LPM420/2006
ID intern unic:  321887
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 420
din  22.12.2006
privind activitatea de reglementare tehnică
Publicat : 16.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 36-38     art Nr : 141     Data intrarii in vigoare : 16.09.2007
     MODIFICAT
   
LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16
   
LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în vigoare 16.11.12
    LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35
    LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.34-; în vigoare 30.05.08


    NOTĂ:
    În tot cuprinsul legii, textele „produse şi servicii” și „produse sau servicii” se substituie cu cuvîntul „produse” prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege stabileşte bazele juridice ale activităţii de reglementare tehnică şi are menirea să înlăture barierele tehnice din calea comerţului.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de aplicare
    (1) Prezenta lege stabileşte cerinţele generale privind conţinutul şi modul de elaborare, aprobare şi aplicare a reglementărilor tehnice în domeniul comercializării produselor, precum şi atribuţiile autorităţilor de reglementare ce țin de asigurarea transparenţei procesului de reglementare şi circulaţiei libere a produselor în scopul apărării intereselor publice pe piaţa internă. în vigoare 01.04.17
    (2) Activitatea de reglementare tehnică constituie o prerogativă a statului, fiind exercitată de către autorităţile de reglementare.
    (3) Prezenta lege nu se aplică:
    a) produselor ce fac obiectul Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare;
    b) produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor;
    c) plantelor, hranei pentru animale şi animalelor vii;
    d) produselor de origine umană şi produselor de origine vegetală şi animală ce sînt direct legate de reproducerea lor viitoare;
    e) substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora;
    f) produselor medicamentoase de uz uman şi veterinar;
    g) aeronavelor şi echipamentelor din domeniul aeronautic;
    h) produselor ce sînt puse la dispoziție pe piaţă ca antichităţi sau în scop muzeistic;
    i) produselor din categoria tehnicii militare, armamentului și echipamentelor speciale, care implică apărarea și siguranţa naţională;
    j) serviciilor;
    k) regulamentelor sanitare şi fitosanitare, normelor şi cerinţelor sanitar-veterinare al căror cadru juridic se stabileşte prin legi speciale.
    [Art.1 în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
Articolul 11 . Scopul legii
    Prezenta lege are drept scop asigurarea liberei circulaţii a produselor, crearea condiţiilor pentru armonizarea legislaţiei tehnice naţionale cu cerinţele actelor Uniunii Europene, precum şi asigurarea condiţiilor pentru introducerea pe piaţa Republicii Moldova a unor produse sigure şi conforme, care să favorizeze o piaţă concurenţială şi să elimine barierele tehnice din calea comerţului.
    [Art.11 introdus prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se folosesc următoarele noţiuni principale:
   
activitate de reglementare tehnică – ansamblu de activităţi privind stabilirea cerinţelor faţă de produse în ceea ce priveşte securitatea acestora, condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora, de asemenea privind stabilirea regulilor de supraveghere a pieţei şi de evaluare a conformităţii;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
[Art.2 noțiunea "agent economic" exclusă prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
[Art.2 noțiunea "alte cerinţe" exclusă prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16] 
   
autoritate de reglementare – organ central de specialitate al administraţiei publice responsabil, în limitele competenţelor sale, de elaborarea reglementărilor tehnice;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
bariere tehnice în calea comerţului - diferenţa dintre cerinţele reglementărilor tehnice naţionale, standardelor moldoveneşti şi procedurilor naţionale de evaluare a conformităţii şi ale celor utilizate în practica internaţională sau nerecunoaşterea lor, fapt ce implică, în comparaţie cu practica comercială obişnuită, cheltuieli suplimentare de mijloace şi/sau de timp pentru comercializarea produselor pe piaţa internă şi cea externă;
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    [Art.2 noțiunea "calitate" exclusă prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
cerinţe esenţiale – cerințe stipulate în reglementările tehnice naționale ce transpun legislaţia de armonizare a Uniunii Europene şi care asigură securitatea națională și inofensivitatea produselor pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, pentru regnul animal şi cel vegetal, pentru mediul ambiant şi bunurile materiale în vederea protecţiei intereselor consumatorului, inclusiv în vederea prevenirii practicilor ce induc în eroare consumatorul în ceea ce priveşte compoziţia, destinaţia, originea, calitatea şi inofensivitatea produselor;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    [Art.2 noțiunea "cerințe minime de calitate" exclusă prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
[Art.2 noțiunea "cerințe prescrise" exclusă prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
[Art.2 noțiunea "control (inspecţie) de stat" exclusă prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 01.04.17]
   
documentaţie tehnică – documentaţia întocmită de către producător, care permite evaluarea conformităţii produsului şi are rolul de a furniza informaţii cu privire la proiectarea, fabricarea şi funcţionarea produsului;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
domeniu reglementat – ansamblu de activităţi economice şi produsele aferente acestora, pentru care se emit reglementări tehnice specifice privind condiţiile de introducere pe piaţă şi/sau de punere la dispoziţie pe piaţă;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    [Art.2 noțiunea "inspector de stat" exclusă prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 01.04.17]
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    modul - ansamblu de reguli şi proceduri aplicate pentru evaluarea conformităţii produsului potrivit practicilor europene; 
   
parte interesată - autoritate, agent economic sau altă entitate care aplică ori intenţionează să aplice o reglementare tehnică;
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
[Art.2 noțiunea "plasare pe piaţă a produselor" exclusă prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    [Art.2 noțiunea "prescripție" exclusă prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 01.04.17]
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    prezumţie de conformitate - presupunere, în vigoare pînă la demonstrarea contrariului, că un produs corespunde cerinţelor specificate în reglementarea tehnică aplicabilă;
   
procedură de evaluare a conformităţii - orice procedură utilizată, direct sau indirect, pentru a determina dacă produsul corespunde cerințelor. Termenul "procedură de evaluare a conformităţii" cuprinde, după caz, procedurile de eşantionare, de încercare şi de inspecţie, evaluarea, verificarea şi asigurarea conformităţii, înregistrarea, omologarea, precum şi combinaţiile lor;
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
produs – orice bun material, inclusiv din cadrul unei prestări de servicii, destinat distribuţiei, consumului sau utilizării pe piaţă în cadrul unei activităţi comerciale, în schimbul unei plăţi sau gratuit;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
[Art.2 noțiunea "produs falsificat (contrafăcut)" exclusă prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
reglementare tehnică – act normativ ce prevede, direct şi/sau prin referire la anumite standarde, cerințe tehnice pentru un produs ce ţin de securitatea acestuia, inclusiv prevederile administrative relevante respectarea cărora este obligatorie în cazul introducerii sau punerii la dispoziţie pe piaţă a acestui produs;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    specificaţie tehnică – document ce prevede cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs; specificaţia tehnică poate fi un standard, o parte dintr-un standard sau un document independent de un standard;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    [Art.2 noțiunea "standard conex" exclusă prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
standard armonizat – standard european, adoptat în urma unei solicitări din partea Comisiei Europene pentru aplicarea legislaţiei de armonizare a Uniunii Europene şi care transformă cerinţele esenţiale ale acestei legislaţii în specificaţii tehnice pentru produsele din domeniul reglementat;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    [Art.2 noțiunea " supraveghere a pieţei" exclusă prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 01.04.17]
    tratament egal - regim acordat produselor de import, care nu este mai puţin favorabil decît cel acordat produselor similare indigene într-o situaţie comparabilă.
Capitolul II
CERINŢE PRIVIND REGLEMENTAREA
COMERCIALIZĂRII PRODUSELOR
    [Capitolul II titlul în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    Articolul 3. Cerinţe generale privind reglementările
                         tehnice
    (1) În vederea asigurării securităţii produselor pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, pentru regnul animal, cel vegetal și pentru mediul ambiant, în vederea protecţiei intereselor consumatorilor, inclusiv pentru prevenirea practicilor susceptibile să inducă în eroare pe aceştia, precum şi pentru alte considerente de ordin public, autorităţile de reglementare elaborează reglementări tehnice în condiţiile prezentei legi.
    (2) Pentru domeniile reglementate în care există legislaţie de armonizare a Uniunii Europene, reglementările tehnice naţionale transpun această legislație. Lista domeniilor reglementate este prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii.
    (3) Pentru domeniile în care nu există legislaţie de armonizare a Uniunii Europene, autorităţile de reglementare pot emite reglementări tehnice naţionale privind comercializarea produselor.
    (4) Introducerea şi comercializarea pe piaţa Republicii Moldova a unor produse din domeniile pentru care nu există legislaţie de armonizare a Uniunii Europene se admite doar dacă aceste produse sînt comercializate în mod legal  într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi dacă ele oferă un grad de protecţie a intereselor consumatorilor echivalent cu cel impus de normele aplicabile în Republica Moldova.
    (5) Reglementările tehnice naţionale pentru domeniile în care nu există legislaţie de armonizare a Uniunii Europene pot avea ca efecte directe sau indirecte interzicerea introducerii pe piaţă a unui produs sau a unui tip de produse sau retragerea de pe piaţă a produsului respectiv sau a tipului respectiv de produse, sau modificarea ori încercarea/testarea suplimentară a produsului sau tipului respectiv de produse.
    (6) Reglementările tehnice se aprobă prin legi sau prin acte normative ale Guvernului şi respectă principiile stabilite de prezenta lege.
   
[Art.3 în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    Articolul 4.  Cerinţe privind conţinutul reglementărilor
                         tehnice
    [Art.4 titlul modificat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    (1) Reglementările tehnice nu vor avea asupra comerţului un caracter mai restrictiv decît este necesar pentru realizarea următoarelor obiective:
    a) asigurarea securităţii naţionale;
    b) protecţia vieţii, sănătăţii, eredităţii şi securităţii oamenilor;
    c) protecţia bunurilor materiale;
    d) protecţia regnului animal şi celui vegetal;
    e) protecţia mediului;
    f) folosirea raţională a resurselor naturale şi a celor energetice;
    g) prevenirea practicilor care induc în eroare consumatorii în ceea ce priveşte compoziţia, destinaţia, originea, calitatea şi inofensivitatea produselor.
    (2) Reglementările tehnice trebuie:
    a) să prevadă un tratament egal pentru produsele importate din ţările cu care sînt încheiate tratate corespunzătoare;
    b) să acorde produselor importate un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat produselor similare indigene, în cazul importurilor din ţările cu care sînt încheiate tratate corespunzătoare;
    c) să fie elaborate şi aplicate fără a crea bariere tehnice în calea comerţului cu ţările cu care sînt încheiate tratate corespunzătoare.
   
[Art.4 al.(2), lit.d) abrogată prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
[Art.4 al.(3) abrogat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    (4) Reglementarea tehnică prevede, după caz, dar nu limitat, următoarele elemente:
   
a) definirea domeniului reglementat: se descrie grupa produselor la care se referă reglementarea tehnică respectivă şi natura riscurilor ce urmează a fi evitate, precum şi, după caz, grupele de produse cărora nu li se aplică prevederile reglementării tehnice;
   
[Art.4 al.(4), lit.a) modificată prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    b) grupele de produse din domeniile reglementate supuse evaluării conformităţii: se specifică produsele supuse în mod obligatoriu evaluării conformităţii cu cerinţele reglementării tehnice în cauză;
    [Art.4 al.(4), lit.b) modificată prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    c) grupele de produse din domeniile reglementate care nu sînt supuse evaluării conformităţii: se specifică produsele care nu sînt supuse în mod obligatoriu evaluării conformităţii cu cerinţele reglementării tehnice în cauză;
    [Art.4 al.(4), lit.c) modificată prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    d) cerinţele esenţiale pentru grupele de produse din domeniul reglementat în care există legislaţie de armonizare a Uniunii Europene: se stabilesc cerinţele esenţiale care trebuie să asigure un nivel ridicat de securitate a produsului, luînd în considerare anumite pericole asociate acestuia, sau cerințele care se referă la performanţa acestuia. Cerinţele esenţiale constituie o parte fundamentală a reglementării tehnice şi permit ca aplicarea standardelor armonizate, adoptate ca standarde moldovenești, să rămînă voluntară. În lipsa standardelor armonizate sau în cazul în care producătorul decide să nu recurgă la aceste standarde, cerinţele esenţiale trebuie să permită evaluarea directă a conformităţii produsului;
    [Art.4 al.(4), lit.d) în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
d1) cerinţele pentru grupele de produse din domeniul în care nu există legislaţie de armonizare a Uniunii Europene: se stabilesc cerinţele impuse produselor pentru a fi identificate şi comercializate pe piaţă. Cerinţele constituie o parte fundamentală a reglementării tehnice, iar standardele la care se face referință prezumă conformitatea produselor cu aceste cerinţe;
    [Art.4 al.(4), lit.d1) introdusă prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]  
   
e) procedurile de evaluare a conformităţii: se specifică, după caz, pentru produse din domeniile reglementate, una sau mai multe proceduri adecvate de evaluare a conformităţii;
   
[Art.4 al.(4), lit.e) modificată prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    f) cerinţele faţă de conţinutul documentaţiei tehnice şi faţă de documentele ce atestă conformitatea cu cerinţele esenţiale; 
   
g) regulile de aplicare a marcajului de conformitate: se stabilesc regulile respective conform prevederilor legilor şi altor acte normative în vigoare;
    [Art.4 al.(4), lit.g) modificată prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    h) cerinţele specifice faţă de asigurarea metrologică: se specifică, după caz, etaloanele, mijloacele de măsurare, materialele de referinţă utilizate, procedurile de efectuare a măsurărilor, cu estimarea incertitudinii acestor măsurări etc.;
   
i) cerinţele faţă de organismele acreditate de evaluare a conformităţii care sînt recunoscute şi notificate pentru activitatea în domeniul respectiv, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv cerinţele specifice stabilite de autoritatea de reglementare;
    [Art.4 al.(4), lit.i) în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
j) obligaţiile producătorului, ale reprezentantului autorizat, ale importatorului şi ale distribuitorului;
   
[Art.4 al.(4), lit.j) introdusă prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    k) măsurile corective, interdicţiile, retragerile sau rechemările de pe piaţă ale produsului neconform;
   
[Art.4 al.(4), lit.k) introdusă prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    l) cerinţele privind trasabilitatea produsului: elementele de identificare a produsului (tip, lot, număr de serie etc.) și a producătorului/importatorului (nume, denumirea comercială sau marca înregistrată, adresa poştală etc.);
   
[Art.4 al.(4), lit.l) introdusă prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    m) autorităţile abilitate cu funcţii de supraveghere a pieţei.
    [Art.4 al.(4), lit.m) introdusă prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    [Art.4 al.(4) subalineat exclus prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
(41) Autorităţile de reglementare vor stabili structura şi conţinutul reglementării tehnice pentru fiecare caz aparte.
   
[Art.4 al.(41) introdus prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    (42) Cerinţele esenţiale din reglementările tehnice naționale care transpun legislaţia de armonizare a Uniunii Europene trebuie preluate întocmai din punctul de vedere al conţinutului tehnic, al structurii şi al numerotării.
    [Art.4 al.(42) introdus prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]   
   
(5) În reglementările tehnice din domeniile pentru care nu există legislaţie de armonizare a Uniunii Europene, autorităţile de reglementare stabilesc suplimentar:
    [Art.4 al.(5) în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16] 
   
a) frecvenţa sau criteriile de determinare a frecvenţei evaluării periodice a produselor certificate, efectuate de organismele de certificare şi de inspecţie acreditate şi recunoscute în modul stabilit de legislaţie;
    [Art.4 al.(5, lit.a) modificată prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    b)  criteriile de suspendare sau retragere a certificatelor  şi declaraţiilor de conformitate.
    [Art.4 al.(5), lit.c) exclusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349] 
   
(6) Lista domeniilor reglementate, a autorităţilor de reglementare şi a autorităţilor de supraveghere a pieţei este aprobată şi, în caz de necesitate, actualizată de Guvern.
    [Art.4 al.(6) în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    [Art.4 al.(6) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 5. Modul de elaborare a reglementărilor tehnice
   
(1) Autorităţile de reglementare care elaborează proiecte de reglementări tehnice plasează pe pagina web oficială a autorităţii, în termen de cel mult 2 săptămîni de la data iniţierii elaborării, un aviz referitor la o astfel de elaborare, pentru a informa toate părţile interesate.
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
(2) Pentru asigurarea transparenţei procesului de elaborare (modificare) a reglementărilor tehnice, autoritatea de reglementare, prin intermediul Centrului de notificare şi informare al Organizaţiei Mondiale a Comerţului:
    [Art.5 al.(2) în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    a) notifică statele semnatare ale acordurilor bilaterale sau multilaterale privind schimbul reciproc de informaţii corespunzătoare, denumite în continuare state părţi, despre tipurile de produse cărora li se va aplica reglementarea tehnică în curs de elaborare, indicînd obiectivul şi motivaţia elaborării (notificările se transmit în limba engleză,  franceză sau spaniolă);
    
b) furnizează statelor părţi, la solicitare, detalii privind reglementarea tehnică în curs de elaborare sau copia acesteia şi, în măsura posibilităţilor, indică compartimentele ce diferă în esenţă de standardele internaționale şi europene pertinente.
    [Art.5 al.(2), lit.b) modificată prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
(3) La elaborarea (modificarea) unei reglementări tehnice care poate influenţa considerabil condiţiile de import sau de export al produselor, autoritatea de reglementare, la solicitarea statelor părţi, justifică necesitatea reglementării tehnice în cauză şi transmite nota justificativă acestor state prin intermediul Centrului de notificare şi informare al Organizaţiei Mondiale a Comerţului în modul stabilit în acorduri. În cazul elaborării (modificării) unei reglementări tehnice în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale și europene pertinente se transmite doar informaţia privind conformitatea reglementării tehnice în curs de elaborare cu standardul internaţional sau european pertinent.
    [Art.5 al.(3) în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
(4) Autorităţile de reglementare iau în considerare termenul de 6 luni stabilit pentru prezentarea în scris a obiecţiilor pe marginea proiectului reglementării tehnice de către statele părţi şi părţile interesate din Republica Moldova. Aceste obiecţii se examinează împreună cu autorii lor şi cu alte părţi interesate, iar rezultatele examinării se iau în considerare la definitivarea proiectului.
    [Art.5 al.(4) în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
(5) În cazurile în care realizarea obiectivelor specificate la art.4 alin.(1) capătă un caracter de urgenţă, elaboratorul reglementării tehnice are dreptul să omită, după caz, unele prevederi ale alin.(2) şi alin.(4) din prezentul articol cu condiţia:
    [Art.5 al.(5) modificat prin  LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    a) notificării statelor părţi despre elaborarea reglementării tehnice în cauză, indicînd natura problemelor apărute;
    b) prezentării, la solicitare, statelor părţi a copiei reglementării tehnice, oferindu-le posibilitatea expunerii de obiecţii în scris, care urmează a fi examinate cu luarea în considerare a rezultatelor examinării.
   
(6) Reglementările tehnice se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în modul stabilit de lege. Între data adoptării şi data punerii în aplicare a reglementărilor tehnice, în caz de necesitate, va fi prevăzut un termen de cel puţin 3 luni, stabilit de către autoritatea de reglementare din domeniu, pentru realizarea măsurilor de tranziţie de la vechile proceduri, cerinţe şi standarde la noile prevederi şi cerinţe prevăzute în reglementările tehnice şi în standarde.
    [Art.5 al.(6) în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    (7) În cazul în care circumstanţele sau obiectivele ce au condiţionat adoptarea reglementării tehnice au dispărut ori s-au modificat, autoritatea de reglementare care a adoptat-o abrogă sau modifică reglementarea tehnică în cauză, publicînd informaţia de rigoare. În cazul în care autoritatea care a adoptat reglementarea tehnică şi-a încheiat activitatea, decizia corespunzătoare este luată de  către succesorul de drepturi al acestei autorităţi. În cazul în care nu este stabilit succesorul de drepturi, decizia corespunzătoare este luată de Guvern.
   
(8) Modul de elaborare, coordonare și adoptare a reglementărilor tehnice se stabileşte conform legislaţiei în vigoare.
    [Art.5 al.(8) în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    (9) Procedurile noi de evaluare a conformităţii se elaborează în cazul în care nu există ghiduri sau recomandări pertinente ale organizaţiilor internaţionale sau europene de standardizare ori în cazul în care conţinutul tehnic al unei proceduri de evaluare a conformităţii în vigoare nu corespunde cu cerinţele ghidurilor sau recomandărilor respective ale organizaţiilor internaţionale sau europene de standardizare.
    Articolul 6. Coordonarea activităţii de elaborare
                       a reglementărilor tehnice
    (1)Activitatea de elaborare a reglementărilor tehnice, desfăşurată de autorităţile de reglementare, este administrată şi coordonată de organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii.
   
[Art.6 al.(2) abrogat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
[Art.6 al.(3) abrogat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
[Art.6 al.(4) abrogat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    Articolul 7. Referinţe la standarde în reglementările
                       tehnice
    (1) Reglementările tehnice care transpun legislaţia de armonizare a Uniunii Europene fac referinţă la standardele moldoveneşti prin care se adoptă, la nivel naţional, standardele armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale stabilite în reglementările tehnice respective.
    (2) Indicativele şi titlurile standardelor moldoveneşti prin care se adoptă standardele armonizate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar standardele sînt puse la dispoziţie de către organismul naţional de standardizare în condiţiile Legii nr. 20 din 4 martie 2016 cu privire la standardizarea naţională.
    (3) În cazul în care există standarde moldoveneşti prin care se adoptă, la nivel naţional, standarde internaţionale sau europene și care corespund obiectivelor de elaborare a reglementărilor tehnice pentru grupele de produse din domenii pentru care nu există legislaţie de armonizare a Uniunii Europene, autorităţile de reglementare, respectînd dreptul de autor al organismului naţional de standardizare, utilizează aceste standarde la elaborarea reglementărilor tehnice corespunzătoare prin inserarea de:
    a) referinţe directe la standardele moldoveneşti în textul reglementărilor tehnice pentru a arăta că singurul mijloc de a satisface unele condiţii ale reglementării tehnice este de a fi în conformitate cu standardele la care se face referinţă;
    b) referinţe indirecte la standardele moldoveneşti în textul reglementărilor tehnice pentru a arăta că unul din mijloacele de a satisface unele condiţii ale reglementării tehnice este de a fi în conformitate cu standardele la care se face referinţă.
    (4) Conformitatea cu prevederile standardului la care se face referinţă în reglementarea tehnică prezumă conformitatea cu cerinţele stabilite în reglementarea tehnică respectivă.
    (5) Organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii prevede finanţarea bugetară necesară pentru adoptarea standardelor internaţionale şi europene drept standarde moldoveneşti, inclusiv a standardelor ce se referă la metodele de încercări şi metodele de prelevare a probelor, aplicabile procedurilor de evaluare a conformităţii, necesare pentru aplicarea reglementărilor tehnice corespunzătoare şi pentru supravegherea pieţei.
   
[Art.7 în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    [Art.7 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 8. Procedurile de evaluare a conformităţii ca
                        parte componentă a reglementărilor
                        tehnice  
   
(1) Evaluarea conformităţii produselor se realizeazã prin procedurile respective de evaluare, care reprezintã modúle sau alte forme (scheme) de evaluare a conformităţii.
    [Art.8 al.(1) modificat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
(2) Procedurile de evaluare a conformităţii, prevăzute de reglementările tehnice, depind de gradul de complexitate al produsului respectiv şi de riscul ce poate apărea la utilizarea acestuia.
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.8 al.(21) abrogat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    [Art.8 al.(21) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349] 
   
(3) Autorităţile de reglementare stabilesc în reglementările tehnice, pentru faza de proiect şi/sau pentru faza de producţie, înainte de introducerea pe piaţă a produselor, posibilităţi de utilizare a procedurilor de evaluare a conformităţii, care vor asigura nivelul de securitate necesar al produselor respective şi atingerea obiectivului reglementării tehnice.
    [Art.8 al.(3) modificat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    (4) În reglementările tehnice urmează a fi stabilite:
   
a) pentru unul şi acelaşi tip ori grup de produse - una sau mai multe proceduri de evaluare a conformităţii, identice ca nivel doveditor, ceea ce ar permite solicitantului să-şi aleagă cea mai potrivită procedură pentru asigurarea cerinţelor de securitate a produselor;
    [Art.8 al.(4), lit.a) modificată prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    b) criteriile conform cărora producătorul poate alege pentru produsele proprii cele mai potrivite proceduri de evaluare a conformităţii, prevăzute de legislaţie;
    c) metodele de încercări utilizabile în procesul de evaluare a conformităţii.
   
(5) Procedurile de evaluare a conformităţii nu trebuie să fie excesive în raport cu obiectivele reglementării tehnice, prevăzute la art. 4 alin. (1). În cazul în care o reglementare tehnică se elaborează în baza legislaţiei de armonizare a Uniunii Europene, autoritatea de reglementare este obligată, în procesul elaborării, să stabilească proceduri de evaluare a conformităţii care să nu fie mai restrictive decît cele prevăzute de legislaţia europeană respectivă.
    [Art.8 al.(5) în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    [Art.8 al.(6) abrogat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    [Art.8 al.(6) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
[Art.8 al.(61) abrogat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    (7) În lipsa unor standarde moldoveneşti, autorităţile de reglementare stabilesc în detaliu cerinţe privind introducerea pe piaţă şi/sau punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor, inclusiv metodele de încercări şi metodele de prelevare a probelor, necesare pentru aplicarea reglementărilor tehnice din domeniile pentru care nu există legislaţie de armonizare a Uniunii Europene şi pentru evaluarea conformităţii.
    [Art.8 al.(7) în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    [Art.8 al.(7) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 9.   Aplicarea reglementărilor tehnice,
                         procedurilor de evaluare a conformităţii
                         şi standardelor pentru produsele indigene
                         şi de import
   
(1) Reglementările tehnice naţionale, procedurile naţionale de evaluare a conformităţii şi standardele moldoveneşti se aplică în acelaşi mod atît pentru produsele indigene, cît şi pentru cele de import.
    [Art.9 al.(1) în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
(2) În cazul în care autoritatea de reglementare este atenţionată, de o parte interesată, asupra faptului că o reglementare tehnică adoptată de ea este folosită sau ar putea fi folosită în calitate de barieră tehnică în calea comerţului, autoritatea trebuie să întreprindă de urgenţă măsuri care să excludă o atare folosire. La asemenea măsuri se raportează:
    [Art.9 al.(2) modificat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    a) interpretarea, în caz de necesitate, a prevederilor reglementării tehnice respective;
    b) publicarea unui comentariu oficial, cu argumentarea modului şi a condiţiilor de aplicare a restricţiilor stabilite prin reglementarea tehnică respectivă, în scopul înlăturării barierelor tehnice din calea comerţului.
   [Art.9 al.(3) abrogat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
(4) Dacă un produs cade sub incidenţa mai multor reglementări tehnice, introducerea şi punerea la dispoziţie pe piaţă a acestuia are loc doar în cazul în care produsul este conform cu prevederile tuturor reglementărilor tehnice care i se aplică.
   
[Art.9 al.(4) introdus prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    (5) Reglementările tehnice generale se aplică produselor nelimitîndu-se la o listă exhaustivă a acestora şi stabilesc, de regulă, cerinţe referitoare la prevenirea unuia sau mai multor riscuri caracteristice tuturor produselor cărora reglementările respective li se aplică.
   
[Art.9 al.(5) introdus prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    (6) Reglementările tehnice specifice stabilesc cerinţe pentru produse ori grupe de produse, concretizînd prevederile reglementării tehnice generale, dacă aceasta există. La elaborarea reglementărilor tehnice specifice se va asigura respectarea cerinţei generale de securitate a produselor.
   
[Art.9 al.(6) introdus prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    (7) În cazul în care unui produs sau unui grup de produse îi sînt aplicabile atît reglementări tehnice generale, cît şi reglementări tehnice specifice, se aplică reglementările tehnice specifice.
    [Art.9 al.(7) introdus prin
LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    Articolul 10. Recunoaşterea echivalenţei reglementărilor
                         tehnice ale altor state cu cele naţionale
    (1) Reglementările tehnice ale altor state membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului sau ale statelor cu care Republica Moldova are acorduri respective se consideră echivalente cu reglementările tehnice naţionale în cazul în care:
    a) nu contravin prevederilor legislaţiei Republicii Moldova; 
   
b) contribuie, în acelaşi mod, la realizarea obiectivelor prevăzute de reglementările tehnice naţionale.
    [Art.10 al.(1), lit.b) modificată prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    (2) Recunoaşterea echivalenţei reglementărilor tehnice ale altor state cu cele naţionale ţine de competenţa autorităţilor de reglementare a domeniilor respective.
    (3) Modul de preluare a reglementărilor tehnice ale altor state, considerate echivalente cu cele naţionale, se stabileşte de către autoritatea de reglementare a domeniului respectiv.
   
(4) În cazul produselor de import pentru care se solicită o confirmare a corespunderii acestora reglementărilor tehnice sau standardelor moldoveneşti, rezultatele verificărilor şi încercărilor efectuate de organismele de evaluare a conformităţii din ţara exportatoare sînt recunoscute şi aplicate în Republica Moldova în conformitate cu acordurile de recunoaştere reciprocă, semnate cu statul respectiv.
    [Art.10 al.(4) modificat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
Capitolul III
ASIGURAREA TRANSPARENŢEI INFORMAŢIONALE  ÎN
DOMENIUL ACTIVITĂŢII DE REGLEMENTARE TEHNICĂ
    Articolul 11. Centrul de notificare şi informare
                          al Organizaţiei Mondiale a Comerţului
    [Art.11 titlul în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
(1) În Republica Moldova sursa de informare în domeniul barierelor tehnice în calea comerţului este Centrul de notificare şi informare al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (denumit în continuare Centru). Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu acordurile şi procedurile adoptate în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi cu regulamentul său, aprobat de Guvern, şi, la solicitarea părţilor interesate, furnizează informaţii referitoare la:
    [Art.11 al.(1) în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    a) reglementările tehnice, standarde sau alte acte normative adoptate sau în curs de elaborare în Republica Moldova;
    b) procedurile de evaluare a conformităţii, aplicate sau preconizate pentru aplicare pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) apartenenţa şi participarea autorităţilor de reglementare la organizaţiile internaţionale sau regionale de profil, precum şi referitoare la acordurile bilaterale şi multilaterale în domeniile vizate, deja încheiate sau în fază de negociere;
   
d) publicarea notificărilor specificate la art.5 alin. (2) şi (3).
    [Art.11 al.(1), lit.d) modificată prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]  
   
(2) Organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de relaţiile cu Organizaţia Mondială a Comerţului asigură funcţionarea Centrului.
    [Art.11 al.(2) modificat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16] 
   
(3) Fondurile necesare pentru susţinerea activităţii Centrului sînt asigurate de la bugetul de stat.
    [Art.11 al.(3) modificat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
    [Art.12 abrogat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
[Art.12 modificat prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.08.11 art.299]
   
[Art.15 abrogat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 01.04.17]
    Capitolul IV
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR
DE REGLEMENTARE
    Articolul 13. Atribuţiile autorităţilor de reglementare
    Pentru elaborarea şi asigurarea aplicării reglementărilor tehnice, autorităţile de reglementare au următoarele atribuţii:
    a) utilizează standarde internaţionale, europene şi moldoveneşti la elaborarea reglementărilor tehnice prin inserarea referinţelor în condiţiile art. 7;
    b) coordonează proiectele de reglementări tehnice elaborate cu organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii;
    c) elaborează, aprobă şi actualizează lista standardelor moldoveneşti prin care se adoptă standardele armonizate pentru reglementările tehnice care transpun  legislaţia de armonizare a Uniunii Europene;
    d) prezintă spre avizare organismului naţional de standardizare lista standardelor moldoveneşti prin care se adoptă standardele armonizate;
    e) solicită organismului naţional de standardizare elaborarea versiunii oficiale în limba de stat a standardelor moldoveneşti prin care au fost adoptate  standardele internaţionale sau europene în versiunea originală şi la care se intenţionează a se face referinţă în reglementările tehnice;
    f) publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova lista standardelor moldoveneşti care prezumă conformitatea cu cerinţele reglementărilor tehnice;
    g) participă în calitate de observator la procesul de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii care urmează a fi  sau sînt recunoscute;
    h) recunosc, în vederea notificării ulterioare, organismele de evaluare a conformităţii acreditate să funcţioneze în domeniul reglementat;
    i) răspund la solicitarea oricărui stat membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind necesitatea adoptării unei reglementări tehnice neconforme cu prevederile standardelor internaţionale sau europene, sub formă de notificări, prin intermediul Centrului, în una din limbile de lucru ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului (engleza, franceza sau spaniola).
    Articolul 14. Colaborarea dintre autorităţile
                         de reglementare
    La elaborarea reglementărilor tehnice, autorităţile de reglementare colaborează după cum urmează:
    a) solicită Centrului informaţii privind reglementări tehnice, proceduri de evaluare a conformităţii şi standarde, privind apartenenţa ori participarea la organizaţii internaţionale sau europene de standardizare, precum şi privind acordurile bilaterale şi multilaterale din domeniul standardizării şi evaluării conformităţii;
    b) participă la elaborarea reglementărilor tehnice iniţiate de către alte autorităţi de reglementare;
    c) își solicită reciproc informaţii cu privire la reglementările tehnice şi procedurile de evaluare a conformităţii elaborate.
     [Capitolul IV în redacția LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 23.12.16]
   
[Capitolul IV modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Capitolul V abrogat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 01.04.17]
   
[Capitolul V modificat prin LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în vigoare 16.11.12]
    [Capitolul V modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
   
[Capitolul V modificat prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    [Capitolul V modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
[Capitolul VI abrogat prin LP186 din 22.07.16, MO315-328/23.09.16 art.684; în vigoare 01.04.17]
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 22
    Prezenta lege intră în vigoare peste 6 luni de la data publicării.
    Articolul 23
    Pînă la aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege, legile şi alte acte normative în vigoare se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.
    Articolul 24
    Guvernul, în termen de 18 luni de la data publicării prezentei legi:
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    - va aproba lista domeniilor reglementate, conform prevederilor art. 4 alin. (6) din prezenta lege;
    - va aproba procedurile de evaluare a conformităţii, în condiţiile art.8 alin.(1) din prezenta lege;
    - în baza prezentei legi, va adopta actele normative necesare şi alte documente ce vor asigura activitatea de reglementare tehnică şi aplicarea voluntară a standardelor, precum şi efectuarea supravegherii pieţei.
    Articolul 25
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.866-XIV din 10 martie 2000 privind barierele tehnice în calea comerţului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.462), articolul 19 al Legii nr.186-XV din 24 aprilie 2003 cu privire la evaluarea conformităţii produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.141-145, art.566) şi articolul II al Legii nr.72-XV din 5 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.590-XIII din  22 septembrie 1995 cu privire la standardizare şi a Legii nr.866-XIV din 10 martie 2000 privind barierele tehnice în calea comerţului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.92-94, art.433).

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Marian LUPU

    Nr.420-XVI. Chişinău, 22 decembrie 2006.