HCNPFM7/4/2009
ID intern unic:  331252
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 7/4
din  20.02.2009
cu privire la aprobarea Regulamentului privind licenţierea
activităţii biroului istoriilor de credit
Publicat : 10.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 69-71     art Nr : 304
    MODIFICAT
   
HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264
    HCNPF11/8 din 18.03.16, MO123-127/06.05.16 art.757; în vigoare 06.05.16
    HCNPF12/12 din 31.03.11, MO74-77/06.05.11 art.445

    NOTĂ:
    În tot textul Regulamentului, cuvintele „de program” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „produselor program” la forma gramaticală corespunzătoare prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264    În vederea executării prevederilor art.17 alin.(3) subalin.1) lit.e) şi f), art.18 alin.(1)-(3) din Legea nr.122-XVI din 29 mai 2008 privind birourile istoriilor de credit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.316-321, art.546), în temeiul prevederilor art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin.(1) şi alin.(2), art.8 lit.b), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
    [Clauza modificată prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢII FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit (se anexează).

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢII FINANCIARE
                             Mihail CIBOTARU

    Nr. 7/4. Chişinău, 20 februarie 2009.


Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 7/4 din 20 februarie 2009

Regulamentul
privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit (în continuare - Regulament) stabileşte condiţiile de acordare, suspendare şi retragere a licenţelor pentru desfăşurarea activităţii de prestare a serviciilor de formare, prelucrare şi păstrare a istoriilor de credit, precum şi de prezentare a rapoartelor de credit şi de prestare a serviciilor aferente (în continuare – activitatea biroului istoriilor de credit), precum şi cerinţele faţă de situaţia financiară şi reputaţia de afaceri a asociaţilor birourilor istoriilor de credit, cerinţele privind studiile, calificarea şi competenţa membrilor consiliului, organului executiv şi personalului biroului istoriilor de credit.
    [Pct.1 modificat prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
    2. Acordarea de licenţe se efectuează în scopul asigurării controlului de stat asupra activităţii birourilor istoriilor de credit şi protejării intereselor subiecţilor istoriilor de credit.
    3. În sensul prezentului Regulament noţiunile utilizate au semnificaţia prevăzută la art. 2 din Legea nr.122-XVI din 29 mai 2008 „Privind birourile istoriilor de credit” (în continuare – Legea). De asemenea, în sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni:
    sistem informaţional - totalitate de resurse şi tehnologii informaţionale interdependente, de metode şi de personal, destinată păstrării, prelucrării şi furnizării de informaţie;
    suporturi materiale - suporturi magnetice, optice, laser sau alte suporturi ale informaţiei electronice, pe care se creează, se fixează, se transmite, se recepţionează, se păstrează sau, în alt mod, se utilizează informaţia electronică şi care permite reproducerea şi folosirea ulterioară a acesteia;
    încăpere izolată - partea interioară a unei construcţii, separată de alte părţi adiacente ale acestei construcţii prin pereţi sau prin despărţituri fără goluri pentru uşi, avînd ieşire separată pe palierul scării, în coridor comun, în curte sau în stradă.
II. Cerinţe faţă de situaţia financiară şi reputaţia de afaceri
a asociaţilor (acţionarilor) biroului istoriilor de credit

    4. Asociaţi (acţionari) ai biroului istoriilor de credit pot fi persoanele fizice şi juridice care corespund prevederilor Legii nr.135-XVI din 14 iunie 2007 „Privind societăţile cu răspundere limitată” şi Legii nr.1134-XIII din 02 aprilie 1997 „Privind societăţile pe acţiuni”.
    5. Asociatul (acţionarul) biroului – persoană juridică trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    1) să desfăşoare activitate economică, financiară şi de altă natură care să-i permită onorarea obligaţiilor sale patrimoniale şi care să asigure premisele pentru susţinerea activităţii biroului istoriilor de credit;
    [Pct.5 subpct.2) exclus prin HCNPF12/12 din 31.03.11, MO74-77/06.05.11 art.445]
    3) să nu fie declarat insolvabil prin hotărîrea instanţei de judecată.
    6. Asociatul (acţionarul) biroului – persoană fizică trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    1)  să nu aibă antecedente penale nestinse referitoare la responsabilitatea apariţiei problemelor administrative şi financiare la locurile precedente de lucru, privind escrocheriile financiare sau evaziunile fiscale, precum şi alte acţiuni, care denotă o gestiune şi/sau o activitate necorespunzătoare şi/sau imprudentă la locurile anterioare de muncă;
    2) să dispună de capacitate de exerciţiu deplină;
    3) să dispună de venituri suficiente pentru onorarea obligaţiilor sale patrimoniale şi care să asigure premisele pentru susţinerea activităţii biroului istoriilor de credit.
II1 CERINŢE PRIVIND STUDIILE, CALIFICAREA
ŞI COMPETENŢA MEMBRILOR CONSILIULUI,
ORGANULUI EXECUTIV ŞI PERSONALULUI
BIROULUI ISTORIILOR DE CREDIT
    61. Membrii consiliului trebuie să corespundă cumulativ următoarelor cerinţe:
    1) să nu fie membri ai consiliului de administraţie, conducători, angajaţi sau să aibă orice fel de relaţie contractuală directă sau indirectă cu un alt birou al istoriilor de credit;
    2) să se bucure de o bună reputaţie pentru a asigura o administrare stabilă şi prudentă a biroului istoriilor de credit;
    3) să corespundă cerinţelor prevăzute în pct.6 subpct.1) şi 2);
    4) să nu fi deţinut funcţia de conducător al unei societăţi aflată în curs de lichidare pe cale judiciară ori declarată în stare de insolvabilitate în ultimii 2 ani anteriori declanşării procedurii de lichidare/insolvabilitate.
    62. Conducătorilor biroului istoriilor de credit şi adjuncţilor acestora li se aplică prevederile pct.61 ale prezentului Regulament şi aceștia nu pot să presteze muncă prin cumul la o altă entitate.
    63. Conducătorii biroului istoriilor de credit şi adjuncţii trebuie să aibă studii superioare absolvite şi o experienţă profesională în domeniul economic, financiar-bancar, juridic, tehnologiilor informaţionale de cel puţin 3 ani.
    64. Biroul istoriilor de credit este obligat să desemneze/angajeze cel puţin 2 specialişti cu studii superioare absolvite în domeniul tehnologiilor informaţionale şi experienţă profesională în domeniu de cel puţin 3 ani.
    [Capitolul II1 introdus prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
III. Cerinţe tehnice şi de alt gen referitoare la încăperi
    7. Încăperile biroului istoriilor de credit trebuie să asigure funcţionarea stabilă a complexului tehnic şi produselor program, a sistemelor de telecomunicaţii şi a altor componente tehnice, a sistemelor de energie electrică, termică şi de apeduct, de aer condiţionat, antiincendiare, să asigure protecţia personalului şi să contribuie la prevenirea sustragerii, pierderii, modificării neautorizate a datelor din istoriile de credit, precum şi a distrugerii acestora sau a echipamentelor tehnice şi produselor program.
    8. Încăperile biroului istoriilor de credit trebuie să fie izolate, amplasate în perimetrul de securitate (perimetru unde au drept de acces numai persoanele autorizate) şi să fie echipate corespunzător cu cerinţele de asigurare a securităţii. La amplasarea mijloacelor tehnice şi produselor program, biroul istoriilor de credit  trebuie să asigure protecţia lor contra accesului neautorizat, furt, incendii, inundaţii, cîmpuri electromagnetice puternice şi alte riscuri posibile.
    9. Biroul istoriilor de credit trebuie să excludă prezenţa necontrolată a persoanelor sau a mijloacelor de transport, precum şi instalarea întîmplătoare a antenelor în zona amplasării mijloacelor tehnice principale ale complexului tehnic produselor program.
    10. Din categoria încăperilor cu regim special (în continuare - încăperi speciale) ale biroului istoriilor de credit  fac parte încăperile unde se instalează mijloacele tehnice de bază ale complexului de echipamente tehnice şi produselor program (încăperi pentru servere), unde se păstrează suporturile materiale ce conţin copiile de rezervă ale resurselor de sistem şi produselor program, cheile private ale angajaţilor biroului sau cheile secrete ale altor sisteme criptografice ale biroului.
    11. Încăperile speciale ale biroului istoriilor de credit  trebuie:
    1) să corespundă condiţiilor de maximă securitate, pentru asigurarea securităţii fizice şi protecţiei tehnice a informaţiei;
    2) să fie dotate cu instalaţii de semnalizare şi de stingere a incendiilor, cu sisteme de protecţie antifum, conform Reglementării tehnice “Reguli Generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1159 din 24 octombrie 2007;
    3) să corespundă cerinţelor în vigoare privind proiectarea şi exploatarea reţelei electrice, normelor de instalare şi exploatare tehnică a dispozitivelor electrice;
    4) să asigure funcţionarea mijloacelor tehnice principale pentru o perioadă de cel puţin 30 minute din momentul stopării furnizării energiei electrice de la sursa de bază;
    5) să fie echipate cu mijloace de ventilare şi condiţionare a aerului care posedă certificat de conformitate, eliberat conform prevederilor legislaţiei în vigoare, să fie echipate cu sisteme de monitorizare şi semnalizare automatizată a parametrilor de microclimă (ex. temperatură, umiditate).
    Cerinţele indicate în subpct. 5) se răsfrîng exclusiv asupra încăperilor unde sînt instalate servere.
    12. În încăperile destinate pentru păstrarea documentaţiei şi a copiilor de rezervă trebuie să fie instalate dulapuri/safeuri metalice antiinflamabile.
    13. Încăperile speciale vor fi dotate în mod obligatoriu cu sisteme de control al accesului şi monitorizare video, care trebuie să permită supravegherea accesului persoanelor în aceste încăperi.
    14. Încăperile speciale se dotează în mod obligatoriu cu sisteme de pază pe mai multe linii şi semnalizare de alarmă, în conformitate cu Normele metodologice şi tehnice de proiectare şi montare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.667 din 8 iulie 2005. În cazul amplasării încăperilor speciale la parter şi la ultimul etaj, precum şi în cazul existenţei balcoanelor, scărilor antiincendiare, la ferestrele încăperilor respective trebuie să fie instalate gratii din interior şi dispozitive conectate la sistemul de alarmă.
    15. Încăperile speciale ale biroului istoriilor de credit trebuie să fie protejate contra scurgerii informaţiei din cauza emisiilor electromagnetice prin ecranarea încăperilor sau instalarea sistemelor de bruiaj electromagnetic.
    16. Biroul istoriilor de credit trebuie să asigure protecţia contra scurgerii informaţiei prin intermediul reţelei electrice (instalarea filtrelor de protecţie).
    17. În încăperile biroului istoriilor de credit  unde sînt amplasate mijloacele tehnice ce prelucrează informaţie confidenţială trebuie exclusă sau limitată instalarea altor dispozitive electrice, radio sau de alt gen.
    18. Pe lîngă încăperile speciale biroul istoriilor de credit trebuie să dispună de încăperi cu destinaţie operaţională prin care să asigure accesul liber al subiecţilor istoriilor de credit şi a altor persoane interesate în vederea obţinerii informaţiei conform prevederilor Legii. Încăperile biroului istoriilor de credit vor fi amplasate în clădiri cu destinaţie nelocativă.
    19. În cazul amplasării încăperilor speciale şi operaţionale într-o clădire, pentru asigurarea integrităţii informaţiei, încăperea specială trebuie să fie izolată de celelalte încăperi operaţionale sau auxiliare şi să dispună de pereţi capitali şi planşeuri trainice ale podelii, pereţilor interiori şi tavanului.
    20. Încăperile cu destinaţie operaţională, precum şi alte încăperi de serviciu, trebuie să fie echipate cu  sisteme de pază, alarmă şi semnalizare antiincendiară. 
    21. Biroul istoriilor de credit trebuie să dispună de legătura telefonică şi fax.
    22. Încăperile biroului istoriilor de credit trebuie să corespundă cerinţelor normelor de igienă, securitate a muncii şi protecţie a mediului înconjurător, stabilite de legislaţia în vigoare.
IV. Modul de eliberare a licenţei
    23. Licenţa pentru desfăşurarea activităţii biroului istoriilor de credit este eliberată în baza declaraţiei ce va conţine:
    1) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO al solicitantului de licenţă;
    2) indicarea genului de activitate  - a biroului istoriilor de credit, pentru a cărui desfăşurare solicitantul de licenţă intenţionează să obţină licenţă;
    3) asumarea pe propria răspundere de către solicitantul de licenţă a responsabilităţii pentru respectarea condiţiilor de licenţiere la desfăşurarea activităţii biroului istoriilor de credit şi pentru veridicitatea documentelor prezentate.
    24. Declaraţia se va întocmi pe formularul cu antet al persoanei juridice care intenţionează să desfăşoare activitatea biroului de credit, se va semna de conducător şi va dispune de număr de înregistrare şi dată de ieşire.
    [Pct.24 modificat prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
    25. Persoana împuternicită să solicite licenţa, anexează la declaraţie următoarele documente:
    [Pct.25 subpct.1) exclus prin HCNPF11/8 din 18.03.16, MO123-127/06.05.16 art.757; în vigoare 06.05.16]
    2) Copia statutului în două exemplare cu toate modificările şi completările înregistrate la data prezentării documentelor, autentificate în modul stabilit de legislaţie. În statut va fi indicat genul de activitate pentru desfăşurarea activităţii biroului istoriilor de credit.
    3) Raportul financiar la ultima dată de gestiune, cu excepţia cazului în care persoana juridică a fost constituită după data stabilită pentru întocmirea dărilor de seamă financiare.
    4) Planul de afaceri pe termen scurt sau pe termen mediu care să includă o perioadă de cel puţin 3 ani.
    [Pct.25 subpct.4) în redacția HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
   
41) Politicile şi procedurile de identificare și gestionare a riscurilor şi de soluţionare a litigiilor.
    [Pct.25 subpct.41) introdus prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
    5) Documentele ce confirmă deţinerea încăperilor cu regim special şi a altor încăperi pentru instalarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a sistemelor informaţionale stabilite de prezentul Regulament, şi anume:
    a) copia contractului de locaţiune, de comodat sau alt titlu ce atestă drepturile reale asupra imobilului în care biroul istoriilor de credit îşi va desfăşura activitatea;
    b) documentele ce confirmă montarea utilajului de control al accesului, instalarea sistemului video, sistemului antiincendiu şi a altor sisteme de protecţie fizică (contracte, specificări, acte de primire-predare sau alte documente confirmative);
    c) planul schematic al încăperilor biroului istoriilor de credit şi ordinea de acces în încăperile cu regim special;
    d) în cazul amplasării echipamentelor tehnice şi produselor program în încăperile unui prestator de servicii în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de asigurare a securităţii informaţionale, se va prezenta:
    - copia contractului încheiat;
    - documentele ce confirmă corespunderea încăperilor cerinţelor Legii şi prezentului Regulament.
    [Pct.25 subpct.5), lit.d) în redacția HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
    6) Documentele ce confirmă corespunderea biroului istoriilor de credit actelor normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională) privind cerinţele faţă de sistemele informaţionale pentru crearea bazei de date a biroului istoriilor de credit, şi anume: 
    a) sarcina tehnică de elaborare a sistemului informaţional, aprobată de conducător, care va conţine date despre procesul de elaborare, implementare şi deservire a sistemului informaţional, care include etapele de elaborare, modul de introducere a modificărilor, primirea, testarea şi darea în exploatare, cerinţele faţă de documentarea fiecărei etape;
    b) copia licenţei, eliberată în condiţiile Legii nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, ce atestă dreptul de a desfăşura activităţi în domeniul protecţiei criptografice a informaţiei sau copia contractului cu persoana ce deţine o astfel de licenţă;
    [Pct.25 subpct.6), lit.b) modificată prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
    c) documentele ce confirmă deţinerea utilajului de tip server;
    d) documentele ce confirmă deţinerea tehnicii de calcul;
    e) documentele ce confirmă provenienţa produselor program şi copia de pe licenţă în caz că sunt licenţiate;
    [Pct.25 subpct.6), lit.e) în redacția HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
    f) norme privind securitatea informaţională a biroului istoriilor de credit, ce conţine informaţia stabilită de actele normative ale Comisiei Naţionale;
    g) copia contractului de păstrare a fişierelor electronice, încheiat cu o bancă comercială de pe teritoriul Republicii Moldova, autentificată prin semnătura persoanei cu funcţie de răspundere. Modificările şi completările ulterioare la contract vor fi prezentate Comisiei Naţionale în termen de 10 zile calendaristice din momentul încheierii contractului sau efectuării modificărilor şi completărilor;
    [Pct.25 subpct.6), lit.g) modificată prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
   
h) plan de acţiuni pentru dezvoltarea tehnică a bazei de date a biroului istoriilor de credit şi a măsurilor pentru protecţia datelor împotriva accesului neautorizat sau furnizării ilegale de date.
    [Pct.25 subpct.6), lit.h) introdusă prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
    7) Documentele care necesită a fi prezentate în scopul corespunderii asociaţilor biroului istoriilor de credit cerinţelor prezentului Regulament,  şi anume:
    a) pentru asociaţi (acţionari)  - persoane fizice:
    - copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate prin semnătură olografă;
    - cazierul judiciar;
    - dovada participării asociatului (acţionarului) în capitalul social al biroului istoriilor de credit (extrasul din registrul deţinătorilor de valori mobiliare);
    - certificatul de la locul de muncă actual, ce confirmă funcţia ocupată;
    - documentele confirmative ce atestă capacitatea financiară a persoanei fizice de a onora obligaţiile sale patrimoniale şi de a asigura premisele pentru susţinerea activităţii biroului istoriilor de credit;
    [Pct.25 subpct.7), lit.a) modificată prin HCNPF11/8 din 18.03.16, MO123-127/06.05.16 art.757; în vigoare 06.05.16]
    b) pentru asociaţi (acţionari) – persoane juridice:  
    - copia actului de constituire, legalizată în modul stabilit de legislaţie;
    - dovada participării asociatului (acţionarului) în capitalul social al biroului istoriilor de credit (extrasul din registrul deţinătorilor de valori mobiliare);
    - rapoartele financiare pentru ultimii doi ani de activitate precedenţi datei depunerii declaraţiei. În caz că activitatea persoanei juridice – asociat al biroului constituie mai puţin de 2 ani, se prezintă rapoartele financiare din momentul constituirii.
    [Pct.25 subpct.7), lit.b) modificată prin HCNPF11/8 din 18.03.16, MO123-127/06.05.16 art.757; în vigoare 06.05.16]
    Pentru asociaţi (acţionari) nerezidenţi – persoane fizice şi juridice se prezintă documente similare eliberate de statul respectiv, traduse în limba de stat şi legalizate sau apostilate în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    8) Documentele ce confirmă corespunderea membrilor consiliului, persoanelor care reprezintă organul executiv și personalului biroului menționat la pct. 64 cerinţelor prezentului Regulament:
    - copia actului de identitate;
    - decizia organului competent referitor la desemnarea/angajarea persoanei în funcţie;
    - copia actului de studii;
    - copia de pe documentul ce confirmă experienţa de muncă;
    - cazierul judiciar, depus în termenul de valabilitate a acestuia;
    - curriculum vitae datat şi semnat”.
    Biroul istoriilor de credit este obligat să notifice Comisia Naţională despre înlocuirea persoanelor indicate în Capitolul II1 în următoarea zi lucrătoare după luarea deciziei de desemnare/angajare de către organul competent, cu prezentarea la Comisia Naţională a documentelor menţionate în prezentul subpunct, ce confirmă că noile persoane corespund cerinţelor stabilite de prezentul Regulament.
    [Pct.25 subpct.8) introdus prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
    26. Declaraţia nu se acceptă în cazul în care:
    1) aceasta a fost semnată de către o persoană care nu are atribuţiile respective;
    2) documentele sînt perfectate cu încălcarea cerinţelor prezentului Regulament şi nerespectarea cerinţelor legislaţiei cu privire la birourile istoriilor de credit.
    27. Despre neacceptarea declaraţiei solicitantul de licenţă este informat în scris cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului de examinare a acesteia,  indicîndu-se temeiurile.
    28. După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru neacceptarea setului de documente, solicitantul de licenţă poate prezenta o nouă declaraţie, care se examinează în modul stabilit.
    29. Decizia cu privire la eliberarea licenţei se adoptă prin hotărîrea Comisiei Naţionale în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii declaraţiei cu toate documentele necesare anexate la ea.
    30. Licenţa se eliberează pe formularul tipizat al licenţei după publicarea hotărîrii Comisiei Naţionale în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se semnează de către preşedintele Comisiei Naţionale, iar în lipsa lui – de către vicepreşedinte şi se autentifică prin ştampila Comisiei Naţionale.
    31. La eliberarea licenţei, pe unul din exemplarele statutului prezentat de către biroul istoriilor de credit, care apoi i se restituie şi care este parte integrantă a licenţei primite, se imprimă ştampila Comisiei Naţionale - “LICENŢA A FOST PRIMITĂ” - cu menţiunea “activitatea biroului istoriilor de credit” şi data eliberării licenţei.
    32. Al doilea exemplar al statutului se păstrează la Comisia Naţională pe parcursul întregii perioade de valabilitate a licenţei.
    33. Licenţele se acordă pe termen nelimitat. Licenţa se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare, începînd cu ziua primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei. Mărimea taxei pentru eliberarea licenţei este de 2500 lei.
    [Pct.33 modificat prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
    34. Informaţia privind biroul istoriilor de credit care a primit licenţă se introduce în Registrul de stat al licenţelor eliberate, suspendate şi retrase, ţinerea căruia se efectuează de către Comisia Naţională.
    35. În cazul deteriorării sau pierderii licenţei, biroul istoriilor de credit este obligat, în termen de 15 zile lucrătoare, să depună la Comisia Naţională o cerere pentru obţinerea duplicatului licenţei. În cazul în care licenţa este deteriorată, la cerere se anexează licenţa deteriorată. În cazul în care licenţa a fost pierdută, biroul istoriilor de credit  va publica un anunţ despre pierderea licenţei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    36. Comisia Naţională, în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepţionării cererii respective, eliberează biroului istoriilor de credit duplicatul licenţei, cu înscrierea “Duplicat”.
    37. Dacă biroul istoriilor de credit  îşi schimbă denumirea sau modifică alte date ce se conţin în licenţă, el este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la Comisia Naţională o cerere de reperfectare a licenţei, cu anexarea licenţei care necesită a fi reperfectată şi documentelor (sau copiilor de pe acestea, autentificate în modul stabilit) ce confirmă modificările datelor în cauză.
    38. Comisia Naţională, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi documentelor respective, va elibera licenţa reperfectată pe un formular nou, ţinînd cont de modificările indicate în cerere.
    39. În cazul în care nu se respectă termenul de prezentare a documentelor pentru reperfectarea licenţei, persoanele cu funcţii de răspundere ale deţinătorului de licenţă pot fi trase la răspundere conform legislaţiei în vigoare.
    40. Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta și taxa pentru eliberarea duplicatului licenţei se stabileşte în mărimea indicată la art. 1210 alin. (5) din Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    [Pct.40 în redacția HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
V. Respingerea declaraţiei de eliberare a licenţei
    41. Comisia Naţională este în drept să adopte hotărîrea cu privire la respingerea declaraţiei de eliberare a licenţei pentru activitatea biroului istoriilor de credit. Hotărîrea cu privire la respingerea declaraţiei de eliberare a licenţei se adoptă în termen de cel mult 30 de zile calendaristice, începînd cu data primirii declaraţiei împreună cu documentele anexate.
    42. Motive pentru respingerea declaraţiei de eliberare a licenţei sînt:
    1) existenţa în documentele prezentate a datelor eronate sau falsificate;
    2) necorespunderea solicitantului de licenţă şi/sau a documentelor prezentate în vederea obţinerii licenţei condiţiilor de licenţiere stabilite de legislaţia în vigoare ce reglementează activitatea biroului istoriilor de credit;
    3) necorespunderea asociaţilor (acţionarilor) solicitantului cerinţelor prevăzute de prezentul Regulament;
    4) necorespunderea persoanelor cu funcţii de răspundere prevederilor Legii şi prezentului Regulament.
    [Pct.42 subpct.4) în redacția HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
    43. În cazul adoptării hotărîrii cu privire la respingerea declaraţiei de eliberare a licenţei, Comisia Naţională, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării hotărîrii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va restitui documentele solicitantului de licenţă.
    44. Respingerea declaraţiei de eliberare a licenţei nu împiedică depunerea repetată de către aceeaşi persoană a declaraţiei respective după înlăturarea motivelor care au servit temei pentru respingere.
VI. Suspendarea acţiunii licenţei
    45. Motivele pentru suspendarea acţiunii licenţei sînt:
    1) nerespectarea de către biroul istoriilor de credit şi/sau persoanele cu funcţie de răspundere ale biroului istoriilor de credit a cerinţelor prescripţiei emise de Comisia Naţională în cazul încălcării cerinţelor Legii şi a actelor normative subordonate ei;
    2) neprezentarea în termenul stabilit a înştiinţării privind modificarea datelor specificate în documentele anexate la declaraţia de eliberare a licenţei;
    3) opunerea efectuării controalelor activităţii biroului istoriilor de credit şi/sau eschivarea de la prezentarea informaţiei şi a documentelor solicitate în cadrul controlului;
    4) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate;
    5) cererea titularului de licenţă de a suspenda acţiunea licenţei, cu indicarea cauzei şi a deciziei organului împuternicit de a lua astfel de decizie.
    46. Activitatea biroului istoriilor de credit  se suspendă la data intrării în vigoare a hotărîrii Comisiei Naţionale cu privire la suspendarea acţiunii licenţei.
    [Pct.46 modificat prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
    47.  Hotărîrea Comisiei Naţionale trebuie să conţină  motivele suspendării şi/sau încălcările depistate, măsurile pe care trebuie să le întreprindă biroul istoriilor de credit  întru înlăturarea încălcărilor şi consecinţelor lor, termenul de executare a hotărîrii şi de prezentare a dării de seamă cu privire la executarea  acesteia.
    48. Termenul de suspendare a acţiunii licenţei se stabileşte prin hotărîrea Comisiei Naţionale.
    49. Suspendarea acţiunii licenţei la cererea solicitantului de licenţă nu se consideră măsură de sancţionare faţă de solicitant.
    50. Suspendarea acţiunii licenţei duce la interzicerea temporară de a desfăşura activitatea biroului istoriilor de credit pînă la adoptarea de către Comisia Naţională a hotărîrii cu privire la reluarea acţiunii licenţei.
    51. Biroul istoriilor de credit, acţiunea licenţei căruia a fost suspendată, este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei informaţiei deţinute în  bazele de date, în scopul protejării intereselor persoanelor, drepturile cărora pot fi lezate prin suspendarea acţiunii licenţei.
    52. Pe durata procedurilor de lichidare sau reorganizare a biroului istoriilor de credit licenţa  se suspendă.
    53. În cazul suspendării licenţei din motivul lichidării/reorganizării biroului istoriilor de credit, pe durata procedurilor de reorganizare/lichidare se vor îndeplini condiţiile stabilite de art. 16 din Lege şi de actele normative în vigoare.
    [Pct.53 modificat prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
    54. Biroul istoriilor de credit  faţă de care a fost adoptată hotărîrea cu privire la suspendarea acţiunii licenţei în temeiul pct.45 subpct.1)-4) este obligat, în termenul stabilit în hotărîre, să înlăture încălcarea şi consecinţele ei şi să prezinte Comisiei Naţionale darea de seamă în formă scrisă.
    55. În baza dării de seamă prezentate, Comisia Naţională, în termen de 10 zile lucrătoare adoptă una din următoarele hotărîri:
    1) cu privire la reluarea valabilităţii acţiunii licenţei;
    2) cu privire la efectuarea controlului executării măsurilor indicate în hotărîrea de suspendare a licenţei;
    3) cu privire la retragerea licenţei.
VII. Retragerea licenţei
    56. Drept temei pentru realizarea acţiunilor în vederea retragerii licenţei servesc următoarele motive:
    [Pct.56 modificat prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
    1) nu au fost înlăturate, în termenele stabilite de Comisia Naţională, încălcările care au servit temei pentru adoptarea hotărîrii cu privire la suspendarea acţiunii licenţei şi consecinţele acestora;
    2) nu au fost respectate cerinţele prescripţiei emise în cazul încălcării de către biroul istoriilor de credit şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale biroului istoriilor de credit a prevederilor Legii sau ale actelor normative subordonate ei;
    3) titularul de licenţă a desfăşurat, în mod ilicit, alte activităţi;
    4) titularul de licenţă a fost declarat insolvabil prin hotărîre a instanţei de judecată;
    5) a fost emisă decizia organului înregistrării de stat privind reorganizarea sau lichidarea titularului de licenţă;
    6) cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia.
    [Pct.56 subpct.6) introdus prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
    57. Biroul istoriilor de credit, faţă de care a fost adoptată hotărîrea cu privire la retragerea licenţei, este obligat:
    1) să înceteze imediat desfăşurarea activităţii biroului istoriilor de credit din data emiterii hotărîrii;
    [Pct.57 subpct.1) modificat prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
    2) să remită licenţa Comisiei Naţionale în termen de 10 zile de la data emiterii hotărîrii;
    [Pct.57 subpct.2) modificat prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
    3) să întreprindă toate măsurile necesare întru asigurarea protecţiei drepturilor subiecţilor istoriilor de credit şi altor persoane, drepturile cărora pot fi lezate prin retragerea licenţei.
    58. De la data intrării în vigoare a  hotărîrii Comisiei Naţionale cu privire la  retragerea licenţei, biroul istoriilor de credit  nu este în drept să se angajeze în alte activităţi pînă la transmiterea informaţiei din istoriile de credit în modul prevăzut de art.16 din Lege şi de actele normative în vigoare.
    [Pct.58 modificat prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
    59. Comisia Naţională, după adoptarea hotărîrii cu privire la suspendarea acţiunii sau retragerea licenţei, introduce înscrierea respectivă în Registrul de stat al licenţelor eliberate, suspendate şi retrase.
VIII. ELIBERAREA AVIZULUI PREALABIL
LA EXTERNALIZAREA FUNCŢIILR BIROULUI
ISTORIILOR DE CREDIT
    60. În cazul externalizării funcţiilor, biroul istoriilor de credit, în termen de 15 zile din data luării deciziei de externalizare de către consiliul biroului istoriilor de credit, informează în scris Comisia Naţională despre decizia de externalizare şi conceptul externalizării.
    61. În scopul obţinerii avizului prealabil privind externalizarea funcţiilor, cu cel puţin 60 de zile înainte de data la care se preconizează încheierea contractului de externalizare, biroul istoriilor de credit depune la Comisia Naţională o cerere. Cererea va fi întocmită în limba de stat şi semnată de conducător şi autentificată prin ştampila organizaţiei.
    62. La cererea pentru obţinerea avizului prealabil privind externalizarea funcţiilor se anexează următoarele documente şi informaţii:
    a) decizia consiliului biroului istoriilor de credit privind externalizarea funcţiilor;
    b) descrierea detaliată a funcţiilor externalizate;
    c) fundamentarea externalizării funcţiilor;
    d) documentele justificative privind respectarea cerinţelor art.12 alin.(6) din Lege;
    e) prezentarea informaţiei aferentă furnizorului, care să cuprindă, cel puţin, denumirea, sediul;
    f) proiectul contractului de externalizare;
    g) politicile şi procedurile interne aferente funcţiilor externalizate care conţin descrierea modului prin care funcţiile externalizate vor fi reintegrate în activitatea biroului istoriilor de credit;
    h) dovada achitării taxei în conformitate cu hotărârea privind bugetul Comisiei Naţionale a Pieței Financiare pe anul respectiv.
    63. În termen de 30 de zile din data primirii setului integral de documente şi informaţii conform pct.62, Comisia Naţională emite decizia prin care admite cererea și eliberează avizul prealabil privind externalizarea funcţiilor sau respinge cererea, informând în scris solicitantul, cu indicarea motivului respingerii.
    64. În cazul necesităţii solicitării unor informaţii suplimentare de către Comisia Naţională, termenul stabilit la pct.63 poate fi prelungit pentru o perioadă de până la 15 zile, cu informarea în scris a biroului istoriilor de credit.
    65. Avizul privind externalizarea funcţiilor nu este transferabil altei persoane şi este valabil pe durata perioadei contractului de externalizare încheiat între biroul istoriilor de credit şi furnizor.
    66. Drept motiv de respingere a cererii pentru eliberarea avizului privind externalizarea funcţiilor serveşte:
    1) neprezentarea setului integral de documente şi informaţii prevăzute la pct.62 sau celor solicitate conform pct.64 şi/sau prezentarea documentelor şi a informaţiilor neveridice;
    2) necorespunderea activităţii biroului istoriilor de credit cu prevederile Legii şi actele normative adoptate întru executarea acesteia ca urmare a externalizării funcţiilor respective.
    67. După externalizarea funcţiilor biroul istoriilor de credit notifică despre aceasta Comisia Naţională, anexând copia contractului de externalizare.
    68. În cazul retragerii avizului eliberat în conformitate cu art.12 alin.(3) din Lege sau încetării contractului privind externalizarea funcţiilor, biroul istoriilor de credit şi furnizorul sunt obligaţi să notifice Comisia Naţională, cu anexarea documentelor justificative, privind conformarea cu prevederile art.12 alin.(8) din Lege.
    [Capitolul VIII introdus prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]
IX. ELIBERAREA AVIZULUI PREALABIL LA
PRESTAREA
ALTOR SERVICII INFORMAŢIONALE
    69. În vederea obţinerii avizului prealabil conform art.11 alin.(2) din Lege, biroul istoriilor de credit depune la Comisia Naţională o cerere întocmită în limba de stat şi semnată de conducător şi autentificată prin ştampila organizaţiei la care se anexează:
    1) o notă de fundamentare a necesităţii şi oportunităţii prestării altor servicii informaţionale;
    2) planul de afaceri care include cel puţin descrierea detaliată a tipurilor de servicii preconizate a fi prestate, identificarea riscurilor la care se expune sau poate fi expus biroul istoriilor de credit, bugetul estimativ pentru primii 3 ani de activitate financiară, bazat pe calcule realiste, resursele disponibile pentru desfăşurarea activităţii;
    3) declaraţia pe propria răspundere că prestarea altor servicii informaţionale nu vor prejudicia în vreun fel activitatea de prestare a serviciilor de formare, prelucrare şi păstrare a istoriilor de credit, precum şi de prezentare a rapoartelor de credit;
    4) dovada achitării taxei în conformitate cu hotărârea privind bugetul Comisiei Naţionale a Pieței Financiare pe anul respectiv.
    70. Comisia Națională examinează cererea de eliberare a avizului prealabil în modul și termenul prevăzut de pct.63, 64 și 66 din prezentul Regulament.
    [Capitolul IX introdus prin HCNPF8/12 din 05.02.18, MO58-66/23.02.18 art.264]