LPM1069/2000
ID intern unic:  312902
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1069
din  22.06.2000
cu privire la informatică
Publicat : 05.07.2001 în Monitorul Oficial Nr. 73-74     art Nr : 547


      NOTĂ:
     
În textul Legii sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaționale” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
În cuprinsul Legii sintagma "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor" se substituie prin sintagma  "Ministerul Dezvoltării Informaţionale" prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. - Prezenta lege stabileşte principalele reguli şi condiţii de activitate în domeniul informaticii în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile statului, ale persoanelor juridice şi fizice în procesul creării,  administrării, utilizării şi întreţinerii sistemelor informatice, principiile şi măsurile de asigurare a libertăţii şi protecţiei datelor în sistemele informatice, dreptului de acces la serviciile informatice.
Art.2. - în sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
acces neautorizat - acces la informaţii efectuat cu încălcarea regimului de lucru;
bancă de date - totalitatea bazelor de date şi produselor program pentru dirijarea lor;
bază de date - colecţie de date, organizată conform unei structuri conceptuale, care descrie caracteristicile acestor date şi relaţiile dintre entităţile lor componente, destinată unuia sau mai multor domenii de aplicaţie;
date - fapte, noţiuni, fenomene, evenimente, însuşiri, indici, instrucţiuni etc., reprezentate sub o formă convenţională, adecvată comunicării, interpretării sau prelucrării manuale ori cu mijloace automate;
date publice -  date la care accesul public este nelimitat;
date cu caracter personal - date care permit sub orice formă, direct sau indirect, identificarea persoanei fizice la care se referă aceste date;
date nominative - date al căror ansamblu poate duce la identificarea unei persoane, fără a fi totuşi recunoscută, fiecare în parte, ca identificator;
document electronic - produs informatic prin care se adevereşte sau se preconizează un fapt, se confirmă un drept, se recunoaşte o obligaţie, se identifică o persoană juridică sau fizică etc.;
echipamente (hardware) - mijloace tehnice destinate sistemelor de calculatoare;
informatică - domeniu de activitate care include prelucrarea şi transportul datelor cu ajutorul sistemelor automatizate de calcul şi mijloacelor de telecomunicaţie;
informatizare - ansamblu organizat de acţiuni destinate creării, implementării, întreţinerii şi perfecţionării sistemelor automatizate de calcul şi transport de date în procesul de colectare, stocare, prelucrare şi difuzare a informaţiei;
flux al datelor - transport de date între constante sau fişiere, efectuat ca urmare a execuţiei unor instrucţiuni, proceduri, module de program sau programe;
operator informatic - persoană juridică capabilă să presteze o gamă largă de servicii informatice, în condiţii de calitate şi securitate,  la nivelul cerinţelor internaţionale;
produs informatic - ansamblu de date şi programe obţinute în urma rulării unor programe sau pachete de programe;
produse program (software) - totalitate sau o parte a programelor, procedurilor, regulilor şi documentelor asociate ale unui sistem de prelucrare a informaţiei;
program (program pe calculator) - secvenţă de declaraţii şi instrucţiuni ale unui limbaj de programare, lansată într-un mediu operaţional al calculatorului, pentru îndeplinirea anumitelor funcţii ori soluţionarea  unor probleme;
protecţia datelor - totalitatea procedurilor organizaţional-tehnice şi actelor normative utilizate pentru a se evita cauzarea oricăror pagube intereselor proprietarilor de date, sistemelor informatice, precum şi utilizatorilor de informaţii;
resursă informaţională - orice element al unui sistem informaţional, necesar pentru executarea operaţiilor solicitate;
reţea informatică (reţea de calculatoare) - ansamblu de noduri de prelucrare a datelor interconectate în scopul transportului  de date;
reţea publică de transport de date - reţea informatică ce se utilizează în domeniul public;
securitatea datelor - atribut al datelor ce caracterizează siguranţa lor faţă de evenimente ce le-ar putea afecta integralitatea;
serviciu informatic - serviciu oferit pe piaţă privind întreţinerea produselor program, echipamentelor şi sistemelor informatice;
serviciu informatic public - serviciu informatic prestat prin intermediul reţelei publice de transport de date;
sistem informatic -  ansamblu de programe şi echipamente  care asigură prelucrarea automată a datelor;
sistem informaţional - sistem de prelucrare a informaţiei, împreună cu resursele organizaţionale asociate, cum ar fi resursele umane şi tehnice, care furnizează şi distribuie informaţia;
tehnologiile informaţiei - tehnologii specifice informaticii, precum şi acelei părţi a comunicaţiei aferente traficului  informatic în reţelele informatice;
trafic informatic - circulaţie a datelor şi programelor între doi sau mai mulţi utilizatori.
Art.3. - (1) Accesul oricărei persoane juridice şi fizice la serviciile informatice publice şi la informaţiile ce se conţin în sistemele informatice  este asigurat în conformitate cu  prevederile respective ale Constituţiei, prezentei legi şi altor acte legislative.
(2)  Sistemele şi reţelele informatice, precum şi resursele informaţionale pot aparţine persoanelor juridice şi fizice cu titlu de proprietate privată sau publică.
Art.4. - (1) Protecţia datelor în cadrul sistemelor şi reţelelor informatice este asigurată în conformitate cu prevederile respective ale Constituţiei, prezentei legi, altor acte  normative.
(2) Persoanele care activează în cadrul sistemelor şi reţelelor informatice sînt obligate să asigure protecţia datelor.
(3) Se interzice accesul şi conectarea neautorizate la sistemele şi reţelele informatice.
(4) Utilizarea mijloacelor informatice în condiţii nediscriminatorii este garantată pe întreg teritoriul ţării.
Art.5. - (1) Autoritatea desemnată pentru realizarea politicii Guvernului şi elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului informaticii este Ministerul Economiei și Infrastructurii.
(2) Autoritatea desemnată pentru reglementarea activităţii în domeniul informaticii şi realizarea strategiei de dezvoltare a domeniului informaticii este Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică.
Art.6. - (1) Relaţiile din domeniul informaticii, nespecificate în prezenta lege, se reglementează de alte  acte normative.
(2) Pentru  Republica Moldova, relaţiile internaţionale în domeniul informaticii se reglementează prin convenţii şi acorduri internaţionale la care aceasta este parte. În cazul în care convenţiile şi acordurile internaţionale conţin alte norme decît cele prevăzute de legislaţia Republicii Moldova cu privire la informatică, se aplică prevederile convenţiilor şi acordurilor internaţionale.
Capitolul II
ADMINISTRAŢIA  PUBLICĂ ÎN  DOMENIUL
INFORMATICII
Art.7. - Statul susţine informatizarea societăţii ca obiectiv strategic de prim ordin în condiţiile prevederilor Constituţiei, prezentei legi, altor acte legislative şi ale principiilor general recunoscute, inclusiv prin actele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Art.8. - (1) Administraţia publică centrală în domeniul informaticii este exercitată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, care reprezintă Guvernul în organismele internaţionale, coordonează activitatea internaţională în domeniu, desfăşurată de persoanele juridice şi fizice din Republica Moldova.
(2) Ministerul Economiei și Infrastructurii are următoarele atribuţii:
a)  elaborează strategia de dezvoltare a domeniului informaticii,  organizează dezbateri pe marginea ei şi o prezintă Guvernului spre aprobare;
b)  studiază tendinţele mondiale în domeniu şi actualizează strategia naţională de dezvoltare a domeniului  informaticii;
c)  coordonează acţiunile de realizare  a strategiei de dezvoltare şi prezintă anual Guvernului raport asupra stadiului de realizare a strategiei;
d)  asigură dezvoltarea coerentă a sistemelor informaţionale ale administraţiei publice în conformitate cu strategia de dezvoltare a domeniului  informaticii;
e)  coordonează realizarea sistemelor informatice prin proiecte naţionale, prevăzute în strategia de dezvoltare;
f)  stimulează, prin politici adecvate, dezvoltarea sectorului privat în domeniul tehnologiilor informaţiei, factor de competitivitate în domeniul informaticii;
g)  iniţiază şi avizează elaborarea de standarde naţionale în corespundere cu standardele internaţionale în domeniul tehnologiilor informaţiei, creează condiţii pentru implementarea lor în sistemele informaţionale ale administraţiei publice;
h)  avizează, din punct de vedere al încadrării în strategia de dezvoltare a domeniului  informaticii, proiectele directoare de informatizare şi caietele de sarcini, conforme acestora, pentru achiziţiile de produse şi servicii din domeniul tehnologiilor informaţiei destinate administraţiei publice şi desemnează, după caz, reprezentanţii săi în cadrul comisiilor de evaluare a licitaţiilor;
i)  coordonează crearea reţelelor publice de transport de date, cu respectarea normelor recomandate de Comunitatea Europeană;
j)  atribuie şi gestionează spaţiul de adresare în cadrul reţelelor informatice globale, care operează pe teritoriul Republicii Moldova;

    [Art.8 al.(2), lit.k) abrogată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
l) desfăşoară şi susţine activităţi de cooperare în domeniul tehnologiilor informaţiei pe plan internaţional prin participare la proiecte regionale, europene şi mondiale;
m) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale în domeniul educaţiei pentru aducerea programelor de învăţămînt în domeniul informaticii în învăţămîntul preuniversitar şi universitar, precum şi a programelor de instruire continuă a specialiştilor şi utilizatorilor de informaţii la cerinţele informatizării societăţii;
n) coordonează  crearea  sistemelor informatice ramurale de interes naţional;
o) elaborează şi avizează proiecte de acte normative cu impact asupra informaticii;
p) controlează modul de aplicare a reglementărilor şi a normelor tehnice în domeniul tehnologiilor informaţiei;
r) efectuează certificarea calităţii produselor şi serviciilor informatice pentru domeniul public, asigurînd inspecţia şi controlul acestora.
Art.9. - (1) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică, denumită în continuare  Agenţie, instituită în conformitate cu Legea nr.842-XIV  din 25 februarie 2000  pentru modificarea şi completarea Legii telecomunicaţiilor, este autoritate a administraţiei  publice cu statut  de  persoană juridică, independentă de operatorii şi de producătorii din domeniul informaticii.
(2) Funcţiile, drepturile şi obligaţiile  Agenţiei,  precum  şi principiile de administrare, bugetul Agenţiei, relaţiile ei cu alte autorităţi ale administraţiei publice  sînt stabilite de legea menţionată la alin.(1).
Art.10. - (1) Elaborarea, proiectarea, exploatarea şi întreţinerea tehnică a reţelelor informatice şi prestarea serviciilor informatice  publice se autorizează prin  licenţe  eliberate de Agenţie  persoanelor juridice din Republica Moldova. În corespundere cu  contractele încheiate cu clienţi, titularul de licenţă este obligat să asigure:
a)  accesul necondiţionat al utilizatorilor la serviciile informatice publice  dacă aceştia se află în zona de activitate a titularului  de licenţă;
b)  calitatea serviciilor prestate;
c)  interconectarea la alte reţele informatice publice conform condiţiilor stabilite în licenţă.
(2) Elaborarea şi crearea produselor program, echipamentelor  corespunzătoare destinate pentru export se autorizează prin licenţe eliberate de Agenţie persoanelor juridice din Republica Moldova.
Art.11. - (1) Produsele program şi echipamentele pentru reţelele informatice publice sînt importate, furnizate şi comercializate în baza certificatului de conformitate, eliberat de organismul abilitat pentru certificarea produselor în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii.
(2) Se interzice utilizarea produselor program necertificate pentru prestarea serviciilor informatice  publice.
(3) Se interzice utilizarea echipamentelor necertificate şi nemarcate, precum şi conectarea lor la reţelele informatice publice.
    [Art.12 abrogat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
Capitolul III
ACCESUL LA  INFORMAŢIE ŞI SERVICIILE
INFORMATICE
Art.13. - (1) Circulaţia datelor  pe teritoriul Republicii Moldova este liberă pentru toţi participanţii la traficul informatic.
(2) Fluxurile transfrontaliere ale datelor supuse unei prelucrări automatizate sau ale celor colectate în vederea unei asemenea prelucrări sînt permise în măsura în care nu lezează drepturile personale, libertăţile şi îndatoririle cetăţeneşti, nu afectează secretul şi confidenţialitatea informaţiei, cerute de apărarea ordinii de drept în  stat şi  societate.
Art.14. - (1) Persoanele  care creează şi furnizează produse informatice sau care prestează servicii informatice sînt obligate:
a) să asigure şi să garanteze utilizatorilor de produse şi servicii că acestea  nu sînt de natură să afecteze drepturile omului;
b) să prevadă, în produsul sau în serviciul prestat, modalităţile de  apărare a drepturilor utilizatorului, a libertăţilor individuale;
c)  să repare, total sau parţial, după caz, prejudiciul adus persoanelor   prin nerespectarea cerinţelor prevăzute la lit.a) şi b).
(2) Pentru nerespectarea prevederilor indicate la alin.(1) lit.a) şi b), titularii de date şi de reţele informatice poartă  răspundere conform legislaţiei.
Art.15. - (1) Sînt considerate informaţii de categorie specială şi nu pot face obiectul deţinerii şi prelucrării în baze de date datele  cu caracter personal privind originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau alte convingeri, datele referitoare la sănătate sau viaţa sexuală a persoanei, precum şi cele referitoare la antecedentele  penale. Astfel de date pot fi  prelucrate şi  deţinute de organe special constituite şi autorizate pentru aceasta şi care sînt  obligate să  ia măsuri şi garanţii corespunzătoare de protecţie şi nedivulgare.
(2) Sînt excluse de la deţinerea şi prelucrarea în baze de date datele ce constituie informaţii oficiale cu accesibilitate limitată ale altor titulari care au stabilit caracterul lor, cu excepţia celor autorizate sau obligatorii pentru păstrare potrivit legislaţiei.
  
  [Art.15 al.(2) modificat prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
(3) Datele de interes public, cu excepţia celor prevăzute la alin.(1) şi (2),  pot fi prelucrate şi deţinute liber, fără restricţii şi obligaţii de natură morală sau materială din partea titularilor de date, în cadrul obiectului lor de activitate.
Art.16. - (1) Orice persoană este în drept să  deţină  date, programe şi echipamente, precum şi să prelucreze date şi  programe, cu obţinerea unor produse informatice pentru uz propriu, dacă aceasta nu contravine prevederilor prezentei legi.
(2) În măsura în care activităţile prevăzute la alin.(1) depăşesc sfera activităţilor admise prin accesul la bazele de date ale altor titulari, acestea, în mod obligatoriu, urmează a fi aduse în conformitate cu  dispoziţiile ce reglementează fluxul de date.
Art.17. - Transferul de date cu caracter personal către utilizatori din alte ţări nu poate avea loc decît dacă aceştia asigură un nivel de protecţie a datelor conform legislaţiei şi reglementărilor în vigoare.
Art.18. - Datele aflate în trafic prin orice mijloace tehnice şi/sau suporturi materiale se bucură, din punct de vedere juridic, de protecţie similară celei asigurate conform legislaţiei cu  privire la secretul corespondenţei şi convorbirilor telefonice.
Art.19. - (1) Pentru prelucrarea datelor se definesc, în prealabil sau cel mai tîrziu în momentul colectării acestora, scopurile în care se întreprinde această activitate.
(2) Orice prelucrare a datelor şi utilizare ulterioară a acestora trebuie să se efectueze  exclusiv în scopurile stabilite şi  compatibile cu ele.
(3) Prevederile alin.(1) şi (2) nu sînt aplicabile datelor şi prelucrărilor de natură statistică sau previzională cu caracter general şi local, precum şi celor recunoscute legal ca publice.
Art.20. - (1) Persoanele juridice şi fizice au dreptul să obţină de la titularii bazelor de date, direct sau pe alte căi de acces, confirmarea că aceştia deţin sau nu date care se referă la persoana respectivă.
(2) Dreptul prevăzut la alin.(1) nu se extinde asupra activităţilor de informatică ce constituie informaţie oficială cu accesibilitate limitată, precum şi asupra datelor  rezultate din asemenea activităţi.
   
[Art.20 al.(2) modificat prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
Art.21. - (1) Persoanele fizice au dreptul să obţină informaţiile cu caracter personal, care se referă la ele, conţinute în bazele de date. Titularul de date trebuie să dea răspunsul la aceste solicitări în termen legal,  sub o formă inteligibilă şi fără pretenţii materiale.
(2) Persoanele lezate prin înscrierea într-o bază de date a datelor cu caracter personal care se referă  la ele le pot contesta şi, în măsura în care această contestare este întemeiată, titularul de date este obligat să le şteargă, modifice, completeze sau corecteze.
(3) Persoanele fizice  au dreptul să fie informate asupra motivelor pentru care demersurile lor depuse în conformitate cu alin.(1) şi (2) au fost respinse, precum şi dreptul de a contesta motivele respingerii.
Art.22. - Persoanele juridice şi fizice au drept de acces la datele publice, precum şi la metodologia de definire a indicatorilor utilizaţi în colectarea şi prelucrarea informaţiei publice, a clasificatoarelor şi nomenclatoarelor utilizate.
Art.23. - (1) Informaţiile atribuite la secret de stat, la care accesul este limitat, precum şi modul de acces, de utilizare, de acumulare, de protejare a acestora şi lista persoanelor care au  acces la aceste informaţii sînt reglementate de legislaţia cu privire la secretul de stat.
   
[Art.23 al.1) modificat prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
(2) Nu poate fi limitat accesul la  datele:
a) care stabilesc statutul juridic al persoanelor juridice, drepturile, libertăţile şi obligaţiile persoanelor fizice şi procedurile realizării acestor drepturi  şi  libertăţi;
b) cu privire la situaţiile excepţionale ecologice, meteorologice, sanitaro-epidemiologice şi altă informaţie necesară pentru asigurarea funcţionării obiectelor de producţie, securităţii populaţiei;
c) care reprezintă surse de cunoştinţe acumulate în sistemele informatice din sferele învăţămîntului, ocrotirii sănătăţii, ştiinţei, culturii şi jurisprudenţei.
Capitolul IV
PROTECŢIA  ŞI  SECURITATEA  DATELOR
Art.24. - Autorităţile administraţiei publice care au colectat informaţia sînt obligate să o furnizeze, la solicitare, celorlalte autorităţi ale administraţiei publice, în conformitate cu legislaţia.
Art.25. - Bazele de date se organizează conform criteriului calităţii şi securităţii datelor ce le conţin, indiferent de faptul că ele sînt ţinute pentru păstrare şi consultare internă sau că din acestea se furnizează produse informatice transmise unor terţi, inclusiv pe cale neinformatică.
Art.26. - (1) În aplicarea  art.25, la bazele de date din domeniul public  se desemnează responsabili pentru prelucrarea datelor.
(2) Titularii de date care nu aparţin domeniului public, dar care stochează, prelucrează, difuzează sau utilizează date ce pot intra în categoria celor cu caracter personal sau a datelor nominative trebuie să  desemneze responsabili pentru  prelucrarea datelor.
Art.27. - Titularul bazelor de date protejează, prin măsuri adecvate, datele colectate, echipamentele şi produsele program utilizate pentru administrarea acestora, asigurînd securitatea datelor împotriva riscurilor de pierdere, distrugere,  precum şi împotriva folosirii neautorizate sau divulgării.
Art.28. - (1) Persoanele care activează în cadrul sistemelor şi reţelelor informatice sînt obligate să asigure protecţia şi confidenţialitatea datelor, cu excepţia celor care sînt  determinate ca date  publice.
(2) În scopul  asigurării  protecţiei  datelor şi  evitării  infracţiunilor ce ţin  de domeniul  informaticii, se interzice:
a) elaborarea şi  instalarea în reţelele informatice a produselor program  ce pot modifica,  deteriora, distruge datele, produsele program şi echipamentele;
b) pătrunderea neautorizată în sistemele şi  reţelele informatice publice sau  private pentru  a capta, memora, prelucra sau  difuza date şi  programe ori  pentru  a modifica, deteriora, distruge date, programe şi  echipamente;
c) deturnarea datelor, perturbarea programelor ori  falsificarea mesajelor sau transmiterea datelor eronate în scopul  deranjamentului  fluxului  de date sau  creării  unei  stări  de neîncredere între participanţii la circuitul  informatic;
d) pătrunderea neautorizată şi cu intenţie în sistemele şi reţelele informatice publice sau  private, chiar neurmată de ascultarea, înregistrarea sau  utilizarea în interese personale ori  în interesele altor persoane a datelor culese, precum şi pentru obţinerea unui alt folos.
(3) În scopul asigurării securităţii naţionale, organele abilitate au drept de acces la resursele informaţionale din sistemele informatice publice sau private. În procesele penale, organele menţionate pot, în baza mandatului emis de procuror, intercepta reţelele informatice, utilizînd aparatajul tehnic al proprietarului sistemului informatic.
Capitolul V
DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA
PRODUSELOR INFORMATICE
Art.29. - (1) Obiecte ale dreptului de proprietate în domeniul informaticii pot fi:
a) resursele  informaţionale şi datele, cum ar fi: băncile de date, bazele de date, fişierele textuale, grafice şi audiovizuale, precum şi părţi de sine stătătoare ale acestora;
b) sistemele informatice.
(2) Subiecte ale dreptului de proprietate în domeniul informaticii pot fi statul - prin autorităţile administraţiei publice, precum şi persoanele juridice şi fizice.
(3) Obiectele dreptului de proprietate în domeniul informaticii, create în urma finanţării de la bugetul de stat, se consideră bunuri publice. Bunul public poate fi transmis şi utilizat în temeiul contractului încheiat cu autoritatea abilitată  de Guvern.
(4) Proprietarul produselor informatice are dreptul de a autoriza persoane care să posede, utilizeze şi/sau să administreze aceste produse, fiind în drept să efectueze orice operaţiune legală cu acestea  şi în privinţa  acestora.
Art.30. - (1) Dreptul de proprietate asupra produsului informatic îl obţin:
a) creatorul - în urma creării produsului informatic cu forţe proprii şi pe cont propriu;
b) persoana care a făcut comandă de creare a produsului informatic şi a finanţat toate lucrările aferente creării acestuia - în baza contractului încheiat cu creatorul produsului informatic;
c) persoana juridică sau fizică ce intenţionează să folosească programul sau baza de date - în baza contractului încheiat cu proprietarul produsului  informatic;
d) moştenitorii şi alţi succesori de drepturi ai proprietarului - conform legislaţiei.
(2) Dreptul de proprietate asupra datelor noi, obţinute în procesul prelucrărilor din cadrul sistemului informatic, se stipulează în contractul dintre proprietarul resurselor informaţionale şi al datelor şi proprietarul sistemului informatic. Dacă această stipulare lipseşte în contractul dintre părţi, atunci dreptul de proprietate asupra acestor date aparţine proprietarului sistemului informatic.
(3) Dreptul de proprietate asupra produselor informatice se protejează de către legislaţia cu  privire la proprietate.
Capitolul VI
DOCUMENTUL ELECTRONIC
Art.31. - (1) Redactarea, păstrarea, prelucrarea, selecţionarea  şi difuzarea datelor se realizează cu mijloace specifice tehnologiilor informaţiei sub denumirea de documente electronice, care se completează cu obligaţiile asumate de părţi, precum şi cu mijloacele de probaţiune a acestor obligaţii stabilite de legislaţie.
(2) Se recunoaşte ca probă materială sau document electronic orice reproducere prin mijloace automate a datelor numerice, textelor, graficelor, imaginilor, înregistrărilor de sunete sau voce dacă completarea lor a fost efectuată prin folosirea mijloacelor tehnice care exclud accesul neautorizat şi permit păstrarea lor în condiţiile stabilite.
Art.32. - Documentele electronice trebuie  prezentate într-o formă care să permită citirea şi prelucrarea lor automată de către persoanele  interesate. Pentru a fi recunoscute juridic,  documentele electronice trebuie să corespundă cerinţelor de ordin structural, stabilite de legislaţie.
Art.33. - Documentele electronice vor fi prevăzute cu semnătură electronică, care constă într-un cod informatic ce permite identificarea emitentului, constatarea autenticităţii conţinutului documentului, integrităţii datelor stocate şi transmise, precum şi  cu data calendaristică. La  alcătuirea semnăturii electronice se pot aplica şi metode criptografice.
Art.34. - Documentul electronic prevăzut cu semnătură electronică este echivalent cu documentul cu semnătură manuală,  atît în ceea ce priveşte efectele sale de fond, cît şi cele procedurale. Dacă datele din documentul manual şi cel electronic nu corespund, se consideră autentice datele din documentul manual.
Art.35. - Obţinerea, stocarea, păstrarea,  prelucrarea, selecţionarea  şi difuzarea  documentelor electronice trebuie să se efectueze cu  respectarea regulilor de conservare, care să asigure:
a) conformitatea cu informaţiile ce stau la originea înregistrărilor;
b) protecţia datelor împotriva oricărei distrugeri sau înlocuiri neautorizate;
c) caracterul public sau privat, inclusiv accesibilitatea limitată în măsură în care se referă la  asemenea categorii de date.
   
[Art.35 lit.c) modificată prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
Art.36. - Părţile care participă ca operatori informatici la realizarea circuitului informaţiilor, responsabilii de date şi pentru prelucrarea lor, precum şi utilizatorii de informaţii  sînt datori să colaboreze, să  coordoneze acţiunile lor şi să ţină cont de informaţia primită  la realizarea măsurilor în vederea instaurării unei atmosfere de  responsabilitate în funcţionarea structurilor informatizate şi a bazelor de date aferente acestora, în păstrarea şi utilizarea  datelor  şi documentelor electronice, în constituirea şi folosirea ireproşabilă a reţelelor de calculatoare şi mijloacelor birotice, precum şi în asigurarea securităţii datelor, sub forma protecţiei lor fizice, tehnice şi morale.
Capitolul VII
RĂSPUNDERI
Art.37. - Persoanele juridice şi fizice care încalcă prevederile prezentei legi poartă răspundere administrativă, materială sau penală, după caz, conform legislaţiei.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII TRANZITORII
Art.38. - Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                  Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 22 iunie 2000.
    Nr. 1069-XIV.