HGM190/2010
ID intern unic:  334060
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 190
din  17.03.2010
pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile, modul de asigurare,
evidenţă şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor
Publicat : 23.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 39-40     art Nr : 252
    MODIFICAT
    HG56 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.94; în vigoare 01.01.19
   
HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18
    HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727
    HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724


    NOTĂ:   
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător prin HG56 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.94; în vigoare 01.01.19
    În temeiul Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.392), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind condiţiile, modul de asigurare, evidenţă şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor (se anexează).
    2. Prevederile prezentului Regulament se vor realiza în limita alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                  Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                              Veaceslav Negruţa

    Nr. 190. Chişinău, 17 martie 2010.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.190
din 17 martie 2010
REGULAMENTUL
privind condiţiile, modul de asigurare, evidenţă şi distribuire
a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament (în continuare – Regulament) reglementează modul de acordare şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial categoriilor de persoane care cad sub incidenţa Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.
    2. Dreptul la tratament sanatorial al categoriilor de persoane indicate în pct.1 din prezentul Regulament se realizează:
    a) pentru sau de alocații sociale de stat ori de alocații lunare de stat conform legislației naționale, stabilite şi achitate de Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare – CNAS), precum şi pentru persoanele care au o vechime în muncă de cel puţin 35 de ani în cazul femeilor şi 40 de ani în cazul bărbaţilor – prin intermediul caselor teritoriale de asigurări sociale (în continuare – CTAS);
    [Pct.2 lit.a) modificată prin HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
   
b) pentru persoanele cu dizabilități de pe urma războiului și veteranii Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Administrației Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiției, Serviciului de Informații și Securitate, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție, Serviciului de Protecție și Pază de Stat, beneficiari de pensii sau de alocații sociale de stat ori de alocații lunare de stat conform legislației naționale – prin intermediul Casei Naționale de Asigurări Sociale.
    [Pct.2 lit.b) modificată prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]
    [Pct.2 lit.b) modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    [Pct.2 lit.b) în redacția HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
    3. Biletele de tratament sanatorial se  acordă veteranilor în centrele de reabilitare ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi în alte instituţii de acest tip și se procură conform legislaţiei cu privire la achiziţiile publice, potrivit specializării staţiunilor balneoclimaterice şi a altor instituţii de profil, ținînd cont de structura nozologică a morbidităţii beneficiarilor şi indicaţiile medicale pentru tratament.
    [Pct.3 în redacția HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    31. Persoanele cu dizabilități severe de pe urma războiului, conform art. 8 din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani, care, potrivit concluziei Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau structurilor sale teritoriale, necesită ajutor permanent din partea altei persoane, au dreptul la însoțitor în condițiile prezentului Regulament.
    Însoțitor poate fi orice persoană, cetățean al Republicii Moldova, care a atins vîrsta de 18 ani, și-a expus acceptul de a fi însoțitor și este apt să ofere servicii de supraveghere, suport și îngrijire beneficiarului pe perioada aflării la tratament sanatorial.
    [Pct.31 introdus prin HG56 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.94; în vigoare 01.01.19]
    32. În cazul în care însoțitorul persoanei cu dizabilități severe de pe urma războiului se încadrează în categoriile de beneficiari de bilete de tratament sanatorial și se află în rînd, Casa Națională de Asigurări Sociale și/sau casele teritoriale de asigurări sociale au dreptul să elibereze, conform ordinii de rînd, în aceeași perioadă, bilet însoțitorului și persoanei cu dizabilități severe de pe urma războiului, respectîndu-se condițiile prezentului Regulament, rîndul însoțitorului i se păstrează.
    [Pct.32 introdus prin HG56 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.94; în vigoare 01.01.19]
    33. Însoțitorul persoanei cu dizabilități severe beneficiază de bilet de tratament sanatorial gratuit în condițiile prezentului Regulament.
     [Pct.33 introdus prin HG56 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.94; în vigoare 01.01.19]
II. Categoriile de beneficiari şi periodicitatea
asigurării cu bilete de tratament
    4. Dreptul la asigurarea cu bilete de tratament sanatorial, conform Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, îl au veteranii cu domiciliul permanent în Republica Moldova.
    5. Dreptul la asigurarea cu bilete de tratament sanatorial gratuit în centrele de reabilitare ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi în alte instituţii de acest tip, conform indicaţiilor medicale, îl au:
    a) persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului, conform art. 8 din Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani – o dată în an sau, la alegere, în locul biletelor de tratament – o compensaţie bănească o dată la doi ani, în condiţiile stabilite de Guvern;
    [Pct.5 lit.a) modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    b) veteranii de război, conform art. 7 din Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani – o dată la trei ani;
    c) veteranii muncii, conform art. 9 din Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, cu excepţia persoanelor angajate şi a celor care desfăşoară activitate de antreprenoriat sub diferite forme (cu excepţia deținătorilor de terenuri agricole), dacă în ultimele şase luni premergătoare lunii în care a fost eliberat biletul nu au desfăşurat activitate de întreprinzător – o dată la trei ani
    [Pct.5 lit.c) în redacția HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
    d) veteranii serviciului militar, care au fost decorați cu ordine și medalii ori care s-au învrednicit de titluri onorifice ale Republicii Moldova sau ale fostei URSS ori de distincții departamentale, conform art. 10 din Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani – o dată la trei ani;
    [Pct.5 lit.d) modificată prin HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
    e) veteranii organelor afacerilor interne, ai Centrului Național Anticorupție, ai organelor securității statutului și ai sistemului administrației penitenciare care au fost decorați cu ordine și medalii ori care s-au învrednicit de titluri onorifice ale Republicii Moldova sau ale fostei URSS ori de distincții departamentale, conform art.11 din Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani – o dată la trei ani;
    [Pct.5 lit.e) modificată prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]
    [Pct.5 lit.e) modificată prin HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
    f) alte categorii de persoane, conform art. 12 din Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani – o dată la trei ani. Biletele pentru categoriile respective se eliberează prin intermediul Casei Naționale de Asigurări Sociale.
    [Pct5 lit.f) modificată prin HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
    6. Persoana care îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea biletului de tratament în temeiul mai multor acte normative poate beneficia de bilet, la alegere, în baza unui singur temei. În acest caz, solicitantul va prezenta un certificat de confirmare că în ultimii trei ani nu a beneficiat de bilet de tratament sanatorial prin intermediul altor structuri. Prevederile prezentului punct nu se aplică însoțitorilor.
     [Pct.6 modificat prin HG56 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.94; în vigoare 01.01.19]
    [Pct.6 modificat prin HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
III. Modul de adresare şi evidenţă a beneficiarilor
    7. Pentru a beneficia de bilet de tratament sanatorial, persoanele indicate în pct. 2 lit. a) depun o cerere pentru a fi luate în evidență la casele teritoriale de asigurări sociale de la locul de domiciliu, iar persoanele indicate la pct. 2 lit. b) depun o cerere la Casa Națională de Asigurări Sociale.
    [Pct.7 în redacția HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
   
8. La cerere se anexează: copiile actului de identitate și a legitimației de veteran sau participant la război, adeverința pentru primirea biletului de tratament (formular nr. 070/e), copia primei și ultimei pagini care conțin înscrieri ale carnetului de muncă, certificatul privind gradul de dizabilitate. Suplimentar, după caz, prezintă:
    a) veteranii muncii – copia legitimației de veteran și a documentului care confirmă existența ordinelor și medaliilor, după caz, actul ce atestă vechimea în muncă de 35 de ani pentru femei și 40 de ani pentru bărbați;
    b) veteranii serviciului militar, veteranii organelor afacerilor interne, ai Centrului Național Anticorupție, ai organelor securității statului și ai sistemului administrației penitenciare, după caz – copia legitimației de veteran și/sau a documentului care confirmă existența ordinelor și medaliilor;
    [Pct.8 lit.b) modificată prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]
    c) soții supraviețuitori, inapți de muncă, ai participanților la cel de-al Doilea Război Mondial sau la acțiunile de luptă în timp de pace din rîndul militarilor căzuți la datorie ori soții persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului decedate, dacă nu s-au recăsătorit, copiii acestora pînă la atingerea vîrstei de 18 ani sau după această vîrstă, dacă își continuă studiile în instituțiile de învățămînt la cursurile de zi, pînă la terminarea studiilor (însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani) – copia certificatului de căsătorie, pentru copii – certificatul de studii.
    [Pct.8 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    [Pct.8 în redacția HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
    9. Cererea se înregistrează în Registrul de evidenţă al solicitanţilor de bilete (în formă electronică sau pe suport de hîrtie). În cazul solicitantului cu statut de persoană cu dizabilități severe de pe urma războiului care, potrivit concluziei Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau a structurilor sale teritoriale, necesită ajutor permanent din partea altei persoane, se rezervă un loc în Registrul de evidenţă al solicitanţilor de bilete și pentru însoțitor.
    [Pct.9 modificat prin HG56 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.94; în vigoare 01.01.19]  
     10. Data înregistrării cererii se consideră data luării în evidenţă, iar numărul de înregistrare în cerere corespunde numărului de ordine din Registrul de evidenţă al solicitanţilor de bilete.
    11. Persoana responsabilă de evidenţa solicitanţilor de bilete verifică copiile documentelor anexate la cerere, conform pct.8 din prezentul Regulament, şi asigură integritatea lor.
    12. La schimbarea locului de domiciliu în altă unitate administrativ-teritorială a republicii, solicitantului i se păstrează rîndul precedent. La solicitarea beneficiarului, casa teritorială de asigurări sociale de la noul loc de domiciliu, în termen de 10 zile lucrătoare, solicită, printr-un demers, casei teritoriale de asigurări sociale unde s-a aflat anterior în evidență solicitantul confirmarea scrisă, autentificată prin ștampilă și semnătura șefului casei teritoriale de asigurări sociale, și documentele ce atestă data înscrierii în Registru și dreptul la bilet. Casa teritorială de asigurări sociale de la fostul loc de domiciliu va prezenta informația solicitată timp de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării demersului.
    [Pct.12 în redacția HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
    13. Casa Națională de Asigurări Sociale/casa teritorială de asigurări sociale eliberează beneficiarului biletul de tratament cu 15 zile înainte de data prezentării lui la Centrul de reabilitare balneosanatorială.
    [Pct.13 modificat prin HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
    14. În cazul în care beneficiarul nu are posibilitate să se deplaseze în termenul indicat în bilet la centrul balneosanatorial, el este obligat, cu 5 zile înainte de data expirării biletului, să-l restituie structurii care l-a eliberat. Biletul returnat va fi redistribuit altui solicitant, conform rîndului.
    [Pct.14 modificat prin HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
    15. Biletele nevalorificate în termenele stabilite vor fi restituite, după caz, printr-un demers, însoţite de bonul de consum, structurii care a distribuit biletul.
    [Pct.15 modificat prin HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
    16. În cazul în care persoanele care stau în rînd, refuză primirea biletului din următoarele motive:
    a) îmbolnăvire;
    b) contraindicaţii medicale;
    c) decesul rudelor;
    și refuzul este documentat de persoana responsabilă și adus la cunoștință, în scris, conducătorului subdiviziunii împuternicite pentru repartizarea biletelor, solicitantul poate beneficia de bilet la o nouă adresare, în caz contrar, rîndul nu i se păstrează.
    [Pct.16 modificat prin HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
    17. Termenul de utilizare a biletului se modifică exclusiv de către structurile care eliberează biletele, în coordonare cu administraţia instituţiei prestatoare de servicii.
    [Pct.17 modificat prin HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
IV. Distribuirea şi eliberarea biletelor de tratament
    18. Casa Națională de Asigurări Sociale distribuie trimestrial biletele caselor teritoriale de asigurări sociale proporțional numărului de veterani din raioane/municipii, înregistrați în baza de date a Casei Naționale de Asigurări Sociale, cu 15 zile pînă la începutul trimestrului următor, proporţional numărului de veterani pe raioane/municipii, înregistraţi în baza de date a structurii respective.
    [Pct.18 modificat prin HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
    19. Biletele, după caz, sînt eliberate structurilor teritoriale, în baza facturilor de expediţie.
    20. Eliberarea biletelor solicitanţilor aflaţi în evidenţă se efectuează de către persoana responsabilă desemnată prin ordinul conducătorului structurii respective.
    21. Biletele se eliberează solicitanților la prezentarea următoarelor acte:
    a) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (formular nr. 070/e);
    b) originalul actelor de identitate, iar în cazul eliberării biletului pentru tratament sanatorial peste hotarele republicii – pașaportul cetățeanului Republicii Moldova;
    c) după caz, copia primei şi ultimei pagini care conţin înscrieri ale carnetului de muncă;
    d) certificatul prin care se confirmă că solicitantul nu a beneficiat de bilet în ultimii trei ani în temeiul altor acte normative;
    e) după caz, certificatul eliberat de autoritățile fiscale prin care se atestă desfășurarea sau lipsa activității de întreprinzător pentru ultimele șase luni premergătoare lunii eliberării biletului.
    [Pct.21 în redacția HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
    211. Biletele se eliberează însoțitorilor la prezentarea următoarelor acte:
    a) adeverința pentru primirea biletului de tratament (formular nr. 070/e);
    b) originalul actelor de identitate, iar în cazul eliberării biletului pentru tratament sanatorial peste hotarele republicii – pașaportul cetățeanului Republicii Moldova.
    [Pct.211 introdus prin HG56 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.94; în vigoare 01.01.19]
    22. Biletul se eliberează solicitantului completat integral şi semnat de persoana responsabilă, cu aplicarea ştampilei structurii care eliberează biletul.
    [Pct.22 modificat prin HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
    23. La primirea biletului beneficiarului i se comunică în scris, contra semnătură, următoarele:
    a) nu se permite modificarea termenului de valabilitate, vînzarea, schimbul sau transmiterea biletului altei persoane;
    b) biletul se eliberează pentru tratarea unei singure persoane;
    b1) beneficiarul este obligat să se prezinte cu biletul de tratament sanatorial la medicul de familie, care organizează, conform actelor normative în vigoare, investigațiile de laborator și instrumentale necesare, iar dacă nu constată contraindicații medicale pentru tratament sanatorial, completează și eliberează beneficiarului fișa balneosanatorială (formular nr. 072/e). În cazul în care se constată contraindicații pentru tratamentul balneosanatorial și medicul de familie indică refuzul eliberării fișei balneosanatoriale (formular nr. 072/e), deținătorul biletului este obligat să restituie biletul de tratament sanatorial structurii care l-a eliberat, în decurs de 3 zile de la momentul indicării refuzului.
    [Pct.23 lit.b1) introdusă prin HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
    c) beneficiarul este obligat să prezinte biletul la unitatea de recepţie a Centrului de reabilitare balneosanatorială pentru înregistrare şi perfectarea fişei sanatoriale;
    d) beneficiarului care a întrerupt de sine stătător procesul de tratament termenul neutilizat nu i se compensează sub nici o formă;
    e) la întoarcere, beneficiarul, în termen de 20 de zile, este obligat să prezinte structurii care a eliberat biletul cuponul detaşabil al bonului. În cazul nerestituirii cuponului detașabil în termen de 20 de zile, structura care a eliberat biletul poate solicita de la instituția prestatoare de servicii confirmarea în scris a faptului utilizării biletului respectiv, pe baza căreia biletul se trece la cheltuieli.
    [Pct.23 lit.e) în redacția HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
V. Evidenţa biletelor de tratament
    24. Biletele de tratament sînt documente de strictă evidenţă.
    25. Evidenţa contabilă şi prezentarea rapoartelor privind gestionarea biletelor de tratament sanatorial se efectuează în modul stabilit.
VI. Dispoziţii finale
    26. Casa Națională de Asigurări Sociale/casa teritorială de asigurări sociale sînt responsabile pentru corectitudinea realizării prevederilor prezentului Regulament.
    [Pct.26 modificat prin HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
   
261. Persoanele care au obținut bilete ca urmare a prezentării unor acte false sînt obligate să restituie costul deplin al acestuia.
    [Pct.261 introdus prin HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
    27. Beneficiarul, în caz de nerespectare a prevederilor pct. 23 lit. a) şi b) din prezentul Regulament, este obligat să restituie costul biletului de tratament în bugetul de stat.
    28. Responsabilitatea pentru eliberarea corectă a adeverinței pentru primirea biletului de tratament (formular nr. 070/e) și pentru perfectarea fișei balneosanatoriale (formular nr. 072/e) se pune în sarcina instituţiilor medico-sanitare publice.
    [Pct.28 modificat prin HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]
    29. Persoanele responsabile de evidenţa şi distribuirea biletelor de tratament sanatorial, vinovate de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite, poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    30. Controlul asupra corectitudinii păstrării, evidenţei şi eliberării biletelor de tratament sanatorial se efectuează, conform legislaţiei, de către structurile abilitate cu acest drept.
    [Pct.30 modificat prin HG625 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.724]