HCECM4401/2015
ID intern unic:  363199
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 4401
din  23.12.2015
pentru aprobarea Regulamentului privind
finanțarea activității partidelor politice
Publicat : 12.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 32-37     art Nr : 249     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    MODIFICAT
   
HCEC1100 din 12.09.17, MO340-351/22.09.17 art.1765; în vigoare 12.09.17
   
HCEC730 din 14.02.17, MO73-77/10.03.17 art.524; în vigoare 14.02.17
   
HCEC115 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1530; în vigoare 18.08.16


    În scopul reglementării condițiilor și modului de susținere financiară a activității partidelor politice, al stabilirii procedurii de prezentare a rapoartelor privind gestiunea financiară ale partidelor politice, precum și în vederea acordării unui termen rezonabil pentru ajustarea activității curente a partidelor politice la noile reguli privind colectarea cotizațiilor de membru şi evidenţa acestora, în temeiul art. VII alin. (3) şi (4) al Legii  nr. 36 din 9 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi al art. 18, 22, 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
    1. Se aprobă, conform anexei, Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice.
    2. Partidele politice își vor aduce actele lor interne în concordanță cu Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2016, cu excepția prevederilor de la pct. 87 lit. a) din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice care vor fi puse în aplicare de la 1 ianuarie 2018, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                          Iurie CIOCAN


    Secretar                                                                            Andrei Volentir

    Nr. 4401. Chişinău, 23 decembrie 2015.


Aprobat
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4401 din 23 decembrie 2015

REGULAMENT
privind finanțarea activității partidelor politice
I. Dispoziții generale
    1. Prezentul Regulament reglementează condițiile și modul de susținere financiară a activității partidelor politice, prezentare a rapoartelor financiare, de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice.
    2. În procesul de finanțare, partidele politice, precum și alți subiecți implicați în acest proces, se conduc de Constituția Republicii Moldova, Codul electoral al Republicii Moldova, Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, de prezentul Regulament, precum și de alte acte normative în domeniu.
   
[Pct.2 modificat prin HCEC115 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1530; în vigoare 18.08.16]
    3. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni semnifică:
    subvenție – surse financiare alocate de la bugetul de stat partidului politic, în condițiile prezentului Regulament, pentru finanțarea activității acestuia;
    cotizație – plată efectuată regulat și periodic de membrii partidului politic;
    donație – mijloace bănești, bunuri materiale/nemateriale, servicii, transmise/prestate benevol, cu titlu gratuit și necondiționat partidului politic și acceptate de acesta;
    raport privind gestiunea financiară – raport al partidului politic privind veniturile obținute în condițiile prezentului Regulament și ale Legii nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, sursa de proveniență a acestora, cheltuielile efectuate în perioada de gestiune, precum și alte informații relevante;
    trezorier – persoană responsabilă de finanțele partidului politic.
    Alte noțiuni utilizate în prezentul Regulament vor fi înțelese conform prevederilor din actele normative în vigoare.
    4. Sursele de finanțare a partidului politic sînt:
    a) cotizațiile;
    b) donațiile;
    c) subvențiile de la bugetul de stat;
    d) veniturile obținute din activități proprii, în condițiile legii și prevăzute în mod expres în statutul partidului politic.
    Partidele politice nu pot folosi alte surse de finanțare decît cele prevăzute la lit. a)-d).
    5. Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidelor politice se efectuează în lei moldoveneşti, iar plățile, în cazurile prevăzute de legislaţia valutară, în valută străină, prin conturi deschise la băncile licenţiate din Republica Moldova, cu eliberarea documentelor justificative. Deschiderea conturilor bancare în străinătate este interzisă.
    6. Plățile în valută străină vor fi raportate în lei moldovenești conform ratei de schimb oficiale a Băncii Naționale a Moldovei la data achitării respectivei plăți.
    7. Plățile partidelor politice se efectuează prin transfer bancar. Partidul politic va deschide un cont bancar unde vor fi transferate toate contribuțiile bănești ce îi sînt acordate, inclusiv donațiile și cotizațiile de membru, cu excepția subvențiilor de la bugetul de stat care vor fi virate pe un cont bancar separat. Datele contului bancar se plasează pe pagina web a partidului (în cazul existenței acesteia), se indică în rapoartele privind gestiunea financiară și se comunică Comisiei Electorale Centrale.
    8. Achitările în numerar vor fi efectuate în strictă conformitate cu actele normative în vigoare.
    9. Comisia Electorală Centrală va asigura supravegherea şi controlul finanțării partidelor politice. Comisia va emite instrucțiuni şi ghiduri detaliate privind virarea, recepționarea şi evidența donațiilor, a contribuțiilor nonfinanciare în beneficiul partidelor politice şi privind utilizarea acestora conform destinațiilor stabilite de lege, precum şi privind alte aspecte ce vizează finanțarea partidelor politice.
    10. Partidul politic este obligat să ofere Comisiei Electorale Centrale datele de contact ale trezorierului desemnat de partid, inclusiv numerele de telefon și de fax, adresa de e-mail.
    11. Încălcarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice și privind modul de utilizare de către partidele politice a mijloacelor financiare și a bunurilor materiale se sancționează conform legii.
II. Finanțarea privată a partidelor politice
Secțiunea 1. Dispoziții generale
    12. Finanțarea privată a partidului politic se constituie din:
    a) cotizațiile de membru de partid;
    b) donațiile, inclusiv cele colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive sau altor manifestări de masă organizate de partid, cu condiția că sînt luate la evidență în modul stabilit;
    c) alte venituri obținute din activitate editorială, activitate legată nemijlocit de administrarea proprietății sale, precum și alte activități ce aduc venituri pentru nevoile partidului, dacă aceste activități nu sînt interzise prin lege și sînt prevăzute în mod expres în statutul partidului politic.
    13. Plafonul veniturilor anuale ale unui partid politic provenite din cotizații de membru și donații constituie 0,3% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv.
    14. Partidul politic are dreptul să utilizeze cotizațiile, donațiile și alte venituri obținute doar după înregistrarea corespunzătoare a acestor mijloace.
Secțiunea 2. Cotizațiile
    15. Mărimea cotizațiilor de membru, periodicitatea, precum și modul de achitare a acestora, se stabilește de partidul politic în statutul său și, împreună cu suma totală a cotizațiilor acumulate anual de partid, se publică pe pagina web a acestuia și a Comisiei Electorale Centrale.
    16. Cotizația va fi stabilită în valută națională, în cuantum fix ori procentual (ex.: salariul mediu pe economie, veniturile membrului de partid ș.a.) conform criteriilor statutare stabilite și va fi achitată cu o periodicitate general valabilă, dar nu mai rar decît o dată pe an personal de membrul partidului politic. La stabilirea cotizațiilor de membru, partidul va asigura respectarea principiului echității.
    17. Operațiunile de încasări ale mijloacelor bănești sub formă de cotizații de membru se efectuează:
    - prin virament în conturile bancare deschise la băncile licențiate din Republica Moldova, în monedă națională;
    - în numerar la sediul organizațiilor primare, raionale sau republicane ale partidelor politice în monedă națională.
    18. Persoana responsabilă de încasarea cotizațiilor de membru și ținerea Registrului cotizațiilor de membru va fi desemnată prin documente interne (ordin, decizie), după caz pentru fiecare organizație teritorială va fi desemnată o persoană responsabilă.
    19. La încasarea cotizației de membru este obligatorie identificarea membrului de partid prin verificarea numelui, prenumelui.
    [Pct.19 modificat prin HCEC1100 din 12.09.17, MO340-351/22.09.17 art.1765; în vigoare 12.09.17]
    20. În cazul încasării sumelor cotizațiilor de membru în numerar, persoana responsabilă de încasarea cotizațiilor de membru va elibera bonul de încasare și va înregistra imediat operațiunea de încasare în Registrul cotizațiilor de membru conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    21. Cotizațiile de membru încasate în numerar vor fi virate de către persoana responsabilă de încasare a cotizațiilor în contul bancar al partidului, în termen de 5 zile lucrătoare din ziua încasării.
    22. Sumele cotizațiilor de membru încasate în contul bancar sînt confirmate prin documentele primare întocmite de instituțiile financiare care au încasat și au efectuat viramentul.
    23. Informațiile privind cotizațiile de membru, înregistrate în registrele corespunzătoare sînt totalizate semestrial de către trezorier în baza copiilor transmise de către organizațiile raionale și primare, autentificate prin semnătura persoanei responsabile și ștampilă.
    24. Comisia Electorală Centrală va solicita listele nominale ale membrilor de partid, iar partidul este obligat să le prezinte în decurs de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.
    25. Sînt interzise cotizațiile anonime.
Secțiunea 3. Donațiile
    26. Donațiile făcute, în condițiile art. 26 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, de o persoană fizică sau juridică unui sau mai multor partide politice într-un an bugetar nu pot depăși suma de 200 și, respectiv, 400 de salarii medii lunare pe economie stabilite pentru anul respectiv.
    27. Comisia Electorală Centrală va înainta Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor un demers privind verificarea provenienței donațiilor, ce depășesc suma de 75 mii lei. Comisia Electorală Centrală, după necesitate, va solicita Curții de Conturi efectuarea unui control al surselor de venit, al corectitudinii evidenței conform destinației a cheltuielilor de către partidele politice.
    28. Dacă persoana fizică este membru de partid, în suma limită menționată la pct. 26 se include și suma cotizațiilor de membru de partid plătită de aceasta în anul de gestiune.
    29. Persoana juridică care face o donație în bani unui partid politic este obligată să prezinte decizia organelor sale abilitate privind efectuarea donației, să înregistreze donația și să o reflecte în rapoartele sale contabile, de asemenea să informeze acționarii sau asociații săi despre operațiunile efectuate.
    30. Donațiile în bani de către persoanele juridice se efectuează prin operațiuni bancare (card bancar, transfer direct) cu indicarea donatorului în documentul bancar. Partidul politic va include datele privind donațiile respective în Registrul donațiilor de la persoane juridice, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2.
    31. Donațiile în bani de către persoanele fizice efectuate prin operațiuni bancare (card bancar, transfer direct) vor fi confirmate prin documente bancare care vor conține datele de identificare ale donatorului. Partidul politic va include datele privind donațiile primite în Registrul donațiilor de la persoane fizice, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3.
    32. Donațiile oferite în numerar de către persoane fizice se însoțesc obligatoriu de Declarația privind donația în numerar, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 4 și de Declarația privind acceptarea mijloacelor financiare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5, care se atașează la documentele contabile ale partidului politic. Donațiile în numerar vor fi incluse imediat în Registrul donațiilor de la persoane fizice, conform modelului din Anexa nr. 3. Donațiile astfel primite vor fi virate în contul bancar al partidului în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării lor.
    [Pct.32 modificat prin HCEC1100 din 12.09.17, MO340-351/22.09.17 art.1765; în vigoare 12.09.17]
    33. În cazul donației sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decît valoarea comercială, în contabilitatea partidului politic acestea vor fi indicate la prețul lor de piață, fiind înscrise în limitele donațiilor prevăzute la pct. 26.
    34. În cazul primirii donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decît valoarea comercială, se va întocmi Actul de estimare a valorii comerciale (de piață) cu respectarea elementelor obligatorii unui asemenea document. Partidul politic va include datele privind donațiile respective în Registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decît valoarea comercială, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6.
    35. Partidul politic va desemna prin documente interne (ordin, decizie) persoana responsabilă de încasarea donațiilor și ținerea Registrului donațiilor, după caz, pentru fiecare organizație teritorială va fi desemnată o persoană responsabilă.
    36. Restricțiile privind finanțarea, prestarea unor servicii cu titlu gratuit ori susținerea materială sub orice formă, directă și/sau indirectă, a partidului politic sînt prevăzute la art. 26 alin. (6) din Legea privind partidele politice.
    37. Sînt interzise donațiile anonime.
III. Finanțarea partidelor politice de la bugetul de stat
Secțiunea 1. Subvențiile
    38. Partidele politice au dreptul să primească anual subvenții de la bugetul de stat prin intermediul Comisiei Electorale Centrale, conform prevederilor prezentului Regulament.
    39. Candidații independenți, indiferent de funcția la care au candidat, nu beneficiază de subvenții de la bugetul de stat, în condițiile prezentului Regulament.
    40. Cuantumul subvențiilor destinate finanțării partidelor politice se aprobă în legea bugetară anuală, cota procentuală constituind nu mai mult de 0,2% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de legislaţie, și se distribuie după cum urmează:
    a) 50% – partidelor politice proporţional cu performanţele obţinute în alegerile parlamentare;
    b) 50% – partidelor politice proporţional cu performanţele obţinute în alegerile locale generale.
    41. Drept bază de calcul pentru stabilirea cuantumului subvențiilor prevăzute la pct. 40 va servi suma subvențiilor pentru fiecare vot valabil exprimat stabilit pentru fiecare scrutin electoral desfășurat. Voturile valabil exprimate pentru candidații independenți nu vor fi luate în calcul la calcularea cuantumului subvențiilor.
    42. Suma subvenției lunare pentru fiecare vot valabil exprimat în alegerile parlamentare se va stabili prin împărțirea sumei subvențiilor prevăzute la pct. 40 lit. a) la suma de voturi valabil exprimate la alegerile parlamentare acordate pentru partidele politice și blocurile electorale, cîtul astfel obținut va fi împărțit la 12 luni.
    43. Cuantumul subvenției lunare destinat finanțării unui partid politic proporţional cu performanţele obţinute de acesta în alegerile parlamentare se va stabili prin înmulțirea valorii stabilite la pct. 42 cu numărul de voturi valabil exprimate la alegerile parlamentare acordate respectivului partid.
    44. Suma subvenției lunare pentru fiecare vot valabil exprimat în alegerile locale se va stabili prin împărțirea sumei subvențiilor prevăzute la pct. 40 lit. b) la suma de voturi valabil exprimate acordate pentru partidele politice și blocurile electorale la alegerea consilierilor de orice nivel și a primarilor stabilit conform pct. 45, cîtul astfel obținut va fi împărțit la 12 luni.
    45. Drept bază de calcul a voturilor valabil exprimate acordate pentru partidele politice la alegerile locale generale va servi:
    a) suma voturilor valabil exprimate pentru alegerea consilierilor raionali și municipali acordate partidelor politice și blocurilor electorale care au participat la alegerile respective;
    b) suma voturilor valabil exprimate pentru alegerea consilierilor orășenești, comunali și sătești acordate partidelor politice și blocurilor electorale care au participat la alegerile respective;
    c) suma voturilor valabil exprimate pentru alegerea primarilor în turul I de scrutin acordate candidaților desemnați de partidele politice și blocurile electorale.
    46. Cuantumul subvenției lunare destinat finanțării unui partid politic proporțional cu performanțele obținute de acesta în alegerile locale se va stabili prin înmulțirea sumei stabilite la pct. 44 cu numărul de voturi valabil exprimate stabilit conform pct. 45 acordate respectivului partid.
    47. În cazul blocurilor electorale, subvențiile se vor împărți conform înțelegerii prealabile între membrii blocului electoral potrivit Acordului de constituire a blocului electoral, iar în lipsa unei înţelegeri, conform numărului de mandate obţinute de fiecare componentă.
    48. Subvențiile de stat se transferă lunar de către Comisia Electorală Centrală cu respectarea condițiilor și în proporțiile stabilite la pct. 40 pe un cont bancar deschis de către partidul politic, destinat exclusiv subvențiilor de stat. Se interzice virarea altor surse financiare pe contul respectiv. Partidul politic este obligat să declare la Comisia Electorală Centrală contul destinat subvențiilor de stat sub sancțiunea nevirării surselor financiare respective.
    49. În cazul pierderii sau suspendării dreptului la finanțare din bugetul de stat, transferul sumelor respective încetează din luna imediat următoare lunii în care a fost pierdut sau suspendat acest drept.
    50. Mijloacele financiare transferate conform pct. 48 vor fi utilizate exclusiv conform prevederilor din Secțiunea a 2-a a prezentului Capitol. Se interzice virarea acestor mijloace financiare transferate pe contul destinat exclusiv subvențiilor de stat pe un alt cont bancar deținut de partid, cu excepția contului cu mențiunea „Fond electoral” deschis de partid în perioada electorală.
    51. Anual, după aprobarea Legii bugetului de stat, Comisia Electorală Centrală va aproba mărimea lunară a subvenției pentru fiecare partid în parte pentru anul bugetar respectiv.
    52. Subvențiile de la bugetul de stat vor fi reflectate distinct de celelalte venituri în contabilitatea partidului politic și în rapoartele privind gestiunea financiară prezentate Comisiei.
    53. Mijloacele financiare transferate în conturile partidelor politice de la bugetul de stat, care nu au fost utilizate în anul bugetar curent, vor fi disponibile pentru a fi valorificate în anii următori.
    54. Mijloacele financiare din bugetul de stat nerepartizate partidelor politice în anul pentru care au fost prevăzute nu vor fi disponibile pentru a fi utilizate în anii următori și se fac venit la bugetul de stat.
    55. Partidul politic pierde dreptul la subvenții din bugetul de stat dacă:
    a) activitatea acestuia a fost limitată – pentru întreaga durată de limitare a activității;
    b) își pierde personalitatea juridică;
    c) este în proces de lichidare;
    d) i-a fost aplicată sancțiunea sub formă de lipsire de subvenții de la bugetul de stat.
    56. Partidul politic care a pierdut dreptul la finanțare din bugetul de stat este repus în acest drept printr-o hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, după încetarea cauzelor care au determinat pierderea dreptului la finanțare sau după executarea sancțiunii conform căreia a fost privat de acest drept.
    57. Partidul politic care a pierdut dreptul la finanțare din bugetul de stat ca urmare a încălcării procedurii de încasare a veniturilor se repune în acest drept începînd cu următoarea lună după înlăturarea neregulii care a servit drept temei pentru suspendarea finanțării.
    58. În cazul pierderii de către partidul politic a dreptului la finanțare din bugetul de stat, transferul sumelor respective încetează din luna următoare lunii în care partidul a pierdut acest drept.
    59. În cazul încetării activității partidului politic care beneficiază de subvenții de la bugetul de stat, sumele cuvenite acestuia se redistribuie celorlalte partide politice beneficiare în condițiile prezentului Regulament, iar în cazurile stipulate la pct.     55 lit. a) și lit. d), baza de calcul pentru restul partidelor nu se va recalcula, sumele rămase se fac venit la bugetul de stat.
    60. În cazul reorganizării (inclusiv prin fuziune) partidului politic ce are dreptul de a fi finanțat de la bugetul de stat în condițiile pct. 38, acest drept se transmite succesorului său de drept.
Secțiunea 2. Utilizarea subvențiilor
    61. Subvențiile de la bugetul de stat pot fi utilizate prin decizia organului de conducere al partidului politic pentru următoarele destinații:
    a) cheltuieli pentru întreținerea și/sau locațiunea sediilor;
    [Pct.61 lit.a) modificată prin HCEC730 din 14.02.17, MO73-77/10.03.17 art.524; în vigoare 14.02.17]
    b) cheltuieli de personal;
    c) cheltuieli pentru presă și materiale promoționale;
    d) cheltuieli de deplasare în țară și în străinătate;
    e) cheltuieli pentru telecomunicații;
    f) cheltuieli pentru primirea delegațiilor din străinătate;
    g) plata cotizațiilor de membru al organizațiilor internaționale din care partidul face parte;
    h) investiții în bunuri mobile și imobile necesare activității partidului;
    i) cheltuieli de birotică;
    j) cheltuieli de audit (extern/obligatoriu);
    k) cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestații publice, seminare şi alte cursuri de instruire pentru membrii de partid, desfășurate pe teritoriul țării.
    62. Utilizarea subvențiilor pentru destinația prevăzută la pct. 61 lit. h) se va efectua cu condiția aflării bunului în proprietatea partidului. Pentru bunurile aflate în gestiunea partidului (locațiune, chirie ș.a.) se permit doar investiții curente.
    [Pct.63 modificat prin HCEC115 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1530; în vigoare 18.08.16]
    64. Cheltuielile din subvențiile de la bugetul de stat vor fi reflectate în raport distinct de celelalte cheltuieli.
IV. Prezentarea și examinarea rapoartelor privind
gestiunea financiară a partidelor politice
    65. Partidul politic prezintă la Comisia Electorală Centrală semestrial, pînă la data de 15 iulie a anului de gestiune, și anual, pînă în data de 31 martie, rapoarte privind gestiunea financiară. Partidele politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat vor prezenta rapoartele respective și la Curtea de Conturi.
    66. Lunar, pînă la data de 10 a fiecărei luni, partidul politic va prezenta Comisiei în formă electronică Informația lunară privind cheltuielile partidului din subvențiile de la bugetul de stat, conform modelului din Anexa nr. 7.
    67. Raportul privind gestiunea financiară a partidului politic se prezintă Comisiei Electorale Centrale atît în formă electronică, cît și pe suport de hîrtie în două exemplare conform modelului dat în Anexa nr. 8. În formă scrisă raportul se prezintă semnat de către conducătorul și trezorierul partidului politic. La recepționarea raportului, CEC va indica pe formularele prezentate data și ora recepționării și va înmîna un exemplar partidului politic.
    68. Rapoartele recepționate în condițiile de mai sus sînt verificate în prealabil în ceea ce privește caracterul complet al informației și corespunderea cu cerințele de întocmire a acestora. În cazul în care raportul privind gestiunea financiară a partidului politic este incomplet sau neclar, Comisia Electorală Centrală are dreptul să solicite date suplimentare, iar acesta este obligat să le prezinte în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.
    69. Informația conținută în rapoartele privind gestiunea financiară (inclusiv identitatea donatorilor și sumele donate, informația concludentă (concluzii, opinii) din rapoartele de audit independent) este publică. În termen de 48 de ore de la recepționarea și acceptarea raportului financiar, acesta se publică pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale. Partidele politice sînt obligate, de asemenea, să-și publice raportul financiar pe pagina sa web, în cazul în care o dețin.
    70. Rapoartele financiare sînt verificate și analizate de către Comisie, care adoptă o hotărîre în acest sens.
    71. În scopul verificării și examinării rapoartelor, Comisia Electorală Centrală are dreptul să solicite partidelor politice, precum și instituțiilor publice sau private, informații necesare în limita competenței sale. Partidele politice și instituțiile publice sau private vizate sînt obligate să prezinte informațiile solicitate în termen de cel mult două săptămîni. La cerere și în funcție de natura informației solicitate, acest termen poate fi extins de către Comisia Electorală Centrală, însă, în total, el nu va depăși o lună.
    72. Comisia, pentru elucidarea unor suspiciuni, poate solicita prezentarea altor informații privind finanțarea partidelor politice decît cele conținute în raport.
    73. Anual, începînd cu anul 2017, pînă la data de 1 iunie, CEC va prezenta Parlamentului un raport privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale în anul precedent.
    74. Partidul politic nu poate utiliza mai mult de 30% din cheltuielile suportate sub formă de ”Alte cheltuieli”, acestea fiind descifrate în raport la rubrica respectivă.
    [Pct.74 modificat prin HCEC115 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1530; în vigoare 18.08.16]
    75. Partidul politic va completa integral toate rubricile raportului financiar prevăzut la pct. 65. Se interzice excluderea unei sau mai multor rubrici din modelul raportului, la rubrica în care nu s-au înregistrat valori se va indica cifra ”0”.
    76. Registrele menționate în prezentul Regulament vor fi create de către partidul politic, înainte de utilizare vor fi cusute, filele lor numerotate, ștampilate și semnate de către persoanele responsabile. Evidența registrelor emise și transmise organizațiilor republicane, raionale și primare se ține de către serviciul contabil al partidului politic.
    77. Informația în registre se introduce pe măsura încasării mijloacelor.
V. Auditul privind gestiunea financiară
a partidului politic
    78. Partidele politice ale căror venituri sau cheltuieli anuale depășesc un milion de lei sînt obligate să efectueze, cel puțin o dată la 3 ani, auditul rapoartelor privind gestiunea financiară. Raportul de audit, împreună cu raportul anual privind gestiunea financiară, va fi expediat de partidul politic Comisiei Electorale Centrale, iar în cazul în care acesta a beneficiat de subvenții de la bugetul de stat – şi Curţii de Conturi.
    79. Cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de selectarea auditorului, partidul politic va plasa un anunț public pe pagina sa web, sau la solicitarea partidului pe site-ul Comisiei Electorale Centrale, despre ora și data selectării auditorului. Anunțul va conține obligatoriu condițiile de selecție a auditorului.
    80. Auditorul este selectat de către partidul politic şi trebuie să nu fi fost, în ultimii 5 ani, membru de partid sau trezorier în campania electorală, nici să fi ocupat funcția de contabil sau responsabil de finanțe în cadrul partidului politic în care se efectuează auditul.
    81. Este interzis ca același auditor să efectueze auditul rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru două perioade consecutive.
    82. Auditul rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice se va efectua în conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniu şi cu standardele de audit naționale şi internaționale.
    83. Cerințele față de audit vor fi elaborate de către Curtea de Conturi împreună cu Comisia Electorală Centrală. Curtea de Conturi în comun cu Comisia Electorală Centrală va oferi instruiri auditorilor în domeniul efectuării auditului rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice.
VI. Răspunderea pentru încălcarea dispozițiilor legale
în domeniul finanțării partidelor politice

    84. Pentru încălcarea prezentului Regulament, a prevederilor legislației în vigoare ce țin de finanțarea activității partidelor politice se aplică sancțiuni.
    85. Sesizarea privind încălcarea prevederilor cu privire la finanțarea și gestiunea financiară a partidelor politice, precum și a prezentului Regulament poate fi depusă de orice persoană cu drept de vot sau o persoană juridică din Republica Moldova, inclusiv de autorități sau instituții publice, în termen de 30 zile calendaristice din momentul în care încălcarea i-a devenit cunoscută.
    86. Sesizarea trebuie să conţină datele de identitate şi informaţia de contact ale autorului sesizării, descrierea faptelor ce ar putea constitui încălcări, indicarea probelor care confirmă încălcarea şi semnătura persoanei care o depune.
    87. Comisia Electorală Centrală are dreptul să suspende virarea subvențiilor de stat în următoarele cazuri: 
    [Pct.87 lit.a) exclusă prin HCEC1100 din 12.09.17, MO340-351/22.09.17 art.1765; în vigoare 12.09.17]
    b) neprezentarea în termen a rapoartelor privind gestiunea financiară;
    c) prezentarea neconformă a rapoartelor privind gestiunea financiară sau a datelor incomplete sau eronate, după somarea partidului de a înlătura neconformitățile;
    d) neprezentarea actelor, documentelor sau informației solicitate de Comisie;
    e) încălcări ale prevederilor privind gestiunea financiară a partidelor politice specificate la pct. 93.
    Comisia Electorală Centrală va relua virarea subvențiilor doar după înlăturarea motivelor suspendării.
    88. În cazul în care partidul politic nu va înlătura motivele suspendării cu cel puțin 5 zile înainte de sfîrșitul anului bugetar, potrivit prevederilor art. 27 alin. (5) din Legea privind partidele politice, mijloacele financiare din bugetul de stat nerepartizate partidului nu vor fi disponibile pentru a fi utilizate în anii următorii, iar partidul politic va pierde dreptul de a solicita achitarea acestor drepturi în următorul an.
    89. În cazul în care partidul politic primește donații cu încălcarea prevederilor Capitolului II și legislației în vigoare, inclusiv în cazul primirii donațiilor anonime sau care depășesc plafoanele stabilite la pct. 26, el este obligat, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea donației, să verse în bugetul de stat sumele primite cu încălcarea legii sau sumele primite peste plafoanele stabilite.
    90. În cazul nerespectării cerințelor pct. 89, Comisia Electorală Centrală emite o somație scrisă adresată partidului politic, prin care solicită înlăturarea încălcării şi informarea despre executarea somației, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea acesteia, cu prezentarea Comisiei a dovezii.
    91. Neexecutarea somației Comisiei Electorale Centrale constituie contravenție şi se sancționează în conformitate cu prevederile Codului contravențional. Președintele Comisiei va înainta un demers, în acest sens organelor poliției pentru a întocmi pe numele partidului politic un proces-verbal cu privire la contravenția prevăzută de art. 482 din Codul contravențional.
    92. În cazul repetării, pe parcursul unui an calendaristic, a încălcării prevăzute la pct. 91 şi al aplicării sancţiunilor contravenţionale pentru această încălcare, Comisia Electorală Centrală adoptă o hotărîre privind lipsirea partidului de dreptul la subvențiile de la bugetul de stat pentru o perioadă de la 6 luni pînă la un an.
    93. Constituie încălcări ale prevederilor privind gestiunea financiară a partidelor politice:
    a) încălcarea modului de evidenţă şi utilizare a patrimoniului partidelor politice, inclusiv neprezentarea datelor de identificare ale donatorilor;
    b) neprezentarea de către partidele politice la Comisia Electorală Centrală a raportului privind gestiunea financiară în termenul şi formatul stabilite conform legii, inclusiv prezentarea unor date incomplete în raport;
    c) utilizarea contrar destinației a subvențiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice.
    94. Faptele prevăzute la pct. 93 se consideră contravenții și sînt pasibile de răspundere conform Codului contravențional. Faptele prevăzute la pct. 93 lit. a) și b) se constată prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, iar faptele prevăzute la pct. 93 lit. c) se constată de Curtea de Conturi.
    95. După constatarea de către Comisie a faptelor descrise la pct. 93 lit. a) și b), președintele Comisiei Electorale Centrale va cita, conform prevederilor art. 382 din Codul contravențional, partidul politic despre data și ora cînd va fi întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție.
    96. Citația întocmită conform modelului din Anexa nr. 9 va fi înmînată, cu cel puțin 5 zile înainte de data cînd va fi întocmit procesul-verbal, personal președintelui, trezorierului sau altui reprezentant legal al partidului sau, după caz, expediată prin scrisoare recomandată sau poșta electronică indicată de partid.
    97. Președintele partidului personal sau reprezentantul prin procură al partidului delegat de președinte este obligat să se prezinte la data, ora și locul indicate în citație. În cazul imposibilității de a se prezenta, partidul politic este obligat să informeze despre aceasta Comisia Electorală Centrală, indicînd motivele.
    98. În cazul în care nu anunţă Comisia despre imposibilitatea de a se prezenta la data, ora şi locul indicate în citaţie sau în cazul în care nu se prezintă nemotivat, procesul-verbal va fi întocmit în lipsa reprezentantului partidului respectiv.
    99. La data, ora și locul stabilit în citație președintele Comisiei Electorale Centrale va întocmi un proces-verbal cu privire la contravenție conform modelului de la Anexa nr. 10. Comisia va ține evidența proceselor-verbale întocmite în Registrul de evidență a proceselor-verbale privind constatarea contravențiilor întocmite de Comisia Electorală Centrală conform modelului de la Anexa nr. 11.
    100. O copie de pe procesul-verbal va fi înmînat reprezentantului legal al partidului, iar procesul-verbal cu materialele anexate vor fi transmise instanței de judecată competente pentru examinarea cauzei contravenționale.
    101. Președintele Comisiei poate împuternici printr-o procură un funcționar public din cadrul Direcției juridice a Aparatului Comisiei pentru participarea la examinarea cauzei contravenționale în instanța de judecată.
    102. În cazurile prevăzute la art. 1812 din Codul penal, președintele Comisiei Electorale Centrale va înainta un demers către organele procuraturii pentru investigarea cazurilor.
    103. Partidul politic căruia i-a fost stabilită de către instanța de judecată sancțiune contravențională va prezenta imediat Comisiei dovada achitării amenzii, sub sancțiunea suspendării transferării subvențiilor de stat pe contul bancar al partidului respectiv.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 modificată prin HCEC730 din 14.02.17, MO73-77/10.03.17 art.524; în vigoare 14.02.17]

    anexa nr.8
    [Anexa nr.8 modificată prin HCEC730 din 14.02.17, MO73-77/10.03.17 art.524; în vigoare 14.02.17]

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11