HGM714/2013
ID intern unic:  349653
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 714
din  12.09.2013
cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat
între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei
pentru anul 2013
Publicat : 20.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 206-211     art Nr : 818
    MODIFICAT
    HG89 din 07.02.14, MO35-41/14.02.14 art.106


    În temeiul art. 68 alin.(1) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art.663), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013-(se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                       Tatiana Potîng
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                     Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                     Anatol Arapu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                               Vasile Bumacov
    Ministrul educaţiei                                                      Maia Sandu
    Ministrul sănătăţii                                                       Andrei Usatîi

    Nr. 714. Chişinău, 12 septembrie 2013.


 Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.714
din 12 septembrie 2013

ACORDUL DE PARTENERIAT
între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013
    Guvernul şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, denumite în continuare „Părţi”, bazîndu-se pe prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004,
    recunoscînd ştiinţa drept prioritate strategică naţională,
    identificînd ştiinţa ca forţă motrice a dezvoltării durabile a ţării,
    menţionînd că susţinerea financiară a sferei de cercetare-dezvoltare, stimularea procesului inovaţional şi de transfer tehnologic reprezintă o condiţie determinantă în rezolvarea problemelor stringente ale ţării,
    referindu-se la scopul şi sarcinile politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării, care presupun crearea condiţiilor favorabile pentru activităţile de cercetare, inovare şi transfer tehnologic şi asigurarea unui nivel înalt al elaborărilor ştiinţifice, stimularea şi valorificarea maximă a potenţialului ştiinţific şi tehnologic, menţinerea rangului înalt al ştiinţei în ierarhia valorilor sociale şi de stat, promovarea prestigiului muncii ştiinţifice în societate,
    conştientizînd necesitatea concentrării resurselor tehnico-ştiinţifice, financiare şi intelectuale asupra direcţiilor strategice ale sferei ştiinţei şi inovării, soluţionării celor mai urgente şi importante probleme,
    considerînd avantajele colaborării şi parteneriatului între Academia de Ştiinţe a Moldovei, autorităţile publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile de învăţămînt superior, alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, democratizării administrării acestei sfere,
    au convenit asupra celor ce urmează.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Guvernul, în conformitate cu art.68 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, încheie prezentul Acord de parteneriat cu Academia de Ştiinţe a Moldovei (în continuare – Acord), prin care îi deleagă acesteia competenţele sale privind realizarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării.
    2. Părţile recunosc şi acceptă pe deplin faptul că sînt parteneri la negocierea Acordului şi se angajează să respecte cu stricteţe prevederile acestuia. În caz de încălcare a prevederilor prezentului Acord, fiecare dintre Părţi este în drept să solicite, în termen de 10 zile lucrătoare, convocarea Grupului de lucru comun pentru negocieri în vederea soluţionării situaţiilor de conflict.
    3. Obiectul Acordului îl constituie raporturile juridice dintre Părţi în procesul de promovare şi realizare a politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării.
Capitolul II
OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII SFEREI
ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII.

DIRECŢIILE STRATEGICE ALE ACTIVITĂŢII
DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII

    4. În anul 2013 Academia de Ştiinţe a Moldovei va coordona activitatea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării spre realizarea obiectivelor Programului-cadru Şapte al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (2007-2013) în conformitate cu Legea nr. 279 din 27 decembrie 2011 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al Şaptelea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (2007-2013).
    5. Pentru asigurarea premiselor necesare asocierii Republicii Moldova la noul program cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare şi inovare „Orizont-2020”, politicile Republicii Moldova în sfera ştiinţei şi inovării cu cele ale Uniunii Europene şi direcţiile strategice în sfera ştiinţei şi inovării a Republicii Moldova pentru anii 2013-2020 sînt ajustate la temele-cheie ale Programului menţionat:
    1) materiale, tehnologii şi produse innovative;
    2) eficienţă energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie;
    3) sănătate şi biomedicină;
    4) biotehnologie;
    5) patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii.
    6. În conformitate cu direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării, Părţile vor continua analiza eficienţei activităţii ştiinţifice şi de valorificare a rezultatelor cercetării, optimizarea infrastructurii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi vor canaliza resursele umane, materiale şi financiare spre realizarea priorităţilor de cercetare-dezvoltare din cadrul direcţiilor strategice în sfera ştiinţei şi inovării, care reflectă necesităţile stringente ale ţării şi posibilităţile potenţialului ştiinţific naţional.
    7. Pentru perioada 2013-2020 sînt identificate următoarele priorităţi de cercetare-dezvoltare:
    1) priorităţi generale:
    a) principii de dezvoltare a economiei naţionale în baza specializării inteligente şi a inovaţiilor;
    b) relaţia dintre stat şi cetăţean în condiţiile democraţiei participative;
    c) societate sănătoasă şi incluzivă;
    d) eficientizarea sectorului agricol şi a industriei de procesare;
    e) eficienţa energetică şi surse alternative de energie;
    f) formarea unui capital uman competitiv, predispus spre creativitate, inovare şi formare continuă;
    2) priorităţi intrinseci:
    a) sistem de cercetare eficient, bazat pe principiul excelenţei şi integrat în spaţiul european şi internaţional de cercetare;
    b) potenţial uman de valoare în sfera de cercetare-dezvoltare;
    c) infrastructura de cercetare performantă;
    d) instrumente de transfer al rezultatelor cercetării;
    e) mecanisme de stimulare a investiţiilor private în cercetare-dezvoltare.
    8. În scopul dezvoltării în continuare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării, Academia de Ştiinţe a Moldovei în limitele finanţării stabilite pentru sectorul “Ştiinţă şi inovare” va crea clustere noi (platforme tehnologice) cu participarea întreprinderilor mici şi mijlocii, administraţiei publice locale; va extinde infrastructura parcurilor şi incubatoarelor ştiinţifico-tehnologice.
    9. În scopul realizării priorităţilor de cercetare-dezvoltare din cadrul direcţiilor strategice din sfera ştiinţei şi inovării, specificate în punctele 4, 5 şi 7 ale prezentului Acord, Părţile vor contribui la:
    a) promovarea şi concentrarea potenţialului intelectual spre soluţionarea obiectivelor din cadrul direcţiilor strategice;
    b) optimizarea şi consolidarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării;
    c) pregătirea şi formarea continuă a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare;
    d) concentrarea resurselor financiare asupra direcţiilor strategice şi atingerea nivelului de asigurare financiară şi materială, adecvat semnificaţiei şi caracterului problemelor ce urmează a fi soluţionate;
    e) perfecţionarea sistemului de finanţare şi cofinanţare a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării în bază de concurs;
    f) dezvoltarea activităţii antreprenoriale şi stimularea creării întreprinderilor mici şi mijlocii în sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv în cadrul parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare;
    g) atragerea investiţiilor directe în sfera ştiinţei şi inovării;
    h) sporirea nivelului şi eficienţei investigaţiilor ştiinţifice;
    i) extinderea transferului de tehnologii ce asigură dezvoltarea durabilă a economiei, obţinerea unor produse şi servicii competitive;
    j) extinderea relaţiilor ştiinţifice de colaborare.
    10. Academia de Ştiinţe va asigura pregătirea şi perfecţionarea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare în cadrul şcolilor doctorale ale Clusterului educaţional-ştiinţific “UnivER SCIENCE”.
Capitolul III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR ÎN
 PROMOVAREA ŞI REALIZAREA POLITICII
 DE STAT ÎN SFERA ŞTIINŢEI
ŞI INOVĂRII

    11. Părţile elaborează şi promovează în comun politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării, asigurînd baza ei normativă, instituţional-organizatorică şi social-economică, contribuind prin măsuri şi mijloace la stimularea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării; elaborează programele de stat din sfera ştiinţei şi inovării, în funcţie de direcţiile strategice ale activităţii în această sferă; stabilesc cuantumul finanţării sferei ştiinţei şi inovării din bugetul de stat pentru anul viitor conform Cadrului Bugetar pentru Termen Mediu.
    12. Guvernul:
    a) organizează elaborarea proiectelor de acte legislative privind sfera ştiinţei şi inovării şi înaintarea acestora spre examinare Parlamentului;
    b) elaborează, anual, în conformitate cu prevederile alin.(4) art.125 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, propuneri privind cuantumul finanţării sferei ştiinţei şi inovării, asigurînd sporirea permanentă a volumului de finanţare, şi le înaintează Parlamentului;
    c) creează mecanisme economice de stimulare a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării şi de utilizare a rezultatelor acestei activităţi;
    e) susţine crearea, dezvoltarea şi optimizarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării, inclusiv a infrastructurii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare;
    d) încheie acorduri interguvernamentale de colaborare în sfera ştiinţei şi inovării;
    f) acordă premii de stat în sfera ştiinţei şi inovării.
    13. În temeiul Acordului de parteneriat, Academia de Ştiinţe a Moldovei:
    a) elaborează şi promovează strategia de dezvoltare a sferei ştiinţei şi inovării, realizează politica de stat şi desfăşoară activităţi conceptuale în sfera ştiinţei şi inovării;
    b) elaborează pronosticuri privind dezvoltarea sferei ştiinţei şi inovării;
    c) promovează politica de menţinere, amplasare raţională şi dezvoltare a potenţialului intelectual, a patrimoniului şi infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării;
    d) identifică şi ajustează direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării la necesităţile socioeconomice ale ţării;
    e) organizează elaborarea programelor de stat, proiectelor de inovare şi transfer tehnologic şi a proiectelor de cercetare, programelor ştiinţifice şi tehnico-ştiinţifice internaţionale, precum şi a mecanismelor de realizare a acestora;
    f) organizează prin intermediul Centrului pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale si Aplicative; Agenţiei de Inovare şi Transfer Tehnologic, Centrului Proiecte Internaţionale şi Consiliului Consultativ de Expertiză concursuri de programe şi proiecte în sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la bugetul de stat;
    g) distribuie alocaţiile bugetare, conform direcţiilor strategice ale sferei ştiinţei şi inovării;
    h) asigură finanţarea editării revistelor şi lucrărilor ştiinţifice;
    i) asigură finanţarea bibliotecilor ştiinţifice din subordine şi a celor care beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat;
    j) promovează activitatea de inovare şi transfer tehnologic;
    k) contribuie la implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi a inovaţiilor;
    l) elaborează mecanisme de monitorizare şi de stimulare a implementării rezultatelor ştiinţifice din sfera ştiinţei şi inovării;
    m) organizează crearea parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare şi contribuie la funcţionarea eficientă a acestora;
    n) promovează valorile naţionale şi universale în sfera ştiinţei şi culturii;
    o) organizează funcţionarea şi coordonarea ştiinţifico-metodică a activităţii subiecţilor din sfera ştiinţei şi inovării din componenţa Academiei de Ştiinţe şi, după caz, a subiecţilor din sfera ştiinţei şi inovării, neîncadrate în structura ei, dar care beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat;
    p) efectuează, la solicitare, coordonarea ştiinţifico-metodică a activităţii subiecţilor din sfera ştiinţei şi inovării, care nu fac parte din componenţa Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi nu beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat;
    q) oferă consultanţă autorităţilor publice, expertizează şi avizează proiecte de legi şi alte acte normative privind politica în sfera ştiinţei, privind viaţa economică, socială, culturală şi alte domenii de dezvoltare a ţării;
    r) practică instruirea continuă a cadrelor ştiinţifice prin intermediul studiilor liceale, universitare, postuniversitare şi de formare continuă, susţinerea şi promovarea şcolilor ştiinţifice;
    s) promovează participarea entităţilor juridice din Republica Moldova la programele de cercetare ale Uniunii Europene;
    ş) evaluează impactul social şi economic al investiţiilor bugetare direcţionate sferei ştiinţei şi inovării asupra dezvoltării economiei naţionale în baza indicatorilor calitativi de performanţă;
    t) încheie acorduri de cooperare tehnico-ştiinţifice cu instituţii similare şi organizaţii ştiinţifice internaţionale.
    14. Părţile au convenit referitor la:
    a) procedura de numire a directorilor şi vicedirectorilor pentru ştiinţă ai organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării – membri de profil ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei – de către fondator, prin consultarea cu Academia de Ştiinţe a Moldovei;
    b) necesitatea optimizării infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării şi structurii organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării.
Capitolul IV
RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR
    15. Guvernul va promova în condiţiile legii proiectele de acte legislative în domeniul cercetare-dezvoltare, care au fost avizate pozitiv de instituţiile interesate, în special celor privind:
    a) introducerea în proiectul Legii bugetului a cuantumului finanţării ascendente a sferei ştiinţei şi inovării, conform alin.(4) art.125 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare;
    b) alocarea integrală a mijloacelor financiare din bugetul de stat, prevăzute în Protocolul anual cu privire la precizarea cuantumului mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării (tabelele nr.1-3 din anexa nr.1 la prezentul Acord);
    c) executarea de către autorităţile publice centrale şi alte autorităţi publice a scutirilor legale, prevăzute în lista granturilor destinate finanţării sferei ştiinţei şi inovării (tabelul nr.8 din anexa nr.1), precum şi de aprobarea listei organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi instituţiilor de învăţămînt, ale căror terenuri agricole vor fi folosite în scopuri ştiinţifice şi instructive (tabelul nr.9 din anexa nr.1);
    d) restabilirea scutirilor rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi ai incubatoarelor de inovare de taxa pe valoarea adăugată şi taxa vamală la mărfurile şi serviciile importate, precum şi de taxa pe valoarea adăugată la mărfurile şi serviciile procurate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova, abrogate prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23 decembrie 2011;
    e) executarea de către autorităţile publice centrale şi alte autorităţi publice a scutirilor de taxa pe valoarea adăugată şi taxa vamală a serviciilor şi materialelor importate conform Anexelor la Protocolul la Convenţia privind importul de publicaţii cu caracter instructiv, ştiinţific şi cultural, întocmit la Nairobi la 26 noiembrie 1976;
    f) completarea Legii cu privire la tariful vamal nr.1380 din 20 noiembrie 1998 cu dispoziţii privind scutirea de taxa vamală a mărfurile importate cu scopul efectuării investiţiilor capitale în întreprinderile inovaţionale şi/sau în infrastructura inovaţională din Republica Moldova, în achiziţionarea tehnologiilor inovaţionale sau în producerea produselor (prestarea serviciilor) inovaţionale.
    g) modificarea şi completarea Codului fiscal privind impozitarea investiţiilor persoanelor juridice şi fizice în tehnologii sau produse inovaţionale şi privind impozitarea la cota zero a T.V.A. a investiţiilor în tehnologii sau produse inovaţionale.
    16. Guvernul va acorda susţinere Academiei de Ştiinţe a Moldovei în crearea condiţiilor de trai ale tinerilor cercetători prin construcţia unui bloc locativ prin metoda ipotecară, în scopul atragerii acestora în ştiinţă şi stopării exodului savanţilor din ţară, contribuţia Părţilor urmînd a fi identificată ulterior la momentul realizării proiectului.
    17. Academia de Ştiinţe a Moldovei va asigura:
    a) administrarea eficientă a sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova;
    b) concentrarea resurselor în vederea soluţionării problemelor ce au impact asupra creşterii economice şi reducerii sărăciei;
    c) utilizarea eficientă a mijloacelor financiare în strictă conformitate cu structura finanţării sferei ştiinţei şi inovării, stabilită de Codul cu privire la ştiinţă şi inovare şi de alte acte normative;
    d) monitorizarea executării programelor de stat, proiectelor de inovare şi transfer tehnologic şi a proiectelor de cercetare, prevăzute în tabelele nr.3-5 ale anexei nr.1 la prezentul Acord;
    e) prezentarea anuală a raportului financiar generalizat privind utilizarea alocaţiilor bugetare şi a raportului privind realizarea activităţilor de cercetare şi inovare Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Guvernului, în modul stabilit, pînă la data de 20 februarie a anului ce urmează.
Capitolul V
ASIGURAREA FINANCIARĂ A SFEREI ŞTIINŢEI
ŞI INOVĂRII
    18. Părţile stabilesc că pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării în anul 2013 vor fi efectuate alocaţii bugetare în cuantum de cel puţin 0,34% din produsul intern brut.
    19. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la bugetul de stat, sînt obligate să asigure din bugetul propriu (indiferent de sursa finanţării):
    a) cel puţin 20% pentru achiziţionarea de echipament ştiinţific, acoperirea cheltuielilor de stagiere, instruire, cooperare tehnico-ştiinţifică, participare la simpozioane, expoziţii şi de detaşare a personalului pentru schimb de experienţă în scopuri ştiinţifice;
    b) finanţarea editării unei reviste ştiinţifice.
    20. Părţile au convenit asupra modului:
    a) de finanţare a sferei ştiinţei şi inovării, expus în Regulamentul privind finanţarea activităţilor din sfera ştiinţei şi inovării (anexa nr.2);
    b) de organizare şi desfăşurare a concursului programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor, expus în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi a proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării (anexa nr.3);
    c) de organizare şi efectuare a expertizei concepţiilor de programe de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi propunerilor de proiecte din cadrul acestora, propunerilor de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative, independente, de organizare a manifestărilor ştiinţifice, lucrărilor de valoare şi dosarelor privind acordarea Premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei în sfera ştiinţei şi inovării, expus în Regulamentul cu privire la organizarea şi efectuarea expertizei proiectelor în sfera cercetării şi inovării (anexa nr.4);
    d) de înregistrare şi evidenţa de stat a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică, expus în Regulamentul cu privire la înregistrarea şi evidenţa de stat a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică (anexa nr.5).
    Anexele 2-5 sînt părţi integrante ale prezentului Acord.
    21. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei:
    a) elaborează Planul de admitere la studii prin doctorat şi  postdoctorat la nivel naţional (tabelele nr.4-5 din anexa nr.1 la prezentul Acord);
    b) elaborează şi coordonează cu Ministerul Educaţiei Planul de admitere şi finanţare a învăţămîntului prin studii liceale, universitare şi de formare continuă.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE
    22. Coordonarea activităţii de implementare, monitorizare a executării, modificare şi completare a prezentului Acord se va efectua de către Grupul de lucru comun al Părţilor.
    23. Grupul de lucru va propune Părţilor modificări şi completări la prezentul Acord, perfectate în modul stabilit, pentru includerea în Protocolul anual cu privire la precizarea cuantumului mijloacelor financiare, alocate din bugetul de stat pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării (anexa nr.1), inclusiv în tabelele nr.1-8 din anexa nr.1, parte integrantă a prezentului Acord.
    24. Modificările şi completările la prezentul Acord, inclusiv la anexe, pot fi operate la propunerea Grupului de lucru, cel mult o dată în trimestru.
    25. După coordonarea, semnarea, aprobarea de către Părţi şi publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, prezentul Acord va intra în vigoare în conformitate cu procedurile stabilite de legislaţie.

    PENTRU GUVERN
    PRIM-MINISTRU                                                               Iurie LEANCĂ

    PENTRU ACADEMIA DE ŞTIINŢE
    A MOLDOVEI
    PREŞEDINTE, ACADEMICIAN                                       Gheorghe DUCA

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG89 din 07.02.14, MO35-41/14.02.14 art.106]

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5