LPM581/1999
ID intern unic:  311692
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 581
din  30.07.1999
cu privire la fundaţii
Publicat : 28.10.1999 în Monitorul Oficial Nr. 118-119     art Nr : 556     Data intrarii in vigoare : 28.10.1999
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege reglementează modul de constituire a fundaţiilor, de desfăşurare şi încetare a activităţii acestora.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiunea de fundaţie
    Fundaţia este o organizaţie necomercială, apolitică, care nu acordă asistență politică și nu sprijină niciun partid politic, fără membri, înfiinţată în baza actului de constituire de către una sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice, dotată cu un patrimoniu distinct şi separat de patrimoniul fondatorilor, care este destinat atingerii scopurilor necomerciale, prevăzute în statut.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    Articolul 2. Statutul juridic al fundaţiei
    Din momentul înregistrării sale, fundaţia dobîndeşte statut de persoană juridică.
    Articolul 3. Legislaţia cu privire la fundaţii
    Activitatea fundaţiilor, reprezentanţelor şi filialelor fundaţiilor străine constituite pe teritoriul Republicii Moldova este reglementată de Constituţie, prezenta lege şi de alte acte normative, precum şi de convenţiile şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 4. Beneficiarii fundaţiei
    (1) Beneficiari ai fundaţiei sînt considerate persoanele fizice şi juridice în folosul cărora poate fi efectuată o anumită plată, prestate servicii sau remisă o parte din bunurile fundaţiei în conformitate cu prevederile statutului acesteia.
    (2) Pentru beneficiarul fundaţiei persoană juridică, activitatea fundaţiei va fi considerată de utilitate publică atunci cînd această persoană este o organizaţie necomercială, prevăzută de art.52 alin.(1) lit.a) şi lit.b) din Codul fiscal, şi corespunde condiţiilor prevăzute de alin.(2) al aceluiaşi articol.
    Articolul 5. Fundaţiile de utilitate publică
    Fundaţiile de utilitate publică sînt fundaţiile a căror activitate este orientată spre apărarea drepturilor omului, promovarea democraţiei, dobîndirea şi propagarea cunoştinţelor, educaţie, dezvoltarea învăţămîntului şi ştiinţei, culturii şi artei, culturii fizice şi sportului de amatori, ocrotirea sănătăţii, asistenţa socială, protecţia mediului înconjurător, propagarea valorilor umane, susţinerea religiei şi altor domenii de utilitate publică.
Capitolul II
CONSTITUIREA FUNDAŢIEI
    Articolul 6. Fondatorii fundaţiei
    (1) Fundaţia poate fi constituită din iniţiativa unei singure persoane sau a mai multor persoane fizice şi/sau juridice (în continuare - fondator, fondatori).
    (2) Fondatori persoane fizice pot fi cetăţeni ai Republicii Moldova, apatrizi şi cetăţeni străini, care au capacitate de exerciţiu.
    (3) Fundaţiile pot fi constituite şi în baza testamentului.
    (4) Fondatori ai fundaţiei nu pot fi autorităţile publice centrale şi locale şi instituţiile bugetare.
    Articolul 7. Denumirea şi simbolica fundaţiei
    (1) Denumirea fundaţiei va conţine în mod obligatoriu cuvîntul "fundaţie".
    (2) Dacă în denumirea fundaţiei figurează numele unei persoane fizice, fundaţia va prezenta Agenției Servicii Publice consimţămîntul acesteia privind denumirea fundaţiei, iar dacă persoana fizică al cărei nume figurează în denumirea fundaţiei nu mai este în viaţă - consimţămîntul soţului (soţiei), părinţilor şi al copiilor majori ai persoanei decedate.
    [Art.7 al.(2) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    (3) Fundaţiile pot avea în calitate de simbolică embleme, drapele, fanioane. Simbolica fundaţiei se aprobă de către organele de conducere ale fundaţiei şi se înregistrează de Agenția Servicii Publice.
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    (4) Denumirea şi simbolica fundaţiei trebuie să se deosebească de denumirile şi simbolica altor persoane juridice, inclusiv ale celor care au fost lichidate prin hotărîre a instanţei judecătoreşti sau şi-au încetat activitatea.
    (5) Simbolica fundaţiei nu trebuie să coincidă cu sombolica de stat a Republicii Moldova şi a altor state. Folosirea imaginii stemei de stat pe atributele fundaţiei nu se admite.
    Articolul 8. Sediul fundaţiei
    (1) Sediu al fundaţiei se consideră sediul organelor sale de conducere.
    (2) Sediul fundaţiei poate fi şi domiciliul unuia dintre fondatori.
    Articolul 9. Patrimoniul şi răspunderea fundaţiei
    (1) Patrimoniul iniţial al fundaţiei îl constituie mijloacele materiale şi/sau financiare transmise acesteia de către fondator.
    (2) Patrimoniul transmis fundaţiei de către fondator constituie proprietatea fundaţiei.
    [Art.9 al.(3) abrogat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    (4) Sursele de formare a patrimoniului fundaţiei pot fi:
    a) contribuţiile fondatorilor;
    b) donaţiile persoanelor fizice şi juridice;
    c) granturi;
    d) veniturile din activitatea fundaţiei şi a întreprinderilor înfiinţate de ea;
    e) mijloacele obţinute ca rezultat al activităţii de acumulare a resurselor (desfăşurarea campaniilor pentru atragerea mijloacelor, organizarea activităţilor culturale, sportive, distractive etc.).
    [Art.9 al.(4) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611]
    (5) Finanţele publice pot fi utilizate în scopul susţinerii activităţii desfăşurate de fundaţie numai pe bază de concurenţă şi numai în cazul dacă fundaţia este în mod oficial certificată ca fundaţie de utilitate publică. Totodată, finanţele publice nu pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale fundaţiei.
    (6) Patrimoniul fundaţiei nu poate fi utilizat în interesul fondatorului, al membrilor organelor ei de conducere, precum şi al personalului fundaţiei.
    (7) Fondatorul nu poartă răspundere pentru obligaţiile fundaţiei, după cum fundaţia nu poartă răspundere pentru obligaţiile fondatorului.
    Articolul 10. Actul de constituire a fundaţiei
    (1) Fondatorul (fondatorii) semnează actul de constituire a fundaţiei, care poate fi decizia de constituire, în cazul în care fondator este o singură persoană, sau contractul de constituire, în cazul în care fondatori sînt două sau mai multe persoane.
    (2) Actul de constituire a fundaţiei se autentifică de notar şi va cuprinde:
    a) datele de identificare a fondatorului (fondatorilor): pentru persoanele fizice - numele, prenumele, anul naşterii, domiciliul, cetăţenia, numărul şi seria buletinului de identitate; pentru persoanele juridice - numărul şi data eliberării certificatului înregistrării de stat, sediul, elementele de identificare bancare, numele şi prenumele conducătorului;
    b) denumirea fundaţiei;
    c) scopul fundaţiei;
    d) categoriile de beneficiari potenţiali ai fundaţiei;
    e) durata fundaţiei;
    f) patrimoniul iniţial al fundaţiei şi modul lui de transmitere;
    g) destinaţia patrimoniului, în caz de lichidare a fundaţiei, sau modul în care se determină această destinaţie;
    h) modul de numire şi revocare a membrilor consiliului fundaţiei şi datele de identificare ale acestora;
    i) semnătura fondatorului (fondatorilor).
    (3) Dacă fundaţia se constituie în baza testamentului, decizia de constituire se semnează de către executorul testamentar în conformitate cu certificatul de moştenitor, care va conţine datele de identificare ale executorului testamentar, numele şi prenumele fondatorului şi datele prevăzute la alin.(2) al prezentului articol, cu excepţia lit.a) şi i). În certificatul de moştenitor eliberat executorului testamentar de către notar, se va înscrie obligaţia acestuia de a înregistra fundaţia în termen de o lună în numele testatorului, în conformitate cu prezenta lege. Dacă executorul testamentar se eschivează de la executarea obligaţiilor ce îi revin prin testament, la cererea notarului sau a Agenției Servicii Publice, instanţa de judecată, prin decizia sa, îl poate obliga să le execute.
    [Art.10 al.(3) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    (4) În cazul în care fundaţia a fost constituită în baza testamentului, moştenitorii legali şi creditorii fondatorului au faţă de fundaţie aceleaşi drepturi ca şi faţă de orice alt bun succesoral.
    Articolul 11. Statutul fundaţiei
    (1) Statutul fundaţiei se aprobă de către fondator (fondatori). Dacă fundaţia a fost constituită în baza testamentului, statutul ei se aprobă de către executorul testamentar în conformitate cu certificatul de moştenitor.
    (2) Statutul fundaţiei va cuprinde:
    a) denumirea fundaţiei;
    b) sediul fundaţiei;
    c) scopurile fundaţiei, metodele de realizare a acestora;
    d) datele de identificare ale fondatorului (fondatorilor);
    e) procedura de transmitere a drepturilor de proprietate către fundaţie;
    f) procedura administrării şi dispunerii de patrimoniul fundaţiei;
    g) categoriile de beneficiari potenţiali ai fundaţiei;
    h) durata fundaţiei;
    i) procedura de numire şi revocare a membrilor consiliului fundaţiei, competenţa consiliului, precum şi modul de luare a deciziilor;
    j) structura fundaţiei, procedura de constituire, denumirea exactă, precum şi structura, competenţa şi durata mandatului organelor de conducere, ale organelor executive, ale celor de control şi revizie ale fundaţiei;
    [Art.11 al.(2), lit.j) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    j1) procedura şi termenele de convocare a organelor de conducere ale fundaţiei;
    [Art.11 al.(2), lit.j1) introdusă prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    k) procedura de încetare a activităţii fundaţiei, stabilirea condiţiilor în care fundaţia poate fi lichidată;
    l) destinaţia patrimoniului, în caz de lichidare a fundaţiei;
    l1) procedura de adoptare, modificare şi completare a statutului;
    [Art.11 al.(2), lit.l1) introdusă prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
     l2) sursele, modul de formare şi de folosire a proprietăţii şi a altor bunuri ale fundaţiei; organul care este în drept să ia decizii cu privire la procurarea, distribuirea şi înstrăinarea proprietăţii;
    [Art.11 al.(2), lit.l2) introdusă prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    m) alte condiţii speciale care nu sînt în contradicţie cu legislaţia.
    (3) În cazul în care prevederile statutului sînt în contradicţie cu prevederile legislaţiei, se vor aplica prevederile legislaţiei.
    (4) Organele de conducere ale fundaţiei pot modifica statutul fundaţiei dacă acesta prevede posibilitatea unei astfel de modificări. În cazul în care menţinerea statutului într-o formă nemodificată atrage după sine consecinţe care nu au putut fi prevăzute la momentul constituirii fundaţiei, iar posibilitatea modificării statutului nu este prevăzută sau statutul nu se modifică de către persoanele abilitate, dreptul de a modifica statutul fundaţiei aparţine instanţei judecătoreşti la cererea organelor fundaţiei sau a Agenției Servicii Publice.
    [Art.11 al.(4) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    Articolul 12. Înregistrarea fundaţiilor, filialelor
                         şi reprezentanţelor fundaţiilor străine 
    (1) Fundaţiile, filialele şi reprezentanţele acestora se înregistrează la Agenţia Servicii Publice în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată doar în măsura în care nu contravine prezentei legi.
    [Art.12 al.(1) în redacția LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    [Art.12 al.(1) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    (2) Pentru înregistrarea fundaţiei, în termen de o lună de la data semnării de către fondator (fondatori) a actului de constituire a fundaţiei, se vor prezenta următoarele documente a căror listă nu poate fi extinsă:
    a) cererea de înregistrare, care va conţine informaţia privind scopurile fundaţiei, estimarea patrimoniului necesar realizării acestora, precum şi modul de constituire a acestui patrimoniu. Cererea se semnează de toţi membrii consiliului fundaţiei, cu indicarea domiciliului fiecăruia;
    b) statutul fundaţiei, în dublu exemplar;
    c) actul de constituire a fundaţiei, în dublu exemplar;
    d) documentul bancar, care face dovada achitării taxei de înregistrare;
    e) copiile de pe actele de identitate ale fondatorilor şi ale membrilor organelor de conducere ale fundaţiei, în cazul în care fondatorii sînt persoane fizice, sau copia de pe statut şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, în cazul în care fondatorul este o persoană juridică;
    [Art.12 al.(2), lit.e) modificată prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    [Art.12 al.(2), lit.e) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    f) acordul în scris al persoanelor indicate la art.7 alin.(2) din prezenta lege, în cazul în care în denumirea fundaţiei figurează numele persoanei fizice;
    g) documentul prin care se adevereşte stabilirea sediului fundaţiei; 
    [Art.12 al.(2), lit.h) abrogată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    [Art.12 al.(2), lit.i) abrogată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    (3) Pentru înregistrarea filialelor şi reprezentanţelor fundaţiilor străine, se va prezenta decizia organului de conducere al fundaţiei privind constituirea filialei sau reprezentanţei, cu indicarea persoanei abilitate de a reprezenta fundaţia în Republica Moldova, statutul fundaţiei cu traducerea în limba de stat, precum şi documentele enumerate la alin.(2) lit.a), b), d), e), g), h) şi i) din prezentul articol.
    (4) Modificările şi completările făcute în statutul fundaţiei se vor înregistra conform procedurii şi în termenele prevăzute pentru înregistrarea fundaţiei.
    (5) Pentru înregistrarea fundației, a modificărilor şi completărilor făcute în statutul acesteia se percepe o taxă de înregistrare în mărime de un salariu minim garantat în sectorul real. Pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor condiţionate de modificarea legislaţiei, taxă de înregistrare nu se percepe.
    [Art.12 al.(5) în redacția LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    [Art.12 al.(5) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    (7) Pentru înregistrarea modificărilor cu privire la numirea sau alegerea/realegerea conducătorului, fundaţia prezintă organului de înregistrare, în termen de o lună de la data adoptării deciziei, următoarele acte:
    a) procesul-verbal/decizia organului competent, conform statutului, privind alegerea/realegerea conducătorului fundației;
    b) copia de pe buletinul de identitate al conducătorului fundației.
    [Art.12 al.(7) introdus prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    Articolul 13. Decizia de înregistrare a fundaţiei
    (1) Agenția Servicii Publice, în termen de 15 zile de la data prezentării documentelor pentru înregistrarea fundaţiei, ia una din următoarele decizii:
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    a) de a înregistra fundaţia; 
    [Art.13 al.(1), lit.a) modificată prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    [Art.13 al.(1), lit.b) abrogată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    c) de a refuza înregistrarea fundaţiei.
    (2) Fondatorul, precum şi moştenitorii săi nu pot revoca patrimoniul fundaţiei după înregistrarea acesteia.
    Articolul 14. Amînarea înregistrării fundaţiei
    (1) Înregistrarea fundaţiei poate fi amînată, pe un termen de pînă la 3 luni, în cazul:
    a) necorespunderii documentelor depuse pentru înregistrare prevederilor legislaţiei;
    b) încălcării procedurii de constituire a fundaţiei, prevăzute de prezenta lege.
    (2) Decizia cu privire la amînarea înregistrării fundaţiei se comunică solicitantului în termen de 3 zile.
    [Art.14 abrogat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    Articolul 15. Refuzul de a înregistra fundaţia
    (1) Înregistrarea fundaţiei poate fi refuzată în cazul în care:
    a) scopurile fundaţiei sînt ilicite sau prin activitatea acesteia se vor aduce atingere principiilor statului de drept, suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, ordinii de drept sau principiilor morale;  
    b) nu au fost prezentate toate actele indicate la art. 12 alin. (2);
    [Art.15 al.(1), lit.b) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    c) organul de înregistrare constată că documentele prezentate de fundaţie conţin informaţie neautentică;
    d) anterior a fost înregistrată o fundaţie cu aceeaşi denumire.
    (2) Decizia cu privire la refuzul de a înregistra fundaţia se va comunica solicitantului în termen de 3 zile.
    (3) Decizia cu privire la refuzul de a înregistra fundaţia în termenul stabilit sau din motive considerate de către solicitant neîntemeiate poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
    [Art.15. (3) modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
    (4) Refuzul de a înregistra fundaţia din motivul inoportunităţii constituirii acesteia nu se admite.
    (5) Refuzul de a înregistra fundaţia nu poate fi un obstacol pentru depunerea repetată a documentelor de înregistrare dacă au fost înlăturate cauzele care au servit temei pentru luarea deciziei de refuz. Examinarea repetată a documentelor se efectuează în baze generale, percepîndu-se taxa de înregistrare.
    Articolul 16. Înregistrarea simbolicii fundaţiei
    (1) Pentru înregistrarea simbolicii fundaţiei, se va prezenta:
    a) cererea de înregistrare a simbolicii, semnată de conducătorul fundaţiei;
    b) decizia organului de conducere al fundaţiei privind aprobarea simbolicii;
    c) descrierea simbolicii şi reprezentarea grafică a simbolurilor.
    (2) Cererea de înregistrare a simbolicii fundaţiei se examinează în termen de o lună de la depunerea ei, luîndu-se decizia de a înregistra simbolica sau de a refuza înregistrarea.
    (3) În cazul luării deciziei de a înregistra simbolica, fundaţiei i se eliberează adeverinţă de înregistrare a simbolicii, conform modelului stabilit de Agenția Servicii Publice.
    [Art.16 al.(3) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    Articolul 17. Refuzul de a înregistra simbolica fundaţiei
    (1) Decizia de a refuza înregistrarea simbolicii fundaţiei se ia dacă simbolica fundaţiei:
    a) este identică cu o simbolică deja înregistrată;
    b) reprezintă stema de stat, drapelul sau denumirea oficială a statului, decoraţii şi alte însemne;
    c) conţine nume, portrete ale persoanelor fizice fără consimţămîntul lor;
    d) contravine prin conţinut principiilor morale.
    (2) Decizia de refuz a înregistrării simbolicii fundaţiei se comunică solicitantului şi poate fi atacată în ordinea contenciosului administrativ.
    [Art.17. (2) modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
    Articolul 18. Filialele şi reprezentanţele fundaţiei
    (1) Fundaţia este în drept să înfiinţeze filiale şi reprezentanţe pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Înfiinţarea filialelor şi reprezentanţelor fundaţiei pe teritoriul altor state se reglementează de legislaţia acestor state.
    (3) Filiala este o subdiviziune a fundaţiei, înfiinţată prin decizia organului împuternicit pentru aceasta de statut sau de un alt document de constituire a fundaţiei, care este situată în afara sediului fundaţiei, are sediu şi desfăşoară acelaşi gen de activitate.
    (4) Reprezentanţa este o subdiviziune a fundaţiei, înfiinţată prin decizia organului împuternicit pentru aceasta de statut sau de un alt document de constituire a fundaţiei, care este situată în afara sediului fundaţiei, are sediu, reprezintă şi apără interesele fundaţiei, încheie tranzacţii în numele acesteia.
    (5) Filialele şi reprezentanţele fundaţiei nu sînt persoane juridice şi activează în baza regulamentului aprobat de către fundaţie. Fundaţia înzestrează filialele şi reprezentanţele cu o parte din patrimoniul său. Patrimoniul filialei şi reprezentanţei se află la evidenţa proprie şi la balanţa fundaţiei care le-a constituit.
    (6) Conducătorii filialelor şi reprezentanţelor fundaţiilor sînt numiţi prin decizia organului împuternicit pentru aceasta de statut sau de un alt document de constituire a fundaţiei şi activează cu mandat.
    (7) Filialele şi reprezentanţele îşi desfăşoară activitatea în numele fundaţiei care le-a constituit, aceasta din urmă purtînd răspundere pentru activitatea lor.
    (8) Prin derogare de la alin.(5) al prezentului articol, filialele şi reprezentanţele fundaţiilor străine, constituite în conformitate cu prevederile statutului fundației pe teritoriul Republicii Moldova, sînt persoane juridice.
    [Art.18 al.(8) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    (9) Conducători ai filialelor şi reprezentanţelor fundaţiilor străine pot fi persoane domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova, desemnate în conformitate cu prevederile statutului fundaţiei.
    (10) Denumirea filialei sau reprezentanţei va conţine denumirea fundaţiei care a constituit-o.
    Articolul 19. Certificarea fundaţiilor
    (1) Pentru a fi scutite, parţial sau în întregime, de anumite impozite, taxe şi alte plăţi în folosul statului, precum şi pentru a obţine înlesniri şi privilegii în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative, fundaţiile, pentru confirmarea utilităţii lor publice, au dreptul la certificare în condiţiile prevăzute la art. 30–333 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti.
    [Art.19 al.(1) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    [Art.19 al.(2) abrogat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16] 
   
[Art.19 al.(3) abrogat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
Capitolul III
DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI CONDIŢIILE
 ACTIVITĂŢII FUNDAŢIEI

    Articolul 20. Drepturile fundaţiei
    În corespundere cu scopurile sale statutare, fundaţia este în drept:
    a) să susţină material activitatea persoanelor fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.4 din prezenta lege;
    b) să difuzeze liber informaţii despre activitatea sa;
    c) să fondeze mijloace de informare în masă proprii;
    d) să desfăşoare activitate editorială în scopul propagării activităţii sale;
    e) să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară desfăşurării activităţii sale statutare;
    f) să înfiinţeze filiale şi reprezentanţe;
    g) să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de cooperare tehnico-ştiinţifică, economică, financiară şi de producţie, executare de lucrări şi prestare de servicii în vederea realizării scopurilor statutare;
    h) să efectueze cercetări ştiinţifice şi de proiectare;
    i) să contribuie la promovarea liberă a iniţiativelor cu caracter cultural şi educativ provenite de la persoane fizice sau juridice, precum şi a iniţiativelor în domeniul ştiinţelor sociale, economiei, organelor de informare în masă, administraţiei publice, în alte domenii ale ştiinţei, artei şi culturii;
    j) să elaboreze şi să finanţeze programe specifice pentru instruirea şi specializarea în ţară sau în străinătate a cetăţenilor, indiferent de categoria socială şi nivelul de calificare, prin acordarea de burse, ajutoare financiare, tehnologii etc.;
    k) să dezvolte relaţiile în domeniul culturii, învăţămîntului şi ştiinţei dintre Republica Moldova şi alte ţări pe baza schimbului liber de idei şi informaţii în spiritul democraţiei şi libertăţii;
    l) să încurajeze şi să sprijine material dezvoltarea organelor de informare în masă şi activitatea educativă prin organizarea de simpozioane, conferinţe şi expoziţii atît în Republica Moldova, cît şi în străinătate;
    m) să susţină instituţiile publice, obşteşti şi private necomerciale, universităţile şi şcolile din Republica Moldova.
    Articolul 21. Dreptul fundaţiei la relaţii internaţionale
    Fundaţia, în conformitate cu prezenta lege şi cu prevederile statutare, poate deveni membru al organizaţiilor şi asociaţiilor internaţionale nonguvernamentale, poate stabili legături şi avea cu acestea contacte, încheia acorduri respective, participa la acţiuni care nu contravin obligaţiilor internaţionale ale Republicii Moldova în calitatea sa de subiect al dreptului internaţional.
    Articolul 22. Obligaţiile fundaţiei
    (1) Fundaţia este obligată:
    a) să respecte Constituţia, prezenta lege şi alte acte normative, precum şi statutul fundaţiei;
    b) în cazul modificării legislaţiei sau constatării unor divergenţe între prevederile documentelor de constituire şi legislaţie, să modifice respectiv documentele de constituire;
    c) să prezinte anual Ministerului Justiţiei dare de seamă, care va conţine date despre activitatea sa, programele realizate, sursele de finanţare, valoarea totală a mijloacelor utilizate pe parcursul anului financiar, beneficiarii fundaţiei şi valoarea mijloacelor utilizate pentru acoperirea cheltuielilor administrative. Darea de seamă va conţine, de asemenea, numele şi prenumele membrilor consiliului şi colaboratorilor fundaţiei, rudelor de gradele I-III ale acestora, care în anul de gestiune s-au folosit de mijloacele şi serviciile acordate de fundaţie, precum şi informaţie despre sediul fundaţiei şi datele de identificare ale conducătorului ei;
    [Art.22 al.(1), lit.d) abrogată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    (2) Neprezentarea, în decurs de doi ani, a informaţiei indicate la alin.(1) lit.c) din prezentul articol atrage radierea fundaţiei din Registrul de stat al persoanelor juridice, la cererea Ministerului Justiţiei, în temeiul deciziei instanţei judecătoreşti.
    [Art.22 al.(2) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    Articolul 23. Activitatea economică a fundaţiei
    [Art.23 denumirea în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    (1) Fundaţia este în drept să desfăşoare doar acea activitate economică, care este direct legată de realizarea scopurilor sale statutare.
    (2) Orice altă activitate economică a fundaţiei se realizează prin întreprinderile înfiinţate de ea, care sînt persoane juridice. Întreprinderile înfiinţate de fundaţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, prezenta lege şi statutul fundaţiei.
    (3) Evidenţa cheltuielilor administrative ale fundaţiei trebuie să fie ţinută separat de alte cheltuieli ale fundaţiei. La fundaţiile de utilitate publică, aceste cheltuieli nu vor depăşi 20% din plăţile fundaţiei. Cheltuielile administrative ale fundaţiei includ cheltuielile pentru primirea şi evaluarea activelor, cheltuielile curente, inclusiv cheltuielile pentru remunerarea muncii personalului, membrilor consiliului fundaţiei, consiliului de tutelă şi auditorului. Retribuirea muncii salariaţilor fundaţiilor de utilitate publică nu trebuie să fie considerabil mai mare decît cea care există în sfera bugetară pentru lucrătorii de aceeaşi calificare.
    (4) Întreprinderile înfiinţate de fundaţie varsă în bugetul de stat plăţi în modul şi în cuantumul stabilite de legislaţie.
    (5) Întreprinderile înfiinţate de fundaţie sînt obligate să se înregistreze în modul stabilit. Fundaţia şi întreprinderile înfiinţate de ea sînt obligate, de asemenea, să primească licenţe pentru genurile de activitate care necesită acordarea de licenţe.
    Articolul 231. Activitatea de antreprenoriat social
                           a fundaţiei
    (1) Antreprenoriatul social este o formă a activităţii economice a fundaţiei.
    (2) Fundaţia poate desfăşura activităţi de antreprenoriat social în conformitate cu prevederile Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi de sine stătător sau prin întreprinderile sociale pe care le fondează sub formă juridică de organizare de societăţi cu răspundere limitată sau cooperative de producţie.
    [Art.231 introdus prin LP223 din 02.11.17, MO411-420/24.11.17 art.689; în vigoare 24.05.18]
Capitolul IV
ORGANELE DE CONDUCERE ALE FUNDAŢIEI
    Articolul 24. Consiliul fundaţiei (consiliul de directori)
    (1) Organul suprem de conducere al fundaţiei este consiliul.
    (2) Procedura de numire şi revocare a membrilor consiliului fundaţiei, mandatul acestora, precum şi modul de activitate a consiliului sînt prevăzute în statutul fundaţiei.
    (3) Membrii primei componenţe a consiliului fundaţiei se numesc de către fondator sau de către executorul testamentar dacă aceştia nu sînt nominalizaţi în testament.
    Articolul 25. Membrii consiliului fundaţiei
    (1) Membri ai consiliului fundaţiei pot fi persoane fizice care au capacitate de exerciţiu.
    (2) Fondatorii persoane fizice, precum şi conducătorii fondatorilor persoane juridice nu pot fi membri ai consiliului sau ai oricărui alt organ al fundaţiei.
    (3) Cel puţin jumătate dintre membrii consiliului fundaţiei trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova.
    (4) Membri ai consiliului fundaţiei şi ai altor organe ale acesteia nu pot fi membrii Guvernului şi funcţionarii publici în obligaţiile de serviciu ale cărora intră promovarea politicii de stat în domeniile prioritare ale fundaţiei conform statutului acesteia.
    (5) Membrii consiliului fundaţiei nu pot fi membri ai oricărui alt organ al fundaţiei.
    (6) Președintele consiliului fundației este desemnat în modul stabilit de statut. Atribuțiile președintelui consiliului fundației sînt stabilite prin decizia consiliului fundației.
    [Art.23 al.(6) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    Articolul 26. Deciziile consiliului fundaţiei
    (1) Deciziile consiliului fundaţiei se iau în modul stabilit de statutul fundaţiei.
    (2) În cazul în care la şedinţa consiliului fundaţiei se examinează o problemă legată de un interes patrimonial sau de altă natură al vreunui membru al consiliului fundaţiei sau al rudelor de gradele I-III ale acestuia, membrul respectiv al consiliului nu va participa la vot, fapt ce se va consemna în procesul-verbal al şedinţei. În procesul-verbal se vor fixa, de asemenea, toate cazurile de luare a deciziilor în folosul colaboratorilor fundaţiei.
    Articolul 27. Atribuţiile consiliului fundaţiei
    (1) Consiliul fundaţiei:
    a) elaborează strategia dezvoltării fundaţiei;
    b) aprobă bugetul şi modificările aduse acestuia, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea fundaţiei;
    c) gestionează patrimoniul (activele) fundaţiei, procedura fuziunii cu altă fundaţie, dacă fuziunea nu este interzisă de statutul fundaţiei;
    d) alege membri noi ai consiliului fundaţiei şi decide cu privire la revocarea membrilor consiliului fundaţiei;
    e) înfiinţează alte organe ale fundaţiei;
    f) gestionează activitatea privind majorarea patrimoniului fundaţiei;
    g) decide asupra tuturor chestiunilor de activitate a fundaţiei;
    h) asigură respectarea de către fundaţie a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial.
    (2) Consiliul fundaţiei are acces la toate documentele fundaţiei şi este în drept să verifice ţinerea contabilităţii, evidenţa patrimoniului şi legitimitatea operaţiunilor fundaţiei.
    Articolul 28. Remunerarea membrilor consiliului fundaţiei
    Membrii consiliului fundaţiei, de regulă, îşi îndeplinesc obligaţiile pe baze obşteşti şi au dreptul doar la compensarea cheltuielilor aferente îndeplinirii acestor obligaţii.
    Articolul 281. Administratorul fundației (conducătorul)
    (1) Administratorul fundației este desemnat în modul prevăzut de statut.
    (2) Administratorul fundației are următoarele atribuții:
    a) organizează şi dirijează activitatea curentă a fundaţiei, a subdiviziunilor ei şi asigură îndeplinirea deciziilor adoptate de către consiliul fundației;
    b) deschide şi închide conturi curente în instituţiile bancare din ţară şi din străinătate;
    c) încheie şi semnează, fără procură, în numele fundaţiei, atît în ţară, cît şi peste hotare, acorduri, contracte şi alte acte permise de legislaţia în vigoare;
    d) ia decizii privind angajarea personalului, încasarea pagubelor cauzate de către acesta şi aplicarea sancţiunilor disciplinare;
    e) prezintă consiliului rapoarte de activitate și financiare, precum şi bilanţul anual al fundaţiei;
    f) soluţionează alte chestiuni curente.
    (3) Prin decizia consiliului fundației, în sarcina administratorului fundației pot fi puse și alte atribuții necesare pentru buna desfășurare a activității fundației.
    [Art.281 introdus prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    Articolul 29. Alte organe ale fundaţiei
    (1) Fundaţia poate avea un consiliu de tutelă, care controlează activitatea fundaţiei. Fundaţia de utilitate publică al cărei patrimoniu sau active depăşesc suma de 1 milion lei trebuie să aibă consiliu de tutelă. Consiliul de tutelă supraveghează conformitatea activităţii fundaţiei cu legislaţia, cu statutul fundaţiei şi cu normele eticii, precum şi ţinerea contabilităţii, exercită controlul asupra raportului financiar anual şi al celui anual de activitate a fundaţiei, informează consiliul fundaţiei cu privire la neajunsurile depistate şi formulează propuneri pentru înlăturarea lor, prezintă, cel puţin o dată pe an, consiliului fundaţiei un raport despre activitatea sa. Consiliul de tutelă are dreptul să controleze orice document al fundaţiei, să ceară convocarea şedinţei extraordinare a consiliului fundaţiei. Membrii consiliului de tutelă au dreptul să participe la şedinţele consiliului fundaţiei.
    (2) Fundaţia poate avea şi alte organe cu atribuţii executive.
    (3) Organele prevăzute la alin.(1) şi (2) se instituie de către fondatori sau consiliul fundaţiei. Procedura de instituire, precum şi atribuţiile acestor organe vor fi stipulate expres în statut.
Capitolul V
CONTABILITATEA, CONTROLUL
ŞI TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII FUNDAŢIEI
    Articolul 30. Contabilitatea şi rapoartele financiare
    Fundaţia este obligată să asigure ţinerea contabilităţii în conformitate cu Legea contabilităţii şi cu standardele naţionale de contabilitate şi să prezinte rapoarte financiare în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 31. Organul de control
    (1) Organul de control al fundaţiei este numit de consiliul fundaţiei şi poate fi comisia de revizie sau auditorul.
    (2) Membrii organului de control nu pot fi membri ai oricărui alt organ al fundaţiei şi nici beneficiari ai fundaţiei.
    Articolul 32. Controlul activităţii fundaţiei
    (1) Controlul activităţii fundaţiei privind corespunderea acesteia scopurilor statutare este exercitat de către Ministerul Justiţiei. Persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul Ministerului Justiţiei au dreptul să primească informaţie privind toate aspectele activităţii fundaţiei, să ia cunoştinţă de documentele fundaţiei şi să participe la activităţile acesteia.
    (2) Controlul activităţii financiare a fundaţiei este exercitat de către organul financiar şi Serviciul Fiscal de Stat, în modul stabilit de legislaţie.
    [Art.32 al.(2) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    (3) Dacă fondatorul sau persoana în ale cărei interese fundaţia îşi desfăşoară activitatea socoate că acţiunile fundaţiei contravin statutului fundaţiei, el este în drept să adreseze Ministerului Justiţiei o cerere privind înlăturarea acestor neajunsuri.
    Articolul 33. Transparenţa activităţii fundaţiei
    (1) La sfîrşitul fiecărui an financiar, însă nu mai tîrziu de 6 luni de la expirarea acestuia, fundaţia va da publicităţii raportul de activitate, care va cuprinde: valoarea totală a mijloacelor financiare şi/sau materiale utilizate pe parcursul anului financiar în vederea atingerii scopurilor statutare, programele desfăşurate de către fundaţie, numărul şi categoriile de beneficiari ai fundaţiei, mijloacele financiare utilizate pentru acoperirea cheltuielilor administrative.
    (2) Raportul de activitate al fundaţiei este accesibil tuturor.
Capitolul VI
ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII FUNDAŢIEI
    Articolul 34. Încetarea activităţii fundaţiei
    (1) Fundaţia îşi încetează activitatea în caz de lichidare benevolă sau forţată.
    (2) Procedura de încetare a activităţii fundaţiei prin lichidare benevolă se stabileşte de către fondator şi este prevăzută în statutul fundaţiei.
    (3) Lichidarea forţată are loc în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti economice competente.
    [Art.34 al.(3) modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
    Articolul 35. Lichidarea forţată a fundaţiei
    Fundaţia poate fi lichidată, la cererea Ministerului Justiţiei, prin hotărîre a instanţei judecătoreşti competente:
    [Art.35 modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    [Art.35 modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
    a) dacă valoarea anuală a patrimoniului fundaţiei este mai mică decît valoarea patrimoniului iniţial;
    b) dacă activitatea fundaţiei derogă de la scopurile stabilite în statut;
    c) dacă scopul sau mijloacele folosite au devenit ilicite sau contrare ordinii publice ori principiilor morale, precum şi în situaţia în care, prin activitatea desfăşurată, fundaţia aduce atingere principiilor statului de drept ori suveranităţii, independenţei sau integrităţii teritoriale a Republicii Moldova;
    d) în cazul prevăzut la art.22 alin.(2) din prezenta lege.
    Articolul 36. Procedura lichidării fundaţiei
    (1) Organul care a luat decizia cu privire la lichidarea fundaţiei instituie o comisie de lichidare şi stabileşte, în conformitate cu Codul civil şi prezenta lege, modul şi termenele de lichidare.
    (2) Comisia de lichidare va publica informaţia despre lichidarea fundaţiei, care va conţine:
    a) numele membrilor comisiei de lichidare şi sediul fundaţiei;
    b) procedura şi termenele în care se va efectua lichidarea;
    c) termenul limită de înaintare a creanţelor de către creditori, care nu poate fi mai mic de 2 luni de la data publicării informaţiei despre lichidarea fundaţiei;
    d) invitaţia creditorilor să prezinte dovezile creanţelor lor. Creditorii cunoscuţi sînt invitaţi prin notificări individuale.
    (3) Comisia de lichidare ia măsuri pentru depistarea debitorilor, încasarea sumelor creditoare, înştiinţînd, totodată, în scris debitorii despre lichidarea fundaţiei.
    (4) După expirarea termenului de înaintare de către creditori a creanţelor, comisia de lichidare întocmeşte bilanţul intermediar de lichidare, care va conţine date despre patrimoniul fundaţiei în perioada de lichidare, enumerarea tuturor creanţelor creditorilor, precum şi rezultatul examinării lor.
    (5) Dacă, în perioada de lichidare, mijloacele băneşti disponibile ale fundaţiei nu sînt suficiente pentru achitarea tuturor datoriilor faţă de creditori, comisia de lichidare va vinde patrimoniul fundaţiei.
    (6) După achitarea datoriilor faţă de toţi creditorii, comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, care se aprobă de către organul abilitat conform statutului fundaţiei.
    (7) Patrimoniul rămas după lichidarea fundaţiei şi achitarea datoriilor faţă de creditori va fi utilizat în conformitate cu prevederile statutului fundaţiei, iar în caz de lipsă în statutul fundaţiei a unor asemenea prevederi, va fi utilizat pentru realizarea scopurilor statutare ale fundaţiei. Utilizarea patrimoniului menţionat se efectuează prin transmiterea acestuia către o altă fundaţie cu scopuri statutare analoage în conformitate cu decizia de lichidare a ei. Decizia privind utilizarea patrimoniului rămas se dă publicităţii.
    (8) Membrii comisiei de lichidare răspund solidar faţă de fundaţie şi creditori pentru prejudiciile cauzate din culpa lor.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 37
    (1) Fundaţiile înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, urmează să se reînregistreze în termen de un an. Totodată, fundaţiile îşi menţin dreptul la denumirea, simbolica, conturile bancare şi alte elemente de identificare anterioare, iar în certificatul de înregistrare se indică data constituirii de fapt a fundaţiei. Fundaţiile care nu s-au reînregistrat în decursul unui an de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi considerate autodizolvate şi vor fi radiate din registrul respectiv în baza deciziei Ministerului Justiţiei.
    (2) Organizaţiile necomerciale care nu sînt fundaţii, dar conţin în denumire cuvîntul "fundaţie", în termen de un an, vor exclude acest cuvînt din conţinutul denumirii. În cazul în care dispoziţiile prezentului alineat nu se respectă, denumirea va fi modificată de către instanţa judecătorească, la cererea Ministerului Justiţiei.
    (3) Comisia de certificare, înfiinţată în conformitate cu prevederile art.35 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, se împuterniceşte să efectueze certificarea fundaţiilor.
    (4) Guvernul:
    în termen de 6 luni, va institui Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale, al cărui deţinător va fi Ministerul Justiţiei. Registrul asociaţiilor obşteşti existent va fi inclus în registrul menţionat ca parte componentă;
    în termen de un an, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                      Dumitru DIACOV

    Chişinău, 30 iulie 1999.
    Nr. 581-XIV.