HGM1378/2002
ID intern unic:  299030
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1378
din  28.10.2002
despre aprobarea Regulamentului cu privire la
Zona Economică Liberă "Ungheni-Business"
Publicat : 31.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 146-148     art Nr : 1514

    MODIFICAT
   
HG1052 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1139
    HG295 din 23.04.14, MO104-109/06.05.14 art.326
    HG139 din 29.02.12, MO42-45/02.03.12 art.165


   
NOTĂ:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1052 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1139
    În conformitate cu articolul 2 alin.(2) al Legii privind Zona Economică Liberă "Ungheni-Business" nr.1295-XV din 25 iulie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.113-114, art.898) Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul cu privire la Zona Economică Liberă "Ungheni-Business" (se anexează).

    PRIM-MINISTRU
    Republicii Moldova                                        Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                         Ştefan Odagiu
    Ministrul finanţelor                                         Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                             Ion Morei

    Chişinău, 28 octombrie 2002.
    Nr. 1378.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1378
din 28 octombrie 2002
REGULAMENTUL
cu privire la Zona Economică Liberă
"Ungheni-Business"
1. Regulamentul cu privire la Zona Economică Liberă "Ungheni-Business" (în continuare - Regulamentul) a fost elaborat în conformitate cu Legea cu privire la zonele economice libere nr.440-XV din 27 iulie 2001 şi Legea privind Zona Economică Liberă "Ungheni-Business" nr.1295-XV din 25 iulie 2002.
2. Zona Economică Liberă "Ungheni-Business" (în continuare - zona liberă) este creată în limitele teritoriului administrat de Primăria mun.Ungheni pe termen de 42 ani.
    [Pct.2 modificat prin HG139 din 29.02.12, MO42-45/02.03.12 art.165]
3. Suprafaţa şi configuraţia zonei libere sînt determinate prin Legea privind Zona Economică Liberă "Ungheni-Business" nr.1295-XV din 25 iulie 2002 şi de planurile cadastrale, elaborate în conformitate cu legislaţia cadastrală.
4. Zona liberă este administrată de către organul de stat - administraţia zonei libere (în continuare - Administraţia), care are statut de persoană juridică şi activează pe principii de autofinanţare.
Activitatea Administraţiei este reglementată conform Legii cu privire la zonele economice libere nr.440-XV din 27 iulie 2001 şi actele normative, aprobate în conformitate cu această lege.
5. Administraţia utilizează mijloacele financiare obţinute pentru întreţinerea aparatului său şi pentru dezvoltarea zonei libere.
    
[Pct.5 modificat prin HG295 din 23.04.14, MO104-109/06.05.14 art.326]
6. Administrația este condusă de un administrator principal desemnat în funcţie, pe bază de concurs, prin ordin al ministrului economiei și infrastructurii pe un termen de 5 ani.
    [Pct.6 în redacția HG1052 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1139]
    [Pct.6 modificat prin HG295 din 23.04.14, MO104-109/06.05.14 art.326]
   
61. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului cu privire la desemnarea în funcţie, încheie cu administratorul principal un contract, în care sînt determinate funcțiile, drepturile şi obligațiile acestuia, inclusiv cuantumul și procedura salarizării, conform prevederilor Legii nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere.
    [Pct.61 introdus prin HG1052 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1139]
7. În baza Regulamentului-tip privind salarizarea personalului administraţiilor zonelor economice libere, aprobat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, administratorul principal aprobă regulamentul privind salarizarea personalului administraţiei zonei libere „Ungheni-Business”, coordonat în prealabil cu ministerul.
    [Pct.7 în redacția HG1052 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1139]
    [Pct.8 abrogat prin HG1052 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1139]
   
[Pct.8 modificat prin HG295 din 23.04.14, MO104-109/06.05.14 art.326]
    9. În contract va fi menţionată informaţia prevăzută la punctul 61.
    [Pct.9 în redacția HG1052 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1139]
10. Părţile pot modifica şi  completa contractul prin înţelegere reciprocă sau în scopul aducerii acestuia în conformitate cu cerinţele legii.
11. Ministerul Economiei și Infrastructurii exercită controlul asupra respectării contractului şi asupra executării obligaţiunilor sale de către administratorul principal.
12. Administratorul principal este obligat să informeze din timp Ministerul Economiei și Infrastructurii despre rezultatele tuturor controalelor activităţii financiar-economice ale Administraţiei, inclusiv concluziile auditului.
13. În cazul depistării unor încălcări ale contractului de către administratorul principal, Ministerul Economiei și Infrastructurii este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru lichidarea acestor încălcări.
14. Administratorul principal poartă răspundere pentru orice încălcare a prevederilor contractului, precum şi a prevederilor legislaţiei care reglementează domeniul zonelor economice libere, iar Ministerul Economiei și Infrastructurii aplică sancțiuni disciplinare conform legislației muncii.
   
[Pct.14 în redacția HG1052 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1139]
15. Administratorul principal, cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii, aprobă structura Administraţiei, devizul de cheltuieli şi statele de personal.
Administratorul principal angajează şi concediază personalul Administraţiei, îi aplică stimulente şi sancţiuni, aprobă obligaţiunile de funcţie ale subdiviziunilor şi personalului, emite ordine şi dispoziţii în limitele competenţelor sale, semnează contracte şi reprezintă Administraţia fără procură.
16. Pentru cazuri de lipsă administratorul principal îşi desemnează, cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii, un adjunct care îndeplineşte provizoriu obligaţiunile sale.
17. Administratorul principal elaborează planul de activitate al Administrației şi programul de dezvoltare al zonei libere, coordonînd aspectele socioeconomice, ecologice şi cele privind extinderea infrastructurii zonei libere cu autorităţile administraţiei publice locale și le aprobă după coordonarea în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    [Pct.17 în redacția HG1052 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1139]
   
171. Ministerul Economiei și Infrastructurii aprobă formularul devizului de cheltuieli și termenul prezentării acestuia spre coordonare, precum și structura planurilor și programelor de dezvoltare ale Administrației.
    [Pct.171 introdus prin HG1052 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1139]
18. Pe lîngă Administraţie, zona liberă îşi poate crea un consiliu al zonei libere (în continuare - consiliul)  în calitate de organ colegial cu funcţii consultative.
19. Principalele obiective ale consiliului sînt coordonarea acţiunilor Administraţiei cu activitatea rezidenţilor şi autorităţilor administraţiei publice şi soluţionarea celor mai importante sarcini pentru dezvoltarea zonei libere.
20. Consiliul se creează prin ordinul administratorului principal şi îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului consiliului zonei libere, aprobat de către administratorul principal în concordanţă cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.
21. În componenţa consiliului intră reprezentanţii Administraţiei, ai autorităţilor publice locale, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Vamal şi ai rezidenţilor. Dacă este necesar, în această componenţă pot fi incluşi şi alţi specialişti, la latitudinea administratorului principal.
   
[Pct.21 modificat prin HG295 din 23.04.14, MO104-109/06.05.14 art.326]
22. Consiliul are dreptul să înainteze Administraţiei propuneri şi recomandări privind dezvoltarea zonei libere, să semnaleze problemele apărute  şi să propună modalităţile de soluţionare a acestora.
23. Componenţa şi numărul de membri ai consiliului, precum şi procedura de desfăşurare a şedinţelor lui şi luarea deciziilor sînt determinate în regulamentul consiliului zonei libere.
24. În cazul creării consiliului, la orice plan şi strategie de dezvoltare a zonei libere, prezentate de administratorul principal Ministerului Economiei și Infrastructurii spre coordonare, se va înainta în mod obligatoriu avizul consiliului.
25. Hotărîrile consiliului au caracter de recomandări şi se iau în considerare de către administratorul principal la luarea deciziilor.
26. Funcţiile de monitorizare și coordonare a activităţii zonei libere sînt realizate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    [Pct.26 în redacția
HG1052 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1139]
27. Administraţia selectează rezidenţii zonei libere pe bază de concurs, potrivit cerinţelor legislaţiei în vigoare.
28. Modul de desfăşurare a concursurilor în zona liberă se stabileşte potrivit Regulamentului cu privire la concursurile de selectare a rezidenţilor zonelor economice libere, aprobat de Guvern.
Condiţiile de preselecţie a rezidenţilor, precum şi criteriile de determinare a învingătorilor în concursuri se stabilesc de către administratorul principal, după coordonarea lor cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.
29. Administratorul principal este obligat să asigure respectarea cerinţelor Regulamentului cu privire la concursurile de selectare a rezidenţilor zonelor economice libere, a condiţiilor de preselecţie a rezidenţilor şi criteriilor de determinare a învingătorilor.
30. Persoana fizică sau juridică, care a obţinut dreptul de înregistrare în calitate de rezident al zonei libere, încheie cu Administraţia un contract pentru dreptul de a efectua în această zonă activităţi antreprenoriale.
   
301. Administraţia coordonează în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii textul contractului ce urmează a fi încheiat între Administraţie şi rezident, precum şi orice modificare, suspendare sau încetare a acestuia.
    [Pct.301 introdus prin
HG1052 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1139]
31. În cazul în care învingătorul nu a încheiat sus-numitul contract în termen de o lună din data aprobării rezultatelor concursului şi nu a adus la cunoştinţa Administraţiei motivele întemeiate care l-au împiedicat s-o facă, el îşi pierde dreptul de înregistrare în calitate de rezident al zonei libere, iar taxele de înregistrare şi alte plăţi, legate de participarea la concurs, nu i se restituie.
32. Administraţia este obligată să controleze realizarea clauzelor contractului pentru dreptul de a desfăşura activităţi antreprenoriale în zona liberă şi respectarea cerinţelor legale referitoare la acestea.
33. În cazul în care nu înlătură încălcările descoperite, rezidenţilor care nu îndeplinesc condiţiile contractului li se revocă statutul de rezident (prin anularea înregistrării) la expirarea a trei luni din data primirii preavizului în scris al Administraţiei.
34. Modul de modificare, sistare şi reziliere a contractului pentru dreptul de a desfăşura activităţi antreprenoriale în zona liberă va fi stabilit în acest contract.
35. Rezidentul este obligat să obţină autorizaţie pentru fiecare din genurile de activitate desfăşurate în zona liberă. Autorizaţia este acordată de Administraţie în conformitate cu regulamentul privind acordarea autorizaţiilor, aprobat de administratorul principal în coordonare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.
   
[Pct.35 modificat prin
HG1052 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1139]
36. Conform înţelegerii cu Administraţia, în cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră rezidentul are dreptul, în perioada înlăturării definitive sau parţiale a acestora, să-şi suspende activitatea în zona liberă. Pentru aceste cazuri, în contractul încheiat de el cu Administraţia se vor prevedea completările respective, cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii.
   
[Pct.36 modificat prin
HG1052 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1139]
37. În cazul în care i-a  fost revocat statutul de rezident al zonei libere, agentului economic i se anulează înregistrarea şi autorizaţiile acordate pentru practicarea anumitor genuri de activitate în această zonă, cu informarea organelor respective.
38. Agentul economic, căruia i s-a retras statutul de rezident al zonei libere (inclusiv din proprie dorinţă), nu i se restituie taxele pentru participarea la concurs, pentru înregistrarea în calitate de rezident, investiţiile cu titlu gratuit transferate anterior pentru dezvoltarea infrastructurii zonei libere, taxele zonale,  taxele pentru eliberarea autorizaţiilor şi alte plăţi şi taxe obligatorii, indicate în contractele cu Administraţia.
39. Administraţia, cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii, stabileşte cotele plăţilor şi taxelor zonale.
40. Mărimea plăţilor şi taxelor zonale, precum şi modul de achitare a acestora se fixează în contractele încheiate de Administraţie cu rezidenţii. Administraţia, cu acordul Ministerului Economiei și Infrastructurii, poate acorda facilităţi la achitarea plăţilor şi taxelor zonale în limitele cotelor stabilite conform pct.39 al prezentului Regulament.
   
[Pct.40 modificat prin
HG1052 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1139]
41. Suspendarea activităţii zonei (subzonei) libere se efectuează în conformitate cu legislaţia cu privire la zonele economice libere.
42. În cazul suspendării activităţii zonei (subzonei) libere, Guvernul asigură respectarea garanţiilor de stat prevăzute de lege prin elaborarea şi aprobarea procedurii de încetare a funcţionării zonei (subzonei) libere.