HGM1008/1997
ID intern unic:  297074
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1008
din  30.10.1997
cu privire la clasificarea pădurilor pe
 grupe şi categorii funcţionale
Publicat : 11.12.1997 în Monitorul Oficial Nr. 82-83     art Nr : 828
    MODIFICAT
    HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340

Întru executarea prevederilor Codului silvic şi în scopul asigurării gestiunii conforme şi diferenţiate a fondului forestier naţional, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Pădurile Republicii Moldova se încadrează în grupa I funcţională, atribuindu-li-se în exclusivitate funcţii de protecţie a mediului înconjurător, şi, în raport cu acestea se clasifică pe categorii funcţionale, conform anexei nr. 1.
    2. Se aprobă conform anexei nr. 2 Regulamentul privind clasificarea pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale.
    3. Pentru 14 mii ha păduri din gestiunea Asociaţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva", clasificate pînă la adoptarea Codului silvic în grupa II, se stabileşte categoria funcţională a grupei I "Păduri cu funcţii de protecţie a solurilor".
    4. Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva", de comun acord cu Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător, după primirea în fondul forestier a terenurilor silvice aflate în gestiunea primăriilor şi întreprinderilor agricole, va atribui pădurilor în cauză categoriile funcţionale corespunzătoare, conform Regulamentului privind clasificarea pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale.
    5. Se abrogă hotărîrile Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 368 din 16 decembrie 1975 "Despre distribuirea fondului forestier de stat al R.S.S. Moldoveneşti pe grupe" şi nr. 33 din 25 ianuarie 1983 "Despre precizarea clasificării pe categorii funcţionale a pădurilor aflate în gestiunea Ministerului Gospodăriei Forestiere al R.S.S. Moldoveneşti".

    PRIM-MINISTRU
    REPUBLICII MOLDOVA                              Ion CIUBUC

    Chişinău, 30 octombrie 1997.
    Nr. 1008.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1008
din 30 octombrie 1997
Categoriile funcţionale de clasificare
a fondului forestier naţional
----------------------------------------------------+-----------------
            Categoriile funcţionale                 |   Suprafaţa
                                                    |    (mii ha)
----------------------------------------------------+-----------------
1. Păduri cu funcţii de protecţie a apelor                4,9
2. Păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor
   şi solurilor                                           21,9
3. Păduri cu funcţii de protecţie contra factorilor
   climatici şi industriali dăunători                     157,3
4. Păduri cu funcţii de recreere                          95,9
5. Păduri de interes ştiinţific şi cu funcţii de
   ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier       44,1

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1008
din 30 octombrie 1997

R E G U L A M E N T U L
privind clasificarea pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind clasificarea pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale (denumit în continuare Regulamentul) este elaborat în conformitate cu Codul silvic în scopul stabilirii modului, condiţiilor şi indicilor unici de clasificare a pădurilor pe categorii funcţionale şi desemnare a sectoarelor de pădure cu regim limitat de folosinţă. Aplicarea şi respectarea prezentului Regulament este obligatorie la clasificarea pe categorii funcţionale a tuturor terenurilor din fondul forestier naţional.
    2. Conform articolului 14 al Codului silvic, pădurile fondului forestier naţional sînt clasificate potrivit importanţei lor în grupa I funcţională, avînd în exclusivitate funcţii de protecţie a mediului înconjurător.
    3. În conformitate cu articolul 15 al Codului silvic, clasificarea pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale se efectuează în modul stabilit de Guvern, la propunerile organelor silvice de stat şi autorităţilor de stat pentru protecţia mediului înconjurător.
    4. Fiind o componentă a fondului forestier, categoria funcţională a pădurii include atît terenuri acoperite, cît şi neacoperite cu păduri şi este clasificată (divizată) potrivit punctului 3 al prezentului Regulament, reieşind din importanţa funcţiilor exercitate - de protecţie a apelor, sanitaro-igienice, de recreere, cu valoare ştiinţifică şi istorică etc. - pentru folosirea în unul din scopurile menţionate. Toate pădurile desemnate în modul stabilit pentru folosirea în aceleaşi scopuri sînt clasificate în aceeaşi categorie funcţională.
    Regimul de gospodărire şi realizare a folosinţelor în păduri este stabilit în dependenţă de scopul principal al categoriei funcţionale a pădurii conform regulilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi altor acte normative, elaborate de organele silvice de stat potrivit legislaţiei în vigoare.
II. Clasificarea pădurilor pe grupe
şi categorii funcţionale
    5. Conform dispoziţiilor Codului silvic şi în raport cu importanţa economică, amplasarea şi funcţiile ce le revin, pădurile din fondul forestier naţional sînt clasificate în următoarele categorii funcţionale:
    A. Păduri cu funcţii de protecţie a apelor:
    a) perdelele forestiere de protecţie de pe versanţii rîurilor, rîuleţelor, lacurilor, lacurilor de acumulare şi ai altor bazine acvatice;
    B. Păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor şi solurilor:
    a) pădurile antierozionale;
    b) perdelele forestiere de protecţie limitrofe căilor ferate;
    c) perdelele forestiere de protecţie limitrofe drumurilor auto de interes naţional;
    C. Păduri cu funcţii de protecţie contra factorilor climatici şi industriali dăunători:
    a) perdelele forestiere de protecţie a terenurilor agricole;
    b) pădurile de stepă, pădurile de la limita dintre stepă şi silvostepă, cu excepţia zăvoaielor şi pădurilor de luncă din aceste zone;
    c) trupurile de pădure dispersate cu suprafeţe sub 50 ha, situate în zona de cîmpie;
    d) sectoare silvice deosebit de valoroase;
    D. Păduri cu funcţii de recreere:
    a) pădurile zonelor verzi din jurul oraşelor şi altor localităţi, inclusiv sectoarele de păduri-parc din aceste zone;
    b) pădurile din prima şi a doua zonă de protecţie sanitară a surselor de aprovizionare cu apă;
    c) pădurile din zonele de protecţie sanitară a staţiunilor balneoclimaterice şi a sanatoriilor;
    d) pădurile urbane şi pădurile-parc;
    E. Păduri de importanţă ştiinţifică şi de conservare a genofondului şi ecofondului silvic:
    a) pădurile din rezervaţiile naturale;
    b) pădurile din parcurile naţionale şi naturale;
    c) sectoarele de pădure aflate în regim de rezervaţie;
    d) pădurile de importanţă ştiinţifică sau istorico-culturală;
    e) pădurile declarate monumente ale naturii;
    f) plantaţiile silvice cu pomi fructiferi.
    6. Concomitent cu clasificarea pădurilor pe categoriile funcţionale corespunzătoare, sînt determinate şi hotarele terenurilor împădurite şi neîmpădurite din fondul silvic, încadrate în fiecare categorie funcţională.
    7. Un masiv forestier sau un sector silvic poate fi încadrat numai în una din categoriile funcţionale indicate în punctul 5 al prezentului Regulament.
    8. În limitele teritoriului rezervaţiilor naturale, parcurilor naţionale şi naturale, monumentelor naturii, sectoarelor de pădure aflate în regim de rezervaţie, al pădurilor de importanţă ştiinţifică sau istorico-culturală, al pădurilor urbane sau pădurilor-parc alte categorii funcţionale nu se atribuie.
    9. În cazurile cînd arboreturile ce cresc pe un anumit teritoriu îndeplinesc concomitent cîteva funcţii de protecţie, ele se vor încadra în acea categorie funcţională, pentru care este stabilit regimul cel mai strict de gospodărire şi realizare a folosinţelor silvice (în cazul cînd arboreturile se află deja într-un regim similar, lor li se va atribui categoria funcţională de maximă importanţă), adică vor fi încadrate în categorii funcţionale cu numărul de ordine inferior, precum urmează:
    1) păduri din prima şi a două zonă de protecţie sanitară a surselor de alimentare cu apă;
    2) păduri din prima şi a doua zonă de protecţie sanitară a staţiunilor balneoclimaterice şi a sanatoriilor;
    3) sectoare silvice deosebit de valoroase;
    4) păduri antierozionale;
    5) plantaţii silvice cu pomi fructiferi;
    6) perdele forestiere de protecţie limitrofe căilor ferate;
    7) perdele forestiere de protecţie limitrofe drumurilor auto de interes naţional;
    8) păduri din a treia zonă de protecţie sanitară a staţiunilor balneoclimaterice şi a sanatoriilor;
    9) păduri din zonele verzi ale oraşelor şi ale altor localităţi;
    10) perdele forestiere de protecţie a rîurilor, rîuleţelor, lacurilor, lacurilor de acumulare şi a altor bazine acvatice.
    În cazul cînd în pădurile încadrate în una din categoriile funcţionale sus-enumerate se află monumente ale naturii, sectoare silvice aflate în regim de rezervaţie, păduri de importanţă ştiinţifică sau istorico-culturală, acestora li se vor atribui categorii funcţionale separate.
    10. Determinarea categoriilor funcţionale ale pădurilor şi înaintarea demersurilor privind atribuirea efectivă a acestora se efectuează de către organele silvice de stat şi autorităţile de stat pentru protecţia mediului înconjurător în conformitate cu indicii, prescripţiile şi condiţiile prevăzute în prezentul Regulament.
    Perimetrul unui sector de pădure, ce urmează să fie încadrat în una din categoriile funcţionale, trebuie, în limita posibilităţilor, să corespundă cu hotarele naturale ale acestuia, cu liniile parcelare, liniile electrice şi de comunicaţie, hotarele subparcelelor şi alte elemente, excluzîndu-se devierile esenţiale de la normativele stabilite sau de la cele determinate prin cercetări. Totodată, nu se recomandă clasificarea într-o categorie funcţională aparte a sectoarelor mici de pădure care, potrivit indicilor şi criteriilor pentru delimitarea sectoarelor silvice de protecţie specială cu regim limitat de gospodărire din anexa nr. 3 la prezentul Regulament, pot fi clasificate drept sectoare de pădure cu regim limitat de gospodărire.
    În funcţie de categoria funcţională solicitată, ministerele, departamentele şi organizaţiile interesate înaintează demersurile în cauză, la care anexează fundamentarea tehnico-ştiinţifică şi economică a propunerilor privind clasificarea pădurilor pe categorii funcţionale, precum şi materialele şi documentele cartografice, de evidenţă sau de altă natură, necesare pentru examinarea demersurilor.
    Demersurile privind clasificarea pădurilor pe categorii funcţionale sînt prezentate Guvernului spre examinare numai după ce ele au fost corelate cu ministerele şi departamentele de resort şi au primit avizul favorabil al organelor silvice de stat şi autorităţilor de stat pentru protecţia mediului înconjurător.
    După adoptarea hotărîrii respective a Guvernului privind clasificarea pădurilor pe categorii funcţionale, se vor face schimbările cuvenite în materialele cartografice şi se vor demarca hotarele pe teren.
    Lista şi conţinutul documentelor şi argumentărilor necesare pentru prezentarea demersurilor privind clasificarea pădurilor pe categorii funcţionale şi modul de întocmire a acestora sînt aprobate prin hotărîre de Guvern.
    11. Clasificarea pe categorii funcţionale a pădurilor din zona de frontieră şi particularităţile realizării folosinţelor în acestea se stabilesc de către organele silvice de stat, cu acordul conducerii Departamentului Poliţiei de Frontieră.
    [Pct.11 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
III. Clasificarea pădurilor cu funcţii
de protecţie a apelor
    12. Pădurile care exercită funcţii de protecţie a apelor şi sînt situate pe versanţii rîurilor, rîuleţelor, lacurilor, lacurilor de acumulare şi ai altor obiecte acvatice ori amplasate nemijlocit în apropierea albiei rîului sau a malului unui bazin acvatic, iar în cazul unei lunci neîmpădurite - în apropierea luncii rîului (rîuleţului) - sînt clasificate în categoria perdelelor forestiere de protecţie potrivit criteriilor de clasificare a pădurilor, indicate în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    Lăţimea perdelelor forestiere de protecţie este stabilită conform normativelor din sus-numita anexă.
    13. Demersurile privind încadrarea pădurilor în perdelele forestiere de protecţie de pe versanţii rîurilor, rîuleţelor, lacurilor, lacurilor de acumulare şi ale altor obiecte acvatice sînt înaintate de organele de stat care reglementează folosirea şi protecţia apelor.
IV. Clasificarea pădurilor cu funcţii de
protecţie a terenurilor şi solurilor
    14. Pădurile naturale şi de provenienţă artificială, situate pe versanţii rîpilor, pe grohotişuri, pe terenuri cu unghiul de înclinare de peste 25 grade, precum şi pădurile ce cresc pe substraturi de fliş, pe nisipuri sau denudări de roci, cu unghiul de înclinare de peste 20 grade, se încadrează în categoria pădurilor antierozionale.
    La această categorie pot fi raportate şi pădurile naturale şi de provenienţă artificială, plantate în carierele recultivate, dacă ele au o deosebită însemnătate antierozională şi de protecţie.
    Criteriile de clasificare a pădurilor antierozionale sînt indicate în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    Demersurile privind încadrarea masivelor în păduri antierozionale sînt înaintate de către autorităţile silvice de stat, organele de stat de protecţie a mediului şi structurile de stat de dirijare a agriculturii.
    15. În categoria perdelelor forestiere de protecţie limitrofe căilor ferate sînt încadrate pădurile situate de-a lungul căilor ferate existente şi a celor în curs de construcţie, păduri constituite din parcele întregi, amplasate de fiecare parte a acostamentului căii ferate.
    16. Pădurile constituite din parcele întregi situate de-a lungul drumurilor auto de interes naţional, existente şi în curs de construcţie, se încadrează în perdelele forestiere de protecţie limitrofe drumurilor auto.
    17. Demersul privind încadrarea pădurilor în aceste două categorii funcţionale se înaintează de către Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor.
V. Clasificarea pădurilor cu funcţii de protecţie
contra factorilor climatici şi industriali dăunători
    18. Se clasifică în categoria perdelelor forestiere de protecţie a solurilor pădurile naturale şi arboreturile create artificial, care sînt amplasate pe terenurile agricole, în jurul obiectivelor industriale şi localităţilor şi exercită funcţii de protecţie a solurilor, de ameliorare a climei şi de altă natură.
    19. În categoria pădurilor de stepă şi a pădurilor aflate la limita dintre zonele de stepă şi silvostepă (cu excepţia zăvoaielor şi pădurilor de luncă din aceste zone) se încadrează sectoarele de pădure din zona de stepă şi cele de la limita dintre zonele de stepă şi silvostepă, care îndeplinesc importante funcţii de protecţie.
    20. În categoria trupurilor de pădure dispersate, situate în spaţii neîmpădurite de cîmpie, sînt clasificate sectoarele de pădure dispersate cu o suprafaţă de pînă la 50 ha, care îndeplinesc funcţii de protecţie.
    21. În categoria sectoarelor de pădure deosebit de valoroase se încadrează pădurile unice după compoziţia lor, incluzînd specii endemice şi relicte, păduri unice după productivitatea şi proprietăţile genetice, precum şi pădurile cu importante funcţii de protecţie, exercitate în condiţii naturale dificile.
    22. Înaintarea demersurilor privind divizarea pădurilor în sus-numitele categorii funcţionale o fac autorităţile silvice de stat şi structurile de stat pentru dirijarea agriculturii.
VI. Clasificarea pădurilor pe categorii
funcţionale de păduri cu funcţii de recreere
    23. La pădurile zonelor verzi sînt raportate pădurile, situate în afara perimetrelor municipiilor (oraşelor) sau în jurul municipiilor (oraşelor) şi altor localităţi, al întreprinderilor industriale sau în apropierea acestora, care îndeplinesc importante funcţii de protecţie, sanitaro-igienice şi de asanare şi care servesc drept locuri de odihnă a populaţiei.
    Zonele verzi sînt divizate în secţia pădurilor-parc şi secţia de gospodărire silvică. În secţia pădurilor-parc sînt încadrate sectoarele cele mai pitoreşti de pădure, favorabile pentru recreere şi vizitate frecvent de populaţie. În interiorul secţiei pădurilor-parc alte categorii funcţionale nu se divizează.
    Suprafaţa zonelor verzi şi a secţiilor pădurilor-parc din cadrul acestora sînt stabilite în dependenţă de numărul locuitorilor, gradul de împădurire a teritoriului, condiţiile naturale şi climaterice.
    Amplasarea zonelor verzi şi a pădurilor-parc din cadrul acestora se realizează ţinîndu-se cont de suprafeţele silvice existente, condiţiile naturale concrete, amplasarea obiectelor industriale, locurile de agrement ale populaţiei, precum şi de zonele de protecţie sanitară a instituţiilor balneoclimaterice sau sanatoriilor din suburbiile oraşelor (case de odihnă, pensiuni etc.).
    În cazurile cînd o parte din pădurile limitrofe oraşelor sau altor localităţi şi întreprinderilor industriale sînt încadrate în alte categorii funcţionale (pădurile din prima şi a doua zonă de protecţie sanitară a surselor de aprovizionare cu apă, precum şi din zonele de protecţie sanitară a staţiunilor balneoclimaterice, pădurile rezervaţiilor etc.), atare păduri, conform punctului 9 al prezentului Regulament, nu se includ în zonele verzi, dar se iau în considerare la stabilirea suprafeţei acestora, deoarece îndeplinesc aceleaşi funcţii sanitaro-igienice şi de asanare, şi o bună parte din ele (cu excepţia rezervaţiilor, primelor zone de protecţie a surselor de alimentaţie cu apă şi a staţiunilor balneoclimaterice) poate fi folosită, de regulă, în scopuri de recreere. În cazurile cînd aceste zone includ suprafeţe împădurite restrînse, pădurile zonelor verzi pot fi clasificate integral în categoria pădurilor-parc.
    24. În pădurile zonelor de protecţie sanitară a surselor de aprovizionare cu apă sînt încadrate pădurile, situate în hotarele zonelor întîia şi a doua de protecţie sanitară a surselor de aprovizionare cu apă, hotare stabilite conform legislaţiei în vigoare.
    Pădurile, aflate în limitele zonei a treia de protecţie sanitară a surselor de aprovizionare cu apă, se încadrează în categoria funcţională corespunzătoare conform indicilor şi modului, stabiliţi de prezentul Regulament.
    Ţinînd cont de faptul că în pădurile din prima şi a doua zonă de protecţie sanitară a surselor de aprovizionare cu apă sînt permise doar tăierile de îngrijire şi cele sanitare, la stabilirea perimetrelor acestora este necesar să se argumenteze minuţios suprafaţa şi limitele lor.
    25. În categoria pădurilor zonelor de protecţie sanitară a staţiunilor balneoclimaterice şi a sanatoriilor sînt încadrate pădurile amplasate în limitele zonelor de protecţie sanitară a staţiunilor balneoclimaterice şi a sanatoriilor, stabilite conform legislaţiei în vigoare.
    Reieşind din diversele prescripţii ale regimului de gospodărire şi folosinţă a pădurilor sus-menţionate, în cadrul acestora sînt divizate două categorii funcţionale:
    a) pădurile din prima şi a doua zonă de protecţie sanitară a staţiunilor balneoclimaterice şi sanatoriilor;
    b) pădurile din zona a treia de protecţie sanitară a staţiunilor balneoclimaterice şi sanatoriilor.
    În aceste categorii funcţionale se clasifică pădurile amplasate în limitele zonelor corespunzătoare de protecţie sanitară a staţiunilor balneoclimaterice şi sanatoriilor.
    26. La categoria pădurilor urbane se raportează pădurile amplasate în perimetrele municipiilor şi oraşelor.
    De regulă, pădurile urbane sînt clasificate odată cu stabilirea limitelor (extravilanelor) municipiilor şi oraşelor.
    27. În pădurile-parc sînt încadrate pădurile care se află în gestiunea organelor administraţiei publice locale şi sînt situate în limitele (extravilanele) municipiilor şi oraşelor.
    28. Demersul privind atribuirea categoriilor funcţionale menţionate este înaintat de organele administraţiei publice locale, autorităţile de stat pentru protecţia mediului înconjurător şi organele silvice de stat.
VII. Clasificarea pe categorii funcţionale
a pădurilor cu valoare ştiinţifică şi de conservare
a genofondului şi ecofondului forestier
    29. În categoria pădurilor rezervaţiilor naturale de stat se raportează toate pădurile amplasate pe teritoriul rezervaţiilor naturale de stat, constituite conform legislaţiei în vigoare.
    30. La categoria pădurilor-parcuri naţionale şi naturale se raportează pădurile amplasate pe teritoriul parcurilor naţionale şi naturale de stat, constituite conform legislaţiei în vigoare.
    31. Sectoarele de pădure aflate în regim de rezervaţie includ sectoarele de pădure constituite din specii de arbori, arbuşti şi plante, între care specii relicte sau endemice, care au o valoare deosebită şi necesită să fie conservate.
    32. În categoria pădurilor cu valoare ştiinţifică sau istorică sînt încadrate pădurile, situate în teritoriul rezervaţiilor culturale şi istorice, complexelor memoriale sau în locurile în cares-au produs importante evenimente istorice, pădurile amplasate în zonele de protecţie a monumentelor istorice, arheologice, arhitectonice, precum şi pădurile care constituie obiectul cercetărilor de durată în domeniul silviculturii.
    33. În categoria pădurilor-monumente naturale sînt încadrate sectoarele de pădure sau masivele silvice separate, unice după compoziţia, productivitatea, structura şi alte particularităţi naturale ale lor, precum şi suprafeţele neîmpădurite, ce prezintă o valoare deosebită pentru scopuri de gospodărire, ştiinţifice sau cultural-estetice.
    34. În categoria plantaţiilor silvice pomicole pot fi raportate pădurile naturale sau de provenienţă artificială din fondul forestier, în compoziţia cărora sînt specii valoroase de arbori şi arbuşti baci-fructiferi şi nuciferi într-un volum ce prezintă interes de gospodărire.
    35. Demersurile privind clasificarea masivelor în categoriile funcţionale menţionate în acest capitol sînt înaintate de Academia de Ştiinţe a Moldovei, organele administraţiei publice locale, autorităţile silvice de stat şi cele pentru protecţia mediului înconjurător.
VIII. Delimitarea sectoarelor silvice de protecţie
specială cu regim limitat de gospodărire
    36. Delimitarea sectoarelor silvice de protecţie specială cu regim limitat de gospodărire se realizează conform indicilor şi criteriilor specificate în anexa nr. 3 la prezentul Regulament, care pot fi detalizate şi diferenţiate în Regulile de efectuare a tăierilor silvice potrivit condiţiilor naturale şi normativelor, cuprinse în anexa menţionată.
    În sectoare silvice de protecţie socială cu regim limitat de gospodărire pot fi încadrate, de asemenea, pădurile care exercită importante funcţii antierozionale, dacă acestea, din cauza suprafeţelor mici şi dispersităţii lor, nu au fost clasificate în categoria funcţională a pădurilor antierozionale. Delimitarea acestora se va face conform criteriilor stabilite în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    37. Sectoarele silvice de protecţie specială cu regim limitat de gospodărire sînt delimitate de către organele silvice de stat în temeiul materialelor de amenajament silvic şi ale cercetărilor speciale.

Anexa nr. 1
la Regulamentul privind clasificarea
pădurilor pe grupe şi categorii
funcţionale

C R I T E R I I L E
de clasificare în categoria perdelelor forestiere
de protecţie a pădurilor de pe versanţii rîurilor,
rîuleţelor, lacurilor, lacurilor de acumulare şi
ai altor obiecte acvatice
    1. În perdelele forestiere de protecţie sînt incluse pădurile de pe versanţii rîurilor, rîuleţelor, lacurilor, lacurilor de acumulare şi ai altor obiecte acvatice.
    2. Perdelele forestiere de protecţie sînt delimitate limitrof rîurilor cu lungimea de peste 25 km şi în jurul lacurilor (iazurilor) şi lacurilor de acumulare, rezervîndu-li-se o suprafaţă de peste 100 ha din terenurile fondului forestier, independent de tipul de proprietate, gestiune sau folosinţă asupra acestora.
    Pe rîurile cu lungimea de pînă la 25 km sînt divizate sectoare de pădure cu regim limitat de gospodărire, benzile cărora vor atinge lăţimea de 15 m.
    3. Pe rîurile fără luncă sau pe sectoarele de rîuri cu luncă neevidenţiată, lăţimea perdelelor forestiere de protecţie este determinată, conform prezentelor Criterii, de la maluri - de la muchia taluzului riveran al albiei, iar în cazul împărţirii albiei rîului în braţe - de la malul braţului exterior.
    De-a lungul rîurilor cu luncă evidenţiată, lăţimea perdelelor forestiere de protecţie se constituie din lăţimea luncii şi a perdelei forestiere limitrofe, care se determină conform prezentelor Criterii.
    La izvoarele rîurilor cu lungimea de peste 25 km, în perdele forestiere de protecţie sînt încadrate pădurile de pe o rază egală cu lăţimea perdelelor forestiere de protecţie, stabilite pentru acele rîuri.
    La clasificare, hotarul exterior al perdelelor forestiere de protecţie trebuie să coincidă, pe cît este posibil, cu hotarele naturale sau liniile parcelare, electrice etc.
    4. În jurul lacurilor şi lacurilor de acumulare lăţimea perdelelor forestiere de protecţie va fi egală cu lăţimea perdelelor stabilite pentru rîurile care se varsă sau curg din aceste bazine acvatice.
    În cazurile cînd în aceste bazine acvatice se varsă sau din ele curg cîteva rîuri, perdelele forestiere de protecţie ale acestora vor avea lăţimea perdelelor cuvenite rîului celui mai lat.
    5. Perdelele forestiere de protecţie a malurilor se formează în limitele perdelei forestiere de protecţie a apei şi, în mod obligatoriu, pe malurile supuse eroziunii, ale rîurilor şi bazinelor acvatice, astfel:

Tabela 1
Lăţimea perdelelor forestiere
 de protecţie a malurilor
--------------------+----------------------------------------------
Lungimea rîului,  |  Lăţimea perdelei forestiere de protecţie
      km          |       în funcţie de tipul malului, m
                  +--------------+--------------+--------------------
                  |   convex     |   concav     |   rectiliniu
------------------+--------------+---------------+--------------------
Pînă la 50                15             20              15
51-100                    20             30              20
101-200                   30             50              30
Peste 200                 40             70              40
    6. Lăţimea perdelelor forestiere de protecţie amplasate pe versanţii rîurilor se stabileşte în dependenţă de lungimea rîurilor precum urmează:
Tabela 2
Lăţimea perdelelor forestiere amplasate  
pe versanţii rîurilor, rîuleţelor
--------------------+-----------------------------------------------
Lungimea rîului,  | Lăţimea perdelelor forestiere de protecţie, m
rîuleţului, km    |
--------------------+-----------------------------------------------
Între 25-100                      cel puţin 20
101-200                           cel puţin 50
peste 200                         cel puţin 100
Prut şi Nistru                    300
Anexa nr. 2
la Regulamentul privind clasificarea
pădurilor pe grupe şi categorii
funcţionale
C R I T E R I I L E
de clasificare a pădurilor antierozionale
----+----------------------------------+-----------------------------------
Nr. |Denumirea categoriilor de păduri  |Criterii de clasificare a masivelor
d/o |           antierozionale         |în categorii de păduri antierozio-
    |                                  |nale şi sectoare silvice de protec-
    |                                  |ţie specială cu regim limitat de    
    |                                  |gospodărire
----+----------------------------------+-----------------------------------
1. Pădurile situate pe terenuri cu      Sînt încadrate pădurile amplasate
    eroziune în adîncime (rîpi)         în limitele rîpilor (ravenelor) şi
                                        fîşiile de păduri cu lăţimea de 50
                                        m limitrofe malului ravenei
2. Pădurile situate pe grohotişuri      Sînt încadrate pădurile amplasate
                                        pe suprafeţe, din care peste 1/3
                                        sînt ocupate cu stîncării, pietri-
                                        şuri şi grohotişuri, precum şi ben-
                                        zile de pădure cu lăţimea de 50 m 
                                        amplasate în jurul acestor sectoare
3. Pădurile situate pe teritoriul       Pădurile situate pe teritoriul ca-
    carierelor recultivate              rierelor recultivate pot fi înca-
                                        drate în pădurile antierozionale în
                                        întregime sau parţial în cazurile
                                        cînd au importanţă esenţială anti-
                                        erozională şi de protecţie
4. Benzile de pădure limitrofe          Sînt încadrate benzile de pădure cu
    malurilor ravenelor şi ale          lăţimea de 50 m, limitrofe malurilor
    vîlcelelor                          rîpilor şi vîlcelelor.
  
    Notă.
    Pădurile specificate în prezenta anexă, dacă sînt situate pe suprafeţe neînsemnate sau sînt puternic dispersate, nu vor fi clasificate într-o categorie funcţională aparte, ci se vor raporta la sectoarele silvice de protecţie specială cu regim limitat de gospodărire.

Anexa nr. 3
la Regulamentul privind clasificarea
pădurilor pe grupe şi categorii
funcţionale
INDICII ŞI CRITERIILE
pentru delimitarea sectoarelor silvice de protecţie  
specială cu regim limitat de gospodărire
----+------------------------------------+-----------------------------------
Nr. |Denumirea şi indicii sectoarelor    |Criteriile pentru delimitarea sec-
d/o |silvice de protecţie specială cu    |toarelor silvice de protecţie spe-
    |regim limitat de gospodărire        |cială cu regim limitat de gospodă-
    |                                    |rire
----+------------------------------------+-----------------------------------
1   |                2                   |                    3
---+-------------------------------------+-----------------------------------
1. Lizierele pădurii limitrofe sec-        Lizierele pădurii cu lăţimea de
    toarelor neîmpădurite                  100 m, limitrofe sectoarelor ne-
                                           împădurite
2. Mici sectoare de pădure amplasate       Sectoare de pădure cu suprafaţa de
    între spaţii neîmpădurite              pînă la 50 ha amplasate între spa-
                                           ţii neîmpădurite.
3. Sectoare de pădure amplasate pe         Pădurile limitrofe malurilor rîpi-
    versanţii ravenelor şi vîlcelelor      lor şi vîlcelelor la distanţa de  
                                           50 m (sînt delimitate în cazul ne-
                                           includerii acestora în pădurile
                                           antierozionale)
4. Sectoarele de pădure amplasate          Sectoarele de pădure amplasate pe
    în jurul izvoarelor, rîurilor,         o rază de pînă la 150 m în jurul
    şi pîraelor                            izvorului, în dependenţă de con-
                                           diţiile geologice, hidrologice,
                                           pedologice şi de alte condiţii na-
                                           turale (sînt delimitate indiferent
                                           de stabilirea pe malurile rîului a
                                           perdelelor forestiere de protecţie)
5. Sectoare de protecţie a maluri-         Benzi de pădure cu lăţimea de pînă
    lor bazinelor acvatice                 la 150 m de pe malurile rîurilor,
                                           canalelor, lacurilor şi altor ba-
                                           zine acvatice, în dependenţă de
                                           condiţiile geologice, hidrologice
                                           etc. (sînt delimitate indiferent 
                                           de prezenţa pe malurile bazinelor
                                           acvatice ale perdelelor forestiere 
                                           de protecţie)
6. Lizierele pădurilor limitrofe că-       Lizierele pădurii cu lăţimea de
    ilor ferate, drumurilor auto de        pînă la 50 m (în dependenţă de con-
    auto de interes naţional               diţiile locale), limitrofe căilor
                                           ferate şi drumurilor auto (sînt  
                                           delimitate în cadrul perdelelor
                                           forestiere de protecţie amplasate
                                           limitrof căilor de comunicaţie
                                           menţionate)
7. Sectoarele de pădure din jurul          Sectoarele de pădure amplasate pe
    sanatoriilor, caselor de odihnă,       o rază de 500 m în jurul sanato-
    bazelor turistice, taberelor de        riilor, caselor de odihnă, bazelor
    odihnă şi altor instituţii bal-        turistice, taberelor de odihnă şi
    neoclimaterice                         altor instituţii balneoclimaterice
                                           (sînt delimitate dacă acestea nu 
                                           sînt amplasate în limitele primei
                                           şi a doua zone de protecţie sani-
                                           tară a staţiunilor balneoclimate-
                                           rice şi a sanatoriilor sau în pă-
                                           durile altor categorii funcţionale
                                           cu regim similar de gospodărire)
8. Sectoarele de pădure amplasate în       Sectoarele de pădure amplasate pe
    jurul izvoarelor de apă minerală       o rază de 500 de m în jurul izvoa-
    folosită în scopuri curative sau       relor de apă minerală (sînt deli-
    folosibilă în perspectivă              mitate în cazul cînd izvorul de
                                           apă minerală nu este amplasat în
                                           limitele primei sau a doua zonă de
                                           protecţie sanitară a staţiunilor
                                           balneoclimaterice sau în păduri  
                                           din alte categorii funcţionale cu
                                           acelaşi regim de gospodărire)
9. Sectoarele de pădure, în compo-         Sectoarele de pădure în compoziţia
    ziţia cărora sînt atestate spe-        cărora cresc specii de arbori, ar-
    cii relicte şi endemice                buşti şi plante relicte şi endemi-
                                           ce, cu valoare ştiinţifică sau 
                                           istorică (sînt delimitate în cazul
                                           neîncadrării acestora în categorii
                                           funcţionale aparte)
10. Sectoarele de pădure cu impor-         Rezervaţii de seminţe, plantaţii
    tanţă specială de gospodărire          nucifere şi bacifructifere şi alte
                                           sectoare de pădure cu importanţă  
                                           specială de gospodărire (sînt deli-
                                           mitate în cazul neîncadrării în
                                           categorii funcţionale aparte)
11. Benzile de pădure limitrofe ma-        Benzile de pădure cu lăţimea de 50
    lurilor alunecărilor de teren          m, limitrofe malurilor alunecărilor
                                           de teren (sînt delimitate dacă
                                           acestea nu sînt încadrate în păduri
                                           antierozionale)
Note:
    1. În cadrul sectoarelor silvice de protecţie specială cu regim limitat de gospodărire sînt incluse, se asemenea, pădurile menţionate în anexa nr. 2 la prezentul Regulament în cazul cînd acestea au suprafeţe mici, sînt puternic dispersate şi nu au fost încadrate în categoria pădurilor antierozionale. Suprafeţele acestor sectoare se stabilesc conform criteriilor specificate în anexa nominalizată.
    2. În pădurile rezervaţiilor naturale, parcurilor naţionale şi naturale, sectoarelor aflate în regim de rezervaţie, pădurile cu valoare ştiinţifică sau istorico-culturală, pădurile monumentelor naturale, pădurile-parc, plantaţiile silvice bacifructifere, pădurile urbane, secţia pădurilor-parc din cadrul zonelor verzi, în pădurile din prima şi a doua zonă de protecţie sanitară a surselor de aprovizionare cu apă sau a staţiunilor balneoclimaterice şi a sanatoriilor, pădurile antierozionale şi sectoarele deosebit de valoroase de pădure, sectoare silvice de protecţie specială cu regim limitat de gospodărire nu se delimitează, deoarece în categoriile funcţionale sus-enumerate este stabilit un regim similar de gospodărire şi realizare a folosinţelor silvice sau chiar mai drastic decît în acest tip de sectoare.