HPM15/2007
ID intern unic:  321123
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 15
din  09.02.2007
de aprobare a Regulamentului privind modul  de utilizare a mijloacelor
fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli
Publicat : 23.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 25-28     art Nr : 86     Data intrarii in vigoare : 01.01.2007
    MODIFICAT
    HP276-XVI din 13.12.07, MO198-202/21.12.07 art.769
    HP207-XVI din 27.07.07, MO112-116/03.08.07 art.523
    HP151-XVI din 29.06.07, MO98-102/13.07.07 art.438

    În vederea executării prevederilor art.5 din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23 noiembrie  2006, Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. - Mijloacele fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, în sumă de 465,3 de milioane de lei, se repartizează spre administrare şi gestionare după cum urmează:
   
[Art.1 modificat prin HP276-XVI din 13.12.07, MO198-202/21.12.07 art.769]
    [Art.1 modificat prin HP207-XVI din 27.07.07, MO112-116/03.08.07 art.523]
    [Art.1 modificat prin HP151-XVI din 29.06.07, MO98-102/13.07.07 art.438]
    1) Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - 282,3 de milioane de lei, inclusiv:
   
[Art.1 pct.1) modificat prin HP276-XVI din 13.12.07, MO198-202/21.12.07 art.769]
    [Art.1 pct.1) modificat prin HP207-XVI din 27.07.07, MO112-116/03.08.07 art.523]
    [Art.1 pct.1) modificat prin HP151-XVI din 29.06.07, MO98-102/13.07.07 art.438]
    a) 8,8 milioane pentru subvenţionarea producătorilor de sfeclă de zahăr;
   
[Art.1 pct.1), lit.a) modificată prin HP276-XVI din 13.12.07, MO198-202/21.12.07 art.769]
    b) 2,5 milioane pentru subvenţionarea cultivatorilor de tutun;
   
[Art.1 pct.1), lit.b) modificată prin HP276-XVI din 13.12.07, MO198-202/21.12.07 art.769]
    c) 17 milioane pentru stimularea producerii materialului săditor pomicol şi înfiinţării plantaţiilor pomicole;
    d) 3 milioane pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului;
    e) 2 milioane pentru susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice;
     f) 130 de milioane pentru subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale);
   
[Art.1 pct.1), lit.f) modificată prin HP207-XVI din 27.07.07, MO112-116/03.08.07 art.523]
    [Art.1
pct.1), lit.f) modificată prin HP151-XVI din 29.06.07, MO98-102/13.07.07 art.438]
     g) 15 milioane pentru subvenţionarea sectorului zootehnic;
     h) 5 de milioane pentru compensarea sumei taxei pe valoarea adăugată calculate la procurarea tehnicii şi utilajului agricol;
   
[Art.1 pct.1), lit.h) modificată prin HP276-XVI din 13.12.07, MO198-202/21.12.07 art.769]
     i) 99 de milioane pentru subvenţionarea lucrărilor agricole;
   
[Art.1 pct.1), lit.b) modificată prin HP276-XVI din 13.12.07, MO198-202/21.12.07 art.769]
    [Art.1 pct.1), lit.i) introdus prin HP207-XVI din 27.07.07, MO112-116/03.08.07 art.523]
     2) Întreprinderii de Stat "Moldresurse" - 43 de milioane de lei pentru stimularea creării de staţiuni tehnologice de maşini;
   
[Art.1 pct.2) modificat prin HP276-XVI din 13.12.07, MO198-202/21.12.07 art.769]
    3) Ministerului Finanţelor, prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat - 140 de milioane de lei pentru subvenţionarea producătorilor agricoli la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie.
   
[Art.1 pct.3) modificat prin HP207-XVI din 27.07.07, MO112-116/03.08.07 art.523]
    Art.2. - Se aprobă Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, cuprins în anexă.
    Art.3. - Se interzice utilizarea în alte scopuri a subvenţiilor acordate conform prezentei hotărîri.
    Art.4. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Marian LUPU

    Nr.15-XVI. Chişinău, 9 februarie 2007.
Anexă
REGULAMENT
privind modul de utilizare a mijloacelor fondului
pentru subvenţionarea producătorilor agricoli
Capitolul  I
Subvenţionarea producătorilor de sfeclă de zahăr
    1. Se acordă producătorilor de sfeclă de zahăr, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, pentru suprafaţa însămînţată şi pentru cantitatea de sfeclă recoltată şi livrată întreprinderilor de procesare subvenţii în mărime de:
    a) 200 de lei pentru fiecare hectar însămînţat;
    b) 100 de lei pentru fiecare hectar recoltat, cu condiţia că recolta va fi de la 25 la 30 de tone la hectar;
    c) 150 de lei pentru fiecare hectar recoltat, cu condiţia că recolta va fi de la 30 la 35 de tone la hectar;
    d) 200 de lei pentru fiecare hectar recoltat, cu condiţia că recolta va fi de peste 35 de tone la hectar.
    2. Drept bază pentru acordarea subvenţiilor vor servi:
    a) rapoartele statistice privind suprafaţa terenurilor însămînţate cu seminţe de sfeclă de zahăr în anul de subvenţionare;
    b) contractele de achiziţionare cu procesatorii;
    c) actele de verificare a decontărilor cu fabricile de zahăr privind cantitatea de sfeclă livrată sau facturile fiscale ale acestor livrări.
    3. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va efectua, în termen de 15 zile de la data primirii rapoartelor şi documentelor specificate la pct.2, plata subvenţiilor.
Capitolul  II
Subvenţionarea cultivatorilor de tutun
    4. Subvenţiile se alocă nemijlocit cultivatorilor de tutun  în două etape:
    a) la totalizarea rezultatelor campaniei de plantare în cîmp a răsadului de tutun, conform situaţiei de la 1 iunie a anului în curs;
    b) pentru producţia obţinută de pe suprafaţa totală plantată cu tutun.
    5. Producătorilor agricoli cultivatori de tutun, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, li se vor aloca:
    a) 600 de lei pentru fiecare hectar plantat;
    b) 150 de lei pentru fiecare tonă de tutun (frunze uscate) la obţinerea unei recolte medii de pînă la 1,5 tone la hectar;
    c) 180 de lei pentru fiecare tonă de tutun (frunze uscate) la obţinerea unei recolte medii de peste 1,5 tone la hectar.
   6. Drept bază pentru acordarea subvenţiilor vor servi rapoartele statistice cu privire la suprafaţa terenurilor plantate cu tutun şi la recolta obţinută în anul de  subvenţionare şi actele de verificare şi de stabilire a suprafeţelor plantate cu tutun şi a suprafeţelor de tutun recoltat.
   7. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va efectua, în termen de 15 zile de la data primirii rapoartelor şi actelor de verificare specificate la pct.6, plata subvenţiilor cu transferarea la conturile cultivatorilor de tutun sau la conturile primăriilor, la solicitarea persoanelor fizice.
Capitolul  III
Stimularea producerii materialului săditor
pomicol şi înfiinţării plantaţiilor pomicole

    8. Mijloacele pentru susţinerea producerii materialului săditor pomicol (pomi altoiţi) şi înfiinţării plantaţiilor pomicole, cu excepţia plantaţiilor de arbuşti fructiferi şi de căpşun, vor fi utilizate pentru compensarea parţială a cheltuielilor de producere a pomilor altoiţi în pepinierele licenţiate, precum şi a costului materialului săditor pomicol utilizat la înfiinţarea plantaţiilor pomicole.
    9. De dreptul la compensare parţială a cheltuielilor de producere a materialului săditor pomicol şi de înfiinţare a plantaţiilor pomicole pot beneficia agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care au înfiinţat pepiniere (cu toate componentele structurale), precum şi cei care au înfiinţat plantaţii pomicole.
    10. Subvenţiile se acordă:
    a) pentru producerea materialului săditor pomicol (pomi altoiţi) - în mărime de 20,0 de mii de lei la  un hectar de suprafaţă a cîmpului I (pentru altoirea la masă) sau a cîmpului II (pentru altoire prin oculare);
    b) pentru înfiinţarea, începînd cu toamna anului 2006, a plantaţiilor pomicole cu soiuri înscrise în Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova - în mărime de 10,0 mii de lei la un hectar de suprafaţă plantată cu specii sămînţoase şi în mărime de 7,5 mii de lei - pentru un hectar de suprafaţă plantată cu specii sîmburoase.
    11. Agentul economic prezintă Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare o cerere, la care anexează următoarele documente:
    a) copia de pe certificatul de înregistrare;
    b) actele ce confirmă dreptul de deţinător al terenurilor agricole, înregistrate în condiţiile legii;
    c) actele ce confirmă provenienţa şi calitatea materialului săditor;
    d) actele ce confirmă plantarea materialului săditor, aprobate de autoritatea administraţiei publice locale şi confirmate de direcţia raională agricultură şi alimentaţie;
    e) proiectul de înfiinţare a plantaţiilor pomicole.
Capitolul  IV
Subvenţionarea Înfiinţării plantaţiilor de nucifere
    12. Utilizarea mijloacelor prevăzute în scopul înfiinţării plantaţiilor de nucifere se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de creare şi direcţiile de utilizare a fondului pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.189 din 5 martie 2001, cu modificările ulterioare.
Capitolul  V
Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice
    13. Mijloacele pentru susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice sînt prevăzute în conformitate cu Legea nr.115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică şi sînt destinate acoperirii parţiale a cheltuielilor suportate de agenţii economici producători de produse agroalimentare ecologice la dezvoltarea agriculturii ecologice în perioada de conversiune a producţiei convenţionale la cea ecologică pentru eliminarea impactului negativ al reducerii volumului producţiei agroalimentare asupra venitului lor.
    Mărimea mijloacelor de subvenţionare va fi de 700 de lei pentru un hectar de teren agricol supus procesului de conversiune. Suprafaţa totală ce urmează a fi subvenţionată pe ţară pentru conversiune în anul 2007 va constitui 3 mii de hectare.
    14. De mijloacele prevăzute la acest capitol pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate în perioada de conversiune beneficiază persoanele fizice şi juridice, care activează în domeniul agriculturii ecologice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, înregistrate la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, inspectate şi certificate de organismul de inspecţie şi certificare acreditat şi autorizat, conform legislaţiei în vigoare.
    15. Solicitanţii de aceste mijloace înaintează grupului de lucru creat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare o cerere în care indică elementele lor bancare, anexînd, după caz, următoarele documente:
    a) copia de pe certificatul de înregistrare şi de pe declaraţia de fondare/constituire a întreprinderii;
    b) autorizaţia privind acceptarea implementării perioadei de conversiune la producţia ecologică, eliberată de organul de certificare autorizat, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    c) actele ce confirmă dreptul de deţinător al terenurilor agricole, înregistrate în condiţiile legii.
    16. Documentele depuse de solicitant se înregistrează într-un registru special, ţinut de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    17. În baza proceselor-verbale ale grupurilor de lucru, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în termen de 5 zile, perfectează dispoziţii de plată trezoreriale, pe care le prezintă, în modul stabilit, Ministerului Finanţelor.
    18. Ministerul Finanţelor, pe măsura prezentării dispoziţiilor de plată trezoreriale, va transfera integral beneficiarilor suma compensării parţiale a cheltuielilor suportate în perioada de conversiune.
Capitolul  VI
Subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar
(pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale)

    19. Mijloacele pentru compensarea sumei T.V.A., calculate la procurarea produselor de uz fitosanitar (pesticidelor) şi fertilizanţilor (îngrăşămintelor minerale), sînt parte componentă a fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli.
    20. Beneficiari ai mijloacelor prevăzute la pct.19 sînt agenţii economici utilizatori de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi.
    21. În cadrul direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie se instituie comisii (în a căror componenţă intră un reprezentant al consiliului primăriei şi un reprezentant al inspectoratului fiscal de stat teritorial) care vor examina documentele (facturile fiscale) prezentate de agenţii economici utilizatori de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi şi vor prezenta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare listele utilizatorilor de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi pentru compensarea sumei T.V.A. După examinarea documentelor prezentate, în cazul acceptării acestei compensări, pe versoul facturilor fiscale sau invoice (facturi fiscale externe) şi al declaraţiilor vamale se face înscrierea "T.V.A. compensată".
    Compensările se efectuează în termen de 5 zile de la data prezentării documentelor.
    Vor fi acordate subvenţii de compensare a sumei T.V.A., la prezentarea facturilor fiscale sau invoice (facturi fiscale externe) şi declaraţiilor vamale, şi gospodăriilor ţărăneşti, altor producători agricoli neplătitori de T.V.A.
    [Pct.21 modificat prin HP151-XVI din 29.06.07, MO98-102/13.07.07 art.438]
    22. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în termen de 5 zile de la data primirii documentelor respective de la comisiile raionale, va perfecta documentele bancare şi le va remite Ministerului Finanţelor, care va efectua transferul în termen de 10 zile.
Capitolul  VII
Subvenţionarea sectorului zootehnic
    Mijloacele pentru subvenţionarea sectorului zootehnic se repartizează în felul următor:
    A. Stimularea utilării şi reutilării tehnologice a fermelor, complexelor zootehnice şi abatoarelor cu destinaţie de export al cărnii.
    [Secţiunea A modificată prin HP151-XVI din 29.06.07, MO98-102/13.07.07 art.438]
    23. Mijloacele specificate la prezentul compartiment, în valoare de 11 milioane de lei, se acordă producătorilor agricoli şi sînt direcţionate pentru procurarea utilajului tehnologic în vederea:
    a) reproducerii bovinelor de prăsilă pentru lapte şi carne;
    b) reproducerii scrofiţelor metişi de prima generaţie (F1);
    c) sacrificării animalelor;
    d) reproducerii păsărilor forme bunici;
    e) infiinţării mini fermelor model cu o capacitate de 20 de vaci.
    [Pct.23 lit.e) modificată prin HP151-XVI din 29.06.07, MO98-102/13.07.07 art.438]
    24. Agenţii economici care solicită subvenţii în scopurile menţionate la pct.23 înaintează Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare,  pînă la 1 iulie 2007, următoarele documente:
   
[Pct.24 modificat prin HP151-XVI din 29.06.07, MO98-102/13.07.07 art.438]
    a) cerere;
    b) documentaţia de proiect;
    c) informaţia despre volumele de lucrări efectuate;
    d) business-planurile de viabilitate.
    25. Solicitanţii de subvenţii în scopurile menţionate la pct.23 sînt selectaţi prin concurs, în baza  următoarelor criterii:
    a) corespunderea proiectului scopurilor indicate;
    b) termenele (etapele) de implementare, recuperare şi eficacitatea proiectului;
    c) corespunderea utilajului cerinţelor moderne (sanitar-veterinare, nivelul de mecanizare şi automatizare a proceselor tehnologice, reducerea cheltuielilor de furaje şi de resurse energetice, sporirea competitivităţii producţiei, ameliorarea situaţiei ecologice etc.);
    d) corelaţia dintre sursele proprii şi cele de împrumut.
    26. Din mijloacele menţionate la pct.23 se subvenţionează procurarea de utilaj tehnologic, atît de producţie autohtonă, cît şi străină (în cazul în care un astfel de utilaj nu se produce în ţară sau calitatea lui este inferioară calităţii utilajului produs în alte ţări).
    27. Agenţii economici selectaţi potrivit prevederilor pct.25 primesc subvenţiile menţionate la pct.23 în baza achiziţiilor efectuate în conformitate cu Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30 aprilie 1997, în termen de 10 zile.
    28. Beneficiarul de subvenţie este obligat să prezinte Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, conform anexei nr.1 la prezentul regulament,  copia de pe documentele de confirmare a utilizării după destinaţie a resurselor financiare alocate în scopurile prevăzute la pct.23.
    29. Beneficiarul de subvenţie, acordată în condiţiile prezentului regulament, nu este în drept să înstrăineze în nici un fel obiectul subvenţionării.
    B. Stimularea procurării animalelor de prăsilă
    30. Subvenţiile specificate la prezentul compartiment, în valoare de 4 milioane de lei, se acordă persoanelor fizice şi juridice care dispun de condiţiile necesare pentru creşterea şi exploatarea animalelor, la fiecare kilogram de masă vie, la procurarea următoarelor specii şi grupuri de animale cu categoria de bonitare nu mai mică de clasa II (pentru femele) şi de clasa I (pentru masculi):
    a) junci şi vaci   - 15 lei/kg;
    b) scrofiţe, scroafe    - 15 lei/kg;
    c) vieruşi, vieri   - 25 lei/kg.
    d) berbecuţi, berbeci - 15 lei/kg.
    [Pct.30 lit.d) introdusă prin HP151-XVI din 29.06.07, MO98-102/13.07.07 art.438]
    31. Pentru procurarea animalelor de prăsilă se acordă subvenţii persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, care au sau creează ferme, ce corespund condiţiilor de întreţinere a animalelor, conform Legii zootehniei (art.5 şi 7), Legii privind selecţia şi reproducţia în zootehnie (art.9), cu un efectiv de cel puţin 5 capete vaci/junci la fermele de bovine şi de cel puţin 20 de capete scroafe/scrofiţe la fermele de porcine.
    32. Persoanele menţionate la pct.30, care intenţionează să procure animale de rasă de la fermele de prăsilă din ţară sau din străinătate (în cazul în care animalele solicitate lipsesc în ţară) depun la direcţia raională agricultură şi alimentaţie o cerere, al cărei model este cuprins în anexa nr.2 la prezentul regulament.
    La cerere se anexează:
    a) contractul de vînzare-cumpărare a animalelor, încheiat cu potenţialul vînzător, în care se specifică grupul de sex şi vîrstă, efectivul de animale, greutatea lor corporală;
    [Pct.32 lit.b) exclusă prin HP151-XVI din 29.06.07, MO98-102/13.07.07 art.438]
    c) copia de pe contractul de asigurare a animalelor, încheiat în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură.
    33. Direcţia raională agricultură şi alimentaţie examinează cererile şi actele primite şi selectează agenţii economici conform Legii zootehniei (art.7). Cererile se sistematizează, pe specii de animale, într-un borderou (de modelul cuprins în anexa nr.3 la prezentul regulament), care se prezintă Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare spre verificare şi aprobare.
    34. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare verifică şi aprobă, în termen de 5 zile, borderoul cererilor pe fiecare raion în parte.
    35. Persoana a cărei cerere a fost aprobată procură animalele de prăsilă specificate în cerere şi prezintă facturile direcţiei raionale agricultură şi alimentaţie. Aceasta, la rîndul ei, prezintă materialele spre totalizare Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, care le înaintează Ministerului Finanţelor.
    36. Ministerul Finanţelor, în termen de 10 zile de la primirea documentelor legalizate de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, va efectua transferul mijloacelor bugetare la contul beneficiarului de subvenţie.
    37. Inspectoratul zootehnic de stat va ţine permanent sub control termenele de exploatare a animalelor procurate din contul subvenţiei, va întocmi prescripţii sau procese-verbale cu privire la persoanele care nu respectă tehnologia de exploatare sau care au admis înstrăinarea (vînzarea, donarea), sacrificarea ori pieirea animalelor procurate.
    [Pct.37 modificat prin HP151-XVI din 29.06.07, MO98-102/13.07.07 art.438]
    38. Persoana care a procurat animale de prăsilă din contul subvenţiei de stat şi care a admis înstrăinarea (vînzarea, donarea), sacrificarea sau pieirea unora din ele pînă la expirarea termenului normativ de exploatare (pentru vaci - 5 ani, pentru scroafe - 3 ani, pentru vieri - 2 ani, pentru berbeci -  3 ani) restituie integral suma subvenţiei (cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, precum şi a cazurilor de epizootie).
    [Pct.38 modificat prin HP151-XVI din 29.06.07, MO98-102/13.07.07 art.438]
    39. Dacă, din insuficienţă de finanţe, la subvenţionările indicate la compartimentul B  nu vor fi achitate toate cererile parvenite, documentele depuse rămîn valabile pentru subvenţionare în anul următor.
    40. Dacă la unele poziţii de la compartimentul B nu vor parveni solicitări suficiente pentru utilizarea integrală a mijloacelor prevăzute, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare este în drept să reporteze soldul la compartimentul A.
    41. Subvenţii nu se acordă agenţilor economici asupra cărora este iniţiată procedura de insolvabilitate.
    [Pct.41 modificat prin HP151-XVI din 29.06.07, MO98-102/13.07.07 art.438]
Capitolul  VIII
Compensarea sumei T.V.A. la procurarea tehnicii
şi utilajului agricol

    42. Mijloacele băneşti pentru compensarea sumei T.V.A., calculate în anul 2007, la procurarea tehnicii şi utilajului agricol nou, a inventarului nou , precum şi a utilajului tehnologic şi de construcţie nou în scopul cultivării legumelor sînt parte componentă a fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli. Tehnica agricolă şi utilajul agricol nou la procurarea cărora se compensează suma T.V.A. sînt specificate în anexa nr.4 la prezentul regulament.
    [Pct.42 modificat prin HP151-XVI din 29.06.07, MO98-102/13.07.07 art.438]
    43. Beneficiari ai mijloacelor prevăzute la pct.42 sînt agenţii economici producători agricoli, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare.
   44. Agenţii economici producători agricoli care solicită subvenţie în scopurile menţionate la pct.42 depun o cerere către comisia instituită pe lîngă direcţia raională agricultură şi alimentaţie, cu anexarea copiilor de pe facturile fiscale. Comisia va examina documentele prezentate şi va întocmi un proces-verbal care va fi prezentat, cu anexarea listelor producătorilor agricoli, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare pentru compensarea sumei T.V.A. După examinarea documentelor prezentate în cazul acceptării compensării sumei T.V.A., pe versoul facturilor fiscale sau invoice şi al declaraţiilor vamale se face înscrierea "T.V.A. compensată".
    Compensările se efectuează în termen de 5 zile de la data prezentării documentelor.
    Vor fi acordate subvenţii de compensare a sumei T.V.A., la prezentarea facturilor fiscale sau invoice şi declaraţiilor vamale, şi gospodăriilor ţărăneşti, altor producători agricoli neplătitori de T.V.A.
    [Pct.44 modificat prin HP151-XVI din 29.06.07, MO98-102/13.07.07 art.438]
   45. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în termen de 5 zile de la data primirii documentelor respective de la comisiile raionale, va perfecta documentele bancare şi le va remite Ministerului Finanţelor, care va efectua transferul în termen de 10 zile.
Capitolul  IX
Stimularea creării staţiunilor tehnologice de maşini
    46. Mijloacele de stimulare a creării staţiunilor tehnologice de maşini se repartizează agenţilor economici care în anul 2007 creează astfel de staţiuni pentru efectuarea lucrărilor agricole de bază, cum ar fi aratul, discuitul, cultivatul, semănatul, protecţia plantelor şi administrarea îngrăşămintelor şi prezintă business-planuri de viabilitate şi de rambursare a creditului tehnic.
    47. Din mijloacele menţionate la pct.46 se subvenţionează procurarea tehnicii şi maşinilor agricole de producţie atît autohtonă,  cît  şi străină.
    48. Subvenţia acordată pentru stimularea creării staţiunilor tehnologice de  maşini se consideră credit tehnic din partea statului, rambursabil, fără dobîndă,  pentru un termen de 5 ani de la data acordării, începînd cu anii 2004, 2005, 2006, 2007. Rambursarea creditului tehnic de către beneficiar se va efectua în părţi egale, începînd cu al treilea an de la acordare.
    49. Gestionar şi responsabil de utilizarea mijloacelor menţionate la pct.46 este Întreprinderea de Stat "Moldresurse".
  50. Ministerul Finanţelor, în termen de 5 zile de la data primirii de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a documentelor de rigoare, va transfera Întreprinderii  de  Stat "Moldresurse", la  un  cont  special deschis la Banca de Economii, suma subvenţiilor.
    51. Beneficiarul subvenţiei, acordate în condiţiile prezentului regulament,  nu este în drept să înstrăineze în nici un fel obiectul subvenţionării pînă la rambursarea integrală a subvenţiei.
    52. Principiile selectării solicitanţilor de subvenţii, modul de utilizare şi de  rambursare a subvenţiilor se stabilesc într-un regulament elaborat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi aprobat de Guvern.
    53. Mijloacele  neutilizate în anul respectiv, precum şi  mijloacele provenite  din rambursarea subvenţiilor acordate anterior se vor utiliza în aceleaşi scopuri în următorul an.
    54. Mijloacele băneşti acumulate de la rambursarea creditelor tehnice se vor utiliza la crearea noilor staţiuni tehnologice de maşini.
Capitolul  X
Subvenţionarea producătorilor agricoli la livrarea, pe
teritoriul ţării, a producţiei agricole de fabricaţie proprie

    55. Mijloacele destinate subvenţionării producătorilor agricoli la livrarea, pe teritoriul ţării, a producţiei agricole se repartizează persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător, înregistrate în calitate de plătitori ai T.V.A. în conformitate cu art.112 din Codul fiscal, care practică una din activităţile specificate în anexa nr.5 la prezentul regulament.
    56. Dreptul de a beneficia de subvenţie pentru o anumită perioadă fiscală (lună calendaristică) îl au persoanele specificate la pct.55, care respectă următoarele condiţii:
    a) au efectuat pe teritoriul ţării livrări impozabile de producţie agricolă de fabricaţie proprie; şi
    b) au înregistrat suma T.V.A. aferentă bugetului, au declarat-o şi au plătit-o, respectînd cerinţele stabilite în Codul fiscal.
    57. Se determină valoarea totală (în lei), fără T.V.A., a livrărilor pe teritoriul ţării, efectuate de subiectul subvenţionării, de producţie agricolă de fabricaţie proprie ce reprezintă produse ale genurilor de activitate specificate în anexa nr.5 la prezentul regulament.
    58. Se determină valoarea totală (în lei), fără T.V.A., a livrărilor impozabile efectuate pe teritoriul ţării de subiectul subvenţionării.
    59. Se determină cota-parte a valorii calculate conform pct.57 în totalul valorii determinate conform pct.58 pentru fiecare perioadă fiscală în parte.
60. În cazul în care subiectul subvenţionării efectuează pe teritoriul ţării livrări de lapte de producţie proprie, cota-parte a valorii producţiei agricole de fabricaţie proprie, în totalul livrărilor pe teritoriul ţării, se va determina conform formulei:
                           L x 0,4 + A
    K =  ___________________     ,
                       L x 0,4 + A+V
    în care:
    K - valoarea, fără T.V.A., a producţiei agricole de fabricaţie proprie livrarea căreia este pasibilă subvenţionării în totalul valorii, fără T.V.A., a livrărilor pe teritoriul ţării;
    L - valoarea totală, fără T.V.A., a livrărilor de lapte de fabricaţie proprie pe teritoriul ţării;
    A - valoarea, fără T.V.A., a producţiei agricole de fabricaţie proprie livrarea căreia este pasibilă subvenţionării, cu excepţia laptelui livrat pe teritoriul ţării;
   V -  valoarea, fără T.V.A., a mărfurilor livrate şi prestate pe teritoriul ţării, cu excepţia producţiei agricole de fabricaţie proprie livrarea căreia este pasibilă subvenţionării.
    61. Mărimea subvenţiei se va calcula prin înmulţirea indicelui determinat conform pct.58 cu suma T.V.A. calculată şi  plătită la buget pentru perioada fiscală respectivă. În cazul subiecţilor  subvenţionării care au livrat lapte de producţie proprie ce se impune cu T.V.A. la cota de 8%, mărimea subvenţiei se va calcula prin înmulţirea sumei T.V.A. achitate la buget pentru perioada fiscală respectivă cu indicele determinat conform formulei de la pct.60.
    62. Subiecţii subvenţionării care corespund cerinţelor specificate la pct.55 şi 56 solicită plata subvenţiei pentru perioada fiscală respectivă la inspectoratul fiscal teritorial de la locul de deservire sau la Direcţia administrare a contribuabililor mari a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, depunînd o cerere, al cărei model este stabilit în anexa nr.6 la prezentul regulament. Cererea poate fi depusă cu condiţia prezentării declaraţiei privind T.V.A. şi achitării T.V.A. la buget pentru perioada fiscală respectivă. Cererea se examinează de inspectoratul fiscal teritorial sau de Direcţia administrare a contribuabililor mari în termen de 2 zile de la data depunerii.
    63. Plata subvenţiilor se face în baza deciziei şefului sau a şefului adjunct al inspectoratului fiscal teritorial de la locul de deservire a subiectului subvenţionării sau, după caz, în baza deciziei şefului sau a şefului adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, perfectate în urma efectuării controlului fiscal cameral (în oficiul organului fiscal).     Pentru efectuarea controlului cameral, solicitantul de plată a subvenţiei urmează să depună la organul fiscal următoarele documente:
    a) copia de pe declaraţia privind T.V.A., din care să rezulte suma T.V.A. ce urmează a fi plătită la buget pentru perioada fiscală respectivă;
    b) copiile de pe registrele de evidenţă a livrărilor şi a procurărilor, în care sînt înregistrate operaţiunile de vînzare-cumpărare;
    c) copiile de pe dispoziţiile de plată în care să fie indicată suma T.V.A. plătită la buget şi perioada fiscală pentru care s-a efectuat plata;
    d) copiile de pe extrasele din contul bancar care să confirme plata la buget a T.V.A.
   64. Inspectoratul fiscal teritorial de stat sau, după caz, Direcţia administrare a contribuabililor mari remite decizia de acordare a subvenţiei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, care, în termen de o zi, perfectează dispoziţia de plată trezorerială şi o remite Trezoreriei de Stat. Transferul integral al subvenţiilor de la contul stabilit de Ministerul Finanţelor la contul de decontare îl efectuează Trezoreria de Stat în termen de o zi de la data primirii dispoziţiilor de plată.
    65. Inspectoratele fiscale de stat efectuează, cel puţin o dată în an, controlul documentar al beneficiarilor de subvenţii.
Anexa nr.1
LISTA
documentelor de confirmare a utilizării conform destinaţiei a
 mijloacelor de subvenţionare, acordate
pentru procurarea utilajului
    1. Copia de pe dispoziţia de plată, adeverită de debitor şi bancă.
    2.  Copia de pe contractul de achiziţie a utilajului, adeverită de debitor.
    3. Copiile de pe facturile fiscale, facturile de expediţie, facturile invoice şi declaraţiile vamale la procurarea utilajului tehnologic, adeverite de debitor.
    [Anexa nr.1 modificată prin HP151-XVI din 29.06.07, MO98-102/13.07.07 art.438]
Anexa nr.2
Aprobat:
Direcţia raională agricultură
şi alimentaţie
__________________________
C e r e r e
de subvenţionare a procurării animalelor de prăsilă
    Denumirea persoanei juridice sau fizice _______________________________________
    Adresa_______________________________________________________________
    Numărul înregistrării de stat_________________ din ____________________________
                                                                                                        (data înregistrării) 
    Codul fiscal_____________________________
    Codul bancar ___________________________
    Contul nr._______________ în ______________________________________
                                                                                  (denumirea băncii)

Grupul de sex şi
vîrstă al animalelor
Efectivul de animale
solicitat, capete
Masă vie
totală, kg
Mărimea subvenţiei
la 1 kg de masă vie, lei
Suma calculată a subvenţiei, lei
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalul sumei calculate a subvenţiilor, lei
 
 

    Solicitantul_____________________        ____________________________ 
                              (semnătura)                                               (numele, prenumele)            

    Inspectorul zootehnic de stat _______________ _________________
                                                     (semnătura)                    (numele, prenumele)
    [Anexa nr.2  în redacţia HP151-XVI din 29.06.07, MO98-102/13.07.07 art.438]

A
nexa nr.3

APROBAT:
Ministerul Agriculturii
şi Industriei Alimentare
 ___________________
Borderoul cererilor
de subvenţionare a procurării animalelor de prăsilă
__________________________________________    pe anul ________
                                                                                             (denumirea speciei şi grupului de sex şi vîrstă)
raionul ______________________
 
Solicitantul de animale
Efectivul de animale coordonat pentru procurare, capete
Masa vie totală pentru procurare, kg
Mărimea subvenţiei la
1 kg de masă vie, lei
Suma calculată a subvenţiei, lei
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalul sumei calculate a subvenţiilor, lei

    Direcţia raională agricultură şi alimentaţie     __________      ________________";
                                                                                               (semnătura)                   (numele, prenumele)
    [Anexa nr.3  în redacţia HP151-XVI din 29.06.07, MO98-102/13.07.07 art.438]
Anexa nr.4
LISTA
tehnicii şi utilajului agricol nou la procurarea cărora
se compensează suma T.V.A.
    Tractoare agricole pe roţi sau pe şine
    Combine pentru recoltarea cerealelor
    Combine pentru recoltarea porumbului zaharat
    Combine pentru recoltarea mazării
    Combine şi complete de maşini pentru recoltarea sfeclei de zahăr
    Dispozitive pentru recoltarea rapiţei
    Combinatoare performante pentru lucrarea solului care îndeplinesc trei şi mai multe operaţiuni la o singură trecere.
    Utilaj tehnologic şi de construcţie pentru cultivarea legumelor pe teren protejat
    [Anexa nr.4 poz.7) în redacţia HP151-XVI din 29.06.07, MO98-102/13.07.07 art.438]
Anexa nr.5
LISTA
genurilor de activitate din agricultură a căror producţie
se subvenţionează prin restituirea T.V.A. aferente plătite la buget*

Diviziunea Grupul Clasa Subclasa Genurile de activitate
1 2 3 4 5
01       Agricultura, economia vînatului şi serviciile auxiliare
  01.1     Cultura vegetală
    01.11   Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
      01.11.1 Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor
      01.11.2 Cultura cartofului şi a materialului săditor
      01.11.3 Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor
      01.11.4 Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor
      01.11.5 Cultura plantelor furajere şi a seminţelor
      01.11.8 Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor
      01.11.9 Alte specializări în cultura plantelor
    01.12   Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră
      01.12.1 Cultura legumelor şi seminţelor
      01.12.2 Cultura bostănoaselor şi seminţelor
      01.12.3 Cultura florilor şi seminceră
      01.12.4 Creşterea producţiei de pepinieră
    01.13   Cultura fructelor
      01.13.1 Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere
      01.13.2 Cultura plantelor aromatice şi a culturilor pentru fabricarea băuturilor
      01.13.3 Cultura strugurilor
  01.2     Creşterea animalelor
    01.21   Creşterea bovinelor
      01.21.0 Creşterea bovinelor
    01.22   Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor
      01.22.1 Creşterea ovinelor şi caprinelor
      01.22.2 Creşterea cabalinelor
      01.22.3 Creşterea măgarilor şi catîrilor
    01.23   Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă
      01.23.0 Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă
    01.24   Creşterea păsărilor
      01.24.1 Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere
      01.24.2 Producerea ouălor
      01.24.3 Activităţi mixte (producerea cărnii şi ouălor)
      01.24.4 Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie
    01.25   Creşterea altor specii de animale
      01.25.1 Apicultura
      01.25.2 Creşterea altor specii de animale
  01.3     Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor
    01.30   Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor
      01.30.0 Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor
05 05.0 05.00 05.00.2 Piscicultura

    * Conform secţiunii A diviziunea 01 grupele 01.1- 01.3  şi secţiunii B diviziunea 05 grupa 05.0 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM, 2005)

    anexa nr.6