HGA98/2005
ID intern unic:  305844
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 98
din  31.01.2005
pentru aprobarea Regulamentului privind formarea şi utilizarea
mijloacelor speciale ale instituţiilor publice de la oferirea
documentelor de
licitaţie
Publicat : 04.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 20-23     art Nr : 150

   
Abrogată prin HG340 din 26.05.17, MO201-213/23.06.17 art.522

    MODIFICAT
   
HG545 din 17.07.13, MO152-158/19.07.13 art.639
    HG1513 din 29.12.07, MO8-10/15.01.08 art.48

   
NOTĂ:
    Î
n denumire şi pe tot parcursul textului, cuvîntul “tender” se substituie prin cuvîntul “licitaţie” prin HG1513 din 29.1207, MO8-10/15.01.08 art.48


     Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul privind formarea şi utilizarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice de la oferirea documentelor de licitaţie (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                                                Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul economiei                                                                Marian Lupu
Ministrul finanţelor                                                                 Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                                                    Victoria Iftodi

Chişinău, 31 ianuarie 2005.
Nr. 98.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 98
din 31 ianuarie 2005
REGULAMENT
privind formarea şi utilizarea mijloacelor speciale ale
instituţiilor publice de la oferirea documentelor de
licitaţie
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament stabileşte modul de gestionare a mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget din oferirea documentelor de licitaţie şi este elaborat în temeiul articolelor 36 şi 60 ale Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice şi în conformitate cu art. 12 al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (cu modificările ulterioare).
    [Pct.1 modificat prin HG1513 din 29.12.07, MO8-10/15.01.08 art.48]
II. Modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale
2. Mijloacele speciale ale instituţiilor publice se constituie din veniturile obţinute de la oferirea documentelor de licitaţie. Documentele de licitaţie sînt acordate operatorilor economic, care doresc să participe la licitaţie, depunînd o cerere în acest sens şi achitînd costul documentelor respective.
    [Pct.2 modificat prin HG545 din 17.07.13, MO152-158/19.07.13 art.639]
    [Pct.2 modificat prin HG1513 din 29.12.07, MO8-10/15.01.08 art.48]
3. Costul setului documentelor de licitaţie (caietului de sarcini) se stabileşte în valoare de 200 lei, conform anexei. În costul documentelor de licitaţie nu se include taxa pe valoarea adăugată. Întreprinderilor Societăţii Orbilor, Societăţii Invalizilor, Asociaţiei Surzilor, Atelierului de Producţie al Spitalului Clinic de Psihiatrie Republican, instituţiilor penitenciare şi altor persoane defavorizate, aceste documente li se oferă în mod gratuit. Pentru informaţia privind desfăşurarea procedurii de achiziţie, inclusiv pentru documentele publicate în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice”, nu se percep plăţi în favoarea autorităţii contractante.
    [Pct.3 modificat prin HG545 din 17.07.13, MO152-158/19.07.13 art.639]
    [Pct.3 modificat prin HG1513 din 29.12.07, MO8-10/15.01.08 art.48]
4. În cazul în care gestionarea resurselor financiare se efectuează prin sistemul trezorerial, mijloacele speciale încasate prin casieria instituţiei se depun la contul trezorerial de mijloace speciale deschis la trezoreria teritorială.
    [Pct.4 în redacţia HG545 din 17.07.13, MO152-158/19.07.13 art.639]
5. Veniturile obţinute de la comercializarea setului documentelor de licitaţie se direcţionează spre acoperirea cheltuielilor legate de prestarea serviciilor aferente perfectării şi elaborării documentelor de licitaţie, inclusiv:
plata bunurilor şi serviciilor;
deplasării în interes de serviciu;
procurarea mijloacelor fixe.
   
  [Pct.5 modificat prin HG1513 din 29.12.07, MO8-10/15.01.08 art.48]
6. Gestionarea mijloacelor speciale  ale instituţiei publice se efectuează conform Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget.
III. Dispoziţii finale
7. Evidenţa contabilă a mijloacelor speciale se organizează în conformitate cu Legea contabilităţii şi se efectuează conform instrucţiunilor cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobate de Ministerul Finanţelor.
8. Instituţia publică prezintă darea de seamă privind utilizarea mijloacelor speciale, în modul şi termenele stabilite de către instituţia ierarhic superioară.

Anexă
la Regulamentul privind formarea
şi utilizarea mijloacelor speciale
ale instituţiilor publice de la
oferirea documentelor de licitaţie

Costul unui set de documente pentru participarea la licitaţie
Cheltuielile de tipărire şi livrare includ:
                                                                                   (lei)
hîrtie Xerox                                                               10,50
hîrtie Fax                                                                     9,0
cartuş printer LaserJet                                                21,0
toner printer LaserJet                                                 21,0
suport electronic de stocare a datelor (1 buc.)             10,0
mapă pentru documente                                              10,0
toner Xerox                                                                23,0
alte cheltuieli (rechizite de cancelarie - stilou,
creion, mape, capsator, radieră etc.)                           60,0
convorbiri telefonice                                                   35,50
Total                                                                        200,00

   
[Anexa modificată prin HG545 din 17.07.13, MO152-158/19.07.13 art.639]