LPM25/2008
ID intern unic:  327607
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 25
din  22.02.2008
privind Codul de conduită a funcţionarului public
Publicat : 11.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 74-75     art Nr : 243     Data intrarii in vigoare : 01.01.2009
    MODIFICAT
   
LP77 din 12.04.12, MO103/29.05.12 art.347
    LP230 din 25.11.11, MO38-41/24.02.12 art.113; în vigoare 24.05.12
    LP277 din 27.12.11, MO25-28/03.02.12 art.85; în vigoare 01.02.12

    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul, scopul şi  domeniul de aplicare
    (1)  Codul de conduită a funcţionarului public (denumit în continuare Cod)  reglementează conduita funcţionarului public în exercitarea funcţiei publice.
    (2) Codul are  drept scop stabilirea unor norme de conduită în serviciul public şi informarea cetăţenilor cu privire la conduita pe care trebuie să o adopte funcţionarul public în vederea oferirii unor servicii publice de calitate; asigurarea unei administrări mai bune întru realizarea interesului public; contribuirea la prevenirea şi eliminarea corupţiei din administraţia publică şi crearea unui climat de încredere între cetăţeni şi autorităţile publice.
    (3) Normele de conduită prevăzute de Cod sînt obligatorii pentru toţi funcţionarii publici.
    (4) Încălcarea codului constituie, după caz, abatere disciplinară, contravenţie sau infracţiune, căreia i se aplică, respectiv, prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public, ale Codului contravenţional sau ale Codului penal.
    [Art.1 al.(4) introdus prin LP77 din 12.04.12, MO103/29.05.12 art.347]
    [Art.1 al.(4) abrogat prin LP230 din 25.11.11, MO38-41/24.02.12 art.113; în vigoare 24.05.12]
Capitolul II
PRINCIPIILE DE CONDUITĂ A FUNCŢIONARULUI PUBLIC
    Articolul 2. Principiile de conduită a funcţionarului public
    În exercitarea funcţiei publice, funcţionarul public se călăuzeşte de următoarele principii:
    a) legalitate;
    b) imparţialitate;
    c)  independenţă;
    d) profesionalism;
    Articolul 3. Legalitatea
    (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, funcţionarul public este obligat să respecte Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Funcţionarul public care consideră că i se cere sau că este forţat să acţioneze ilegal sau în contradicţie cu normele de conduită va comunica acest fapt conducătorilor săi.
    Articolul 4. Imparţialitatea
    (1) Funcţionarul public este obligat să ia decizii şi să întreprindă acţiuni în mod imparţial, nediscriminatoriu şi echitabil, fără a acorda prioritate unor persoane sau grupuri în funcţie de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.
    (2) Funcţionarul public trebuie să aibă un comportament bazat pe respect, exigenţă, corectitudine şi amabilitate în relaţiile sale cu publicul, precum şi în relaţiile cu conducătorii, colegii şi subordonaţii.
    (3) Funcţionarul public nu trebuie să determine persoanele fizice sau juridice, inclusiv alţi funcţionari publici, să adopte comportamente ilegale, folosindu-se de poziţia sa oficială.
    Articolul 5. Independenţa
    (1)  Apartenenţa politică a funcţionarului public nu trebuie să influenţeze comportamentul şi deciziile acestuia, precum şi politicile, deciziile şi acţiunile autorităţilor publice.
    (2) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarului public îi este interzis:
    a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice şi a altor organizaţii social-politice;
    b) să folosească resursele administrative pentru susţinerea concurenţilor electorali;
    c) să afişeze, în incinta autorităţilor publice, însemne sau obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora;
    d) să facă propagandă în favoarea oricărui partid;
    e) să creeze sau să contribuie la crearea  unor subdiviziuni ale partidelor politice în cadrul autorităţilor publice.
    Articolul 6. Profesionalismul
    (1) Funcţionarul public are obligaţia să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, promptitudine şi corectitudine.
    (2) Funcţionarul public este responsabil pentru îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu faţă de conducătorul său nemijlocit, faţă de conducătorul ierarhic superior şi faţă de autoritatea publică.
    Articolul 7. Loialitatea
    (1) Funcţionarul public este obligat să servească cu  bună-credinţă autoritatea publică în care activează, precum şi interesele legitime ale cetăţenilor.
    (2) Funcţionarul public are obligaţia să se abţină de la orice act sau faptă care poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele legale ale autorităţii publice.
Capitolul III
NORMELE DE CONDUITĂ A FUNCŢIONARULUI PUBLIC
    Articolul 8. Accesul la informaţie
    (1) Funcţionarul public, potrivit atribuţiilor ce îi revin şi conform legislaţiei privind accesul la informaţie, este obligat:
    a) să asigure  informarea  activă, corectă şi la timp a  cetăţenilor asupra  chestiunilor de interes public;
    b) să asigure accesul liber la informaţie;
    c) să respecte termenele prevăzute de lege privind furnizarea informaţiei.
   (2) Funcţionarul public este obligat să respecte limitările accesului la informaţie, în condiţiile legii, în scopul protejării informaţiei confidenţiale, a vieţii private a persoanelor şi a securităţii naţionale, precum şi să asigure  protecţia informaţiilor deţinute faţă de accesul, modificarea sau distrugerea  lor nesancţionate.
    (3) Comunicarea cu mijloacele de informare în masă în numele autorităţii publice este realizată  numai de către funcţionarul public abilitat cu acest drept.
    Articolul 9. Utilizarea resurselor publice
    (1) Funcţionarul public este obligat să asigure protecţia proprietăţii publice şi să evite  orice prejudiciere a  acesteia.
    (2) Funcţionarul public este obligat să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinînd autorităţii publice, numai în scopul desfăşurării activităţilor aferente funcţiei publice deţinute.
    (3) Funcţionarul public trebuie să asigure, potrivit atribuţiilor ce îi revin, folosirea eficientă şi conform destinaţiei a banilor publici.
    (4) Funcţionarului public îi este interzis să utilizeze bunurile autorităţii publice pentru a desfăşura activităţi publicistice, didactice, de cercetare sau alte activităţi neinterzise de lege în interes personal.
    Articolul 10. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
    (1) Funcţionarul public care reprezintă autoritatea publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţămînt, conferinţe, seminare şi alte activităţi este obligat să aibă  o conduită care să nu prejudicieze imaginea  ţării şi a autorităţii publice pe care le reprezintă.
    (2) Funcţionarul public aflat în deplasare de serviciu este obligat să aibă un comportament corespunzător regulilor de protocol şi să respecte legile ţării gazdă.
    (3) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarului public îi este interzis să exprime opinii personale privind aspectele naţionale sau disputele internaţionale.
  
  Articolul 11. Cadouri şi alte avantaje
    (1) Funcţionarului public îi este interzis să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, destinate personal acestuia sau familiei sale.
    (2) Interdicţia specificată la alin. (1) nu se aplică în privinţa cadourilor simbolice, celor oferite din politeţe sau primite cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi a căror valoare nu depăşeşte limitele stabilite de Guvern.
    (3) Cadourile a căror valoare depăşeşte limitele stabilite se transmit în gestiunea autorităţii publice respective şi se înscriu într-un registru special, ţinut de fiecare autoritate publică, informaţia din acesta fiind publică. În cazul în care funcţionarul public achită contravaloarea bunului primit în calitate de cadou, acesta îl poate păstra, cu menţiunea despre acest fapt în registru contra semnătură.
    (4) Modul de evaluare, evidenţă, păstrare, utilizare şi răscumpărare a cadourilor este reglementat de Guvern.
    (5) Dacă funcţionarului public i se propune un cadou, serviciu, favor, invitaţie sau orice alt avantaj necuvenit, el trebuie să ia măsurile necesare pentru a-şi asigura protecţia:
    a) să refuze avantajul necuvenit; acesta nu trebuie acceptat pentru a fi folosit ca probă;
    b) să se asigure cu martori, inclusiv dintre colegii de serviciu;
    c) să înscrie detaliat aceste acţiuni într-un registru special;
    d) să raporteze imediat această tentativă autorităţilor competente;
    e) să-şi desfăşoare activitatea corespunzător, în special cea pentru care i s-a oferit avantajul necuvenit.
    [Art.11 în redacţia LP230 din 25.11.11, MO38-41/24.02.12 art.113; în vigoare 24.05.12]
    Articolul 12. Conflictul de interese
    (1) Funcţionarul public este obligat să evite conflictul de interese.
    (2) Orice conflict de interese declarat de către un candidat la funcţia publică trebuie să fie aplanat pînă la numirea sa în funcţie.
    (3) Procedura privind declararea şi soluţionarea conflictelor de interese este reglementată de legislaţia cu privire la conflictul de interese.
   
Articolul 121. Măsurile de protecţie
    (1) Funcţionarul public care informează cu bună-credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor şi a proprietăţii şi despre încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese beneficiază de următoarele măsuri de protecţie, aplicate separat sau cumulativ, după cum urmează:
    a) prezumţia de bună-credinţă pînă la proba contrarie;
    b) confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
    c) transferul în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    (2) Pentru informarea cu bună-credinţă menţionată la alin. (1), funcţionarul public nu poate fi sancţionat disciplinar.
    (3) Pentru neaplicarea măsurii de protecţie prevăzute la lit. c) alin. (1), precum şi pentru nerespectarea prevederii alin. (2), sînt responsabili conducătorul ierarhic superior, subdiviziunea specializată, conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice şi conducătorul autorităţii abilitate cu controlul veridicităţii informaţiilor din declaraţiile de interese personale.
    [Art.121 introdus prin LP277 din 27.12.11, MO25-28/03.02.12 art.85; în vigoare 01.02.12]
    Articolul 13.Obligaţiile funcţionarului public cu funcţie
                        de conducere
   (1) Funcţionarul public cu funcţie de conducere are obligaţia să promoveze normele de conduită şi să asigure respectarea acestora de către funcţionarii publici din subordine.
    (2) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarul public are obligaţia:
    a) să asigure egalitatea de şanse şi tratament în ceea ce priveşte cariera funcţionarilor publici din subordine;
   b) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, în cazul în care propune sau aprobă promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordă stimulente materiale sau morale, excluzînd orice formă de favoritism sau discriminare;
   c) să evite criteriile discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu normele de conduită prevăzute de Cod în accesul sau promovarea în funcţia publică;
    d) să întreprindă acţiunile necesare pentru prevenirea corupţiei în rîndul funcţionarilor publici din subordine, precum şi să poarte răspundere pentru eşecurile survenite ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a acţiunilor în cauză.
    e) să asigure aplicarea măsurilor de protecţie stabilite de lege pentru funcţionarul public care informează cu bună-credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor şi a proprietăţii şi despre încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese.
      [Art.13 al.(2) lit.e) introdusă prin LP277 din 27.12.11, MO25-28/03.02.12 art.85; în vigoare 01.02.12]
Capitolul III1
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA
PREVEDERILOR PREZENTEI LEGI
    Articolul 131. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor
                           prezentei legi
    (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi, cu excepţia art. 11 alin. (1) şi a art. 12, constituie abatere disciplinară căreia i se aplică prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    (2) Încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) din prezenta lege se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului contravenţional sau ale Codului penal.
    (3) Încălcarea prevederilor art. 12 din prezenta lege se sancţionează conform art. 251 din Legea cu privire la conflictul de interese.
    [Capitolul III1 introdus prin LP230 din 25.11.11, MO38-41/24.02.12 art.113; în vigoare 24.05.12]
Capitolul IV
DISPOZIŢII  FINALE
    Articolul 14
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.
    (2) Guvernul:
    a)  în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi;
    - va asigura revizuirea şi aducerea actelor normative departamentale în conformitate cu prezenta lege;
    b) va întreprinde alte măsuri de punere în aplicare a prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr.25-XVI. Chişinău, 22 februarie 2008.