HCNPFM63/6/2007
ID intern unic:  327003
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 63/6
din  25.12.2007
privind aprobarea Regulamentului cu privire la exigenţele
faţă de administratorii asociaţiilor de economii şi împrumut
Publicat : 22.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 37-39     art Nr : 90     Data intrarii in vigoare : 22.02.2008
    MODIFICAT
    HCNPF36/13 din 26.06.15, MO213-222/14.08.15 art.1403; în vigoare 14.08.15
    HCNPF58/8 din 05.12.08, MO23-26/06.02.09 art.86    Întru executarea prevederilor art.12 alin. (1) şi art.55 alin. (4) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21.06.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art. 506) şi în temeiul art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 lit. g), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), pct. 5 lit. g) şi pct. 7.3 lit. c) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157-160, art. 587),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii asociaţiilor de economii şi împrumut (se anexează).
    2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                                      Mihail CIBOTARU

    Nr. 63/6. Chişinău, 25 decembrie 2007.

Anexa
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 63/6 din  25.12. 2007

REGULAMENTUL
cu privire la exigenţele faţă de administratorii
asociaţiilor
de economii şi împrumut
CAPITOLUL I.
DISPOZIŢII GENERALE

    1. Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii asociaţiilor de economii şi împrumut (în continuare - Regulament) este elaborat întru executarea prevederilor Legii asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21.06.2007 (în continuare - Legea nr. 139-XVI).
    2. Prezentul Regulament stabileşte cerinţele minime înaintate faţă de administratorii asociaţiilor de economii şi împrumut şi asociaţiilor centrale, inclusiv filialelor şi reprezentanţelor acestora (în continuare - asociaţii) privind calificarea, experienţa, studiile, reputaţia de afaceri şi legăturile de rudenie, afinitate şi căsătorie, procedura de solicitare a confirmării în funcţie a administratorilor, temeiurile de respingere a cererii de confirmare şi de retragere a confirmării, precum şi modalitatea de informare a asociaţiei.
    3.  Prevederile prezentului Regulament se extind asupra asociaţiilor constituite în temeiul Legii nr. 139-XVI şi asupra administratorilor acestora.
CAPITOLUL II.
NOŢIUNI

    4. În sensul prezentului Regulament:
    4.1. sintagma “sfera de activitate financiar-economică” include şi activitatea în domeniul asociaţiilor;
    4.2. noţiunea “persoană afiliată asociaţiei” reprezintă persoana care corespunde unuia din următoarele criterii:
    a) este administrator sau altă persoană, care poate lua decizii în numele şi în contul asociaţiei;
   
[Pct.4 subpct.4.2, lit.a) modificată prin HCNPF36/13 din 26.06.15, MO213-222/14.08.15 art.1403; în vigoare 14.08.15]
    b) conform legislaţiei civile este legată de persoanele menţionate la pct. 6 din prezentul Regulament printr-un raport de rudenie sau afinitate în linie dreaptă sau în linie colaterală de pînă la gradul doi inclusiv, precum şi soţul (soţia) acesteia.
CAPITOLUL III.
ADMINISTRATORII

    5. Pot fi administratori ai asociaţiei persoanele fizice cu capacitate deplină de exerciţiu, cetăţeni ai Republicii Moldova sau apatrizii, care corespund exigenţelor stabilite de prezentul Regulament şi au fost desemnate şi/sau confirmate în calitate de administrator, în conformitate cu prevederile legislaţiei.
    6. Administratori ai asociaţiei sînt:
    a) membrii consiliului;
    b) membrii comisiei de cenzori;
   
b1) membrii comitetului de creditare;
    [Pct.6 lit.b1) introdusă prin HCNPF36/13 din 26.06.15, MO213-222/14.08.15 art.1403; în vigoare 14.08.15]
    c) directorul executiv;
    d) contabilul - şef;
    e) conducătorul filialei;
    f) conducătorul reprezentanţei.
    7. Administratori ai asociaţiei sînt şi alte persoane decît cele prevăzute la pct. 6 din prezentul Regulament, abilitate conform legislaţiei sau statutului asociaţiei să-şi asume obligaţii, independent sau împreună cu alţii, în numele şi în contul asociaţiei.
    8. Persoana, desemnată în funcţia de administrator de către asociaţia care deţine licenţă de categoria A, nu necesită a fi confirmată în funcţie şi începe să-şi exercite atribuţiile din data desemnării, cu condiţia corespunderii exigenţelor stabilite de prezentul Regulament.
    9. Persoana, desemnată în funcţia de administrator de către asociaţia care deţine licenţă de categoria B sau C şi de către asociaţia centrală, începe să-şi exercite atribuţiile doar după confirmarea în funcţie de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare - Comisia Naţională).
CAPITOLUL IV.
EXIGENŢE

    10. Calificarea, experienţa şi studiile administratorului asociaţiei trebuie să permită aplicarea corectă şi responsabilă a cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în scopul gestionării eficiente a asociaţiei în conformitate cu actele legislative şi normative. 
    11. Exigenţele faţă de administratori privind reputaţia de afaceri solicită o anumită atitudine şi apreciere civică şi profesională a administratorului, inclusiv în rîndurile membrilor asociaţiei.
    12. Administratorii asociaţiei trebuie să aibă o reputaţie de afaceri impecabilă, lipsa antecedentelor penale nestinse.
    13. Se consideră ca reputaţie de afaceri impecabilă cazurile în care:
    a) în perioada de exercitare de către persoana corespunzătoare a funcţiei de administrator într-o asociaţie, în privinţa acesteia nu au fost emise măsuri de stabilizare în conformitate cu legislaţia, ce ţin de domeniul de care persoana dată a fost responsabilă, iar în cazul emiterii - prevederile acestora în perioada menţionată au fost îndeplinite;
    b) persoana nu a exercitat funcţia de administrator într-o asociaţie, care a fost declarată insolvabilă sau dizolvată în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti;
    c) persoana nu a avut evidenţe privind iresponsabilitatea administrativă şi/sau financiară la locurile precedente de lucru, nu a avut cazuri de evaziune fiscală, precum şi alte cazuri care denotă o gestiune şi/sau o activitate necorespunzătoare şi/sau imprudentă la locurile anterioare de muncă.     
    14. Exigenţele faţă de administratori privind legăturile de rudenie, afinitate şi căsătorie sînt cerinţe faţă de persoanele care nu pot deţine funcţia de administrator şi care fac parte din aceeaşi familie, sînt soţ şi soţie sau se află în alte legături de rudenie şi afinitate în linie dreaptă sau în linie colaterală de pînă la gradul doi inclusiv.

CAPITOLUL V.
EXIGENŢE FAŢĂ DE MEMBRII CONSILIULUI

    15. Membrii consiliului trebuie să fie membri ai asociaţiei.
    16. Faţă de membrii consiliului asociaţiei ce deţine licenţă de categoria A nu se aplică exigenţele privind experienţa de muncă şi studiile.
    17. Majoritatea membrilor consiliului asociaţiei ce deţine licenţă de categoria B trebuie să aibă studii superioare sau experienţă de muncă în sfera de activitate financiar-economică de cel puţin trei ani.
    [Pct.17 modificat prin HCNPF58/8 din 05.12.08, MO23-26/06.02.09 art.86]
    18. Majoritatea membrilor consiliului asociaţiei ce deţine licenţă de categoria C trebuie să fie persoane cu studii superioare sau experienţă de muncă în sfera de activitate financiar-economică de cel puţin cinci ani.
   
[Pct.18 modificat prin HCNPF58/8 din 05.12.08, MO23-26/06.02.09 art.86]
    19. Majoritatea membrilor consiliului asociaţiei centrale trebuie să fie persoane cu studii superioare şi experienţă de muncă în sfera de activitate financiar-economică de cel puţin şapte ani.
   
[Pct.19 modificat prin HCNPF58/8 din 05.12.08, MO23-26/06.02.09 art.86]
    20. Membrii consiliului asociaţiei pot fi membri ai consiliului şi ai comisiei de cenzori ai asociaţiei centrale.
   
201. Directorul executiv al asociaţiei poate fi membru al consiliului asociaţiei centrale în cazul cînd este membru al asociaţiei pe care o gestionează.
    [Pct.201 introdus prin HCNPF36/13 din 26.06.15, MO213-222/14.08.15 art.1403; în vigoare 14.08.15]
    21. În cazul desemnării (realegerii) membrului consiliului pentru un nou termen, acesta poate exercita funcţia fără determinarea repetată a corespunderii exigenţelor faţă de administratori, cu condiţia că corespunde exigenţelor stabilite de prezentul Regulament.
CAPITOLUL VI.
EXIGENŢE FAŢĂ DE MEMBRII COMISIEI DE CENZORI

    22. Membrii comisiei de cenzori trebuie să fie membri ai asociaţiei.
    23. Cel puţin unul dintre membrii comisiei de cenzori ai asociaţiei ce deţine licenţă de categoria A, trebuie să fie persoană cu studii superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-economic şi/sau  experienţă de muncă în domeniul evidenţei contabile şi/sau controlului financiar de cel puţin un an.
    24. Majoritatea membrilor comisiei de cenzori ai asociaţiei ce deţine licenţă de categoria B trebuie să fie persoane cu studii superioare
sau medii de specialitate în domeniul financiar-economic şi/sau experienţă de muncă în domeniul evidenţei contabile şi/sau controlului financiar de cel puţin trei ani.
   
[Pct.24 modificat prin HCNPF58/8 din 05.12.08, MO23-26/06.02.09 art.86]
    25. Majoritatea membrilor comisiei de cenzori ai asociaţiei ce deţine licenţă de categoria C trebuie să fie persoane cu studii superioare economice şi experienţă de muncă în domeniul evidenţei contabile şi/sau controlului financiar de cel puţin cinci ani.
    26. Membrii comisiei de cenzori ai asociaţiei centrale trebuie să fie persoane cu studii superioare economice şi experienţă de muncă în domeniul evidenţei contabile şi/sau controlului financiar de cel puţin cinci ani.
    27. Membrii comisiei de cenzori ai asociaţiei pot fi membri ai comisiei de cenzori şi ai consiliului asociaţiei centrale.
    28. În cazul desemnării (realegerii) membrului comisiei de cenzori pentru un nou termen, acesta poate exercita funcţia fără determinarea repetată a corespunderii exigenţelor faţă de administratori, cu condiţia că corespunde exigenţelor stabilite de prezentul Regulament.
   
29. Asociația poate solicita efectuarea auditului situațiilor financiare/rapoartelor specifice de către societăţile de audit sau auditorii întreprinzători individuali, în conformitate cu Legea nr.139-XVI din 21.06.2007.
    [Pct.29 în redacția HCNPF36/13 din 26.06.15, MO213-222/14.08.15 art.1403; în vigoare 14.08.15]
CAPITOLUL VII.
EXIGENŢE FAŢĂ DE DIRECTORUL EXECUTIV
ŞI CONTABILUL - ŞEF

    30. Directorul executiv şi contabilul-şef pot să nu fie membri ai asociaţiei.
    31. Directorul executiv al asociaţiei ce deţine licenţă de categoria A trebuie să aibă studii
medii de specialitate/superioare sau experienţă de muncă în sfera de activitate financiar-economică de cel puţin 3 ani.
   
[Pct.31 modificat prin HCNPF58/8 din 05.12.08, MO23-26/06.02.09 art.86]
    32. Directorul executiv al asociaţiei ce deţine licenţă de categoria B trebuie să aibă studii superioare sau experienţă de muncă în sfera de activitate financiar-economică de cel puţin cinci ani.
   
[Pct.32 modificat prin HCNPF58/8 din 05.12.08, MO23-26/06.02.09 art.86]
    33. Directorul executiv al asociaţiei ce deţine licenţă de categoria C trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă de muncă în sfera de activitate financiar-economică de cel puţin cinci ani.
    34. Directorul executiv al asociaţiei centrale trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă de muncă în sfera de activitate financiar-economică de cel puţin cinci ani.
    35. Contabilul-şef al asociaţiei trebuie să aibă studii superioare sau de profil şi experienţă de muncă în domeniul contabilităţii, după cum urmează:
    - contabilul-şef al asociaţiei ce deţine licenţă de categoria A - de cel puţin un an;
    - contabilul-şef al asociaţiei ce deţine licenţă de categoria B - de cel puţin trei ani;
    - contabilul-şef al asociaţiei ce deţine licenţă de categoria C şi al asociaţiei centrale - de cel puţin cinci ani.
   
[Pct.35 modificat prin HCNPF58/8 din 05.12.08, MO23-26/06.02.09 art.86]
    36. Directorul executiv şi contabilul-şef sînt obligaţi să deţină certificat de calificare, eliberat de către Comisia Naţională în conformitate cu actele sale normative. În termen de 60 zile calendaristice din data încetării exercitării funcţiei de către titularul certificatului de calificare, asociaţia este obligată să angajeze în funcţia respectivă o persoană care deţine certificat de calificare.
    [Pct.36 modificat prin HCNPF36/13 din 26.06.15, MO213-222/14.08.15 art.1403; în vigoare 14.08.15]
    [Pct.36 modificat prin HCNPF58/8 din 05.12.08, MO23-26/06.02.09 art.86]
CAPITOLUL VIII.
EXIGENŢE FAŢĂ
DE CONDUCĂTORUL FILIALEI/
REPREZENTANŢEI ŞI ALTE PERSOANE ABILITATE

   
37. Conducătorul filialei/reprezentanței poate să nu fie membru al asociaţiei.
    Asupra conducătorului filialei, precum şi asupra interimarului acestuia, se aplică următoarele exigențe:
    a) în cazul asociației ce deține licență de categoria B, trebuie să dețină studii superioare sau experienţă de muncă în sfera de activitate financiar-economică de cel puţin un an;
    b) în cazul asociației ce deține licență de categoria C, trebuie să aibă studii superioare şi experienţă de muncă în sfera de activitate financiar-economică de cel puţin 3 ani.
    Conducătorul reprezentanței asociației și interimarul acesteia trebuie să dețină studii medii de specialitate/superioare sau experienţă de muncă în sfera de activitate financiar-economică de cel puţin un an.
    [Pct.37 în redactia HCNPF36/13 din 26.06.15, MO213-222/14.08.15 art.1403; în vigoare 14.08.15]
    [Pct.37 modificat prin HCNPF58/8 din 05.12.08, MO23-26/06.02.09 art.86]
   
371. În cazul absenței sau eliberării din funcție a conducătorului filialei/reprezentanței, în condițiile lipsei interimarului corespunzător, aceasta poate fi administrată temporar, însă nu mai mult de 60 de zile calendaristice, de către un administrator al asociației, la decizia consiliului asociației, cu informarea Comisiei Naționale despre acest fapt.
    [Pct.371 introdus prin HCNPF36/13 din 26.06.15, MO213-222/14.08.15 art.1403; în vigoare 14.08.15]
   38. Asupra interimarilor directorului executiv şi contabilului-şef ai asociaţiilor, cu excepţia celor ce deţin licenţă de categoria A, se aplică exigenţele prevăzute de prezentul Regulament, ţinînd cont de categoria de licenţă pe care o deţine asociaţia.
    [Pct.38  în redacţia HCNPF58/8 din 05.12.08, MO23-26/06.02.09 art.86]
    39. Asupra membrilor comitetului de creditare se aplică exigenţele prevăzute de prezentul Regulament pentru membrii consiliului, ţinînd cont de categoria de licenţă pe care o deţine asociaţia cu excepția pct. 15 din acesta.
    [Pct.39 modificat prin HCNPF36/13 din 26.06.15, MO213-222/14.08.15 art.1403; în vigoare 14.08.15]
    [Pct.39 modificat prin HCNPF58/8 din 05.12.08, MO23-26/06.02.09 art.86]
   
391. Lichidatorul (lichidatorii) asociației poate să nu fie membru al asociației.
    Asupra lichidatorului (lichidatorilor) asociației se aplică exigenţele prevăzute de prezentul Regulament pentru directorul executiv, ţinînd cont de categoria de licenţă pe care o deţine asociaţia, cu excepția deținerii certificatului de calificare.
    În cazul desemnării lichidatorului (lichidatorilor) din rîndul administratorilor asociației (cu condiția corespunderii exigențelor sus-menționate), acesta își poate exercita funcţia din data desemnării sale, cu informarea Comisiei Naționale despre acest fapt.
    [Pct.391 introdus prin HCNPF36/13 din 26.06.15, MO213-222/14.08.15 art.1403; în vigoare 14.08.15]
CAPITOLUL IX.
RESTRICŢII

    40. Nu poate fi administrator al asociaţiei persoana care:
    a) ocupă altă funcţie în aceeaşi asociaţie
, cu excepţia funcţiei deţinute în calitate de membru al comitetului de creditare;
    [Pct.40 lit.a) modificată prin HCNPF36/13 din 26.06.15, MO213-222/14.08.15 art.1403; în vigoare 14.08.15]
    b) este administrator al altei asociaţii, cu excepţiile prevăzute în art. 55 alin. (4) din Legea nr. 139-XVI, pct. 20 şi pct. 27 din prezentul Regulament;
   
[Pct.40 lit.c) exclusă prin HCNPF36/13 din 26.06.15, MO213-222/14.08.15 art.1403; în vigoare 14.08.15]
    d) prin legislaţie sau prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, este lipsită de dreptul de a deţine funcţia respectivă;
    e) are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni economice şi infracţiuni săvîrşite de persoanele care gestionează organizaţiile comerciale, obşteşti sau alte organizaţii nestatale; 
    f) este declarată incapabilă sau limitată în capacitatea de exerciţiu, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti;
    g) este debitor, cu împrumut expirat mai mult de 90 de zile;
    h) este auditor al acestei asociaţii.

   
401. Administratorii asociației nu au dreptul să transmită executarea sarcinilor din competenţa lor altei persoane, cu excepțiile stabilite de Legea nr.139-XVI din 21.06.2007 și prezentul Regulament.
    [Pct.401 introdus prin HCNPF36/13 din 26.06.15, MO213-222/14.08.15 art.1403; în vigoare 14.08.15]
CAPITOLUL X.
CONFIDENŢIALITATEA  INFORMAŢIILOR

    41. Administratorii asociaţiei, precedenţi şi actuali, sînt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor de care au luat cunoştinţă în procesul exercitării funcţiilor, să nu le utilizeze în scop personal sau al terţilor şi să nu permită acestora accesul la informaţii, cu excepţia dezvăluirii de informaţii Comisiei Naţionale, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti şi organelor de control de stat, în conformitate cu prevederile actelor legislative şi normative.
CAPITOLUL XI.
RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

    42. Administratorii asociaţiei poartă răspundere civilă, administrativă sau penală pentru încălcarea prevederilor actelor legislative şi normative.
    43. Administratorii care au adoptat hotărîri comune ce au prejudiciat interesele asociaţiei poartă faţă de aceasta răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat.
CAPITOLUL XII.
SOLICITAREA CONFIRMĂRII
ÎN FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR

    44. Pentru obţinerea confirmării în funcţia de administrator a persoanelor, desemnate în această calitate de către organele de conducere ale asociaţiei, în conformitate cu Legea nr.139-XVI, asociaţia va prezenta Comisiei Naţionale pentru fiecare administrator o cerere de modelul stabilit în anexa la prezentul Regulament, semnată de directorul executiv al asociaţiei, la care va anexa:
    a) copia actului de identitate a administratorului;
    b) procesul - verbal/extrasul din procesul-verbal sau alt document al organului asociaţiei împuternicit de a lua decizia de desemnare în funcţia de administrator;
    c) cazierul judiciar;
    d) copiile diplomelor de studii
, după caz;
   
[Pct.44 modificat prin HCNPF36/13 din 26.06.15, MO213-222/14.08.15 art.1403; în vigoare 14.08.15]
    e) declaraţia pe propria răspundere cu privire la datoriile efective la împrumuturi, cu indicarea datoriilor expirate ale persoanei desemnate în funcţia de administrator, la data depunerii cererii de confirmare;
    f) confirmarea scrisă, semnată de administrator, privind studierea şi cunoaşterea prevederilor Legii nr. 139-XVI, statutului asociaţiei şi a regulamentelor ei interne, precum şi a prevederilor actelor normative ale Comisiei Naţionale ce reglementează activitatea asociaţiilor;
    g) copia legalizată a adeverinţei de imigrant şi/sau a permisului de şedere şi permisului de muncă, eliberate de către Biroul Naţional Migraţiune în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la migraţie - pentru cetăţenii străini şi apatrizi;
    h) lista persoanelor afiliate asociaţiei (sau care devin afiliate asociaţiei ca urmare a confirmării persoanei în funcţia de administrator).
   
Asociaţiile care deţin licenţă de categoria B şi C prezintă următoarele date:
    - pentru persoanele fizice afiliate: numele, prenumele, gradul de rudenie şi afiliere, domiciliul, locul de muncă şi funcţia deţinută;
    - pentru persoanele juridice afiliate: criteriul de afiliere, denumirea, sediul, numele şi prenumele administratorului.
      [Pct.44 alineat modificat prin HCNPF36/13 din 26.06.15, MO213-222/14.08.15 art.1403; în vigoare 14.08.15]
CAPITOLUL XIII.
EXAMINAREA CERERII ŞI CONFIRMAREA
    [Denumirea capitolului XIII modificată prin HCNPF58/8 din 05.12.08, MO23-26/06.02.09 art.86]
    45. În termen de
cel mult 30 de zile calendaristice din data depunerii cererii de solicitare a confirmării în funcţia de administrator, Comisia Naţională examinează documentele prezentate, verificînd conformarea administratorului exigenţelor stabilite în prezentul Regulament şi confirmă sau respinge cererea de confirmare în funcţia de administrator.
   
[Pct.45 modificat prin HCNPF36/13 din 26.06.15, MO213-222/14.08.15 art.1403; în vigoare 14.08.15]
    [Pct.45 modificat prin HCNPF58/8 din 05.12.08, MO23-26/06.02.09 art.86]
    46. Dată a depunerii cererii de solicitare a confirmării în funcţia de administrator se consideră data înregistrării cererii în registrele de evidenţă a corespondenţei Comisiei Naţionale.
CAPITOLUL XIV.
TEMEIURILE DE RESPINGERE  A CERERII

    47. Comisia Naţională respinge cererea de confirmare în funcţia de administrator în temeiul a cel puţin unul din următoarele motive:
    a) persoana nu corespunde exigenţelor faţă de administratori, stabilite de prezentul Regulament;
    b) nu au fost prezentate toate documentele conform pct. 44 din prezentul Regulament;
    c) documentele şi/sau informaţiile prezentate sînt eronate, incomplete, false, ilizibile şi/sau întocmite neglijent;
    d) conţinutul documentelor şi/sau informaţiilor prezentate contravine prevederilor Legii nr. 139-XVI, prezentului Regulament şi/sau altor acte legislative şi normative.
    48. În cazul respingerii cererii de confirmare a persoanei în funcţia de administrator, asociaţia poate solicita, cu condiţia înlăturării motivelor care au servit drept temei pentru refuz, confirmarea repetată a aceleiaşi persoane sau confirmarea în calitate de administrator a altei persoane, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
CAPITOLUL XV. INFORMAREA ASOCIAŢIEI
    49. Comisia Naţională remite în adresa asociaţiei răspunsul despre confirmarea sau respingerea cererii de confirmare a persoanei în funcţia de ad
ministrator, în termenul indicat în pct. 45 din prezentul Regulament.
   
[Pct.49 modificat prin HCNPF58/8 din 05.12.08, MO23-26/06.02.09 art.86]
    50. În cazul respingerii cererii de confirmare a persoanei în funcţia de administrator, Comisia Naţională va prezenta motivele respingerii, cu trimitere la prevederile actelor legislative şi normative.
   
[Capitolul XVI exclus prin HCNPF36/13 din 26.06.15, MO213-222/14.08.15 art.1403; în vigoare 14.08.15]
CAPITOLUL XVII. RETRAGEREA
 CONFIRMĂRII

    53. Comisia Naţională este în drept să retragă confirmarea în funcţie, eliberată admini
stratorului anterior, în cazul încetării corespunderii administratorului exigențelor prevăzute de prezentul Regulament și/sau, în cazul în care a constatat în activitatea asociaţiei situaţii specificate în art. 49 alin. (1) din Legea nr. 139-XVI.
   
[Pct.53 modificat prin HCNPF36/13 din 26.06.15, MO213-222/14.08.15 art.1403; în vigoare 14.08.15]
    54. Administratorului, confirmarea căruia a fost retrasă de Comisia Naţională, în conformitate cu prevederile Legii nr. 139-XVI şi prezentului Regulament, ulterior nu i se va acorda o nouă confirmare în funcţia de administrator în cadrul asociaţiilor.
CAPITOLUL XVIII. DISPOZIŢII FINALE
 ŞI TRANZITORII

    55. Persoanele, care la data intrării în vigoare a prezentului Regulament deţin funcţia de administrator, urmează să se conformeze exigenţelor stabilite în prezentul Regulament pînă la 31 decembrie 2008.
    56. Prin derogare de la prevederile pct. 55 din prezentul Regulament persoanele, care la data intrării în vigoare a prezentului Regulament deţin funcţia de administrator pînă la 31 decembrie 2012, urmează să se conformeze exigenţelor privind studiile, stabilite în prezentul Regulament, cu condiţia prezentării Comisiei Naţionale a documentului ce confirmă realizarea învăţămîntului superior, pentru fiecare an corespunzător de studiu.

Anexă
la Regulamentul cu privire la exigenţele
faţă de administratorii asociaţiilor de economii şi împrumut

Preşedintelui Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare

CERERE
de confirmare în funcţia de administrator
    Subsemnatul, _____________________________________,
                                         nume, prenume 
    Director executiv al AEÎ “___________________”, cu sediul:
                                                    denumirea

    str. _______________ nr. ____, s. (com.) _________________, r-nul (or.) ________________, 
    solicit confirmarea în funcţia de administrator a dlui (dnei)     ____________________.

    Informaţii despre administrator:
    1. Funcţia în asociaţie______________________________
    2. Numele, prenumele______________________________
    3. Data, luna şi anul naşterii _________________________
    4. Cetăţenia _______________________________________
    5. Naţionalitatea ___________________________________
    6. Datele actului de identitate _______________________
    7. Domiciliul _______________________________________
    8. Calificarea şi studiile______________________________
    9. Experienţa de muncă (funcţiile ocupate, perioada)__________
    Anexe:
    Conform capitolului XII pct. 44 din Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii asociaţiilor de economii şi împrumut

    Director executiv ______________    ____________L.Ş.
                                       nume, prenume     semnătura

    Data ___________