LPM161/2014
ID intern unic:  354878
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 161
din  18.07.2014
cu privire la administratorii autorizaţi
Publicat : 03.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 293-296     art Nr : 605     Data intrarii in vigoare : 01.01.2015
    MODIFICAT
   
LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19
    LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    NOTĂ:
   
În textul Legii sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, iar sintagma „ministrul economiei” se substituie cu sintagma „ministrul economiei și infrastructurii” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi scopul legii
    (1) Prezenta lege constituie cadrul juridic general pentru autorizarea, suspendarea şi încetarea activităţii profesionale a administratorilor desemnaţi potrivit legii să exercite atribuţii de supraveghere şi/sau de administrare profesionistă.
    (2) Prezenta lege nu se aplică administratorilor desemnaţi în cadrul procesului de lichidare silită a băncilor.
    [Art.1 în redacția LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
   
Articolul 2. Administratorul autorizat
  În sensul prezentei legi, noţiunea de administrator autorizat (denumit în continuare administrator) semnifică orice persoană fizică învestită potrivit legii cu atribuţii de supraveghere şi/sau de administrare în cadrul procedurii succesorale, procedurii de insolvabilitate, procedurii de dizolvare judiciară și în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
    [Art.2 alineatul unic în redacția LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
    [Art.2 al.(2) abrogat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89, al (1) devine alineat unic; în vigoare 01.03.19]
    Articolul 3. Activitatea administratorului
    (1) Administratorul desfăşoară o activitate de liber profesionist de interes public, care nu este activitate de întreprinzător.
    (2) Profesia de administrator poate fi exercitată doar de persoanele autorizate în condiţiile prezentei legi şi incluse în Registrul administratorilor autorizaţi.
    [Art.3 al.(3) abrogat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
    Articolul 4. Principiile activităţii administratorului
    (1) Activitatea administratorului se bazează pe următoarele principii fundamentale:
    a) legalitate, raţionalitate financiară şi promptitudine;
    b) independenţă şi imparţialitate;
    c) onestitate, diligenţă şi obiectivitate;
    d) competenţă şi etică profesională;
    e) transparenţă, cu excepţia obligaţiilor de păstrare a secretului comercial.
    (2) Administratorul asigură, în condiţiile legii, respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale persoanelor implicate în procedurile în care a fost desemnat administrator autorizat.
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
Capitolul II
ORGANELE DE SUPRAVEGHERE ŞI REGLEMENTAREA
ACTIVITĂŢII DE ADMINISTRATOR

    Articolul 5. Reglementarea activităţii de administrator
    (1) Cadrul juridic al activităţii de administrator se constituie din prevederi ale Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002, ale Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003, ale legislaţiei privind insolvabilitatea, ale prezentei legi şi ale altor acte normative, precum şi din prevederile Codului deontologic al administratorilor autorizaţi, ale Codului de bune practici în activitatea administratorilor autorizaţi şi ale Statutului Uniunii administratorilor autorizaţi.
    (2) Reglementarea activităţii de administrator se efectuează în baza prezentei legi prin:
    a) determinarea competenţei organelor de reglementare a activităţii de administrator;
    b) stabilirea condiţiilor şi a modului de admitere în profesia de administrator;
    c) determinarea formelor de organizare a activităţii de administrator;
    d) determinarea condiţiilor şi stabilirea procedurilor de suspendare şi de încetare a activităţii administratorului;
    e) stabilirea atribuţiilor administratorului, a procedurilor de supraveghere şi control al activităţii de administrator şi a răspunderii disciplinare a administratorilor.
    Articolul 6. Ministerul Justiţiei
    (1) Ministerul Justiţiei este autoritatea abilitată cu funcţii de reglementare, supraveghere şi control al activităţii de administrator.
    (2) În limitele prevăzute de lege, Ministerul Justiţiei:
    a) instituie Comisia de autorizare şi disciplină şi elaborează regulamentul de activitate al acesteia;
    b) elaborează şi aprobă Regulamentul privind organizarea formării profesionale pentru admiterea în profesia de administrator;
    c) elaborează şi aprobă regulamentul privind examenul de calificare în profesia de administrator;
    d) emite autorizaţii pentru activitatea de administrator, ţine Registrul administratorilor autorizaţi;
    e) aplică sancţiunile de suspendare şi de încetare a activităţii administratorului în baza deciziei Comisiei de autorizare şi disciplină;
    f) efectuează controlul din oficiu al activităţii administratorilor şi investighează sesizările şi informaţiile privind încălcarea de către aceştia a obligaţiilor lor profesionale;
    g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege.
    (3) Ministerul Justiţiei consultă opiniile şi solicită propunerile Uniunii administratorilor autorizaţi la soluţionarea problemelor ce ţin de reglementarea activităţii de administrator.
    Articolul 7. Comisia de autorizare şi disciplină
    (1) Comisia de autorizare şi disciplină este un organ colegial fără personalitate juridică, instituit prin ordinul ministrului justiţiei. Regulamentul de activitate al Comisiei de autorizare şi disciplină se aprobă de Guvern.
    (2) Comisia de autorizare şi disciplină se compune din 9 membri titulari şi 9 membri supleanţi, dintre care:
    a) trei reprezentanţi desemnaţi de Ministerul Justiţiei;
    b) un reprezentant desemnat de Ministerul Economiei și Infrastructurii;
    c) un profesor universitar în drept, desemnat prin concurs public de Ministerul Justiţiei;
    d) un profesor universitar în ştiinţe economice, desemnat prin concurs public de Ministerul Economiei și Infrastructurii;
    e) trei reprezentanţi desemnaţi de Uniunea administratorilor autorizaţi din rîndul administratorilor care au o vechime în profesie de cel puţin 3 ani şi o reputaţie ireproşabilă.
    (3) Membrii Comisiei de autorizare şi disciplină sînt desemnaţi pentru un termen de 4 ani şi nu pot activa în această calitate mai mult de 2 mandate consecutiv.
    (4) Activitatea Comisiei de autorizare şi disciplină este organizată şi condusă de un preşedinte ales de către membrii acesteia.
    (5) Ţinerea lucrărilor de secretariat ale Comisiei de autorizare şi disciplină este asigurată de Ministerul Justiţiei.
    (6) Membrii supleanţi ai Comisiei de autorizare şi disciplină sînt desemnaţi în acelaşi mod ca şi membrii de bază ai acesteia.
    Articolul 8. Atribuţiile Comisiei de autorizare şi disciplină
    În limitele prevăzute de lege, Comisia de autorizare şi disciplină:
    a) organizează examenul de calificare în profesia de administrator;
    b) decide cu privire la promovarea de către candidaţi a examenului de calificare în profesia de administrator;
    c) constată şi examinează cazurile de încălcare a obligaţiilor profesionale ale administratorului;
    d) decide asupra tragerii la răspundere disciplinară a administratorilor şi asupra sancţiunilor ce urmează a fi aplicate acestora pentru încălcările constatate;
    e) decide asupra suspendării sau încetării activităţii administratorilor.
    Articolul 9. Activitatea Comisiei de autorizare şi disciplină
    (1) Comisia de autorizare şi disciplină se convoacă în şedinţe ori de cîte ori este necesar. Şedinţele Comisiei sînt deliberative dacă la ele participă cel puţin 5 membri. Dacă un membru al Comisiei de autorizare şi disciplină se află în imposibilitatea de a participa la şedinţă, precum şi dacă un administrator autorizat, membru al Comisiei, este subiectul unei proceduri disciplinare, aceştia sînt înlocuiţi cu membri supleanţi. În cazul în care Comisia de autorizare şi disciplină constată că un membru al său se află într-un conflict de interese, acesta va fi substituit printr-un membru supleant.
    (2) Şedinţele Comisiei de autorizare şi disciplină sînt publice. Prin decizia motivată a Comisiei, şedinţele acesteia pot fi declarate închise în scopul protejării secretului de stat, a secretului comercial ori a altei informaţii a cărei divulgare este interzisă prin lege.
    (3) Comisia de autorizare şi disciplină adoptă decizii asupra chestiunilor ce ţin de competenţa sa cu votul deschis al majorităţii membrilor desemnaţi. Abţinerea de la vot nu este admisă. Votul asupra problemelor ce ţin de alegerea preşedintelui Comisiei sau cel privind conflictul de interese al unui membru al Comisiei este secret.
    (4) Membrii Comisiei de autorizare şi disciplină sînt obligaţi să nu dezvăluie informaţiile confidenţiale şi datele cu caracter personal obţinute în legătură cu activitatea lor, să se abţină de la orice activitate ce ar putea genera un conflict de interese sau de la acţiuni incompatibile cu calitatea de membru al Comisiei, de asemenea să se abţină de la fapte ce ar putea discredita Comisia sau ar putea provoca îndoieli privind obiectivitatea deciziilor acesteia. În cazul existenţei vreunui motiv de incompatibilitate sau care poate genera un conflict de interese, membrii Comisiei de autorizare şi disciplină îl informează în acest sens pe preşedintele Comisiei cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa Comisiei.
    Articolul 10. Uniunea administratorilor autorizaţi
    (1) Uniunea administratorilor autorizaţi este o organizaţie profesională necomercială, cu personalitate juridică, care îi întruneşte pe toţi administratorii autorizaţi în condiţiile prezentei legi.
    (2) Uniunea administratorilor autorizaţi are următoarele atribuţii de bază:
    a) colaborează cu Ministerul Justiţiei şi cu alte autorităţi publice în vederea stabilirii şi implementării eficiente a politicilor şi a cadrului de reglementare a activităţii de administrator;
    b) participă la formarea profesională a candidaţilor pentru admiterea în profesia de administrator;
    c) asigură instruirea şi perfecţionarea profesională continuă a administratorilor;
    d) contribuie la implementarea bunelor practici şi la dezvoltarea continuă a profesiei de administrator;
    e) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege şi de statutul său.
    (3) Uniunea administratorilor autorizaţi activează în baza statutului propriu.
    Articolul 11. Normele deontologice ale activităţii de administrator
    Normele deontologice ale profesiei de administrator sînt stabilite de Codul deontologic al administratorilor autorizaţi, care este elaborat şi adoptat de Uniunea administratorilor autorizaţi.
Capitolul III
ADMITEREA ÎN PROFESIA DE ADMINISTRATOR
    Articolul 12. Cerinţele faţă de candidatul pentru admiterea în profesia
                         de administrator
    În profesia de administrator poate fi admisă persoana fizică în privința căreia nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei, care îndeplineşte următoarele criterii:
    [Art.12 modificat prin LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    a) este cetăţean al Republicii Moldova;
    b) este licenţiată în drept, în ştiinţe economice sau în ştiinţe tehnice şi are o experienţă profesională în unul din domeniile respective de cel puţin 3 ani;
    c) posedă limba de stat;
    d) are o reputaţie ireproşabilă;
    e) nu are antecedente penale.
    Articolul 13. Admiterea în profesia de administrator
    Persoana care îndeplineşte criteriile enunţate la art. 12 are dreptul de a accede în profesia de administrator, în condiţiile prezentei legi, dacă a urmat programul de formare profesională pentru admiterea în profesia de administrator şi a promovat examenul de calificare în profesia de administrator.
    Articolul 14. Programul de formare profesională pentru admiterea
                         în profesia de administrator
    (1) Programul de formare profesională pentru admiterea în profesia de administrator are o durată de 12 luni şi constă din instruirea teoretică iniţială şi stagiul profesional.
    (2) Persoana care întruneşte toate condiţiile prevăzute la art. 12 este înscrisă, la cerere, în lista candidaţilor pentru admiterea la programul de formare profesională, aprobată prin decizia Comisiei pentru deontologie şi formare profesională a Uniunii administratorilor autorizaţi.
    (3) Admiterea la programul de formare profesională se face pe bază de test, organizat de Comisia pentru deontologie şi formare profesională cu respectarea principiilor de transparenţă şi egalitate în drepturi. Modul de desfăşurare a testării se stabileşte în Regulamentul privind organizarea formării profesionale pentru admiterea în profesia de administrator, aprobat de Ministerul Justiţiei.
    (4) Candidatul admis la programul de formare profesională are statut de administrator stagiar.
    Articolul 15. Instruirea teoretică iniţială
    (1) Instruirea teoretică iniţială pentru admiterea în profesia de administrator se efectuează în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei sau în instituţiile superioare de învăţămînt care oferă instruire în domeniul dreptului  sau al ştiinţelor economice în baza programei aprobate de Ministerul Justiţiei de comun acord cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    (2) Finalizarea programului de instruire teoretică iniţială se confirmă printr-un certificat, care este valabil timp de 5 ani.
    Articolul 16. Stagiul profesional
    (1) Stagiul profesional constă în activităţile practice exercitate de către administratorul stagiar sub conducerea unui administrator îndrumător în conformitate cu Regulamentul privind organizarea formării profesionale pentru admiterea în profesia de administrator. 
    (2) Comisia pentru deontologie şi formare profesională asigură repartizarea pe posturi a tuturor administratorilor stagiari pentru efectuarea stagiului  profesional şi numeşte administratorii îndrumători pentru aceştia.
    (3) Administratorul îndrumător trebuie să aibă o vechime de cel puţin 3 ani în profesia de administrator şi poate îndruma cel mult 4 administratori stagiari concomitent.
    (4) Stagiul profesional se desfăşoară în baza unui contract de stagiu încheiat între administratorul îndrumător şi administratorul stagiar.
    (5) Administratorul stagiar achită în contul Uniunii administratorilor autorizaţi o taxă pentru efectuarea stagiului, a cărei valoare este stabilită de Uniune.
    (6) Administratorul stagiar este remunerat pentru munca sa în modul stabilit de contractul de muncă încheiat cu administratorul îndrumător.
    (7) Stagiul profesional se finalizează cu perfectarea unui raport, care se aprobă de administratorul îndrumător.
    Articolul 17. Examenul de calificare în profesia de administrator
    (1) Administratorul stagiar care întruneşte toate condiţiile prevăzute la art. 12–16 este admis la examenul de calificare în profesia de administrator.
    (2) Examenul de calificare în profesia de administrator constă din probe orale şi scrise cu caracter teoretic şi practic pentru evaluarea sistemică a aptitudinilor şi capacităţilor candidatului şi este susţinut în faţa Comisiei de  autorizare şi disciplină. Modul de desfăşurare a examenului şi de contestare a rezultatelor acestuia sînt stabilite printr-un regulament aprobat de Ministerul Justiţiei. Contestaţiile se examinează de către Comisia de contestare.
    (3) Candidatul care nu a susţinut examenul de calificare în profesia de administrator poate repeta examenul o singură dată, în termen de cel mult 2 ani de la data primului examen.
Capitolul IV
AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII DE ADMINISTRATOR.
REGISTRUL ADMINISTRATORILOR AUTORIZAŢI
    Articolul 18. Autorizaţia pentru activitatea de administrator
    (1) Autorizaţia pentru activitatea de administrator se eliberează, în termen de cel mult 15 zile de la depunerea cererii, prin ordinul ministrului justiţiei emis în baza deciziei Comisiei de autorizare şi disciplină cu privire la promovarea examenului de calificare în profesia de administrator.
    (2) Autorizaţia pentru activitatea de administrator se eliberează pe termen nelimitat.
    (3) Forma şi conţinutul autorizaţiei pentru activitatea de administrator se aprobă de Ministerul Justiţiei.
    (4) Autorizaţia pentru activitatea de administrator se eliberează contra unei taxe în valoare de 450 de lei, achitată în contul bugetului de stat.
    Articolul 19. Jurămîntul administratorului
    La înmînarea autorizaţiei pentru activitatea de administrator, administratorul, aflat în faţa Comisiei de autorizare şi disciplină şi a ministrului justiţiei, depune următorul jurămînt: „Jur să îndeplinesc funcţia de administrator în conformitate cu legea şi să acţionez cu diligenţă şi profesionalism.”
    Articolul 20. Registrul administratorilor autorizaţi
    (1) Ministerul Justiţiei ţine Registrul administratorilor autorizaţi, care este public.
    (2) Registrul administratorilor autorizaţi este ţinut în limba de stat, în format electronic şi cuprinde următoarele date:
    a) numele şi prenumele administratorului;
    b) numărul autorizaţiei eliberate administratorului;
    c) date privind biroul în care activează administratorul;
    d) date privind suspendarea activităţii administratorului;
    e) date privind încetarea activităţii administratorului;
    f) numărul procedurilor în care este desemnat administratorul, tipul acestor proceduri, date privind debitorul sau persoana dizolvată, administrată și/sau supravegheată, datele intentării şi încetării proceselor de insolvabilitate;
    [Art.20 al.(2), lit.f) modificată prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
    g) date privind substituirea sau destituirea administratorului.
    (3) Administratorul este obligat să informeze Ministerul Justiţiei, în cel mult 5 zile lucrătoare, despre modificările intervenite în datele indicate la alin. (2) lit. a) şi c).
    (4) Registrul administratorilor autorizaţi se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei.
    Articolul 21. Dosarul personal al administratorului
    (1) Dosarul personal al administratorului conţine:
    a) copiile de pe toate cererile şi actele prezentate de administrator pentru autorizarea activităţii sale;
    b) textul jurămîntului depus şi semnat de administrator;
    c) copiile de pe actele emise de Ministerul Justiţiei şi Comisia de autorizare şi disciplină cu privire la activitatea administratorului şi materialele ce au stat la baza emiterii acestora.
    (2) Dosarul personal al administratorului se păstrează la Ministerul Justiţiei. Administratorul are acces liber la dosarul său.
Capitolul V
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE ADMINISTRATOR
    Articolul 22. Formele de organizare a activităţii de administrator
    (1) Activitatea de administrator se desfăşoară în cadrul unui birou în care pot activa unul sau mai mulţi administratori asociaţi. Administratorul poate activa în cadrul unui singur birou.
    (2) Într-un birou asociat, fiecare administrator îşi desfăşoară activitatea profesională în mod individual şi răspunde pentru ea personal. Raporturile dintre administratori în cadrul unui birou asociat sînt reglementate pe bază de contract.
    (3) Este interzisă amplasarea biroului administratorului în sediile aflate în gestiunea instanţelor de judecată.
    (4) Administratorul este obligat să prezinte la Ministerul Justiţiei următoarele informaţii privind biroul în care îşi desfăşoară activitatea:
    a) datele de contact (adresa poştală şi adresa electronică, numărul de telefon/fax);
    b) copiile actelor ce confirmă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra biroului;
    c) copia contractului de asociere, în cazul în care activitatea sa se desfăşoară în cadrul unui birou asociat.
    Articolul 23. Personalul implicat în activităţile administratorului
    (1) Administratorul poate angaja specialişti şi personal auxiliar pentru exercitarea atribuţiilor sale profesionale.
    (2) Condiţiile de activitate şi modul de remunerare a personalului se stabilesc în contractele individuale de muncă încheiate de administrator cu membrii personalului conform legislaţiei muncii.
    (3) Personalul implicat în activităţile administratorului trebuie să fie prevenit despre obligaţia de confidenţialitate şi răspunderea pentru încălcarea acesteia, prin semnarea unei declaraţii de confidenţialitate.
    Articolul 24. Contul bancar al administratorului
    Administratorul este obligat să dispună de un cont curent special pentru depunerea onorariilor încasate şi pentru efectuarea cheltuielilor legate de întreţinerea şi organizarea activităţii în cadrul biroului său.
    Articolul 25. Sigiliul administratorului
    Administratorul dispune de un sigiliu conform modelului unic aprobat de Consiliul Uniunii administratorilor autorizaţi, care se aplică în condiţiile legii pe actele îndeplinite în legătură cu exercitarea activităţii sale. 
    Articolul 26. Documentarea activităţii administratorului
    (1) Administratorul este obligat să asigure documentarea activităţii sale în conformitate cu Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, prezenta lege, alte acte normative relevante şi cu regulamentul aprobat de Ministerul Justiţiei.
    [Art.26 al.(1) modificat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
    (2) În cazul încetării sau suspendării activităţii administratorului, acesta va transmite documentaţia aferentă activităţii sale în conformitate cu Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012 şi cu reglementările aprobate de Ministerul Justiţiei.
Capitolul VI
EXERCITAREA MANDATULUI DE ADMINISTRATOR
    Articolul 27. Desemnarea administratorului
    (1) Desemnarea administratorului în cadrul unui proces judiciar de insolvabilitate a persoanei juridice de drept privat sau a întreprinzătorului individual se efectuează în condiţiile stabilite prin Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012.
    (2) Desemnarea administratorului autorizat din iniţiativa instanţei de judecată se efectuează conform principiului rotaţiei, iar în toate celelalte cazuri – conform prevederilor Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002.
    (3) Administratorul poate refuza desemnarea sa de către instanţă în cazul existenţei unor motive întemeiate, în cazul aflării în concediu medical sau în alte circumstanţe ce nu pot fi imputate administratorului.
    Articolul 28. Exercitarea mandatului de administrator
    (1) Administratorul îşi exercită personal mandatul.
    (2) Administratorul acţionează în limita împuternicirilor atribuite prin lege şi în conformitate cu actele judecătoreşti, dispozițiile testamentare, convenția de lichidare a pasivului succesoral, ordinele notarului privitoare la posesia, folosinţa sau dispunerea de bunuri în cazul custodiei masei succesorale, hotărîrile adunării creditorilor, ale comitetului creditorilor şi ale organelor statutare ale persoanelor juridice de drept privat sau ale întreprinzătorilor individuali, emise în cadrul proceselor judiciare de insolvabilitate sau de dizolvare la care participă în calitate de administrator.
    [Art.28 al.(2) modificat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
    (3) În exercitarea mandatului său, administratorul se conduce de Codul deontologic al administratorilor autorizaţi.
    (4) Instanţa de judecată, autorităţile publice centrale şi locale şi instituţiile publice acordă administratorului susţinerea necesară pentru buna îndeplinire a atribuţiilor ce îi revin prin lege.
    (5) În procesul îndeplinirii atribuţiilor sale, administratorul are dreptul să solicite asistenţa organelor de poliţie în vederea asigurării ordinii publice.
    Articolul 29. Conflictul de interese
    (1) Administratorul este obligat să evite conflictul de interese în exercitarea atribuţiilor sale profesionale şi are obligaţia să refuze desemnarea sa ori exercitarea atribuţiilor sale şi să informeze instanţa de judecată sau organul care l-a desemnat despre orice conflict de interese care a existat la desemnarea sa ori care a apărut după desemnarea sa.
    (2) În exercitarea mandatului de administrator, constituie conflict de interese:
    a) relaţia de rudenie, pe linie dreaptă sau colaterală, dintre administrator şi judecătorul care administrează procesul de insolvabilitate, indiferent de gradul de rudenie;
    b) relaţia de căsătorie între administrator şi un judecător al instanţei de judecată care administrează procesul de insolvabilitate sau relaţia de afinitate pînă la gradul patru inclusiv;
    c) răspunderea subsidiară sau solidară a administratorului şi a debitorului;
    d) statutul de creditor sau de debitor al administratorului în raport cu debitorul insolvabil;
    e) statutul de asociat, administrator, membru al organului de conducere al debitorului insolvabil, deţinut de administrator  în ultimii 3 ani pînă la intentarea procesului de insolvabilitate;
    f) statutul de consilier juridic, avocat, auditor sau de contabil al debitorului insolvabil, deţinut de administrator  în ultimii 3 ani pînă la intentarea procesului de insolvabilitate;
    g) statutul de consilier juridic, avocat, auditor sau contabil al unuia dintre creditori, deţinut de administrator  în ultimul an pînă la intentarea procesului de insolvabilitate;
    h) statutul de consilier juridic, avocat, auditor sau contabil al unuia dintre debitorii debitorului insolvabil, deţinut de administrator  în ultimul an pînă la intentarea procesului de insolvabilitate;
    i) relaţia de căsătorie, afinitate pînă la gradul IV, rudenie, pe linie dreaptă sau colaterală pînă la gradul IV, dintre administrator și notarul care gestionează procedura succesorală, creditorii masei succesorale, moştenitori, alte persoane care obţin drepturi din moştenire, statutul de creditor, debitor, asociat, administrator, membru al organului de conducere în ultimii 3 ani, consilier juridic, avocat, auditor sau de contabil în ultimii 3 ani.
    [Art.29 al.(2), lit.i) introdusă prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
    Articolul 30. Obligaţia de confidenţialitate
    (1) Pe perioada de exercitare a mandatului şi după terminarea acestuia, administratorul este obligat să nu divulge secretul comercial şi să respecte confidenţialitatea informaţiei de care a luat cunoştinţă în exercitarea obligaţiilor sale profesionale.
    (2) Persoanele implicate în activităţile administratorului sînt obligate să asigure confidenţialitatea datelor ce conţin secret comercial, de care au luat cunoştinţă în virtutea sarcinilor îndeplinite. Divulgarea informaţiei confidenţiale atrage răspunderea conform legii.
    Articolul 31. Remunerarea şi garanţiile sociale
    (1) Remunerarea activităţii administratorului desemnat în procedura de insolvabilitate este reglementată prin Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, iar a administratorului desemnat de către instanţa de judecată sau de către persoana juridică în procedura de dizolvare , precum și a celui desemnat în cadrul procedurii succesorale – se efectuează conform prevederilor Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002.
    [Art.31 al.(1) modificat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
    (2) Administratorul beneficiază, în condiţiile legii, de zile de odihnă, concedii, prestaţii de asigurări sociale de stat şi de pensii de asigurări sociale de stat.
    (3) Impozitarea activităţii, asigurarea socială de stat obligatorie şi asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a administratorilor se efectuează conform legii.
    Articolul 32. Formarea profesională continuă
    Administratorul este obligat să urmeze cursuri de formare profesională continuă de cel puţin 30 de ore anual în modul stabilit de Comisia pentru deontologie şi formare profesională şi să prezinte acesteia un raport privind instruirea efectuată. În caz de neîndeplinire a cerinţei de formare profesională continuă, Comisia pentru deontologie şi formare profesională va propune ministrului justiţiei suspendarea activităţii profesionale a administratorului conform art. 38.
    Articolul 33. Răspunderea civilă a administratorului
    (1) Administratorul care încalcă obligaţiile sale profesionale răspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate prin exercitarea defectuoasă sau neexercitarea mandatului său.
    (2) Administratorul este obligat să dispună, în condiţiile legii, de un contract de asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare, fără franşiză, şi să prezinte la Ministerul Justiţiei copia de pe contractul respectiv şi actele ce confirmă achitarea primelor anuale sau lunare, după caz. Suma minimă asigurată pentru un an de activitate se stabileşte de către Uniunea administratorilor autorizaţi.
Capitolul VII
CONTROLUL ACTIVITĂŢII ADMINISTRATORILOR.
RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A ADMINISTRATORILOR
    Articolul 34. Contestarea acţiunilor administratorului
    (1) Contestarea acţiunilor administratorului în cadrul unei proceduri judiciare în derulare privind insolvabilitatea sau dizolvarea persoanei juridice de drept privat ori a întreprinzătorului individual se face în instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei respective de insolvabilitate sau dizolvare, în condiţiile legii.
    (2) Actele irevocabile ale instanţelor de judecată privind sancţionarea, destituirea, înlocuirea sau demisia administratorului se transmit la Ministerul Justiţiei în termen de 5 zile din data la care acestea au rămas irevocabile.
    Articolul 35. Atribuţiile de control ale Ministerului
                         Justiţiei
    (1) Ministerul Justiţiei efectuează controlul din oficiu al activităţii  administratorului o singură dată în primii 5 ani de la eliberarea autorizaţiei, de asemenea dispune efectuarea unor controale pentru investigarea sesizărilor, plîngerilor şi a informaţiilor cu privire la încălcarea de către administrator a obligaţiilor sale profesionale. În acest caz, sînt aplicabile prevederile art. 34.
    (2) Controalele efectuate de Ministerul Justiţiei au drept obiect verificarea respectării de către administrator a obligaţilor sale profesionale. În acest scop, Ministerul Justiţiei are dreptul:
    a) de a examina documentaţia întocmită şi/sau deţinută de administrator;
    b) de a solicita autorităţilor publice şi părţilor în procesul de insolvabilitate sau de dizolvare informaţiile şi copiile de pe actele şi documentele necesare controlului;
    c) de a lua cunoştinţă de materialele dosarelor judiciare ale procedurilor de insolvabilitate sau de dizolvare în care este desemnat administratorul supus controlului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru controlul activităţii acestuia.
    (3) Controlul activităţii profesionale a administratorului este efectuat de către delegaţii împuterniciţi ai Ministerului Justiţiei cu implicarea, după caz, a reprezentanţilor altor organe ale administraţiei publice şi ai Uniunii administratorilor autorizaţi, care sînt informaţi despre obligaţia de confidenţialitate şi răspunderea pentru încălcarea acesteia, fiind obligaţi să semneze o declaraţie de confidenţialitate.
    (4) În cazul depistării unor încălcări comise de administrator în exercitarea mandatului său într-un proces judiciar în derulare, Ministerul Justiţiei le comunică instanţei de judecată care examinează cauza. În cazul în care acţiunile administratorului sînt pasibile de răspundere contravenţională sau penală, materialele controlului sînt transmise autorităţilor publice competente.
    (5) Modul de efectuare a controlului activităţii profesionale a administratorului se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
    Articolul 36. Răspunderea disciplinară a administratorilor
    (1) Administratorii sînt traşi la răspundere disciplinară pentru:
    1) refuzul nejustificat de a fi desemnaţi şi de a-şi exercita mandatul;
    2) încălcarea obligaţiilor privind conflictul de interese în activitatea de administrator;
    3) încălcarea prevederilor prezentei legi sau practicarea unor activităţi incompatibile cu activitatea de administrator;
    4) comportament incompatibil cu normele deontologice ale activităţii de administrator, constatat printr-o decizie a Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;
    5) încălcarea, neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor prevăzute de lege, constatate printr-o hotărîre sau sentinţă irevocabilă a instanţei de judecată.
    (2) Administratorilor li se aplică următoarele sancţiuni disciplinare:
    1) avertisment – pentru încălcările prevăzute la alin. (1) pct. 1)–3);
    2) amendă cuprinsă între 30 şi 1000 de unităţi convenţionale – pentru încălcările prevăzute la alin. (1) pct. 1)–3), dacă încălcarea este continuă sau se repetă pe parcursul unui an după avertizarea prevăzută la pct. 1) din prezentul alineat;
    3) suspendarea activităţii pe o durată cuprinsă între 3 şi 6 luni – pentru încălcările prevăzute la alin. (1) pct. 5);
    4) retragerea autorizaţiei pentru activitatea de administrator pentru:
    a) încălcările prevăzute la alin. (1) pct. 1)–3), comise pe parcursul unui an după suspendarea activităţii potrivit pct. 3) din prezentul alineat;
    b) încălcările prevăzute la alin. (1) pct. 5), comise pe parcursul unui an după suspendarea activităţii potrivit pct. 3) din prezentul alineat.
    (3) Administratorul nu poate fi tras la răspundere disciplinară de mai multe ori pentru una şi aceeaşi încălcare prevăzută de prezenta lege.
    (4) Sancţiunea disciplinară se aplică administratorului în termen de cel mult 1 an de la constatarea încălcării, dar nu mai tîrziu de 3 ani de la comiterea încălcărilor prevăzute la alin. (1) pct. 2)–4) şi de 1 an de la comiterea altor abateri disciplinare. În termenele indicate nu se include durata procedurii civile, contravenţionale sau penale şi nici perioada aflării administratorului în concediu medical sau în concediul de odihnă anual.
    (5) Dacă în decursul unui an de la sancţionare administratorul nu comite o nouă încălcare, se consideră că acesta nu a fost supus sancţiunii disciplinare.
    Articolul 37. Procedura disciplinară
    (1) Comisia de autorizare şi disciplină examinează cazurile de încălcare a obligaţiilor profesionale de către administrator şi decide asupra tragerii la răspundere a acestuia, precum şi asupra sancţiunii ce urmează a fi aplicată pentru încălcarea comisă.
    (2) Dreptul de a sesiza Comisia de autorizare şi disciplină şi de a solicita iniţierea procedurii disciplinare împotriva administratorului îl au:
    a) ministrul justiţiei;
    b) ministrul economiei și infrastructurii;
    c) Comisia pentru deontologie şi formare profesională;
    d) instanţele judecătoreşti.
    (3) Data examinării cazului disciplinar va fi stabilită în cel mult 10 zile calendaristice de la înregistrarea solicitării respective la Comisia de autorizare şi disciplină şi va fi comunicată solicitantului şi administratorului vizat.
    (4) Comisia de autorizare şi disciplină asigură accesul solicitantului, al administratorului şi al reprezentanţilor acestora la toate documentele cazului supus examinării.
    (5) Neprezentarea solicitantului sau, după caz, a reprezentantului său la şedinţă nu împiedică examinarea cazului disciplinar. Prezenţa administratorului la examinarea cazului disciplinar este obligatorie. Examinarea cazului disciplinar poate avea loc în absenţa administratorului, dacă lipsa acestuia de la şedinţă nu este justificată. În timpul examinării cazului disciplinar, solicitantul şi administratorul pot beneficia de asistenţă juridică. La şedinţe pot fi chemaţi şi audiaţi specialişti şi experţi.
    (6) Ca urmare a examinării cazului disciplinar, Comisia de autorizare şi disciplină emite o decizie motivată prin care constată sau nu abaterea disciplinară în acţiunile sau inacţiunile administratorului şi aplică una din sancţiunile prevăzute la art. 36 alin. (2), cu excepţia suspendării activităţii şi retragerii autorizaţiei, care se aplică prin ordinul ministrului justiţiei.
    (7) Decizia Comisiei de autorizare şi disciplină privind aplicarea sancţiunii avertismentului poate fi contestată în instanţa de judecată în procedura contenciosului administrativ, calitatea procesuală de pîrît în cazul unor asemenea cereri aparţinînd Ministerului Justiţiei.
Capitolul VIII
SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII 
ADMINISTRATORULUI
    Articolul 38. Suspendarea activităţii administratorului
    (1) Activitatea administratorului poate fi suspendată la decizia Comisiei de autorizare şi disciplină prin ordinul ministrului justiţiei în următoarele cazuri:
    a) la cererea administratorului – pe un termen de cel mult 2 ani;
    b) pe durata exercitării unei funcţii elective în cadrul autorităţilor administraţiei publice;
    c) pe durata concediului de maternitate şi/sau a concediului pentru îngrijirea copilului cu vîrsta de pînă la 6 ani;
    d) pe perioada incapacităţii de muncă cu o durată mai mare de 4 luni consecutive, care însă nu va depăşi 2 ani;
    e) drept urmare a aplicării sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 36 alin. (2) pct. 2) şi 3);
    f) la demersul motivat al procurorului care conduce sau, după caz, efectuează nemijlocit urmărirea penală a administratorului;
    g) la cererea Comisiei pentru deontologie şi formare profesională, în cazul neîndeplinirii cerinţei privind instruirea profesională continuă, pînă la întrunirea condiţiilor stabilite la art. 32;
    h) în cazul neîndeplinirii cerinţei privind asigurarea de răspundere civilă profesională – pînă la întrunirea condiţiilor stabilite la art. 33 alin. (2);
    i) pe durata executării unei sentinţe ce prevede privaţiune de libertate, dacă nu sînt întrunite temeiurile pentru încetarea activităţii conform art. 39 alin. (1) lit. f).
    (2) Reluarea activităţii administratorului se dispune printr-un ordin al ministrului justiţiei, în termen de cel mult 7 zile de la depunerea cererii şi a actelor doveditoare privind încetarea motivelor care au determinat suspendarea.
    (3) În cazul în care reluarea activităţii administratorului nu este solicitată în termen de 3 luni de la încetarea motivelor de suspendare, activitatea administratorului încetează potrivit art. 39. Într-un termen de 2 ani de la încetarea activităţii pe acest temei, persoana interesată poate solicita autorizarea pentru activitatea de administrator fără examen de calificare.
    Articolul 39. Încetarea activităţii administratorului
    (1) Încetarea activităţii administratorului are la bază următoarele temeiuri:
    a) cererea administratorului;
    b) administratorul nu mai întruneşte condiţia prevăzută la art. 12 lit. a);
    c) autorizarea administratorului s-a făcut în baza unor date neautentice sau documente false;
    d) activitatea administratorului a fost suspendată şi reluarea acesteia nu a fost solicitată în termenul stabilit la art. 38 alin. (3).
    e) sancţionarea administratorului potrivit art. 36 alin. (2) pct. 4);
    f) administratorul a fost condamnat printr-o sentinţă rămasă irevocabilă pentru o infracţiune săvîrşită cu intenţie;
    g) administratorul a pierdut calitatea de membru al Uniunii administratorilor autorizaţi în condiţiile art. 47 alin. (3).
    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)–e) şi g), încetarea activităţii administratorului se dispune prin ordinul ministrului justiţiei în baza deciziei Comisiei de autorizare şi disciplină.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. f), încetarea activităţii administratorului se dispune prin ordinul ministrului justiţiei în baza unei sentinţe irevocabile a instanţei judecătoreşti.
    Articolul 40. Executarea ordinului privind suspendarea sau încetarea
                         activităţii administratorului
    (1) Ordinul ministrului justiţiei privind suspendarea sau încetarea activităţii administratorului se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei şi, în aceeaşi zi, se aduce la cunoştinţa instanţelor de judecată, a administratorului vizat şi a Uniunii administratorilor autorizaţi, iar în Registrul administratorilor autorizaţi se face înscrisul corespunzător.
    (2) Administratorul este obligat să-şi depună autorizaţia la Ministerul Justiţiei în termen de 5 zile de la data la care a fost înştiinţat privind emiterea ordinului de suspendare sau de încetare a activităţii.
    (3) Toate actele perfectate de administrator din ziua emiterii ordinului de suspendare sau de încetare a activităţii sale, cu excepţia actelor de transmitere a procedurii de insolvabilitate sau de dizolvare, sînt considerate nule.
    (4) Administratorul care continuă să-şi exercite activitatea în perioada suspendării sale sau după încetarea oficială a activităţii sale este pasibil de răspundere în condiţiile legii.
    (5) Ordinul ministrului justiţiei poate fi contestat în instanţa de  contencios administrativ fără a fi necesară o procedură prealabilă. Contestarea ordinului ministrului justiţiei privind suspendarea sau încetarea activităţii administratorului nu suspendă executarea acestuia.
    (6) Încetarea activităţii administratorului conform art. 39 are ca efect juridic anularea autorizaţiei respective, eliberarea unei alte autorizaţii pentru activitatea de administrator fiind posibilă doar în condiţiile generale stabilite de prezenta lege.
    (7) În caz de suspendare sau de încetare a activităţii sale, administratorul îşi depune, în termen de 10 zile, sigiliul, legitimaţia şi documentaţia aferentă activităţii sale la Consiliul Uniunii administratorilor autorizaţi.
Capitolul IX
ORGANELE UNIUNII ADMINISTRATORILOR AUTORIZAŢI
    Articolul 41. Organele Uniunii administratorilor autorizaţi
    Organele Uniunii administratorilor autorizaţi sînt:
    a) Congresul Uniunii administratorilor autorizaţi;
    b) Consiliul Uniunii administratorilor autorizaţi;
    c) preşedintele Uniunii administratorilor autorizaţi;
    d) Comisia pentru deontologie şi formare profesională;
    e) Comisia de cenzori.
    Articolul 42. Congresul Uniunii administratorilor autorizaţi
    (1) Organul suprem al Uniunii administratorilor autorizaţi este Congresul, constituit din toţi membrii Uniunii.
    (2) Congresul Uniunii administratorilor autorizaţi se convoacă în şedinţe ordinare, în modul stabilit de Statutul Uniunii, cel puţin o dată pe an.
    (3) În caz de necesitate, Congresul Uniunii administratorilor autorizaţi se convoacă în şedinţe extraordinare:
    a) la iniţiativa Consiliului Uniunii administratorilor autorizaţi;
    b) la solicitarea ministrului justiţiei;
    c) la solicitarea a cel puţin 1/4 din numărul total al membrilor Uniunii administratorilor autorizaţi.
    (4) Congresul Uniunii administratorilor autorizaţi are următoarele atribuţii principale:
    a) aprobă şi modifică Statutul Uniunii administratorilor autorizaţi, Codul deontologic al administratorilor autorizaţi, regulamentele Consiliului Uniunii, Comisiei pentru deontologie şi formare profesională şi Comisiei de cenzori, precum şi Codul de bune practici în activitatea administratorilor autorizaţi;
    b) alege membrii, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Uniunii;
    c) alege membrii Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;
    d) desemnează, în condiţiile art. 7, pe membrii Comisiei de autorizare şi disciplină de pe lîngă Ministerul Justiţiei;
    e) alege membrii Comisiei de cenzori;
    f) desemnează auditorul independent;
    g) aprobă mărimea contribuţiilor obligatorii ale membrilor Uniunii la bugetul acesteia;
    h) aprobă bugetul Uniunii;
    i) decide cu privire la încetarea calităţii de membru al Uniunii în condiţiile art. 47 alin. (3);
    k) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezenta lege şi de Statutul Uniunii.
    (5) Congresul Uniunii administratorilor autorizaţi este deliberativ dacă la lucrările lui sînt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul de membri ai Uniunii. În cazul în care nu este deliberativ, Congresul Uniunii este convocat în mod repetat în termen de cel mult o lună şi este considerat deliberativ independent de numărul de membri prezenţi.
    (6) Deciziile Congresului Uniunii administratorilor autorizaţi se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, prin vot deschis, cu excepţia deciziilor adoptate potrivit alin. (4) lit. b)–e), care se adoptă prin vot secret.
    Articolul 43. Consiliul Uniunii administratorilor autorizaţi 
    (1) Consiliul Uniunii administratorilor autorizaţi este organul executiv permanent subordonat Congresului Uniunii.
    (2) Consiliul Uniunii administratorilor autorizaţi este constituit din 7 membri ai Uniunii aleşi de către Congresul Uniunii pe un termen de 4 ani, între care un preşedinte şi un vicepreşedinte.
    (3) Consiliul Uniunii administratorilor autorizaţi are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură executarea deciziilor Congresului Uniunii;
    b) colaborează cu Ministerul Justiţiei şi cu Comisia de autorizare şi disciplină în probleme ce ţin de organizarea şi exercitarea profesiei de administrator;
    c) gestionează bugetul Uniunii;
    d) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de prezenta lege şi de Statutul Uniunii.
    (4) Consiliul Uniunii administratorilor autorizaţi se convoacă în şedinţe  ori de cîte ori este necesar, însă nu mai rar decît o dată în trimestru. Şedinţele Consiliului Uniunii sînt deliberative dacă la ele participă cel puţin 5 membri.
    (5) Deciziile Сonsiliului Uniunii administratorilor autorizaţi se adoptă cu votul majorităţii membrilor aleşi ai acestuia.
    (6) Consiliul Uniunii administratorilor autorizaţi activează în baza regulamentului aprobat de Congresul Uniunii.
    Articolul 44. Preşedintele Uniunii administratorilor autorizaţi
    (1) Preşedintele Consiliului Uniunii administratorilor autorizaţi este din oficiu şi preşedintele Uniunii administratorilor autorizaţi. Aceeaşi persoană nu poate exercita funcţia de preşedinte al Uniunii mai mult de două mandate consecutiv.
    (2) Preşedintele Uniunii administratorilor autorizaţi are următoarele atribuţii:
    a) reprezintă Uniunea în relaţiile acesteia cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
    b) organizează şi conduce şedinţele Consiliului şi ale Congresului Uniunii administratorilor autorizaţi, semnează actele adoptate de acestea;
    c) organizează executarea deciziilor Consiliului Uniunii;
    d) exercită alte atribuţii prevăzute de Statutul Uniunii.
    Articolul 45. Comisia pentru deontologie şi formare profesională
    (1) Comisia pentru deontologie şi formare profesională este compusă din 5 membri aleşi dintre administratorii cu o vechime în profesie de cel puţin 3 ani, pe un termen de 5 ani. Un membru al Comisiei pentru deontologie şi formare profesională nu poate deţine alte funcţii în organele Uniunii administratorilor autorizaţi şi nu poate fi desemnat membru al Comisiei de autorizare şi disciplină de pe lîngă Ministerul Justiţiei.
    (2) Comisia pentru deontologie şi formare profesională:
    a) exercită atribuţiile prevăzute de prezenta lege privind formarea profesională a candidaţilor pentru admiterea în profesia de administrator şi privind instruirea continuă a administratorilor;
    b) constată încălcările normelor Codului deontologic al administratorilor autorizaţi şi decide aplicarea sancţiunilor faţă de membrii Uniunii administratorilor autorizaţi, cu excepţia sancţiunilor aplicate în condiţiile art. 36 alin. (2) pct. 2)–4). Statutul Uniunii şi Codul deontologic al administratorilor autorizaţi pot prevedea şi alte sancţiuni pentru încălcarea normelor deontologice.
    (3) În cazul constatării unor încălcări pasibile de răspundere disciplinară conform art. 36 alin. (2) pct. 2)–4), Comisia pentru deontologie şi formare profesională transmite materialele şi concluziile sale Comisiei de autorizare şi disciplină de pe lîngă Ministerul Justiţiei.
    (4) Membrii Comisiei pentru deontologie şi formare profesională sînt obligaţi să nu divulge informaţiile la care au avut acces în activitatea lor.
    (5) Comisia pentru deontologie şi formare profesională activează în baza unui regulament aprobat de Congresul Uniunii administratorilor autorizaţi.
    Articolul 46. Comisia de cenzori şi auditul extern
    (1) Comisia de cenzori este formată din 3 membri, aleşi pe un termen de 2 ani. Un membru al Comisiei de cenzori nu poate fi concomitent membru al altor organe colegiale ale Uniunii administratorilor autorizaţi.
    (2) Comisia de cenzori are misiunea de a verifica activitatea economico-financiară a Uniunii administratorilor autorizaţi prin controale ordinare, efectuate cel puţin o dată pe an, precum şi prin controale extraordinare, efectuate la cererea a cel puţin 1/5 din membrii Uniunii sau la cererea Consiliului Uniunii.
    (3) Controlul efectuat de Comisia de cenzori se finalizează cu întocmirea unui act semnat de toţi membrii acesteia. Orice membru al Comisiei de cenzori poate exprima o opinie separată, care se anexează la actul menţionat.
    (4) Auditul extern al activităţii economico-financiare a Uniunii administratorilor autorizaţi este efectuat cel puţin o dată la fiecare 4 ani de către un auditor independent desemnat de Congresul Uniunii.
    (5) Actul Comisiei de cenzori şi concluzia auditorului independent se prezintă spre examinare în cadrul şedinţelor Congresului Uniunii.
    (6) Comisia de cenzori activează în baza unui regulament aprobat de Congresul Uniunii.
    Articolul 47. Calitatea de membru al Uniunii administratorilor autorizaţi
    (1) Calitatea de membru al Uniunii administratorilor autorizaţi este o condiţie obligatorie pentru exercitarea activităţii de administrator, iar pierderea calităţii de membru al Uniunii are ca efect încetarea  activităţii administratorului în condiţiile prezentei legi.
    (2) Administratorii participă la activitatea Uniunii administratorilor autorizaţi în condiţiile prezentei legi, conform Statutului Uniunii şi deciziilor Congresului Uniunii.
    (3) Administratorul are obligaţia să achite contribuţiile obligatorii la bugetul Uniunii administratorilor autorizaţi în mărimea şi în termenele stabilite de Statutul Uniunii. Dacă restanţele la contribuţiile obligatorii nu sînt achitate în termen de cel mult un an, Congresul Uniunii poate decide încetarea calităţii de membru a administratorului.
    Articolul 48. Bugetul Uniunii administratorilor autorizaţi
    Bugetul Uniunii administratorilor autorizaţi se formează din:
    a) contribuţiile obligatorii achitate de membrii Uniunii;
    b) taxele pentru efectuarea stagiului profesional;
    c) amenzile achitate de administratori/lichidatori în calitate de sancţiuni disciplinare;
    d) alte plăţi care nu sînt interzise de lege.
Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 49
    (1) Titularii certificatelor valabile de instruire profesională în vederea desfăşurării activităţii de administrator, care întrunesc condiţiile stabilite la art. 12 şi au administrat cel puţin o procedură de insolvabilitate sau de dizolvare pe parcursul ultimilor 2 ani, calculaţi pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, sînt autorizaţi să desfăşoare activitatea de administrator fără examen de calificare, indiferent de domeniul în care au studii superioare.
    (2) Eliberarea autorizaţiei pentru activitatea de administrator în condiţiile alin. (1) se va efectua la Ministerul Justiţiei în termen de cel mult 15 zile de la depunerea cererii.
    (3) Titularii certificatelor valabile de instruire profesională în vederea desfăşurării activităţii de administrator, care întrunesc condiţiile stabilite la art. 12, dar nu întrunesc condiţiile alin. (1) din prezentul articol, sînt autorizaţi să desfăşoare activitatea de administrator după promovarea examenului de calificare, fără a urma programul de formare profesională pentru admiterea în profesia de administrator conform prezentei legi, indiferent de domeniul în care au studii superioare.
    (4) Titularii certificatelor de instruire profesională în vederea desfăşurării activităţii de administrator, care nu au obţinut calitatea de administrator în condiţiile alin. (1)–(3) în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sînt admişi în profesia de administrator în condiţiile generale stabilite de prezenta lege.
    (5) Administratorii care la data intrării în vigoare a prezentei legi sînt implicaţi în proceduri pendinte de insolvabilitate sau de dizolvare şi care nu au obţinut autorizaţia de administrator în condiţiile alin. (1)–(4), vor fi substituiţi cu administratori autorizaţi în condiţiile prezentei legi.
    (6) Administratorii care au obţinut autorizaţia conform prezentului articol, în termen de 30 de zile,  vor prezenta la Ministerul Justiţiei informaţia privind biroul în care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor art. 22 alin. (4).
    Articolul 50
    (1) Ministerul Justiţiei, în termen de o lună de la expirarea termenului prevăzut la art. 51, va convoca public primul Congres al Uniunii administratorilor autorizaţi, la care va propune includerea pe ordinea de zi a alegerii organelor Uniunii şi desemnarea membrilor şi membrilor supleanţi ai Comisiei de autorizare şi disciplină din partea Uniunii.
    (2) Prima şedinţă a Congresului Uniunii administratorilor autorizaţi va fi prezidată de un administrator autorizat conform prezentei legi, ales din rîndul celor prezenţi, iar în cazul imposibilităţii alegerii – de ministrul justiţiei.
    (3) Comisia de autorizare şi disciplină va fi constituită în termen de 8 luni de la data publicării prezentei legi.  În cazul în care, în acest termen, Uniunea administratorilor autorizaţi nu va desemna reprezentanţii săi în Comisia de autorizare şi disciplină, aceasta se va considera legal constituită cu o componenţă de 6 membri.
    (4) În termen de 3 luni de la constituirea sa, Comisia de autorizare şi disciplină are obligaţia să organizeze şi să desfăşoare examenul de calificare în profesia de administrator în vederea eliberării autorizaţiilor în conformitate cu art. 49 alin. (3).
    Articolul 51
    Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, cu excepţia art. 33 alin. (2), care va intra în vigoare în termen de 9 luni de la data publicării prezentei legi.
    Articolul 52
    Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va asigura adoptarea actelor normative necesare executării prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                        Igor CORMAN

    Nr. 161. Chişinău, 18 iulie 2014.