HCNPFM15/2/2016
ID intern unic:  364284
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 15/2
din  07.04.2016
cu privire la etapele, termenele, modul şi procedurile
de anulare a acțiunilor și de emitere a unor noi acțiuni
ale Băncii Comerciale „Moldova Agroindbank” S.A.
Publicat : 15.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 100-105     art Nr : 556     Data intrarii in vigoare : 07.04.2016    Întru asigurarea executării conforme a prevederilor art.156 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199) (în continuare-Legea instituțiilor financiare), în temeiul art.1 alin.(1), art.3, art.8 lit.b) și lit.t), art.9 alin.(1) lit. d), art.21 alin.(1), art.22 alin.(3) și art. 25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.7 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1) și Instrucţiunii privind modul de înregistrare de stat a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.9/9 din 01.03.2012 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.170-174, art.987),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    I. Banca Comercială „Moldova Agroindbank” S.A. (în continuare-emitent), ale cărei valori mobiliare plasate cad sub incidența prevederilor art.156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare, va întreprinde următoarele măsuri:
    1. Organul executiv al emitentului, în termen de 15 zile calendaristice după ce a aprobat decizia privind anularea acțiunilor și emiterea unor noi acțiuni, va depune la Comisia Naţională a Pieţei Financiare următoarele documente:
    1.1. cererea privind radierea din Registrul de stat al valorilor mobiliare a acțiunilor anulate cu restructurarea emisiunilor anterioare și cererea privind înregistrarea emisiunii suplimentare de acțiuni în același număr și de aceeași clasă;
    [Pct.1.1 modificat prin HCNPF46/8 din 16.10.17, MO390-395/10.11.17 art.1993; în vigoare 16.10.17]
    1.2. decizia organului executiv al emitentului privind anularea acțiunilor și emiterea unor noi acțiuni, cu expunerea acestora spre vînzare la Bursa de Valori a Moldovei;
    1.3. copia bilanțului anual al emitentului (prezentat Biroului Naţional de Statistică);
    1.4. originalul (originalele) Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare;
    1.5. copia ordinului de plată privind achitarea plăţilor şi taxelor în conformitate cu anexa la hotărîrea Parlamentului privind aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru anul respectiv.
    2. Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în termen de 15 zile calendaristice din data depunerii de către emitent a cererii și tuturor documentelor menționate la pct.1 din prezenta hotărîre:
    - va efectua înscrierile în Registrul de stat al valorilor mobiliare privind radierea acțiunilor anulate cu restructurarea emisiunilor anterioare și eliberarea Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare din emisiunile restructurate;   
    - va înregistra în Registrul de stat al valorilor mobiliare acțiunile emise din emisiunea suplimentară de acțiuni și va elibera Certificatul înregistrării de stat a valorilor mobiliare.
    [Pct.2 modificat prin HCNPF46/8 din 16.10.17, MO390-395/10.11.17 art.1993; în vigoare 16.10.17]
  
  3. În temeiul deciziei organului executiv al emitentului și deciziei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Societatea de registru “Registru-Corect” S.A. și societățile de investiții care ţin evidenţa valorilor mobiliare asupra cărora au devenit incidente prevederile art.15 alin.(3) și art.156 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare, în termen de 3 zile calendaristice, vor anula acțiunile din conturile deținătorilor valorilor mobiliare respective.
    4. Societatea de registru “Registru-Corect” S.A., în termenul prevăzut la pct.3, va introduce provizoriu, pînă la vînzarea acțiunilor nou emise și/sau achiziționarea de către emitent a acțiunilor respective, în registru acționarilor pe contul emitentului înscrierile aferente emisiunii suplimentare de acțiuni.
    41.Termenul de vînzare a acțiunilor noi emise de către emitent nu va depăși 24 luni din data expunerii acestora spre vînzare.
    [Pct.41 modificat prin HCNPF53/2 din 04.12.17, MO434-439/15.12.17 art.2247; în vigoare 04.12.17]
    [Pct.41 modificat prin HCNPF25/3 din 20.06.17, MO201-213/23.06.17 art.1170; în vigoare 20.06.17]
    [Pct.41 introdus prin HCNPF63/18 din 16.12.16, MO459-471/23.12.16 art.2218; în vigoare 16.12.16]
 
   5. Decizia organului executiv al emitentului de emisiune a acțiunilor va conține și informația privind: prețul de vînzare a acțiunilor nou-emise și modul de determinare a acestuia, termenul de expunere a acestora la piața reglementată și/sau prin sistemul multilateral de tranzacționare și condițiile în care poate fi modificat prețul (de exemplu: în cazul în care după prima expunere la vînzare acțiunile nu se vînd, organul executiv poate lua decizia de reducere treptată a prețului). În termen de 15 zile calendaristice după efectuarea înregistrărilor prevăzute la pct.4, organul executiv va dezvălui publicului informația privind data începerii vînzării acțiunilor nou-emise ale emitentului (prin plasarea avizului respectiv pe pagina oficială web a emitentului, înștiințarea Bursei de Valori a Moldovei, publicarea avizului în organul de presă stabilit în statutul emitentului).
    [Pct.5 modificat prin HCNPF63/18 din 16.12.16, MO459-471/23.12.16 art.2218; în vigoare 16.12.16]
   
5.1. Prețul inițial de expunere la vînzare a acțiunilor va fi stabilit în următorul mod:
 
   a) prețul inițial de expunere la vînzare va fi egal cu prețul mediu ponderat de tranzacționare a acțiunilor emitentului pe piața secundară aferent ultimilor 3 ani, la a cărui formare a participat cel puțin 1% din numărul acțiunilor emise de clasa dată sau,
    b) în cazul în care prevederile lit.a) nu pot fi aplicate, prețul inițial de expunere la vînzare a acțiunilor va fi stabilit ca prețul mediu ponderat de procurare de către deținătorii de acțiuni a acțiunilor, asupra cărora au devenit incidente prevederile art.15 alin.(3) și art.156 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare sau,
    c) în cazul în care prevederile lit.a) sau lit.b) nu pot fi aplicate, prețul inițial de expunere la vînzare va fi egal cu valoarea activelor nete pe o acțiune a emitentului, conform ultimei situaţii financiare auditate.
    5.2. Acțiunile nou-emise pot fi procurate doar de persoanele care au obținut permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale a Moldovei. Înstrăinarea acțiunilor se va efectua în conformitate cu Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.13/4 din 25.03.2016 „Cu privire la unele măsuri provizorii privind modul de tranzacționare la Bursa de Valori a Moldovei a cotelor deținute în capitalul unei bănci” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.79-89, art.471). 
    5.3. Suma încasată din vînzarea acțiunilor nou-emise va fi consemnată la dispoziția fostului deţinător, după reţinerea cheltuielilor de vînzare, inclusiv a taxelor privind emisiunea suplimentară de acțiuni, în mărimea stabilită în anexa la hotărîrea Parlamentului privind aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru anul respectiv şi a sumelor amenzilor care i-au fost aplicate.
    5.4. Lista persoanelor care au procurat acțiunile emitentului urmează a fi prezentată, în termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului stipulat la pct.7, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare și Băncii Naționale a Moldovei.
    6. În cazul în care Banca Națională a Moldovei constată că la procurarea acțiunilor nou-emise, persoana nu a respectat prevederile Legii instituțiilor financiare și ale pct.5 subpct.5.2., aceasta va fi exclusă din lista cumpărătorilor, emitentul fiind obligat să-i restituie mijloacele bănești depuse, să achiziționeze acțiunile și să le includă în numărul acțiunilor ce urmează a fi anulate.
    7. Dacă acțiunile noi emise nu au fost vîndute sau au fost vîndute parțial, organul executiv al emitentului, în termen de 15 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut în decizia organului executiv privind expunerea la vînzare a acțiunilor noi emise, va lua decizia în vederea achiziționării acțiunilor nevîndute în scopul reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor respective și transferul acestor mijloace bănești foștilor deținători. Anularea acțiunilor nevîndute și reducerea capitalului social al emitentului se va efectua numai după obținerea permisiunii Băncii Naționale a Moldovei pentru distribuirea capitalului.
    [Pct.7 modificat prin HCNPF63/18 din 16.12.16, MO459-471/23.12.16 art.2218; în vigoare 16.12.16]
  
  8. În termen de 30 de zile calendaristice de la data aprobării deciziei organului executiv al emitentului privind reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor achiziționate cu restructurarea emisiunilor anterioare, pentru înscrierea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a modificărilor și eliberarea Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare emitentul va prezenta Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare următoarele documente:
    8.1. cererea de înregistrare a modificărilor;
    8.2. decizia organului executiv privind anularea acțiunilor respective;
    8.3. extrasul din contul emitentului privind numărul acţiunilor achiziționate;
    8.4. copia avizului privind reducerea capitalului social, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    8.5. originalul (originalele) Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare;
    8.6. copia bilanţului anual al emitentului (prezentat Biroului Naţional de Statistică);
    8.7. copia ordinului de plată privind achitarea taxei în mărimea stabilită în anexa la hotărîrea Parlamentului privind aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru anul respectiv.
    9. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcției monitorizare emitenți și Direcției generale supraveghere valori mobiliare.
    II. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data adoptării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                           Iurie FILIP


    Nr. 15/2. Chişinău, 7 aprilie 2016.