HGM435/2003
ID intern unic:  296306
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 435
din  14.04.2003
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
Publicat : 22.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 76     art Nr : 468
    HG525 din 16.05.06, MO75-78/19.05.06 art.566
    HG381 din 13.04.06, MO66-69/28.04.06 art.431
    HG260 din 16.03.04, MO50-52/26.03.04 art.396

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1.Se aprobă Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (se anexează).
    2.Se abrogă punctele 2, 4 şi 5 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 894 din 21 august 1998 "Privind abrogarea, suspendarea şi modificarea unor acte normative ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 84, art. 868).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                              Vasile TARLEV

    Contrasemnată:
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                                                 Valerian Revenco
    Ministrul finanţelor                                                                 Zinaida Greceanîi

    Chişinău, 14 aprilie 2003.
    Nr. 435.
Aprobate  
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 435
din 14 aprilie 2003
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

    [Pct.1 abrogat prin HG381 din 13.04.06, MO66-69/28.04.06 art.431]
    2. În Regulamentul asupra modului şi mărimilor de recuperare a cheltuielilor de întreţinere pentru personalul flotant din unităţile de telecomunicaţii, transport feroviar, fluvial, auto şi cele de deservire a şoselelor, reţelelor electrice şi de gaze, precum şi a cheltuielilor de deplasare în raza sectoarelor deservite de aceasta, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.362 din 11 iunie 1993 (Monitor, 1993, nr.6, art.197),  cu modificările ulterioare:
    alineatul trei al punctului 1 după sintagma "de 12 zile pe lună" se completează cu sintagma "cu condiţia revenirii zilnice după efectuarea lucrărilor la locul permanent de muncă şi de trai (în ambele cazuri)";
    după alineatul trei se include un alineat nou, cu următorul conţinut:
    "În cazul deplasărilor de serviciu fără revenirea zilnică după efectuarea lucrărilor la locul permanent de lucru şi de trai, lucrătorilor detaşaţi pentru executarea lucrărilor de întreţinere tehnică, reparaţie, ajustare şi încercări ale utilajului în raza sectoarelor deservite, pentru fiecare zi calendaristică de aflare la locul de efectuare a lucrărilor se plăteşte un spor la salariu în schimbul diurnelor în mărime de 50 % din salariul tarifar (salariul de funcţie) calculat pentru o zi calendaristică, dar care să nu depăşească cuantumul diurnei calculat în mod similar pentru deplasările de serviciu. Sporurile menţionate nu se includ în cheltuielile pentru retribuirea muncii angajaţilor.";  
    alineatul patru devine, respectiv, alineatul cinci.
    [Pct.3-4 abrogate prin HG525 din 16.05.06, MO75-78/19.05.06 art.566]
    [Pct.5 abrogat prin HG260 din 16.03.04, MO50-52/26.03.04 art.396]
    [Pct.6 abrogat prin HG1053 din 11.11.10, MO226/12.11.10 art.1166]
    [Pct.7 abrogat prin HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225]
    [Pct.8 abrogat prin HG980 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1093]
    9. În Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 743 din 11 iunie 2002 "Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art.841):
    alineatul doi al punctului 5 se completează cu o propoziţie, avînd următorul conţinut:
    "În cuantumul lunar total al salariului conducătorului pasibil limitării cu mărimea încincită a salariului mediu lunar pe unitatea condusă nu se includ recompensele pentru rezultatele muncii în ansamblu pe an, premiile acordate la datele jubiliare personale sau ale întreprinderii, la sărbătorile profesionale, precum şi ajutoarele materiale pentru tratament şi odihnă.";
    anexa nr.2 la hotărîre:
    la poziţia "Dispecer, merceolog; superiori: inspector, laborant" după cuvîntul "Dispecer" se completează cu cuvîntul "referent", iar de la poziţia "Secretar al conducătorului, secretară stenografă, secretară dactilografă, referent" cuvîntul "referent" se exclude;
    după poziţia "şef de secţie de gospodărie" se completează cu poziţiile:
Funcţia Categoria de salarizare
Colaborator ştiinţific principal 19;20
Colaborator ştiinţific coordonator 18;19
Colaborator ştiinţific superior 16;18
Colaborator ştiinţific   14;16
Colaborator ştiinţific inferior 12;14
    notele la anexă se completează cu nota 6, cu următorul conţinut:
    "6. În funcţie de posibilităţile financiare, unităţile pot elabora şi aplica pe categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice de salarizare grile de salarii sau coeficienţi de multiplicitate în cuantum multiplu al salariului tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în unitate, deosebite de cele stabilite în Reţeaua tarifară unică de salarizare a angajaţilor din sectorul bugetar.";
    în varianta rusă a  anexei nr.2:
    la poziţia "Рукoвoдители (менеджеры, начальники) oснoвных функциoнальных служб: "01(" cifrele "11-16" se substituie prin cifrele "12-17";
    după poziţia "Старшие: мастер, мастер-кoнтрoлер, механик гаража" se completează cu poziţia "Macтер, мастер - кoнтрoлер, механик гаража" cu categoria de salarizare "9-12", iar categoria de salarizare a funcţiei "Начальник хoзяйственнoгo oтдела" va constitui "8-10";
    în varianta rusă a anexei nr. 3:
    la punctul 9 poziţia "вспoмoгательная и дoпoлнительная транспoртная деятельнoсть; деятельнoсть туристических агенств" cifra "1,10" se substituie prin cifra "1,00";
    anexa nr.4:
    după poziţia "Specialişti cu studii superioare universitare fără categorie" tabelul se completează cu poziţia "Colaboratori ştiinţifici" cu diapazonul coeficienţilor de multiplicitate "2,5-8,0";
nota 2 la anexă se completează cu o propoziţie, cu următorul conţinut:
    "Totodată, salariile de funcţie concrete nu pot fi stabilite în mărimi mai mici decît cele calculate pentru categoriile respective de angajaţi, reieşind din coeficienţii de multiplicitate stabiliţi pe limita inferioară a diapazonului şi salariul tarifar pentru categoria I de calificare stabilit de Guvern  pentru angajaţii din sectorul real.";
    hotărîrea se completează cu anexa nr. 5, avînd următorul conţinut:
"Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 743
din 11 iunie 2002
Categoriile de calificare şi condiţiile de salarizare
pentru muncitorii din transportul auto din unităţile
cu autonomie financiară
  Categoria de calificare
1. Şoferi de camioane şi automobile-furgon de destinaţie generală cu sarcina maximă, tone:pînă la 3de la 3 pînă 10de la 10 pînă la 40peste 40 3456
2. Şoferi de autoturisme, inclusiv speciale şi pe automobile sanitare (cu excepţia salvărilor) 4
3. Şoferi la salvări şi pe automobile operative cu semnale sonore speciale (tip "Sirena"), precum şi autobuze speciale şi salvări 5
4. Şoferi de autobuze, inclusiv speciale şi sanitare (cu excepţia salvărilor) cu dimensiunea autobuzelor (în metri):pînă la 7de la 7 pînă 12de la 12 pînă la 15peste  15 4567
5. Şoferi de motociclete şi motorolere 3

    Note: 1. În funcţie de tipul de transport condus, la determinarea mărimilor salariilor tarifare pe unitate de timp sau a salariilor lunare pentru şoferi, se aplică următorii coeficienţi, reieşind din complexitatea lucrărilor executate:
    camioane şi automobile-furgon de destinaţie generală;
    autoturisme (inclusiv speciale)                                       1,15  
    automobile specializate şi speciale: autobasculante,
    cisterne, furgoane, refrigeratoare, maşini de transportat
    containere, maşini de pompieri, asistenţă tehnică,
    de curăţat zăpada, de spălat, stropit şi măturat străzile,
    automacarale, autotractoare, autoîncărcătoare etc.;
    automobile sanitare (cu excepţia - salvărilor)                  1,20  
    autobuze, inclusiv speciale                                              1,25  
    salvări şi automobile operative cu semnale sonore
    speciale tip "Sirena" (precum şi autobuze speciale şi salvări),
    cu capacitatea cilindrică a motorului:
    pînă la 3,5 litri                                                                1,25  
    peste 3,5 litri                                                                  1,30  
    camioane pentru transportarea cimentului, substanţelor
    chimice toxice, cadavrelor, amoniacului anhidru,
    apei amoniacale, gunoiului putred, dejecţiilor                    1,30  
    2. Salariile tarifare ale şoferilor pe automobile cu remorcă, salarizaţi pe unitate de timp, se majorează pînă la 20 la sută.";
    anexele 5 şi 6 se consideră, respectiv, anexele 6 şi 7.