6 din 08.02.18, MO84-93/16.03.18 art.171]
    [Art.10 modificat prin LP2-XVI din 09.02.06, MO39-42/10.03.06 art.163]
    Articolul 11. Înregistrarea contractului de arendă la primărie
    (1) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv se înscrie în registrul contractelor de arendă ţinut de primăria localităţii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole arendate. în cazul în care terenurile şi alte bunuri agricole date în arendă sînt amplasate pe teritoriul mai multor localităţi, contractul se înregistrează la primăria fiecăreia dintre aceste localităţi.
   
[Art.11 al.(1) modificat prin LP6 din 08.02.18, MO84-93/16.03.18 art.171]
    (2) Primăria ţine registrul contractelor de arendă în modul stabilit de prezenta lege, de alte acte legislative şi de regulamentul adoptat de Guvern.
    (3) Pentru înregistrarea contractului de arendă la primărie, arendaşul (reprezentantul acestuia) prezintă:
    a) 3 exemplare ale contractului, dintre care unul este originalul sau o copie autentificată în condiţiile legii;
    b) certificatul de înregistrare de stat al întreprinderii arendaş sau  buletinul de identitate al  arendaşului  persoană fizică;
    c) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului, după caz;
    d) bonul de achitare a plăţii pentru înregistrare.
    (4) Registrul contractelor de arendă este ţinut de inginerul cadastral, de secretarul consiliului local sau de o altă persoană desemnată în modul stabilit.
    (5) În registrul contractelor de arendă se înscriu date privind:
    a)  părţile contractante, domiciliul ori sediul  acestora;
    b)  numerele cadastrale, suprafaţa, bonitatea şi modul de folosinţă  a terenurilor date în arendă;
    c)  termenul arendei şi data expirării acesteia;
    d)  plătitorul impozitelor aplicate asupra bunului agricol arendat;
    e) alte date, după caz.
    (6) Înregistrarea contractului de arendă se confirmă prin aplicarea ştampilei primăriei, prin înscrierea în el a datei înregistrării şi prin semnătura persoanei împuternicite cu efectuarea înregistrării.
    (7) Arendaşului i se remit două exemplare ale contractului de arendă înregistrat.
    (8) Înregistrareacontractelor de arendă, a modificărilor introduse în ele, cu excepţia celor specificate la art.29 alin.(3), a documentelor privind rezilierea acestor contracte, precum şi eliberarea extraselor respective, se efectuează contra plată, cuantumul maxim al acesteia fiind stabilit de Guvern. Plata menţionată  se varsă  la bugetul primăriei.
    (9) Ţinerea registrului contractelor de arendă se coordonează cu ţinerea cadastrului funciar, a sistemului informaţional fiscal şi a altor sisteme, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
    Articolul 12. Modificarea contractului de arendă
    (1) Clauzele contractului de arendă a bunurilor agricole se modifică cu  acordul comun al părţilor  contractante ori prin  hotărîre a  instanţei  judecătoreşti.
    (2) În cazul în care una dintre părţile contractante intenţionează să  modifice clauzele contractului de arendă, ea va solicita avizul celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile pînă la prezentarea propunerilor de modificare.
    (3) La modificarea clauzelor contractului de arendă, părţile contractante vor semna un acord adiţional care va fi parte integrantă a contractului de bază şi îl  vor înregistra în modul  stabilit de lege.
    Articolul 13. Încetarea contractului de  arendă
    Contractul de arendă încetează în cazul:
    a) expirării termenului arendei;
    b) declarării nulităţii acestuia;
    c) pieirii bunurilor arendate;
    d) rezilierii contractului;
    e) în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare sau de contract.
    Articolul 14. Rezilierea contractului de arendă
    (1) Contractul de arendă se reziliază:
    a) prin acordul comun al părţilor contractante;
    b) prin hotărîre a instanţei judecătoreşti, la cererea uneia dintre  părţile contractante, în legătură cu neexecutarea de către cealaltă parte a obligaţiilor contractuale specificate la alin.(3) şi  (4).
    (2) Acordul părţilor contractante privind rezilierea contractului de arendă se încheie în formă scrisă.
    (3) Arendatorul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd arendaşul:
    a)  nu a înregistrat contractul în termenele prevăzute de prezenta lege;
    b)  refuză să ia în arendă bunurile agricole stipulate în contract;
    c)  a schimbat modul de folosinţă a bunurilor arendate fără consimţămîntul  arendatorului;
    d)  a înrăutăţit starea bunurilor astfel  încît ea nu  poate fi  restabilită pînă  la expirarea termenului  contractului;
    e)  nu a achitat plata pentru arendă în decursul a 3 luni de la data expirării termenului prevăzut în contract;
    f)  a încheiat un contract de subarendă fără consimţămîntul arendatorului.
    (4) Arendaşul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd:
    a) arendatorul refuză să dea în arendă bunurile stipulate  în contract, nu le-a transmis la timp ori face imposibilă exploatarea bunurilor arendate;
    b) bunurile arendate, din motive ce nu depind de voinţa sa, au ajuns într-o stare inutilizabilă;
    c) se află în incapacitate de muncă, este privat de libertate ori au survenit alte circumstanţe care fac imposibilă executarea de mai departe a contractului.
    (5) Partea contractantă care intenţionează să rezilieze contractul de arendă  înştiinţează în scris partea cealaltă cu cel puţin 3 luni înainte de recoltare.
    (6) Contractul de arendă a bunurilor agricole poate prevedea şi alte motive de reziliere a acestuia din iniţiativa părţilor.
Capitolul III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTULUI
DE ARENDĂ A BUNURILOR AGRICOLE
    Articolul 15. Drepturile părţilor
    (1) Arendatorul este în  drept să verifice oricînd modul în care arendaşul exploatează bunurile sale date în arendă, fără a interveni în activitatea curentă a acestuia, şi să obţină informaţia necesară.
    (2) Bunurile agricole, altele decît terenurile, transmise arendaşului, dar nefolosite în procesul tehnologic de producţie, pot fi conservate ori comercializate cu consimţămîntul arendatorului. Cheltuielile ce ţin de conservarea sau comercializarea acestor bunuri se  trec în contul plăţii pentru arendă în cazul  în care contractul nu  prevede altfel.
    (3) Arendaşul (sau deţinătorul terenului vecin  cu  cel arendat)  are dreptul prioritar la încheierea contractului de arendă pe un nou termen în cazul  în care:
    a) şi-a onorat obligaţiile contractuale luate anterior;
    b) bunurile arendate se dau în arendă pe un nou termen;
    c) acceptă  noile clauze contractuale stabilite de arendator.
    (4) Arendaşul beneficiază de dreptul de preemţiune în cazul înstrăinării de către proprietar a bunurilor date în arendă.
    Articolul 16. Obligaţiile părţilor
    (1) Arendatorul este obligat:
    a)  să predea bunurile agricole date în arendă în termenele şi în condiţiile stipulate în contract;
    b)  să acţioneze într-o manieră care să nu împiedice exploatarea normală a bunurilor date în arendă;
    c) să plătească arendaşului, în cazul rezilierii contractului de arendă înainte de încheierea anului agricol, valoarea fructelor care, deşi încă neseparate, vor putea fi separate înainte de sfîrşitul anului agricol în condiţiile unei gospodăriri normale. La compensarea valorii fructelor se iau în calcul şi datoriile părţilor la momentul rezilierii contractului;
    d) să predea arendaşului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puţin trei ani pînă la data încheierii contractului de arendă;
    e) să execute alte condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau de contract.
    (2) La încheierea contractului de arendă, arendatorul este obligat să-l informeze pe arendaş despre drepturile terţilor asupra bunurilor date în arendă. Nerespectarea acestei prevederi acordă arendaşului dreptul de a revendica reducerea plăţii pentru arendă, rezilierea contractului de arendă, precum şi despăgubiri.
    (3) Arendaşul este obligat:
    a) sa folosească cu bună-credinţă bunurile arendate, conform clauzelor contractului;
    b) să menţină potenţialul productiv al bunurilor arendate, să le restituie, la expirarea termenului stipulat în contract, în starea corespunzătoare clauzelor contractului, ţinîndu-se cont de gradul de uzură;
    c) să achite plata pentru arendă în termenul şi în modul stabilit;
    d) să achite impozitele şi alte plăţi, prevăzute de  legislaţia în vigoare, în cazul cînd contractul nu prevede altfel;
    e) să predea arendatorului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puţin trei ani pînă la data încetării sau rezilierii contractului de arendă;
    f) să execute alte condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau de contract.
    [Art.16 modificat prin LP2-XVI din 09.02.06, MO39-42/10.03.06 art.163]
Capitolul IV
PLATA PENTRU ARENDA TERENURILOR AGRICOLE. CUANTUMUL ŞI
MODUL DE ACHITARE. SUBARENDA TERENURILOR AGRICOLE
    Articolul 17. Plata pentru arenda terenurilor agricole
    (1) Plata pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte în unităţi băneşti, se face în natură, în bani sau în natură şi în bani fie într-o altă formă, potrivit acordului dintre părţile contractante, şi se efectuează în termenul şi în locul prevăzute  în contractul  de arendă.
    (2) Plata pentru arendă se determină în funcţie de suprafaţa terenului arendat, de bonitate, de relief şi de măsura posibilităţii de a efectua lucrările în mod mecanizat, de alte caracteristici ale  terenului, de valoarea plantaţiilor multianuale amplasate pe el, dar nu va constitui mai  puţin de 2% pe an din preţul normativ al terenului arendat.
    (3) Plata în natură pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte  într-o cantitate determinată de produse agricole sau într-un procent determinat din volumul producţiei. Produsele cu care se plăteşte arenda se stabilesc de către părţi în funcţie de specificul activităţii agricole şi de zonă.
    (4) Termenele şi locul efectuării  plăţii în natură pentru  arenda terenurilor agricole, calitatea produselor se stabilesc de  către părţi în contract, în funcţie de felul produselor şi de specificul obţinerii acestora.
    (5) Producţia agricolă eliberată de către arendaş în contul plăţii pentru arenda terenurilor agricole se estimează la preţuri, ce nu vor depăşi preţurile la această producţie, în vigoare pe piaţa locală la  momentul eliberării ei în cazul  în care contractul  nu  prevede altfel.
    (6) Achitarea plăţii pentru arenda terenurilor agricole se omologhează printr-un document semnat de părţile contractante.
    Articolul 18. Subarenda terenurilor agricole
    (1) Terenurile agricole se transmit în subarendă numai cu consimţămîntul proprietarului, dat  în formă scrisă, şi prin încheierea unui contract separat.
    (2) Arendatorul terenurilor agricole va indica în consimţămîntul său care dintre acestea pot fi date în subarendă, pe ce termen şi cu ce scop.
    (3) Contractul de subarendă a terenurilor agricole va conţine  informaţii despre contractul de arendă şi despre consimţămîntul arendatorului, în al cărui  temei a fost încheiat contractul de subarendă.
    (4) Darea  în subarendă a terenurilor agricole arendate nu absolvă arendaşul de  răspunderea faţă de arendator.
    (5) Termenul contractului de subarendă a terenurilor agricole  nu poate depăşi termenul contractului de arendă.
    (6) Subarenda ulterioară nu se admite.
Capitolul V
MODUL DE FOLOSIRE A BUNURILOR AGRICOLE
ARENDATE
    Articolul 19. Transmiterea bunurilor agricole în arendă
    (1) Dreptul de posesiune şi de folosinţă asupra bunurilor agricole arendate apare din momentul semnării actului de predare-preluare.
    (2) Arendatorul este obligat să transmită arendaşului  în posesiune şi  folosinţă  bunurile în starea ce corespunde cerinţelor prevăzute de contract.
    (3) În cazul în care viciile materiale şi viciile juridice ale bunurilor  agricole arendate au fost stipulate în contract, arendatorul este absolvit de răspundere.
    (4) În cazul în care arendatorul, în termen de 14 zile, nu semnează actul de predare-preluare a bunurilor arendate, arendaşul este în drept să ceară aceste bunuri, precum şi repararea prejudiciilor cauzate prin tergiversare, ori să ceară rezilierea contractului şi repararea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea contractului de arendă.
    Articolul 20. Răscumpărarea bunului agricol arendat
    (1)  Răscumpărarea bunului agricol arendat se efectuează prin încheierea unui contract separat de vînzare-cumpărare, care se omologhează şi se înregistrează în modul prevăzut de  legislaţia în vigoare.
    (2) Contractul de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole arendate  va conţine date privind:
    a) preţul de vînzare al bunului agricol arendat;
    b) termenul  achitării preţului de vînzare;
    c) limitarea drepturilor arendatorului de a dispune de bunul agricol arendat supus răscumpărării;
    d) condiţiile şi modul de predare a bunului agricol răscumpărat în proprietatea arendaşului, precum şi  modul de încetare a arendei acestui bun.
    (3) În cazul în care arendaşul nu a achitat plata curentă în bani a preţului de vînzare al bunului arendat sau a achitat-o cu întîrziere, i se aplică penalităţi sub formă de dobînzi la plata pentru răscumpărare pe perioada întîrzierii. Mărimea acestor dobînzi se stabileşte conform legislaţiei civile în cazul  cînd  contractul nu prevede altfel.
    (4) Răscumpărarea terenurilor agricole arendate nu se admite.
    Articolul 21. Restituirea bunurilor agricole arendate
    (1) Restituirea bunurilor agricole arendate se efectuează în baza actului de predare-preluare, întocmit în modul prevăzut  la art.7.
    (2) La expirarea termenului contractului de arendă, arendaşul este obligat să restituie arendatorului bunurile agricole arendate în starea în care le-a preluat, ţinîndu-se cont de uzura bunurilor (bonitatea solului), specificată în contract.
    (3) Arendaşul este în drept să separe îmbunătăţirile bunurilor agricole arendate efectuate cu permisiunea arendatorului, care pot fi separate fără a deteriora bunurile, ori să ceară compensarea valorii lor de către arendator în cazul cînd contractul nu prevede altfel.
Capitolul VI
DAREA ÎN ARENDĂ A TERENURILOR AGRICOLE
PROPRIETATE  PUBLICĂ
    Articolul 22. Darea în arendă a terenurilor agricole
                         proprietate  public
ă
    (1) Terenurile agricole proprietate publică se dau  în arendă de către Guvern sau de către autorităţile administraţiei publice locale, în limitele competenţei şi în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    (2) Arendarea terenurilor agricole  proprietate publică se face prin licitaţie publică sau în alt mod prevăzut de lege.
    (3) Plata anuală pentru arenda terenurilor agricole  proprietate publică constituie cel puţin 2%, dar nu mai  mult de 10%, din preţul normativ al terenului dat în arendă.
Capitolul VII
PARTICULARITĂŢILE ARENDEI BUNURILOR AGRICOLE,
ALTELE DECÎT TERENURILE
    Articolul 23. Modul de calculare a plăţii pentru arenda
                         bunurilor agricole, altele dec
ît terenurile
    (1) Modul de calculare a cuantumului plăţii pentru  arenda bunurilor agricole, altele decît terenurile, se stabileşte de către Guvern, în funcţie de gradul de uzură al bunurilor.
    (2) La arendarea bunurilor agricole, altele decît terenurile, arendaşul este obligat să calculeze uzura acestora şi s-o reflecte la contul său  extrabilanţier.
    Articolul 24. Modul de achitare a plăţii pentru arendă
    (1) Modul de achitare a plăţii pentru arenda bunurilor agricole, altele decît terenurile, se stabileşte cu acordul părţilor contractante. Plata se achită anual sau se acumulează la contul de bilanţ al arendaşului.
    (2) În cazul în care plata pentru arendă se acumulează la contul de bilanţ al arendaşului, acesta, cu acordul arendatorului, efectuează reparaţia capitală, reconstrucţia sau renovarea bunurilor agricole arendate, altele decît terenurile, şi  procură bunuri  noi.
    Articolul 25. Folosirea bunurilor agricole arendate,
                         altele dec
ît terenurile
    (1) Arendaşul  foloseşte bunurile agricole arendate, altele decît terenurile, conform condiţiilor stipulate în contract.
    (2) Arendatorul dă  în arendă bunurile agricole, altele decît terenurile, în starea corespunzătoare stipulată în contract.
    (3) Dacă în timpul arendei  bunurile agricole, altele decît terenurile, necesită reparaţie curentă, aceasta se efectuează din contul arendaşului.
    (4) Arendaşul ia în evidenţă bunurile agricole arendate, altele decît terenurile, la conturile extrabilanţiere respective şi le  asigură de răspundere civilă în modul stabilit.
    [Art.25 al.(4) modificat prin LP2-XVI  din 09.02.06, MO39-42/10.03.06 art.163]
    (5) În perioada arendării mijloacelor de transport şi a tehnicii agricole, arendaşul se consideră posesor legal al acestora şi poartă răspundere civilă pentru deteriorarea lor.
    (6) Fără consimţămîntul  arendatorului se  interzice casarea, gajarea, comercializarea, precum şi înstrăinarea în orice alt mod, a bunurilor agricole arendate, altele decît terenurile.
    Articolul 26. Reparaţia capitală
    (1) Arendatorul este obligat să efectueze reparaţia capitală a bunurilor agricole date în arendă, altele decît terenurile, în cazul cînd contractul nu prevede altfel.
    (2) Nerespectarea de către arendator a obligaţiei prevăzute la alin.(1) acordă arendaşului dreptul de a efectua reparaţia capitală din cont propriu şi de a trece cheltuielile suportate în contul plăţii pentru arenda bunurilor agricole.
    Articolul 27. Expirarea termenului contractului de
                         arend
ă a bunurilor agricole, altele
                         dec
ît terenurile, restituirea bunurilor
    (1) La expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole, altele decît terenurile, arendaşul este obligat să le restituie arendatorului în starea în care le-a preluat, ţinîndu-se cont de gradul de uzură.
    (2) În cazul în care, conform contractului, plata pentru arenda bunurilor agricole, altele decît terenurile, se acumulează la contul de bilanţ al arendaşului, la expirarea termenului contractului de arendă, arendaşul, prin acordul părţilor, restituie arendatorului, prin mijloace băneşti ori prin alte bunuri din proprietatea sa, plata pentru arendă neachitată, precum şi sumele destinate reparaţiei capitale a bunurilor agricole, altele decît terenurile, dar neutilizate în acest scop.
    (3) În cazul arendării mijloacelor circulante, la expirarea termenului contractului de arendă, arendaşul este obligat să le restituie arendatorului  în natură, ţinîndu-se cont de uzură, sau să restituie echivalentul în bani al acestor mijloace.
Capitolul VIII
RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR CONTRACTULUI
DE AREND
Ă
    Articolul 28. Răspunderea părţilor
    (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către părţi  a clauzelor contractului de arendă, partea vinovată poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare sau clauzelor contractuale.
    (2) Încetarea acţiunii contractului de arendă nu absolvă părţile de răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale în perioada de acţiune a acestuia.
    (3) Litigiile apărute la încheierea şi executarea contractului de arendă a bunurilor agricole, la modificarea clauzelor contractuale, la încetarea acţiunii contractului, precum şi în cadrul realizării prevederilor prezentei legi, se examinează de către instanţa judecătorească  competentă.
Capitolul IX
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 29
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă articolele 411 -  414 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991.
    (2) Guvernul:
    a)  în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
  - va elabora şi va aproba contractele-model de arendă, de subarendă şi de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole;
    - va stabili modul de calculare a cuantumului plăţii pentru arenda bunurilor agricole;
    - va stabili modul de ţinere în primării a registrului contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole, precum şi taxele maximale pentru înregistrarea în primării a contractelor de arendă;
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va stabili modul de inventariere a bunurilor agricole arendate.
    (3) Pînă la 1 ianuarie 2004, contractele de arendă a bunurilor agricole, încheiate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, în care termenul arendei este mai mare decît termenul maximal stabilit de prezenta lege sau în care cuantumul plăţii pentru arendă este mai mic decît cel minimal prevăzut de prezenta lege, vor fi modificate  în conformitate cu prezenta lege. La înregistrarea acestor modificări, taxa nu se va percepe.
    (4)  În cazul neaducerii contractului de arendă în concordanţă cu prevederile prezentei legi, începînd cu 1 ianuarie 2004, vor acţiona normele limită respective stabilite de prezenta lege.
    (5) Cartea istoriei cîmpurilor se întocmeşte  în baza unui regulament aprobat de Guvern.
    [Art.29 al.(5) introdus prin LP2-XVI din 09.02.06, MO39-42/10.03.06 art.163]

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                      Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 15 mai 2003.
    Nr.198-XV.