LPM239/2007
ID intern unic:  327015
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 239
din  08.11.2007
regnului vegetal
Publicat : 26.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 40-41     art Nr : 114     Data intrarii in vigoare : 26.02.2009
    MODIFICAT
   
LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP162 din 20.07.17, MO352-355/29.09.17 art.588
    LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485
    LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577   
Avînd în vedere tendinţa Republicii Moldova spre integrare europeană și importanţa adoptării şi a implementării unui cadru regulatoriu ecologic pentru aplicarea Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 206 din 22 iulie 1992, și a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 61 din 3 martie 1997,
    [Preambul în redacția LP162 din 20.07.17, MO352-355/29.09.17 art.588]

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul legii
    Prezenta lege stabileşte cadrul legal în domeniul conservării, protecţiei, restabilirii şi folosinţei obiectelor regnului vegetal, precum şi competenţele autorităţilor publice de toate nivelurile şi ale instituţiilor ştiinţifice din domeniu.
    Articolul 2. Obiectele relaţiilor în domeniul regnului vegetal
    Obiectele relaţiilor în domeniul regnului vegetal sînt:
    a) plantele superioare, algele, lichenii şi ciupercile din habitatele lor naturale;
    b) plantele superioare, algele, lichenii şi ciupercile colectate din mediul natural şi produsele din ele;
    c) produsele obiectelor regnului vegetal;
    d) colecţiile de plante din flora sălbatică;
    e) mediul de răspîndire a obiectelor regnului vegetal;
    f) folosinţa obiectelor regnului vegetal.
    Articolul 3. Sfera de reglementare
    (1) Sfera de reglementare a prezentei legi se extinde asupra obiectelor regnului vegetal care cresc în condiţii naturale, precum şi asupra obiectelor regnului vegetal întreţinute în condiţii de cultură în scopul regenerării şi conservării fondului genetic.
    (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică:
    a) obiectelor regnului vegetal răspîndite în hotarele terenurilor proprietate a statelor străine, aflate pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) obiectelor regnului vegetal cultivate pe terenurile proprietate publică sau privată în condiţii artificiale, în scop de comerţ sau de consum;
    c) plantelor cu destinaţie agricolă.
    Articolul 4. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni de bază:
    aclimatizare - acomodarea speciilor la noile condiţii de existenţă în legătură cu transplantarea lor individuală;
    autoritate ştiinţifică CITES - instituţii, desemnate în calitate de autoritate ştiinţifică naţională prin Legea nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), în conformitate cu dispoziţiile art.IX alin.1) lit. b) din Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) din 3 martie 1973;
   
[Art.4 noțiunea modificată prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    colecţie de plante - serie de plante vii sau preparate, colectate şi scoase din mediul natural, dispuse şi păstrate în grădini botanice sau dendrologice, în expoziţii sau muzee, care prezintă importanţă ştiinţifică, culturală, educaţională şi estetică;
    comunitate de plante spontane - totalitatea plantelor ce cresc în hotarele unor spaţii comune şi se află în relaţii strînse între ele, precum şi cu condiţiile mediului; 
    conservare - ansamblu de măsuri necesare pentru menţinerea sau restabilirea habitatelor şi a populaţiilor speciilor din fauna şi flora sălbatică într-o stare favorabila;
    habitat - mediu, definit prin factori abiotici şi biotici, în care trăieşte o specie în oricare stadiu al ciclului său biologic;
    introducere - implantarea individuală a speciei la o comunitate de lume vegetală în afara arealului ei natural;
    obiecte ale regnului vegetal - specii, populaţii, comunităţi de plante, care nu au destinaţie agricolă;
    organ de gestiune CITES - autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului, desemnată în calitate de autoritate administrativă naţională prin Legea nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), în conformitate cu dispoziţiile art.IX alin.1) lit. a) din Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) din 3 martie 1973;
    plante spontane - plante care cresc în mod natural într-un anumit teritoriu;
    regn vegetal (lume vegetală) - totalitatea speciilor şi comunităţilor de plante spontane răspîndite într-un anumit teritoriu;
    specii alohtone – speciile de plante introduse/răspîndite, accidental sau intenţionat, din altă regiune geografică ca urmare directă ori indirectă a activităţii umane, lipsind în mod natural într-o anumită regiune cu o evoluţie istorică cunoscută într-o arie de răspîndire naturală, alta decît zona de interes, care pot fi în competiţie, pot domina sau pot avea un impact negativ asupra speciilor native, putînd chiar să le înlocuiască;
    [Art.4 noțiunea introdusă prin LP162 din 20.07.17, MO352-355/29.09.17 art.588]
    specii indigene – speciile de plante care se regăsesc în mod natural în Republica Moldova şi nu ca urmare a introducerii lor accidentale sau forţate de către om de-a lungul secolelor;
    [Art.4 noțiunea introdusă prin LP162 din 20.07.17, MO352-355/29.09.17 art.588]
    specii invazive – speciile indigene sau alohtone care şi-au extins arealul de distribuţie ori au fost introduse accidental sau intenţionat într-o arie şi/sau s-au reprodus într-o asemenea măsură şi atît de agresiv încît influenţează negativ/domină/înlocuiesc unele dintre speciile indigene, determinînd modificarea structurii cantitative şi/sau calitative a biocenozei naturale, caracteristică unui anumit tip de biotop;
    [Art.4 noțiunea introdusă prin LP162 din 20.07.17, MO352-355/29.09.17 art.588]
    stadiul de conservare a unei specii – efectul unui ansamblu de factori care influenţează o anumită specie, putînd afecta aria de extindere naturală pe termen lung a speciei respective şi abundenţa populaţiei acesteia pe teritoriul european. Stadiul de conservare a unei specii este considerat „corespunzător” dacă:
    - datele de dinamică a populaţiei pentru specia respectivă indică faptul că specia se menţine pe termen lung ca un element viabil al habitatelor sale naturale;
    - aria de extindere naturală a speciei nu se reduce şi nici nu ameninţă să se reducă în viitorul apropiat; şi
    - specia dispune şi este foarte probabil că va continua să dispună de un habitat suficient de extins pentru a-şi menţine populaţia pe termen lung.
    [Art.4 noțiunea introdusă prin LP162 din 20.07.17, MO352-355/29.09.17 art.588]
    stare semiprelucrată - situaţie în care se află obiectele regnului vegetal în urma oricăreia dintre operaţiunile de uscare, măcinare, presare, fierbere, congelare şi saramurare.
   
[Art.4 noțiunea introdusă prin LP162 din 20.07.17, MO352-355/29.09.17 art.588]
    Articolul 5. Cadrul juridic în domeniul conservării, protecţiei
                        şi folosinţei obiectelor regnului vegetal
    (1) Cadrul juridic în domeniul conservării, protecţiei şi folosinţei obiectelor regnului vegetal îl constituie Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, alte acte legislative şi normative din domeniu, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) În cazul în care un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte conţine alte reglementări decît cele prevăzute de legislaţia naţională în domeniul conservării, protecţiei şi folosinţei obiectelor regnului vegetal, se aplică prevederile tratatului internaţional.
    Articolul 6. Dreptul de proprietate asupra obiectelor
                       regnului vegetal
    (1) Obiectele regnului vegetal pot fi în proprietate publică sau privată.
    (2) Obiectele regnului vegetal folosite în interes public constituie obiectul exclusiv al proprietăţii publice.
    (3) Obiectele regnului vegetal situate pe terenurile proprietate privată şi/sau cultivate în bază legală pe aceste terenuri constituie proprietatea privată a deţinătorilor de terenuri.
    (4) Proprietatea privată asupra pădurilor şi spaţiilor verzi apare în cazul plantării acestora, în condiţiile legii, pe terenurile proprietate privată.
Capitolul II
COMPETENŢA AUTORITĂŢILOR PUBLICE
    Articolul 7. Competenţa Guvernului
    De competenţa Guvernului sînt:
    a) aprobarea strategiilor şi a planurilor de acţiuni privind dezvoltarea durabilă a regnului vegetal şi asigurarea integrării lor în politicile sectoriale;
    b) aprobarea Regulamentului cadastrului obiectelor regnului vegetal;
    c) aprobarea Regulamentului de înfiinţare, înregistrare, completare, păstrare, import şi export al colecţiilor de plante din flora sălbatică;
    d) aprobarea Regulamentului cu privire la păşunat şi cosit;
    e) exercitarea altor atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 8. Competenţa autorităţii centrale abilitate cu gestiunea
                        resurselor naturale şi cu protecţia mediului
    De competenţa autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului sînt:
    a) elaborarea, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, şi aprobarea Listei speciilor de plante cu regim special de protecţie şi a reglementărilor privind introducerea, aclimatizarea, hibridizarea şi selecţia obiectelor regnului vegetal;
    b) organizarea evidenţei şi ţinerii cadastrului obiectelor regnului vegetal;
   c) aprobarea procedurii de autorizare a activităţilor de colectare şi comercializare pe piaţa internă şi/sau de import, export, reexport sau tranzit al plantelor din flora sălbatică, inclusiv al celor reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) din 3 martie 1973;
    d) autorizarea sau acordarea dreptului de folosinţă a obiectelor regnului vegetal
și ținerea Registrului cererilor de eliberare a acordurilor pentru importul sau exportul obiectelor regnului vegetal și a permiselor/certificatelor CITES, precum și a Registrului actelor permisive eliberate;
   
[Art.8 lit.d) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    e) instruirea personalului autorităţilor publice centrale şi locale, al organelor de control vamal, precum şi a beneficiarilor de folosinţă a obiectelor regnului vegetal, privind reglementarea operaţiunilor de import, export, reexport şi tranzit al obiectelor regnului vegetal;
    f) colaborarea internaţională în domeniul conservării, protecţiei şi folosinţei obiectelor regnului vegetal;
    g) informarea publicului asupra activităţilor de gestiune a obiectelor regnului vegetal, inclusiv prin plasarea de informaţii pe pagina oficială de internet şi publicarea rapoartelor anuale privind starea mediului în Republica Moldova;
   
g1) consultarea instituţiilor relevante cu privire la oportunitatea reintroducerii deliberate în natură a speciilor indigene, dacă această măsură este susceptibilă să contribuie la restabilirea acestor specii la un stadiu de conservare favorabil;
    [Art.8 lit.g1) introdusă prin LP162 din 20.07.17, MO352-355/29.09.17 art.588]
    g2) consultarea instituţiilor relevante cu privire la oportunitatea reintroducerii deliberate în natură sau interzicerea, în caz de necesitate, a speciilor alohtone, în vederea excluderii unui prejudiciu cauzat habitatelor naturale în zona lor de răspîndire naturală şi florei sălbatice indigene;
    [Art.8 lit.g2) introdusă prin LP162 din 20.07.17, MO352-355/29.09.17 art.588]
    h) exercitarea altor atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 9. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale
    De competenta autoritarilor administraţiei publice locale sînt:
    a) exercitarea controlului asupra stării, protecţiei şi folosinţei obiectelor regnului vegetal la nivel local;
    b) organizarea evidenţei şi ţinerii registrelor locale ale obiectelor regnului vegetal;
    c) asigurarea aplicării normelor tehnice, economice şi juridice în vederea respectării regimului de pază şi de protecţie a obiectelor regnului vegetal;
    d) exercitarea altor atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 10. Competenţa instituţiilor responsabile de asigurarea ştiinţifică
                         în domeniul conservării, protecţiei şi folosinţei obiectelor regnului
                         vegetal
    (1) Asigurarea ştiinţifică în domeniul conservării, protecţiei şi folosinţei obiectelor regnului vegetal se realizează de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice de pe lîngă autoritatea silvică centrală şi alte instituţii de cercetări ştiinţifice în domeniu.
    (2) De competenţa Academiei de Ştiinţe a Moldovei sînt:
    a) promovarea politicii ştiinţifice în domeniul conservării, protecţiei şi folosinţei obiectelor regnului vegetal;
   
[Art.10 al.(2), lit.b) abrogată prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    b1) elaborarea măsurilor de menţinere sau readucere la un stadiu corespunzător de conservare a speciilor de floră de importanţă naţională şi internaţională şi a habitatelor acestora, ţinîndu-se cont de  condiţiile economice, sociale şi culturale, precum şi de caracteristicile regionale şi locale;
    [Art.10 al.(2), lit.b1) introdusă prin LP162 din 20.07.17, MO352-355/29.09.17 art.588]
    c) coordonarea activităţilor ştiinţifice în domeniu;
    d) organizarea activităţilor privind determinarea speciilor rare, vulnerabile şi periclitate, stabilirea locurilor de răspîndire a acestora;
    e) eliberarea avizelor pentru folosinţa obiectelor regnului vegetal;
    f) stabilirea perioadelor şi metodelor de colectare a obiectelor regnului vegetal şi a părţilor acestora;
    g) exercitarea altor atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (3) De competenţa Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice de pe lîngă autoritatea silvică centrală sînt:
    a) elaborarea şi asigurarea metodologică a realizării programelor ştiinţifice şi tehnico-ştiinţifice în domeniul silvic;
    b) organizarea, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, a activităţilor privind determinarea speciilor rare, vulnerabile şi periclitate, stabilirea locurilor de răspîndire a acestora în fondul forestier de stat;
    c) stabilirea, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, a perioadelor şi metodelor de colectare a obiectelor regnului vegetal şi a părţilor acestora în fondul forestier de stat;
    d) exercitarea altor atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANELOR
FIZICE ŞI JURIDICE
    Articolul 11. Drepturile persoanelor fizice şi juridice
    Persoanele fizice şi juridice au dreptul:
    a) să participe la realizarea măsurilor de conservare şi de protecţie a obiectelor regnului vegetal;
    b) de acces, conform legislaţiei în vigoare, la orice informaţie de interes public din sfera regnului vegetal;
    c) să sesizeze autorităţile administraţiei publice asupra oricăror pericole ce ameninţă starea regnului vegetal;
    d) de acces liber la recreere în terenurile şi la obiectivele acvatice proprietate publică pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal, cu excepţia zonelor cu regim special de protecţie, reglementate de legislaţia în vigoare;
    e) să contribuie la amenajarea teritoriilor şi la crearea de noi spaţii verzi;
    f) să exercite alte drepturi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 12. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice
    (1) Persoanele juridice sînt obligate:
    a) să asigure protecţia obiectelor regnului vegetal amplasate pe terenurile şi obiectivele acvatice gestionate de ele;
    b) să coordoneze, în funcţie de tipul de proprietate, cu autorităţile publice centrale sau locale toate lucrările preconizate în terenurile şi la obiectivele acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal.
    (2) Persoanele fizice şi juridice sînt obligate:
    a) să nu contribuie la formarea de gunoişti neautorizate, la poluarea cu chimicale, resturi animaliere, deşeuri menajere, produse petroliere şi alte substanţe nocive a terenurilor şi a obiectivelor acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal;
    b) să respecte, în terenurile cu vegetaţie forestieră, regulile de apărare împotriva incendiilor;
    c) să nu efectueze tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale vegetaţiei şi ale construcţiilor ornamentale în terenurile şi la obiectivele acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal.
   
(3) În cazul planificării, proiectării și desfășurării activităților economice, persoanele fizice și juridice sînt obligate să supună activitățile planificate procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului sau să supună documentația de proiect expertizei ecologice de stat în conformitate cu Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică, să respecte condițiile și să întreprindă măsurile de prevenire și diminuare a afectării obiectelor regnului vegetal, expuse în acordul de mediu sau în avizul expertizei ecologice eliberat de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecția mediului.
    [Art12 al.(3) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
     Articolul 13. Participarea publicului la activităţile de conservare
                          şi protecţie a obiectelor regnului vegetal
    Persoanele fizice, asociaţiile obşteşti, fundaţiile, patronatele şi sindicatele au dreptul:
    a) să solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de la instituţiile ştiinţifice şi alte organizaţii responsabile informaţii despre starea obiectelor regnului vegetal, despre măsurile planificate şi cele realizate în vederea conservării biodiversităţii şi dezvoltării terenurilor cu obiecte ale regnului vegetal, asigurării protecţiei şi pazei obiectelor regnului vegetal;
    b) să propună măsuri de folosire raţională, de conservare şi protecţie a obiectelor regnului vegetal;
    c) să efectueze expertiza ecologică obştească a proiectelor de situare a noilor obiective şi amenajări pe terenurile şi la obiectivele acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal;
    d) să participe la elaborarea şi luarea de decizii privind conservarea şi protecţia obiectelor regnului vegetal, să iniţieze în aceste scopuri consultări cu populaţia.
Capitolul IV
CONSERVAREA ŞI PROTECŢIA OBIECTELOR
REGNULUI VEGETAL
    Articolul 14. Măsurile de asigurare a conservării şi protecţiei
                         obiectelor regnului vegetal
    (1) Conservarea şi protecţia obiectelor regnului vegetal se asigură prin:
    a) stabilirea regulilor şi normelor de conservare şi de protecţie;
    b) reglementarea folosinţei lor;
    c) prevenirea, sistarea şi interzicerea folosinţei neautorizate sau cu încălcarea regulilor de folosinţă;
    d) includerea speciilor de plante rare, vulnerabile şi periclitate în Cartea Roşie a Republicii Moldova, precum şi în Lista speciilor de plante cu regim special de protecţie;
    e) rezervarea teritoriilor pentru crearea de arii naturale protejate de stat şi instituirea statutului de arie protejată de stat pentru unele obiecte şi complexe naturale;
    f) crearea şi evidenţa colecţiilor de plante din flora sălbatică;
    g) interzicerea activităţilor neautorizate de recoltare a ierbii, de decopertare a litierei, a păturii vii şi a stratului de sol fertil şi a păşunatului;
    h)
evaluarea impactului asupra mediului al activităților planificate și efectuarea expertizei ecologice de stat a documentaţiei de proiect şi de planificare;
   
[Art.14 al.(1), lit.h) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    i) protecţia contra eroziunii, înnămolirii, inundării, poluării cu ape reziduale, cu deşeuri de producţie şi menajere, cu substanţe chimice şi radioactive, precum şi contra altor influenţe negative;
    j) prevenirea şi stingerea incendiilor;
    k) asigurarea protecţiei obiectelor regnului vegetal de boli şi dăunători, depistarea focarelor şi realizarea măsurilor de prevenire a bolilor şi dăunătorilor, localizarea şi lichidarea acestora;
    l) monitorizarea stării obiectelor regnului vegetal, ţinerea evidenţei şi cadastrului acestora;
    m) organizarea cercetărilor ştiinţifice în domeniu;
    n) informarea publicului şi educaţia ecologică a populaţiei;
    o) reglementarea răspîndirii plantelor spontane;
    p) stabilirea răspunderii juridice pentru încălcarea regulilor de conservare, protecţie şi folosinţă a obiectelor regnului vegetal.
    (2) Măsurile de asigurare a pazei şi protecţiei obiectelor regnului vegetal trebuie efectuate prin metode care exclud cauzarea de prejudicii obiectelor naturale şi patrimoniului cultural-istoric, afectarea vieţii şi sănătăţii populaţiei şi/sau proprietăţii de orice tip, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
    Articolul 15. Înfiinţarea, înregistrarea, completarea, importul
                         şi exportul colecţiilor de plante
    (1) Colectarea şi scoaterea plantelor din mediul natural pentru înfiinţarea şi completarea colecţiilor de plante se realizează conform prevederilor art.27 şi 29 din prezenta lege.
    (2) Importanţa ştiinţifică, culturală, educaţională şi estetică a colecţiei este stabilită de un grup de experţi, format din specialişti şi oameni de ştiinţă din domeniu.
    (3) Colecţiile de plante, precum şi unele exponate aparte, de importanţă ştiinţifică, culturală, educaţională şi estetică sînt supuse înregistrării de stat de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului, înscriindu-se datele referitoare la colecţie în Registrul de stat al colecţiilor şi eliberîndu-se certificatul de înregistrare a colecţiei. Reînregistrarea colecţiilor se face o dată la 5 ani.
    (4) Pentru importul, exportul şi reexportul colecţiilor de plante, al unor părţi sau exponate ale colecţiilor este necesară obţinerea permisului/ certificatului CITES sau acordului pentru import sau export, în modul stabilit la art.21 din prezenta lege.
   
[Art.15 al.(4) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (5) Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES sau acordului pentru import sau export, pe lîngă documentele specificate la art.21 se vor prezenta următoarele acte:
   
[Art.15 al.(5) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) certificatul de înregistrare a colecţiei de plante;
    b) lista exponatelor colecţiei, cu indicarea denumirii speciilor
în limba de stat și în limba latină sau, după caz, în rusă şi cu specificarea numărului de indivizi;
   
[Art.15 al.(5), lit.b) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    c) contractul de colaborare sau orice alt document ce justifică motivul exportului colecţiei sau exponatelor acesteia.
    (6) Pentru exportul colecţiilor de plante, al unor părţi sau exponate ale acestora care nu sînt înscrise în Registrul de stat al colecţiilor, în locul certificatului de înregistrare a colecţiei se va prezenta un document care confirmă dreptul de posesie sau de dispunere asupra colecţiei ori asupra unor exponate aparte (de exemplu, contractul de vînzare-cumpărare, actul de donaţie etc.).
   
(7) Certificatul de înregistrare a colecției de plante se eliberează gratis.
    [Art.15 al.(7) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 16. Protecţia obiectelor regnului vegetal în cazul desfăşurării
                         activităţilor economice
    (1) Se interzice construcţia şi darea în exploatare a întreprinderilor şi instalaţiilor care pot afecta starea habitatelor regnului vegetal sau pot polua cu substanţe chimice, toxice sau otrăvitoare terenurile pe care sînt amplasate.
   
(2) Construcţia şi darea în exploatare a întreprinderilor şi instalaţiilor care pot afecta starea habitatelor regnului vegetal vor fi permise numai în cazuri excepţionale, pentru necesităţi de stat sau publice, în baza unei hotărîri de Guvern, cu respectarea cerinţelor stabilite de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului în acordul de mediu sau în avizul expertizei ecologice de stat, precum şi în baza acordului populaţiei din zona respectivă.
   
[Art.16 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) În cazul răspîndirii plantelor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova pe terenurile repartizate pentru construcţii, linii de comunicaţii sau pe terenurile care urmează a fi inundate, se asigură replantarea acestor plante pe terenuri care au condiţii similare de creştere, cu acordul deţinătorilor de terenuri şi cu respectarea recomandărilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    Articolul 17. Protecţia obiectelor regnului vegetal împotriva bolilor
                         şi dăunătorilor
    (1) Starea obiectelor regnului vegetal, precum şi a terenurilor şi obiectivelor acvatice pe care acestea sînt amplasate, se menţine de către deţinătorii acestor terenuri şi obiective prin efectuarea măsurilor de prevenire a răspîndirii şi de combatere a bolilor şi dăunătorilor.
    (2) Deţinătorii de terenuri şi de obiective acvatice realizează următoarele măsuri de protecţie a vegetaţiei:
    a) depistarea şi lichidarea focarelor de boli periculoase şi de organisme dăunătoare, precum şi a obiectelor regnului vegetal degradate sau vătămate de boli şi dăunători;
    b) prevenirea apariţiei şi răspîndirii bolilor şi dăunătorilor obiectelor regnului vegetal;
    c) informarea organelor de supraveghere fitosanitară de stat şi a altor autorităţi responsabile despre afectarea obiectelor regnului vegetal de boli şi dăunători.
    Articolul 18. Interzicerea recoltării ierbii, decopertării litierei,
                         păturii vii şi a stratului de sol fertil
    Se interzice recoltarea ierbii, decopertarea litierei, păturii vii şi a stratului de sol fertil de pe terenurile şi obiectivele acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal pentru a fi folosite în alte cazuri şi pentru alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţia în vigoare.
Capitolul V
REGLEMENTAREA RĂSPÎNDIRII ŞI LIMITAREA EFECTIVULUI
 OBIECTELOR REGNULUI VEGETAL. IMPORTUL ŞI EXPORTUL
OBIECTELOR REGNULUI VEGETAL

    Articolul 19. Măsurile de reglementare a răspîndirii şi de limitare
                         a efectivului obiectelor regnului  vegetal
    (1) În scopul asigurării ocrotirii vieţii şi sănătăţii oamenilor, protecţiei obiectelor regnului animal şi celui vegetal şi a locurilor de reproducere şi de răspîndire a acestora, se aplică măsuri de reglementare a răspîndirii şi de limitare a efectivului unor obiecte ale regnului vegetal (plante otrăvitoare, de carantină, cu conţinut de
substanțe stupefiante etc. din flora sălbatică).
    
[Art.19 al.(1) modificat prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    (2) Reglementarea răspîndirii şi limitarea efectivului obiectelor regnului vegetal se efectuează la recomandarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, prin metode care nu prejudiciază alte obiecte ale regnului vegetal şi integritatea mediului de răspîndire a acestora.
   
(3) Reintroducerea speciilor de floră incluse în anexa nr. 3 în teritoriul lor nativ se efectuează dacă această măsură poate contribui la conservarea acestora, cu condiţia efectuării unei evaluări  care, ţinînd seama şi de experienţa altor state, a stabilit că reintroducerea respectivă ar contribui la readucerea speciei în cauză la un stadiu de conservare corespunzător şi că operaţiunea se efectuează doar în urma consultării publicului interesat.
    [Art.19 al.(3) introdus prin LP162 din 20.07.17, MO352-355/29.09.17 art.588]
    (4) Se interzice introducerea deliberată în natură a unei specii alohtone pentru un anumit teritoriu în cazul în care, în urma unui studiu ştiinţific, s-a constatat că aceasta va afecta negativ speciile de faună şi floră sălbatică sau habitatele naturale în aria lor de extindere naturală.
    [Art.19 al.(4) introdus prin LP162 din 20.07.17, MO352-355/29.09.17 art.588]
    Articolul 20. Introducerea, aclimatizarea, hibridizarea şi
                         selecţia obiectelor regnului vegetal
    (1) Introducerea şi/sau aclimatizarea, în scopuri ştiinţifice şi economice, a obiectelor regnului vegetal în flora sălbatică a Republicii Moldova se admit în temeiul acordului autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului, după prezentarea următoarelor documente:
    a) cerere cu indicarea listei speciilor de plante pentru introducere şi/sau aclimatizare;
    b) documente care confirmă legalitatea extragerii din natură a obiectelor regnului vegetal şi importării acestora pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    (2) Hibridizarea şi selecţia obiectelor regnului vegetal în scopuri ştiinţifice şi economice se admit pe teritoriul Republicii Moldova în temeiul acordului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bazat pe următoarele documente:
    a) cerere cu indicarea listei speciilor de plante pentru hibridizare şi selecţie;
    b) documente care confirmă legalitatea extragerii din natură a obiectelor regnului vegetal şi importării acestora pe teritoriul Republicii Moldova.
    (3) Termenul de examinare a cererilor, prevăzute la alin.(1) şi (2), este de 10 zile de la data depunerii setului complet de documente.
   
Articolul 21. Importul, exportul, reexportul și tranzitul obiectelor
                          regnului vegetal
    (1) Importul și exportul obiectelor regnului vegetal, ale părţilor şi produselor acestora, colectate din flora sălbatică, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, se admit numai în baza acordului pentru import sau export al obiectelor regnului vegetal, eliberat de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecţia mediului.
    (2) Importul, exportul, reexportul şi tranzitul obiectelor regnului vegetal, ale părţilor şi produselor acestora, reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), se admit numai în baza permisului/certificatului CITES, eliberat de către organul de gestiune CITES.
    (3) Persoanele fizice și juridice care intenționează să întreprindă o procedură de import, export, reexport sau tranzit al obiectelor regnului vegetal, al părţilor şi produselor acestora, colectate din flora sălbatică, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, sînt obligate să solicite și să obțină de la organele menționate la alin. (1) și (2) acordul sau permisul/certificatul CITES corespunzător. În acest caz, solicitantul prezintă la autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecţia mediului, care este și organul de gestiune CITES, cererea și setul complet de documente anexate, fie pe suport de hîrtie, la sediul acesteia, fie în format electronic, prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive.
    (4) Pentru obţinerea acordului pentru import, solicitantul depune următoarele documente:
    a) o cerere în care se indică următoarele informaţii: scopul efectuării importului, bunul importat (denumirea speciei în limba latină şi în limba de stat), starea acestuia (vie, produs sau derivat), cantitatea importată (numărul de exemplare sau de kilograme), statul exportator și adresa juridică a beneficiarului, locul de plantare/depozitare a obiectului regnului vegetal;
    b) o copie a contractului dintre importator şi exportator, cu indicarea condiţiilor de transportare a plantelor;
    c) o copie a certificatului fitosanitar pentru plantele vii care vor fi introduse/aclimatizate în ecosistemele naturale, drept garanţie că specia în cauză nu va prejudicia flora sălbatică autohtonă.
    (5) Acordul pentru import se eliberează gratis, în termen de 15 zile de la depunerea setului complet de documente, doar pentru o singură tranzacție, și este valabil timp de 3 luni de la data eliberării. Formularul acordului pentru import se aprobă de către Guvern.
    (6) Pentru obţinerea acordului pentru export, solicitantul depune următoarele documente:
    a) o cerere în care se indică următoarele informaţii: scopul efectuării exportului, bunul exportat (denumirea speciei în limba latină şi în limba de stat), starea acestuia (vie, produs sau derivat), cantitatea exportată (numărul de exemplare sau de kilograme), statul importator și adresa juridică a beneficiarului, locul de depozitare a obiectului regnului vegetal;
    b) o copie a contractului dintre exportator şi importator, cu indicarea condiţiilor de transportare a plantelor;
    c) autorizaţia pentru colectarea obiectelor regnului vegetal, în cazul în care solicitantul este titular al unei astfel de autorizații;
    d) o copie a autorizaţiei pentru colectarea obiectelor regnului vegetal, în cazul în care solicitantul nu este titular al unei astfel de autorizaţii, obţinută de la titularul autorizației;
    e) copii ale facturilor de cumpărare a mărfii pentru export, în cazul în care solicitantul nu este titular de autorizaţie pentru colectarea obiectelor regnului vegetal și a cumpărat marfa de la un titular al unei astfel de autorizații.
    (7) În procesul de examinare a cererii, autoritatea emitentă solicită Inspectoratului pentru Protecția Mediului să se deplaseze la locul de depozitare a obiectelor regnului vegetal și să verifice informațiile expuse în cerere și în documentele anexate, cu întocmirea unui act de control care se anexează la cererea solicitantului.
    (8) Acordul pentru export se eliberează în termen de 15 zile de la depunerea setului complet de documente, doar pentru o singură tranzacție, și este valabil timp de 3 luni de la data eliberării. Formularul acestuia se aprobă de către Guvern. În cazul în care autoritatea emitentă decide eliberarea acordului pentru export, cu 3 zile înainte de expirarea termenului-limită, transmite solicitantului, prin ghișeul unic electronic, o notificare prin care îi aduce la cunoștință despre acceptul eliberării acordului și necesitatea achitării taxei stabilite pentru acest acord, cu prezentarea documentului confirmativ de plată la eliberarea actului permisiv.
    (9) Pentru eliberarea acordului pentru export se stabilesc următoarele taxe, care se transferă în Fondul Ecologic Național:
    a) ciuperci comestibile în stare proaspătă sau semiprelucrată              2,0 lei/kg;
    b) plante medicinale, alimentare, aromatice, tanante, colorante
    şi ornamentale din flora sălbatică, întregi sau sub formă de
     rădăcini, rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, coji, flori, frunze, fructe,
    seminţe şi muguri, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată                0,50 lei/kg;
    c) alte plante din flora sălbatică sau părţi şi produse ale acestora,
    în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată                                                  0,30 lei/kg;
    d) seminţe de specii forestiere şi alte specii de floră sălbatică
    (resurse genetice)                                                                                           3,00 lei/kg;
    e) fructe din flora sălbatică, în stare proaspătă sau semiprelucrată       1,0 lei/kg.

    (10) Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES de import, solicitantul depune următoarele documente:
    a) o cerere în care se indică următoarele informaţii: scopul efectuării importului, bunul importat (denumirea speciei în limba latină şi în limba de stat), starea acestuia (vie, produs sau derivat), cantitatea importată (numărul de exemplare sau de kilograme), statul exportator și adresa juridică a beneficiarului, locul de plantare/depozitare a obiectului regnului vegetal;
    b) o copie a contractului dintre importator şi exportator, cu indicarea condiţiilor de transportare a plantelor;
    c) o copie a permisului/certificatului CITES de export, eliberat de organul de gestiune CITES al statului exportator;
    d) o copie a certificatului fitosanitar, în cazul importului plantelor vii care vor fi introduse/aclimatizate în ecosisteme naturale, drept garanţie că specia în cauză nu va prejudicia flora sălbatică autohtonă.
    (11) Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES de export, reexport sau tranzit, solicitantul depune următoarele documente:
    a) o cerere în care se indică următoarele informaţii: tipul şi scopul tranzacţiei, bunul (denumirea speciei în limba latină şi în limba de stat), starea acestuia (vie, produs sau derivat), cantitatea acestuia (numărul de exemplare sau de kilograme), statul importator și adresa juridică a beneficiarului, locul de depozitare a obiectelor regnului vegetal;
    b) o copie a contractului dintre exportator şi importator, cu indicarea condiţiilor de transportare a plantelor vii;
    c) autorizaţia pentru colectarea obiectelor regnului vegetal, în cazul în care solicitantul este titular al unei astfel de autorizații;
    d) o copie a autorizaţiei pentru colectarea obiectelor regnului vegetal, în cazul în care solicitantul nu este titular al unei astfel de autorizaţii, obţinută de la titularul autorizației;
    e) copii ale facturilor de cumpărare a mărfii pentru export, în cazul în care solicitantul nu este titular al autorizaţiei pentru colectarea obiectelor regnului vegetal și a cumpărat marfa de la un titular al unei astfel de autorizații;
    f) o copie a permisului/certificatului CITES de import, eliberat de organul de gestiune CITES al statului importator.
    (12) Cererea de solicitare a permisului/certificatului CITES de import, export, reexport sau tranzit se examinează în cel mult 30 de zile de la data depunerii setului complet de documente.
    (13) Permisul/certificatul CITES de import, export, reexport sau tranzit se eliberează doar pentru o singură tranzacție și este valabil timp de 6 luni de la data eliberării. Formularul acestuia se aprobă de către Guvern.
    (14) În cazul în care organul de gestiune CITES decide eliberarea permisului/certificatului CITES de import, export, reexport sau tranzit, acesta, cu 3 zile înainte de expirarea termenului-limită, transmite solicitantului, prin ghișeul unic electronic, o notificare prin care îi aduce la cunoștință despre acceptul eliberării permisului/certificatului CITES și obligația achitării taxei stabilite pentru acest act, cu prezentarea documentului confirmativ de plată la eliberarea actului permisiv.
    (15) Pentru eliberarea permisului/certificatului CITES de import, export, reexport sau tranzit se stabilește taxa de 300 de lei pentru un permis/certificat, care se transferă în Fondul Ecologic Național.
    (16) În cazul în care solicitantul a depus cererea și setul de documente în format electronic, autoritatea emitentă poate solicita ca, la eliberarea acordului pentru import/export ori a permisului/certificatului CITES sau în termen de 30 de zile după eliberarea acestora, să-i fie puse la dispoziție originalele documentelor ale căror copii au fost anexate la cererea transmisă la distanță, pentru a verifica autenticitatea copiilor în cauză.
    (17) Autoritatea emitentă ține Registrul cererilor de eliberare a acordurilor de import/export al obiectelor regnului vegetal și a permiselor/certificatelor CITES, precum și Registrul actelor eliberate, asigurînd accesul public, inclusiv prin intermediul rețelei internet, la datele din registrele în cauză, respectînd rigorile legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
    [Art.21 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Capitolul VI
FOLOSINŢA OBIECTELOR REGNULUI VEGETAL
    Articolul 22. Tipurile de folosinţă a obiectelor regnului vegetal
    (1) Se stabilesc următoarele tipuri de folosinţă a obiectelor regnului vegetal:
    a) colectarea şi comercializarea obiectelor regnului vegetal (inclusiv a ciupercilor, a plantelor medicinale, furajere, aromatice, alimentare, a stufului etc.) şi a părţilor acestora (pomuşoare, nuci, conuri şi alte fructe, flori, frunze, coji, seminţe, muguri, tulpini, ramuri, rădăcini, bulbi, rizomi etc.);
    b) recoltarea ierbii, păşunatul;
    c) recoltarea masei lemnoase în procesul de tăiere a vegetaţiei forestiere;
    d) folosinţa obiectelor regnului vegetal în scopuri ştiinţifice, culturale, educaţionale, turistice, de ameliorare a sănătăţii, recreative, estetice şi sportive.
    (2) În funcţie de condiţiile de folosinţă se disting folosinţa generală şi folosinţa specială a obiectelor regnului vegetal.
    Articolul 23. Folosinţa generală a obiectelor regnului vegetal
    (1) Folosinţa generală a obiectelor regnului vegetal se efectuează de către persoanele fizice, cu respectarea normelor şi regulilor prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru satisfacerea necesităţilor personale, gratis şi fără autorizaţie.
   
(2) Pentru speciile de plante prevăzute în anexa nr. 3, atît în ariile naturale protejate cît şi în afara lor, sînt interzise colectarea părţilor şi derivatelor acestora, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a obiectelor regnului vegetal în habitatele lor naturale în orice stadiu al ciclului lor biologic.
   
[Art.23 al.(2) în redacția LP162 din 20.07.17, MO352-355/29.09.17 art.588]
    Articolul 24. Folosinţa specială a obiectelor regnului vegetal
    (1) Folosinţa specială a obiectelor regnului vegetal se efectuează de către persoanele fizice şi juridice, cu respectarea normelor şi regulilor prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru satisfacerea necesităţilor de producţie sau ştiinţifice, precum şi în scopul obţinerii beneficiilor de la vînzarea acestor resurse sau a produselor acestora, în baza autorizaţiilor şi altor documente eliberate de autorităţile publice centrale abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Sistarea dreptului de folosinţă specială se realizează prin anularea, în condiţiile legii, a autorizaţiei sau a altui document legal de către autoritatea publică care a eliberat documentul în cauză.
    (3) Litigiile ce ţin de folosinţa obiectelor regnului vegetal se soluţionează pe cale judiciară.
    Articolul 25. Limitele de folosinţă specială a obiectelor regnului
                          vegetal
    Limitele de folosinţă specială a obiectelor regnului vegetal se stabilesc de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului în baza recomandărilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei, iar în cazul vegetaţiei forestiere din cadrul fondului forestier de stat - conform posibilităţii de recoltare a masei lemnoase, aprobate de Guvern.
   
Articolul 26. Recoltarea masei lemnoase în procesul de tăiere
                           /colectare a vegetaţiei forestiere
    (1) Recoltarea masei lemnoase în procesul de tăiere/colectare a vegetaţiei forestiere se efectuează în baza autorizaţiei pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, eliberată persoanelor fizice și juridice de către autoritatea emitentă și subdiviziunile sale desconcentrate în teritoriu.
    (2) Autorizaţia pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier se solicită și se eliberează pentru următoarele tipuri de tăieri:
    a) de regenerare, de reconstrucţie ecologică, de conservare, de îngrijire, de conducere şi de igienă în fondul forestier de stat;
    b) pentru alte tipuri de tăieri, cum ar fi: de igienă rase, de igienizare (curăţarea de rupturi şi doborîturi), de reconstrucţie a arboretelor tinere de valoare scăzută, de îngrijire a arboretelor surse de seminţe, de întreţinere şi reconstrucţie a plantajelor, tăieri sub liniile de comunicaţii şi reţelele electrice;
    c) efectuate pe terenurile din fondul forestier care nu sînt gestionate de organele silvice de stat;
    d) efectuate în spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale;
    e) efectuate în perdelele forestiere din zonele de protecţie a apelor rîurilor şi a bazinelor de apă;
    f) efectuate în perdelele de protecţie amplasate pe terenuri cu destinaţie agricolă, în perdelele forestiere de protecţie şi în plantaţiile de arbori şi arbuşti situate de-a lungul căilor de comunicaţii (limitrofe drumurilor şi căilor ferate);
    g) de arbori vătămaţi în urma calamităţilor naturale, avariilor sau în cazul lichidării focarelor active de boli şi vătămători în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier;
    h) de arbori vătămaţi în urma calamităţilor naturale sau în urma lichidării focarelor active de boli şi vătămători în pădurile incluse în fondul ariilor naturale protejate de stat.
    (3) Autorizaţia pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier menționate la alin. (2) lit. a), c), e) și h) se eliberează de către autoritatea emitentă, iar pentru tăierile menționate la alin. (2) lit. b), d), f) și g) – de către subdiviziunile desconcentrate în teritoriu ale autorității emitente de acte permisive în domeniul mediului.
    (4) Pentru obținerea autorizaţiei pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, persoanele fizice și juridice depun, fie pe suport de hîrtie – la sediul organelor menționate la alin. (3), fie în format electronic – prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive, o cerere care trebuie să conțină următoarele informații: denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică, IDNO-ul solicitantului autorizației sau, în cazul persoanei fizice, numele, prenumele, adresa, seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP-ul, tipul de tăieri și cantitatea sau volumul de vegetație preconizat pentru tăieri, cauza propunerii pentru tăiere. La cerere se anexează următoarele documente:
    a) pentru cazurile specificate la alin. (2) lit. a) – documentele de amenajare a vegetaţiei forestiere;
    b) pentru cazurile specificate la alin. (2) lit. b) – documentele de inventariere a vegetaţiei forestiere;
    c) pentru cazurile specificate la alin. (2) lit. c) – decizia deţinătorului de teren, actul de cercetare fitosanitară a arboretelor (pentru tăierile de igienă), actul de coordonare cu serviciul cadastral;
    d) pentru cazurile specificate la alin. (2) lit. d) şi f) – actul de cercetare fitosanitară a arboretelor;
    e) pentru cazurile specificate la alin. 2 lit. e) – decizia deţinătorului de teren, actul de cercetare fitosanitară a arboretelor;
    f) pentru cazurile specificate la alin. (2) lit. g) și h) se depune doar cererea.
    (5) În procesul de examinare a cererilor în cazurile specificate la alin. (2) lit. a) și e), autoritatea emitentă solicită Inspectoratului pentru Protecția Mediului să se deplaseze la locul în care se planifică tăierile de vegetație forestieră și să verifice informațiile expuse în cerere și în documentele anexate, întocmind un act de control care se anexează la cererea solicitantului. În cazurile specificate la alin. (2) lit. c) și e), autoritatea emitentă solicită autorităţii silvice centrale sau teritoriale, prin intermediul ghișeului unic electronic, examinarea cererii și prezentarea avizelor respective în termen de 5 zile. În cazurile specificate la alin. (2) lit. g) și h), autoritatea emitentă organizează comisii speciale formate din reprezentanți ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ai deţinătorilor de terenuri şi ai altor autorităţi responsabile, care examinează cererile și prezintă recomandări, în baza cărora se emit autorizațiile de tăieri corespunzătoare.
    (6) Cererea de eliberare a autorizației pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier se examinează în termen de 20 de zile de la depunerea setului complet de documente. Autorizația, al cărei formular se aprobă de către Guvern, se eliberează doar pentru tipul și volumul de tăieri solicitate și este valabilă timp de un an.
    (7) Autorizația pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier este gratuită.
    (8) Tăierea arborilor în cazul lichidării avariilor, al reparaţiilor urgente la reţelele inginereşti, precum şi în alte cazuri ce ar putea avea efecte negative asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului, se realizează imediat, fără coordonare cu autoritatea emitentă ori subdiviziunile sale desconcentrate în teritoriu. Executorii sau beneficiarii lucrărilor, indiferent de forma de proprietate sau de apartenenţa departamentală, persoanele fizice, inclusiv străine, au obligaţia, după finalizarea lichidării situaţiei de avarie, să înştiinţeze autoritățile menționate despre lucrările efectuate şi să compenseze prejudiciul cauzat de avarie.
    (9) În cazul căderii arborilor pe edificii, pe liniile de transport al energiei electrice, de semnalizare, de comunicaţii electronice, pe căile ferate, precum şi în alte cazuri cînd este pusă în pericol securitatea circulaţiei trenurilor sau este condiţionată reţinerea acestora, măsurile ce se impun pentru lichidare se iau imediat, fără coordonare cu autoritatea emitentă ori subdiviziunile sale desconcentrate în teritoriu. Executorii sau beneficiarii lucrărilor, indiferent de forma de proprietate sau de apartenenţa departamentală, persoanele fizice, inclusiv străine, au obligaţia, după finalizarea lichidării situaţiei de avarie, să înştiinţeze autoritățile menționate despre lucrările efectuate pentru controlul oportunităţii acestora.
    (10) Nu este necesară autorizaţia pentru tăierea vegetaţiei forestiere provenite din lăstari şi seminţe, aflată în afara plantaţiilor forestiere proiectate: în zonele de protecţie a liniilor de transport al energiei electrice, a liniilor de comunicaţii electronice, a terasamentelor de cale ferată, a debleurilor, a canalelor de evacuare a apei, în zonele altor edificii, în care vegetaţia forestieră împiedică exploatarea normală a acestora, pe terenurile proprietate privată, cu excepția cazurilor în care dreptul de proprietate privată asupra terenului a fost dobîndit ca urmare a deetatizării proprietății publice, indiferent de succesiunea actelor juridice translative de proprietate, sau pe terenurile din fondul forestier aflate în proprietate privată.
    (11) Autoritatea emitentă și subdiviziunile sale desconcentrate în teritoriu țin Registrul cererilor de eliberare a autorizațiilor pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, precum și Registrul actelor eliberate, asigurînd accesul public, inclusiv prin intermediul rețelei internet, la datele din registrele în cauză, cu respectarea rigorilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
    [Art.26 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.26 modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
   
Articolul 27. Colectarea şi comercializarea obiectelor regnului vegetal
    (1) Colectarea obiectelor regnului vegetal, a părţilor acestora, cu excepţia tipurilor de folosinţă a obiectelor regnului vegetal prevăzute la art. 26 şi 28, se efectuează în temeiul autorizaţiei de colectare a obiectelor regnului vegetal, eliberată de către autoritatea emitentă.
    (2) Persoanele fizice și juridice care intenționează să colecteze din mediu obiecte ale regnului vegetal sînt obligate să solicite și să obțină de la autoritatea emitentă autorizația respectivă, prezentînd, fie pe suport de hîrtie – la sediul autorității emitente, fie în format electronic – prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive, cererea în care se indică informaţii privind: denumirea speciei care urmează a fi colectată, în limba latină şi în limba de stat, cantitatea solicitată (numărul de exemplare sau de kilograme), locurile de colectare (cu indicarea localităţilor, a întreprinderilor silvice în cazul colectării din fondul forestier de stat), locul de achiziție/depozitare a plantelor.
    (3) Autorizația de colectare a obiectelor regnului vegetal se eliberează într-un termen de 15 zile de la depunerea setului complet de documente, doar pentru o singură tranzacție, și este valabilă pe parcursul unui an calendaristic. Formularul acesteia se aprobă de către Guvern. În cazul în care autoritatea emitentă decide eliberarea autorizației de colectare a obiectelor regnului vegetal, cu 3 zile pînă la expirarea termenului-limită, transmite solicitantului, prin ghișeul unic electronic, o notificare prin care îi aduce la cunoștință despre acceptul eliberării autorizației și obligația achitării taxei stabilite pentru acest act, cu prezentarea documentului confirmativ de plată la eliberarea actului permisiv.
    (4) Taxa pentru eliberarea autorizației de colectare a obiectelor regnului vegetal este de 500 de lei pentru persoanele fizice și de 2000 de lei pentru persoanele juridice și se transferă în Fondul Ecologic Național.
    (5) După finalizarea activităților de colectare a obiectelor regnului vegetal, titularul autorizației este obligat, în termen de 20 de zile, să prezinte o dare de seamă privind dobîndirea obiectelor respective la autoritatea emitentă.
    (6) Autoritatea emitentă ține Registrul cererilor de eliberare a autorizațiilor de colectare a obiectelor regnului vegetal, precum și Registrul autorizațiilor eliberate, asigurînd accesul public, inclusiv prin intermediul rețelei Internet, la datele din registrele în cauză, cu respectarea rigorilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
    (7) Activităţile de comercializare a obiectelor regnului vegetal şi a părţilor acestora sînt permise persoanelor fizice sau juridice care au încheiate contracte de vînzare-cumpărare cu persoanele fizice sau juridice care dețin autorizaţie de colectare a obiectelor regnului vegetal, precum şi o copie de pe această autorizaţie.
    (8) Interdicţiile privind colectarea şi comercializarea plantelor cu conţinut de substanţe stupefiante şi otrăvitoare se stabilesc de legislaţia privind ocrotirea sănătăţii.
   
[Art.27 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.27 modificat prin LP162 din 20.07.17, MO352-355/29.09.17 art.588]
   
[Art.27 modificat prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    Articolul 28.  Recoltarea ierbii şi păşunatul
    (1) Recoltarea ierbii şi păşunatul se efectuează prin metode care asigură folosirea raţională a resurselor regnului vegetal, conservarea biodiversităţii, protecţia solului şi a obiectivelor acvatice.
    (2) Modul de recoltare a ierbii şi de păşunat se stabileşte în Regulamentul cu privire la păşunat şi cosit, aprobat de Guvern.
    Articolul 29.  Folosinţa obiectelor regnului vegetal proprietate publică
                          în scopuri ştiinţifice
    (1) Folosinţa obiectelor regnului vegetal proprietate publică în scopuri ştiinţifice se admite, fără sau cu extragerea obiectelor regnului vegetal şi a părţilor acestora din mediul lor de creştere, în baza deciziei organelor teritoriale ale autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului, cu acordul deţinătorilor şi beneficiarilor terenurilor şi obiectivelor acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal.
    (2) Folosinţa obiectelor regnului vegetal în scopuri ştiinţifice pe terenurile fondului forestier se realizează conform legislaţiei silvice.
    (3) Folosinţa obiectelor regnului vegetal în scopuri ştiinţifice se efectuează prin metode care nu afectează starea obiectelor regnului vegetal, mediul lor de creştere şi nu restrîng drepturile deţinătorilor şi beneficiarilor de terenuri şi obiective acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal.
    Articolul 30. Folosinţa obiectelor regnului vegetal în scopuri culturale,
                         educaţionale, turistice, de ameliorare a sănătăţii, recreative,
                         estetice şi sportive
    (1) Folosinţa obiectelor regnului vegetal în scopuri culturale, educaţionale, turistice, de ameliorare a sănătăţii, recreative, estetice şi sportive se admite în baza deciziei organelor teritoriale ale autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului, cu acordul deţinătorilor şi beneficiarilor de terenuri şi obiective acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal.
    (2) Folosinţa obiectelor regnului vegetal proprietate publică în scopurile specificate la alin.(1) se admite fără extragerea plantelor spontane, a părţilor acestora din mediul lor de creştere şi cu condiţia ca activităţile în cauză să nu afecteze starea obiectelor regnului vegetal, mediul lor de creştere şi să nu restrîngă drepturile deţinătorilor şi beneficiarilor de terenuri şi obiective acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal.
    Articolul 31. Restricţii privind folosinţa obiectelor regnului vegetal
    (1) Restricţiile privind folosinţa obiectelor regnului vegetal sînt stabilite de Guvern, de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pentru cazurile stabilite în prezenta lege, de actele normative din domeniu şi de prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Se stabilesc restricţii şi interdicţii pentru folosinţa următoarelor obiecte ale regnului vegetal:
    a) oricărei plante din flora sălbatică, în scop de conservare ca monument al naturii sau în calitate de specie rară, vulnerabilă sau periclitată, precum şi în scop de protecţie a peisajelor naturale şi de conservare a biotopului;
    b) oricărei comunităţi de plante, în scop de menţinere a diversităţii biologice, de conservare a biotopurilor şi a obiectelor naturale, de protecţie a peisajelor naturale, de protecţie a terenurilor contra degradării;
    c) oricărui ecosistem, teren acoperit cu vegetaţie forestieră sau spaţiu verde, în scop de menţinere a diversităţii biologice, de conservare a speciilor rare, vulnerabile şi periclitate, de protecţie a peisajelor naturale, de protecţie a terenurilor contra degradării.
    (3) În vederea protejării habitatelor naturale şi a speciilor indigene, introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene se reglementează prin decizia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
    [Art.31 al.(3) introdus prin LP162 din 20.07.17, MO352-355/29.09.17 art.588]
   
(4) Pentru speciile alohtone introduse, este obligatorie efectuarea unui studiu ştiinţific privind impactul acestei introduceri asupra speciilor de floră indigene.
    [Art.31 al.(4) introdus prin LP162 din 20.07.17, MO352-355/29.09.17 art.588]
    (5) Valorificarea plantelor aparţinînd speciilor prevăzute în anexa nr. 3 şi a căror prelevare din natură şi exploatare fac obiectul măsurilor de management, se va face în condiţii compatibile cu menţinerea acestor specii într-un stadiu de conservare favorabil, fiind luate următoarele măsuri:
    a) reglementarea privind accesul în anumite zone;
    b) interdicţia temporară şi/sau locală a recoltării anumitor specii;
    c) reglementarea perioadelor şi a modurilor de recoltare;
    d) instituirea unui sistem de autorizare a prelevării de specimene;
    e) încurajarea cultivării speciilor de floră în condiţii strict controlate în vederea reducerii presiunii asupra populaţiilor naturale.
    [Art.31 al.(5) introdus prin LP162 din 20.07.17, MO352-355/29.09.17 art.588]
    Articolul 32. Limitarea, suspendarea sau sistarea dreptului de folosinţă
                          specială a obiectelor regnului vegetal
    (1) Limitarea, suspendarea sau sistarea dreptului de folosinţă specială a obiectelor regnului vegetal ţine de competenţa autorităţilor care au acordat acest drept.
    (2) Limitarea, suspendarea sau sistarea dreptului de folosinţă specială a obiectelor regnului vegetal proprietate publică sau privată poate fi aplicată:
    a) pentru asigurarea securităţii statului, vieţii şi sănătăţii populaţiei;
    b) în scopul protecţiei mediului;
    c) în cazul stabilirii importanţei lor istorico-culturale;
    d) pentru asigurarea drepturilor persoanelor fizice şi juridice, stabilite de Constituţia Republicii Moldova şi de alte acte legislative.
    (3) Dreptul de folosinţă specială a obiectelor regnului vegetal se sistează în cazul:
    a) expirării termenului de folosinţă specială a obiectelor regnului vegetal;
    b) renunţării beneficiarului la o astfel de folosinţa;
    c) stabilirii unor restricţii privind folosinţa specială a obiectelor regnului vegetal, conform legislaţiei naţionale sau tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    d) nerespectării condiţiilor şi termenelor de folosinţă specială a obiectelor regnului vegetal;
    e) creării unor condiţii ce pot afecta viaţa şi sănătatea populaţiei din zona de folosinţă a obiectelor regnului vegetal;
    f) deteriorării sau nimicirii obiectelor regnului vegetal, a părţilor acestora şi/sau a locurilor lor de creştere.
    Articolul 33. Controlul în domeniul protecţiei şi folosinţei obiectelor
                         regnului vegetal
    (1) Controlul de stat în domeniul protecţiei şi folosinţei obiectelor regnului vegetal este exercitat de
Inspectoratul pentru Protecția Mediului.
   
[Art.33 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.33 al.(2) abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) Controlul obştesc în domeniul protecţiei, folosinţei şi restabilirii regnului vegetal proprietate publică este exercitat de asociaţiile obşteşti, de persoanele fizice şi juridice şi are caracter de recomandare pentru autorităţile administraţiei publice şi beneficiarii obiectelor regnului vegetal.
Capitolul VII
EVIDENŢA OBIECTELOR REGNULUI VEGETAL
    Articolul 34. Evidenţa de stat a obiectelor regnului vegetal
    Evidenţa de stat a obiectelor regnului vegetal are drept scop stabilirea indicilor cantitativi şi calitativi ai acestora, a volumului, tipului şi modului de folosinţă a lor, exercitarea controlului sistematic al schimbărilor cantitative şi calitative ale obiectelor regnului vegetal şi asigurarea autorităţilor publice centrale şi locale, persoanelor fizice şi juridice cu informaţii privind starea obiectelor regnului vegetal.
    Articolul 35. Cadastrul obiectelor regnului vegetal
    (1) Cadastrul obiectelor regnului vegetal reprezintă un registru al datelor privind răspîndirea şi distribuirea obiectelor regnului vegetal pe categorii de terenuri sau obiective acvatice, privind deţinătorii şi beneficiarii de terenuri şi de obiective acvatice, privind caracteristicile cantitative şi calitative ale obiectelor regnului vegetal, evaluarea lor economică.
    (2) Modul şi condiţiile de ţinere a evidenţei de stat şi a cadastrului obiectelor regnului vegetal se aprobă de către Guvern.
    Articolul 36. Monitoringul regnului vegetal
    (1) Monitoringul regnului vegetal reprezintă un sistem de observare a obiectelor regnului vegetal şi a habitatelor, de evaluare şi prognozare a schimbărilor lor în scopul conservării diversităţii biologice, asigurării condiţiilor durabile pentru folosinţa raţională şi argumentată ştiinţific a obiectelor regnului vegetal.
    (2) Monitoringul regnului vegetal este parte a monitoringului ecologic integrat.
Capitolul VIII
MECANISMUL ECONOMIC DE FOLOSINŢĂ
RAŢIONALĂ A OBIECTELOR REGNULUI VEGETAL
    Articolul 37. Mecanismul economic
    (1) Mecanismul economic de folosinţă raţională a obiectelor regnului vegetal este parte a mecanismului economic de protecţie a mediului şi de gestionare a resurselor naturale şi este reglementat de legislaţia în vigoare.
    (2) Mecanismul economic de folosinţă raţională a obiectelor regnului vegetal include:
    a) finanţarea programelor, strategiilor, planurilor de acţiuni privind folosinţa raţională a obiectelor regnului vegetal;
    b) plata pentru folosinţa obiectelor regnului vegetal;
    c) stimularea economică a folosinţei raţionale a obiectelor regnului vegetal;
    d) alte măsuri economice de protecţie şi de folosinţă raţională a obiectelor regnului vegetal.
    Articolul 38. Stimularea economică
    (1) Stimularea economică a folosinţei raţionale, a restabilirii şi conservării obiectelor regnului vegetal are drept scop sporirea interesului şi responsabilităţii deţinătorilor şi beneficiarilor de terenuri şi de obiective acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal pentru conservarea şi dezvoltarea lor raţională, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Stimularea economică a folosinţei raţionale, a restabilirii şi conservării obiectelor regnului vegetal prevede:
    a) stimularea activităţilor privind elaborarea programelor de folosinţă raţională, de restabilire şi conservare a obiectelor regnului vegetal din contul alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat, bugetele locale, precum şi din alte surse de provenienţă legală;
   
[Art.38 al.(2), lit.a) modificată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    b) stimularea materială a deţinătorilor de terenuri şi de obiective acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal pentru executarea calitativă a lucrărilor;
    c) stimularea materială a persoanelor fizice şi juridice care întreprind măsuri eficiente de pază şi de protecţie a obiectelor regnului vegetal, care au depistat încălcări ale legislaţiei din domeniu şi au asigurat încasarea amenzilor şi repararea prejudiciului material cauzat obiectelor regnului vegetal.
Capitolul IX
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA
LEGISLAŢIEI CU PRIVIRE LA REGNUL VEGETAL
    Articolul 39. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei
    (1) Încălcarea legislaţiei cu privire la regnul vegetal atrage după sine răspundere administrativă sau penală.
    (2) Tragerea la răspundere a persoanelor fizice şi juridice nu exonerează persoanele vizate de îndeplinirea obligaţiilor privind repararea prejudiciului cauzat obiectelor regnului vegetal şi privind executarea măsurilor de protecţie şi regenerare a obiectelor regnului vegetal, de restabilire a habitatelor lor.
    Articolul 40. Repararea prejudiciului cauzat obiectelor
                          regnului vegetal şi/sau habitatelor acestora
    (1) Persoanele fizice şi juridice sînt obligate să repare prejudiciul cauzat obiectelor regnului vegetal şi/sau habitatelor acestora.
    (2) Cuantumul prejudiciului se stabileşte conform cheltuielilor efective de restabilire a obiectelor regnului vegetal, cu includerea venitului ratat.
    (3) Obiectele regnului vegetal şi/sau părţile şi produsele acestora aflate în folosinţa nelegitimă a persoanelor fizice şi juridice se confiscă şi sînt transmise în proprietatea statului în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   
(4) Prejudiciul cauzat ca urmare a colectării şi comercializării speciilor incluse în anexa nr. 3 se stabileşte de către organele pentru protecţia mediului, iar  mijloacele încasate se transferă la Fondul Ecologic Naţional.
    [Art.40 al.(4) introdus prin LP162 din 20.07.17, MO352-355/29.09.17 art.588]
Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 41. Intrarea în vigoare şi organizarea executării
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la un an din ziua publicării.
    (2) Guvernul, în termen de un an din ziua publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va asigura adoptarea actelor normative pentru aplicarea prezentei legi;
    d) va asigura ajustarea actelor normative departamentale la prevederile prezentei legi.
    (3) După data intrării în vigoare a prezentei legi, actele legislative şi normative în vigoare se vor aplica în măsura în care nu contravin acesteia.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU

    Nr.239-XVI. Chişinău, 8 noiembrie 2007.

    [Anexa nr.1 abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
[Anexa nr.2 abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]

   
anexa nr.3
    [Anexa nr.3 introdusă prin LP162 din 20.07.17, MO352-355/29.09.17 art.588]