HGM528/2009
ID intern unic:  332190
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 528
din  01.09.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
depunere şi examinare a cererii de brevet de invenţie
şi de eliberare a brevetului
Publicat : 08.09.2009 în Monitorul Oficial Nr. 138-139     art Nr : 593
    MODIFICAT
   
HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495
    HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601    În scopul executării Legii nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 117-119, art. 455) Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de depunere şi examinare a  cererii de brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                              Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                       Igor Dodon

    Nr. 528. Chişinău, 1 septembrie 2009.

 Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.528
din 1 septembrie  2009
REGULAMENTUL
privind procedura de depunere şi examinare a cererii
de brevet
de invenţie şi de eliberare a brevetului
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind procedura de depunere şi examinare a cererii de brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului (în continuare – Regulament) stabileşte condiţiile de depunere a cererii de brevet de invenţie sau de brevet de invenţie de scurtă durată (în continuare – cerere), modul de completare a formularului cererii, normele aplicate documentelor ce urmează a fi anexate la cerere, normele de examinare a cererii, condiţiile de acordare a brevetelor de invenţie, datele pentru publicare în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală al Republicii Moldova (în continuare – BOPI), procedura de acordare a certificatului complementar de protecţie, procedura de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului de scurtă durată, depunerea cererilor de brevet internaţionale la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (în continuare – AGEPI) în calitate de oficiu receptor, procedura de validare a brevetului european în Republica Moldova, examinarea observaţiilor sau opoziţiilor persoanelor terţe, precum şi normele referitor la activităţile conexe procedurilor nominalizate mai sus, cum ar fi transformarea cererii, reprezentarea, introducerea modificărilor, prelungirea termenelor, restabilirea drepturilor.
    [Pct.1 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    2. Obiect al cererii de brevet pot fi invenţiile din toate domeniile tehnologice care poartă caracter tehnic şi reprezintă o soluţie a unei probleme tehnice executate prin mijloace tehnice. Caracterul tehnic al invenției este determinat de prezența unor elemente tehnice, care pot fi caracterizate prin parametri fizici, chimici, biologici sau alți parametri care pot fi măsurați și apreciați.
    [Pct.2 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    3. Invenţiile pot avea ca obiect:
    a) un produs – dispozitiv, substanță, tulpină de microorganisme, cultură celulară de plante sau animale;
    la dispozitive se referă mașini, aparate, instrumente, mecanisme, piese de mașini, utilaje, agregate, instalații, circuite și aparate electrotehnice și electronice, individuale sau legate constructiv și/sau funcțional în cadrul unor sisteme, precum și sisteme de comandă și de protecție, echipamente cu dotare soft, combinații de tip algoritm/program-structură fizică, algoritm/program-proces, elemente de construcție, mobilier, obiecte de uz casnic, jucării etc.; 
    la substanțe se referă substanțele chimice, care pot fi compuși individuali, compoziții, produse farmaceutice și fitofarmaceutice, precum și materiale biologice, amestecuri etc.
    [Pct.3 lit.a) în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    b) un procedeu – activitate care are ca rezultat obţinerea sau modificarea unui produs (procese tehnologice, procese computerizate, procedee biologice sau genetice etc.);
    c) o metodă – activitate care are rezultat de natură calitativă (măsurare, analiză, reglare, control, metode computerizate, combinaţii algoritm/program-proces);
    e) aplicarea unui produs, procedeu sau metodă – aplicarea acestora cu o anumită destinaţie, cu condiţia ca aceasta să nu rezulte în mod evident din proprietăţile cunoscute ale produsului, procedeului sau metodei aplicate.
    4. Aplicarea unei substanţe în scopuri farmaceutice se consideră utilizare medicală a acestei substanţe. În acest caz, aplicarea pentru prima dată a substanţei anterior cunoscute (naturale sau sintetizate) în scopuri farmaceutice se va considera prima utilizare medicală a acestei substanţe.
    [Pct.4 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    5. Aplicarea a doua sau ulterioară a substanţei anterior cunoscute ca medicament (naturale sau sintetizate) în alte scopuri terapeutice şi cu un alt rezultat se va considera a doua utilizare medicală a acestei substanţe.
    6. Obiect al cererii pentru o invenţie biotehnologică poate fi:
    a) un produs compus din sau conţinînd material biologic, sau
    b) un procedeu de producere, de tratare sau de utilizare a materialului biologic.
    7. Prin material biologic se înţelege orice material conţinînd informaţie genetică şi care este capabil a se autoreproduce sau poate fi reprodus într-un sistem biologic.
    8. Prin procedeu microbiologic se înţelege orice procedeu care prevede utilizarea unui material microbiologc, efectuarea unei intervenţii asupra unui material microbiologic sau obţinerea unui material microbiologic.
    9. un procedeu de obţinere a plantelor sau animalelor este esenţial biologic dacă el constă în întregime din fenomene naturale cum sînt încrucişarea sau selecţia.
CAPITOLUL II. CEREREA DE BREVET
Secţiunea 1.  Depunerea cererii
    10. cererea se depune de către persoanele fizice sau juridice, îndreptăţite conform art.14 din Legea privind protecţia invenţiilor nr.50-XVI din 7 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.117-119, art.455) (în continuare - Lege), personal sau printr-un reprezentant desemnat:
    a) direct la AGEPI în zilele lucrătoare, conform orarului de lucru al AGEPI (în acest caz, persoana care depune cererea prezintă un act de identitate);
    b) prin trimitere poştală recomandată;
    c) prin fax;
    d) prin poşta electronică (e-mail);
    e) în format electronic pe dischetă, CD sau DVD (în continuare – suport electronic);
    f) prin depunere online prin intermediul serviciului e-AGEPI.
    [Pct.10 lit.f) introdusă prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    11. În cazul cererilor conţinînd secvenţe de nucleotide şi/sau aminoacizi, la cererea prezentată pe suport de hîrtie se anexează un suport electronic  conţinînd materialele cererii (descriere, revendicări, desene, tabele, lista secvenţei nucleotidelor şi/sau aminoacizilor). Materialele prezentate pe suport electronic trebuie să fie identice cu cele prezentate pe suport de hîrtie.
     Împreună cu suportul electronic solicitantul trebuie să declare în scris că informaţiile incluse pe suportul anexat sînt identice cu informaţiile prezentate pe hîrtie.
     Pe suportul electronic trebuie să fie fixată informaţia care va indica numele solicitantului, titlul in­venţiei, data la care a fost efectuată copierea, sistemul operaţional şi redactorul textual cu ajutorul cărora a fost creat fişierul.
    12.  În cazurile prevăzute în lit. c), d) şi e) ale pct. 10 din prezentul Regulament, data de intrare a cererii sau a oricăror alte comunicări se consideră data primirii faxului, e-mail-ului sau suportului electronic, dacă AGEPI primeşte originalul cererii sau comunicării prin poştă sau prin depunere directă la AGEPI în termen de o lună de la data primirii faxului sau e-mail-ului. Dacă AGEPI primeşte originalul cererii sau comunicării după expirarea acestui termen sau documentul recepţionat prin unul din mijloacele menţionate în lit. c), d), e) ale pct.10 din prezentul Regulament nu este identic cu originalul prezentat, data de intrare a cererii sau a oricăror alte comunicări se consideră data primirii originalului acesteia. Pînă la prezentarea originalului, documentele cererii depuse prin unul din mijloacele menţionate în pct. 10 lit. c), d) şi e) din prezentul Regulament se consideră nedepuse.
    13. În cazul în care un document al cererii sau o parte a acestuia, recepţionat prin unul din mijloacele menţionate în pct. 10 lit. c), d) şi e) din prezentul Regulament, nu este lizibilă sau o parte a documentului este lipsă, data de intrare a documentului sau a părţii acestuia va fi data de recepţionare a originalului.
    14. AGEPI aplică data recepţionării pe documentele cererii şi confirmă documentele primite, notifică solicitantului recepţionarea cererii sau a documentelor ei, indicînd numărul de intrare şi data recepţionării cererii, precum şi tipul şi numărul de documente. Un exemplar al cererii completat cu aceste date se returnează solicitantului.
Secţiunea a 2-a.  Reprezentarea
    15. Reprezentarea persoanelor fizice şi juridice cu domiciliul, respectiv sediul, în Republica Moldova  poate fi efectuată prin intermediul unui mandatar autorizat, a unui angajat al lor sau a unui reprezentant comun al solicitanţilor, desemnat în formularul cererii sau într-un acord scris încheiat între solicitanţi.
    16. La cererea depusă prin reprezentant/mandatar autorizat se anexează procura care confirmă împuternicirile acestuia şi este semnată de solicitant. Un reprezentant/mandatar autorizat se consideră împuternicit să reprezinte solicitantul/titularul pînă la expirarea termenului de valabilitate al procurii sau pînă cînd încetarea împuternicirilor acestuia este comunicată la AGEPI de către solicitant/titular.
    [Pct.16 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    17. Procura poate fi depusă concomitent cu cererea sau în termen de 3 luni de la data de depozit a cererii. Dacă procura nu este depusă în termenul stabilit, acţiunile întreprinse de către reprezentantul/mandatarul autorizat se consideră nule iar materialele prezentate sub semnătura doar a reprezentantului/mandatarului autorizat se consideră nedepuse.
    [Pct.17 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    18. în cazul solicitanţilor naţionali, procura poate fi depusă concomitent cu orice document al cererii prezentat la AGEPI sau în termen de 2 luni de la data  prezentării la AGEPI a acestui document.
    19. Procura se va putea referi la una sau mai multe cereri ori brevete, ori la toate cererile ori brevetele existente sau viitoare ale persoanei care a eliberat procura. În acest caz, pentru fiecare cerere şi brevet la care se referă procura trebuie să fie prezentată o copie separată a acesteia.
    20. Procura poate să limiteze la anumite acte dreptul de a acţiona al reprezentantului/mandatarului autorizat.
    21. Orice act solicitat prin reprezentant/mandatar autorizat cu privire la retragerea unei cereri ori la renunţarea la o cerere sau un brevet va putea fi făcut numai pe baza unei menţiuni speciale, care să indice expres dreptul la retragere sau renunţare.
    22. Procura pentru reprezentarea unei persoane fizice sau juridice cu domiciliul în afara Republicii Moldova poate fi eliberată mandatarului autorizat, înregistrat la AGEPI direct de această persoană sau de reprezentantul ei autorizat, care are procura corespunzătoare eliberată de solicitant. În ultimul caz, la cerere se anexează ambele procuri.
    23. Procura trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie eliberată pentru gestiunea unei singure sau a cîtorva cereri sau brevete;
    b) să conţină data eliberării;
    c) să stabilească limitele împuternicirilor reprezentantului/mandatarului autorizat;
    d) să fie semnată de persoana care a eliberat-o.
    24. În cazul în care procura este eliberată pe numele mai multor reprezentanţi/mandatari autorizaţi şi nu este desemnat un anume reprezentant/mandatar autorizat pentru corespondenţa în faţa AGEPI, aceasta este adresată reprezentantului/mandatarului autorizat care a depus cererea sau alt document de procedură, iar dacă acest fapt nu este posibil de asigurat, corespondenţa este adresată oricăruia dintre ei. În cazul desemnării unui nou reprezentat/mandatar autorizat, AGEPI expediază acestuia corespondența din momentul solicitării modificării adresei pentru corespondență.
    [Pct.24 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    25. Dacă în cadrul procedurii intervine o transmitere de drepturi în favoarea mai multor persoane şi aceste persoane nu desemnează un reprezentant comun, AGEPI invită persoanele respective să desemneze un reprezentant comun în termen de 2 luni.
Secţiunea a 3-a. Semnarea documentelor
 şi confidenţialitatea cererii

    26. Cererea, descrierea invenţiei, revendicările, precum şi orice comunicare se vor prezenta la AGEPI sub semnătura privată a solicitantului sau a reprezentantului desemnat.
    27. Semnăturile puse pe documente se descifrează prin indicarea numelui şi prenumelui persoanei semnatare. Dacă documentele sînt semnate de o persoană oficială, se indică funcţia semnatarului, precum şi denumirea oficială completă a unităţii.
    28. Dacă sînt mai mulţi solicitanţi, cererea va fi semnată de fiecare dintre ei. Orice comunicare referitoare la cerere poate fi semnată de reprezentantul comun, iar în cazul în care acesta nu este desemnat, de solicitantul indicat primul în cerere.
    29. Documentele sau comunicările depuse la AGEPI în format electronic sau prin mijloace electronice de transmisie se vor considera semnate dacă pe documentul sau comunicarea recepţionată semnătura va rezulta într-o reprezentare grafică sau dacă se va folosi semnătura digitală.
    30. Datele conţinute în cererea de brevet sînt confidenţiale de la data intrării în AGEPI pînă la publicarea acestora, divulgarea lor fără acordul inventatorului sau al succesorului său în drepturi fiind interzisă, indiferent de modul în care persoanele au luat cunoştinţă de ele şi oricare ar fi calitatea acestor persoane.
    31. Pentru divulgarea invenţiei pînă la publicarea cererii, persoanele culpabile poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Secţiunea a 4-a. Cererea de brevet
    32. Solicitarea de eliberare a brevetului se depune în 3 exemplare pe un formular-tip, completat conform Secţiunii a 6-a din prezentul capitol.
    [Pct.32 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    33. Descrierea, revendicările, rezumatul, desenele şi alte materiale grafice se depun în 3 exemplare, din care cel puţin 2 exemplare de desene sau alte materiale grafice necesare se depun în original. Descrierea, revendicările şi rezumatul se prezintă în formă dactilografiată sau imprimată. Descrierea, revendicările, rezumatul, desenele şi alte materiale prezentate într-o altă limbă decît cea de stat se depun în 2 exemplare.
    34. AGEPI poate cere prezentarea anumitor dovezi referitoare la orice document al cererii, indicînd motivul în baza căruia sînt dubii rezonabile privind veridicitatea oricărei indicaţii figurînd în acest document.
    35. Produsul realizat conform invenţiei, machetele sau proiectele de execuţie a invenţiei, precum şi alte elemente similare nu pot fi depuse la AGEPI ca parte a depozitului cererii de brevet.
Secţiunea a 5-a. Condiţii minime pentru înregistrarea cererii
    36. În calitate de descriere a invenţiei, conform art. 34 alin.(1) lit. c) din Lege poate fi depus un text  care la prima vedere să pară descrierea invenţiei sau un desen tehnic însoţit de descrierea acestuia, care dezvăluie esenţa invenţiei în totalitatea elementelor sale esențiale și, după caz, a legăturilor constructive și funcționale ale acestora.
    [Pct.36 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    37. Odată cu prezentarea elementelor indicate în art. 34 alin.(1) din Lege, solicitantul străin trebuie să desemneze, conform art.86 alin. (2), mandatarul autorizat din Republica Moldova prin care AGEPI va contacta solicitantul.
    38.  În cazul în care cererea nu este conformă cu una sau mai multe cerinţe prescrise în art. 34 alin.(1) şi art.32 alin.(2) din Lege, AGEPI va notifica acest fapt solicitantului, acordîndu-i posibilitatea să îndeplinească cerinţele respective în termen de 3 luni din data de expediere a notificării. Dacă în termenul stabilit solicitantul nu va prezenta informaţia necesară sau nu va îndeplini cerinţele din art. 34 alin.(1) şi art. 32 alin.(2) din Lege, cererea se va considera nedepusă şi acest fapt se va notifica solicitantului.
    39. În cazul în care la stabilirea datei de depozit se va constata că o parte a descrierii sau un desen la care se face referire în descriere este lipsă în cerere, AGEPI va notifica acest fapt solicitantului, acordîndu-i pentru răspuns un termen de 3 luni de la data de expediere a notificării.
    40. Dacă partea lipsă a descrierii sau desenul lipsă, care se referă la o cerere în care se revendică prioritatea unei cereri anterioare, sînt prezentate în termenul indicat în pct. 39 din prezentul Regulament, data de depozit se va stabili, la demersul solicitantului, la data la care AGEPI a primit documentele la care se face referire în art. 34 alin.(1) din Lege, cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:
    a) demersul solicitantului a fost depus la AGEPI odată cu materialele cererii, conform art. 34 alin.(1) din Lege, sau în termen de 3 luni de la data expedierii notificării la care se face referire în pct. 39 din prezentul Regulament;
    b) copia cererii anterioare, certificată în modul stabilit de oficiul în care a fost depusă această cerere, a fost prezentată în termen de 16 luni de la data de depozit a cererii anterioare sau în termen de 4 luni de la data expedierii notificării AGEPI privind necesitatea prezentării unei astfel de copii, în funcţie de faptul care din aceste termene expiră mai devreme;
    c) partea lipsă a descrierii sau desenul lipsă prezentat de solicitant se conţinea completamente în cererea anterioară;
    d) traducerea cererii anterioare, dacă ea a fost redactată într-o altă limbă decît cea de stat, a fost prezentată de solicitant în termen de 3 luni de la data expedierii notificării AGEPI privind necesitatea prezentării traducerii.
    41. Descrierea, ca element al cererii necesar conform art. 34 alin.(1) lit. c) din Lege pentru stabilirea datei de depozit, poate fi înlocuită cu o referire, făcută în formularul cererii la depunerea acesteia, la o cerere anterioară a solicitantului sau a succesorului lui în drepturi. Solicitantul va indica în referire că, în scopul stabilirii datei de depozit, descrierea şi orice desen sînt înlocuite prin referirea la cererea anterioară; de asemenea, va indica numărul şi data de depozit ale acestei cereri şi oficiul la care ea a fost depusă.
    42. În cazul în care cererea se consideră nedepusă, documentele cererii se restituie solicitantului, AGEPI păstrînd un exemplar de control. Exemplarul de control se păstrează în regim confidenţial şi poate fi consultat de către solicitant sau de părţile interesate la cererea instanţei de judecată.
Secţiunea a 6-a. Formularul cererii
    43. Solicitarea de eliberare a brevetului se prezintă pe un formular-tip de cerere, aprobat de AGEPI, care include rubricile referitoare la:
    [Pct.43 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    a) titlul de protecţie solicitat;
    b) datele de identificare ale solicitantului(ţilor);
    c) datele de identificare ale inventatorului(ilor);
    d) datele de identificare ale reprezentantului/mandatarului autorizat;
    e) indicarea adresei pentru corespondenţă;
    [Pct.43 lit.e) modificată prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    f) indicaţii, conform art. 33 alin. (7) din Lege, privind originea dreptului la brevet;
    g) titlul invenţiei;
    [Pct.43 lit.h) exclusă prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    i) informaţii privind prioritatea revendicată;
    [Pct.43 lit.i) modificată prin  HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    k) referinţa la o cerere anterioară;
    l) referința la cererea inițială din care a rezultat cererea divizionară;
    [Pct.43 lit.l) în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
   
m) informaţii privind documentele aferente cererii depuse;
    [Pct.43 lit.m) modificată prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
  
  n) semnătura solicitantului(ţilor) sau a reprezentantului desemnat de către acesta.
    44. Solicitarea de deschidere a fazei naţionale pentru o cerere internaţională, depusă conform Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor, adoptat la Washington la 19 iunie 1970 (în continuare – PCT), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1624-XII din 26 octombrie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.11, art.345), se prezintă pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, în care se va indica explicit tipul titlului de protecţie solicitat – brevet de invenţie sau brevet  de invenţie de scurtă durată.
    45. Formularul cererii se completează în limba de stat prin dactilografiere, imprimare sau scris de mînă, clar şi lizibil, la toate rubricile indicate pentru solicitant.
    46. La completarea formularului cererii se va ţine cont de următoarele:
    a) solicitantul trebuie să indice numele său, adresa şi denumirea oficială a ţării, al cărei cetăţean este, sau în cazul apatrizilor – ţara în care are domiciliul, iar în lipsa acesteia – ţara în care are o întreprindere industrială sau comercială. Pentru persoanele juridice trebuie menţionată denumirea oficială şi, eventual, abrevierea folosită în mod curent, de asemenea adresa şi denumirea oficială a ţării de origine. Pot fi menţionate şi numerele de telefon şi fax sau orice alt posibil mijloc de comunicare, cum ar fi adresa de poştă electronică. În cazul mai multor solicitanţi, aceste date se indică pentru fiecare dintre ei;
    b) dacă solicitantul a desemnat un reprezentant, se indică numele şi adresa poştală ale acestuia. Pentru mandatarii autorizaţi se indică şi numărul de înregistrare la AGEPI. Pot fi menţionate şi numerele de telefon şi fax sau orice alt mijloc de comunicare posibil, cum ar fi adresa de poştă electronică;
    c) solicitantul indică adresa de corespondenţă. În lipsa acesteia, se consideră drept adresă de corespondenţă adresa solicitantului sau a reprezentantului, după caz. În cazul în care sînt mai mulţi solicitanţi şi nu este desemnat reprezentantul, AGEPI va coresponda cu primul solicitant înscris în cerere;
    d) dacă este cazul, solicitantul revendică prioritatea unei cereri anterioare în temeiul art. 39 din Lege, indicînd data şi numărul cererii anterioare şi ţara în care sau pentru care a fost depusă.
    Solicitantul care doreşte să folosească dreptul de prioritate de expoziţie revendică prioritatea de expoziţie în temeiul art. 40 alin. (5) din Lege, indicînd denumirea şi locul expoziţiei şi data primei prezentări a invenţiei.
    În cazul în care prioritatea se revendică în baza cîtorva cereri depuse anterior sau a cîtorva expoziţii, se indică datele corespunzătoare pentru fiecare cerere anterioară sau expoziţie în parte;
    e) dacă este cazul, solicitantul indică datele referitoare la cererea din care este divizată;
    f) cererea va conţine semnătura solicitantului, indicîndu-se clar numele şi prenumele, precum şi data semnării.
    Dacă solicitantul este persoană juridică, cererea se semnează de conducătorul acesteia, indicîndu-se funcţia, numele şi prenumele, data semnării.
    Dacă sînt mai mulţi solicitanţi, cererea va fi semnată de toţi solicitanţii.
    Dacă este depusă prin reprezentant, cererea poate fi semnată de reprezentant.  
  
  În cazul prezentării unor date pe file suplimentare, fiecare filă va fi semnată în acelaşi mod;
    [Pct.46 lit.f) modificată prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    i) pe cerere nu se admit ştersături, corectări, cuvinte scrise adăugător sau rînduri intercalate. În cazul existenţei acestora, locurile modi­ficate se semnează conform lit. f) din prezentul punct.
    j) desemnarea inventatorilor se efectuează pe răspunderea solicitantului.
    [Pct.46 lit.j) introdusă prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
   
47. Dacă cererea nu este semnată, un exemplar al formularului cererii va fi returnat de AGEPI solicitantului sau reprezentantului pentru ca acesta, în termen de 2 luni, să îl restituie semnat, în caz contrar cererea se consideră retrasă.
Secţiunea a 7-a. Dezvăluirea invenţiei
    48. Invenţia se consideră că îndeplineşte prevederile art. 36 alin. (1) din Lege dacă ea este expusă suficient de complet, clar şi corect din punct de vedere tehnico-ştiinţific, astfel încît să permită unui specialist în domeniu, pe baza informaţiei pe care o conţine cererea la data de depozit, să realizeze şi să utilizeze invenţia, aşa cum ea a fost revendicată, fără nici o activitate inventivă suplimentară. Solicitantul trebuie să specifice cel mai indicat mod de executare a invenţiei cunoscut de inventator la data depozitului, iar în cazul în care este invocată o prioritate – la data priorităţii.
    49. Dacă invenţia se referă la un material biologic reproductibil, ca­re nu poate fi dezvăluit în cerere astfel încît invenţia să poată fi reprodusă de către o persoană de spe­­­cialitate în domeniu sau dacă acest material nu este accesibil publicului, cererea trebuie să fie com­ple­­tată cu un act prin care să se confirme depunerea unui asemenea material la Colecţia Naţională de Micro­­organisme Nepatogene, al cărui regulament este aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.56 din 26 ianuarie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.22-25, art.184) sau într-o instituţie de depozit care are statut de depozit inter­na­ţional.
    50. Accesul la materialul biologic depozitat se asigură prin remiterea unui eşantion:
    1) pînă la publicarea cererii de brevet:
    a) la cererea AGEPI, dacă acest eşantion este necesar pentru procedura de brevetare sau dacă cererea de brevet este în curs de litigiu în faţa AGEPI;
    b) solicitantului, la cererea sa;
    c) oricărei autorităţi sau oricărei persoane fizice sau juridice autorizate de solicitant;
    d) oricărei persoane care are dreptul de a inspecta dosarul conform art. 96 alin. (2) din Lege;
    2) între publicarea cererii şi acordarea brevetului – oricărei persoane care solicită eşantionul sau, la cererea solicitantului – numai unui expert independent;
    3) după acordarea brevetului, chiar şi în cazul revocării sau anulării acestuia, oricui solicită eşantionul.
    51. Eşantionul se remite numai dacă persoana care îl solicită se angajează ca în perioada de existenţă a unei cereri sau a unui brevet valabil:
    a) să nu pună la dispoziţia terţilor eşantionul sau orice material derivat din acesta;
    b) să nu folosească eşantionul sau orice material derivat din acesta decît în scopuri experimentale, cu excepţia situaţiei în care solicitantul sau titularul brevetului renunţă la acest angajament în mod expres.
   
52. La cererea solicitantului, în cazul în care cererea este respinsă sau retrasă, accesul la materialul depozitat poate fi limitat la un expert independent pentru o perioadă de 20 de ani de la data de depozit a cererii de brevet. În acest caz, se aplică prevederile pct. 51 din prezentul Regulament.
    53. Cererile solicitantului la care se face referire în pct. 50 alin. 1) lit. b) şi pct. 52 din prezentul Regulament pot fi depuse numai pînă la data încheierii pregătirilor tehnice pentru publicarea cererii de brevet.
    54. Dacă materialul biologic depozitat nu mai este disponibil la autoritatea de depozit recunoscută, este necesară efectuarea unui nou depozit al materialului în condiţiile stabilite de art. 4 al Tratatului de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului microorganismelor în scopul asigurării protecţiei prin brevete, la care Republica Moldova a aderat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.229 din 30 decembrie 1993. Actul prin care se confirmă noul depozit al materialului biologic trebuie să fie prezentat la AGEPI în termen de 4 luni de la data noului depozit. Fiecare depozit nou trebuie să fie însoţit de o declaraţie semnată de depozitar, prin care se certifică faptul că noul material biologic depozitat este acelaşi cu cel depozitat iniţial.
Secţiunea a 8-a. Titlul invenţiei
    55. Titlul invenţiei trebuie să conţină o formulare clară, concisă şi exactă a obiectului invenţiei, să caracterizeze destinaţia ei şi să coincidă cu esenţa invenţiei. Titlul poate să nu coincidă întocmai cu termenul generic din revendicări. Termeni ca „procedeu”, „dispozitiv”, „aparat” etc. nu pot fi utilizaţi izolat, fără a indica destinaţia concretă sau alte caracteristici esenţiale ale obiectului revendicat. Titlul trebuie să fie informativ pentru documentările ulterioare, cu utilizarea cuvintelor-cheie.
    56. Titlul invenţiei se expune la singular. Excepţie fac:
    a) titlurile formate din termeni care nu au singular (pantaloni,  ochelari etc.);
    b) titlurile care se referă la compuşi chimici, ce fac parte din structura generală a unei formule.
    57. Se exclude folosirea în titlul invenţiei a cuvîn­tului  „brevet”, numelor de persoane, inclusiv a numelui inventatorului (cu excepţia numelor cu semnificaţie terminologică acceptată), denumirilor derivate din nume de persoane, denumirilor fanteziste, mărcilor, denumirilor de origine a produselor sau denumirilor comerciale, marcărilor tehnologice, prescurtărilor şi termenilor sau abrevierilor ca „etc.”, care nu contribuie la identificarea invenţiei.
    58. În titlul invenţiei care se referă la un compus individual se include denumirea lui conform uneia dintre nomenclaturile chimice (de preferinţă nomenclatura internaţională IUPAC), la fel poate fi inclusă şi referirea la denumirea lui concretă, iar pentru compuşii biologic activi – genul de activitate biologică.
    59. Titlul invenţiei care se referă la un procedeu de obţinere a unui produs, acesta fiind un ames­­tec cu componenţa neidentificată, include indicarea destinaţiei sau a particularităţilor biologic active ale acestui produs.
    60. Titlul invenţiei care se referă la tulpina microorganismului sau a culturii celulare de  plante şi ani­male include denumirea latină a genului şi speciei biologice a obiectului, dacă este cazul, numele autorului (lor) speciei şi indicarea destinaţiei tulpinii.
    61. Titlul unui grup de invenţii care se referă la obiecte, din care unul este destinat pentru obţinerea (producerea), realizarea sau aplicarea altuia, conţine titlul complet al uneia dintre invenţii şi titlul prescurtat al celeilalte.
    62. Titlul unui grup de invenţii care se referă la obiecte, din care unul este destinat pentru aplicare în altul, conţine titlurile complete ale invenţiilor care fac parte din grup.
    63. Titlul invenției care se referă la aplicarea unui produs sau procedeu va conține indicarea destinației potrivit căreia se aplică produsul sau procedeul conform invenției.
    [Pct.63 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
   
64. În cazul în care titlul nu corespunde cerinţelor stabilite în pct. 55-63 din prezentul Regulament  sau nu respectă ordinea obiectelor revendicate, sau este prea lung, el va fi modificat din oficiu, ceea ce se notifică solicitantului.
Secţiunea a 9-a. Descrierea invenţiei
    65. Descrierea începe cu specificarea indicelui de clasificare din ediţia în vigoare a Clasificării Internaţionale de Brevete conform Aranjamentului de la Strasbourg privind clasificarea internaţională de brevete din 24 martie 1971 (în continuare – CIB) la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1248-XIII din 10 iulie 1997 (Monitorul Oficial al Republcii Moldova, 1997, nr.49-50, art.435) la care se referă invenţia solicitată şi a titlului invenţiei, aşa cum a fost indicat în cererea de brevet.
    66. Descrierea trebuie să conţină, în mod succesiv, următoarele:
    a) titlul invenţiei aşa cum a fost indicat în formularul cererii de brevet de invenţie;
    b) domeniul de aplicare a invenţiei;
    c) stadiul tehnicii;
    d) prezentarea problemei tehnice pe care o rezolvă invenţia;
    e) expunerea invenţiei;
    f) prezentarea avantajelor (rezultatului tehnic) invenţiei în raport cu stadiul tehnicii;
    g) prezentarea, pe scurt, a desenelor explicative, dacă acestea există;
    h) prezentarea cel puţin a unui exemplu de realizare a invenţiei;
    i) lista surselor de informaţie citate.
    67. Dacă obiectul invenţiei este o secvenţă de nucleotide şi/sau aminoacizi, se consideră că in­venţia este dezvăluită numai în cazul în care în descriere se indică succesiunea nucleotidelor şi/sau a aminoacizilor din secvenţă şi aplicabilitatea industrială a acestora. Orice listă a succesiunii nucleotidelor şi/sau a aminoacizilor (în continuare – lista succesiunii) trebuie să fie prezentată în formatul corespunzător normelor internaţionale.
    68.  În cazul în care obiectul invenţiei este o instalaţie sau un dispozitiv, la descriere se anexează desenele explicative necesare pentru a înţelege invenţia.
    69. Dacă fără desene explicative descrierea invenţiei nu dezvăluie, în mod expres, suficient de clar şi complet această invenţie, AGEPI solicită prezentarea desenelor necesare în termen de 3 luni de la data expedierii notificării.
    70. Nu se admite înlocuirea unei părţi de descriere prin referirea la sursa care conţine datele necesare (sursa de literatură, descrierea invenţiei din cererea anterioară, descrierea invenţiei din titlul de protecţie etc.).
    71. Descrierea invenţiei conţine o desfăşurare a titlu­lui cu delimitarea domeniilor concrete în care este posibilă aplicarea invenţiei. Dacă sînt mai multe domenii, se indică cele preferenţiale. Nu se vor expune elementele concrete ale invenţiei pentru care se solicită pro­tecţia.
Secţiunea a 10-a. Stadiul tehnicii
    72. Soluţiile anterioare apropiate de in­venţia pentru care se solicită eliberarea brevetului, cunoscute de inventator sau solicitant, care au aceeaşi destinaţie, cu indicarea pentru fiecare dintre soluţiile menţionate a lipsurilor sau dezavantajelor pe ca­re le au şi pe care le elimină soluţia pentru care se solicită acordarea brevetului se prezintă pe rînd, în mod succint.
    [Pct.72 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
   
73. Fiecare soluţie apropiată este prezentată prin elementele sale esenţiale cu indicarea celor similare cu elementele esenţiale ale invenţiei solicitate, indicarea cauzelor care nu permit obţinerea rezultatului decla­rat, precum şi a datelor bibliografice ale sursei de informaţie în care ea este dezvăluită. În cazul în care stadiul tehnicii cuprinde şi cunoştinţe tradiţionale, acestea vor fi indicate explicit, inclusiv sursele acestora, dacă sînt cunoscute solicitantului. Dacă sînt prezentate mai multe soluţii apropiate, soluţia cea mai apropiată se descrie în ultimul rînd.
    74. Referirea la sursa de informaţie în care sînt prezentate datele privind soluţiile apropiate, inclusiv cea mai apropiată, se face imediat după descrierea acestora printr-un număr luat între paranteze conform listei surselor de informaţie, anexate la descrierea invenţiei.
    75. Dacă invenţia se referă la aplicarea unui produs sau procedeu conform destinaţiei indicate, atunci soluţiile apropiate se referă la produsele sau procedeele cu aceeaşi destinaţie.
    76. Dacă cererea se referă la un grup de invenţii, datele privind soluţiile apropiate se prezintă separat pentru fiecare invenţie din grup.
Secţiunea a 11-a. Problema tehnică şi expunerea invenţiei
    77. Problema tehnică se expune prin formularea clară a obiectivului prin a cărui soluţionare se obţine un avantaj sau un succes în domeniul de aplicare a invenţiei. Problema tehnică de rezolvat reprezintă obiectivul propus de solicitant pentru a modifica sau a adapta soluţia cea mai apropiată din stadiul tehnicii (analogul proxim) în scopul obţinerii avantajelor pe care invenţia le are faţă de analogul proxim.
    78. Invenţia se prezintă, aşa cum ea este revendicată, astfel încît soluţia propusă de rezolvare a problemei să poată fi înţeleasă de un specialist în domeniu. Soluţia tehnică se va prezenta exprimată prin ansamblul de elemente necesare pentru rezolvarea problemei tehnice. Soluţia propusă de rezolvare a problemei, care constituie obiectul invenţiei, se va expune în mod succint, într-o frază sau, în caz de necesitate, în cîteva fraze, enumerînd toate elementele noi, fără a intra în detalii de realizare. Soluţia trebuie prezentată prin expunerea elementelor soluţiei, astfel încît să corespundă revendicărilor la care se referă această soluţie.
    79. Dacă obiectul invenţiei este o tulpină de microorganisme, descrierea trebuie să conţină caracteristicile ei morfologice, taxonomice şi biochimice şi cel puţin procedeul de obţinere a ei în baza microorganismului cunoscut sau trebuie să fie indicată denumirea autorităţii la care microorganismul a fost depozitat şi numărul care i-a fost atribuit de către autoritatea de depozitare.
    80. Descrierea invenţiei care are ca obiect aplicarea produsului sau procedeului cunoscut an­te­rior va conţine caracterizarea obiectului cunoscut şi referirea la sursa de informaţie în care el este prezentat, datele despre destinaţia cunoscută, destinaţia nouă şi particularităţile relevante care determină susceptibilitatea aplicării conform destinaţiei noi.
    81. Expunerea invenţiei va fi însoţită de prezentarea avantajelor invenţiei în raport cu stadiul tehnicii.
    [Pct.81 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
  
  82. În cazul unui grup de invenţii, fiecare obiect al invenţiei va fi prezentat separat în cîte o frază, elementele de noutate ale fiecărui obiect al invenţiei fiind expuse astfel încît să rezulte conceptul inventiv unic al invenţiei. Prezentarea soluţiilor tehnice, inclusiv a avantajelor (rezultatului), se va face separat pentru fiecare invenţie din grup.
Secţiunea a 12-a. Desenele explicative
    83. În cazul în care sînt prezentate alte materiale explicative ale invenţiei (grafice, fotografii etc.), se va face expunerea lor succintă. AGEPI poate solicita, pe lîngă documentele cererii de brevet menţionate în pct. 32-34 din prezentul Regulament, lista de secvenţe pe un suport de date electronic, însoţită de o declaraţie care să confirme că informaţia de pe acest suport este identică cu lista de secvenţe din cadrul cererii.
Secţiunea a 13-a. Exemplu(e) de realizare a invenţiei
    84. Exemplul(ele) de realizarea a invenţiei include(includ) modul de realizare şi de utilizare sau de funcţionare a invenţiei. se va indica explicit modul în care invenţia îndeplineşte condiţia de aplicabilitate industrială, dacă aceasta nu rezultă în mod evident din prezentarea invenţiei sau din natura invenţiei. prezentarea va fi susţinută de exemple concrete de realizare a invenţiei revendicate, a modului de executare descris în stare statică şi de folosire sau de funcţionare a acestui obiect descris în stare dinamică, într-un mod su­fi­cient de clar, complet şi corect, cu trimitere la desene, dacă acestea există, astfel încît un specialist în domeniu să poată realiza invenţia. Fiecare semn de referinţă va reprezenta acelaşi element, chiar dacă acesta apare în mai multe figuri, astfel încît să posede o singură semnificaţie. Se va indica modul cel mai bun de realizare a invenţiei cu­noscut de solicitant la data depozitului sau, în cazul în care este invocată prioritatea, la data de pri­o­ritate a cererii.
    85. Se va evita prezentarea unui număr exagerat de exemple de realizare care nu sînt strict necesare pentru definirea invenţiei. Exemplele, variantele sau cazurile particulare trebuie să fie într-un număr suficient care să asigure:
    a) ilustrarea tuturor elementelor noi ale invenţiei;
  
  b) înţelegerea în detaliu a soluţiei noi (soluţiilor noi în cazul unui grup unitar de invenţii);
    c) demonstrarea faptului că soluţia/soluţiile noi sînt realizabile şi reproductibile.
    În cazul unui grup de invenţii, se va prezenta cel puţin cîte un exemplu de realizare pentru fiecare obiect din grup, în ordinea prezentării revendicărilor.
    86. Posibilitatea de realizare a invenţiei a cărei soluţie este caracterizată prin elemente ce re­prezintă noţiuni generale, în special, la nivel de generalizare funcţională, se confirmă prin descrierea mijlocului concret de realizare a elementului exprimat printr-o noţiune generală sau prin indicarea mijlocului sau procedeului de obţinere a lui în sine cunoscut. Pentru fiecare element, ex­primat în revendicări în formă generalizată, se va prezenta cel puţin cîte un exemplu de realizare a elementului într-o formă concretă de executare a acestuia.
    87. Descrierea exemplului de realizare care are ca obiect un procedeu/metodă va conţine succesiunea logică a acţiunilor (procedeelor, operaţiilor) asupra obiectelor materiale caracterizate prin faze (etape), precum şi condiţiile executării acţiunilor, regimurile concrete (temperatura, presiunea etc.), dispozitivele, substanţele şi tulpinile utilizate, dacă este cazul. În descrierea procedeului care se caracterizează prin utilizarea mijloacelor cunoscute (dispozitive, substanţe, tulpini) se vor indica aceste mijloace şi se va confirma notorietatea pînă la data priorităţii prin referirea la o sursă de informaţie.
    În caz de utilizare a mijloacelor necunoscute, se va face caracterizarea lor şi se va anexa repre­zentarea grafică, dacă este cazul, iar în cazul substanţelor noi, se va prezenta procedeul de obţinere a lor.
    88. Pentru invenţia care are ca obiect un compus individual nou, cu structură identificată, se vor pre­zenta formula de structură demonstrată prin metode cunoscute, constantele fizico-chimice şi se va de­s­crie procedeul prin care compusul nou a fost obţinut pentru prima dată. Se vor prezenta, de asemenea, dovezile folosirii acestui compus conform unei destinaţii speciale; pentru compusul biologic activ se vor pre­zenta indicii caracteristicilor cantitative de activitate şi toxicitate, iar în caz de necesitate, ai selectivităţii acţiunii şi alţi indici.
    89. Dacă invenţia se referă la un compus intermediar, se va prezenta şi posibilitatea transformării lui într-un produs final cunoscut sau posibilitatea obţinerii din el a unui produs final nou cu destinaţie con­cretă sau cu  proprietăţi biologic active.
    90. Posibilitatea de realizare a invenţiei, care are ca obiect o tulpină de microorganism, cultură celulară de plante şi animale sau procedeele în care ea se foloseşte, se va confirma prin indicaţiile re­fe­ritoare la faptul cum şi cînd poate fi obţinută tulpina corespunzătoare.
    91. Posibilitatea obţinerii tulpinii poate fi confirmată prin descrierea procedeului de obţinere a ei sau prin prezentarea actului de depozitare, perfectat în modul stabilit; în acest caz, data depozitării va preceda data priorităţii invenţiei.
    92. Pentru invenţia care are ca obiect o metodă de tratament, diagnostic sau profilaxie a bo­lilor umane şi animale se vor prezenta agenţii terapeutici utilizaţi (preparate medicamentoase, factori fizici, dispozitive şi utilaj), caracteristicile lor cantitative (doze, lungime de undă, frecvenţă etc.), modul de administrare şi aplicare, consecutivitatea operaţiunilor, precum şi acţiunea acestor factori asupra etiopatogenezei bolii, iar în cazul în care astfel de date lipsesc – se vor prezenta datele certe care confirmă utilitatea metodei de tratament, diagnostic sau profilaxie a bolii indicate.
Secţiunea a 14-a. Lista surselor de informaţie citate
    93. Datele bibliografice ale surselor de informaţie citate se indică în documentele cererii astfel încît să permită regăsirea sursei de informaţie. Datele de identificare ale surselor de informaţie privind soluţiile citate se prezintă în  modul următor:
    a) codul ţării în care a fost acordat brevetul, numărul brevetului, codul tipului de document şi data publicării acestuia;
    b) numele autorului, titlul articolului, titlul revistei, manualului, tratatului etc., denumirea editurii, anul editării, numărul ediţiei şi paginile publicaţiei care conţine informaţia relevantă;
    c) denumirea publicaţiei on-line, data expunerii informaţiei sau data ultimei vizitări a saitului respectiv şi adresa electronică la care informaţia poate fi accesată.
Secţiunea a 15-a. Revendicările
    94. Revendicările trebuie să definească obiectul pentru care se solicită protecţia prin noţiuni utilizate în descrierea invenţiei şi să indice ansamblul necesar şi suficient de elemente esenţiale ale invenţiei pentru soluţionarea problemei tehnice.
    95. Revendicările (fiecare în parte) se expun într-o singură frază gramaticală. Elementele esenţiale ale invenţiei se expun în revendicări astfel încît să asigure posibilitatea identificării lor, adică înţelegerea adecvată de către persoana de specialitate în domeniu, în baza stadiului tehnicii, a conţinutului esenţial al noţiunilor prin care aceste elemente sînt caracterizate. Elementele esenţiale din revendicări trebuie să aibă aceeaşi denumire şi aceleaşi semne de referinţă din descriere şi desene.
    96. Caracterizarea elementului în revendicări nu poate fi înlocuită prin referirea la descriere sau la desene, cu excepţia cazurilor cînd aceasta este absolut necesar, în special atunci cînd se indică lista de secvenţe de nucleotide şi/sau aminoacizi. Revendicările pot conţine formule chimice sau matematice, alte reprezentări grafice, tabele, care sînt esenţiale pentru definirea obiectului invenţiei revendicate.
    97. Nu este admisă includerea în revendicări a numelor de persoane, inclusiv a numelui inventatorului, denumirilor derivate din nume de persoane, denumirilor fanteziste, mărcilor, denumirilor de origine a produselor sau denumirilor comerciale, prescurtărilor şi termenilor ca „etc.”, care nu contribuie la identificarea invenţiei.
    98. În cazul în care sînt dezvăluite cîteva forme posibile de realizare a elementului, acestea asigurînd în ansamblu cu alte elemente esenţiale obţinerea aceluiaşi rezultat, este raţională expunerea elementului în revendicare printr-o noţiune care să cuprindă formele dezvăluite de realizare. Dacă o asemenea noţiune lipseşte sau ea cuprinde şi forme de realizare a elementului care nu asigură obţinerea rezultatului indicat, ceea ce face generalizarea nejustificată, elementul poate fi expus prin noţiuni alternative care să caracterizeze diverse forme de realizare a elementului.
    99.  În funcţie de opţiunea solicitantului, revendicările pot consta:
    a) fie din două părţi (revendicare bipartită), prima parte (preambul) conţinînd elementele invenţiei care sînt  necesare pentru definirea obiectului invenţiei şi care în combinaţie fac parte din stadiul anterior, precum şi noţiunea generică ce reflectă destinaţia invenţiei, iar partea a doua – partea caracteristică, fiind introdusă prin expresia „caracterizat(ă) prin aceea că” şi conţinînd elementele noi care, în combinaţie cu elementele enunţate în prima parte, definesc invenţia;
    b) fie dintr-o singură parte (revendicare monopartită), fără separarea preambulului de partea caracteristică.
    100. În cazul în care cererea conţine şi desene explicative, iar înţelegerea revendicării respective este facilitată de referirea la aceste desene, elementele menţionate în revendicare, atît cele din pre­ambul, cît şi cele din partea caracteristică, vor fi însoţite de semnele de referinţă respective, plasate între paranteze.
    101. În preambul nu se admite indicarea elementelor din mai multe soluţii apropiate, adică nu se admite prezentarea celei mai apropiate soluţii formate din elemente aparţinînd diferitor soluţii apropiate.
    102. Revendicările referitoare la o invenţie conţin o revendicare independentă care poate fi însoţită de una sau mai multe revendicări dependente, în funcţie de natura invenţiei. Revendicarea dependentă va conţine toate elementele esenţiale din revendicarea independentă căreia i se subordonează şi, după caz, se referă la:
    a) dezvoltarea şi/sau precizarea ansamblului elementelor ei esenţiale, enunţate deja în revendicarea independentă;
    b) exemple particulare de realizare a invenţiei;
 
   c) elemente suplimentare sau opţionale, neesenţiale pentru definirea obiectului revendicat.
    103. Dacă sînt formulate mai multe revendicări, ele se numerotează cu cifre arabe în ordinea prezentării. Numărul de revendicări trebuie să fie rezonabil, luînd în considerare natura invenţiei pentru care este cerută protecţia.
    104. Nu se admite expunerea revendicării dependente astfel încît să se înlocuiască sau să se excludă elementele acelei revendicări, căreia îi este subordonată.
    Dacă revendicarea dependentă este formulată astfel încît are loc înlocuirea sau excluderea elementelor revendicării independente, nu se va considera că această revendicare dependentă împreună cu revendicarea independentă, în a cărei subordine este, caracterizează aceeaşi invenţie.
    Preambulul revendicării dependente conţine titlul invenţiei care este, de regulă, prescurtat în comparaţie cu cel din revendicarea independentă şi referirea la revendicarea independentă şi/sau revendicarea(le) dependentă(e), la care ea se referă.
    105. Subordonarea revendicărilor dependente celei independente poate fi directă sau indirectă, adi­că peste una sau mai multe revendicări dependente. De asemenea, revendicarea dependentă poate fi subordonată unei sau mai multor revendicări independente.
    106. Subordonarea directă a unei revendicări dependente se foloseşte atunci cînd, pentru de­finirea invenţiei într-un caz special de realizare sau de aplicare a ei, deopotrivă cu elementele acestei re­ven­­­dicări, sînt necesare numai elementele indicate în revendicarea independentă. Dacă pentru definirea menţionată sînt necesare şi elementele uneia sau ale mai multor revendicări dependente, se foloseşte subordonarea indirectă a revendicărilor dependente celei inde­pendente.
    107.  Revendicarea independentă trebuie să se refere la o singură invenţie şi să precizeze în mod clar toate elementele esenţiale necesare pentru definirea invenţiei. La redactarea revendicării independente se utilizează cuvintele ”conține”, ”constă din”, „este constituit din”, în cazul în care produsul sau procedeul nu conține alte elemente adiționale. În cazul utilizării în revendicare a cuvintelor „include”, „cuprinde”, produsul sau procedeul poate conține elemente adiționale, suplimentar celor indicate în revendicare. Revendicarea independentă nu se referă la o singură invenţie dacă ansamblul de elemente pe care le conţine include:
    [Pct.107 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
  
  a) elementele expuse ca alternativă care nu asigură realizarea aceluiaşi rezultat sau alternativa nu se referă la elemente separate, dar la un grup de elemente independente funcţional (ansamblu sau element de dispozitiv, operaţii de procedeu, substanţă, material, dispozitiv utilizat în procedeu, ingredient al compoziţiei etc.), inclusiv cînd alegerea alternativei pentru vreunul din aceste elemente depinde de alegerea făcută  pentru un alt (alte) element(e);
    b) expunerea elementului astfel încît se admite atît existenţa, cît şi lipsa lui din ansamblu (în special, cînd se folosesc expresii de tipul „poate conţine un element  de dispozitiv”, „o operaţie de procedeu”) sau prezentarea conţinutului cantitativ al unuia dintre ingredientele substanţei într-un interval de valori cu limita de jos egală cu zero (cu excepţia ingredientelor facultative care nu influenţează asupra obţinerii rezultatului declarat);
    c) definiţia invenţiilor referitoare la diferite obiecte sau la ansamblul de mijloace, fiecare din ele avînd destinaţie proprie, care poate fi realizată fără ansamblul indicat de mijloace cu destinaţie generală.
    108. Revendicările referitoare la un grup de invenţii conţin cîteva revendicări independente, fiecare din ele definind o invenţie din grup. În acest caz, fiecare invenţie din grup poate fi definită prin utilizarea revendicărilor dependente legate de revendicarea independentă corespunzătoare. La expunerea revendicărilor referitoare la un grup de invenţii se vor respecta următoarele reguli:
    a) revendicările dependente se vor grupa împreună cu revendicarea independentă pe care o în­so­ţesc;
    b) dacă drept criteriu de unire a invenţiilor în grup a servit destinaţia unuia dintre obiectele invenţiei pentru realizarea, obţinerea sau aplicarea altuia (în altul), în prima revendicare independentă este definit acel obiect pentru care este destinată cealaltă invenţie;
    c) în revendicările independente care definesc o invenţie din grup se admit referiri la alte revendicări (în cazul în care ele permit a expune revendicarea independentă fără repetarea conţinutului altei revendicări).
    109. În cerere pot fi incluse mai multe revendicări independente referitoare la diferite obiecte, de exemplu:
    a) o revendicare pentru un dispozitiv, o substanţă sau o tulpină a microorganismului şi o revendicare re­feritoare la procedeul de obţinere a dispozitivului, substanţei sau tulpinii în cauză;
    b) o revendicare pentru un procedeu şi o revendicare pentru dispozitivul destinat aplicării procedeului în cauză;
    c) o revendicare pentru un dispozitiv sau o substanţă, o revendicare referitoare la procedeul de obţinere a dispozitivului sau a substanţei în cauză şi o revendicare pentru dispozitivul destinat aplicării procedeului în cauză.
    110. În cazul unui grup de invenţii cererea poate conţine două sau mai multe revendicări inde­pen­dente de aceeaşi categorie (de exemplu: dispozitiv, procedeu, substanţă, tulpină a microorga­nismului sau aplicarea lor) care nu pot fi cuprinse într-o singură revendicare comună.
    111. Dispozitivele vor fi definite tehnic prin elementele constitutive, legătura constructivă dintre acestea, relaţiile constructive şi funcţionale dintre elementele constitutive care formează un ansamblu tehnic unitar.
    112. În revendicare dispozitivul se caracterizează în stare statică. Se admite indicarea în re­­ven­di­care a executării elementului ca fiind în dinamică, cu posibilitatea îndeplinirii unei anumite funcţii (de exemplu, cu posibilitatea frînării, cu posibilitatea fixării etc.).
    113. Invenţiile care au ca obiect procedee sau metode vor fi definite ca succesiuni logice de ope­­raţii caracterizate prin etape (faze), ordinea lor de desfăşurare, condiţiile iniţiale, condiţiile tehnice de desfăşurare, mijloacele tehnice utilizate, produsele sau rezultatele finale. verbele necesare pentru caracterizarea acţiunilor (procedeului, operaţiei) ca elemente ale procedeului se folosesc la modul indicativ, prezent, forma reflexivă, numărul singular, persoana a treia (de exemplu: se încălzeşte, se ia, se montează etc.). Pentru procedeul care include cîteva etape se admite marcarea acestor etape prin li­te­re sau cifre.
    114. Pentru compusul care se referă la produse ale ingineriei genice se includ în revendicări succesiunea de nucleotide (în cazul fragmentelor de acizi nucleici) şi descrierea hărţii fizice (în cazul acizilor nucleici recombinanţi şi vectorilor), precum şi caracteristicile fizico-chimice şi alte caracteristici necesare pentru deosebirea de alţi compuşi.
    115. Dacă în calitate de element al invenţiei este indicată o substanţă complexă cunoscută, se ad­mite folosirea denumirii ei speciale, cu indicarea obligatorie a funcţiei şi/sau proprietăţilor acestei sub­­stanţe şi bazei ei. În acest caz, în descrierea invenţiei trebuie prezentată componenţa completă şi, da­­că este necesar, procedeul de obţinere a acestei substanţe sau referinţa bibliografică respectivă.
    116. În revendicările care caracterizează un compus chimic individual de orice provenienţă se include denumirea sau marcarea compusului. Pentru compusul cu structură identificată se include în revendicări formula lui structurală.
    117. În revendicările care caracterizează o compoziţie se includ ingredientele ei şi, în mod nor­mal, elementele care se referă la componenţa cantitativă a ingredientelor, care se exprimă, de regulă, în două valori pentru caracterizarea limitei mi­nime şi celei maxime a componenţei.
    118. Pentru compoziţiile a căror destinaţie se determină numai printr-un agent activ nou, iar ce­lelalte componente sînt purtători neutri din cercul celor aplicaţi tradiţional în compoziţiile cu această des­­­tinaţie, se admite indicarea în revendicări numai a acestui agent activ şi a componenţei lui cantitative în  compoziţie, inclusiv în formă de „cantitate eficientă”.
    119. Este admisă caracterizarea unei asemenea compoziţii prin indicarea în ea, în afară de agentul activ, a altor componente convenţionale (purtători neutri) prin noţiunea generalizatoare „adaos speci­al”. În acest caz, se va indica raportul cantitativ al agentului activ şi adaosului special.
    120. În revendicările care caracterizează tulpina microorganismului, culturii celulare de plante şi animale se includ: denumirea latină a genului şi speciei microorganismului, plantei sau animalului la ca­re se referă tulpina; destinaţia tulpinii; abrevierea colecţiei oficiale de depozitare; numărul de înre­gis­tra­re al obiectului depozitat în colecţie.
    121. În cazurile în care obiect al invenţiei este aplicarea produsului sau procedeului, se foloseşte revendicarea cu următoarea structură: „Aplicare (se indică denumirea sau caracteristica produsului, pro­cedeului) în calitate de (se indică destinaţia produsului, procedeului)”.
    122. Pentru produsul aplicat pentru prima dată în calitate de medicament se foloseşte revendicarea cu următoarea structură:
    a) “Produsul X (se indică denumirea produsului) pentru utilizare în calitate de (se indică destinaţia terapeutică a acestuia)” sau
    b) “Produsul X (se  indică denumirea produsului) pentru utilizare în tratamentul afecţiunii Y (se indică denumirea afecţiunii)”.
    123. Pentru produsul deja cunoscut în calitate de medicament, aplicat conform unei noi destinaţii, cu un nou efect terapeutic, se poate folosi revendicarea cu următoarea structură:
    a) “Utilizare a produsului X (se indică denumirea produsului) pentru tratamentul afecţiunii Y (se indică denumirea afecţiunii)” sau
    b) “Utilizare a produsului X (se indică denumirea produsului) în calitate de (se indică destinaţia nouă)”, sau
    c) “Utilizare a produsului X (se indică denumirea produsului) pentru fabricarea unui medicament pentru tratamentul afecţiunii Y (se indică denumirea afecţiunii)”.
    124. Dacă un obiect sau un element nu poate fi caracterizat într-un mod ce ar permite identificarea sa, de exemplu, cu o structură sau o componenţă neidentificată, se admite caracterizarea acestuia prin caracteristici funcţionale, parametri (proprietăţi) sau procedeul de obţinere (fabricare), care asigură identificarea de către un specialist din domeniu.
Secţiunea a 16-a. Desenele şi alte materiale
    125. Desenele sînt necesare în măsura în care contribuie la înţelegerea invenţiei şi a elementelor de noutate ale ei. Desenele trebuie să conţină semne de referinţă (cifre şi/sau litere) care să indice ele­mentele componente corespunzătoare prezentate în exemplul de realizare din descriere. Desenele şi alte materiale explicative pot fi prezentate în formă de: materiale grafice (desene propriu-zise, scheme, grafice, epúre, figuri, oscilograme etc.), fotografii, tabele, diagrame etc.
    126. materialele grafice se execută pe hîrtie format A4 sau în cazuri excepţionale A3, rezistentă, albă, netedă cu linii negre iradiabile şi cu haşurări clare, fără estompări şi colorare, asigurînd desenului contrastul necesar pentru copiere sau scanare. Scara şi claritatea materialelor grafice se aleg astfel încît la reproducerea lor cu micşorare liniară a dimensiunilor pînă la 2/3 să rămînă distincte toate detaliile.
    127. Pe filele conţinînd desene nu se indică titlul, solicitantul şi autorul invenţiei. Ele nu vor avea chenar sau alte linii care să delimiteze desenele. Marginile minime libere ale filelor trebuie să fie pe fie­care latură de 25 mm. Cifrele şi literele nu se plasează între paranteze, cercuri şi ghilimele. Înălţimea cifrelor şi literelor nu va fi mai mică de 3,2 mm. Desenele nu trebuie să conţină inscripţii, cu excepţia cuvintelor ca „apă”, „deschis”, „închis”, „secţiune A-A”.
    128. Pe o filă de desen se pot plasa cîteva figuri, ele fiind delimitate în mod expres una de cealaltă.
    129. Elementele reproducerilor grafice se marchează cu cifre arabe în conformitate cu descrierea invenţiei. Aceleaşi elemente, prezente în cîteva figuri, se marchează cu una şi aceeaşi cifră.
    130. Fiecare reproducere grafică se numerotează cu cifre arabe (fig. 1, fig. 2 etc.), indiferent de tipul acestei reproduceri (desen, schemă, grafic, figură etc.) şi de numerotarea filelor, în conformitate cu ordinea prezentării în textul descrierii. Dacă descrierea se ilustrează printr-o singură figură, aceasta nu se numerotează.
    131. Pentru marcarea detaliilor de formă, adîncitură, proeminenţă, orificiu etc. se folosesc li­te­re minuscule din alfabetul latin. Pentru unele marcări ale mărimilor trigonometrice pot fi aplicate litere din alfabetul grecesc. Pentru marcarea numărului de piese pot fi folosite cifre sau litere cu indiciu (prim, secund etc.), de exemplu: 2, 21, 22, a, a1, a2 etc.
    132. Secţiunile şi intersectările se marchează cu litere majuscule din alfabetul latin, de exemplu, A-A, B-B etc. În schemele electrice pot fi folosite atît cifre arabe, cît şi litere minuscule din alfabetul latin, separat sau împreună.
    133. Marcările poziţiilor se scot în afara conturului pieselor, se plasează, dacă este posibil, pe o linie orizontală sau verticală şi se unesc printr-o linie subţire ce se sfîrşeşte cu un punct pe piesele pe care ele le reprezintă.
Secţiunea a 17-a. Rezumatul
    134. Rezumatul serveşte pentru informare şi reprezintă o expunere succintă a conţinutului descrierii. El trebuie să conţină: titlul invenţiei; caracterizarea domeniului la care se referă invenţia şi/sau a domeniului de aplicare a ei, dacă acesta nu rezultă din titlu; caracterizarea invenţiei cu indicarea rezultatului obţinut. Invenţia se caracterizează în rezumat prin expunerea în formă liberă a revendicărilor. Dacă este cazul, în rezumat se include desenul sau formula chimică sau se indică numărul figurii din desene care trebuie să însoţească rezumatul la publicare.
    135. Desenul inclus în rezumat se prezintă pe o filă aparte, în acelaşi număr de exemplare ca şi textul rezumatului, inclusiv în cazul în care este identic cu una dintre figurile desenelor care ilustrează descrierea. Figura care însoţeşte rezumatul trebuie să fie cea mai reprezentativă figură a invenţiei şi trebuie să fie selectată dintre desenele care însoţesc cererea.
    136. Dacă rezumatul este însoţit de desen, în textul rezumatului se prezintă, între paranteze, semnele de referinţă care corespund elementelor existente în desen. Semnele de referinţă folosite în desen trebuie să fie identice cu cele din descrierea invenţiei. Nu se admit neconcordanţe între semnele de referinţă, chiar dacă în rezumat nu sînt indicate toate elementele existente pe desen.
    137. Rezumatul trebuie completat cu indicaţii referitoare la numărul de revendicări şi reproduceri grafice. Este admisă indicarea numărului de tabele.
    138. Rezumatul trebuie să conţină de preferinţă nu mai mult de 150 de cuvinte. Conţinutul definitiv al rezumatului este determinat de AGEPI.
Secţiunea a 18-a. Terminologia şi marcările convenţionale
    139. În materialele cererii se folosesc termeni şi abrevieri standard, iar în lipsa lor – termeni şi abrevieri consacrate în literatura ştiinţifică şi tehnică. Termenii trebuie să se regăsească în unul din dicţionarele limbii române (DEX, dicţionarul tehnic etc.), argoul tehnic nefiind admis. În cazul în care nu există termeni echivalenţi în limba de stat, pot fi utilizaţi termeni tehnici uzuali în altă limbă. Dacă se folosesc termeni şi marcări care nu au o aplicare largă în domeniul respectiv, semnificaţia lor se explică în text la prima folosire. Toate marcările convenţionale sau abrevierile se descifrează la prima lor folosire în descriere.
    140. În toate materialele cererii se respectă unitatea terminologiei, adică aceleaşi elemente se numesc la fel. Condiţia unităţii terminologice se referă de asemenea la unităţile de măsură fizice şi la mar­cările convenţionale folosite. Mărimile fizice se exprimă în unităţile de măsură stabilite conform lit. a) alin. (11) art. 4 al Legii metrologiei nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.13, art.124; republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15 aprilie 2008, pag.4).
    141. Cererea nu trebuie să conţină expresii, desene, fotografii şi alte materiale care contravin ordinii publice şi bunelor moravuri, declaraţii denigratoare cu privire la produse, metode sau procedee, valoarea cererilor sau brevetelor de invenţii ale altor persoane, precum şi elemente vădit fără nici o legătură cu obiectul invenţiei sau inutile. Dacă descrierea va conţine, totuşi, expresii inadmisibile, de natura celor indicate mai sus, AGEPI le va exclude ulterior din text în cadrul procedurii de examinare şi va notifica acest fapt solicitantului.
Secţiunea a 19-a. Modul de prezentare a documentelor
    142. Toate documentele cererii se tehnoredactează în format A4, la imprimantă de calculator sau maşină de scris, pe file de hîrtie albă, rezistentă, netedă, netransparentă şi necretată, astfel încît să fie posibilă păstrarea lor îndelungată şi reproducerea nemijlocită ori de cîte ori este necesar. Documentele se tipăresc cu caractere de culoare neagră. Textele descrierii, revendicărilor şi rezumatului se tipăresc la 1,5 rînduri, cu înălţimea literelor majuscule nu mai mică de 2,1 mm sau cu caractere de mărimea 12.
    143. Marginile filelor care conţin descrierea, revendicările şi rezumatul trebuie să fie următoarele, în mm:
    a) marginea de sus a primei file – 30;
    b) marginea de sus a următoarelor file – 20;
    c) marginea din stînga – 25;
    d) marginea din dreapta – 20;
    e) marginea de jos – 20.
    144. Fiecare filă se foloseşte numai pe o parte, plasînd rîndurile paralel cu marginea scurtă a filei. Fiecare document al cererii (descriere, revendicări, rezumat, desene) începe cu o filă nouă, iar fila a doua şi filele următoare se numerotează cu cifre arabe în ordine crescătoare, la mijlocul filei în partea de jos a acesteia. Simbolurile grafice, literele alfabetului grecesc, formulele matematice şi chimice pot fi înscrise cu cerneală, pix sau tuş de culoare neagră. Nu se admite înscrierea combinată a formulelor în formă dactilografiată sau imprimată.
    145. Cerinţele faţă de descriere, revendicări şi rezumat, precum şi cele prevăzute în pct. 142-144 din prezentul Regulament se aplică documentelor de substituire ale materialelor cererii.
    146. Materialele care se referă la alte documente decît cele menţionate în pct. 145 din prezentul Regulament trebuie să fie dactilografiate sau imprimate. Pe partea stîngă a foii trebuie să fie rezervată o margine de 25 mm.
    147. Toate documentele înaintate ulterior depunerii cererii trebuie să fie semnate. Dacă un document nu este semnat, AGEPI notifică acest fapt persoanei interesate şi o invită să remedieze iregularitatea în termen de 2 luni de la data expedierii notificării. Dacă documentul nu este semnat în acest termen, el este considerat nedepus.
    148. Documentele care se referă la mai multe cereri de brevet sau brevete trebuie să fie prezentate într-un număr respectiv de exemplare. Dacă documentele nu sînt prezentate în numărul necesar de exemplare, AGEPI notifică acest fapt solicitantului, oferindu-i un termen de 2 luni pentru prezentarea documentelor respective sau pentru solicitarea multiplicării acestora de către AGEPI, cu achitarea taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 „Cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.625) (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.774 din 13 august 1997).
    [Pct.148 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
Secţiunea a 20-a. Dovada de plată a taxei
    149. La cerere se anexează dovada de plată a taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 sau un act care certifică temeiul pentru scutirea de taxă ori pentru reducerea taxei, dacă este cazul. Documentul care constituie dovada de plată a taxei în lei moldoveneşti este o copie a dispoziţiei de plată autentificată de banca împuternicită, o chitanţă de încasare eliberată de contabilitatea AGEPI sau o recipisă de mandat poştal. Documentul care constituie dovada de plată a taxei în euro este o copie a dispoziţiei de plată autentificată de banca împuternicită.
Secţiunea a 21-a. Actul de prioritate
    150. Actul de prioritate trebuie să conţină un certificat de prioritate, eliberat de oficiul de brevete la care a fost depusă cererea iniţială, din care să rezulte data depunerii ei şi o copie a cererii anterioare, care constituie depozitul național reglementar (descrierea invenţiei, revendicări, desene etc.), certificată de oficiul de brevete la care a fost depusă cererea iniţială.
    [Pct.150 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
  
  151. În cazul în care se invocă una sau mai multe priorităţi, iar cererea anterioară este într-o altă limbă decît cea de stat, solicitantul sau succesorul său în drepturi va trebui să prezinte traducerea descrierii în întregime sau a unei părţi a ei, indicînd pasajele din descriere, revendicările şi, dacă este cazul, desenul sau desenele care corespund fiecărui act de prioritate. În acest caz, traducerea se va prezenta într-un termen de 3 luni de la data expedierii notificării în care se solicită prezentarea traducerii cererii anterioare. În locul acestei traduceri poate fi prezentată o declaraţie conform căreia cererea de brevet reprezintă o traducere integrală a cererii anterioare. Totodată, AGEPI poate cere de la solicitant să prezinte numai traducerea revendicărilor.
    152. Invocarea priorităţii de expoziţie se justifică printr-un certificat, care se depune în termen de 3 luni de la data de depozit a cererii și care trebuie să con­ţină:
    [Pct.150 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
   
a) denumirea expoziţiei, adresa şi data deschiderii acesteia;
    b) numele, prenumele şi adresa persoanei fizice sau denumirea şi adresa persoanei juridice care a depus obiectul în expoziţie;
    c) data la care a fost făcută efectiv expunerea publică;
    d) numărul şi data certificatului de garanţie;
    e) o copie a descrierii obiectului expus, certificată de administraţia expoziţiei, din care să rezulte că obiectul expus este identic cu cel descris şi o traducere în limba de stat a acestei descrieri.
    [Pct.150 lit.e) modificată prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
   
153. În cazul în care certificatul prevăzut în pct. 152 lit. e) din prezentul Regulament nu este depus în limba de stat, AGEPI notifică solicitantul despre acest fapt, acordîndu-i un termen de 3 luni pentru prezentarea traducerii conformă a acestuia, pentru stabilirea conţinutului invenţiei expuse.
Secţiunea a 22-a. Declaraţia privind divulgarea
neopozabilă a informaţiilor referitoare la invenţie
    154. Declaraţia privind divulgarea neopozabilă a informaţiilor referitoare la invenţie se depune o dată cu depunerea cererii de brevet. Declarația se justifică print-un certificat, care trebuie să corespundă condițiilor stabilite în pct. 152 și 153 din prezentul Regulament.
    [Pct.154 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
   
155. În aplicarea prevederilor art. 9 alin.1, lit. a) din Lege, constituie abuz evident în privinţa solicitantului sau predecesorului său în drepturi, precum şi a inventatorului care a cedat dreptul la invenţie, divulgarea de către un terţ:
    a) care a sustras invenţia de la oricare dintre aceste persoane sau
    b) căruia i-a fost comunicată invenţia de una dintre aceste persoane sub condiţia nedivulgării publice a invenţiei.
Secţiunea a 23-a. Actul de certificare
a depozitării  materialului biologic
    156. Actul care certifică depozitrea materialului biologic reproductibil la o autoritate  de depozit naţională desemnată de Guvern sau la o autoritate de depozit internaţională trebuie să conţină:
    a) denumirea şi adresa colecţiei naţionale sau internaţionale oficial recunoscute, în care a fost depus microorganismul;
    b) data (anul, luna, ziua) depunerii microorganismului în colecţia naţională sau internaţională oficial recunoscută;
    c) denumirea microorganismului;
    d) numărul de depozit al  materialului biologic;
    e) caracteristicile morfologice, taxonomice şi biochimice ale microorganismului depus.
    157. Dacă materialul biologic a fost depozitat de către o persoană, alta decît solicitantul, la cerere se anexează un document care confirmă faptul că persoana care a depozitat materialul biologic a autorizat solicitantul să se refere în cerere la materialul biologic depozitat şi a consimţit să pună materialul depozitat la dispoziţia publicului.
Secţiunea a 24-a. Cererea de examinare de fond
    158. Cererea de examinare de fond se depune la AGEPI într-un exemplar şi se redactează pe un formular-tip aprobat de AGEPI.
    159. Cererea de examinare de fond poate fi depusă de către terţi în termen de 30 de luni de la data de depozit a cererii de brevet de invenţie. Solicitantului i se notifică despre cererea de examinare de fond de­pu­să de către terţi.
    160. Cererea de examinare de fond poate fi depusă la AGEPI de către terţi pentru o cerere sau brevet de invenţie de scurtă durată. Solicitantului (titularului) i se notifică despre cererea de examinare de fond de­pu­să de către terţi.
    161. Concomitent cu cererea de examinare de fond se depune dovada de plată a taxei în cuantumul stabilit conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997. În caz contrar, cererea de examinare de fond se consideră nedepusă şi acest fapt se notifică soli­citantului sau persoanei care a depus cererea de examinare de fond.
    162. Procedurile de examinare de fond sau documentare pot fi efectuate, la cerere, în regim de urgenţă. În cererea de efectuare a procedurilor în regim de urgenţă, redactată în formă liberă, se indică procedurile în cauză.
    [Pct.162 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
   
163. Concomitent cu cererea de efectuare a procedurilor în regim de urgenţă se depune dovada de plată a taxei corespunzătoare, în cuantum majorat de 2 ori faţă de cel stabilit conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
    164. Termenul efectuării procedurilor în regim de urgenţă este de 2 ori mai mic decît cel stabilit.
Secţiunea a 25-a. Depunerea cererii divizionare
    165. Solicitantul poate depune o cerere divizionară prin divizarea oricărei cereri de brevet anterioare, aflate în procedura de examinare la AGEPI pînă la data expedierii hotărîrii de acordare a brevetului sau de respingere a cererii, cu condiţia respectării pentru fiecare cerere divizionară a limitelor de dezvăluire a obiectului acestei cereri din primul depozit. În cazul în care în cererea iniţială au fost invocate priorităţi multiple, solicitantul va indica în fiecare cerere divizionară prioritatea corespunzătoare.
    [Pct.165 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
   
166. Taxa de depunere a cererii divizionare, stabilită conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997, se achită în termen de 2 luni de la data de depunere a acesteia, în caz contrar cererea se consideră nedepusă.
Secţiunea a 26-a. Cererea de efectuare
a cercetării documentare
    167. Cercetarea documentară pentru o cerere de brevet se efectuează în termen de 6 luni de la data depunerii de către solicitant sau orice persoană interesată a unei cereri privind efectuarea cercetării documentare, cu întocmirea unui raport de documentare sau a unui raport de documentare cu opinie scrisă privind brevetabilitatea, cu condiția achitării taxei stabilite. AGEPI notifică solicitantului despre cererea de documentare depusă de terţi. Cererea de documentare nu poate fi revocată.
    [Pct.167 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
   
168. În baza documentării se întocmește raportul de documentare sau raportul de documentare cu opinie scrisă privind brevetabilitatea, care se trimite persoanei care a depus cererea de documentare. Dacă cererea de documentare a fost depusă de terţi, raportul de documentare se  trimite acestora numai după publicarea cererii de brevet.
    [Pct.168 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
   
169. Cererea de documentare se consideră nedepusă dacă la data prezentării ei a fost depusă o cerere de documentare sau de examinare de fond anterioară. Persoanei care a depus cererea i se notifică despre existenţa cererii anterioare.
CAPITOLUL III. EXAMINAREA CERERII ŞI
ACORDAREA PROTECŢIEI
Secţiunea 1. Examinarea formală
    170. Examinarea formală se efectuează în termen de 1 lună de la data prezentării documentelor cererii la AGEPI. În cadrul examinării formale a cererii se verifică respectarea cerinţelor prescrise în art. 32 şi 34 din Lege şi în pct.36-47 din prezentul Regulament.
    [Pct.170 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
  
  171. Dacă în cadrul examinării formale se constată că în cerere lipsesc elementele necesare pentru înregistrarea cererii conform art. 32 şi 34 din Lege sau că acestea nu corespund cerinţelor  stabilite în pct. 36-47 din prezentul Regulament, solicitantului i se notifică iregularităţile constatate şi i se propune să le remedieze în termen de 3 luni de la data expedierii notificării.
    172. Dacă cererea corespunde condiţiilor formale stabilite în art. 32 şi 34 din Lege, ei i se atribuie data de depozit şi număr de depozit, iar datele privind cererea se înscriu în Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie.
    173. În cazul în care cererea nu corespunde cerinţelor art. 32 şi 34 din Lege, AGEPI acţionează conform procedurii prevăzute de pct. 36-42 din prezentul Regulament.
    174. Dacă cererea corespunde condiţiilor formale stabilite în art. 32 şi 34 din Lege şi în pct. 36-47 din prezentul Regulament, solicitantului i se notifică finalizarea examinării formale, data şi numărul depozitului. În cazul în care cererea de brevet a fost depusă pe un formular-tip conform pct. 43-47 din prezentul Regulament, finalizarea examinării formale se confirmă prin returnarea formularului cererii, cu indicarea datei şi numărului de depozit atribuit.
Secţiunea a 2-a. Examinarea preliminară
    175. În termen de 3 luni de la data finalizării examinării formale sau data constituirii depozitului național reglementar se efectuează examinarea preliminară. În cadrul examinării preliminare se verifică:
    [Pct.175 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
  
  a) dacă sînt prezentate toate documentele conform art. 32, 33 și 86 din Lege şi pct. 32-35 din prezentul Regulament;
    [Pct.175 lit.a) modificată prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
   
b) concordanţa conţinutului documentelor cererii cu cerinţele stabilite în pct. 32-138 și pct. 142-146 din prezentul Regulament;
    [Pct.175 lit.a) modificată prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    c) îndeplinirea condiţiilor de brevetabilitate, conform art. 6 alin.(2), art.7 şi art. 12 alin. (3) din  Lege;
    d) clasificarea iniţială a invenţiei conform CIB (ultima ediţie), în baza revendicărilor şi descrierii invenţiei;
    e) îndeplinirea la prima vedere a condiţiei de unitate a invenţiei;
    f) conţinutul materialelor suplimentare pentru ca acestea să nu modifice esenţa invenţiei solicitate;
    g) dacă sînt declaraţi inventatorii fără verificarea corectitudinii datelor indicate;
    [Pct.175 lit.g) modificată prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
 
   h) dacă taxele plătite corespund procedurilor solicitate în cerere;
    i) îndeplinirea condiţiilor stabilite în art. 39-42 din Lege, în cazul invocării priorităţii;
    j) dacă conținutul traducerii documentelor prezentate conform art. 32 alin.(3) din Lege este identic cu conținutul documentelor prezentate în altă limbă la data de depozit a cererii.
    [Pct.175 lit.j) introdus prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    176. Dacă în urma analizei materialelor cererii de brevet şi a documentelor anexate se constată iregularităţi privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Lege şi Regulament, acestea se notifică solicitantului, acordîndu-i-se un termen de răspuns de 3 luni de la data expedierii notificării. Dacă se constată că traducerea prezentată conform art. 32 alin.(3) din Lege nu corespunde conținutului documentelor prezentate la data de depozit a cererii, solicitantul este notificat despre necesitatea prezentării traducerii conforme în termen de 3 luni de la data expedierii notificării, în caz contrar, cererea se respinge. Solicitantul are dreptul să depună o nouă cerere de brevet în baza traducerii prezentate, cu invocarea priorității de a prezenta traducerea cererii de brevet.
    [Pct.176 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    177. Dacă în urma examinării preliminare se constată că cererea este evident neunitară, AGEPI notifică aceasta solicitantului, acordîndu-i un termen, care nu va depăşi 15 luni de la data de depozit, pentru divizare sau pentru exprimarea opţiunii la invenţia care va fi examinată şi, în caz de necesitate, introducerea precizărilor în depozitul iniţial.
    178. Dacă în termenul indicat în pct. 177 din prezentul Regulament, solicitantul nu a făcut divizarea sau nu a depus o opţiune pentru invenţia care va fi examinată (sau pentru grupul unitar de invenţii, dacă acesta se conţine în cererea ini­ţială) şi n-a prezentat actele precizate, va fi examinată prima invenţie revendicată (sau primul grup unitar de invenţii).
    179. Dacă cererea conține mai mult de 5 revendicări și nu a fost achitată taxa suplimentară pentru fiecare revendicare depășind 5, solicitantul este notificat despre necesitatea achitării taxei pentru revendicările neacoperite sau prezentării setului de revendicări care este acoperit de taxa achitată. În caz contrar revendicările care depășesc numărul de revendicări acoperite de taxa achitată se consideră abandonate și sînt excluse de la publicare.
    [Pct.179 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    180. Dacă în materialele cererii există şi alte încălcări ale Regulamentului, ele pot fi indicate în notificare. În notificare solicitantului i se poate propune să prezinte descrierea sau revendicările precizate referitoare la o singură invenţie sau la un grup unitar de invenţii, cu indicarea necesităţii plăţii taxei suplimentare stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997, în cazurile în care revendicările precizate vor conţine revendicări independente pentru invenţiile prezentate în revendicările iniţiale, dar neevidenţiate în revendicări independente.
    181. Dacă în termenul stabilit, solicitantul nu răspunde la notificare, prezintă un răspuns incomplet, nu prezintă materialele necesare, nu depune o cerere de prelungire a termenului în cauză, AGEPI suspendă procedura, notificînd aceasta solicitantului şi acordîndu-i posibilitatea repunerii în termenul omis în termen de 6 luni de la data expirării acestuia, cu plata taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr. 774 din 13 august 1997. Dacă pînă la expirarea termenului menționat solicitantul nu depune o cerere de repunere în termenul omis, cu prezentarea răspunsului și a dovezii de plată a taxei corespunzătoare, cererea se consideră retrasă, ceea ce se notifică solicitantului.
    [Pct.181 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    182. Dacă în urma examinării preliminare solicitantul introduce modificări sau completări în descriere, revendicări sau desene, atunci, în vederea publicării, el trebuie ca pînă în luna a 15-a de la data depozitului sau priorităţii invocate fie să prezinte filele de substituire cu includerea modificărilor sau completărilor, fie să reformuleze întreaga documentaţie ce urmează a fi publicată. Dacă materialele suplimentare modifică integral sau parţial esenţa invenţiei şi/sau nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Regulament, solicitantului i se notifică că la examinare aceste modificări nu vor fi luate în considerare integral sau în partea ce nu corespunde cerințelor.
    [Pct.182 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    183. Dacă cererea conţine toate actele necesare şi îndeplineşte condiţiile stabilite de Regulament, iar invenţia nu este inclusă în categoria invenţiilor nebrevetabile, solicitantului i se notifică despre finalizarea examinării preliminare a cererii.
    184. Dacă pînă la finalizarea examinării preliminare solicitantul nu a solicitat procedura de examinare de fond, în notificarea privind finalizarea examinării preliminare solicitantul va fi informat despre necesitatea prezentării cererii de examinare de fond în termenul stabilit.
    185. Notificările ce ţin de examinarea preliminară pot fi, după caz, expediate împreună cu notificările examinării de fond.
Secțiunea a 3-a
Hotărîrea de respingere a cererii de brevet
la etapa examinării preliminare
    [Secțiunea 3 denumirea în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    186. În cazul în care cererea de brevet și documentele aferente cad sub incidența prevederilor stabilite conform art.6 alin.(2), art.7, art.12 alin.(3) sau nu satisfac cerințele stabilite conform art. 32 alin. (3), art. 33 alin. (9) și (10), art. 48 și 86 din Lege, se adoptă hotărîrea de respingere a cererii de brevet, însoţită de motivele corespunzătoare.
    [Pct.186 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    187. Pînă la adoptarea hotărîrii de respingere a cererii, solicitantului i se notifică motivele care pot fi luate ca temei pentru respingerea cererii şi, dacă este necesar, referirile la sursele de informaţie corespunzătoare şi i se propune să depună, în termen de 3 luni de la data expedierii notificării, un răspuns argumentat la motivele expuse.
    188. În cazul în care solicitantul nu va prezenta argumente întemeiate împotriva motivelor de respingere a cererii sau nu va depune un răspuns argumentat în termenul stabilit, AGEPI va emite hotă­rîrea de respingere a cererii.
    189. Solicitantului i se trimite hotărîrea de respingere în care i se comunică despre dreptul lui de a depune contestaţie la Comisia de Contestaţii a AGEPI, în cazul în care nu este de acord cu motivele hotărîrii, în termen de 2 luni de la data expedierii acesteia.
    190. AGEPI va publica în BOPI menţiunea privind hotărîrea de respingere a cererii în termen de 3 luni de la data la care aceasta i-a fost comunicată solicitantului.
    191. Dacă la depunerea cererii de brevet s-a constatat că invenţia conţine date a căror publicare va aduce daune securităţii Republicii Moldova, solicitantului i se notifică despre imposibilitatea de acordare a protecţiei juridice invenţiei respective, în conformitate cu art. 45 din Lege. Solicitantului i se notifică organul competent la care este necesar să se adreseze pentru examinarea acestei cereri.
Secţiunea a 4-a. Publicarea cererii
    192. Pentru publicarea cererii de brevet înainte de expirarea termenului prevăzut în art. 49 alin. (1) din Lege, solicitantul depune o cerere în acest sens pînă la expirarea a 15 luni de la data de depozit sau, după caz, de prioritate a cererii.
    [Pct.192 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    193. Publicarea cererii de brevet înainte de expirarea termenului prevăzut se efectuează în termen de 3 luni de la data depunerii cererii de publicare și achitării taxei stabilite.
    [Pct.193 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    194. Nu se publică cererile de brevet de invenţie respinse sau retrase înainte de expirarea a 15 luni de la data de depozit a cererii.
   
195. În cazul în care solicitantului i s-a notificat că cererea de brevet este evident neunitară, iar el nu a divizat cererea în termen de cel mult 15 luni de la data de depozit pentru cererea de brevet de invenţie sau, respectiv, 3 luni pentru cererea de brevet de scurtă durată, cererea se publică aşa cum ea a fost depusă.
    196. Dacă în materialele cererii au fost incluse corectări sau modificări care nu schimbă esenţa invenţiei, ele vor fi luate în considerare la publicarea cererii.
    197. Expresiile şi materialele inadmisibile, conform pct. 139-141 din prezentul Regulament, vor fi omise din documentele publicate. În acest caz, materialele redactate pentru publicarea cererii pot fi coordonate cu solicitantul.
    198. Refuzul inventatorului de a i se indica numele în publicarea cererii de brevet de invenţie se va lua în considerare, dacă acesta va fi prezentat pînă la expirarea a 15 luni de la data de depozit, dar nu mai tîrziu de prezentarea cererii de publicare înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 49 alin. (1) din Lege.
    [Pct.199 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    199.  La data publicării în BOPI a datelor bibliografice privind cererea de brevet de invenţie sau la data publicării menţiunii de acordare a brevetului, AGEPI pune la dispoziţia publicului, pe hîrtie sau în format electronic, fascicula cererii care conţine descrierea invenţiei, revendicările, desenele şi rezumatul, după caz. Fascicula cererii va conţine şi o filă bibliografică editată de AGEPI.
    [Pct.199 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
  
  200. AGEPI poate publica suplimentar în BOPI traducerea rezumatului într-o limbă de circulaţie internaţională.
    201. AGEPI pune la dispoziția publicului materialele cererii publicate în BOPI pe site-ul oficial al acesteia.
    [Pct.201 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
Secţiunea a 5-a. Observaţiile terţilor
    202. Orice persoană care deţine o informaţie despre invenţia ce constituie obiectul cererii de brevet şi care poate influenţa examinarea acesteia poate să depună la AGEPI, conform art. 89 din Lege, observaţiile sale în perioada dintre publicarea cererii de brevet de invenţie şi adoptarea unei hotărîri referitoare la aceasta. Depunerea observaţiilor nu este supusă achitării taxelor.
    203. Observaţia se prezintă în formă liberă  şi trebuie să conţină:
    a) datele de indentificare ale persoanei care depune observaţia (numele sau denumirea întreprinderii, adresa, telefonul, adresa de e-mail);
    b) datele de identificare ale reprezentantului, dacă persoana care a depus observaţia a desemnat un reprezentant;
    c) indicaţii privind cererea de brevet referitor la care se formulează observaţia (numărul de depozit, numele sau denumirea solicitantului cererii şi nr. BOPI în care au fost publicate datele despre cerere);
    d) temeiul observaţiei;
    e) documentele, dovezile şi argumentele prezentate în vederea susţinerii observaţiei (documente cu dată certă, făcute publice înaintea datei de depozit sau datei de prioritate, după caz, indicîndu-se în mod exact şi obiectul la care se formulează observaţia).
    204. Observaţia şi materialele în vederea susţinerii acesteia se depun în două exemplare – unul pentru dosar şi unul pentru solicitantul cererii.
    205. AGEPI expediază solicitantului un exemplar al documentelor opozabile, acordîndu-i un termen de 3 luni de la data expedierii, dacă la această dată a fost solicitată examinarea de fond, pentru a prezenta opinia sa motivată sau descrierea, figurile, revendicările modificate conform observaţiei formulate, fără însă ca prin aceasta să se depăşească limitele dezvăluirii iniţiale.
    Răspunsul solicitantului poate fi prezentat odată cu solicitarea examinării de fond.
    206. Observaţiile terţilor, răspunsul şi eventualele modificări prezentate de solicitant se vor lua în considerare la examinarea ulterioară a cererii.
    207. Dacă referitor la o cerere de brevet sînt prezentate mai multe observaţii, AGEPI poate reuni procedurile de examinare a observaţiilor depuse.
Secţiunea a 6-a. Conţinutul examinării de fond
    208. Examinarea de fond a cererii cuprinde:
    a) verificarea suplimentară privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute în art. 6 alin. (2) şi art. 7 din Lege;
    b) verificarea condiţiilor de dezvăluire a invenţiei prevăzute în art. 36 al Legii şi Secţiunea a  7-a din prezentul capitol;
    c) verificarea corespunderii revendicărilor cu cerinţele Secţiunii a 15-a din capitolul II din prezentul Regulament;
    d) verificarea corespunderii materialelor suplimentare, dacă acestea există, cu cerinţele pct. 501-505 din prezentul Regulament;
    e) verificarea îndeplinirii condiţiilor de unitate a invenţiei;
    f) verificarea îndeplinirii condiţiilor de brevetabilitate a invenţiei;
    g) verificarea corectitudinii de recunoaștere a priorității revendicate, în caz de necesitate;
    [Pct.208 lit.g) în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    h) verificarea clasificării iniţiale cu completarea sau modificarea ei, după caz.
    209. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de brevetabilitate a invenţiei include:
    a) verificarea îndeplinirii condiţiei de aplicabilitate industrială, conform art. 11 din Lege;
    b) verificarea îndeplinirii condiţiei de noutate, conform art. 8 din Lege;
    c) verificarea îndeplinirii condiţiei de activitate inventivă, conform art. 10 din Lege.
Secţiunea a 7-a. Condiţii pentru efectuarea examinării de fond
    210. Examinarea de fond a cererii se efectuează după finalizarea examinării preliminare, în baza solicitării depuse de solicitant sau de orice persoană interesată. Examinarea de fond nu se efectuează dacă este solicitată pentru o cerere retrasă anterior.
    [Pct.210 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    211. În cazul în care cuantumul taxei plătite pentru efectuarea examinării de fond nu corespunde cuantumului stabilit conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997, dovada de plată a diferenţei se prezintă în termen de 3 luni de la data expedierii  notificării corespunzătoare. Dacă nu este prezentată dovada de plată a taxei în cuantumul şi termenul  stabilit, cererea de examinare de fond se consideră nedepusă.
    212. În cazul unui grup de invenţii pentru care a fost depusă dovada de plată a taxei în cuantum mai mic decît cel stabilit, dar mai mare decît cuantumul pentru una sau cîteva invenţii din grup, solicitantului sau persoanei interesate i se notifică necesitatea de a plăti diferenţa pentru completarea cuantumului taxei stabilite şi de a prezenta dovada acestei plăţi în termen de 3 luni de la data expedierii notificării.
    213. În cazul în care dovada de plată a diferenţei nu este prezentată, vor fi examinate invenţiile din grup indicate de solicitant sau de persoana interesată. Dacă nu a fost făcută această precizare, se vor examina invenţiile din grup care figurează primele în revendicări şi pentru care a fost achitată taxa corespunzătoare conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
    214. Dacă solicitantul sau persoana interesată are dreptul la scutire sau la reducere a taxei pentru examinare, dovada scutirii de taxă sau de reducere a cuantumului ei se depune o dată cu cererea de examinare sau într-un termen care să nu depăşească 2 luni de la data depunerii acesteia.
    215. Dacă mai multe persoane au depus cereri de examinare de fond, atunci cererea cu cea mai tîrzie dată se consideră nedepusă, ceea ce se notifică persoanei care a depus-o.
    216. Persoana care a depus cererea de examinare de fond, dar nu este solicitantul cererii respective de brevet, nu poate participa la examinare.
    217. Persoanei care a depus cererea de examinare de fond i se trimite o copie a hotărîrii. Dacă cererea de brevet n-a fost publicată la data hotărîrii, persoanei respective i se comunică despre hotărîrea adoptată, iar o copie a acesteia i se trimite după publicarea cererii de brevet sau a hotărîrii.
    218. Dacă pînă la finalizarea examinării de fond solicitantul retrage cererea de brevet sau o transformă în cerere de brevet de scurtă durată, persoana interesată care a depus cererea de examinare de fond este notificată referitor la aceasta.
    219. Procedura de examinare a cererii de brevet încetează dacă solicitantul retrage cererea de brevet.
Secţiunea a 8-a. Termenele de examinare de fond
    220. Procedura de examinare de fond durează pînă la soluţionarea sau clarificarea tuturor problemelor privind examinarea de fond, chiar dacă în acest scop se depăşeşete termenul de 18 luni, prevăzut în art. 51 alin. (2) din Lege, inclusiv prin solicitarea de prelungiri susccesive a termenului de răspuns la notificările AGEPI, conform art. 90 din Lege. Procedura de examinare de fond se consideră ca fiind efectuată în termen legal, dacă în acest termen AGEPI a transmis solicitantului cel puţin o notificare cu privire la îndeplinirea condiţiilor de brevetabilitate.
    221. dacă examinarea de fond este solicitată în regim de urgenţă şi este plătită taxa corespunzătoare conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997, AGEPI examinează cererea în termen de 9 luni de la data prezentării dovezii de plată a taxei pentru urgentare.
    222. Termenul de efectuare a examinării de fond se prelungeşte cu 3 luni dacă solicitantul, pînă la adoptarea unei hotărîri, a prezentat din proprie iniţiativă modificări ale revendicărilor şi dacă nu i-au fost trimise notificări.
    223. Orice notificare a AGEPI trimisă în cadrul efectuării procedurii de examinare a cererii prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării pînă la data primirii răspunsului sau dacă răspunsul nu a fost prezentat, pînă la data acordată pentru prezentarea răspunsului, după caz.
    [Pct.223 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
Secţiunea a 9-a. Prioritatea invenţiei
    224. Depozitul cererii, care are valoarea unui depozit național reglementar conferă  un drept de prioritate, cu  începere de la data acestuia, faţă de orice alt depozit privind aceeaşi invenţie, avînd o dată de depozit sau de prioritate ulterioară, dacă sînt îndeplinite prevederile art. 33 alin. (8) din Lege, oricare ar fi soarta ulterioară a cererii.
    [Pct.224 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    225. O cerere ulterioară este considerată ca fiind o primă cerere de la a cărei dată de depozit se calculează termenul de prioritate, dacă se referă la acelaşi obiect ca al primei cereri anterioare, depusă în sau pentru acelaşi stat, cu condiţia ca la data de depozit a cererii ulterioare cererea anterioară să fi fost retrasă, abandonată sau refuzată, fără să fi fost făcută publică şi fără să fi rămas să subziste drepturi asupra ei, precum şi dacă ea nu a constituit baza pe care s-a revendicat deja un drept de prioritate. Cererea anterioară nu poate servi ca bază pentru revendicarea unui drept de prioritate.
    226.  Prin efectul dreptului de prioritate, data de prioritate este considerată ca fiind data de depozit a cererii de brevet pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) şi alin. (3) şi art. 14 alin. (2) din Lege.
    227. Pentru revendicarea priorităţii solicitantul achită taxa stabilită conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 pentru fiecare prioritate revendicată în termen de 2 luni de la data de depozit a cererii. În caz contrar, prioritatea nu este recunoscută.
    228. În cerere pot fi invocate priorităţi multiple ale unor cereri anterioare, depuse în una sau în mai multe ţări nu mai devreme de 12 luni de la data cererii care include invenţii dezvăluite în cererile anterioare, fiecărei invenţii fiindu-i acordată data de prioritate corespunzătoare datei cererii anterioare în care ea a fost dezvăluită.
    229. data priorităţii unei cereri care revendică o combinaţie a două elemente, descrise separat în două cereri anterioare, va fi stabilită la data de depozit a cererii, cu excepţia cazului în care un document prioritar conţine o referinţă la alt document prioritar şi o menţiune clară că elementele din ambele documente pot fi combinate într-un mod particular.
    230. Nu se admite invocarea priorităţii unei cereri în care deja a fost invocată o prioritate.
    231. În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în art. 40 şi art.41 din Lege, prioritatea va fi recunoscută de la data depunerii cererii la AGEPI. Dacă o cerere conţine un grup de invenţii şi condiţiile menţionate mai sus nu sînt îndeplinite în raport cu o invenţie din grup, prioritatea pentru această invenţie va fi recunoscută de la data depunerii cererii la AGEPI.
    232. Dacă în cererea de brevet au fost invocate una sau mai multe priorităţi, aceasta/acestea poate (pot) fi recunoscută(e) pentru invenţiile cuprinse în prima cerere şi în cererile ulterioare cu condiţia respectării unităţii invenţiei.
    233. Prioritatea poate fi recunoscută şi de la data depunerii materialelor suplimentare, dacă ele au fost depuse în calitate de cerere de brevet pînă la expirarea termenului de 4 luni de la data la care solicitantului i s-a notificat despre imposibilitatea luării în consideraţie a acestor materiale suplimentare, în temeiul constatării că ele modifică esenţa invenţiei.
    234. În cazul recunoaşterii priorităţii invocate, solicitantului i se notifică acest lucru. În cazul în care prioritatea invocată nu este recunoscută, solicitantului i se notifică acest lucru cu expunerea motivelor corespunzătoare.
Secţiunea a 10-a. Unitatea invenţiei
    235. Dacă într-o cerere de brevet se revendică un grup de invenţii, condiţia de unitate a invenţiei conform art. 35 din Lege va fi respectată în cazul în care există o legătură tehnică între aceste invenţii referitoare la unul sau mai multe elemente tehnice esenţiale identice sau corespondente. Prin elemente tehnice esenţiale se înţeleg  acele elemente tehnice care determină o contribuţie adusă de fiecare dintre invenţiile revendicate, considerate ca un tot unitar, în raport cu stadiul tehnicii.
    236. Existenţa unui singur concept inventiv se determină independent de faptul că fiecare invenţie este revendicată în revendicări separate sau ca variante într-o singură revendicare.
    237. În cazul în care o cerere de brevet se referă la un grup de invenţii, unitatea invenţiei este respectată dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    a) grupul de invenţii contribuie la rezolvarea aceleiaşi probleme;
    b) grupul de invenţii determină obţinerea aceloraşi efecte;
    c) între invenţii există o interdependenţă;
    d) cel puţin o invenţie din grup nu poate fi realizată sau aplicată fără celelalte;
    e) lipsa a cel puţin unei invenţii din grup o face inaplicabilă pe oricare dintre celelalte invenţii din grup.
    238. Într-o cerere care se referă la un grup unitar de invenţii pot fi incluse:
    a) revendicări independente de diferite categorii;
    b) revendicări independente de aceeaşi categorie;
    c) revendicări dependente.
    239. Într-o cerere care se referă la un grup de invenţii se admit revendicări independente, de categorii diferite, grupate în particular în una dintre următoarele posibilităţi:
    a) o revendicare independentă pentru un produs anumit, o revendicare independentă pentru un procedeu special conceput pentru fabricarea unui produs anumit şi o revendicare independentă pentru aplicarea produsului anumit;
    b) o revendicare independentă pentru un procedeu anumit şi o revendicare independentă pentru un mijloc special conceput pentru realizarea procedeului anumit;
    c) o revendicare independentă pentru un produs anumit, o revendicare independentă pentru un procedeu special conceput pentru fabricarea produsului anumit şi o revendicare independentă pentru un mijloc special conceput pentru realizarea procedeului anumit.
    240. O cerere poate conţine mai mult de o revendicare independentă de aceeaşi categorie (produs, procedeu, dispozitiv sau utilizare) numai în cazul în care obiectul cererii se referă la:
    a) o multitudine de produse între care există o interdependenţă;
    b) diverse utilizări ale unui produs sau dispozitiv;
    c) soluţii alternative pentru o problemă specifică, în cazul în care nu este posibilă redactarea unei singure revendicări care ar viza toate aceste alternative.
    241. În cazul în care se constată că cererea este neunitară, AGEPI notifică aceasta solicitantului, propunîndu-i ca în termen de 3 luni de la data expedierii notificării:
    a) să comunice care invenţie urmează să fie examinată şi, în caz de necesitate, să introducă precizări în materialele cererii, achitînd taxa stabilită conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 pentru introducerea modificărilor sau
    b) să divizeze cererea în două sau mai multe cereri, astfel încît fiecare cerere divizionară să nu depăşească limitele invenţiei, dezvăluite în cererea iniţială.
    242. Dacă solicitantul nu va comunica în termenul stabilit în pct. 241 din prezentul Regulament care invenţie (sau grup unitar de invenţii) urmează să fie examinată şi nu va prezenta materialele precizate, se va examina doar prima invenţie revendicată (sau primul grup unitar de invenţii).
    243. În cazul în care pînă la adoptarea unei hotărîri asupra primului depozit solicitantul nu a depus cereri divizionare, invenţiile care nu respectă condiţia unităţii vor rămîne în descriere, însă fără să facă obiectul revendicărilor.
    244. Cererea divizionară depusă după data expedierii unei hotărîri referitoare la cererea inițială se consideră nedepusă.
    [Pct.244 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    245. Lipsa unităţii invenţiei nu poate constitui un motiv pentru respingerea cererii și nu poate fi invocată în cadrul acţiunilor de revocare sau de anulare a unui brevet de invenţie.
    [Pct.245 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
Secţiunea a 11-a. Examinarea aplicabilităţii industriale
    246. O invenţie este susceptibilă de aplicare industrială, conform art. 11 din Lege, dacă din descrierea ei rezultă cumulativ următoarele:
    a) obiectul invenţiei poate fi folosit cel puţin într-un domeniu;
    b) problema tehnică şi rezolvarea ei prin mijloace tehnice;
    [Pct.246 lit.b) modificată prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    [Pct.246 lit.b) modificată prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
  
  c) dezvăluirea invenţiei conform art. 36 din Lege, astfel încît un specialist  în domeniu să poată realiza invenţia fără a desfășura o activitate inventivă
    [Pct.246 lit.c) în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    d) invenţia poate fi reprodusă cu aceleaşi caracteristici şi efecte, ori de cîte ori este necesar.
    247. O invenţie nu este susceptibilă de aplicare industrială dacă:
    a) nu este dezvăluită într-un mod suficient de clar şi complet pentru a putea fi rea­li­zată de o persoană de specialitate în domeniu sau
    b) realizarea cu succes a acesteia este în funcţie de probabilitate sau de existenţa anumitor capacităţi individuale ale persoanei care o poate realiza, sau
    c) invenția are ca obiect un produs sau un procedeu a cărui funcționare, respectiv utilizare, este în mod evident contrară legilor fizicii, așa cum este cazul mecanismelor de tip perpetuum mobile;
    [Pct.247 lit.c) în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    d) invenția nu poartă caracter tehnic, nu rezolvă o problemă tehnică prin mijloace tehnice, destinate să asigure obținerea unui rezultat tehnic.
    [Pct.247 lit.d) introdusă prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    248. Nu sînt considerate ca susceptibile de aplicare industrială invenţiile care se referă la:
    [Pct.248 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
  
  a) procedee şi produse care utilizează simbolica şi atributele acţiunilor religioase, mistice sau de ritual;
    [Pct.248 lit.a) modificată prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    [Pct.248 lit.a) modificată prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
 
   b) procedee şi produse, bazate pe utilizarea unor cîmpuri pentru care componenta materială nu este identificată sau se află în afara sferei cunoştinţelor fundamentale, de exemplu cîmpuri torsionale, energia cosmică, efecte de piramidă şi de biorezonanţă, interacţiuni bioenergoinformaţionale etc;
    [Pct.248 lit.b) în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
   
c) procedee de acționare asupra corpului uman sau animal fără utilizarea unor mijloace tehnice care asigură obținerea rezultatului scontat
    [Pct.248 lit.c) introdusă prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    249. Dacă în urma examinării se constată că descrierea invenţiei nu îndeplineşte cel puţin una din condiţiile prevăzute în prezenta secţiune, aceasta se notifică solicitantului, acordîndu-i un termen de 3 luni pentru răspuns.
Secţiunea a 12-a. Determinarea stadiului tehnicii
    250. pentru determinarea stadiului tehnicii, AGEPI efectuează documentarea privind cererea de brevet pe baza revendicărilor, descrierii şi desenelor şi stabileşte sursele relevante din stadiul tehnicii.
    251. Stadiul tehnicii, conform art. 8 din Lege, cuprinde toate cunoştinţele care au devenit accesibile publicului, oriunde în lume, printr-o descriere scrisă sau orală, prin utilizare sau prin orice alt mijloc (mijloacele electronice, în particular, Internetul şi bazele de date), pînă la data de depozit a cererii de brevet sau a priorităţii recunoscute, cu condiţia ca data punerii la dispoziţia publicului să fie identificabilă.
    252. Prin public se înţelege orice persoană sau persoane, care ar putea, fără restricţii sau obligaţii de confidenţialitate, difuza informaţii despre invenţie.
    253. Informaţiile sînt considerate că au devenit accesibile publicului prin utilizare dacă, la o dată identificabilă, orice persoană ar putea intra în posesia acestora în urma vinderii, folosirii, fără restricţii sau obligaţii de confidenţialitate, sau expunerii obiectului fabricat în baza invenţiei, sau intra în posesia informaţiilor care derivă din acest obiect prin expunere sau folosire.
    254. În cazul următoarelor surse de informaţie, data punerii la dispoziţia publicului se va considera:
    a) pentru descrierile publicate referitoare la titlurile de protecţie sau la cererile de brevete de invenţie sau cererile de înregistrare a modelelor de utilitate – data publicării acestora;
    b) pentru publicaţiile naţionale sau străine – data publicării, iar dacă stabilirea acestei date nu este posibilă – ultima zi a lunii sau de la 31 decembrie a anului indicat în publicaţie, dacă timpul pub­li­­cării este indicat respectiv numai prin an;
    c) pentru rapoartele privind cercetările ştiinţifice, notele explicative referitoare la lucrările experimentale şi alte documentaţii de construcţie, tehnologice şi de proiectare existente în instituţiile de informare tehnico-ştiinţifică – data intrării în aceste instituţii;
    d) pentru documentaţia tehnico-normativă – data înregistrării la organele împuternicite;
    e) pentru materialele şi referatele tezelor de doctorat editate cu statut de manuscrise – data intrării în bibliotecă;
    f) pentru lucrări prezentate la concurs – data expunerii publice, certificată prin acte referitoare la con­­curs;
    g) pentru sursele de informaţie vizuală (pancarte, desene, scheme, fotografii, modele, produse etc.) – data expunerii confirmată prin acte corespunzătoare;
    h) pentru produsele introduse în expoziţie – data introducerii în expoziţie, confirmată printr-un act co­respunzător;
    i) pentru rapoartele, prelegerile, comunicările orale, inclusiv la radio, televiziune, cinema etc. – data cînd a fost făcut raportul, a fost ţinută prelegerea, a fost prezentată comunicarea, dacă acestea sînt fixate pe un purtător respectiv sau sînt stenografiate în modul stabilit  în vigoare la data indicată;
    j) pentru informaţiile despre un produs, devenite accesibile prin folosirea produsului – data cînd aceste informaţii au devenit accesibile, confirmate prin documente corespunzătoare.
    255. În scopul stabilirii stadiului tehnicii relevant cercetarea documentară va include consultarea documentaţiei existente la dispoziţia AGEPI, conţinută în:
    1) colecţii şi baze de date nonbrevet cu instrumente de informare-documentare în baza cuvintelor-cheie, cel puţin pentru titlu, şi rezumat în limba engleză, cu o retrospectivă şi acoperire maximă din punct de vedere geografic şi tematic;
    2) baze de date de brevet care vor include cel puţin următoarele colecţii de documente de brevet primare:
    a) MD, FR, DE, CH, GB, US, JP, CN, RU, SU, WO, EP, EA;
    b) cererile de brevet şi de modele de utilitate publicate, depuse la AGEPI anterior datei de depozit sau de prioritate a cererii de brevet examinate;
    c) cererile de brevet european pentru care a fost achitată taxa de validare și care au fost publicate, precum și brevetele europene validate.
    [Pct.255 lit.c) în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    256. Prin document de brevet se înţeleg: brevetele de invenţie, certificatele de autor, brevetele de medicament, certificatele de utilitate, certificatele şi brevetele de modele de utilitate, brevetele sau certificatele adiţionale, precum şi cererile respective publicate.
    257. La determinarea stadiului tehnicii pentru invenţiile conţinute în cererile de brevet de scurtă durată, minimumul de colecții de documente consultate va cuprinde bazele de date MD, EA și EP, conform art. 52 alin. (2) din Lege, precum și cunoştinţele generale incluse în surse, predestinate unui public larg, de exemplu, enciclopedii, dicţionare, manuale, ghiduri.
    [Pct.257 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
Secţiunea a 13-a. Raportul de documentare
    258. În urma documentării efectuate pe baza revendicărilor, descrierii şi desenelor, AGEPI întocmeşte raportul de documentare pe un formular-tip elaborat pe baza formularului respectiv recomandat de OMPI şi care serveşte la examinarea noutăţii şi activităţii inventive a invenţiei.
    Raportul de documentare serveşte, după publicarea sa, la furnizarea de informaţii tehnico-ştiinţifice referitoare la stadiul tehnicii.
    259. În raportul de documentare se specifică indicii de clasificare a brevetelor de invenţie, atribuiţi obiectului cererii de brevet de invenţie, cuvintele-cheie şi alte date utilizate în ecuaţia de căutare. Se indică şi bazele de date, precum şi alte surse utilizate la determinarea stadiului tehnicii.
    260. Raportul de documentare citează documentele accesibile pentru AGEPI la data întocmirii raportului din stadiul tehnicii, definit conform Secţiunii a 12-a din prezentul capitol, care pot fi luate în considerare pentru aprecierea noutăţii şi activităţii inventive a invenţiei. Pentru fiecare citare se indică revendicarea din cererea de brevet la care se referă, gradul de relevanţă al documentului citat prin simbolurile utilizate de oficiile de documentare internaţională şi, dacă este cazul, părţile relevante ale documentelor citate.
    [Pct.260 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    [Pct.260 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    261. Opinia scrisă care însoţeşte raportul de documentare, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) și art. 50 din Lege, conţine o apreciere concisă cu privire la noutatea, activitatea inventivă şi aplicabilitatea industrială a fiecărei revendicări din cererea de brevet, precum şi explicaţii privind relevanţa documentelor citate în raport cu revendicările corespunzătoare.
    [Pct.261 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    262. Solicitantul, în susţinerea efectuării raportului de documentare, poate depune la AGEPI materialele documentare publice de care dispune sau copiile lor, urmînd ca după efectuarea raportului de documentare AGEPI să returneze solicitantului aceste materiale dacă ele au fost originale.
Secţiunea a 14-a. Examinarea noutăţii
    263. Noutatea unei invenţii se stabileşte în raport cu conţinutul revendicărilor şi al domeniului de aplicare precizat în descriere. O invenţie nu se consideră nouă dacă din  stadiul tehnicii rezultă în mod explicit sau implicit o soluţie avînd elemente tehnice identice cu toate elementele tehnice ale invenţiei incluse în revendicarea independentă.
    [Pct.263 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
   
264. În cazul în care invenţia se deosebeşte de stadiul tehnicii doar prin destinaţie, aceasta nu se ia în considerare la examinarea noutăţii invenţiei, cu excepţia cazului în care elementele care caracterizează destinaţia invenţiei determină existenţa unor diferenţe constructive, diferenţe în etapele procedeului sau altor deosebiri ale invenţiei de stadiul tehnicii.
    265. La determinarea noutății invenției se va lua în considerare un singur document din stadiul tehnicii, și anume cel considerat a fi cel mai apropiat de invenția revendicată. În acest sens, nu vor fi permise combinarea a două elemente separate aparținînd stadiului tehnicii și nici combinarea a două elemente separate din două variante diferite descrise în cadrul aceluiași document, decît dacă această combinare a fost în mod explicit sugerată. Într-un grup unitar de invenții, materialele din stadiul tehnicii vor fi luate în considerare individual pentru fiecare invenție.
    [Pct.265 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    266. În cazul în care în cadrul examinării este selectată o cerere de brevet depusă la AGEPI anterior cererii examinate, avînd aceleaşi revendicări şi ale cărei date nu sînt publicate, procedura de examinare a cererii în cauză se suspendă pînă la adoptarea hotărîrii referitor la cererea cu prioritate anterioară, ceea ce se notifică solicitantului.
    [Pct.266 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    267. În cazul în care în cadrul examinării este selectată o cerere de brevet depusă la AGEPI de un alt solicitant pentru o invenţie identică cu aceeaşi dată de prioritate, acest fapt se notifică solicitantului.
    268. În cazul menţionat în pct. 267 din prezentul Regulament se examinează cererea care are data anterioară de trimitere la AGEPI, iar în cazul coincidenţei datelor de trimitere – cererea care are numărul anterior de înregistrare la  AGEPI, dacă solicitanţii nu au convenit altfel.
    269. Informarea solicitantului cererii examinate despre datele bibliografice sau despre conţinutul altei cereri identice depuse se admite pînă la publicarea datelor referitor la această cerere numai cu acordul solicitantului celeilalte cereri.
    270. Identitatea invenţiei revendicate în două cereri identice se constată pe baza revendicărilor, în ultima lor redacţie, prezentată de către solicitant în modul stabilit.
    271. Dacă în urma examinării stadiului tehnicii au fost selectate materiale pertinente care acoperă parţial sau total elementele noi din revendicări, AGEPI notifică acest fapt  solicitantului, acordîndu-i pentru răspuns un termen de 3 luni de la data expedierii notificării.
    272. La cererea solicitantului, AGEPI poate expedia copia materialului documentar pertinent, cu condiţia achitării taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
    273. Dacă solicitantul răspunde în termenul indicat în pct. 271 din prezentul Regulament, demonstrînd interes pentru a-şi susţine cererea, AGEPI va continua corespondenţa cu solicitantul pînă la clarificarea tuturor obiecţiilor în vederea luării unei hotărîri juste.
    274. Se consideră materiale pertinente (relevante) acele materiale din stadiul tehnicii al căror conţinut acoperă parţial sau total întinderea protecţiei cerute de solicitant prin revendicări independente.
Secţiunea a 15-a. Examinarea activităţii inventive
    275. Activitatea inventivă se apreciază în raport cu revendicările şi cu problema pe care o rezolvă invenţia revendicată în cererea de brevet de invenţie. Examinarea activităţii inventive se face numai pentru revendicările care îndeplinesc condiţia de noutate.
    276. Activitatea inventivă se apreciază în raport cu stadiul tehnicii care poate include mai multe soluţii apropiate din care se formează un mozaic de soluţii, conţinînd elemente ale diferitor soluţii apropiate şi similare cu elementele invenţiei ce se compară în totalitatea lui cu revendicările.
    277. Cererile de brevet de invenţie înregistrate la AGEPI, care au devenit publice după data de depozit a cererii care se află în examinare, nu sînt luate în considerare la aprecierea activităţii inventive, chiar dacă data lor de depozit este anterioară.
    278. O invenţie nu are la bază o activitate inventivă şi este considerată evidentă în sensul prevederilor art. 10 alin. (1) din Lege dacă din analiza totalităţii soluţiilor din stadiul tehnicii rezultă printr-o sinteză ulterioară că o persoană de specialitate în domeniu, utilizînd cunoştinţele sale generale, poate ajunge la soluţia care face obiectul cererii de brevet.
    279. În sensul pct. 278 din prezentul Regulament, o persoană de specialitate în domeniu reprezintă o persoană considerată a avea acces la întregul stadiu al tehnicii, posedînd aptitudini obişnuite şi cunoştinţe generale în domeniul tehnic în care se pune problema tehnică rezolvată în invenţie la data depozitului sau priorităţii recunoscute.
    280. Aprecierea activităţii inventive se poate efectua prin abordarea de tip problemă-soluţie, care prevede următoarele etape:
    a) selectarea analogului proxim din stadiul tehnicii;
    b) stabilirea problemei tehnice obiective de rezolvat;
    c) aprecierea măsurii în care invenţia revendicată, pornind de la analogul proxim şi de la problema tehnică obiectivă, ar fi fost evidentă pentru persoana de specialitate în domeniu la data depozitului sau la data priorităţii recunoscute.
    281. Problema tehnică obiectivă poate fi diferită de problema tehnică prezentată de solicitant în descrierea invenţiei, în funcţie de stadiul tehnicii determinat de AGEPI.
    282. În aplicarea prevederilor pct. 275, se consideră că o invenţie implică o activitate inventivă dacă ea îndeplineşte cel puţin una dintre condiţiile următoare:
    a) nu rezultă ca evidentă în stadiul tehnicii din domeniul de aplicare a invenţiei sau dintr-un domeniu apropiat acestuia;
    b) persoana de specialitate în domeniu, pe baza cunoştinţelor din stadiul tehnicii, nu poate rezolva problema aşa cum o rezolvă invenţia;
    c) necesitatea rezolvării problemei există de mult timp, iar rezolvările cunoscute sînt sub nivelul rezolvării din invenţie;
    d) este folosită, cu sau fără modificări, într-un alt domeniu, pentru soluţionarea unei alte probleme, iar efectul obţinut este fie acelaşi, fie neaşteptat sau superior efectelor obţinute de alte invenţii din domeniul în care se transpune invenţia, cu condiţia ca cele două domenii să nu fie apropiate;
    e) constă în combinarea elementelor cunoscute din stadiul tehnicii astfel încît rezultă o legătură organică funcţională, o influenţare reciprocă, un efect sinergetic, o interacţiune sau o intercondiţionare care conduce la obţinerea unui rezultat tehnic nou;
   
f) are ca obiect un procedeu analog prin care se obţine un efect nou sau o substanţă cu calităţi noi, neaşteptate sau superioare, ori dacă materiile prime sînt noi, chiar dacă rezultatele obţinute sînt aceleaşi;
    g) reprezintă o selecţie, în cadrul unui procedeu, a unor parametri tehnici cuprinşi într-un interval cunoscut, care produc efecte neaşteptate asupra derulării procedeului sau asupra proprietăţilor produsului rezultat din procedeu;
    h) reprezintă o selecţie dintr-un grup foarte larg de compuşi, care prezintă avantaje neaşteptate.
    283. În aplicarea prevederilor pct. 278, se consideră că o invenţie nu implică o activitate inventivă dacă:
    a) constă într-o simplă enunţare a unei probleme fără a o rezolva, chiar dacă problema este nouă;
    b) rezolvă numai o problemă privind economisirea de materiale sau energie, optimizarea dimensiunilor sau reducerea preţurilor de cost, fără să obţină rezultate noi sau superioare;
    c) rezolvă problema numai printr-o simplă înlocuire de materiale cu caracteristici cunoscute care le fac adecvat pentru această utilizare şi care conduc la efecte previzibile;
    d) problema pe care o rezolvă se referă numai la o modificare a formei sau aspectului în scop estetic;
    e) rezolvă problema printr-o simplificare, fără să menţină cel puţin performanţele cunoscute din stadiul tehnicii;
    f) invenţia diferă de stadiul cunoscut al tehnicii doar prin utilizarea unor mijloace echivalente bine cunoscute;
    g) rezolvă problema prin folosirea în comun a două sau mai multor soluţii cunoscute, iar efectul previzibil rezultă din simpla însumare a efectelor fiecărei soluţii (juxtapunerea soluţiilor cunoscute);
    h) rezolvă o problemă din domeniul chimiei sau biologiei care constă într-o selecţie a unui caz particular dintr-o mulţime de componenţi, protejată anterior, fără ca acest caz selectat să conducă la calităţi sau rezultate deosebite comparativ cu cele ale mulţimii componenţilor din care a fost selectat;
    i) rezolvarea problemei se referă la alegerea unui material corespunzător cunoscut şi/sau la executarea unor modificări constructive după reguli în sine cunoscute;
    j) se referă la un produs natural asupra căruia nu s-a intervenit tehnologic;
    k) constă în selectarea anumitor parametri, dimensiuni, intervale dintr-un domeniu limitat, care ar fi putut fi obţinuţi prin încercări succesive de rutină sau prin utilizarea metodelor cunoscute;
    [Pct.283 lit.k) modificată prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
   
l) problema este rezolvată de invenţie doar printr-o simplă extrapolare rezultată în mod direct din stadiul tehnicii;
    m) constă doar în utilizarea unei tehnici cunoscute într-o situaţie similară (utilizare analoagă).
    284. În sensul pct. 283 lit. f) din prezentul Regulament, un mijloc este considerat echivalent unui element specificat în revendicări dacă pentru un specialist în domeniu este evident că acest mijloc în cadrul invenţiei revendicate îndeplineşte în mod esenţial aceeaşi funcţie, în acelaşi mod şi cu obţinerea în mod esenţial a aceluiaşi rezultat.
    285. Dacă în urma examinării se apreciază că invenţia nu implică o activitate inventivă în sensul pct. 282 şi pct. 283, AGEPI notifică acest fapt solicitantului, acordîndu-i pentru răspuns un termen de 3 luni de la data expedierii notificării.
    286. La cererea solicitantului, AGEPI îi poate expedia materialele din stadiul tehnicii luate în considerare la aprecierea activităţii inventive, cu condiţia achitării taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
Secţiunea a 16-a. Notificarea trimisă în procesul examinării
    287. Notificările AGEPI se prezintă sub forma unui document original, semnat de examinator şi şeful subdiviziunii specializate de examinare şi înregistrat la AGEPI. Notificările pot fi transmise solicitantului sau persoanei desemnate pentru corespondenţă:
    a) prin trimitere poştală recomandată;
    b) prin remitere direct la sediul AGEPI, cu confirmarea de către destinatar a primirii, contra semnătură, pe copia documentului care rămîne la AGEPI;
    c) prin mijloace tehnice de comunicare.
    288. Notificarea se consideră primită chiar dacă destinatarul refuză să accepte documentul  notificat sau să recunoască primirea acestuia, cu condiţia că s-a făcut dovada parvenirii la destinatar.
    289. Solicitantului i se pot trimite notificări ori de cîte ori este necesar pentru remedierea iregularităţilor sau soluţionarea problemelor apărute în cadrul examinării cererii, acordîndu-i un termen de 3 luni pentru răspuns. În cazul în care răspunsul prezentat nu corespunde cerințelor stabilite în art. 32 alin.(4) din Lege și pct. 33, 142-145 din prezentul Regulament, solicitantul este notificat despre necesitatea remedierii, în termen de 1 lună, a iregularităților constatate, în caz contrar răspunsul este considerat nedepus.
    [Pct.289 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    290. Dacă în perioada pregătirii hotărîrii de acordare a brevetului se constată că revendicările au fost modificate (din propria iniţiativă a solicitantului sau la propunerea AGEPI) astfel încît este necesară şi modificarea descrierii sau că există lipsuri în descriere şi/sau în desene, inclusiv cele indicate anterior de AGEPI, dar neînlăturate de solicitant, acestuia i se poate propune să prezinte descrierea şi/sau desenele (sau filele de substituire) în termen de 3 luni de la data expedierii notificării corespunzătoare.
    291. Dacă în termenul fixat în notificare solicitantul nu prezintă un răspuns şi nici nu cere o prelungire a termenului pentru răspuns, AGEPI suspendă procedura de examinare, acordîndu-i solicitantului un termen de 6 luni de la data expirării termenului omis pentru restabilirea acestuia şi prezentarea răspunsului, cu plata taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
    292. Dacă pînă la expirarea termenului de 6 luni, conform pct. 291 din prezentul Regulament, solicitantul nu va depune o cerere de repunere în termenul omis, cu prezentarea concomitentă a răspunsului şi a dovezii de plată a taxei corespunzătoare conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997, cererea se consideră retrasă, ceea ce se notifică solicitantului.
    293. Dacă în procesul examinării solicitantul a prezentat un răspuns la o notificare care trebuie analizat, iar rezultatul trebuie comunicat solicitantului, AGEPI expediază notificarea cu analiza respectivă într-un termen de 3 luni de la data prezentării la AGEPI a răspunsului solicitantului.
    294. AGEPI nu poate lua hotărîri înainte de parvenirea răspunsului sau înainte de expirarea termenului acordat pentru răspuns.
Secţiunea a 17-a. Examinarea condiţiilor pentru
acordarea brevetului de invenţie de scurtă durată
    295. AGEPI efectuează examinarea condiţiilor pentru acordarea brevetului de invenţie de scurtă durată în termen de 6 luni de la data constituirii depozitului naţional reglementar.
    [Pct.295 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
 
  
296. Examinarea conform art. 52 din Lege cuprinde:
    a) efectuarea examinării formale conform art. 47 din Lege şi pct. 170-174 din prezentul Regulament;
    b) efectuarea examinării preliminare conform art. 48 din Lege şi pct. 175-185 din prezentul Regulament;
    c) verificarea condiţiilor prevăzute în art. 36 din Lege şi pct. 48-54 din prezentul Regulament; 
    d) verificarea corespunderii revendicărilor cu cerinţele pct. 94-124 din prezentul Regulament;
    e) verificarea corespunderii materialelor suplimentare, dacă acestea există, cu cerinţele pct. 501-505 din prezentul Regulament;
    f) verificarea îndeplinirii condiţiilor de unitate a invenţiei;
    g) verificarea îndeplinirii condiţiilor de brevetabilitate a invenţiei;
    h) recunoaşterea priorităţii invocate.
    297. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de brevetabilitate a invenţiei include:
    a) verificarea îndeplinirii condiţiei de aplicabilitate industrială, conform art. 11 din Lege;
    b) verificarea îndeplinirii condiţiei de noutate, conform art. 52 alin. (2) din Lege;
    c) verificarea îndeplinirii condiţiei de activitate inventivă, conform art. 12 alin. (2) din Lege.
    298. O invenţie care face obiectul unei cereri de brevet de invenţie de scurtă durată este considerată ca implicînd o activitate inventivă dacă, luînd în considerare prevederile pct. 283 din prezentul Regulament şi cunoştinţele din stadiul tehnicii, ea nu este foarte evidentă pentru o persoană de specialitate şi prezintă un avantaj pentru utilizarea sau fabricarea produsului sau procedeului revendicat, sau prezintă un alt beneficiu pentru utilizator.
    [Pct.298 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
   
299. În cazul în care la examinarea conform art. 52 alin.(2) din Lege este selectată o cerere de brevet depusă la AGEPI anterior cererii de brevet de scurtă durată şi nepublicată, avînd aceleaşi revendicări, procedura de examinare a cererii în cauză se suspendă pînă la adoptarea hotărîrii referitor la cererea cu prioritate anterioară, ceea ce se notifică solicitantului.
    [Pct.299 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
Secţiunea a 18-a. Raportul de examinare
a cererii de brevet
    300. Procedura de examinare a cererii de brevet se încheie cu un raport de examinare întocmit şi semnat de examinatorul responsabil de examinarea cererii.
    301. Raportul de examinare include:
    a) menţionarea datelor bibliografice ale cererii de brevet;
    b) o  succintă prezentare a obiectului sau obiectelor cererii;
    c) indicarea procedurilor la care a fost supusă cererea după achitarea taxelor stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997;
    d) analiza invenţiei din punct de vedere al apartenenţei la categoriile excluse sau exceptate de la brevetare, al suficienţei dezvăluirii, al brevetabilităţii pe baza documentelor relevante indicate în raportului de documentare;
    e) concluziile şi propunerile examinatorului privind acordarea brevetului sau respingerea cererii de brevet cu invocarea motivelor legale care stau la baza acesteia.
Secţiunea a 19-a. Hotărîrea de acordare a
 brevetului sau de respingere a cererii de brevet
    302. Dacă în urma examinării se constată că invenţia îndeplineşte toate condiţiile de brevetabilitate şi corespunde tuturor cerinţelor Regulamentului, în baza raportului de examinare AGEPI adoptă hotărîrea de acordare a brevetului, care se notifică solicitantului.
    303. Dacă în urma examinării se propune o nouă redacţie a revendicărilor, solicitantului i se transmit pentru coordonare revendicările însoţite de o notificare corespunzătoare.
    304. În termen de 3 luni de la data expedierii notificării conform pct. 303 din prezentul Regulament, solicitantul va prezenta la AGEPI revendicările cu care el este de acord, precum şi descrierea invenţiei şi desenele, după caz, modificate în conformitate cu revendicările propuse, iar în cazul în care el nu este de acord cu redacţia pro­pusă a revendicărilor – va prezenta argumentele necesare. În cazul neprezentării răspunsului la notificare în termenul stabilit, materialele menţionate se consideră acceptate de solicitant şi hotărîrea de acordare a brevetului de invenţie se adoptă în baza acestora.
    305. În cazul în care răspunsul la notificare este prezentat în termenul stabilit conform pct. 304 din prezentul Regulament, dar conţine în mod direct sau indirect, fără argumentele necesare, dezacordul solicitantului cu varianta propusă a revendicărilor, AGEPI adoptă hotărîrea de acordare a brevetului în baza materialelor din varianta propusă de AGEPI.
    306. Coordonarea textului revendicărilor şi, după caz, a unor părţi din descriere se poate efectua, de asemenea, prin întocmirea unui proces-verbal semnat de examinator, şeful secţiei specializate şi solicitant sau reprezentantul desemnat.
    307. În cazul în care este posibilă acordarea brevetului în baza textului revendicărilor şi descrierii prezentate de solicitant, cu condiţia unor redactări minore care nu afectează esenţa, adoptarea hotărîrii de acordare a brevetului poate fi efectuată fără coordonarea cu acesta a textului revendicărilor şi, după caz, a unor părţi  a descrierii invenţiei.
    308. Dacă în urma examinării se constată că invenţia exprimată prin revendicările propuse de solicitant nu îndeplineşte vreuna din condiţiile de brevetabilitate, în baza raportului de examinare se adoptă hotărîrea de respingere a cererii de brevet, cu prezentarea motivelor corespunzătoare, care se notifică solicitantului.
    309. Hotărîrea de respingere a cererii de brevet se adoptă şi în cazurile în care se constată că:
    a) invenţia solicitată, exprimată prin revendicări alcătuite dintr-o revendicare independentă şi revendicări dependente, nu corespunde cel puţin uneia dintre condiţiile de brevetabilitate referitor la revendicarea independentă, iar solicitantul nu este de acord s-o modifice;
    b) invenţia exprimată printr-o singură revendicare independentă, deşi este brevetabilă, dar elementele ei exprimate în revendicările dependente sînt de natură să împiedice realizarea invenţiei sau a destinaţiei indicate de solicitant, sau pot servi drept temei pentru a considera invenţia contrară ordinii publice şi bunelor moravuri, iar solicitantul refuză să modifice sau să excludă aceste revendicări dependente;
    c) revendicările propuse de solicitant conţin o revendicare independentă care nu include unul sau cîteva elemente esenţiale prezentate în descrierea invenţiei, din care cauză invenţia nu corespunde condiţiilor de brevetabilitate, iar solicitantul refuză să includă în revendicări aceste elemente;
    d) grupul de invenţii, pentru care este cerută protecţia, include o invenţie care nu corespunde vreuneia dintre condiţiile de brevetabilitate, iar solicitantul refuză modificarea sau excluderea revendicărilor acestei invenţii. În acest caz, în hotărîre se va confirma brevetabilitatea celeilalte (celorlalte) invenţii, dacă acest fapt se va constata în procesul examinării;
    e) invenţia este neunitară, dar solicitantul continuă să refuze excluderea revendicărilor pentru care nu a fost efectuată examinarea de fond;
     f) identificarea unui(unor) element(e) din revendicări este imposibilă sau că un element inclus în revendicări nu se referă la obiectul revendicat, iar solicitantul refuză modificarea revendicărilor.
    310. Pînă la adoptarea hotărîrii de respingere a cererii de brevet solicitantului i se notifică motivele care pot fi luate ca temei pentru respingerea cererii şi, dacă este necesar, referirile la sursele de informaţie corespunzătoare, propunîndu-i-se să depună în termen de 3 luni de la data expedierii notificării un răspuns argumentat la motivele expuse.
    311. În cazul în care solicitantul nu prezintă argumente convingătoare împotriva motivelor de respingere a cererii sau nu depune un răspuns argumentat în termenul stabilit, se adoptă hotărîrea de respingere a cererii.
    312. Solicitantului i se trimite hotărîrea de respingere în care i se comunică suplimentar despre dreptul lui de a depune contestaţie la Comisia de Contestaţii a AGEPI, în cazul în care nu este de acord cu motivele hotărîrii, în termen de 2 luni de la data adoptării acesteia, conform art. 58 din Lege.
    313. Informaţia despre hotărîrea de respingere a cererii de brevet se publică în BOPI.
    [Pct.313 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
Secţiunea a 20-a. Publicarea hotărîrii de acordare a brevetului
    314. În termen de 3 luni de la data la care solicitantului i s-a comunicat hotărîrea de acordare a brevetului, AGEPI publică în BOPI menţiunea privind hotărîrea de acordare a brevetului.
    315. Concomitent cu publicarea în BOPI a menţiunii privind hotărîrea de acordare a brevetului, la dispoziţia publicului sînt puse în biblioteca AGEPI fascicula brevetului acordat, incluzînd descrierea invenţiei, revendicările, rezumatul şi desenele, după caz. Fascicula de brevet poate fi publicată suplimentar în format electronic.
    316. Refuzul inventatorului de a i se menţiona numele în publicarea menţiunii privind hotărîrea de acordare a bre­vetului se ia în considerare dacă el a fost depus nu mai tîrziu de data adoptării hotărîrii. Inventatorul poate revoca refuzul în acelaşi termen.
    317. Titularul este în drept să depună la AGEPI o cerere de rectificare a erorilor comise  în  BOPI.
Secţiunea a 21-a. Transformarea cererii
    318. Transformarea cererii de brevet în cerere de brevet de scurtă durată sau vice versa se efectuează prin depunerea de către solicitant a cererii respective de transformare pe un formular-tip aprobat de AGEPI, cu respectarea datei de depozit şi, după caz, a datei de prioritate a cererii iniţiale în conformitate cu art. 54 alin. (3) din Lege.
    319. AGEPI verifică corectitudinea completării cererii depuse şi prezentarea odată cu cererea a dovezii de plată a taxei corespunzătoare în cuantumul stabilit conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997. În cazul neprezentării dovezii de plată a taxei odată cu depunerea cererii de transformare sau în termen de o lună de la depunerea acesteia, ea se consideră nedepusă şi aceasta se notifică solicitantului.
    320. În cazul în care cererea nu îndeplineşte condiţiile stabilite, aceasta se notifică solicitantului cu propunerea de a înlătura lipsurile menţionate în termen de 2 luni de la data expedierii notificării.
    321. Dacă cererea de transformare a fost depusă după expirarea termenului de 2 luni de la data expedierii hotărîrii de respingere a cererii de brevet, solicitantului i se notifică că transformarea nu este posibilă.
    322. Dacă cererea a fost depusă în termenul stabilit şi îndeplineşte toate condiţiile prescrise, iar odată cu ea a fost depusă dovada de plată a taxei în cuantumul stabilit conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997, solicitantului i se notifică despre transformarea cererii.
    323. Dacă cererea de transformare se referă la o cerere a cărei examinare a fost  suspendată şi odată cu depunerea ei se prezintă o cerere de repunere în termen, respectînd cerinţele art. 91 din Lege, ea se va trata ca o cerere transformată.
    324. Cererea eurasiatică poate fi transformată într-o cerere de brevet naţională, în conformitate cu art.16 al Convenţiei Eurasiatice de Brevete, adoptate la Moscova la 17 februarie 1994 (în continuare – Convenţia eurasiatică), ratificate prin Hotărîrea Parlamentului nr.615-XIII din 27 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.65-66, art.723).
    325. În cazul transformării unei cereri de brevet în cerere de brevet de scurtă durată, diferența de taxe pentru procedurile de examinare a cererii nu se restituie, cu excepția cazului în care, la data depunerii cererii de transformare, procedura de examinare de fond nu a început.
    [Pct.325 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    326. Cererilor de brevet de invenţie transformate li se va aplica data de depozit şi, după caz, data de prioritate a cererii iniţiale.
Secțiunea a 22-a
Opoziția
    327. Cererea de examinare a opoziţiei făcute la acordarea unui brevet se perfectează pe un formular-tip și trebuie să conţină:
    a) numele, prenumele (denumirea), adresa şi semnătura persoanei care a depus opoziţia (opozantului);
    b) numele, adresa şi semnătura reprezentantului, după caz;
    c) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    d) solicitarea de examinare a opoziţiei;
    e) numărul şi data depozitului sau numărul brevetului împotriva căruia este depusă opoziţia și numărul BOPI în care a fost publicată mențiunea privind hotărîrea de acordare a brevetului.
    328.  La cererea de examinare a opoziţiei se anexează:
    a) opoziția argumentată, cu expunerea motivelor în fapt și a temeiurilor în drept pe care se bazează opoziţia și traducerea acesteia, dacă este cazul;
    b) dovada de achitare a taxei pentru depunerea opoziţiei, stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997;
    c) documentele menționate de către opozant, precum şi dovezile şi argumentele suplimentare pe care se sprijină opoziția, dacă este cazul;
    d) procura de reprezentare, dacă este cazul;
    e) traducerea documentelor anexate, dacă este cazul.
    329. În cazul opoziției făcute la acordarea unui brevet de scurtă durată, opozantul, suplimentar respectării condițiilor stabilite în pct. 327 și 328 și secțiunii a 26-a din capitolului II din prezentul Regulament, va depune și cererea de efectuare a documentării stadiului tehnicii conform art. 8 din Lege, cu întocmirea unui raport de documentare însoțit de opinia scrisă privind brevetabilitatea, precum şi dovada de plată a taxei pentru documentare, stabilită conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
    330. Dacă Comisia de contestații constată că cererea de examinare a opoziţiei și/sau documentele anexate nu sînt conforme cu prevederile pct.327 și pct. 328 lit. d) și e) și, după caz, pct. 329 din prezentul Regulament, acest fapt se notifică opozantului, oferindu-i un termen de 2 luni pentru remedierea iregularităţilor. Dacă opozantul nu remediază iregularităţile în termenul acordat, opoziţia se consideră nedepusă și nu se admite spre examinare în Comisia de contestații, iar acest fapt se notifică părților.
    331. Dacă Comisia de contestații stabilește că la cererea de examinare a opoziției nu sînt anexate documentele menționate la pct. 328 lit. a) și/sau lit. b) din prezentul Regulament, acest fapt se notifică opozantului, care  poate prezenta documentele lipsă în termenul stabilit pentru depunerea opoziției. Opoziția va fi considerată depusă la data prezentării documentelor lipsă cu respectarea termenului pentru depunerea opoziției. În cazul în care  documentele lipsă nu sînt prezentate în termenul stabilit pentru depunerea opoziției, opoziția se consideră nedepusă.
    332. Dacă opoziţia este admisibilă spre examinare, titularul este notificat despre opoziţia depusă şi este invitat să prezinte, în termen de 2 luni, observaţiile sale şi, după caz, modificările aduse în descriere, revendicări şi/sau desene.
    333. Observaţiile titularului, precum şi toate modificările prezentate sînt notificate opozantului, cu oferirea posibilităţii de a prezenta un răspuns în termen de 2 luni.
    334. Opozantul poate prezenta, în termen de 2 luni de la data depunerii opoziției, dovezi și argumente suplimentare pentru susținerea motivelor în fapt și a temeiurilor în drept invocate de către acesta. Comisia de contestații poate cere de la opozant sau titular prezentarea, în  termen de 2 luni,  a informaţiilor suplimentare necesare pentru examinarea opoziției.
    Orice notificare făcută în cadrul examinării opoziţiei, precum şi toate răspunsurile sînt notificate părţilor, care, în termen de 2 luni, pot prezenta observaţiile lor asupra notificărilor ce le sînt adresate sau asupra comunicărilor primite de la cealaltă parte.
    335. În cadrul examinării opoziţiei, în vederea precizării stadiului tehnicii, Comisia de contestații, dacă este cazul, poate solicita efectuarea de către subdiviziunea responsabilă din cadrul AGEPI a unei cercetări documentare suplimentare, ale cărei rezultate vor face posibilă aprecierea brevetabilităţii invenţiei.
    336. Dacă în procesul de examinare a opoziției, Comisia de contestații stabilește că menţinerea hotărîrii de acordare a brevetului este posibilă cu condiţia introducerii unor modificări ale descrierii şi revendicărilor, titularului i se propune să  prezinte, în termen de 2 luni, observaţiile sale vizavi de modificările propuse sau să prezinte varianta proprie a modificărilor în cauză, nedepăşind limitele cererii iniţiale, opozantul fiind invitat, de asemenea, să prezinte, în același termen, observaţiile sale vizavi de modificările propuse.
    337.  În cazul în care Comisia de contestații constată că cel puţin unul dintre motivele opoziţiei specificate la art.57 alin.(2) din Lege este întemeiat, hotărîrea de acordare a brevetului se revocă şi cererea de brevet se respinge. În caz contrar, se respinge opoziţia.
    338. Dacă Comisia de contestații atestă că, în urma modificărilor aduse de titular pe parcursul procedurii de opoziţie, brevetul şi invenţia care face obiectul acestuia satisfac cerinţele Legii, se va adopta hotărîrea de menţinere în vigoare a hotărîrii de acordare a brevetului, cu operarea modificărilor de rigoare și cu condiţia îndeplinirii cerinţelor prevăzute de pct. 336 din prezentul Regulament. În caz contrar, hotărîrea de acordare a brevetului se revocă şi cererea de brevet se respinge.
    339. În cazul adoptării hotărîrii de menţinere în vigoare a hotărîrii de acordare a brevetului, AGEPI invită solicitantul să achite, în termen de 2 luni, taxele de eliberare a brevetului și de menținere în vigoare a brevetului pentru termenul de la data de depozit pînă la eliberarea brevetului, inclusiv pentru anul eliberării, stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
    340. Hotărîrea Comisiei de contestații privind menţinerea în vigoare a hotărîrii de acordare a brevetului în formă modificată va conţine textul revendicării în baza căruia a fost menţinută hotărîrea. Menţiunea privind hotărîrea de menţinere în vigoare a hotărîrii de acordare a brevetului în formă modificată se publică în BOPI și se înscrie în Registrul Naţional de Brevete de Invenţie.
    341. Fasciculul de brevet se eliberează în termen de o lună de la achitarea taxelor stabilite, iar datele privind eliberarea brevetului se publică în BOPI şi se înscriu în Registrul Naţional de Brevete de Invenţie.
    342. Dacă taxele indicate în pct.339 din prezentul Regulament nu au fost achitate în termenul stabilit, procedura de eliberare și de menținere în vigoare a brevetului se suspendă, fapt care se comunică titularului.
    343. În cazul în care titularul nu prezintă, în termen de 6 luni de la data expirării termenului prevăzut în pct. 339 din prezentul Regulament, cererea de repunere în termenul omis și dovada de plată a taxei corespunzătoare, AGEPI adoptă hotărîrea de decădere a titularului din drepturile ce decurg din brevet, care se comunică titularului și se publică în BOPI.
    344. Documentele menţionate de către o parte la procedura de opoziţie trebuie să fie depuse în 2 exemplare.
    345. Dacă documentele menționate de către o parte la procedură în susținerea motivelor în fapt și a temeiurilor în drept pe care se bazează opoziția  sau a argumentelor invocate nu sînt anexate la opoziţia depusă sau dacă, la solicitarea AGEPI, nu sînt prezentate în termenul fixat, respectivele motive, temeiuri sau argumente nu sînt luate în considerare de către AGEPI.
    346. Dacă titularul renunţă la brevet sau decade din drepturile la brevet, procedura de examinare a opoziţiei poate fi continuată, la cererea opozantului, cu condiția că aceasta va fi prezentată în termen de 2 luni de la comunicarea făcută de către AGEPI opozantului privind renunţarea la brevet sau decăderea din drepturi a titularului.
    347. Dacă un opozant decedează sau se află în incapacitate legală, procedura de examinare a opoziţiei poate fi continuată din oficiu, chiar şi fără participarea succesorilor sau reprezentanţilor legali. Acelaşi lucru se aplică şi în cazul retragerii opoziţiei.
    [Secțiunea 22 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
   
[Pct.348 abrogat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
Secţiunea a 23-a. Contestarea hotărîrilor AGEPI
    349. Cererea de examinare a  contestaţiei împotriva unei hotărîri adoptate de AGEPI se perfectează pe un formular-tip și trebuie să conţină:
    a) numele, prenumele (denumirea), adresa şi semnătura contestatarului;
    b) numele, adresa şi semnătura reprezentantului, după caz;
    c) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    d) solicitarea de examinare a contestaţiei;
    e) numărul depozitului şi data de depozit a cererii la care se referă contestaţia.
    [Pct.349 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    350.  La cererea de examinare a contestaţiei se anexează:
    a) contestația argumentată, cu expunerea motivelor în fapt și a temeiurilor în drept pe care se bazează contestaţia, precum şi dovezile şi argumentele în susţinerea acestor motive;
    b) dovada de achitare a taxei pentru depunerea contestaţiei, stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997;
    c) procura de reprezentare, dacă este cazul;
    d) copiile materialelor pertinente.
    [Pct.350 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    351. Dacă se constată că contestaţia nu este conformă cu dispoziţiile art. 32 şi 58 din Lege şi pct. 349 din prezentul Regulament, acest fapt se notifică contestatarului, oferindu-i un termen de 2 luni pentru remedierea iregularităţilor. Dacă în acest termen iregularităţile nu sînt remediate, contestaţia se consideră nedepusă.
    352. Contestaţia depusă se examinează în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de contestaţii în domeniul proprietății intelectuale și procedura de examinare a contestațiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.257 din 2 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.69-71, art.311), cu modificările și completările ulterioare,  și cu art. 59 din Lege.
    [Pct.352 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    353. În urma examinării contestaţiei, Comisia de contestaţii poate adopta una din următoarele hotărîri:
    a) de respingere a contestaţiei, cu menținerea  în vigoare a hotărîrii con­testate;
    b) de admitere integrală sau parţială a contestaţiei, dispunînd revocarea sau modificarea hotărîrii adoptate;
    c) de remitere a dosarului spre reexaminare sub­di­viziunii de examinare a AGEPI, a cărei hotărîre a fost contestată.
    [Pct.353 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    354. În cazul în care Comisia de contestaţii adoptă hotărîrea de introducere în hotărîrea de acordare a brevetului a unor modificări, titularului i se notifică necesitatea achitării taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
    355. Atunci cînd Comisia de contestaţii a AGEPI remite cazul subdiviziunii care a adoptat hotărîrea contestată, motivele şi dispoziţiile hotărîrii Comisiei de contestaţii a AGEPI sînt obligatorii pentru acea subdiviziune.
    [Pct.355 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    356. În cazul în care Comisia de contestaţii transmite cererea spre reexaminare, aceasta se efec­tuează în termen de 6 luni de către un examinator desemnat de şeful subdiviziunii de examinare.
    [Pct.356 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    357. Examinatorul poate cere de la contestatar informaţiile suplimentare necesare pentru reexaminarea cererii.
    358. Pe baza rezultatelor reexaminării se întocmește un raport de reexaminare care se transmite la Comisia de contestaţii în vederea adoptării unei hotărîri privind contestaţia.
    [Pct.358 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    359. Hotărîrea Comisiei de Contestaţii se comunică părților în termen de o lună de la data adoptării, iar în termen de 3 luni de la aceeaşi dată se publică în BOPI.
    [Pct.359 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    360. Hotărîrea Comisiei de Contestaţii poate fi atacată în instanţa judecătorească în termen de 2 luni de la data expedierii.
    361. O copie autentificată prin semnatura judecătorului a hotărîrii judecătoreşti se va prezenta la AGEPI de către persoana interesată. Hotărîrea instanţei judecătoreşti rămasă definitivă și irevocabilă se înscrie în Registrul Naţional de Brevete de Invenţie. AGEPI operează în registru modificările intervenite ca urmare a hotărîrii judecătoreşti şi le publică în BOPI în termen de 2 luni de la data înregistrării acesteia la AGEPI.
    [Pct.361 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    362. Contestaţiile avînd ca obiect numai îndreptarea unor erori materiale sau omisiuni nu sînt supuse plăţii taxelor.
Secţiunea a 24-a. Suspendarea procedurii
    363. Solicitantul este în drept să ceară suspendarea procedurii de examinare a cererii pentru o perioadă care nu va depăşi 6 luni.
    364. Cererea de suspendare poate fi depusă începînd de la data depozitului şi pînă la data acordării brevetului sau data adoptării hotărîrii de respingere a cererii de brevet.
    365. Suspendarea procedurii nu influenţează condiţiile:
    a) de publicare a cererii;
    b) de publicare a hotărîrii de acordare a brevetului sau de respingere a cererii;
    c) de depunere a cererii de examinare de fond;
    d) de prezentare a răspunsului la notificarea AGEPI.
    366. Suspendarea procedurii cu privire la cerere sau brevet poate avea loc din oficiu, în cazul în care solicitantul sau titularul nu a prezentat răspunsul la notificare, nu a îndeplinit acţiunea  necesară conform Legii sau Regulamentului sau nu a achitat taxa în termenul stabilit.
    367. Pocedura cu privire la cerere sau brevet poate fi suspendată pentru un termen de pînă la 6 luni de la data expirării termenului omis.
    368. Suspendarea procedurii referitor la eliberarea brevetului de scurtă durată poate avea loc din oficiu în cazul în care persoane terţe au depus cererea de documentare sau de examinare de fond. Eliberarea brevetului poate fi suspendată pînă la finalizarea documentării sau examinării de fond.
    369. suspendarea procedurii referitor la cerere sau brevet este notificată solicitantului sau titularului. În cazul în care solicitantul nu va depune în termenul indicat în art. 91 alin. (2) din Lege o cerere de repunere în termenul omis, cererea în cauză se consideră retrasă.
    370. Agepi va suspenda procedura de examinare pentru o cerere în cazul în care se va constata existenţa unei cereri anterioare identice nepublicate, cu aceeaşi dată de prioritate sau cu o dată anterioară de prioritate. Procedura va fi suspendată pînă la publicarea cererii anterioare sau pînă la adoptarea hotărîrii asupra ei ori pînă la primirea acordului solicitantului cererii anterioare privind posibilitatea divulgării conţinutului cererii anterioare solicitantului cererii ulterioare.
    371. În cazul în care AGEPI nu are posibilitate să ia legătura cu solicitantul, de exemplu, cînd corespondenţa trimisă este returnată la AGEPI din motivul schimbării adresei solicitantului şi în cerere lipsesc datele despre alte mijloace de a contacta solicitantul, gestionarea cererii se suspendă pînă la primirea de la solicitant (sau succesorul lui în drepturi) a datelor despre adresa nouă pentru corespondenţă.
Secţiunea a 25-a. Retragerea cererii
    372. retragerea cererii de brevet se efectuează la cererea solicitantului cu condiţia plăţii taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 sau prin inacţiunea acestuia în cazurile prevăzute de Lege şi de prezentul Regulament.
    373. Cererea de brevet retrasă nu comportă efecte juridice, acţiunile ulterioare ale solicitantului nu pot fi întemeiate pe această cerere (la depunerea cererii următoare nu poate fi invocată prioritatea din data depunerii cererii retrase sau a materialelor suplimentare ale acesteia). Cererea, retrasă pînă la publicare, nu se include în stadiul anterior.
    374. Cererea de retragere nu poate fi revocată.
    375. În baza cererii solicitantului de retragere a cererii de brevet se adoptă hotărîrea de retragere a cererii. Menţiunea privind retragerea cererilor se publică în BOPI şi se înscrie în Registrele naţionale de cereri de brevet.
    [Pct.375 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
Secţiunea a 26-a. Procedura în cazul cererii
de brevet depuse de o persoană neîndreptăţită
    376. Dacă un terţ prezintă la AGEPI dovada că el a iniţiat o procedură în instanţa judecătorească împotriva solicitantului în vederea stabilirii faptului că el este persoana îndreptăţită la acordarea brevetului, AGEPI suspendă procedura de acordare, cu excepţia cazului în care terţul este de acord cu continuarea procedurii. Acest acord trebuie să fie prezentat în scris la AGEPI şi este irevocabil. Totodată, suspendarea procedurii nu poate interveni anterior publicării cererii de brevet.
    377. Dacă o decizie a instanţei judecătoreşti într-o procedură de revendicare a dreptului la acordarea brevetului este prezentată la AGEPI, solicitantului sau altor părţi interesate li se notifică faptul că procedura de acordare a brevetului va fi reluată din data indicată în notificare, cu excepţia cazului în care o nouă cerere de brevet este depusă conform art. 16 alin. (1) lit. b) din Lege. Dacă decizia este pronunţată în favoarea terţului, procedura nu poate fi reluată decît după expirarea termenului de 3 luni de la data la care decizia a rămas definitivă, cu excepţia cazului în care terţul a cerut continuarea procedurii de acordare a brevetului.
    378. Odată cu adoptarea deciziei privind suspendarea procedurii sau ulterior, AGEPI poate fixa o dată la care ea intenţionează să continue procedura în faţa sa, fără a lua în considerare derularea procedurii împotriva solicitantului prevăzute în pct. 376 din prezentul Regulament. Această dată este notificată terţului, solicitantului şi, după caz, altor părţi interesate. Dacă pînă la această dată nu este prezentată o decizie a instanţei judecătoreşti, AGEPI poate continua procedura.
    379. Dacă o persoană căreia printr-o decizie judecătorească i-a fost recunoscut dreptul la acordarea brevetului depune o nouă cerere de brevet conform art. 16 alin. (1) lit. b) din Lege, cererea de brevet iniţială este considerată retrasă din data de depozit a cererii noi.
    380. Taxa de depunere şi taxa de examinare pentru noua cerere de brevet, stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997, trebuie să fie achitate în termen de 2 luni de la data de depozit.
    381. De la data la care un terţ prezintă la AGEPI dovada că el a iniţiat o procedură în instanţa judecătorească împotriva solicitantului în vederea stabilirii faptului că el este persoana îndreptăţită la acordarea brevetului şi pînă la data la care AGEPI reia procedura de acordare, cererea de brevet nu poate fi retrasă.
    382. O copie autentificată a hotărîrii judecătoreşti se va prezenta la AGEPI de către persoana interesată. Hotărîrea instanţei judecătoreşti se înscrie în Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie şi se publică în  BOPI.
Secţiunea a 27-a. Examinarea din oficiu
    383. Hotărîrile AGEPI privind cererea de brevet examinată sau brevetul acordat pot fi revocate sau, după caz, suspendate din oficiu, în temeiul art. 88 din Lege, dacă pînă la eliberarea brevetului la AGEPI sînt identificate documente relevante care pot influenţa brevetabilitatea invenţiei, în special îndeplinirea condiţiilor de noutate, activitate inventivă şi aplicabilitate industrială, şi, respectiv, hotărîrile în cauză.
    384. Examinarea din oficiu se efectuează de către Comisia de examinare.
    385. Dacă o hotărîre a fost revocată, AGEPI va lua o nouă hotărîre privind cererea de brevet sau brevetul acordat după soluţionarea cauzelor care au determinat revocarea hotărîrii iniţiale.
Secţiunea a 28-a. Eliberarea şi menţinerea în vigoare
a brevetului
    386. Brevetul este eliberat de către AGEPI în temeiul hotărîrii de acordare a brevetului, în termen de 1 lună după expirarea termenului de 6 luni de la data publicării hotărîrii de acordare a brevetului, conform art. 60 alin. (1) din Lege.
    Brevetul este format din diploma de brevet, semnată de directorul general AGEPI, la care se anexează fasciculul de brevet. Fascicula de brevet de invenţie cuprinde pagina de capăt (pagina de titlu) conținînd datele bibliografice și rezumatul, descrierea, revendicările, desenele, după caz, şi raportul de documentare în baza căruia s-a apreciat brevetabilitatea invenţiei revendicate.
    [Pct.386 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    387. În cazul în care sînt mai mulţi titulari, brevetul se eliberează titularului desemnat în acordul încheiat între solicitanţi sau, în cazul în care nu a fost prezentat un astfel de acord, brevetul se eliberează primului solicitant înscris în cerere. Cotitularii brevetului şi inventatorii pot solicita copii ale brevetului, cu condiţia achitării taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
    388. Taxele stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 pentru eliberarea brevetului şi de menţinere în vigoare a brevetului pentru termenul de la data de depozit pînă la eliberarea brevetului, inclusiv pentru anul eliberării,  se achită nu mai tîrziu de 6 luni de la data publicării hotărîrii de acordare a brevetului. Taxa pentru menținerea în vigoare a brevetului se achită pentru fiecare an de protecție, pînă la prima zi a anului respectiv de valabilitate.
    [Pct.388 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    389. Dacă titularul nu prezintă în termenul stabilit conform pct. 388 din prezentul Regulament dovada de plată a taxei de eliberare a brevetului şi de menţinere în vigoare a brevetului pentru termenul indicat, procedura de eliberare şi de menţinere în vigoare a brevetului se suspendă, fapt care se comunică titularului.
    390. În cazul în care titularul nu prezintă, în termen de 6 luni de la data expirării termenului prevăzut în pct. 388 din prezentul Regulament, cererea de repunere a termenului omis şi dovada de plată a taxei corespunzătoare, AGEPI adoptă hotărîrea de decădere a  titularului din drepturile ce decurg din brevet, care se comunică titularului şi se publică în BOPI.
    391.  Titularului i se poate elibera, la cerere şi cu plata taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 un duplicat al brevetului după publicarea în BOPI a menţiunii de pierdere sau distrugere a originalului.
Secţiunea a 29-a. Publicarea datelor privind
brevetele
eliberate
    392. AGEPI publică lunar în BOPI lista brevetelor eliberate. Data eliberării brevetului se consideră data publicării în BOPI a datelor privind brevetul eliberat. În BOPI se publică următoarele date privind brevetele eliberate:
    (11) Numărul brevetului;
    (13) Codul tipului de document;
    (51) Clasificarea Internaţională de Brevete;
    (21) Numărul depozitului;
    (22) Data depozitului;
    (45) Data publicării menţiunii hotărîrii de acordare a brevetului: numărul BOPI, anul.
    393. Titularul este în drept să depună la AGEPI o cerere de corectare a erorilor comise în brevet.
Secţiunea a 30-a. Prelungirea termenului de valabilitate a
brevetului de invenţie de scurtă durată şi a certificatului
de model de utilitate
    394. Cererea de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului de invenţie de scurtă durată se examinează în termen de 4 luni de la data de depunere a acesteia, cu condiţia achitării taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 şi solicitării de efectuare a cercetării documentare referitor la invenţia care face obiectul brevetului de scurtă durată.
    395. Cercetarea documentară se efectuează conform secţiunii a 12-a din prezentul capitol, pentru stabilirea dacă obiectul brevetului de scurtă durată nu este cuprins în stadiul tehnicii și dacă satisface cerințele art. 12 din Lege. În baza cercetării documentare efectuate se întocmeşte raportul de documentare conform pct.258-261 din prezentul Regulament.
    [Pct.395 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    396. În cazul în care se constată că este posibilă prelungirea termenului de valabilitate a brevetului de invenţie de scurtă durată, cu condiţia introducerii unor modificări şi achitării taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997, titularului i se propune să introducă modificările în cauză sau să prezinte varianta proprie a modificărilor descrierii şi revendicărilor fară a fi depăşite limitele cererii iniţiale.
    397. Hotărîrea de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului de invenţie de scurtă durată în formă iniţială sau modificată cu textul revendicărilor acceptate se expediază titularului, menţiunea respectivă se publică în BOPI şi se înscrie după publicare în Registrul Naţional de Brevete de Invenţie de scurtă durată.
    398. AGEPI, în termen de 2 luni după publicarea menţiunii privind hotărîrea conform pct. 397 din prezentul Regulament în BOPI şi achitarea taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997, retipăreşte şi expediază titularului o nouă fasciculă de brevet de invenţie de scurtă durată care va include suplimentar raportul de documentare.
    399. Dacă în urma cercetării documentare efectuate se constată că obiectul brevetului de scurtă durată este cuprins în stadiul tehnicii, adică au fost selectate materiale pertinente care acoperă total elementele din revendicări, se adoptă hotărîrea de respingere a cererii de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului de invenţie de scurtă durată, care se expediază titularului împreună cu raportul de documentare.
    Dacă urmare a cercetării documentare efectuate se constată că obiectul brevetului de scurtă durată nu este cuprins în stadiul tehnicii, se adoptă hotărîrea de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului de invenţie de scurtă durată.
   400. Pentru certificatul de model de utilitate înregistrat şi eliberat conform Regulamentului provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.456 din 26 iulie 1993, se aplică, analogic, dispoziţiile din prezentul Regulament referitoare la menţinerea în vigoare, renunţarea, limitarea, anularea, decăderea anticipată din drepturi a titularului şi restabilirea.
    [Pct.400 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    [Pct.400 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
Secţiunea a 31-a. Nulitatea brevetului
    401. Orice persoană interesată poate solicita anularea integrală sau parţială a brevetului, depunînd în acest sens la instanţa judecătorească competentă o cerere motivată de anulare a brevetului, care trebuie să fie însoţită de copiile materialelor pertinente.
    402.  În cazul brevetelor eliberate pe răspunderea solicitantului, conform prevederilor art. 97 alin. (4) din Lege, instanţa judecătorească, la decizie, va suspenda procedura de examinare a cererii de anulare pînă la prezentarea copiei raportului de documentare, însoțit de o opinie scrisă privind brevetabilitatea, întocmite de AGEPI la solicitarea persoanei care a cerut anularea brevetului.
    [Pct.402 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
Secţiunea a 32-a. Renunţarea la brevet
    403. Cererea de renunţare la brevet semnată de titular(ri) și perfectată pe un formular-tip va conţine următoarele date:
    [Pct.403 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    a) numele sau denumirea şi adresa titularului;
    b) numele şi adresa reprezentantului, după caz;
    c) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    d) indicaţii privind brevetul care face obiectul cererii de renunţare;
    e) data comunicării inventatorului(lor), confirmată prin semnătura lor privind intenţia titularului de a renunţa la brevet;
    f) acordul semnat de inventator de a prelua dreptul asupra brevetului, după caz.
    404. Renunţarea este înscrisă în Registrul Naţional de Brevete de Invenţie numai cu acordul persoanei care beneficiază de un drept real înscris în acest registru sau pe numele căreia a fost făcută înscrierea conform art. 62 alin. (4) din Lege.
    405. Dacă unul dintre titulari renunţă la brevet, valabilitatea brevetului nu se suspendă şi brevetul rămîne în posesia celorlalţi titulari.
    406. Cererea de renunţare este considerată că a fost depusă doar după achitarea taxei în cuantumul stabilit conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
    407. În cazul în care în cererea de renunţare lipsesc unele date prevăzute în pct. 403 din prezentul Regulament, AGEPI notifică titularului iregularităţile constatate. Pentru remedierea iregularităţilor cererii de renunţare se acordă un termen de 2 luni. În cazul în care aceste iregularităţi nu sînt remediate în termenul acordat şi nu este depusă o cerere de prelungire a termenului stabilit, AGEPI va respinge cererea de renunţare la brevet.
    408. În cazul în care titularul renunţă la brevet, inventatorul are dreptul preferenţial de a depune o ce­rere pentru obţinerea acestui brevet pe numele său, cu condiţia achitării taxei pentru înscrierea modificării co­respunzătoare în Registrul Naţional de Brevete de Invenţie şi taxei de tipărire și eliberare a unui nou fascicul de brevet, stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
    [Pct.408 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    409. În cazul în care titularul renunţă la brevet, iar inventatorul este de acord să obţină acest brevet pe numele său, la AGEPI se depune o cerere redactată pe un formular-tip în care este exprimată dorinţa inventatorului de a obţine acest brevet pe nu­me­le său, semnată de inventator.
    410. Dacă brevetul este obiectul unui contract de licenţă, renunţarea la brevet este posibilă nu­mai cu acordul licenţiatului. Dacă contractul de licenţă a fost înregistrat, renunţarea va fi înscrisă în Registrul Naţional de Brevete de Invenţie numai după un termen de 2 luni de la data la care titularul brevetului a prezentat la AGEPI un document din care rezultă că titularul a informat licenţiatul despre intenţia sa de a renunţa la brevet. Dacă înainte de expirarea acestui termen titularul prezintă la AGEPI dovezi privind acordul licenţiatului, renunţarea va fi imediat înregistrată.
Secţiunea a 33-a. Limitarea brevetului
    411. Cererea de limitare a brevetului se perfectează pe un formular-tip și trebuie să conţină următoarele date:
    [Pct.411 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    a) numele sau denumirea şi adresa titularului;
    b) numele şi adresa mandatarului autorizat, după caz;
    c) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    d) numărul brevetului a cărui limitare este cerută;
    e) textul complet al revendicărilor modificate, precum şi descrierea şi desenele modificate, dacă este cazul.
    412. Dacă cererea de limitare se referă la un brevet împotriva căruia este formulată o opoziţie sau este iniţiată  o procedură de nulitate, cererea de limitare se consideră nedepusă.
    413. În cazul în care un contract de licenţă este înscris în Registrul Naţional de Brevete de Invenţie, cererea de limitare se acceptă numai dacă titularul brevetului are acordul licenţiatului sau la expirarea unui termen de 2 luni de la data la care titularul brevetului a informat licenţiatul despre intenţia sa de a limita brevetul.
    414. În cazul în care în cererea de limitare lipsesc unele date prevăzute în pct. 411 din prezentul Regulament, AGEPI notifică titularului iregularităţile constatate. Pentru remedierea iregularităţilor se acordă un termen de 2 luni. În cazul în care aceste iregularităţi nu sînt remediate în termenul acordat şi nu este depusă o cerere de prelungire a termenului stabilit, AGEPI  respinge cererea de limitare a brevetului.
    415. Dacă cererea de limitare este acceptată, revendicările prezentate sînt examinate în vederea stabilirii dacă ele reprezintă o limitare în raport cu revendicările brevetului acordat sau modificat în procedura de opoziţie şi dacă ele satisfac cerinţele art. 37 şi art. 87 din Lege. Dacă cererea de limitare nu satisface aceste cerinţe, titularului i se oferă posibilitatea să remedieze iregularităţile în termen de 3 luni prin modificarea revendicărilor, precum şi a descrierii şi desenelor, dacă este cazul. Dacă iregularităţile nu sînt remediate în termenul stabilit, cererea de limitare se respinge.
    416. Dacă limitarea brevetului este acceptată, se adoptă hotărîrea de limitare a brevetului care se expediază titularului. Limitarea are efect din data publicării în BOPI a menţiunii hotărîrii privind limitarea.
    417. Datele privind hotărîrea de limitare a brevetului se înscriu în Registrul Naţional de Brevete de Invenţie.
    418. În vederea obţinerii fasciculului nou privind brevetul modificat, solicitantul trebuie să achite, în termen de 2 luni de la data primirii hotărîrii de limitare a brevetului, taxa stabilită conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 de tipărire și eliberare a unei noi fascicule de brevet.
    [Pct.418 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    419. Fascicula retipărită de brevet se eliberează în termen de 2 luni după achitarea taxei stabilite, iar datele privind eliberarea brevetului limitat se publică în BOPI şi se înscriu în Registrul Naţional de Brevete de Invenţie.
    [Pct.419 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    420. Dacă taxa indicată conform pct. 418 din prezentul Regulament nu a fost achitată în termenul fixat, aceasta poate fi achitată în termen de 2 luni de la comunicarea notificării privind omiterea termenului fixat, cu condiţia achitării unei taxe de tipărire și eliberare a fasciculului nou de brevet în cuantum majorat de 2 ori.
    [Pct.420 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    421. Datele privind limitarea brevetului pot fi publicate suplimentar în format electronic.
Secţiunea a 34-a. Comisia de examinare
    422. Comisia de examinare poate fi formată, dacă este necesar, în cadrul sudiviziunii de examinare şi este constituită din preşedinte şi doi sau patru membri desemnaţi printr-o dispoziţie a conducătorului subdiviziunii de examinare invenţii.
    423. Nu pot fi membri ai Comisei de examinare specialiştii care au interes personal în cauza examinată.
    424. Comisia de examinare este formată în următoarele cazuri:
    a) invenţia revendicată se referă la mai multe domenii şi cere participarea  examinatorilor de specialitate din diferite domenii;
    b) invenţia revendicată este complicată şi există dubii privind corectitudinea hotărîrii ce urmează a fi adoptată (în special, în cazul hotărîrilor de respingere a cererii sau limitării întinderii protecţiei prin excluderea unor elemente din revendicări).  
    [Pct.424 lit.c) abrogată prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    d) pentru examinarea din oficiu conform pct.383-385 din prezentul Regulament.
    425. În baza rezultatelor examinării, Comisia de examinare adoptă o hotărîre cu votul majorităţii simple a membrilor acesteia, care se semnează de preşedinte şi de membrii comisiei care au votat pentru adoptarea acesteia, şi se comunică solicitantului sau titularului ori altor părţi interesate.
    [Pct.425 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
CAPITOLUL IV. CERTIFICATUL COMPLEMENTAR
DE PROTECŢIE
Secțiunea 1
Cererea de acordare a certificatului
    [Secțiunea 1 denumirea în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    426. Cererea de acordare a certificatului complementar de protecție se depune la AGEPI, pe un formular-tip, în termen de 6 luni de la data la care produsul farmaceutic sau fitofarmaceutic a obţinut autorizaţie de lansare pe piaţă pe teritoriul Republicii Moldova sau în termen de 6 luni de la data eliberării brevetului de bază, în cazul în care autorizaţia de lansare pe piaţă a fost obţinută înainte de eliberarea brevetului de bază. În cazul omiterii termenului stabilit, cererea de certificat se respinge.
    [Pct.426 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    427. Cererea de acordare a certificatului trebuie să conţină:
    a) solicitarea expresă pentru acordarea certificatului;
    b) numele sau denumirea şi adresa solicitantului;
    c) numele şi adresa reprezentantului, după caz;
    d) numărul brevetului de bază şi titlul invenţiei;
    e) denumirea produsului;
    f) descrierea produsului, în special legătura cu brevetul de bază;
    g) numărul şi data autorizaţiei de punere pe piaţă a produsului farmaceutic sau fitofarmaceutic.
    [Pct.427 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    428. Cererea de acordare a certificatului trebuie să fie însoţită de:
    a) copia autorizaţiei de lansare pe piaţă, care să identifice produsul farmaceutic sau  fitofarmaceutic autorizat;
    b) rezumatul caracteristicilor produsului farmaceutic sau fitofarmaceutic;
    c) dovada achitării taxei de depunere a cererii de acordare a certificatului, stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
    [Pct.428 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
Secţiunea a 2-a. Procedura de acordare
a certificatului
    429. În termen de o lună de la data depunerii cererii de acordare a certificatului, AGEPI efectuează examinarea ei formală, verificînd dacă sînt îndeplinite condiţiile prevăzute în pct. 427-428 din prezentul Regulament. Dacă aceste condiţii sînt îndeplinite, acest fapt se notifică solicitantului. Dacă în procesul examinării formale se constată că în cerere lipsesc documentele necesare sau că acestea nu corespund cerinţelor stabilite, solicitantului i se notifică iregularităţile şi i se propune să le re­medieze în termen de 3 luni de la data expedierii notificării corespunzătoare.
    [Pct.429 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    430. În termen de 2 luni de la finalizarea examinării formale se efectuează o examinare pentru a stabili dacă:
    a) conţinutul documentelor cererii este conform cerinţelor stabilite în art.70 din Lege şi în pct. 427-428 din prezentul Regulamentul;
    b) sînt îndeplinite cerinţele prevăzute în art. 71 din Lege;
    c) caracteristicile produsului farmaceutic sau fitofarmaceutic sînt acoperite de revendicările brevetului de bază.
    [Pct.430 lit.c) modificată prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    431. în vederea stabilirii dacă la data depunerii cererii produsul nu a mai făcut obiectul unui certificat şi dacă produsul este protejat printr-un brevet de bază în vigoare în Republica Moldova, se efectuează o documentare care cuprinde brevetele şi certificatele complementare de protecţie pentru produsele farmaceutice şi fitofarmaceutice ale Republicii Moldova, precum şi cererile de acordare a certificatului depuse la AGEPI, avînd o dată anterioară datei de depunere a cererii. În urma documentării se întocmeşte un raport de documentare în care se indică datele despre brevetul de bază şi documentele selectate din stadiul anterior.
    [Pct.431 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    432. Dacă cererea de acordare a certificatului  îndeplineşte condiţiile stabilite în pct. 430 din prezentul Regulament, în BOPI se publică următoarele date:
    [Pct.432 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    a) numărul cererii de acordare a certificatului;
    [Pct.432 lit.a) modificată prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    b) data depunerii cererii;
    c) numele sau denumirea şi adresa solicitantului;
    d) numărul şi data brevetului de bază;
    e) titlul invenţiei;
    f) numărul şi data autorizaţiei;
    g) produsul pe care-l identifică autorizaţia.
    433. Dacă cererea de acordare a certificatului nu îndeplineşte condiţiile stabilite în pct.430 din prezentul Regulament, solicitantului i se propune să remedieze iregularităţile cererii în termen de 3 luni. Dacă iregularităţile nu sînt remediate în termenul acordat, se adoptă hotărîrea de respingere a cererii care se comunică solicitantului şi se publică în BOPI în termen de 2 luni de la data adoptării hotărîrii.
    [Pct.433 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    434. În termen de 3 luni de la data publicării cererii de acordare a certificatului orice persoană interesată poate depune la  AGEPI o opoziţie motivată, formulată în scris, împotriva acordării protecţiei complementare solicitate. Opoziţia se consideră depusă numai în cazul în care este însoţită de dovada de plată a taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
    [Pct.434 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
   
4341. Pentru cererea de examinare a opoziției împotriva acordării certificatului  complementar de protecţie se aplică mutatis mutandis dispoziţiile pct. 327 și 328 din prezentul Regulament.
    [Pct.4341 introdus prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    435. Opoziţia este notificată solicitantului, fiind indicate motivele acesteia şi numele persoanei care a depus-o. Solicitantul poate prezenta punctul său de vedere în termen de 2 luni de la data la care i-a fost notificată opoziţia.
    436. Dacă opoziţia este întemeiată, se adoptă hotărîrea de respingere a cererii de acordare a certificatului, în caz contrar, se respinge opoziția. Hotărîrea adoptată se comunică părților şi se publică în BOPI în termen de 2 luni de la data adoptării.
    [Pct.436 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    437. Hotărîrea Comisiei de contestații poate fi atacată de către părţi în instanţele judecătoreşti în termen de 2 luni de la data expedierii hotărîrii.
    [Pct.437 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    438. Dacă la expirarea termenului menționat la pct. 434 nu a fost depusă nici o opoziție sau dacă opoziţia depusă a fost respinsă, se adoptă hotărîrea de acordare a certificatului complementar de protecţie, care se comunică solicitantului.
    [Pct.438 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    439. Certificatul complementar de protecţie se eli­berează titularului în termen de 2 luni de la data expedierii hotărîrii de acordare a certificatului, cu condiţia achitării taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
    440. În BOPI se publică următoarele date privind certificatul complementar de protecţe:
    a) numărul certificatului;
    b) data eliberării certificatului;
    c) numele sau denumirea şi adresa titularului certificatului;
    d) numărul şi data brevetului de bază;
    e) titlul invenţiei;
    f) numărul şi data autorizaţiei de punere pe piaţă, precum şi produsul farmaceutic sau fitofarmaceutic pe care îl identifică;
    [Pct.440 lit.f) modificată prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    g) data intrării în vigoare a certificatului;
    h) data expirării valabilităţii certificatului.
Secţiunea a 3-a. Valabilitatea certificatului
    441. Certificatul produce efecte, conform art. 69 alin. (2) şi (3) din Lege, cu condiţia achitării taxelor anuale, stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997, de menţinere în vigoare a certificatului.
    442. Valabilitatea certificatului încetează:
    a) la expirarea termenului prevăzut în în art.69 alin.(2) şi (3) din Lege;
    [Pct.441 lit.a) modificată prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    b) dacă titularul renunţă la certificat;
    c) dacă taxa anuală de menţinere în vigoare nu este plătită în termenul stabilit;
    d) în cazul retragerii autorizaţiei de lansare pe piaţă a produsului.
    443. Orice persoană interesată poate cere anularea de către Curtea de Apel Chişinău a certificatului în termenul de valabilitate a acestuia, pentru oricare dintre motivele următoare:
    a) certificatul a fost eliberat cu nerespectarea condiţiilor prevăzute în pct.429-440 din prezentul Regulament;
    b) valabilitatea brevetului de bază a încetat înainte de expirarea duratei sale legale;
    c) brevetul de bază a fost anulat integral sau parţial astfel încît produsul pentru care certificatul a fost eliberat nu mai este protejat prin acest brevet;
    d) după încetarea valabilităţii brevetului de bază există motivul care ar justifica anularea sau limitarea certificatului.
Capitolul V
CEREREA DE BREVET EUROPEAN ȘI BREVETUL
EUROPEAN VALIDAT
    444. Solicitarea de validare în Republica Moldova a cererii de brevet european și a brevetului european eliberat pe baza unei astfel de cereri se publică de către AGEPI și se înscrie în Registrul național de cereri de brevet de invenție în termen de 3 luni de la data informării de către Oficiul European de Brevete (în continuare – OEB) privind achitarea taxei stabilite pentru validare, dar nu înainte de expirarea unui termen de 18 luni de la data depunerii cererii de brevet european sau, dacă o prioritate a fost revendicată, de la data celei mai vechi priorități. 
    445. Solicitarea de validare se  înscrie în Registrul național de cereri de brevet de invenție, la compartimentul „Cereri de brevet de invenție european”, prin atribuirea unui număr de depozit și cu păstrarea datei de depozit a cererii de brevet european.
    446. Publicarea solicitării de validare în BOPI conform pct. 444 din prezentul Regulament include următoarele date bibliografice referitoare la cererea de brevet european furnizate de către OEB:
    a) numărul și data de depozit a cererii de brevet european;
    b) numărul și data de publicare a cererii de brevet european;
    c) numărul și data publicării cererii internaționale, dacă este cazul;
    d) indicii clasificării de brevete;
    e) datele privind prioritatea revendicată, dacă este cazul;
    f) datele de identificare ale solicitantului(lor), inventatorului(lor);
    g) titlul invenției.
    447. Dacă, după publicarea solicitării de validare, cererea de brevet european a fost definitiv respinsă, retrasă sau considerată retrasă, solicitarea de validare se consideră retrasă, iar AGEPI publică aceste informații în termen de 3 luni de la data informării de către OEB a datelor respective și le înscrie în Registrul național de cereri de brevet de invenție, la compartimentul „Cereri de brevet de invenție european”.
    Publicarea include următoarele date:
    a) numărul și data de depozit a cererii de brevet european;
    b) numărul BOPI în care a fost publicată solicitarea de validare a cererii de brevet european;
    c) faptul retragerii solicitării de validare și, după caz, motivul retragerii;
    d) data retragerii solicitării de validare.
    448. În conformitate cu prevederile art. 441 alin. (3) din Lege,  în scopul conferirii protecției provizorii unei cereri de brevet european publicate, AGEPI face publică traducerea în limba de stat a revendicărilor din cererea de brevet european în termen de 3 luni de la data prezentării de către solicitant a unei cereri în acest sens, redactate pe un formular-tip aprobat de AGEPI, a traducerii revendicărilor și a dovezii de achitare a taxei de publicare stabilite. Publicarea menționată în prezentul punct  cuprinde publicarea în BOPI a datelor bibliografice referitoare la cererea de brevet european și punerea la dispoziția publicului, pe hîrtie și în format electronic, a traducerii în limba de stat a revendicărilor din cererea de brevet european.
    449. Taxa de publicare a traducerii în limba de stat a revendicărilor din cererea de brevet european se achită odată cu depunerea traducerii sau în termen de 3 luni de la această dată, în caz contrar, cererea privind publicarea traducerii în limba de stat a revendicărilor este considerată nedepusă.
    450. O cerere de brevet european pentru care a fost achitată taxa de validare și care a fost respinsă, retrasă sau considerată retrasă poate fi transformată într-o cerere de brevet de invenție sau o cerere de brevet de invenție de scurtă durată prin depunerea la AGEPI a unei cereri de transformare redactate pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, a copiei cererii de brevet european și a traducerii acesteia în limba de stat, precum și a dovezii de achitare a taxei stabilite.
    La cererea de transformare se anexează procura de reprezentare a solicitantului și, după caz, raportul de documentare întocmit de OEB sau de o autoritate de documentare internațională.
    451. În toate acțiunile în fața AGEPI, titularii sunt reprezentați de un mandatar autorizat împuternicit printr-o procură.
    452. O cerere de brevet european transformată în cerere de brevet național se publică în BOPI pînă la expirarea termenului de 6 luni de la data depunerii cererii de transformare, dar nu înainte de expirarea unui termen de 18 luni de la data de depozit a cererii de brevet european sau, dacă o prioritate a fost revendicată, de la data celei mai vechi priorităţi.
    453. AGEPI publică traducerea în limba de stat a fascicolului de brevet european validat (descrierea, revendicările, desenele și rezumatul brevetului european) depusă în conformitate cu art. 442 alin. (6) din Lege, în termen de 3 luni de la data depunerii la AGEPI a cererii de publicare redactate pe un formular-tip, aprobat de AGEPI și achitării taxei stabilite de publicare, precum și înscrie brevetul european validat în Registrul național de brevete de invenție la compartimentul „Brevete europene validate”.
    454. AGEPI publică traducerea în limba de stat a fascicolului de brevet european validat, modificat în urma procedurii de opoziție sau limitare la OEB, depusă în conformitate cu art. 442 alin. (7) din Lege,  în termen de 3 luni de la data depunerii la AGEPI a unei cereri în acest sens, redactate pe un formular-tip aprobat de AGEPI, a traducerii revendicărilor modificate și achitării taxei stabilite de publicare și înscrie modificările brevetului european validat în Registrul național de brevete de invenție la compartimentul „Brevete europene validate”.
    455. Taxa de publicare a traducerii în limba de stat a documentelor menționate la pct. 453 și 454 din prezentul Regulament se achită odată cu depunerea traducerii sau în termen de 3 luni de la această dată, în caz contrar, cererea privind publicarea traducerii în limba de stat a documentelor menționate se consideră nedepusă.
    456. Publicarea menționată la pct. 453 și 454 din prezentul Regulament cuprinde publicarea în BOPI a datelor bibliografice referitoare la brevetul european validat și punerea la dispoziția publicului, în format electronic, a traducerii în limba de stat a fascicolului de brevet european, după caz, a revendicărilor modificate depuse conform art. 442 alin. (6) și (7) din Lege.
    457. În conformitate cu art. 442 alin. (9) din Lege, AGEPI eliberează titularului, la solicitare și cu condiția achitării taxei stabilite, un certificat privind validarea brevetului european în termen de 2 luni de la data publicării traducerii prevăzute în pct. 456 din prezentul Regulament. Certificatul cuprinde diploma de certificat, semnată de directorul general al AGEPI, la care se anexează pagina de titlu, conținînd datele bibliografice și rezumatul, precum și traducerea în limba de stat a fascicolului de brevet european, care cuprinde descrierea, revendicările, desenele și, după caz, raportul de documentare.
    458. Publicarea traducerii corectate a revendicărilor unei cereri de brevet european publicate sau a fascicolului de brevet european validat conform art. 443 alin. (3) din Lege se efectuează în termen de 3 luni de la depunerea unei cereri în acest sens, redactată pe un formular-tip aprobat de AGEPI, a traducerii corectate și achitării taxei stabilite prin publicarea în BOPI a datelor bibliografice referitoare la cererea sau brevetul european validat corectate și punerea la dispoziția publicului în format electronic a traducerii corectate.
    459. Publicarea traducerii documentelor depuse conform art. 441 alin. (3), 442 alin. (6)-(8) și art. 443 alin. (3) din Lege se efectuează în varianta prezentată de titular. AGEPI nu verifică traducerea documentelor depuse.
    460. Dacă brevetul european validat este considerat nevalabil ab initio în temeiul  art. 442 alin. (10) din Lege, AGEPI publică în BOPI și introduce în Registrul național de brevete de invenție la compartimentul „Brevete europene validate” informația respectivă în termen de 3 luni de la  expirarea termenului de  6 luni de la publicarea de către OEB a mențiunii privind eliberarea brevetului european sau a mențiunii privind hotărîrea de menținere a brevetului european în formă modificată sau de limitare a brevetului.
    461. Taxele de menținere în vigoare a unui brevet european validat se achită la AGEPI pentru fiecare an calculat de la data de depozit a cererii de brevet european pentru anii care urmează după anul în care mențiunea privind eliberarea brevetului european a fost publicată de OEB, achitarea fiind efectuată pînă la începutul fiecărui an respectiv.
    În cazul în care taxa de menținere în vigoare a brevetului nu este achitată în termenul stabilit, ea poate fi plătită într-un termen de 6 luni de la data expirării termenului prescris pentru plată, cu condiția achitării unei plăți suplimentare de 50%. Dacă taxa de menținere în vigoare nu este achitată în termenul suplimentar stabilit, titularul este decăzut din drepturile ce decurg din brevet.
    În cazul în care taxa anuală pentru brevetul european este scadentă în perioada dintre data publicării mențiunii  privind eliberarea brevetului european și data depunerii la AGEPI a traducerii în limba de stat a fasciculului de brevet european, titularul achită taxa stabilită pentru menținerea în vigoare a brevetului odată cu depunerea traducerii fasciculului de brevet, fără achitarea unei taxe suplimentare. În caz contrar, se aplică prevederile alineatului de mai sus.”
    [Capitolul V în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
CAPITOLUL VI. CEREREA INTERNAŢIONALĂ
 DEPUSĂ PRIN PROCEDURA PCT
Secţiunea 1. Înregistrarea cererii internaţionale
    462. Cererile internaţionale depuse conform PCT pot face obiectul procedurilor în faţa AGEPI. În asemenea proceduri se aplică prevederile acestui tratat, fiind completate cu prevederile Legii şi prezentului Regulament. În caz de divergenţe, vor prevala prevederile PCT.
    În măsura în care se face referire la PCT, acea referire include Regulamentul de aplicare a acestui tratat.
    463. La data înregistrării cererilor internaţionale trebuie să fie îndeplinite prevederile art. 31 alin. (2)  şi art. 45 alin. (2) din Lege.
    464. Pentru înregistrarea cererilor internaţionale în vederea brevetării invenţiilor în alte state, în conformitate cu prevederile PCT, AGEPI acţionează în calitate de oficiu receptor.
    465. Primirea şi înregistrarea cererilor internaţionale, în conformitate cu regula 19 din Regulamentul PCT, este în competenţa AGEPI, în cazul în care unul dintre solicitanţi este cetăţean al Republicii Moldova sau persoană cu domiciliul în Republica Moldova. Orice persoană este tratată ca persoană cu domiciliul în Republica Moldova, dacă ea deţine o întreprindere industrială sau comercială efectivă şi funcţională în Republica Moldova, conform regulii 18.1(b) (ii) din Regulamentul PCT.
    466. Persoana juridică, conform regulii 18.1(b)(ii) din Regulamentul PCT, este tratată ca cetăţean al Republicii Moldova, dacă ea este înregistrată ca persoană juridică în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    467. În cazul unor dubii referitoare la cetăţenie sau la domiciliul în Republica Moldova, AGEPI este în drept să solicite o confirmare documentară în acest sens.
    468. Cererea internaţională se redactează de solicitant, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Tratatul PCT şi Regulamentul PCT şi se depune la AGEPI în una din limbile: engleză, franceză, germană, rusă.
    469. Cererea internaţională poate fi depusă:
    a) pe un formular-tip elaborat de Biroul Internaţional al OMPI;
    b) în formă de imprimat computerizat ale cărui format şi conţinut corespund formularului-tip PCT.  
    [Pct.469 lit.c) abrogată prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    470. Formularul cererii, descrierea, revendicările şi rezumatul vor fi redactate în una din limbile indicate în pct. 468 din prezentul Regulament prin dactilografiere sau prin imprimare.
    471. Dacă cererea internaţională a fost depusă pînă la expirarea termenului de 30 de zile de la data depunerii cererii naţionale, examinarea cererii internaţionale va începe după expirarea termenului de 30 de zile de la data depunerii cererii naţionale.
    472. Cererea internaţională se depune la AGEPI în 3 exemplare care permit mutiplicarea directă, iar primul exemplar care se transmite la Biroul Internaţional OMPI trebuie să fie suficient de calitativ încît să permită multiplicarea într-un număr nelimitat de copii.
    473. Dacă cererea internaţională este depusă într-un număr mai mic de exemplare sau dacă nu toate exemplarele permit multiplicarea directă, AGEPI notifică urgent solicitantul despre necesitatea de a plăti pregătirea copiilor conform regulii 21.1(c) din  Regulamentul PCT.
    474. Depunerea cererii internaţionale este însoţită de achitarea la AGEPI a taxei internaţionale de depunere, taxei de documentare şi taxei de transmitere în termen de 1 lună de la depunerea cererii internaţionale, stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
    475. Dacă taxele necesare nu sînt achitate în termenul şi cuantumul stabilite, AGEPI notifică acest fapt solicitantului, oferindu-i posibilitatea de a achita taxele în termen de 1 lună de la data expedierii notificării, cu achitarea taxei suplimentare. Dacă în termenul fixat taxele stabilite şi taxa suplimentară nu sînt achitate, cererea internaţională se consideră retrasă.
    476. AGEPI atribuie cererii internaţionale care îndeplineşte condiţiile art. 11 alin. (1) din PCT număr de depozit internaţional. Acest număr şi data depozitului internaţional se înscriu în formularul cererii.
    477. Exemplarul original al cererii înregistrate, taxa de depunere se trimit la Biroul Internaţional OMPI şi concomitent o copie pentru documentare și taxa de documentare se trimit la Administraţia de Documentare Internaţională dacă cererea îndeplineşte condiţiile securităţii naţionale, stabilite în Legea securităţii statului nr.618-XIII din 31 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.10-11, art.117) şi alte acte normative în domeniu.
    [Pct.477 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    478. AGEPI, ca oficiu receptor, trimite cererea internaţională la Biroul Internaţional OMPI şi la Administraţia de Documentare Internaţională nu mai tîrziu de luna a 12-a de la data depunerii cererii internaţionale sau nu mai tîrziu de 15 zile pînă la expirarea termenului de 13 luni de la data priorităţii.
    479. Dacă cererea se consideră retrasă din cauza neplăţii taxei de către solicitant, exemplarul înregistrat al cererii se transmite la Biroul Internaţional OMPI împreună cu notificarea de retragere nu mai tîrziu de 15 zile pînă la expirarea termenului de 13 luni de la data priorităţii.
    480. Dacă exemplarul înregistrat al cererii se transmite la Biroul Internaţional conform pct. 479 din prezentul Regulament, dar solicitantul n-a plătit taxa de documentare, copia pentru documentare nu se transmite la Administraţia de Documentare Internaţională, iar în exemplarul înregistrat al cererii internaţionale se face o notă corespunzătoare.
    481. Dacă în cererea internaţională sau într-o scrisoare separată solicitantul a cerut AGEPI să trimită Biroului Internaţional OMPI o copie autentificată a actului de prioritate, dar nu a plătit pentru pregătirea şi trimiterea actului, AGEPI notifică solicitantului despre necesitatea plăţii unei asemenea taxe conform tarifelor existente, iar după prezentarea dovezii de plată pregăteşte şi trimite copia la Biroul Internaţional OMPI. În acest caz, responsabilitatea pentru nerespectarea termenelor prevăzute de PCT revine solicitantului.
Secţiunea a 2-a. Deschiderea fazei naţionale
    482. Faza naţională începe pînă la expirarea termenului de 31 de luni de la data de depozit sau de prioritate a cererii internaţionale, cu condiţia prezentării cererii de deschidere a fazei naţionale redactate în limba de stat pe un formular-tip aprobat de AGEPI, a copiei cererii internaţionale şi traducerii cererii internaţionale în limba de stat.
    [Pct.482 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    483. Copia cererii internaționale și traducerea acesteia în limba de stat se prezintă în varianta cu care a fost finalizată faza internațională, incluzînd descrierea invenției, revendicările, desenele, după caz, și rezumatul. Dacă revendicările au fost modificate conform articolului 19 din PCT, se depun atît revendicările inițiale, cît și revendicările modificate, care se prezintă sub formă de traducere a întregului set de revendicări furnizate conform Regulii 46.5(a) al Regulamentului PCT, însoțit de o scrisoare care să identifice revendicările modificate și să indice referințele din cererea inițială în baza cărora au fost introduse modificările.
    [Pct.483 în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    484. Solicitantul anexează la documentele menţionate în pct. 482 din prezentul Regulament dovada de plată a taxei naţionale corespunzătoare conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997. Taxa de deschidere a fazei naționale se achită pentru setul de revendicări cu care a fost finalizată faza internațională. Dacă taxa de deschidere a fazei naţionale nu este achitată în termen de 2 luni de la depunerea documentelor sus-menţionate, cererea internaţională se va respinge.
    [Pct.484 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    485. La deschiderea fazei naţionale, solicitantul poate cere eliberarea unui brevet şi/sau a unui brevet de scurtă durată.
    [Pct.485 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    486. Examinarea cererii internaţionale în faza naţională se efectuează în conformitate cu prevederile Legii şi prezentului Regulament.
    487. Data depozitului este data de depozit internaţional şi aceasta se înscrie în Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie, conform art. 11.3 din PCT.
    488. Dacă în cererea internaţională se revendică o prioritate a unei cereri naţionale anterioare, AGEPI poate cere prezentarea copiei acestei cereri şi a traducerii ei în limba de stat în termen de 3 luni de la data expedierii notificării.
    489. Cererea internaţională va fi tratată ca o cerere de brevet naţională şi va fi considerată ca fiind cuprinsă în stadiul tehnicii în sensul art. 8 alin. (3) din Lege, dacă vor fi respectate condiţiile prevăzute în art. 43 din Lege şi cele din  prezentul Regulament.
    490. Traducerea cererii internaţionale se consideră ca fiind textul autentic al cererii internaţionale în scopul efectuării procedurilor în faţa AGEPI, cu excepţia procedurilor de revocare, în cazul în care cererea internaţională sau brevetul naţional acordat în baza acestei cereri conferă, în limba conform traducerii, o protecţie mai redusă decît cea conferită de cererea internaţională în limba în care ea a fost depusă.
    491. Datele privind cererea internaţională care a intrat în faza naţională se publică în BOPI în decurs de 6 luni de la data deschiderii fazei naţionale, cu condiţia prezentării de către solicitant la AGEPI a traducerii cererii în limba de stat.
    492. AGEPI tratează cererea internaţională ca cerere naţională, în condiţiile îndeplinirii de către solicitant a cerinţelor prevăzute în art. 33 din Lege, dacă oficiul receptor a refuzat să acorde acestei cereri data de depozit internaţional sau a stabilit că cererea internaţională se consideră retrasă, sau dacă Biroul Internaţional OMPI a stabilit că cererea a fost considerată retrasă din cauza că nu a fost primit originalul acesteia.
CAPITOLUL VII. Dispoziţii finale
Secţiunea 1. Completări şi modificări ale documentelor cererii
    493. Completările şi modificările documentelor cererii care se referă la descriere, revendicări, rezumat şi desene se efectuează prin prezentarea filelor de substituire. Filele de substituire se prezintă pentru fiecare exemplar al documentului respectiv al cererii în limba de stat sau al traducerii acestuia în limba de stat, în conformitate cu cerinţele prezentului Regulament.
    494. Dacă modificările se referă la eratele de tipar, de stilistică, la erorile din datele bibliografice etc. şi nu conduc la scăderea calităţii imaginii în cazul multiplicării, necesitatea introducerii corecturilor poate fi exprimată printr-o scrisoare a solicitantului, fără prezentarea filelor de substituire.
Secţiunea 11
Introducerea modificărilor
    4941. Modificarea componenţei inventatorilor/solicitanţilor/titularilor, a datelor de identificare ale acestora şi a adresei pentru corespondenţă se efectuează prin introducerea  modificărilor în cerere, după caz, în titlul de protecţie.
    4942. Modificările specificate la pct.4941 din prezentul Regulament, solicitate în termen de 2 luni de la data de depozit, se introduc fără plata taxei de introducere a modificărilor, iar după expirarea termenului menţionat – cu condiţia achitării taxei. Modificarea adresei de corespondenţă se efectuează fără plata taxei.
    4943. Solicitarea introducerii modificărilor se efectuează prin depunerea unei cereri de introducere a modificărilor pe formularul-tip, aprobat de AGEPI.
    4944. Cererea de introducere a modificărilor trebuie să se refere la o singură modificare şi trebuie să conţină următoarele date:
    a) numărul şi data de depozit ale cererii (dacă cererea nu are încă număr de depozit se indică numărul de intrare atribuit) sau numărul titlului de protecţie;
    b) datele de identificare ale solicitantului/titularului;
    c) numele şi adresa reprezentantului, dacă cererea de introducere a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului;
    d) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    e) indicarea elementului din cerere/titlul de protecţie a cărui modificare este solicitată şi modificarea propusă;
    f) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a modificărilor datelor, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou titlu de protecţie;
    g) semnătura solicitantului/titularului, conform pct. 46 lit. f) din prezentul Regulament.
    4945. Se consideră o singură modificare:
    a) modificarea datelor de identificare ale inventatorului, solicitantului sau titularului: în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele şi/sau adresa, în cazul persoanelor juridice – denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică;
    b) modificarea componenţei inventatorilor, în cazul în care solicitanţii/titularii nu sînt aceleaşi persoane cu inventatorii;
    c) modificarea componenţei solicitanţilor, cu excepţia cazului în care această modificare are drept temei cesionarea drepturilor;
    d) modificarea componenţei titularilor, cu excepţia cazului în care această modificare are drept temei renunţarea la brevet sau cesionarea drepturilor;
    e) modificarea adresei de corespondenţă.
    4946. La cererea de introducere a modificărilor se anexează următoarele documente:
    a) procura semnată de solicitant/titular, dacă cererea de introducere a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului;
    b) documentul ce confirmă modificarea, în cazul în care modificarea privind denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică a solicitantului/titularului are ca temei reorganizarea persoanei juridice;
    c) actul normativ prin care solicitantul/titularul (persoană juridică) şi-a modificat denumirea şi/sau adresa şi/sau forma juridică, în cazul în care modificarea datelor de identificare ale solicitantului/titularului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    d) actul normativ prin care solicitantul/titularul (persoană fizică) şi-a modificat adresa, în cazul în care modificarea adresei solicitantului/titularului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    e) copia buletinului de identitate, în cazul în care modificarea solicitată se referă la  numele şi/sau adresa inventatorului/solicitantului/titularului (persoană fizică);
    f) actul care confirmă existenţa dreptului asupra cererii/titlului de protecţie, în cazul obţinerii acestui drept prin succesiune;
    g) hotărîrea instanţei de judecată, în cazul în care modificarea se efectuează în temeiul unei hotărîri judecătoreşti;
    h) declaraţia titularului de renunţare la titlul de protecţie, în cazul în care modificarea are drept temei exercitarea dreptului preferenţial al inventatorului, conform art.66 alin.(3) din Lege;
    i) declaraţia fiecărui inventator/solicitant, în parte, de acceptare a includerii sau excluderii unui/inventator unor/inventatori sau solicitant/solicitanţi în/din cerere sau, după caz, în/din titlul de protecţie, dacă modificarea vizează componenţa inventatorilor/solicitanţilor şi dacă, în cazul solicitanţilor, aceasta nu survine ca rezultat al unei cesiuni sau succesiuni de drepturi;
    j) declaraţia fiecărui titular, în parte, de acceptare a includerii sau excluderii unui/titular unor/titulari în/din titlul de protecţie, dacă modificarea vizează componenţa titularilor şi dacă aceasta nu survine ca rezultat al unei cesiuni sau succesiuni de drepturi;
    k) declaraţia inventatorilor/solicitanţilor/titularilor referitor la faptul că prin modificarea solicitată nu vor fi lezate drepturile persoanei care nu poate fi contactată, în cazul modificării componenţei inventatorilor/solicitanţilor/ titularilor, în lipsa acordului acestei persoane;
    l) dovada de plată a taxei de introducere a modificărilor, după caz.
    4947. Modificarea componenţei inventatorilor/solicitanţilor/titularilor în temeiul pct.4945 lit.b)-d) din prezentul Regulament se va efectua în lipsa acordului inventatorului/solicitantului/titularului care este o persoană decedată/ dispărută fără veste, fără succesori de drepturi sau care nu poate fi contactată. În cazul persoanei care nu poate fi contactată, prevederea prezentului punct se va aplica cu condiţia că au fost epuizate toate posibilităţile de contactare şi inventatorii/solicitanţii/titularii au declarat în scris că drepturile acestei persoane nu vor fi lezate ca urmare a modificării.
    4948. Este suficientă depunerea unei singure cereri de introducere a modificărilor care să indice numărul şi data cererilor/titlurilor de protecţie la care se referă, dacă se solicită modificarea aceluiaşi element în mai multe cereri/titluri de protecţie  ale aceluiaşi solicitant/titular, cu condiţia achitării taxei de introducere a modificărilor pentru fiecare cerere/titlu de protecţie în parte. Cererea de introducere a modificărilor şi documentele anexate acesteia se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate dosarele invenţiilor pentru care se solicită modificarea.
    4949. Examinarea cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.
    49410. În procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate acesteia se verifică:
    a) prezenţa datelor prevăzute la punctul 4944 din prezentul Regulament;
    b) prezenţa altor documente necesare pentru introducerea modificărilor solicitate, specificate la pct.4946 şi conformitatea acestora cu prevederile prezentului Regulament şi ale legislaţiei în vigoare;
    c) dacă modificarea solicitată constituie în mod efectiv o modificare specificată la pct.4945  din prezentul Regulament;
    d) conformitatea datelor indicate în cererea de introducere a modificărilor şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise, după caz, în Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie, Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie de scurtă durată, Registrul naţional de brevete de invenţie şi Registrul naţional de brevete de invenţie de scurtă durată;
    e) existenţa dovezii de plată a taxei de introducere a modificărilor, după caz.
    49411. Dacă în procesul examinării se constată:
    a) neregularităţi în cererea de introducere a modificărilor sau în documentele anexate;
    b) lipsa unor documente specificate la pct.4946 din prezentul Regulament;
    c) neachitarea taxei de introducere a modificărilor sau achitarea acesteia într-un cuantum mai mic decît cel stabilit,
    AGEPI notifică solicitantul/titularul sau reprezentantul acestuia şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate.
    49412. În funcţie de rezultatul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate,  AGEPI emite una din următoarele decizii:
    a) de acceptare a modificărilor, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    b) de respingere a modificărilor, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la pct.49413 din prezentul Regulament.
    49413. AGEPI emite decizia de respingere a modificărilor dacă:
    a) neregularităţile menţionate la pct. 49411 din prezentul Regulament, constatate în procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, şi comunicate solicitantului/titularului sau reprezentantului acestuia, nu au fost remediate în termenul acordat şi nu a fost depusă o cerere de prelungire a acestui termen;
    b) documentul anexat cererii de introducere a modificărilor nu confirmă modificarea datelor inventatorului/solicitantului/titularului sau conţine prevederi ce contravin legislaţiei în vigoare şi/sau prevederi ce se exclud reciproc;
    c) modificarea propusă constituie o rectificare a erorii reglementată de secţiunea 12 din prezentul capitol;
    d) modificarea propusă are drept temei cesionarea drepturilor asupra cererii/titlului de protecţie;
    e) modificarea propusă are drept temei renunţarea unui/cotitular unor/cotitulari la brevet în conformitate cu art.66 din Lege;
    f) cererea de introducere a modificărilor nu este semnată de fiecare solicitant/titular, în cazul în care cererea este depusă de mai mulţi solicitanţi sau titlul de protecţie este eliberat pe numele mai multor titulari, cu excepţia cazului cînd cererea de introducere a modificărilor este semnată de reprezentantul desemnat de aceştia;
    g) nu există acordul tuturor inventatorilor/solicitanţilor privind includerea sau excluderea unui/inventator unor/inventatori sau solicitant/solicitanţi în/din cerere sau, după caz, în/din titlul de protecţie, cu excepţia situaţiei reglementate de pct.4947 din prezentul Regulament;
    h) nu există acordul tuturor titularilor privind includerea sau excluderea unui/unor titular/titulari în/din titlul de protecţie, cu excepţia situaţiei reglementate de pct.4947 din prezentul Regulament;
    i) nu există declaraţia inventatorilor/solicitanţilor/titularilor referitor la faptul că prin modificarea solicitată nu vor fi lezate drepturile persoanei care nu poate fi contactată, în cazul modificării componenţei inventatorilor/solicitanţilor/ titularilor, în lipsa acordului acestei persoane.
    49414. Modificările acceptate se publică în BOPI, cu excepţia modificărilor privind cererile ale căror date nu au fost publicate, şi se înscriu, după caz, în Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie, Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie de scurtă durată, Registrul naţional de brevete de invenţie şi Registrul naţional de brevete de invenţie de scurtă durată.
    Publicarea datelor privind modificările acceptate cuprinde următoarele informaţii:
    a) tipul obiectului de proprietate industrială;
    b) numărul depozitului/titlului de protecţie;
    c) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea/titlul de protecţie;
    d) datele iniţiale anterioare modificării;
    e) datele modificate.
     49415. Modificarea adresei pentru corespondenţă se realizează prin introducerea datelor actualizate în materialele cererii/datele titlului de protecţie, fără a fi emisă decizia AGEPI.
    [Secţiunea 11 introdusă prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
Secţiunea 12. Rectificarea erorilor
    49416. Cererea de rectificare a erorii comise în cerere/titlul de protecţie sau în alte documente prezentate la AGEPI se depune de solicitant/titular sau, după caz, de reprezentantul acestuia, pe formularul-tip aprobat de AGEPI şi va fi însoţită de dovada achitării taxei de rectificare a erorii. Cererea de rectificare a erorii depusă în termen de 2 luni de la data de depozit, data de deschidere a fazei naționale sau data de depunere a documentelor în cadrul procedurilor de validare a brevetului european a cererii nu este supusă  plăţii taxei.
    [Pct.49416 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    49417. În cererea de rectificare a erorii se indică următoarele date:
    a) numărul şi data de depozit ale cererii sau numărul titlului de protecţie la care se referă cererea de rectificare a erorii (dacă cererea de brevet  nu are încă număr de depozit se indică numărul de intrare atribuit);
    b) numele (denumirea) şi adresa solicitantului/titularului;
    c) numele şi adresa reprezentantului, după caz;
    d) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    e) indicarea erorii a cărei rectificare este solicitată şi rectificarea propusă;
    f) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a rectificării datelor, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou titlu de protecţie;
    g) semnătura solicitantului/titularului, după caz, a reprezentantului, conform pct. 46 lit. f) din prezentul Regulament.
    49418. La cererea de rectificare a erorii se anexează următoarele documente:
    a) procura semnată de solicitant/titular, dacă cererea de rectificare a erorii se depune prin intermediul reprezentantului;
    b) actul care confirmă corectitudinea datelor a căror rectificare se solicită conform cererii de rectificare a erorii;
    c) dovada de plată a taxei de rectificare a erorii, dacă rectificarea erorii a fost solicitată după expirarea termenului de 2 luni de la data de depozit.
    49419. Este suficientă depunerea unei singure cereri de rectificare a erorii care să indice numărul şi data cererilor/titlurilor de protecţie la care se referă, dacă se solicită rectificarea aceleiaşi erori în mai multe cereri/titluri de protecţie ale aceluiaşi solicitant/titular, cu condiţia achitării taxei de rectificare a erorii pentru fiecare cerere/titlu de protecţie în parte. Cererea de rectificare a erorii şi documentele anexate acesteia se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate dosarele invenţiilor pentru care se solicită rectificarea erorii.
    49420. Examinarea cererii de rectificare a erorii se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.
    În procesul examinării se verifică:
    a) prezenţa datelor prevăzute la punctul 49417 din prezentul Regulament;
    b) conformitatea datelor indicate în cererea de rectificare a erorii şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise, după caz, în Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie, Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie de scurtă durată, Registrul naţional de brevete de invenţie şi Registrul naţional de brevete de invenţie de scurtă durată;
    c) dacă rectificarea propusă nu constituie o modificare reglementată de secţiunea 11 din prezentul capitol;
    d) existenţa dovezii de plată a taxei de rectificare a erorii, dacă rectificarea erorii a fost solicitată după expirarea termenului de 2 luni de la data de depozit.
    49421. Dacă în procesul examinării se constată neregularităţi în cererea de rectificare a erorii sau dacă taxa de rectificare a erorii nu a fost achitată sau aceasta a fost achitată într-un cuantum mai mic decît cel stabilit, AGEPI notifică solicitantul/titularul sau reprezentantul acestuia, desemnat prin procură, şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate.
    49422. În funcţie de rezultatul examinării cererii de rectificare a erorii, AGEPI emite una din următoarele decizii:
    a) de acceptare  a rectificării erorii, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    b) de respingere a rectificării erorii, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la pct.49423 din prezentul Regulament.
    49423. AGEPI emite decizia de respingere a rectificării erorii dacă:
    a) rectificarea propusă constituie o modificare reglementată de secţiunea 11 din prezentul capitol;
    b) neregularităţile constatate nu au fost remediate în termenul acordat conform pct.49421 din prezentul Regulament şi nu a fost depusă o cerere de prelungire a acestui termen.
    49424. Rectificările erorilor se publică în BOPI, cu excepţia rectificărilor privind cererile ale căror date nu au fost publicate, şi se înscriu, după caz, în Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie, Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie de scurtă durată, Registrul naţional de brevete de invenţie şi Registrul naţional de brevete de invenţie de scurtă durată.
    Publicarea datelor privind erorile rectificate cuprinde următoarele informaţii:
    a) tipul obiectului de proprietate industrială;
    b) numărul depozitului/titlului de protecţie;
    c) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea/titlul de protecţie;
    d) datele iniţiale anterioare  rectificării;
    e) datele rectificate.
    49425. Modificările şi rectificările acceptate, realizate pînă la acordarea titlului de protecţie, se includ în acesta. În cazul modificărilor/rectificărilor, realizate după acordarea titlului de protecţie, la solicitarea titularului, se eliberează o adeverinţă de confirmare a modificării/rectificării datelor sau se eliberează un nou titlu de protecţie care să conţină modificările/rectificările acceptate, cu condiţia achitării taxei pentru eliberarea titlului de protecţie şi returnării exemplarului anterior al titlului de protecţie sau a duplicatului acestuia.
    49426. Taxa de introducere a modificărilor şi taxa de rectificare a erorii nu se restituie, cu excepţia cazurilor cînd cererea de introducere a modificărilor sau cererea de rectificare a erorii a fost retrasă pînă la iniţierea procedurii acesteia de examinare.
    [Secţiunea 12 introdusă prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
Secţiunea a 2-a. Corespondenţa
    495. Conform art. 32 alin. (4) din Lege, corespondenţa se efectuează în limba de stat. Dacă în cadrul procedurilor desfăşurate la AGEPI sînt depuse documente într-o altă limbă decît limba de stat, traducerea lor în limba de stat se depune în termen de 2 luni de la data depunerii documentelor, în caz contrar documentele se consideră nedepuse.
    496. Corespondenţa cu solicitantul se expediază la adresa indicată în cererea de brevet pe numele persoanei desemnate pentru corespondenţa cu AGEPI sau pe numele reprezentantului său. Dacă o asemenea persoană nu este desemnată, corespondenţa se expediază pe adresa primului solicitant înscris în cerere.
    497. corespondenţa se întreţine pentru fiecare cerere în parte.
    498. Materialele expediate la AGEPI după depunerea cererii trebuie să conţină referinţa la numărul cererii şi semnătura solicitantului sau a reprezentantului său. În caz contrar, ele nu sînt admise spre examinare.
    499. Solicitantul poate furniza documente sau comunicări în format electronic sau prin mijloace electronice de transmisie, semnate conform cerinţelor stabilite în pct. 29 din prezentul Regulament. În acest caz, este necesară depunerea la AGEPI în termen de o lună a copiei documentului sau comunicării pe hîrtie, sub semnătura privată a solicitantului, însoţită de o declaraţie privind identitatea informaţiei prezentate pe hîrtie cu informaţia prezentată prin mijloace electronice sau în format electronic. În caz contrar, documentele se vor considera nedepuse.
    500. Orice notificare a AGEPI, trimisă în cadrul efectuării unei proceduri, prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării pînă la da­ta primirii răspunsului.
    5001. În cazul persoanelor fizice sau juridice care nu au domiciliul sau sediul în Republica Moldova şi care nu au desemnat un mandatar autorizat, AGEPI va expedia corespondenţa privind achitarea taxelor de menţinere în vigoare a brevetelor, în limba engleză sau, după caz, în altă limbă de circulaţie internaţională, pe adresa electronică sau, în cazul în care aceasta nu este indicată, pe adresa domiciliului sau a sediului titularului.
    [Pct.5001 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
Secţiunea a 3-a. Materiale suplimentare
    501. În perioada examinării cererii de brevet solicitantul, din proprie iniţiativă sau la notificarea AGEPI, este în drept să prezinte materiale care completează, precizează sau corectează materialele cererii, fără modificarea esenţei invenţiei.
    502. Din iniţiativa solicitantului, corectările şi precizările pot fi introduse în materialele cererii, fără a modifica esenţa invenţiei, cu condiţia plăţii taxei, dar nu mai tîrziu de data adoptării hotărîrii de acordare a brevetului sau de respingere a cererii.
    [Pct.502 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    503. Pot fi admise spre examinare materialele suplimentare prezentate de solicitant, care conţin modificări şi completări ce se referă la:
    a) elemente existente în descrierea şi desenele din depozitul naţional reglementar şi care constau din precizări şi explicaţii cu privire la acestea;
    b) conţinutul revendicărilor, dar se bazează pe elemente existente în descrierea şi desenele din depozitul iniţial;
    c) desene, dar se bazează pe elemente existente în descriere;
    d) elemente care nu fac obiectul unor noi revendicări sau nu introduc elemente noi în revendicările iniţiale, ele fiind destinate unei mai bune înţelegeri a invenţiei sau a domeniului de folosire a invenţiei;
    e) alte materiale suplimentare, modificări şi/sau completări, în caz de necesitate.
    Materialele suplimentare se prezintă pe file de substituire. Dacă materialele suplimentare se referă la modificarea revendicărilor, la filele de substituire se anexează o scrisoare în care se indică revendicările modificate, revendicările inițiale care sînt excluse, precum și elementele din materialele inițiale ale cererii pe care se bazează modificările conform materialelor suplimentare prezentate.
    [Pct.503 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    504. Materialele suplimentare modifică esenţa invenţiei solicitate, dacă conţin elemente ce urmează a fi incluse în revendicări şi care lipsesc în materialele iniţiale ale cererii (în descriere, revendicări, desene şi în alte materiale grafice necesare pentru dezvăluirea esenţei invenţiei).
    [Pct.504 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    505. Dacă materialele suplimentare modifică esenţa invenţiei, atunci aceste materiale nu se iau în considerare în partea care modifică esen­ţa, iar solicitantul are dreptul să le depună într-o cerere de brevet separată. La depunerea unei astfel de cereri, prioritatea invenţiei se stabileşte de la data prezentării materialelor suplimentare, conform pct. 233 din prezentul Regulament.
Secţiunea a 4-a. Prelungirea termenelor şi continuarea
procedurii după nerespectarea termenului
    506. Cererea de prelungire a termenului sau de repunere în termenul omis se redactează pe un formular-tip aprobat de AGEPI.
    [Pct.506 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    507. Termenul necesar pentru prelungire poate fi indicat de solicitant direct în cererea de prelungire sau pot fi depuse cîteva cereri consecutive, cu condiţia ca fiecare cerere ulterioară să fie depusă pînă la expirarea termenului prelungit prin cererea anterioară.
    508. În cazul nerespectării termenului de prezentare a cererii de prelungire, aceasta nu se acceptă, ceea ce se notifică solicitantului.
    509. Solicitantul sau titularul trebuie să depună cererea de repunere în termenul omis, nu mai tîrziu de 6 luni de la data expirării lui. În caz contrar, cererea de brevet se consideră retrasă, iar referitor la brevet se adoptă hotărîrea de decădere a titularului din drepturi, ceea ce se notifică solicitantului sau titularului.
    [Pct.509 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    510. La cererea de repunere în termenul omis se anexează dovada de plată a taxei corespunzătoare în cuantumul stabilit conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 şi toate materialele necesare. În caz contrar, cererea de repunere în termenul omis se consideră nedepusă, ceea ce se notifică solicitantului sau titularului.
    [Pct.510 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
Secţiunea a 5-a. Restabilirea drepturilor
    511. Solicitantul/titularul de brevet care, în pofida faptului că diligenţa cerută de circumstanţe a fost exercitată, a fost împiedicat să respecte un termen prescris de AGEPI va fi repus în drepturi, la o cerere depusă la AGEPI, dacă nerespectarea termenului are drept consecinţă directă respingerea cererii de brevet sau a unei solicitări, considerarea cererii de brevet ca fiind retrasă, anularea brevetului ori pierderea unui alt drept sau a unui mijloc de remediere.
    512. Restabilirea drepturilor se efectuează cu condiţia achitării taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 şi prezentării documentelor care confirmă motivele neîndeplinirii acţiunii în termen.
     513. Odată cu cererea de restabilire a drepturilor se depune documentul care confirmă îndeplinirea acţiunii pentru care a fost omis termenul.
    514. Pentru restabilirea drepturilor cu privire la un brevet, documentul indicat în pct.513 din prezentul Regulament va fi dovada de plată a taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 pentru perioada de graţie de 6 luni şi a taxei anuale de menţinere în vigoare în cuantumul stabilit, al cărui termen de plată a fost omis.
    515. Dacă în cererea de restabilire a drepturilor nu sînt indicate motivele neîndeplinirii în termen, solicitantul sau titularul va prezenta aceste motive, confirmate prin acte, în termenul indicat în notificarea  AGEPI.
    516. AGEPI examinează în termen de o lună cererea de restabilire a drepturilor, actele care cer­tifică motivele neîndeplinirii acţiunii în termen, respectarea condiţiilor stabilite în pct. 513-515 din prezentul Regulament, după care decide acceptarea sau respingerea cererii de restabilire a drepturilor.
    517. În cazul în care cererea de restabilire a drepturilor nu întruneşte condiţiile stabilite în pct. 511-515 din prezentul Regulament, AGEPI notifică solicitantului sau titularului motivele care servesc drept temei pentru respingerea cererii de restabilire a drepturilor, acordîndu-i un termen de 3 luni de la data expedierii notificării pentru prezentarea unor eventuale observaţii privind intenţia de respingere a acestei cereri. Dacă materialele prezentate de solicitant sau titular nu cer­tifică motivele neîndeplinirii acţiunii în termen sau dacă în termenul stabilit nu a fost prezentat vreun răspuns, AGEPI decide respingerea cererii de restabilire a drepturilor.
    518. Informaţiile privind cererile asupra cărora s-a reluat procedura de examinare şi brevetele revalidate se publică în BOPI.
Secţiunea a 6-a. Termene
    519. Termenele încep să curgă de la data expedierii actelor de procedură, data expedierii fiind considerată data la care pe actele de procedură a fost aplicată de către subdiviziunea respectivă a AGEPI data de expediere. La calcularea termenului stabilit în zile se vor lua în considerare zilele lucrătoare.
    [Pct.519 modificat prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    520. Actele de procedură, trimise prin poştă la AGEPI, se consideră îndeplinite în termen dacă au fost predate la oficiul poştal înainte de expirarea termenului stabilit, conform ştampilei poştale aplicate.
    521. Orice act de procedură, expediat la AgePI prin fax sau prin mijloace electronice de transmisie pînă la expirarea termenului stabilit, se consideră îndeplinit în termen, dacă originalul actului a fost prezentat la AGEPI în termen de o lună de la data expirării termenului stabilit.
Secţiunea a 7-a. Registrele AGEPI
    522. Ţinerea registrelor este realizată conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    523. În registrele menţionate în art. 95 din Lege sînt înscrise următoarele menţiuni:
    a) numărul şi data de depozit a cererii, numărul brevetului;
    [Pct.523 lit.a) modificată prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    b) titlul invenţiei;
    c) simbolul de clasificare atribuit cererii;
    d) numele, prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul solicitantului sau titularului;
    e) numele, prenumele şi adresa inventatorului (inventatorilor);
    f)  numele, prenumele şi adresa reprezentantului;
    g) indicaţii privind prioritatea (data, ţara şi numărul de depozit al cererii anterioare);
    h) în cazul divizării cererii, numerele de depozit ale cererilor divizionare;
    i) în cazul cererilor divizionare sau a cererilor noi depuse conform art. 16 alin.(1) lit. b) din Lege, indicaţiile menţionate în lit. a) şi g) privind cererea iniţială;
    j) data publicării cererii;
    k) data prezentării cererii de examinare de fond;
    l) data la care cererea este respinsă, retrasă sau considerată retrasă;
    m) data publicării menţiunii de acordare a brevetului;
    n) data depunerii opoziţiei;
    o) data şi decizia adoptată privind opoziţia;
    p) data de suspendare şi de reluare a procedurii;
    q) data eliberării brevetului și termenul de valabilitate al acestuia;
    [Pct.523 lit.q) modificată prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    r) data decăderii din drepturi și data restabilirii drepturilor;
    [Pct.523 lit.r) în redacția HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    s) constituirea unor drepturi privind cererea de brevet sau brevetul şi transmiterea acestor drepturi;
    t) pentru cererile și brevetele europene validate se indică datele bibliografice ale acestora, furnizate de către OEB
    [Pct.523 lit.t) introdus prin HG406 din 06.06.17, MO181-189/09.06.17 art.495]
    524. Transmiterea drepturilor privind o cerere de brevet  este înscrisă în Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie, la cererea părţii interesate, dacă documentele de confirmare a transmiterii au fost prezentate la AGEPI şi a fost achitată taxa stabilită conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
    525. Dispoziţiile pct. 524 din prezentul Regulament sînt aplicabile mutatis mutandis înscrierii cesiunii sau transmiterii unei licenţe, precum şi înscrierii constituirii sau transmiterii unui drept real privind o cerere de brevet  şi executării forţate privind o asemenea cerere.
    526. Înscriierile prevăzute în pct. 524 şi 525 din prezentul Regulament sînt radiate la cerere, dacă a fost achitată taxa stabilită conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997. Cererea trebuie să fie însoţită de documente care confirmă stingerea dreptului sau de o declaraţie prin care titularul de drept îşi exprimă consimţămîntul privind radierea înscrierii în registru.
Secţiunea a 8-a. Modalităţile de inspectare publică
    527. Orice persoană are dreptul să ia cunoştinţă de documentele cererii, după publicarea acesteia în BOPI, prin solicitarea copiilor documentelor referitoare la cerere, cu condiţia depunerii unei cereri în acest sens şi achitării taxei corespunzătoare conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
    528. În cazul în care cererea este retrasă şi nu a fost publicată anterior, materialele cererii pot fi consultate numai cu acordul  scris al solicitantului sau la solicitarea instanţei judecătoreşti.
    529. Pînă la publicarea cererii, AGEPI poate comunica terţilor, în condiţiile achitării taxei corespunzătoare conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997, următoarele informaţii:
    a) numărul cererii;
    b) data de depozit şi, dacă a fost invocată prioritatea, data priorităţii, ţara depunerii cererii iniţiale şi numărul cererii iniţiale;
    c) numele sau denumirea solicitantului;
    d) titlul invenţiei după caz.
    [Pct.529 lit.d) modificată prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
  
 
530. Sînt excluse de la inspectare:
    a) documentele referitoare la proiectele de hotărîri şi avize care nu se comunică părţilor interesate;
    b) documentele care au servit la elaborarea notificărilor şi hotărîrilor/deciziilor AGEPI, în limitele Legii privind accesul la informaţie nr.982-XIV din 11 mai 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.88-90, art.664);
    c) documentele care conţin indicarea inventatorului, în cazul în care acesta a refuzat să fie menţionat în materialele cererii;
    d) documentele referitoare la modificarea componenţei Comisiei de contestaţii sau care conţin obiecţii pri­­vind membrii acesteia.
    531. Dacă documentele care nu sînt excluse de la inspectare poartă inscripţii confidenţiale, se prezintă spre inspectare copiile acestor documente, cu omiterea  inscripţiilor în cauză.
    532. Restricţiile privind inspectarea materialelor cererii, conform pct. 530 şi 531 din prezentul Regulament, nu se aplică în cazul inspectării documentelor cererii de către instanţele judecătoreşti.
    533. Sub rezerva restricţiilor prevăzute în art. 96 din Lege şi pct. 531 din prezentul Regulament, AGEPI poate să comunice, la cerere, informaţiile conţinute în materialele cererii, cu condiţia achitării taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997. AGEPI poate cere persoanei interesate să consulte documentele personal, dacă aceasta este necesar din cauza volumului informaţiei care urmează a fi comunicată.
    534. Solicitantul este în drept să ceară de la AGEPI copiile materialelor indicate în notificare, în hotărîre sau în raportul de documentare. Copiile materialelor se expediază de AGEPI în termen de 2 luni de la data primirii solicitării, cu condiţia achitării taxei corespunzătoare conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.

 Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.528
din 1 septembrie 2009
Lista hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.456 din 26 iulie 1993 „Cu privire la protecţia proprietăţii industriale în Republica Moldova”.
    2. Pct.2 al Hotărîrii Guvernului nr.837 din 21 decembrie 1995 „Cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.17-18, art.124).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.281 din 22 mai 1996 „Pentru modificarea Regulamentului provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.40-41, art.339).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.492 din 29 mai 1997 „Pentru abrogarea unor prevederi din Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.43-44, art.460).