HGA801/2007
ID intern unic:  324859
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 801
din  20.07.2007
privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare
a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime
în muncă personalului din unităţile bugetare

Publicat : 10.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 117-126     art Nr : 889
    Abrogată prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18

    MODIFICAT
   
HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589
    HG1047 din 14.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1133
    HG656 din 27.05.16, MO151-155/03.06.16 art.724
    HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491

   
Titlul modificat prin HG656 din 27.05.16, MO151-155/03.06.16 art.724


   
În temeiul art. 29 alin. (3) al Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35-38, art. 148) şi pct. 6 al Condiţiilor unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare (se anexează).
    [Alineat modificat prin HG656 din 27.05.16, MO151-155/03.06.16 art.724]

    PRIM-MINISTRU                                                    Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                            Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                    Mihail Pop

    Nr.801. Chişinău, 20 iulie 2007.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 801 din 20 iulie 2007

REGULAMENTUL
cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea
acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile
bugetare
    [Titlul modificat prin HG656 din 27.05.16, MO151-155/03.06.16 art.724]
    Prezentul Regulament determină modul de calculare şi plată a sporului pentru vechime în muncă angajaţilor din unităţile bugetare.
    [Alineat modificat prin HG656 din 27.05.16, MO151-155/03.06.16 art.724]
I. Mărimea sporului lunar pentru vechime în muncă şi
 persoanele care beneficiază de acest spor
    1. Sporul pentru vechime în muncă se stabileşte personalului din unităţile bugetare, în procente faţă de salariul funcţiei, ţinîndu-se cont de indemnizaţia de conducere, în următoarele mărimi:
    Vechimea în muncă                                                Sporul, în % faţă de salariul funcţiei, ţinîndu-se cont
                                                                                            de indemnizaţia de conducere
    de la 2 la 5 ani                                                                                         10
    de la 5 la 10 ani                                                                                       15
    de la 10 la 15                                                                                           20
 
   de la 15 la 20 ani                                                                                      25
    peste 20 ani                                                                                             30
    [Pct.1 modificat prin HG656 din 27.05.16, MO151-155/03.06.16 art.724]
    2. Sporul pentru vechime în muncă se include în calculul salariului pentru luna calendaristică şi se achită din contul fondului de remunerare a muncii prevăzut pentru perioada respectivă.
    3. Dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă, potrivit prezentului Regulament, îl au personalul de conducere, personalul de specialitate, funcționarii administrativi și muncitorii din:
    instituţiile sistemului de învăţămînt;
    instituţiile medico-sanitare şi de asistenţă socială;
    instituţiile de cultură şi artă;
    instituţiile de cultură fizică şi sport;
    alte instituţii bugetare, a căror salarizare se efectuează în baza Reţelei tarifare unice.
   
[Pct.3 modificat prin HG656 din 27.05.16, MO151-155/03.06.16 art.724]
    31. De dreptul de a primi spor pentru vechime în muncă beneficiază şi  personalul medical inferior din instituţiile de asistenţă socială.
    [Pct.31 introdus prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491; în vigoare 01.01.12]
  
  4. Sub incidenţa prezentului Regulament nu cad următoarele categorii de angajaţi: salariaţii angajaţi pentru perioada îndeplinirii unor lucrări temporare cu o durată de pînă la 2 luni, precum şi salariaţii angajaţi în baza unui contract individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unor lucrări sezoniere.
    [Pct.4 modificat prin HG656 din 27.05.16, MO151-155/03.06.16 art.724]
II. Moldul de calculare a vechimii în muncă
    5. În vechimea în muncă ce acordă dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă se include perioada de muncă în instituţia respectivă.
    6. În vechimea în muncă ce acordă dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă se include, de asemenea:
    1) perioada de muncă în orice funcții (profesii) în unităţi, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, deţinerea cărora era legată de profilul de activitate (specialitate) în instituţia respectivă;
    [Pct.6 subpct.1) modificat prin HG1047 din 14.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1133]
    2) perioada de muncă în orice funcţii în instituţii, la întreprinderi şi organizaţii, dacă pentru aceste funcţii a fost stabilită şi s-a efectuat realmente plata lunară (trimestrială, anuală) a sporului pentru vechime în muncă;
   
3) perioada de rezidenţiat (internatură) şi secundariat clinic – pentru personalul medical;
    4) perioada de doctorat cu întrerupere de la serviciu – pentru posesorii de grade ştiinţifice;
    5) perioada de muncă în funcţii elective, precum şi perioada de activitate în fucţii de conducere şi în calitate de specialişti în Centrul sindical naţional-ramural;
    6) perioada participării la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova a persoanelor civile detaşate în interes de serviciu şi a voluntarilor care au participat la acţiunile militare din zona conflictului militar;
    7) perioada concediului plătit parţial pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, pentru persoanele ce ocupă funcții în unități, în situațiile descrise în prezentul punct.
    [Pct.6 subpct.7) modificat prin HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]
    7. Întreruperile în muncă nu întrerup vechimea în muncă ce acordă dreptul la sporul pentru vechimea în muncă, însă durata acestor întreruperi nu se include în vechime în muncă.
III. Modul de calculare şi plată a sporului pentru
vechimea în muncă

    8. În vechimea în muncă ce acordă dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă nu se include timpul aflării sub arest administrativ.
    9. Sporul pentru vechime în muncă se determină pentru fiecare angajat, în raport procentual faţă de salariul lui de funcţie, ţinîndu-se cont de indemnizaţia de conducere.
    Pentru cadrele didactice sporul pentru vechime în muncă se calculează în raport procentual faţă de salariul tarifar cuvenit, conform sarcinii didactice aprobate.
    În timpul interimatului sporul pentru vechime în muncă se calculează reieşind din salariul funcţiei la locul de muncă de bază.
    10. Sporul pentru vechime în muncă se acordă proporţional timpului lucrat în limitele duratei zilnice normale a timpului de muncă.
    Dacă angajatul o perioadă de timp nu a lucrat, dar, potrivit legislaţiei în vigoare, i se menţine salariul mediu deplin sau parţial, plata sporului se efectuează proporţional timpului lucrat.
    11. Sporul pentru vechime în muncă se ia în considerare la calcularea salariului mediu care i se menţine angajatului, deplin sau parţial, în toate cazurile cînd aceasta este prevăzut de legislaţia în vigoare.
    12. Vechimea în muncă se determină din momentul atingerii tranşei respective a vechimii în muncă ce acordă dreptul de a beneficia de spor pentru vechime în muncă. Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost determinată atingerea tranşei respective a vechimii în muncă.
    La momentul atingerii tranşei imediat următoare a vechimii în muncă, noul cuantum al sporului se stabileşte prin decizia comisiei create în acest scop.
    13. În cazul desfacerii contractului individual de muncă, sporul pentru vechime în muncă se plăteşte pentru zilele lucrate efectiv pînă în ziua concedierii.
IV. Modul de stabilire a vechimii în muncă
    14. Vechimea în muncă ce acordă dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă se stabileşte de către comisia respectivă.
    Comisia se creează prin ordinul angajatorului şi în componenţa ei se includ reprezentanţi ai serviciului financiar (contabilităţii), serviciului resurse umane, juridic, precum şi ai comitetului sindical.
    15. Drept document pentru determinarea vechimii în muncă serveşte carnetul de muncă al angajatului.
   În cazul în care angajatul cade sub incidenţa subpunctului 2) al punctului 6 din prezentul Regulament, vechimea în muncă se confirmă prin adeverinţe semnate de conducătorii şi contabilii-şefi ai unităţilor respective, adeverite prin ştampilă cu stemă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referinţă la documentul (ordin, state de calculare şi de plată a salariilor etc.) care confirmă vechimea în muncă ce acordă dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă.
    Confirmarea vechimii în muncă prin depoziţiile martorilor nu se admite.
    16. Hotărîrea comisiei pentru stabilirea vechimii în muncă ce acordă dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă se consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei.
   Extrasul din procesul-verbal al şedinţei comisiei se întocmeşte pentru fiecare angajat în parte, în 2 exemplare, dintre care unul se transmite serviciului financiar (contabilităţii) şi serveşte drept temei pentru calcularea sporului pentru vechime în muncă, iar cel de al doilea, sub semnătura angajatului, se anexează la dosarul lui personal.
    Modelul procesului-verbal se expune în anexa la prezentul Regulament.
    17. Hotărîrea comisiei poate fi contestată în instanţele judecătoreşti, conform legislaţiei în vigoare.


anexa

[Anexa modificată prin HG656 din 27.05.16, MO151-155/03.06.16 art.724]