HGM1404/2008
ID intern unic:  330021
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1404
din  10.12.2008
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii
publice şi planificarea acestora
Publicat : 19.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 226-229     art Nr : 1423
    Abrogată prin HG1419 din 28.12.16, MO1/02.01.17 art.4

    MODIFICAT
   
HG424 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.479
   
HG524 din 22.06.10, MO108-109/29.06.10 art.610
    HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729


    În scopul asigurării executării art. 3 alin. (2) din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art.470), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                          Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                   Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                          Mariana Durleşteanu

    Nr. 1404. Chişinău,10 decembrie 2008.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1404
din 10 decembrie 2008

REGULAMENT
cu privire la modul de calculare a valorii estimative
a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Pentru satisfacerea necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii, autoritatea contractantă este obligată să planifice contracte de achiziţii publice, care urmează a fi încheiate ca rezultat al desfăşurării procedurilor de achiziţie publică, cu respectarea principiilor asigurării concurenţei, eficienţei, publicităţii, nediscriminării şi nedivizării acestora. Termenul „contract de achiziţii publice” include contractul de achiziţii publice de bunuri, contractul de achiziţii publice de lucrări şi contractul de achiziţii publice de servicii.
    11. În sensul Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora (în continuare – Regulament) se definesc următoarele noţiuni:
    a) plan de achiziţii – ansamblul necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii pentru întreg anul bugetar, necesităţi care urmează a fi realizate prin încheierea unui sau mai multor contracte de achiziţii publice, în funcţie de modul de planificare a acestor contracte;
    b) anunţ de intenţie – anunţ care urmează a fi publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice în termen de 30 de zile din data aprobării bugetului autorităţii contractante, care cuprinde totalitatea contractelor de achiziţii publice preconizate a fi atribuite pînă la sfîrşitul anului bugetar, a căror valoare estimativă pentru bunuri şi servicii este egală sau mai mare de 200000 lei, iar pentru lucrări este egală sau mai mare de 1000000 lei;
    c) planificarea contractelor de achiziţii publice – identificarea contractelor de achiziţii publice, destinate satisfacerii necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii pentru întreg anul bugetar, reflectate în planul de achiziţii al autorităţii contractante.
    [Pct.11 introdus prin HG524 din 22.06.10, MO108-109/29.06.10 art.610]
  
  2. Contractul de achiziţii publice care are ca obiect atît prestarea serviciilor, cît şi executarea lucrărilor este considerat:
    a) contract de achiziţii publice de servicii, dacă valoarea estimativă a serviciilor este mai mare decît valoarea estimativă a lucrărilor;
    b) contract de achiziţii publice de lucrări, dacă valoarea estimativă a lucrărilor este mai mare decît valoarea estimativă a serviciilor.
    3. Contractul de achiziţii publice care are ca obiect atît furnizarea bunurilor, cît şi prestarea serviciilor este considerat:
    a) contract de achiziţii publice de bunuri, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decît valoarea estimativă a serviciilor prevăzute în contractul respectiv;
    b) contract de achiziţii publice de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decît valoarea estimativă a bunurilor prevăzute în contractul respectiv.
    [Pct.4 exclus prin HG524 din 22.06.10, MO108-109/29.06.10 art.610]
Capitolul II
Calcularea valorii estimative a contractului
    5. Calcularea valorii estimative a unui contract de achiziţii publice se bazează pe valoarea totală spre plată, fără TVA, stabilită de autoritatea contractantă. Calculul valorii totale spre plată include orice formă de remunerare, inclusiv orice fel de premii, taxe, comisioane, profit obţinut şi/sau plata de prime sau plăţi în beneficiul candidaţilor sau ofertanţilor, ţinînd, totodată, cont de orice formă de opţiune posibilă şi de eventualele prelungiri ale contractului.
    6. Pentru contractele de achiziţii publice de lucrări, la calcularea valorii estimative se ţine seama de valoarea lucrărilor, precum şi de valoarea totală estimativă a bunurilor necesare pentru executarea lucrărilor, precum şi a celor puse la dispoziţia executantului de lucrări de către autoritatea contractantă, pentru un obiect în întregime, care nu poate fi dispersat din punct de vedere tehnic sau tehnologic.
    7. Dacă o lucrare preconizată, un proiect de achiziţii publice de servicii sau de bunuri omogene pot conduce la acordarea simultană a contractelor sub formă de loturi separate, la atribuirea contractului/contractelor de achiziţii publice se ţine seama de valoarea globală estimată a totalităţii loturilor sus-menţionate.
    8. Pentru contractele de achiziţii publice de bunuri care au ca obiect vînzarea în leasing, locaţiunea sau cumpărarea în rate, valoarea care trebuie luată în considerare ca bază de calcul a valorii estimate a contractului este următoarea:
    a) în cazul contractelor de achiziţii publice pe o perioadă determinată - valoarea totală estimativă pentru toată perioada contractului;
    b) în cazul contractelor de achiziţii publice pe o perioadă nedeterminată sau în cazul în care durata contractelor nu poate fi determinată, aceasta prezumîndu-se a fi mai mare de 12 luni - valoarea lunară, înmulţită cu 48.
    9. Pentru contractele de achiziţii publice de bunuri sau de servicii, caracterizate prin regularitate sau destinate să fie reînnoite în decursul unei anumite perioade, se consideră ca bază de calcul a valorii estimative a contractului:
    a) valoarea totală a contractelor succesive de acelaşi tip, atribuite în decursul ultimelor 12 luni sau anului bugetar, ajustate - dacă este posibil - pentru a ţine seama de modificările de cantitate sau de valoare care pot să apară în decursul celor 12 luni de după contractul iniţial;
    b) valoarea estimativă globală a contractelor succesive, atribuite în decursul a 12 luni de la prima livrare sau în decursul anului bugetar, dacă durata contractului depăşeşte 12 luni.
    În cazul în care, la momentul calculării valorii estimative a contractelor de achiziţii publice de bunuri, autoritatea contractantă nu a stabilit modalitatea de achiziţionare a acestora, valoarea estimativă va fi egală cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecărui mod de achiziţionare a bunurilor.
    10. Pentru contractele de achiziţii publice de servicii, valoarea ce serveşte ca bază de calcul a valorii estimative a contractului va fi, în funcţie de caz, următoarea:
    a) pentru următoarele tipuri de servicii:
    servicii de asigurări - prima plătibilă şi celelalte forme de remunerare aferente serviciului respectiv;
    servicii bancare şi alte servicii financiare – costurile, comisioanele, dobînzile şi celelalte forme de remunerare aferente serviciului respectiv;
    contracte de proiectare - onorariile, comisioanele plătibile şi alte forme de remunerare;
    b) pentru contractele de achiziţii publice, care nu prevăd un preţ total:
    în cazul contractelor pe o perioadă determinată, egală sau mai mică de 12 luni - valoarea totală stabilită pentru întreaga perioadă;
    în cazul contractelor pe o perioadă nedeterminată sau mai mare de 48 de luni - valoarea lunară înmulţită cu 48.
    11. Pentru contractele de achiziţii publice de bunuri sezoniere, calcularea valorii estimative a contractului se bazează pe valoarea totală spre plată, fără TVA, pentru fiecare perioadă prevăzută de autoritatea contractantă în cadrul căreia urmează a fi livrate bunurile. În calitate de bunuri sezoniere se consideră produsele alimentare, iar servicii sezoniere sînt considerate serviciile de alimentare şi serviciile de transport aerian de călători.
    [Pct.11 modificat prinHG424 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.479]
    [Pct.11 modificat prin HG524 din 22.06.10, MO108-109/29.06.10 art.610]
   
12. Pentru acordurile-cadru, valoarea care trebuie luată ca bază este valoarea maximă estimativă, fără TVA, a tuturor contractelor previzibile în decursul întregului termen de aplicare a acordului-cadru.
    13. Estimarea valorii unui contract de achiziţii publice trebuie să fie valabilă în momentul expedierii invitaţiei de participare, sau, în cazul în care o astfel de invitaţie nu este necesară, în momentul în care autoritatea contractantă iniţiază procedura de atribuire a contractului.
    14. Utilizarea metodelor de evaluare selectivă sau divizarea cererilor de achiziţii publice în scopul evitării aplicării pragului respectiv atrage după sine răspunderea disciplinară şi administrativă sau penală, conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul III
Planificarea contractelor de achiziţii publice
    15. Condiţiile de planificare a contractului de achiziţii publice sînt următoarele:
    cunoaşterea exactă a necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii;
    existenţa surselor financiare sau a dovezii alocării acestora;
    calcularea valorii estimative a contractului de achiziţii publice, iar în cazul acordării simultane a contractelor sub formă de loturi separate - calcularea valorii globale estimate a totalităţii loturilor.
    16. Planificarea contractelor de achiziţii publice de bunuri se va efectua cu luarea în considerare a indicatorilor preţurilor medii pe piaţă, a locului livrării bunurilor, a complexităţii bunurilor, scopului achiziţionării bunurilor, perioadei de executare a contractelor (contracte cu executare continuă sau contracte cu executare instantanee, care satisfac o cerinţă concretă la moment, nefiind de executare continuă - care nu implică menţinerea unor garanţii).
    17. Planificarea contractelor de achiziţii publice de servicii se va efectua cu luarea în considerare a locului prestării acestora, a scopului şi a perioadei de prestare (cu executare continuă sau cu executare instantanee).
    18. În cazul în care contractul de achiziţii publice de bunuri sau servicii presupune clasificarea pentru mai multe loturi, procedura de achiziţie urmează, de asemenea, a fi realizată pe loturi (în cadrul procedurii se va oferi posibilitatea prezentării ofertelor pentru fiecare lot în parte, desemnarea cîştigătorului se va efectua pentru fiecare lot în parte).
    19. Planificarea contractelor de achiziţii publice de lucrări se va efectua pentru întregul obiect (construcţie) sau prin cumularea mai multor obiecte cu posibilitatea desemnării cîştigătorului pentru fiecare obiect în parte (pentru fiecare construcţie).
    20. În cazul achiziţionării produselor sezoniere, planificarea contractelor de achiziţii publice se efectuează potrivit criteriilor menţionate, pentru fiecare perioadă în cadrul căreia vor fi livrate bunurile.
    21. Planificarea trimestrială şi anuală a contractelor de achiziţii publice se efectuează potrivit modelelor de plan de achiziţii şi anunţ de intenţie, specificate în anexa nr. 1 şi, respectiv, anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
      [Pct.21 modificat prin HG524 din 22.06.10, MO108-109/29.06.10 art.610]
   
22. Pot fi achiziţionate prin contracte separate (periodice) bunurile şi serviciile sezoniere, ceea ce impune încheierea contractelor pentru o anumită perioadă de timp. Această modalitate poate fi aplicată şi în cazul contractării bunurilor şi serviciilor noi, recent apărute pe piaţă, despre existenţa cărora nu s-a ştiut la momentul efectuării planificării procedurilor de achiziţie publică, sau dacă noile necesităţi de bunuri, lucrări şi servicii identificate au apărut ca rezultat al unor situaţii imprevizibile. Noile necesităţi de bunuri, lucrări şi servicii se contractează prin aplicarea procedurii corespunzătoare de achiziţie publică, reieşind din valoarea estimativă a contractului/contractelor noi care urmează a fi atribuite.
Capitolul IV
Realizarea contractelor de achiziţii publice
şi contractarea suplimentară
    23. Autoritatea contractantă are dreptul să mărească sau să micşoreze volumul bunurilor, lucrărilor sau serviciilor contractate. Majorarea volumului bunurilor contractate se permite doar în cazul în care aceasta, luată în ansamblu cu volumul contractat iniţial, nu depăşeşte pragurile prevăzute de lege pentru aplicarea procedurilor de achiziţie publică în condiţiile punctului 25 al prezentului Regulament.
    [Pct.23 modificat prin HG524 din 22.06.10, MO108-109/29.06.10 art.610]
   
24. Modul de contractare suplimentară a lucrărilor este prevăzut în Regulamentul privind realizarea achiziţiilor publice de lucrări.
    25. Autoritatea contractantă poate achiziţiona suplimentar bunuri, cu condiţia respectării preţului iniţial stabilit, cerinţelor faţă de calitatea acestuia, altor cerinţe prestabilite în contractul iniţial, iar valoarea bunurilor contractate suplimentar să nu depăşească 30 la sută din valoarea bunurilor contractate iniţial.
    251. Pentru sursele financiare  alocate suplimentar (modificarea planului de finanţare, acordarea subvenţiilor) despre care nu se ştia la momentul întocmirii planului de achiziţii, se desfăşoară o procedură nouă de achiziţie potrivit pragurilor prevăzute de lege pentru aplicarea procedurilor de achiziţie publică.
    [Pct.251introdus prin HG524 din 22.06.10, MO108-109/29.06.10 art.610]
    26. În cazul în care contractul de achiziţii publice este reziliat, iar autoritatea contractantă are nevoie de bunurile, lucrările sau serviciile prevăzute în acest contract, desfăşurarea unei noi proceduri de achiziţie se efectuează reieşind din soldul (volumul nelivrat, neprestat sau neîndeplinit) contractului iniţial şi încadrarea acestei proceduri potrivit pragurilor prevăzute de lege pentru aplicarea procedurilor de achiziţie publică.
Capitolul V
Dispoziţii finale
    27. După publicarea anunţului de intenţie în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina oficială a Agenţiei Achiziţii Publice în reţeaua Internet, autoritatea contractantă este obligată să publice pe web-site-ul propriu planul de achiziţii anual sau trimestrial în termen de 30 zile de la aprobarea acestuia.
    [Pct.27 modificat prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]

Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la modul
de calculare a valorii estimative
a contractelor de achiziţii publice
şi planificarea acestora

Planul de achiziţie (model)
Nr.
 d/o
Expunerea obiectului de achiziţie Suma estimativă planificată
fără TVA
Procedura de achiziţie aplicabilă

Perioada desfăşurării  procedurii de achiziţie publică

 

Se efectuează descrierea succintă a obiectului contrac-telor de achiziţii publice (des-crierea succintă a obiectului procedurilor de achiziţie publică) care urmează a fi realizate pe parcursul anu-lui/trimestrului

 
Se identifică în conformitate cu Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice

Se stabileşte în care perioadă (lună) a anului va fi efectuată această procedură

    [Anexa la regulament devine anexa nr.1 prin HG524 din 22.06.10, MO108-109/29.06.10 art.610]

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.2 introdusă prin HG524 din 22.06.10, MO108-109/29.06.10 art.610]