HGA747/2009
ID intern unic:  332840
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 747
din  24.11.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea,
precum şi a efectivului-limită al Agenţiei Achiziţii Publice
Publicat : 27.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 171-172     art Nr : 826
    Abrogată prin HG134 din 09.03.17, MO85-91/24.03.17 art.223

    MODIFICAT
    HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285
   
HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443
    HG929 din 07.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1015
    HG236 din 08.04.11, MO58/12.04.11 art.272
    HG683 din 02.08.10, MO138-140/06.08.10 art.764

    Denumirea modificată prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443

    Pentru executarea prevederilor Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare,  şi Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470), cu completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se înfiinţează Agenţia Achiziţii Publice în subordinea Ministerului Finanţelor, cu statut de persoană juridică, în urma reorganizării prin divizare a Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare, cu transferul personalului şi preluarea bunurilor materiale şi mijloacelor financiare destinate realizării atribuţiilor în domeniul achiziţiilor publice.
    2. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice, conform anexei nr.1;
    [Pct.2 al.3) exclus prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    3. Agenţia este persoană juridică, dispune de conturi trezoreriale, de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat, precum şi de alte atribute necesare.
    [Pct.3 în redacţia HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
    [Pct.3 modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    [Pct.3 modificat prin HG683 din 02.08.10, MO138-140/06.08.10 art.764]

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav Negruţa

    Nr. 747. Chişinău, 24 noiembrie 2009.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.747
din 24 noiembrie 2009
REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Achiziţii Publice
Capitolul I
Dispoziţii generale
    Domeniul de aplicare
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice (în continuare – Regulament) stabileşte statutul juridic al Agenţiei Achiziţii Publice, locul ei în structura administraţiei publice centrale, funcţiile de bază, atribuţiile, drepturile, precum şi organizarea activităţii acesteia.
    Statutul juridic al Agenţiei Achiziţii Publice şi locul ei în structura administraţiei publice centrale
    2. Agenţia Achiziţii Publice (în continuare – Agenţia) este autoritate administrativă de specialitate în subordinea Ministerului Finanţelor.
    3. Agenţia este persoană juridică cu sediul în mun. Chişinău, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale bugetare şi speciale, de alte atribute necesare.
    Cadrul legislativ şi normativ de activitate a Agenţiei
    4. În activitatea sa Agenţia se conduce de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, Legea privind achiziţiile publice, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, alte acte normative în vigoare care reglementează domeniul achiziţiilor publice, precum şi de prezentul Regulament.
Capitolul II
Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile
şi drepturile

    Misiunea
    5. Agenţia implementează politica statului în domeniul achiziţiilor publice şi asigură reglementarea, supravegherea, controlul şi coordonarea interramurală în domeniul achiziţiilor publice.
    Funcţiile de bază
    6. Funcţiile de bază ale Agenţiei sînt:
    1) implementarea actelor normative în domeniul achiziţiilor publice;
    2) asigurarea transparenţei şi eficienţei achiziţiilor publice;
    3) asigurarea concurenţei şi combaterea concurenţei neloiale în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
    4) evaluarea modului în care autorităţile contractante respectă procedurile de achiziţie publică.
    Atribuţiile
    7. Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Agenţia exercită următoarele atribuţii:
    1) elaborează şi pune în aplicare documentaţia standard privind procedurile de achiziţii publice;
    2) acordă autorităţilor contractante ajutor metodologic şi consultaţii în domeniul achiziţiilor publice;
    3) asigură instruirea personalului din autorităţile contractante implicat în organizarea, desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice, precum şi a reprezentanţilor operatorilor economici;
    4) editează „Buletinul Achiziţiilor Publice”;
    5) întreţine în reţeaua globală Internet pagina web „Achiziţiile publice ale Republicii Moldova”;
    6) gestionează Registrul de stat automatizat al achiziţiilor publice;
    7) examinează şi înregistrează documentele de licitaţie înaintate de autorităţile contractante;
    8) examinează dările de seamă privind procedurile de achiziţii publice;
    9) examinează şi înregistrează contractele de achiziţii publice încheiate în urma procedurilor de achiziţie, cu excepţia celor încheiate în urma procedurii prin cerere a ofertelor de preţuri;
    10) examinează şi soluţionează litigiile dintre participanţii la procedurile de achiziţii publice;
    11) întocmeşte, actualizează şi menţine lista operatorilor economici calificaţi şi lista de interdicţie a operatorilor economici;
    12) coordonează activităţile de utilizare a asistenţei tehnice străine în domeniul achiziţiilor publice;
    13) prezintă Guvernului, trimestrial şi anual, rapoarte şi analize statistice privind achiziţiile publice;
    14) exercită alte atribuţii stabilite de legislaţie.
    71. La nivel teritorial, Agenţia îşi exercită atribuţiile prin intermediul subdiviziunilor sale teritoriale.
    Coordonarea metodologică, organizarea şi coordonarea activităţii subdiviziunilor teritoriale se asigură de către subdiviziunea interioară a Agenţiei.
    [Pct.71 introdus prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    Drepturile
    8. Agenţia este în drept:
    1) să înainteze propuneri de perfecţionare a actelor legislative şi normative în domeniul achiziţiilor publice;
    2) să participe la elaborarea şi realizarea unor proiecte şi programe în problemele achiziţiilor publice;
    3) să stabilească relaţii şi să colaboreze cu agenţii similare din alte ţări şi organizaţii internaţionale;
    4) să convoace şedinţe republicane, conferinţe şi simpozioane în problemele achiziţiilor publice;
    5) să organizeze consfătuiri pentru discutarea chestiunilor ce ţin de competenţa ei, cu participarea reprezentanţilor autorităţilor contractante, operatorilor economici şi altor organe de specialitate;
    6) să solicite, argumentat şi în scris, şi să obţină de la organele competente informaţii despre operatorii economici participanţi la procedurile de achiziţii publice, precum şi orice informaţie necesară exercitării atribuţiilor;
    7) să solicite reexaminarea sau anularea, în modul stabilit, a rezultatelor procedurilor de achiziţie publică.
Capitolul III
Organizarea activităţii
    Conducerea
    9. Agenţia este condusă de director. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu se fac, în condiţiile legii, de către ministrul finanţelor.
    [Pct.9 în redacţia HG929 din 07.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1015]
    10. Directorul are doi adjuncţi. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu se fac de către ministrul finanţelor. Directorii adjuncţi se subordonează nemijlocit directorului şi organizează activitatea în cadrul Agenţiei, în limitele competenţelor ce le sînt atribuite.
    [Pct.10 în redacţia HG929 din 07.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1015]
    11. Directorul:
    1) conduce activitatea Agenţiei;
    2) asigură şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi atribuţiilor Agenţiei ce derivă din prezentul Regulament;
    3) asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor şi dispoziţiilor ministrului finanţelor, precum şi îndeplinirea sarcinilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;
    4) delimitează obligaţiile şi stabileşte responsabilităţile directorilor adjuncţi, şefilor de direcţii şi de secţii ale Agenţiei;
    [Pct.11 subpct.4) modificat prin HG929 din 07.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1015]
    5) aprobă regulamentele subdiviziunilor interioare ale Agenţiei , fişele postului pentru funcţiile publice, precum şi obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă ale funcţionarilor publici;
    [Pct.11 subpct.5) modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
   
51) aprobă statul de personal al Agenţiei;
    [Pct.11 subpct.51 introdus prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    6) include în structura aprobată, în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale schemei de încadrare, schimbările impuse de necesitatea implementării unor noi forme organizatorice, metode şi tehnici moderne de conducere, conform legislaţiei în vigoare;
    7) aprobă planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor interioare ale Agenţiei;
    8) reprezintă, în limitele competenţei, interesele Agenţiei în toate organele administraţiei publice şi entităţile din republică şi din alte ţări, semnează documente conform atribuţiilor ce-i revin;
    9) emite ordine şi decide în problemele ce ţin de competenţa Agenţiei şi controlează executarea lor;
    10)numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, ale funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei, angajează şi eliberează din funcţie  personalul contractual al Agenţiei, în condiţiile legislaţiei muncii;
    [Pct.11 subpct.10) în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    11) poartă răspundere personală pentru utilizarea raţională, conform destinaţiei, a mijloacelor financiare aprobate Agenţiei şi integritatea valorilor materiale ale acesteia;
    12) exercită şi alte funcţii stabilite de legislaţie.
    12. În lipsa directorului, atribuţiile acestuia le exercită unul dintre directorii adjuncţi.
    [Pct.12 modificat prin HG929 din 07.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1015]
    13. Directorii adjuncţi şi conducătorii de subdiviziuni poartă răspundere pentru activitatea şi deciziile luate în sferele lor de competenţă, delimitate prin ordinul directorului.
    [Pct.13 modificat prin HG929 din 07.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1015]
   
131. Structura şi schema de încadrare a Agenţiei se aprobă de ministrul finanţelor;
    [Pct.131 introdus prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    Corespondenţa
    14. Corespondenţa Agenţiei este semnată de către director, care este în drept să delege prin ordin această atribuţie directorilor adjuncţi.
    [Pct.14 modificat prin HG929 din 07.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1015]
    15. Semnăturile pe actele oficiale ale Agenţiei sînt aplicate de către director sau directorii adjuncţi în următoarele forme:
    semnătură scrisă;
    semnătură digitală, potrivit legislaţiei şi ordinii interioare stabilite.
    [Pct.15 modificat prin HG929 din 07.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1015]
    Colaborarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru
    16. În cadrul Agenţiei pot fi create comisii şi grupuri de lucru care sînt convocate pentru abordarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii.

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG236 din 08.04.11, MO58/12.04.11 art.272]