LPA539/2001
ID intern unic:  312844
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 539
din  12.10.2001
cu privire la combaterea terorismului
Publicat : 06.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 147-149     art Nr : 1163

   
Abrogată prin LP120 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.614

    MODIFICAT
   
LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP101 din 18.06.15, MO161-165/26.06.15 art.337; în vigoare 26.06.15
    LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13
    LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12
    LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591
    LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.747
    LP384-XV din 25.11.04, MO233-236/17.12.04 art.1001
    LP206-XV din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598
    LP1120-XV din 13.06.02, MO100/11.02.02 art.743

    NOTĂ:
    În textul legii, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice” prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    În textul legii, sintagma “Centrul antiteror” se substituie prin sintagma “Centrul antiterorist” prin LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege determină cadrul juridic şi organizatoric al activităţii de combatere a terorismului în Republica Moldova, modul de coordonare a activităţii structurilor specializate pentru combaterea terorismului, a acţiunilor întreprinse de autorităţile publice centrale şi locale, de asociaţiile şi organizaţiile obşteşti, de persoanele cu funcţii de răspundere şi de unele persoane aparte, precum şi drepturile, obligaţiile şi garanţiile persoanelor în legătură cu desfăşurarea activităţii de combatere a terorismului.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Cadrul juridic al activităţii de combatere a
                        terorismului
    Cadrul juridic al activităţii de combatere a terorismului îl constituie Constituţia Republicii Moldova, Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului, principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezenta lege şi alte acte normative care reglementează raporturile în acest domeniu.
    [Art.1 modificat prin LP384-XV din 25.11.04, MO233-236/17.12.04 art.1001]
    Articolul 2. Noţiunile principale
    În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni principale:
    terorism - ideologia violenţei şi practica de a influenţa prin violenţă luarea unor decizii de către autorităţile publice sau organizaţiile internaţionale, însoţite de intimidarea populaţiei şi/sau de alte acţiuni violente ilegale;
    [Art.2 noţiunea în redacţia LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591]
    act terorist - provocarea unei explozii, a unui incendiu sau săvîrşirea altei fapte care creează pericolul de a cauza moartea ori vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii sau mediului ori alte urmări grave, dacă această faptă este săvîrşită în scopul de a intimida populaţia ori o parte din ea, de a atrage atenţia societăţii asupra ideilor politice, religioase ori de altă natură ale făptuitorului sau de a sili statul, organizaţia internaţională, persoana juridică sau fizică să săvîrşească sau să se abţină de la săvîrşirea vreunei acţiuni, precum şi ameninţarea de a săvîrşi astfel de fapte în aceleaşi scopuri;
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591]
    activitate teroristă - acţiuni care includ:
    - planificarea, pregătirea, tentativa de a săvîrşi şi săvîrşirea unui act terorist;
    - instigarea la un act terorist, la violenţă împotriva unor persoane fizice şi juridice, la distrugerea obiectelor materiale în scopuri teroriste, precum şi justificarea publică a terorismului;
    [Art.2 al.2) modificată prin LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591]
    - constituirea unei formaţiuni armate ilegale, a unei comunităţi (organizaţii) criminale, a unei grupe organizate în scopul săvîrşirii unui act terorist, precum şi participarea la un astfel de act;
    - înrolarea, înarmarea, instruirea şi folosirea teroriştilor;
    - finanţarea pregătirii sau comiterii unui act terorist ori a unei alte infracţiuni cu caracter terorist, finanţarea unei organizaţii teroriste, a unei grupe teroriste sau a unui terorist, precum şi acordarea de sprijin acestora pe alte căi;
    [Art.2 lin.5) modificată prin LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.747]
    activitate teroristă internaţională - acţiuni teroriste înfăptuite:
    - de un terorist, de o grupă teroristă sau de o organizaţie teroristă pe teritoriul a 2 sau mai multe state, aducînd prejudicii intereselor acestor state;
    - de cetăţenii unui stat împotriva cetăţenilor altui stat sau pe teritoriul altui stat;
    - în cazul în care atît teroristul, cît şi victima terorismului sînt cetăţeni ai aceluiaşi stat sau ai unor state diferite, dar infracţiunea a fost săvîrşită în afara teritoriilor acestor state;
infracţiuni cu caracter terorist - infracţiunile prevăzute la art. 13411 din Codul penal al Republicii Moldova;
    [Art.2 noţiunea în redacţia LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591]
    terorist - persoană implicată într-o activitate teroristă sub orice formă;
    grupă teroristă - două sau mai multe persoane care s-au asociat cu scopul de a desfăşura activitate teroristă;
    organizaţie teroristă - organizaţie creată în scopul desfăşurării activităţii teroriste sau organizaţie care admite recurgerea la terorism în activitatea sa. Organizaţia se consideră teroristă dacă măcar una din subdiviziunile sale structurale desfăşoară activitate teroristă;
    combaterea terorismului - activitate de prevenire, depistare, curmare a activităţii teroriste şi de atenuare a urmărilor acesteia;
    operaţie antiteroristă - măsuri speciale îndreptate spre curmarea unui act terorist, spre asigurarea securităţii persoanelor fizice, spre neutralizarea teroriştilor şi spre atenuarea urmărilor acestuia;
    zonă de desfăşurare a operaţiei antiteroriste - anumite sectoare ale unei localităţi, un mijloc de transport, o clădire, o construcţie, o amenajare, o încăpere şi teritoriul din preajma acestora, în ale căror perimetre se desfăşoară operaţia antiteroristă;
    capturare de ostatici - reţinerea forţată de către un terorist sau o grupă teroristă a unor persoane în scopul constrîngerii persoanelor fizice, juridice, autorităţilor publice de a îndeplini cerinţele lor.
    Articolul 3. Principiile fundamentale ale combaterii
                        terorismului
    Combaterea terorismului în Republica Moldova se întemeiază pe următoarele principii:
    a) legalitate;
    b) prioritatea măsurilor de prevenire a terorismului;
    c) inevitabilitatea pedepsei pentru săvîrşirea unui act terorist;
    d) îmbinare a metodelor publice şi secrete de combatere a terorismului;
    e) folosire în complex a măsurilor de profilaxie, juridice, politice şi social-economice;
    f) prioritatea protejării drepturilor persoanelor puse în pericol de un act terorist, minimizarea pierderilor de vieţi omeneşti;
    g) cedări minime în faţa teroristului;
    h) dirijare unipersonală a forţelor şi mijloacelor antrenate în desfăşurarea operaţiilor antiteroriste;
    i) publicitate minimă a procedeelor tehnice, a tacticii de desfăşurare a operaţiilor antiteroriste şi a componenţei participanţilor la aceste operaţii.
    Articolul 4. Cooperarea internaţională în domeniul combaterii
                        terorismului
    (1) Republica Moldova, în conformitate cu tratatele internaţionale la care este parte, cooperează în domeniul combaterii terorismului cu organele de drept şi serviciile speciale ale altor state, precum şi cu organizaţiile internaţionale care activează în acest domeniu.
    (2) În interesul asigurării securităţii persoanei, societăţii şi statului, Republica Moldova urmăreşte pe teritoriul său persoanele implicate în activităţi teroriste, inclusiv în cazurile în care actele teroriste au fost planificate ori săvîrşite în afara teritoriului său, dar au adus daune ţării, precum şi în alte cazuri prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (3) În caz de necesitate, Republica Moldova, în conformitate cu tratatele internaţonale la care este parte, poate solicita, în modul stabilit, asistenţa necesară din partea altor state la desfăşurarea acţiunilor de eliberare a ostaticilor, precum şi poate participa la astfel de acţiuni.
    [Art.4 modificat prin LP384-XV din 25.11.04, MO233-236/17.12.04 art.1001]
Capitolul II
BAZELE ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢII
DE COMBATERE A TERORISMULUI
    Articolul 5. Obiectivele activităţii de combatere a terorismului
    Activitatea de combatere a terorismului are următoarele obiective:
    a) protecţia persoanei, societăţii şi statului împotriva terorismului;
    b) prevenirea, depistarea, curmarea activităţii teroriste şi atenuarea urmărilor acesteia;
    c) depistarea şi eliminarea cauzelor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii teroriste.
    Articolul 6. Autorităţile care desfăşoară activitate
                        de combatere a terorismului
    (1) Preşedintele Republicii Moldova coordonează întreaga activitate de combatere a terorismului.
    (2) Guvernul este principala autoritate responsabilă de organizarea activităţii de combatere a terorismului şi de asigurarea acesteia cu forţele, mijloacele şi resursele necesare.
    (3) Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova este autoritatea naţională care desfăşoară nemijlocit activitatea de combatere a terorismului.
    (4) Centrul antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova este organul abilitat cu dirijarea, coordonarea şi realizarea măsurilor de combatere a terorismului. Regulamentul centrului se aprobă de Guvern.
    [Art.6 al.(4) modificat prin LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591]
    (5) Autorităţile care desfăşoară activitate de combatere a terorismului, în limitele împuternicirilor lor, sînt:
    a) Procuratura Generală;
    b) Ministerul Afacerilor Interne;
    c) Ministerul Apărării;
    d) Poliţia de Frontieră;
    [Art.6 al.(4), lit.d) în redacţia LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    e) Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale;
    f) Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat;
    g) Serviciul Vamal;
    h) Agenția Servicii Publice;
    [Art.6 al.(4), lit.h) în redacţia LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    i) Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei;
    j) Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor al Centrului Naţional Anticorupţie.
    [Art.6 al.(5), lit.j) modificată prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    [Art.6 al.(5) modificat prin LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591]
    [Art.6 al.(5), lit.j) introdusă prin LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.747]

    (6) Din componenţa Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat şi a Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei fac parte structuri specializate pentru combaterea terorismului, care activează în colaborare cu Centrul antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
    [Art.6 al.(6) modificat prin LP101 din 18.06.15, MO161-165/26.06.15 art.337; în vigoare 26.06.15]
    (7) Autorităţile administraţiei publice locale participă la combaterea terorismului în limitele împuternicirilor lor, stabilite prin acte legislative şi alte acte normative.
    (8) La activitatea de prevenire, depistare şi curmare a activităţii teroriste pot participa, în limitele împuternicirilor lor, şi alte autorităţi ale administraţiei publice, în modul stabilit de Guvern.
    [Art.6 al.(9) exclus prin LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591]
    [Art.6 în redacţia LP384-XV din 25.11.04, MO233-236/17.12.04 art.1001]

    Articolul 7. Împuternicirile autorităţilor care desfăşoară
                       activitatea de combatere a terorismului
    (2) Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova combate terorismul prin acţiunile de prevenire, depistare şi curmare a activităţilor teroriste, inclusiv a celor internaţionale, prin desfăşurarea operaţiilor antiteroriste. Serviciul contribuie la asigurarea securităţii instituţiilor Republicii Moldova amplasate pe teritoriul altor state, a cetăţenilor ei angajaţi în aceste instituţii şi a membrilor familiilor lor, culege date referitoare la organizaţiile teroriste internaţionale, întreprinde alte măsuri specifice de prevenire şi combatere a terorismului atribuite prin lege în
competenţa sa.
    [Art.7 al.(2) în redacţia LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591]
    (3) Ministerul Afacerilor Interne combate terorismul prin exercitarea urmăririi penale în privinţa infracţiunilor cu caracter terorist atribuite prin lege în competenţa sa.
    [Art.7 al.(3) în redacţia LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591]
    (4) Ministerul Apărării asigură protecţia armamentului, muniţiilor, substanţelor explozive, obiectelor militare şi a spaţiului aerian al ţării în caz de desfăşurare a operaţiilor antiteroriste.
    (5) Poliţia de Frontieră combate terorismul internaţional prin asigurarea securităţii frontierei de stat, reţinerea persoanelor bănuite de participare la organizarea infracţiunilor cu caracter terorist, neadmiterea  trecerii frontierei de stat de către persoane în privinţa cărora există informaţii că prezintă pericol pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică sau care au fost date în consemn nominal privind interzicerea intrării în Republica Moldova.
    [Art.7 al.(5) în redacţia LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    (6) Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale desfăşoară acţiuni de protecţie civilă, organizează lucrări de salvare, înfăptuieşte alte măsuri urgente de lichidare a urmărilor actelor teroriste.
    (7) Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat asigură securitatea persoanelor fizice şi a obiectelor aflate în pază, acumulează, analizează şi utilizează informaţii referitoare la activitatea teroristă în scopul prevenirii, depistării şi curmării tentativelor teroriste. Serviciul colaborează şi îşi coordonează acţiunile cu toate autorităţile care desfăşoară activitatea de combatere a terorismului, inclusiv cu serviciile similare din alte state.
    (8) Serviciul Vamal combate terorismul prin acţiunile de prevenire, depistare şi curmare a tentativelor de trecere peste frontiera de stat a Republicii Moldova a armelor, a substanţelor explozive, toxice, radioactive şi a altor obiecte care pot fi folosite pentru săvîrşirea infracţiunilor cu caracter terorist.
    (9) Agenția Servicii Publice asigură asistenţa informaţională a autorităţilor care desfăşoară activitatea de combatere a terorismului, punînd la dispoziţia acestora resurse informaţionale, acordînd asistenţă tehnică specializată, necesară la crearea băncilor de date şi reţelelor informaţionale.
    [Art.7 al.(9) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    (10) Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei va acorda suportul necesar la curmarea actului terorist, punînd la dispoziţia autorităţilor competente subdiviziunea cu destinaţie specială din subordine.
    [Art.7 al.(10) introdus prin LP384-XV din 25.11.04, MO233-236/17.12.04 art.1001]
    (11) Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor al Centrului Naţional Anticorupţie asigură prevenirea şi combaterea finanţării terorismului în limitele competenţelor stabilite de legislaţie.
    [Art.7 al.(11) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    [Art.7 modificat prin LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591]
    [Art.7 al.11) introdus prin LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.747]

    Articolul 8. Atribuţiile principale ale autorităţilor care
                       desfăşoară activitatea de combatere a
                       terorismului
    Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, prevăzute la art.6, participă, în modul stabilit, la combaterea terorismului prin:
    a) elaborarea şi înfăptuirea măsurilor preventive, speciale, organizatorice, educative şi de altă natură, în scopul prevenirii, depistării şi curmării activităţii teroriste;
    b) crearea sistemelor departamentale de contracarare a infracţiunilor cu caracter terorist şi menţinerea stării de pregătire a unor asemenea sisteme;
    c) punerea la dispoziţie a informaţiei, a mijloacelor materiale, tehnice şi financiare, a mijloacelor de transport şi a mijloacelor de telecomunicaţie, a utilajului medical şi a medicamentelor;
    d) exercitarea altor atribuţii, în funcţie de cerinţele activităţii de combatere a terorismului.
    [Art.81 exclus prin LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.747]
    [Art.81 modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    [Art.81 introdus prin LP1120 din 13.06.02, MO100/11.02.02 art. 743]

    Articolul 9. Acordarea de ajutor autorităţilor care
                       desfăşoară activitatea de combatere a
                       terorismului
    (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, persoanele cu funcţii de răspundere sînt obligate să acorde ajutor autorităţilor care desfăşoară activitatea de combatere a terorismului.
    (2) De datoria fiecărui cetăţean al Republicii Moldova este comunicarea oricărei informaţii aflate despre activitatea teroristă şi despre împrejurările ce ţin de aceasta organelor de drept, informaţie ce poate contribui la prevenirea, depistarea şi curmarea activităţii teroriste, precum şi la atenuarea urmărilor acesteia.
Capitolul III
DESFĂŞURAREA OPERAŢIILOR ANTITERORISTE
    Articolul 10. Dirijarea operaţiei antiteroriste
    (1) Pentru dirijarea nemijlocită a operaţiunii antiteroriste se creează o grupă operativă condusă de reprezentantul Centrului antiteror al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
    (2) Activitatea grupei operative este reglementată de Regulamentul-tip al grupei operative pentru dirijarea operaţiei antiteroriste, aprobat de Guvern.
    (3) Militarii, colaboratorii şi specialiştii, antrenaţi în operaţia antiteroristă, din momentul începerii acesteia, sînt subordonaţi conducătorului grupei operative.
    (4) Conducătorul grupei operative stabileşte perimetrul zonei de desfăşurare a operaţiei antiteroriste şi decide asupra utilizării forţelor şi mijloacelor antrenate în acest scop.
    (5) Nu se admite intervenţia oricărei alte persoane, indiferent de funcţia pe care o deţine, în dirijarea operaţiei antiteroriste.
    [Art.10 modificat prin LP384-XV din 25.11.04, MO233-236/17.12.04 art.1001]
    Articolul 11. Forţele şi mijloacele antrenate în operaţia
                         antiteroristă
    Pentru desfăşurarea operaţiei antiteroriste, grupa operativă este în drept să antreneze, în modul stabilit de Guvern, forţele şi mijloacele autorităţilor administraţiei publice cu atribuţii de combatere a terorismului. Aceste autorităţi îi pun la dispoziţie forţe umane, armament, mijloace speciale, mijloace de telecomunicaţie şi mijloace de transport, alte resurse tehnico-materiale necesare pentru desfăşurarea operaţiei antiteroriste.
    Articolul 12. Regimul juridic în zona de desfăşurare
                         a operaţiei antiteroriste
    (1) În zona de desfăşurare a operaţiei antiteroriste, persoanele care participă la operaţia antiteroristă au dreptul:
    a) să ia, după caz, măsuri de limitare sau interzicere temporară a circulaţiei mijloacelor de transport şi a pietonilor;
    b) să controleze actele de identitate şi alte documente, iar în cazul lipsei acestora - să reţină persoanele respective pentru a le stabili identitatea şi alte circumstanţe;
    c) să reţină şi să aducă la organele afacerilor interne persoanele care au săvîrşit sau săvîrşesc infracţiuni, sau se împotrivesc cerinţelor legitime ale persoanelor care participă la operaţia antiteroristă, precum şi persoanele care au săvîrşit sau săvîrşesc acţiuni de pătrundere ori tentative de pătrundere neautorizată în zona de desfăşurare a operaţiei antiteroriste;
    d) să intre (pătrundă) nestingherit în locuinţe, în alte încăperi şi pe terenurile ce aparţin persoanelor fizice, precum şi pe teritoriile şi în încăperile persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, să utilizeze mijloacele de transport ale persoanelor fizice şi juridice în scopul curmării actului terorist, urmăririi persoanelor suspectate de săvîrşirea unui act terorist, dacă tărăgănarea poate crea un pericol real pentru viaţa şi sănătatea oamenilor;
    e) să efectueze, inclusiv cu utilizarea mijloacelor tehnice, la intrarea şi ieşirea din zona de desfăşurare a operaţiei antiteroriste, controlul mijloacelor de transport, al persoanelor şi al bunurilor ce le aparţin;
    f) să utilizeze în interes de serviciu mijloacele de telecomunicaţie şi mijloacele de transport aparţinînd persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
    (2) Activitatea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă în zona de desfăşurare a operaţiei antiteroriste este dirijată de conducătorul grupei operative.
    Articolul 13. Negocierea cu teroriştii
    (1) În timpul desfăşurării operaţiei antiteroriste, pentru a salva viaţa şi sănătatea oamenilor, valorile materiale, pentru a evalua posibilitatea de a curma actul terorist fără a recurge la forţă, se admite negocierea cu teroriştii.
    (2) La negocierea cu teroriştii se admit numai persoane special împuternicite în acest scop de către conducătorul grupei operative.
    (3) Nu poate constitui obiect al negocierii extrădarea unor persoane, transmiterea armelor, altor obiecte şi mijloace a căror utilizare ar pune în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, precum şi satisfacerea unor revendicări politice înaintate de terorişti.
    (4) Negocierea cu teroriştii nu poate servi drept temei sau condiţie pentru absolvirea acestora de răspundere pentru faptele săvîrşite.
    Articolul 14. Informarea opiniei publice asupra actelor
                          teroriste
    (1) În timpul desfăşurării operaţiei antiteroriste, informarea opiniei publice asupra unui act terorist se face în modul şi în măsura stabilite de conducătorul grupei operative sau de reprezentantul acesteia responsabil pentru relaţiile cu publicul.
    (2) Nu se admite difuzarea informaţiei care:
    a) destăinuie procedeele tehnice speciale şi tactica desfăşurării operaţiei antiteroriste;
    b) poate să stingherească desfăşurarea operaţiei antiteroriste şi să pericliteze viaţa şi sănătatea persoanelor surprinse în zona de desfăşurare a operaţiei antiteroriste sau aflate în afara acestei zone;
    c) propagă sau justifică terorismul şi extremismul;
    d) se referă la colaboratorii structurilor specializate pentru combaterea terorismului, la membrii grupei operative, precum şi la persoanele care îşi dau concursul la desfăşurarea operaţiei.
    (3) În activitatea de informare a opiniei publice se va asigura respectarea prevederilor legislaţiei cu privire la secretul de stat, precum şi la protecţia adecvată a surselor secrete de informaţii.
    Articolul 15. Încheierea operaţiei antiteroriste
    (1) Operaţia antiteroristă se consideră încheiată din momentul în care a fost curmat (a încetat) actul terorist şi lichidat pericolul pentru viaţa şi sănătatea persoanelor aflate în zona de desfăşurare a operaţiei antiteroriste.
    (2) Operaţia antiteroristă se declară încheiată de conducătorul grupei operative.
Capitolul IV
REPARAREA PREJUDICIILOR CAUZATE DE ACTUL TERORIST.
REABILITAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR CARE AU AVUT
DE SUFERIT DE PE URMA UNUI ACT TERORIST

    Articolul 16. Repararea prejudiciilor cauzate de actul terorist
    (1) Prejudiciile cauzate de un act terorist se repară din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu a fost săvîrşit actul terorist, cu perceperea ulterioară, în conformitate cu legislaţia, a sumelor corespunzătoare de la persoanele care au cauzat aceste prejudicii.
    (2) Dacă volumul prejudiciilor cauzate de un act terorist săvîrşit pe teritoriul unei sau a cîtorva unităţi administrativ-teritoriale depăşeşte posibilităţile de compensare a acestuia de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective, repararea se face din bugetul de stat, cu perceperea ulterioară, în conformitate cu legislaţia, a sumelor corespunzătoare de la persoanele care au cauzat aceste prejudicii.
    (3) Prejudiciile cauzate unor cetăţeni străini în urma unui act terorist săvîrşit pe teritoriul Republicii Moldova se repară din bugetul de stat, cu perceperea ulterioară a sumelor corespunzătoare de la persoanele care au cauzat aceste prejudicii.
    Articolul 17. Reabilitarea socială a persoanelor care au
                         avut de suferit de pe urma unui act terorist
    (1) Reabilitarea socială a persoanelor care au avut de suferit de pe urma unui act terorist are drept scop revenirea acestora la viaţa normală şi prevede acordarea asistenţei juridice persoanelor menţionate, reabilitarea lor psihologică, medicală şi profesională (inclusiv restabilirea capacităţii de muncă), plasarea în cîmpul muncii, asigurarea cu spaţiu locativ.
    (2) Reabilitarea socială a persoanelor care au avut de suferit de pe urma unui act terorist, precum şi a persoanelor prevăzute la art.18, se face din contul mijloacelor bugetului de stat şi ale bugetului unităţii administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu a fost săvîrşit actul terorist.
    (3) Modul de reabilitare a persoanelor care au avut de suferit de pe urma unui act terorist este stabilit de Guvern.
Capitolul V
PROTECŢIA JURIDICĂ ŞI SOCIALĂ A PERSOANELOR
CARE PARTICIPĂ LA COMBATEREA TERORISMULUI
    Articolul 18. Protecţia juridică şi socială a persoanelor
                         care participă la combaterea terorismului
    (1) Persoanele care participă la combaterea terorismului sînt protejate de stat. Beneficiază de protecţie juridică şi socială:
    a) militarii, colaboratorii şi specialiştii autorităţilor administraţiei publice care participă (au participat) nemijlocit la combaterea terorismului;
    b) persoanele care acordă ajutor permanent sau temporar autorităţilor care desfăşoară activitatea de combatere a terorismului în prevenirea, depistarea şi curmarea activităţii teroriste, precum şi în atenuarea urmărilor acesteia;
    c) membrii familiilor persoanelor prevăzute la lit.a) şi b) ale prezentului alineat, în legătură cu participarea acestora la combaterea terorismului.
    (2) Protecţia juridică şi socială a persoanelor care participă la combaterea terorismului este asigurată în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 19. Repararea prejudiciilor cauzate persoanelor
                         care participă la combaterea terorismului
    (1) Prejudiciile cauzate sănătăţii sau bunurilor persoanelor prevăzute la art.18, în legătură cu participarea acestora la combaterea terorismului, sînt reparate în modul stabilit de legislaţie.
    (2) În cazul în care, în timpul desfăşurării operaţiei antiteroriste, persoana care participă la combaterea terorismului îşi pierde viaţa, familiei acesteia sau persoanelor întreţinute de ea li se plăteşte un ajutor unic echivalent cu suma mijloacelor băneşti de întreţinere pe 10 ani ale persoanei decedate. În afară de aceasta, timp de 5 ani din ziua decesului persoanei menţionate persoanelor întreţinute de aceasta li se plătesc lunar mijloacele băneşti de întreţinere ale persoanei decedate, cu indexarea salariului. La expirarea a 5 ani, persoanelor întreţinute de către persoana decedată li se stabileşte pensie de urmaş în modul stabilit de legislaţie, păstrîndu-li-se, totodată, înlesnirile de care a beneficiat persoana decedată.
    (3) Persoanei care a participat la combaterea terorismului şi care în timpul desfăşurării operaţiei antiteroriste a fost mutilată, în urma cărui fapt a survenit invaliditatea ei, i se acordă, în conformitate cu legislaţia în vigoare, un ajutor unic din contul mijloacelor bugetului de stat, în funcţie de statutul ei juridic, şi i se stabileşte pensia respectivă.
    (4) Persoanei care a participat la combaterea terorismului şi care în timpul desfăşurării operaţiei antiteroriste a fost rănită, însă această rană nu i-a cauzat invaliditatea, i se acordă, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, un ajutor unic din contul mijloacelor bugetului de stat.
    Articolul 20. Absolvirea de răspundere pentru cauzarea
                         prejudiciilor
    (1) În timpul desfăşurării operaţiei antiteroriste se admite, în temeiul şi în limitele stabilite de lege, prejudicierea forţată a sănătăţii (inclusiv uciderea) şi a bunurilor teroriştilor.
    (2) Persoanele care participă la combaterea terorismului sînt absolvite de răspundere pentru prejudiciile cauzate în timpul desfăşurării operaţiei antiteroriste.
    Articolul 21. Facilităţi la calcularea vechimii în muncă
    Militarilor, colaboratorilor şi specialiştilor care îndeplinesc (au îndeplinit) serviciul în structurile specializate pentru combaterea terorismului vechimea în muncă pentru stabilirea pensiei li se calculează astfel: o zi şi jumătate pentru o zi de serviciu; trei zile pentru o zi de serviciu în perioada participării nemijlocite la operaţiile antiteroriste.
    [Art.21 moldificat prin LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591]
Capitolul VI
RĂSPUNDEREA PENTRU DESFĂŞURAREA
ACTIVITĂŢII TERORISTE
    Articolul 22. Răspunderea pentru desfăşurarea activităţii
                         teroriste
    Persoanele vinovate de desfăşurarea activităţii teroriste poartă răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare.
    Articolul 23. Particularităţile procedurii judiciare penale
                         şi civile la examinarea cauzelor de terorism
    Prin decizie a instanţei de judecată, cauzele de terorism, precum şi de reparare a prejudiciilor cauzate de actele teroriste, pot fi examinate în şedinţe judiciare închise, cu respectarea normelor de procedură judiciară.
    Articolul 24. Răspunderea persoanei juridice pentru
                         desfăşurarea activităţii teroriste
    (1) În Republica Moldova este interzisă crearea şi activitatea persoanelor juridice ale căror scopuri sau acţiuni sînt îndreptate spre propagarea, justificarea, finanţarea ori susţinerea terorismului sau spre comiterea infracţiunilor cu caracter terorist.
    (2) Persoana juridică se consideră drept teroristă şi este supusă lichidării, iar activitatea ei este interzisă, în temeiul hotărîrii irevocabile a instanţei de judecată, la cererea Procurorului General sau a procurorilor subordonaţi acestuia, în cazul în care, în numele sau în interesul persoanei juridice, se efectuează organizarea, pregătirea, finanţarea sau comiterea unei infracţiuni cu caracter terorist, precum şi în cazul în care aceste acţiuni au fost admise, sancţionate, aprobate sau utilizate de organul sau persoana abilitată cu funcţii de conducere a persoanei juridice. Hotărîrea instanţei de judecată privind lichidarea persoanei juridice (interzicerea activităţii) se extinde şi asupra filialelor şi reprezentanţelor acesteia. În cazul recunoaşterii persoanei juridice drept teroristă, bunurile acesteia sînt supuse confiscării speciale, conform Codului penal al Republicii Moldova.
    (3) Prevederile prezentului articol se extind şi asupra persoanelor juridice străine şi organizaţiilor internaţionale, precum şi asupra oficiilor, filialelor şi reprezentanţelor lor în Republica Moldova.
    [Art.24 în redacţia LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591]
Capitolul VII
CONTROLUL ŞI SUPRAVEGHEREA
    Articolul 25. Controlul asupra activităţii de combatere a
                          terorismului
    Controlul asupra activităţii de combatere a terorismului este exercitat de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova, de Guvern şi de organele judiciare, în limitele împuternicirilor lor.
    Articolul 26. Supravegherea respectării legislaţiei
                         în combaterea terorismului
    (1) Supravegherea respectării legislaţiei în combaterea terorismului este exercitată de Procuratura Generală şi de instanţele judecătoreşti în modul prevăzut de procedura penală.
    [Art.26 al.(1) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    (2) Procuratura Generală, în limitele împuternicirilor sale, înfăptuieşte măsuri de prevenire a activităţii teroriste, conduce sau, după caz, efectuează urmărirea în cauzele penale de terorism.
    [Art.26 al.(2) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 27
    Guvernul, în termen de 2 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    va adopta actele normative necesare pentru realizarea prevederilor prezentei legi;
    va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative ce contravin prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                          Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 12 octombrie 2001.
    Nr. 539-XV.