HGA245/2008
ID intern unic:  327181
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 245
din  04.03.2008
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia
bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri
Publicat : 11.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 49-50     art Nr : 314
    Abrogată prin HG666 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.710

    MODIFICAT
   
HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001
    HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781
    HG19 din 11.01.12, MO15/17.01.12 art.44
    HG570 din 30.06.10, MO117-118/09.07.10 art.658
    HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418
    HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729

    NOTĂ:
   
În tot textul hotărîrii cuvintele "Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare" se substituie cu cuvintele "Agenţia Achiziţii Publice" prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729    În scopul executării Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri (se anexează).
    2. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.832 din 13 august 2001 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia mărfurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.104-105, art.891);
    punctul 4 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1399 din 24 noiembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.235-238, art.1444).

    PRIM-MINISTRU                                                         Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                          Mihail Pop
    Ministrul economiei şi comerţului                                   Igor Dodon

    Nr. 245. Chişinău, 4 martie 2008.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.245
din 4 martie 2008

REGULAMENT
cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor
prin cererea ofertelor de preţuri
    Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri (în continuare - Regulament) reglementează relaţiile în domeniul achiziţiei bunurilor şi serviciilor prin metoda cererii ofertelor de preţuri.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte temeiurile juridice de organizare şi desfăşurare a procedurii cererii ofertelor de preţuri, în scopul asigurării economisirii şi eficientizării achiziţiilor de bunuri şi servicii, satisfacerii necesităţilor autorităţilor contractante de bunuri şi servicii, participării largi a operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziţie publică şi dezvoltării concurenţei între aceştia.
    2. Contractul de achiziţie se încheie în conformitate cu planurile anuale/trimestriale de achiziţie, întocmite şi aprobate în modul stabilit.
    3. Autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziţia prin încheierea de contracte separate, în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie decît procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată. Excepţie constituie achiziţia de bunuri şi servicii sezoniere, care impune încheierea unor contracte separate pe diferite perioade de timp şi a căror condiţii de achiziţionare se modifică în funcţie de perioada în care sînt realizate.
    4. De regulă, contractele de achiziţie se încheie pe un an bugetar, însă pentru achiziţiile de bunuri şi servicii ale căror perioadă de realizare este mai mare de un an contractul poate fi încheiat pentru întreaga achiziţie, însă realizarea lor urmează a fi asigurată în limitele alocaţiilor anuale prevăzute în aceste scopuri şi precizate anual în contract.
Capitolul II
Condiţii de aplicare
    5. Procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri se aplică de orice autoritate contractantă, interesată de achiziţia bunurilor sau serviciilor, necesare pentru satisfacerea cerinţelor sale, conform planului trimestrial sau anual de achiziţii.
    6. Aplicarea acestei proceduri este condiţionată de valoarea achiziţiei, care nu trebuie să depăşească, fără taxa pe valoarea adăugată, 200000 lei pentru bunuri şi servicii.
    7. Cu referinţă la achiziţia de bunuri şi servicii a cărei valoare estimativă depăşeşte, fără taxa pe valoarea adăugată, 50000 de lei, autoritatea contractantă publică anticipat invitaţia de participare în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a
Agenţiei Achiziţii Publice (în continuare - Agenţie).
 
   [Pct.7 modificat prin HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781]
    8. În scopul efectuării unei atare proceduri, autoritatea contractantă va înainta în formă tipărită şi pe suport electronic Agenţiei o solicitare de a publica invitaţia de participare, cu titlu gratuit, conform modelului prezentat în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
Capitolul III
Întocmirea şi transmiterea invitaţiei
    9. Autoritatea contractantă întocmeşte invitaţia de participare în limba de stat sau, după caz, în una din limbile de circulaţie internaţională, care conţine, în mod obligatoriu, cel puţin următoarea informaţie:
    denumirea şi sediul autorităţii contractante;
    caracteristicile  tehnice şi  cele ce ţin de calitatea  bunurilor sau serviciilor solicitate. Descrierea bunurilor sau serviciilor solicitate se efectuează în condiţiile legii;
    informaţia privind modalitatea întocmirii ofertelor;
    modul, locul şi termenul-limită de  prezentare a ofertelor;
    informaţia despre preţul ofertei care, de regulă,
se calculează în moneda naţională sau, după caz, în valută străină;
    termenul de valabilitate a ofertelor;
    clauzele principale ale contractului de achiziţie;
    denumirea documentelor de calificare ale ofertanţilor;
    criteriile de evaluare a ofertelor.
   
[Pct.9 modificat prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    10. După executarea cerinţelor expuse la punctul 9 al prezentului Regulament, autoritatea contractantă atribuie invitaţiei de participare un număr de înregistrare cu data corespunzătoare.
    11. În cazul prevăzut la punctul 7 al prezentului Regulament, autoritatea contractantă, în scopul atragerii mai multor oferte în cadrul concursului, are dreptul să publice invitaţia de participare şi în alte mijloace de informare în masă, însă numai după publicarea acesteia în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a Agenţiei.
   
12. În caz de nepublicare a invitaţiei de participare în Buletinul achiziţiilor publice, invitaţia va fi transmisă unui număr cît mai mare de operatori economici, inclusiv celor incluşi în Lista operatorilor economici calificaţi în funcţie de obiectul achiziţiei, urmînd ca pînă la expirarea termenului-limită de depunere să fie înregistrare cel puţin trei oferte.
    [Pct.12 în redacţia HG19 din 11.01.12, MO15/17.01.12 art.44]
    [Pct.12 modificat prin HG570 din 30.06.10, MO117-118/09.07.10 art.658]
    13. Autoritatea contractantă transmite invitaţiile de participare, în mod prioritar, operatorilor economici rezidenţi ai Republicii Moldova, îndeosebi producătorilor autohtoni.
    14. Autoritatea contractantă transmite invitaţiile de participare prin poştă, prin ridicare directă, prin fax, pe cale electronică, sau prin combinarea acestor mijloace. În toate cazurile acest fapt este înregistrat .
    15. Invitaţia de participare se transmite, în mod gratuit, concomitent tuturor operatorilor economici.
    16. Odată cu înaintarea ofertei, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita suplimentar operatorului economic să prezinte unele date ce confirmă şi demonstrează aptitudinea sa de realizare a ofertei propuse.
   
161. Operatorul economic poate solicita autorităţii contractante explicaţii pe marginea invitaţiei de participare la concurs, cu cel puţin 2 zile calendaristice pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor. La orice demers de acest fel, autoritatea contractantă va răspunde în termen de o zi calendaristică, dar nu mai tîrziu de o zi  pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor. Fără a indica sursa de la care provine demersul, autoritatea contractantă va furniza explicaţiile în cauză tuturor operatorilor economici cărora le-a fost înaintată invitaţia.
    [Pct.161 introdus prin HG19 din 11.01.12, MO15/17.01.12 art.44]
Capitolul IV
Prezentarea ofertelor şi examinarea lor
    17. Orice operator economic are dreptul de a se angaja sau nu într-o astfel de procedură de achiziţie.
    18. Autoritatea contractantă solicită, odată cu oferta, şi informaţii privind calificarea operatorilor economici. Informaţia privind calificarea operatorilor economici se solicită potrivit art. 16 al Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
    19. În invitaţia de participare se stabileşte un termen-limită de prezentare a ofertelor, astfel încît operatorii economici să dispună de timp suficient pentru întocmirea ofertei şi a celorlalte documente solicitate. Ofertele prezentate cu întîrziere
se înregistrează în modul corespunzător şi se returnează ofertanţilor fără a fi luate în considerare la etapa de evaluare.
   
[Pct.19 modificat prin HG570 din 30.06.10, MO117-118/09.07.10 art.658]
    20. Termenul-limită de prezentare a ofertelor este de cel puţin 3 zile calendaristice - pentru bunuri şi 10 zile calendaristice - pentru servicii, iar în cazul achiziţiilor secundare, contractelor repetate, precum şi în caz de urgenţă, argumentată de autoritatea contractantă, termenul de prezentare a ofertelor poate fi redus la cel puţin 2 zile calendaristice - pentru bunuri şi 5 zile calendaristice -  pentru servicii.
    21. Termenul indicat la punctul 20 al prezentului Regulament se calculează din momentul transmiterii invitaţiei de participare de către autoritatea contractantă sau, după caz, în situaţiile prevăzute la punctul 7 al prezentului Regulament, din momentul publicării invitaţiei de participare în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a Agenţiei.
    22. Ofertele  vor  fi prezentate în limba în care a  fost  întocmită invitaţia.
    23. Operatorii economici vor proceda conform indicaţiilor din invitaţie şi vor prezenta oferta şi documentele de calificare respectînd termenul şi ora- limită  specificate în ea.
    24. Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi ştampila operatorului economic. În cazul prezentării ofertei
şi documentelor de calificare solicitate în invitaţia de participare prin fax sau pe cale electronică, oferta ştampilată şi semnată în original, precum şi documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoare din data desfăşurării concursului.
   
[Pct.24 modificat prin HG570 din 30.06.10, MO117-118/09.07.10 art.658]
   
241. Pînă la expirarea termenului de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate propune ofertantului să prelungească acest termen. Ofertantul este în drept să accepte sau să respingă propunerea respectivă. În cazul în care ofertantul nu a informat autoritatea contractantă în scris despre prelungirea termenului de valabilitate a ofertei, se consideră că el a refuzat prelungirea acestuia.
    [Pct.241 introdus prin HG19 din 11.01.12, MO15/17.01.12 art.44]
    25. Oferta şi documentele de calificare se  prezintă la locul indicat în invitaţie.
    26. Autoritatea contractantă examinează şi evaluează ofertele conform criteriilor prevăzute în invitaţia de participare.
    27. Dacă, la evaluarea ofertelor, se constată că ofertele prezentate nu corespund cerinţelor de calificare solicitate în invitaţie sau dacă, drept rezultat al invitaţiei, nu a fost acumulat numărul necesar de oferte, rezultatele concursului se anulează şi concursul se organizează în mod repetat.
    28. În cazul în care, ca răspuns la invitaţiile de participare la concursul organizat în mod repetat (cel puţin de două ori), se depun
mai puţin de trei ofertei, autoritatea contractantă are dreptul să examineze oferta/ofertele respective. Dacă pe piaţă există doar doi operatori economici care prestează asemenea servicii sau livrează asemenea bunuri, concursul se va desfăşura cu solicitarea ofertelor acestora.
   
[Pct.28 modificat prin HG19 din 11.01.12, MO15/17.01.12 art.44]
    [Pct.28 modificat prin HG570 din 30.06.10, MO117-118/09.07.10 art.658]
    29. Ofertele depuse de către operatorii economici în una din formele prevăzute la punctul 24 al prezentului Regulament se înregistrează în mod obligatoriu de către autoritatea contractantă la momentul depunerii.
    30. Fiecare operator economic va depune o singură ofertă de preţuri, fără dreptul de a fi modificată atît după termenul-limită de depunere, cît şi pe întreaga perioadă de executare a contractului, dacă oferta acestuia este recunoscută cîştigătoare. Pe durata evaluării ofertelor prezentate, între autoritatea contractantă şi operatorii economici nu se vor purta nici un fel de negocieri.
    31. Cîştigătoare este oferta care satisface toate cerinţele stabilite conform criteriilor de evaluare prevăzute în invitaţie.
    32. Autoritatea contractantă este în drept să descalifice ofertantul, dacă va constata că datele prezentate sînt în esenţă eronate sau dacă acestea sînt incomplete
, inclusiv în cazul în care oferta acestuia este anormal de scăzută..
   
[Pct.32 modificat prin HG19 din 11.01.12, MO15/17.01.12 art.44]
    33. Rezultatele evaluării se consemnează într-un proces-verbal, întocmit conform modelului expus în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
Capitolul V
Încheierea contractului
    34. Autoritatea contractantă, în termen de 3 zile după stabilirea ofertei cîştigătoare, va informa toţi participanţii despre rezultatele concursului desfăşurat.
    35. Contractul va fi încheiat în termenul şi în condiţiile prevăzute în invitaţia de participare.
    36. În termen de 5 zile de la data încheierii contractului
sau acordului adiţional (privind modificarea/rezilierea contractului), autoritatea contractantă va întocmi şi va înainta spre examinare şi înregistrare Agenţiei o dare de seamă, atît în formă tipărită, cît şi pe suport electronic, conform modelului expus în anexa nr.3 şi, respectiv, anexa nr.4 la prezentul Regulament.
   
[Pct.36 modificat prin HG570 din 30.06.10, MO117-118/09.07.10 art.658]
   37. În cazul în care la concurs nu a fost înaintată nici o ofertă, precum şi în cazul anulării concursului, autoritatea contractantă, în termen de 5 zile după termenul-limită de depunere a ofertelor indicate în invitaţia de participare, va prezenta Agenţiei darea de seamă despre măsurile ce au fost întreprinse în acest sens.
   
[Pct.37 modificat prin HG19 din 11.01.12, MO15/17.01.12 art.44]
   38. După înregistrarea dării de seamă, contractul de achiziţie va fi prezentat spre înregistrareîn Trezoreria de Stat sau în una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, dacă gestionarea resurselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.
   
[Pct.38 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
Capitolul VI
Dispoziţii finale
    39. Situaţiile de conflict apărute în legătură cu organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie prevăzute de prezentul Regulament se vor soluţiona în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    40. Agenţia are dreptul să anuleze rezultatele procedurii de achiziţie, dacă va constata că aceasta nu a fost efectuată conform prevederilor legislaţiei cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. În acest caz, se va solicita organizarea unei noi proceduri de achiziţie.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG570 din 30.06.10, MO117-118/09.07.10 art.658]

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781]
    [Anexa nr.3 în redacţia HG570 din 30.06.10, MO117-118/09.07.10 art.658]

   
anexa nr.4
    [Anexa nr.4 introdusă prin HG570 din 30.06.10, MO117-118/09.07.10 art.658]