LPM552/2001
ID intern unic:  312848
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 552
din  18.10.2001
privind evaluarea şi acreditarea în sănătate
Publicat : 20.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 155-157     art Nr : 1234

   
MODIFICAT
   
LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.533
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535
    LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art. 349
    LP332 din 24.07.03, MO170/08.08.03 art. 711

    NOTĂ:
   
În cuprinsul legii, cuvintele „instituții și întreprinderi medico-sanitare și farmaceutice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestatori de servicii medicale și farmaceutice” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.533
    În textul Legii sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În cuprinsul  legii, cuvintele “unităţi medico-sanitare şi farmaceutice” se înlocuiesc cu cuvintele “instituţii şi întreprinderi medico-sanitare şi farmaceutice” prin  LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art. 349
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Evaluarea şi acreditarea în sănătate se realizează în vederea determinării, pe bază de standarde elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii, a capacităţii unităţilor medico-sanitare şi farmaceutice, indiferent de tipul de proprietate, forma juridică de organizare şi subordonarea administrativă, de a acorda populaţiei asistenţa respectivă şi de a realiza obiectivele prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Legea nr.263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, Legea nr.264-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic, Legea nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică, În preambul, textul „Legea nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei” se substituie cu textul „Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice”, Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Legea nr.1453-XII din 25 mai 1993 privind protecţia consumatorilor şi de alte acte normative din domeniul medicinei şi farmaciei.
Scopul principal al evaluării şi acreditării în sănătate constă în  îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate populaţiei de către unităţile medico-sanitare şi farmaceutice.
   
[Preambul modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Preambul modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art. 349]
Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Obiectul legii
Prezenta lege stabileşte  principiile de bază şi modul de evaluare şi acreditare a unităţilor medico-sanitare şi farmaceutice.
Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni principale:
acreditare - procedură prin care autoritatea responsabilă de evaluare şi acreditare în sănătate recunoaşte, în mod oficial, că o unitate medico-sanitară sau farmaceutică, personalul acesteia sînt competente să execute activităţile specifice profilului ei în conformitate cu standardele şi prevederile legilor din domeniul medicinei şi farmaciei;
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
evaluare - etapă centrală a procedurii de acreditare, efectuată de către autoritatea responsabilă de evaluare şi acreditare în domeniul sănătăţii, care prevede aprecierea corespunderii activităţii instituţiilor şi a întreprinderilor medico-sanitare şi farmaceutice standardelor din domeniul respectiv;
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
evaluare curentă - control independent şi sistematic asupra activităţii unităţilor medico-sanitare şi farmaceutice în vederea determinării corespunderii serviciilor prestate de către acestea legilor din domeniul sănătăţii şi farmaceuticii;
   
[Art.2 noţiunea modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
certificat de acreditare - document, eliberat în conformitate cu regulile în vigoare ale sistemului naţional de evaluare şi acreditare a unităţilor medico-sanitare şi farmaceutice, care indică gradul suficient de conformitate a unităţii medico-sanitare sau farmaceutice prevederilor legilor din domeniul sănătăţii şi farmaceuticii;
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    registrul certificatelor de acreditare – totalitatea informaţiilor documentate cu privire la certificatele de acreditare eliberate, reperfectate, suspendate şi retrase, ţinute manual şi/sau în sisteme informaţionale automatizate, organizate conform legislaţiei în vigoare;
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    retragere a certificatului de acreditare – privare a deținătorului certificatului de acreditare de dreptul de a desfăşura activitatea medicală şi farmaceutică, conform procedurii prevăzute de legislaţia în vigoare;
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    solicitant al certificatului de acreditare – persoană juridică sau fizică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere sau de organizaţie, indiferent de tipul de proprietate, care intenționează să practice sau practică activitate medico-sanitară și/sau farmaceutică și care depune la autoritatea responsabilă de evaluare şi acreditare în sănătate cererea de evaluare a activităţii;
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    standarde de evaluare şi acreditare – ansamblu de prevederi ale actelor legislative şi normative din domeniul sănătăţii şi alte domenii, care reglementează activitatea instituţiei/întreprinderii şi influenţează calitatea serviciilor medicale şi farmaceutice;
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    suspendare a certificatului de acreditare – privare a deținătorului certificatului de acreditare de dreptul de a exercita activitatea medicală şi farmaceutică pe un termen stabilit de prezenta lege.
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Articolul 3. Principiile de bază de evaluare şi acreditare
                    a unităţilor medico-sanitare şi farmaceutice
(1) Principiile de bază de evaluare şi acreditare a unităţilor medico-sanitare şi farmaceutice sînt:
a) transparenţa şi disponibilitatea publică;
b) reprezentarea intereselor publice şi independenţa faţă de oricare alte interese;
c) asigurarea confidenţialităţii informaţiei obţinute în procesul evaluării  şi acreditării;
d) aplicarea standardelor în vigoare din domeniul medicinei şi farmaciei;
e) respectarea prevederilor actelor internaţionale corespunzătoare;

   
[Art.3 al.(1), lit.f) abrogată prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.533
g) posibilitatea de a contesta decizia adoptată în urma evaluării unităţii.
(2) În Republica Moldova au dreptul să desfăşoare activitate medico-sanitară şi farmaceutică unităţile care au obţinut evaluarea şi acreditarea şi cărora li  s-a eliberat certificat de acreditare.
Capitolul  II
CRITERIILE DE EVALUARE  ŞI ACREDITARE A UNITĂŢILOR
MEDICO-SANITARE ŞI FARMACEUTICE
Articolul 4. Criterii generale
Criteriile şi cerinţele faţă de unităţile medico-sanitare şi farmaceutice la evaluarea şi acreditarea acestora se referă la:
a) baza tehnico-materială;
b) activitatea economico-financiară;
c) profesionalismul personalului medico-sanitar şi farmaceutic;
d) conformitatea calităţii serviciilor medico-sanitare şi farmaceutice, a eficienţei procesului de diagnosticare şi  tratament şi a activităţii farmaceutice cu standardele din domeniul medicinei şi farmaciei.
Articolul 5. Cerinţe faţă de baza tehnico-materială
(1) Baza tehnico-materială a unităţilor medico-sanitare pasibile de evaluare şi acreditare trebuie să corespundă legilor în vigoare din domeniul medicinei.
    
[Art.5 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Pentru obţinerea certificatului de acreditare, unitatea medico-sanitară prezintă dovadă că, în conformitate cu Legea ocrotirii sănătăţii, Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice, şi cu alte legi în vigoare, dispune de:
   
[Art.5 al.(2) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
a) spaţii proprii sau arendate, conforme normelor sanitaro-igienice, dotate cu utilajele corespunzătoare pentru realizarea procesului de diagnosticare şi tratament;
b) servicii auxiliare suficiente pentru desfăşurarea genurilor de activitate autorizate;
c) bază pentru organizarea procesului de studii în spitalele clinice.
(3) Baza tehnico-materială a instituţiilor şi a întreprinderilor farmaceutice trebuie să corespundă prevederilor legilor în vigoare.
     [Art.5 al.(3) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 6. Cerinţe faţă de personal
(1) Personalul administrativ al unităţilor medico-sanitare sau farmaceutice pasibile de evaluare şi acreditare (director, director adjunct, şef de secţie sau filială, farmacist diriginte) este constituit, de regulă, din  specialişti în medicină ori farmacie, cu categorii de calificare sau cu titluri şi grade ştiinţifice în domeniul profesat.
   
[Art.6 al.(1) modificat prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.533]
(2) Personalul medical şi farmaceutic trebuie să posede competenţa necesară pentru a corespunde standardelor din domeniul respectiv, să respecte normele ergonomice, praxiologice, deontologice şi ale eticii medico-farmaceutice.
Articolul 7. Cerinţe faţă de  documentaţie
Documentaţia unităţilor medico-sanitare şi farmaceutice pasibile de evaluare şi acreditare, precum şi documentaţia ţinută de personalul acestora trebuie să corespundă prevederilor stabilite prin lege.
   
[Art.7 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul  III
SISTEMUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI ACREDITARE
A UNITĂŢILOR MEDICO-SANITARE ŞI FARMACEUTICE
    Articolul 8. Autoritatea responsabilă de evaluare și acreditare
                        în sănătate
    Autoritatea responsabilă de evaluarea și acreditarea în sănătate este Agenția Națională pentru Sănătate Publică (denumită în continuare Agenție).
[Art.8 în redacția LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    [Art.8 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 9. Atribuţiile principale ale Agenției
    [Art.9 titlul modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
(1) Agenția exercită următoarele atribuţii:
   
[Art.9 partea introductivă modificată prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
a) elaborează actele normative privind evaluarea şi acreditarea unităţilor medico-sanitare şi farmaceutice şi le prezintă Guvernului pentru aprobare;
   
[Art.9 lit.a) exclusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
b) constituie şi aprobă componenţa comisiilor de evaluare şi acreditare, aprobă componenţa grupelor de experţi de evaluare şi acreditare;
c) stabileşte criteriile de selectare a experţilor antrenaţi în procesul de evaluare şi acreditare şi criteriile de evaluare a activităţii acestora;
d) aprobă planul său de activitate şi programul anual de evaluare şi acreditare a instituţiilor/întreprinderilor medico-sanitare şi farmaceutice;
     [Art.9 lit.d) în redacţia LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
e) adoptă decizii privind acreditarea sau neacreditarea, eliberarea, suspendarea ori retragerea certificatelor de acreditare, în condiţiile stabilite de lege;
    [Art.9 lit.e) în redacţia LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
     [Art.9 lit.e) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
[Art.9 lit.f) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
g) soluţionează litigiile şi examinează reclamaţiile ce apar în problemele privind evaluarea şi acreditarea;
h) acordă consultanţă şi instruieşte în probleme de evaluare şi acreditare;
i) reprezintă Republica Moldova în organizaţiile internaţionale de evaluare şi acreditare în sănătate;
j) dezvoltă colaborarea internaţională în domeniul evaluării şi acreditării în sănătate;
k) participă, la nivel naţional şi internaţional, la elaborarea standardelor din domeniul medicinei şi farmaciei;
l) întocmeşte şi prezintă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale raportul anual de activitate, cu publicarea ulterioară a acestuia.
   
[Art.9 lit.l) modificată prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    (2) Agenţia:
    a) examinează cererea de acreditare a prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia;
    b) informează, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la data adoptării deciziei, instituția/întreprinderea despre decizia referitoare la acreditare sau neacreditare;
    [Art.9 al.(2), lit.b) modificată prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.533]
    c) eliberează prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice acreditate certificatul de acreditare.
    [Art.9 al.(2) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 27.10.17]
Articolul 10. Comisiile şi grupele de experţi de evaluare şi
                          acreditare
(1) Pentru realizarea practică a evaluării şi acreditării unităţilor medico-sanitare şi farmaceutice, Agenția înfiinţează şi aprobă componenţa următoarelor comisii:
   
[Art.10 al.(1) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
a) comisia de evaluare şi acreditare a unităţilor medico-sanitare;
b) comisia de evaluare şi acreditare a unităţilor farmaceutice.
[Art.10 al.(1), lit.c) abrogată prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
(2) Comisiile menţionate la alin.(1) formează grupe de experţi din rîndul  specialiştilor din domeniile respective, cu o înaltă calificare profesională. Componenţa acestor grupe se aprobă de Agenție.
   
[Art.10 al.(2) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
(3) Grupele de experţi specializate controlează pe teren activitatea unităţilor pasibile de evaluare şi acreditare şi prezintă Agenției materialele controalelor. Din componenţa experţilor, Agenția aprobă comisii speciale de evaluare şi acreditare a fiecărui prestator de servicii medicale și farmaceutice.
   
[Art.10 al.(3) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
(4) Comisiile de evaluare şi acreditare determină, conform regulamentelor de evaluare şi acreditare a unităţilor medico-sanitare şi farmaceutice, gradul de conformitate a unităţii pasibile de evaluare şi acreditare cu standardele din domeniul medicinei sau farmaciei. Comisiile prezintă Agenției, pentru luarea deciziei, propuneri privind acreditarea sau neacreditarea.
   
[Art.10 al.(4) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    Articolul 11. Procedura de evaluare şi acreditare, eliberarea
                           certificatului de acreditare
    (1) Prestatorii de servicii medicale și farmaceutice, de stat şi private, sînt supuse evaluării şi acreditării o dată în 5 ani.
    (2) Evaluarea şi acreditarea se desfăşoară în patru etape:
    a) iniţierea procedurii de evaluare;
    b) autoevaluarea instituţiei/întreprinderii;
    c) constituirea și aprobarea echipei de experți şi evaluarea instituţiei/ întreprinderii;
    d) adoptarea deciziei privind rezultatele evaluării şi informarea instituţiei/întreprinderii.
    Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a certificatului de acreditare prevăzut de prezenta lege pentru agenții economici este stabilit prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (3) Pentru a iniția procedura de evaluare, solicitantul depune în adresa Agenţiei o cerere pe suport de hîrtie, în format electronic sau prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive, care să cuprindă principalele date privind instituția/întreprinderea ce urmează a fi acreditată și privind persoana responsabilă de organizarea procesului de autoevaluare. La cerere se anexează copiile de pe:
    a) organigrama instituției/întreprinderii;
    [Art.11 al.(3), lit.b) abrogată prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.533]
    c) regulamentul de organizare și funcționare.
    În cazul depunerii cererii pe suport de hîrtie, aceasta se depune în două exemplare, dintre care unul, după semnare și înregistrare, împreună cu dispoziția de plată pentru serviciile oferite, se restituie solicitantului, servind drept act juridic ce confirmă inițierea procesului de acreditare. Concomitent, este trimis chestionarul de autoevaluare împreună cu standardele de evaluare și acreditare în funcție de organigrama prezentată.
    (4) Autoevaluarea instituţiei/întreprinderii se realizează de către solicitantul certificatului de acreditare în baza chestionarului de autoevaluare oferit de către Agenţie. Autoevaluarea nu poate dura mai mult de 10 zile calendaristice din data depunerii cererii de solicitare a certificatului de acreditare. La finele etapei de autoevaluare, solicitantul transmite Comisiei chestionarul de autoevaluare și standardele de evaluare şi acreditare completate, comunicînd, totodată, perioada în care se dorește vizita de evaluare. Agenţia confirmă recepționarea materialelor de autoevaluare, analizează chestionarul de autoevaluare și, în cazul în care acesta este acceptat, stabilește perioada vizitei de evaluare de comun acord cu solicitantul.
    [Art.11 al.(4) modificat prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.533]
    (5) În cadrul etapei de constituire și aprobare a echipei de experți şi de evaluare a instituţiei/întreprinderii, echipele de experți, create din rîndul specialiştilor de înaltă calificare, evaluează, cu deplasarea la faţa locului, activitatea instituției/întreprinderii și determină gradul de conformare a activităţii acesteia la standardele de evaluare şi acreditare din domeniul medicinei sau farmaciei. În activitatea de evaluare, instituția/întreprinderea are obligaţia să coopereze cu membrii echipelor de evaluare şi să le pună la dispoziţie documentele necesare validării informaţiilor care confirmă îndeplinirea cerinţelor din standardele de acreditare. Vizita de evaluare a instituţiei/întreprinderii nu durează mai mult de 2 zile calendaristice și se încheie cu o şedinţă de totalizare la care participă echipa de experți şi colectivul instituției/întreprinderii.
    (6) La etapa de adoptare a deciziei privind rezultatele evaluării, raportul final privind rezultatele evaluării se prezintă Agenţiei pentru adoptarea deciziei. Agenţia, în termen de 7 zile calendaristice de la data finalizării evaluării, informează conducerea instituţiei/întreprinderii despre rezultatele evaluării. Agenţia adoptă una dintre următoarele decizii: de acreditare, de acreditare condiţionată sau de neacreditare.
    [Art.11 al.(6) modificat prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.533]
    (7) Conducerea prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice nou-înfiinţate solicită, pînă la începerea prestării serviciilor medicale sau farmaceutice, evaluarea şi acreditarea acesteia.
    [Art.11 al.(7) modificat prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.533]
    (8) După evaluare şi acreditare, o dată pe an, prestatorii de servicii medicale și farmaceutice sînt supuse evaluării curente pe parcursul întregului termen de acreditare, în conformitate cu legislația din domeniul medicinei şi farmaciei.
    (9) Agenţia publică pe pagina sa web oficială şi pe pagina web oficială a Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale listele prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice care au fost evaluate şi acreditate, precum şi ale instituţiilor şi întreprinderilor neacreditate.
    (10) Decizia privind neacreditarea instituţiei/întreprinderii medico-sanitare sau farmaceutice este adoptată de Agenţie în baza raportului echipei de experţi. În cazul în care conducerea instituţiei/întreprinderii nu este de acord cu decizia Agenţiei, aceasta o poate contesta în instanţa de judecată.
    (11) Decizia privind respingerea cererii de acreditare a prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice este adoptată de Agenţie în baza raportului comisiei respective de evaluare şi acreditare. În cazul în care instituţia/întreprinderea evaluată nu este de acord cu concluzia comisiei, litigiul este soluţionat de Agenţie. Prestatorii de servicii medicale și farmaceutice (personalul) a cărei cerere a fost respinsă este în drept să conteste decizia respectivă în instanţa de judecată potrivit legislaţiei.
    [Art.11 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.11 modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
   
[Art.11 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 111. Eliberarea certificatului de acreditare
    (1) Eliberarea certificatului de acreditare se efectuează în temeiul deciziei Agenţiei în termen de 7 zile calendaristice de la data adoptării acesteia.
    [Art.111 al.(1) modificat prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.533]
    (2) Depistarea de către Agenţie a unor date neveridice în informaţia declarată de solicitant serveşte drept temei pentru refuzul eliberării certificatului solicitat.
    (3) Cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de acreditare, solicitantul iniţiază o nouă procedură conform prevederilor art. 11 alin. (3). În cazul adresării după expirarea termenului de valabilitate a certificatului de acreditare, pe perioada de autoevaluare/evaluare şi pînă la adoptarea deciziei de către Agenție, solicitantul îşi sistează activitatea pe propria răspundere.
    (4) Dacă solicitantul continuă să desfăşoare genul de activitate indicat în scrisoarea de însoţire a certificatului de acreditare după expirarea termenului de valabilitate a acestuia, se aplică, conform procedurii legale, sancţiunea prevăzută la art. 263 alin. (4) din Codul contravenţional.
    (5) În cazul în care deținătorul certificatului de acreditare înființează o nouă filială sau subdiviziune separată, el este obligat să depună la Agenţie o cerere de evaluare a acesteia în termenele prevăzute la art. 11 alin. (2), cu anexarea copiilor de pe actele prevăzute la art. 11 alin. (3). În cazul acreditării, la certificatul eliberat anterior instituţiei/întreprinderii se anexează o scrisoare de însoţire pentru filiala sau subdiviziunea separată.
    (6) Certificatul de acreditare se eliberează pentru un termen de 5 ani.
    [Art.111 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 112. Conţinutul certificatului de acreditare
    (1) Formularul certificatului de acreditare este un document de strictă evidenţă, tipizat, cu numerotare continuă.
    (2) Certificatul conţine:
    a) denumirea autorităţii responsabile de evaluare şi acreditare în sănătate;
    b) numărul şi data eliberării certificatului;
    c) denumirea instituției/întreprinderii, forma juridică de organizare, adresa juridică a deținătorului certificatului de acreditare;
    d) termenul de valabilitate a certificatului;
    e) semnătura conducătorului Agenţiei, autentificată prin aplicarea ştampilei acesteia.
    (3) Drept anexă la certificatul de acreditare serveşte scrisoarea de însoţire a acestuia, care conţine informaţia despre experţii participanţi la evaluare, decizia Agenţiei despre genurile de activitate, filialele, subdiviziunile separate acreditate ale deținătorului certificatului de acreditare, precum şi recomandările/condiţiile înaintate în urma evaluării.
    [Art.112 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 113. Suspendarea şi reluarea acțiunii certificatului
                           de acreditare
    (1) În cazul în care instituţia/întreprinderea medico-sanitară sau farmaceutică nu corespunde criteriilor şi cerinţelor de acreditare stabilite în prezenta lege sau în alte acte legislative, Agenţia suspendă certificatul de acreditare.
    (2) Suspendarea certificatului de acreditare se efectuează în baza deciziei Agenţiei, care se emite în temeiul raportului echipei de experţi.
    (3) Suspendarea certificatului de acreditare este precedată de transmiterea unui avertisment în formă scrisă conducerii instituţiei/întreprinderii medico-sanitare sau farmaceutice, în care se indică criteriile şi cerinţele de acreditare pe care aceasta nu le îndeplineşte. Din momentul transmiterii avertismentului, instituţiei/întreprinderii medico-sanitare sau farmaceutice i se acordă un termen de 20 de zile calendaristice pentru înlăturarea abaterilor și, în cazul omiterii înlăturării acestora, certificatul de acreditare se suspendă.
    (4) În cazul în care instituţia/întreprinderea medico-sanitară sau farmaceutică a încălcat prevederile normelor în sănătate în partea ce nu ţine de criteriile şi cerinţele de acreditare, certificatul de acreditare nu se suspendă, ci se aplică sancţiunea respectivă prevăzută de Codul contravenţional.
    (5) În urma înlăturării abaterilor care au stat la baza suspendării certificatului de acreditare, conducătorul instituţiei/întreprinderii medico-sanitare sau farmaceutice poate cere anularea deciziei de suspendare a certificatului de acreditare. Anularea deciziei de suspendare se efectuează în temeiul raportului echipei de experţi, prin care se confirmă că instituţia/întreprinderea medico-sanitară sau farmaceutică corespunde criteriilor şi cerinţelor de acreditare.
    [Art.114 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 114. Retragerea certificatului de acreditare
    (1) Drept temei pentru retragerea certificatului de acreditare servesc:
    a) cererea deținătorului certificatului de acreditare privind retragerea acestuia;
    b) decizia de radiere a deținătorului certificatului din Nomenclatorul instituţiilor/întreprinderilor medico-sanitare sau din Registrul de stat al persoanelor juridice şi Registrul întreprinzătorilor individuali;
    c) depistarea unor date neveridice în documentele prezentate Agenţiei;
    d) omiterea înlăturării, în termenul stabilit de lege, a circumstanţelor care au condus la suspendarea certificatului de acreditare.
    (2) Data şi numărul deciziei de retragere a certificatului de acreditare se înscriu în registrul certificatelor de acreditare cel tîrziu în prima zi lucrătoare după data la care a fost emisă decizia.
    (3) În cazul retragerii certificatului de acreditare, taxa pentru desfăşurarea evaluării prevăzută de lege nu se restituie.
    (4) Deținătorul certificatului de acreditare este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere, să depună la Agenţie certificatul retras.
    [Art.114 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 115. Eliberarea duplicatului certificatului de acreditare
    (1) Drept temei pentru eliberarea duplicatului certificatului de acreditare serveşte pierderea sau deteriorarea acestuia.
    (2) În caz de pierdere a certificatului, deținătorul depune la Agenţie o cerere de eliberare a duplicatului, conform procedurii stabilite de legislaţie.
    (3) Dacă certificatul de acreditare este deteriorat şi nu poate fi folosit, deținătorul poate obţine un duplicat depunînd o cerere de eliberare a duplicatului la Agenţie, la care se anexează certificatul deteriorat.
    (4) Agenția este obligată să elibereze duplicatul certificatului în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului. Duplicatul certificatului se consideră eliberat prin aprobare tacită dacă Agenţia nu notifică în scris solicitantul, în termenul prevăzut de prezentul alineat, despre respingerea cererii de eliberare a duplicatului.
    (5) Termenul de valabilitate a duplicatului certificatului de acreditare nu poate depăşi termenul indicat în actul pierdut sau deteriorat.
    (6) În caz de eliberare a duplicatului, Agenţia emite o decizie de anulare a certificatului pierdut sau deteriorat, înscriind modificările respective în registrul emiterii certificatelor de acreditare nu mai tîrziu de prima zi lucrătoare după data emiterii deciziei.
    (7) În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului certificatului, deținătorul îşi poate desfăşura activitatea în baza unei declaraţii pe propria răspundere, depusă la Agenţie odată cu cererea de eliberare a duplicatului.
    [Art.115 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 116. Reperfectarea certificatului de acreditare
    (1) Drept temei pentru reperfectarea certificatului de acreditare servește schimbarea denumirii deținătorului, modificarea altor date reflectate în certificat, fără actualizarea cărora nu poate fi identificată legătura dintre certificat, obiectul acestuia şi deținător.
    (2) La apariţia temeiului pentru reperfectarea certificatului de acreditare, deținătorul este obligat să depună la Agenţie, în termen de 10 zile lucrătoare, conform procedurii stabilite de legislaţie, o cerere de reperfectare a certificatului de acreditare, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a certificatului de acreditare şi a documentelor anexate la cerere, Agenția emite o decizie privind reperfectarea certificatului şi o comunică imediat solicitantului. Certificatul reperfectat se eliberează pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările solicitate în cerere.
    (4) Certificatul de acreditare se consideră reperfectat prin aprobare tacită dacă Agenţia nu notifică în scris solicitantul, în termenul prevăzut la alin. (3), despre respingerea cererii de reperfectare.
    (5) Termenul de valabilitate a certificatului reperfectat nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în certificatul care se reperfectează.
    (6) În perioada examinării cererii de reperfectare a certificatului, deținătorul acestuia îşi poate continua activitatea în baza declaraţiei pe propria răspundere, depusă la Agenţie concomitent cu cererea de reperfectare.
    (7) Drept temei pentru respingerea cererii de reperfectare a certificatului serveşte depistarea de către Agenţie a unor date neveridice în actele prezentate sau declarate de solicitant.
    [Art.116 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Articolul 12. Suportarea cheltuielilor pentru serviciile de evaluare
                           şi acreditare
    [Art.12 al.(1) abrogat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP332 din 24.07.03, MO170/08.08.03 art.711]
    (2) În procesul de evaluare şi acreditare, instituţiile şi întreprinderile medico-sanitare şi farmaceutice achită cheltuielile ce ţin de evaluarea iniţială şi de evaluarea curentă anuală.
    [Art.12 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (3) Autorităţile publice de toate nivelurile care au în subordine instituţii şi întreprinderi medico-sanitare şi farmaceutice pot stabili în bugetele lor anuale mijloace financiare destinate evaluării curente anuale, iar instituţiile şi întreprinderile medico-sanitare şi farmaceutice private suportă cheltuielile pentru evaluare şi acreditare din contul mijloacelor financiare proprii.
    [Art.12 al.(3) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (4) Taxele pentru evaluarea instituţiilor şi a întreprinderilor medico-sanitare şi farmaceutice private se stabilesc prin lege, iar pentru cele publice şi bugetare - prin hotărîre de Guvern.
[Art.12 al.(4) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul  IV
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
    [Art.13 abrogat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
[Art.13 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                               Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 18 octombrie 2001.
    Nr. 552-XV.


Anexă
 
Taxele pentru evaluarea instituţiilor şi a întreprinderilor
medico-sanitare şi farmaceutice private

Nr.
crt.
 
 
Categoriile instituţiilor şi întreprinderilor 
medico-sanitare şi farmaceutice private
Taxa pentru evaluare
(lei)  
1.
Instituţii medico-sanitare private de ambulator (1 – 2 medici )
2494
2.

Instituţii medico-sanitare private de ambulator (3 – 10 medici)

3741
3.

Instituţii medico-sanitare private de ambulator (10 – 20 medici)

6235
4.

Instituţii medico-sanitare private de ambulator (mai mult de 20 medici)

8729
41. Cabinete individuale ale medicilor de familie 1247
42. Centre ale medicilor de familie (pentru fiecare medic de familie titular al practicii medicului de familie) 1247
5.
Spitale private
9976
6.
Farmacii amplasate în municipii şi oraşe
Filiale
2494
1247
7.
Farmacii rurale
Filiale
1247
835
8.
Depozite farmaceutice
Filiale
3741
1247

  
    Notă. În cazurile evaluării curente anuale, instituţiile şi întreprinderile medico-sanitare şi farmaceutice private achită 5% din taxa pentru evaluarea iniţială.
    [Anexa modificată prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.533]
    [Anexa introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]