HGM686/2012
ID intern unic:  344807
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 686
din  13.09.2012
cu privire la aprobarea unor metode de analiză
pentru controlul nutreţurilor
Publicat : 21.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 198-204     art Nr : 741     Data intrarii in vigoare : 21.12.2012
    MODIFICAT
   
HG844 din 25.10.17, MO383-388/03.11.17 art.966
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541    În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 125-129, art. 396), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea transpunerii prevederilor Regulamentului nr. 152/2009/CE din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eşantionare şi analiză pentru controlul oficial al nutreţurilor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 54 din 26 februarie 2009, p. 1, în baza normativă naţională, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Preambulul modificat prin HG844 din 25.10.17, MO383-388/03.11.17 art.966]
    1. Se aprobă:
    Metodele de eşantionare pentru controlul oficial al nutreţurilor, în vederea determinării constituenţilor, inclusiv materialelor care conțin, constau sau sînt produse din organisme modificate genetic, a aditivilor pentru hrana animalelor, substanţelor nedorite şi a reziduurilor de pesticide, conform anexei nr. 1;
    Metodele de preparare a eşantioanelor pentru analiză şi exprimarea rezultatelor, conform anexei nr. 2;
    Metodele de analiză privind controlul compoziţiei materiilor prime pentru nutreţuri şi a nutreţurilor combinate, conform anexei nr. 3;
    Metodele de analiză pentru controlul nivelului admisibil de aditivi în nutreţuri, conform anexei nr. 4;
    Metodele de analiză pentru controlul substanţelor nedorite în nutreţuri, conform anexei nr. 5;
    Metodele de analiză privind determinarea constituenţilor de origine animală pentru controlul oficial al nutreţurilor, conform anexei nr. 6;
    Metodele de determinare a valorii energetice a nutreţurilor combinate pentru păsările de crescătorie, conform anexei nr. 7.
    [Pct.1 modificat prin HG844 din 25.10.17, MO383-388/03.11.17 art.966]
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.3 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PRIM-MINISTRU                                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                        Vasile Bumacov

    Nr. 686. Chişinău, 13 septembrie 2012.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția HG844 din 25.10.17, MO383-388/03.11.17 art.966]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția HG844 din 25.10.17, MO383-388/03.11.17 art.966]

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 în redacția HG844 din 25.10.17, MO383-388/03.11.17 art.966]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 în redacția HG844 din 25.10.17, MO383-388/03.11.17 art.966]

    anexa nr.7