LPM25/2016
ID intern unic:  365017
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 25
din  04.03.2016
privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale
Publicat : 27.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 140-149     art Nr : 289
    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articolul 1. Domeniul de aplicare
    Prezenta lege reglementează modul de introducere, aplicare şi ridicare de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaţionale care sînt stabilite:
    a) prin rezoluţiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptate în baza prevederilor art. 41 al Cartei Naţiunilor Unite;
    b) prin actele Uniunii Europene la care Republica Moldova s-a aliniat;
    c) prin actele şi deciziile adoptate de organizaţiile internaţionale sau de alte state, la care Republica Moldova s-a aliniat;
    d) de Republica Moldova din proprie iniţiativă.
    Articolul 2. Definiţii
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale se definesc astfel:
    măsuri restrictive internaţionale – sancţiuni şi alte acţiuni restrictive în privinţa unor guverne ale statelor, entităţilor nestatale sau persoanelor fizice ori juridice, adoptate de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, de Uniunea Europeană, de alte organizaţii internaţionale sau prin decizii unilaterale ale Republicii Moldova ori ale altor state în scopul menţinerii păcii şi securităţii internaţionale, al prevenirii şi combaterii terorismului, al asigurării respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al dezvoltării şi consolidării democraţiei şi statului de drept şi în alte scopuri, în conformitate cu obiectivele comunităţii internaţionale şi cu dreptul internaţional;
    subiecţi ai restricţiei – guverne ale statelor, entităţi nestatale, persoane fizice sau juridice care fac obiectul unor măsuri restrictive internaţionale;
    bun – orice tehnologie ori produs purtător de valoare economică sau destinat satisfacerii unui anumit scop, imobil sau mobil, material sau imaterial, care aparţine sau este deţinut ori aflat sub controlul unor subiecţi ai restricţiei ori care este interzis la import sau export din şi către o anumită destinaţie;
    mărfuri strategice – produsele, tehnologiile şi serviciile stabilite prin Legea nr. 1163-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice;
    fonduri – mijloace financiare şi beneficii de orice natură care includ, dar nu se limitează la: numerar, cecuri, cambii şi alte instrumente de plată; depozite la instituţii financiare sau la alte entităţi, solduri de conturi, creanţe şi titluri de creanţă; instrumente financiare, conform legislației în vigoare, bilete la ordin; dobînzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active ori generate de acestea; credite, drepturi compensatorii, garanţii, garanţii de bună execuţie sau alte angajamente financiare; acreditive documentare, conosamente, contracte de vînzare; cote-părţi din fonduri sau resurse economice şi documentele ce atestă deţinerea acestora; orice alt mijloc de finanţare sau document ce atestă finanţarea exportului;
    blocarea fondurilor – prevenirea oricărui transfer de fonduri, acces la fonduri sau utilizări ale fondurilor în orice mod care ar produce o schimbare a volumului, caracterului, localizării, proprietarului, posesiei, destinaţiei acestora fie o altă schimbare ce ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestiunea de portofoliu;
    resurse economice – active de orice fel, corporale sau incorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu constituie fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obţinerea de fonduri, produse sau servicii;
    blocarea resurselor economice – prevenirea utilizării resurselor economice pentru a obţine fonduri, produse sau servicii în orice mod, inclusiv prin vînzare, închiriere sau ipotecare.
    Articolul 3. Scopul măsurilor restrictive internaţionale
    Măsurile restrictive internaţionale aplicate de Republica Moldova au drept scop stabilirea şi menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea terorismului, dezvoltarea şi consolidarea democraţiei şi a statului de drept în conformitate cu principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, normele de drept internaţional şi obligaţiile asumate de Republica Moldova pe plan internaţional.
    Articolul 4.  Măsurile restrictive internaţionale
    Republica Moldova aplică următoarele măsuri restrictive internaţionale:
    a) ruperea, suspendarea sau reducerea nivelului relaţiilor diplomatice cu un stat;
    b) suspendarea sau denunţarea tratatelor internaţionale;
    c) anularea unor vizite oficiale sau boicotarea unor evenimente internaţionale;
    d) suspendarea totală sau parţială a relaţiilor economice;
    e) blocarea fondurilor sau resurselor economice;
    f) restricţii la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicaţii;
    g) embargo asupra armamentului sau a altor mărfuri strategice;
    h) restricţii de survol;
    i) declararea unor cetăţeni străini sau apatrizi drept persona non grata sau persoane indezirabile;
    j) interdicţii de intrare şi tranzitare a teritoriului Republicii Moldova aplicate unor cetăţeni străini sau apatrizi;
    k) alte măsuri restrictive stabilite de normele dreptului internaţional.
    Articolul 5. Aplicarea directă a măsurilor
                       restrictive internaţionale
    (1) Sancţiunile adoptate prin rezoluţiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite conform art. 41 al Cartei Naţiunilor Unite, precum şi deciziile comitetelor de sancţiuni stabilite prin aceste rezoluţii sînt direct aplicabile, constituind drepturi şi obligaţii pentru autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice şi fizice sau orice alt subiect de drept intern din Republica Moldova.
    (2) Autorităţile şi instituţiile publice din Republica Moldova, în domeniile lor de competenţă, au obligaţia de a pune în aplicare sancţiunile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, fără a fi necesară emiterea de acte normative sau decizii prevăzute la art. 8–11 din prezenta lege.
    (3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1), în măsura în care nu sînt detaliate la nivel internaţional prin acte normative direct aplicabile, se adoptă actele normative naţionale necesare aplicării acestora, care vor stabili şi măsurile necesare de punere în aplicare, indicîndu-se tipul şi conţinutul sancţiunilor internaţionale, persoanele şi entităţile desemnate. Proiectele actelor normative naţionale se elaborează de către autorităţile şi instituţiile publice responsabile de aplicarea acestora şi se adoptă de către Guvern.
    (4) Prevederile legislaţiei naţionale nu pot fi invocate pentru a justifica nerespectarea sau nepunerea în aplicare a sancţiunilor prevăzute la alin. (1).
    Articolul 6. Adoptarea măsurilor restrictive
                        internaţionale
    Modul în care Republica Moldova  adoptă măsuri restrictive internaţionale din proprie iniţiativă, precum şi modul de aliniere a Republicii Moldova la măsurile restrictive instituite prin acte ale Uniunii Europene, acte ale altor organizaţii internaţionale sau prin decizii unilaterale ale altor state sînt stabilite la art. 7–11.
    Articolul 7. Alinierea la măsurile restrictive
                       internaţionale
    (1) Alinierea la măsurile restrictive internaţionale instituite prin acte ale Uniunii Europene, acte ale altor organizaţii internaţionale sau prin deciziile unilaterale ale altor state se efectuează prin adoptarea unei decizii de aliniere.
    (2) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive din categoria celor prevăzute la art. 4 lit. c), e), h), i) şi j), instituite prin acte ale Uniunii Europene sau ale altor organizaţii internaţionale, se adoptă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene după consultarea Prim-ministrului şi a autorităţilor şi instituţiilor publice competente.
    (3) Adoptarea deciziei privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive prevăzute la art. 4 lit. e) va fi precedată, de asemenea, de consultarea obligatorie a Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Băncii Naţionale a Moldovei şi, în caz de necesitate, a altor autorităţi și instituții publice competente.
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    (4) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive din categoria celor prevăzute la art. 4 lit. a), b), d), f) şi g), instituite prin acte ale Uniunii Europene sau ale altor organizaţii internaţionale, se adoptă de către Preşedintele Republicii Moldova, Parlament sau Guvern în baza competenţelor legale pe care le deține fiecare şi în modul stabilit la art. 8–11.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (4) din prezentul articol, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, după consultarea autorităţilor şi instituţiilor publice competente, poate adopta decizia privind alinierea la orice tip de măsuri restrictive ale Uniunii Europene sau ale altor organizaţii internaţionale prevăzute la art. 4 din prezenta lege dacă aceste măsuri au fost instituite în vederea realizării sancţiunilor în vigoare, adoptate prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite în conformitate cu art. 41 al Cartei Naţiunilor Unite.
    (6) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive instituite prin deciziile unilaterale ale altor state se adoptă de către autorităţile publice competente în conformitate cu art. 8–11.
    (7) În caz de necesitate, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a autorităţii sau instituţiei publice responsabile, pot fi convocate şedinţe consultative ad-hoc anterior adoptării deciziei privind alinierea la măsurile restrictive ale Uniunii Europene sau ale altor organizaţii internaţionale ori state  prevăzute la alin. (2)–(6). Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene va prezida şedinţele respective.
    (8) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va informa Uniunea Europeană sau alte organizaţii internaţionale ori state despre decizia Republicii Moldova de a se alinia la măsurile restrictive instituite de către acestea.
    Articolul 8. Măsurile restrictive internaţionale
                        politico-diplomatice
    (1) Parlamentul, la propunerea Preşedintelui Republicii Moldova, decide ruperea sau suspendarea relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova și un alt stat în conformitate cu normele dreptului internaţional. Guvernul poate înainta Preşedintelui Republicii Moldova iniţiativa privind ruperea sau suspendarea relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova și un alt stat.
    (2) Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului, aprobă reducerea nivelului de relaţii diplomatice prin schimbarea rangului misiunii diplomatice.
    (3) Autoritatea publică care a luat decizia privind consimţămîntul Republicii Moldova de a fi legată printr-un tratat internaţional adoptă decizia privind suspendarea sau denunţarea acestuia.
    (4) Preşedintele Republicii Moldova, Parlamentul sau Guvernul, în baza competenţelor lor legale, decide anularea unor vizite oficiale în Republica Moldova sau în afara Republicii Moldova ori boicotarea de către Republica Moldova a unor evenimente internaţionale. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene notifică alte state şi organizaţii internaţionale cu privire la această decizie.
    (5) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, din oficiu sau la propunerea organelor competente, avînd acceptul Prim-ministrului, declară persona non grata un membru al personalului diplomatic, cu excepţia şefului misiunii diplomatice străine, sau un funcţionar consular, de asemenea declară drept persoană indezirabilă orice alt membru al personalului misiunii sau al personalului consular. Cu acceptul Preşedintelui Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene declară drept persona non grata un şef al misiunii diplomatice străine.
    Articolul 9. Măsuri restrictive internaţionale
                       economico-financiare
    (1) Parlamentul, la propunerea Guvernului, decide suspendarea totală sau parţială a relaţiilor economice cu alte state sau entităţi nestatale.
    (2) Parlamentul, la propunerea Guvernului, decide stabilirea embargoului sau a altor măsuri restrictive asupra mărfurilor strategice, inclusiv asupra armamentului, în condiţiile Legii nr. 1163-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice.
    (3) Guvernul decide aplicarea unor restricţii la import, export, tranzit, servicii, de transport sau comunicaţii pentru anumiţi subiecţi ai restricţiilor şi/sau pentru anumite categorii de bunuri, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2).
    (4) Guvernul decide blocarea fondurilor sau a resurselor economice. Prin derogare de la această prevedere, în cazul alinierii Republicii Moldova la măsurile restrictive privind blocarea fondurilor sau a resurselor economice, instituite de către Uniunea Europeană sau alte organizaţii internaţionale, se aplică prevederile art. 7 alin. (2) şi (3).
    Articolul 10. Măsuri restrictive internaţionale
                         pentru asigurarea păcii, securităţii
                         şi ordinii publice
    (1) Guvernul decide aplicarea restricţiilor de survol. Prin derogare de la această prevedere, în cazul alinierii Republicii Moldova la restricţiile de survol instituite de către Uniunea Europeană sau alte organizaţii internaţionale se aplică prevederile art. 7 alin. (2).
    (2) Guvernul, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene și a altor organe abilitate, decide aplicarea interdicţiilor de intrare sau tranzitare a teritoriului Republicii Moldova în privinţa cetăţenilor străini sau apatrizilor care sînt supuşi măsurilor restrictive internaţionale sau împotriva cărora Republica Moldova doreşte să instituie astfel de măsuri. Prin derogare de la această prevedere, în cazul alinierii Republicii Moldova la restricţiile de circulaţie instituite de către Uniunea Europeană sau alte organizaţii internaţionale se aplică prevederile art. 7 alin. (2).
    Articolul 11. Alte măsuri restrictive internaţionale
    (1) Autorităţile publice competente pot adopta şi aplica şi alte măsuri restrictive în conformitate cu normele dreptului internaţional şi prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Măsurile restrictive care nu sînt prevăzute la art. 8–10 se adoptă şi se aplică de către autorităţile publice competente în modul stabilit de lege şi în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 12. Modificarea sau ridicarea măsurilor
                         restrictive internaţionale
    (1) Modificarea sau abrogarea actelor normative adoptate în conformitate cu prevederile art. 7–11 se face de către autoritatea publică emitentă.
    (2) Autoritatea publică emitentă are obligația să revizuiască actul normativ adoptat în temeiul art. 7–11 în situaţia în care circumstanţele care au condus la adoptarea măsurilor restrictive internaţionale s-au modificat esenţial sau nu mai există.
    (3) Actele normative naţionale adoptate în vederea implementării sancţiunilor prevăzute la art. 5 alin. (3) vor fi supuse modificării sau abrogării prin adoptarea de acte normative noi imediat după modificarea, prelungirea, suspendarea sau abrogarea rezoluţiilor şi a deciziilor comitetelor de sancţiuni stabilite prin aceste rezoluţii, prevăzute la art. 5.
    Articolul 13. Punerea în aplicare a măsurilor
                          restrictive internaţionale
    (1) Autorităţile publice asigură punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale în condiţiile prezentei legi şi conform mecanismelor stabilite de fiecare autoritate publică competentă în domeniul său de responsabilitate.
    (2) Deciziile autorităţilor publice competente privind aplicarea măsurilor restrictive adoptate în conformitate cu prevederile art. 5 şi art. 7–11 pot fi contestate conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 14. Intrarea în vigoare şi publicarea
                          actelor normative privind măsurile
                          restrictive internaţionale
    (1) Rezoluţiile adoptate de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite prin care se instituie, se modifică, se prelungesc, se suspendă ori se ridică sancţiunile internaţionale în baza art. 41 din Carta Naţiunilor Unite se aduc la cunoştinţa publicului prin ordin al ministrului afacerilor externe şi integrării europene, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la adoptarea rezoluţiilor respective.
    (2) Actele normative privind alinierea la măsurile restrictive internaţionale prevăzute la art. 7 alin. (2)–(6), împreună cu textul în limba de stat al actelor prin care se instituie măsurile respective, intră în vigoare şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova conform legislaţiei.
    (3) Actele normative privind modificarea, prelungirea, suspendarea sau ridicarea măsurilor restrictive internaţionale prevăzute la art. 7 alin. (2)–(6), împreună cu textul în limba de stat al actelor prin care se modifică, se prelungesc, se suspendă ori se ridică măsurile respective, intră în vigoare şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova conform legislaţiei.
    (4) Actele normative prin care se instituie, se modifică, se prelungesc, se suspendă ori se ridică măsurile restrictive internaţionale prevăzute la art. 1 lit. d) intră în vigoare şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova conform legislaţiei.
    (5) Actele oficiale menționate la alin. (1)–(4) se publică pe pagina web oficială a Guvernului, precum şi pe paginile web ale autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de emiterea şi/sau punerea în aplicare a acestora.
    Articolul 15. Schimbul de informaţii şi interacţiunea
                         dintre autorităţi şi instituţiile competente
    (1) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va înştiinţa neîntîrziat, în scris, Guvernul și autorităţile şi instituţiile publice competente despre adoptarea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau ridicarea măsurilor restrictive internaţionale obligatorii pentru Republica Moldova, precum şi despre măsurile restrictive internaţionale adoptate de către alte state sau organizaţii internaţionale la care, în viziunea acestuia, Republica Moldova ar putea să se alinieze.
    (2) Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice vor informa Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu privire la situaţiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaţionale.
    (3) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, alte autorităţi şi instituţii publice vor sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive internaţionale.
    (4) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene informează Consiliul Suprem de Securitate cu privire la subiectele şi deciziile ce ţin de domeniul asigurării securităţii naţionale ce urmează a fi examinate în cadrul Consiliului.
    (5) Autorităţile şi instituţiile publice vor informa Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene semestrial, precum şi la solicitare, despre acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale obligatorii pentru Republica Moldova.
    (6) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va informa organizaţiile internaţionale care au adoptat măsuri restrictive internaţionale obligatorii pentru Republica Moldova asupra acţiunilor întreprinse pe plan intern.
    (7) Autorităţile şi instituţiile publice vor interacționa între ele şi vor colabora cu autorităţile competente ale altor state în condiţiile legii, inclusiv prin schimb de date şi informaţii, pentru o eficientă punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale.
    (8) Cooperarea dintre autorităţi şi instituţii publice pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi se realizează astfel încît să permită obţinerea rapidă şi eficientă de date şi informaţii.
    Articolul 16. Excepţii
    (1) Autorităţile publice competente pot stabili excepţii pentru anumite scopuri, entităţi sau bunuri în cazul în care rezoluţiile prevăzute la art. 5 prevăd acest drept pentru statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    (2) În cazul alinierii Republicii Moldova la măsurile restrictive instituite prin acte ale Uniunii Europene, ale altor organizaţii internaţionale sau prin deciziile unilaterale ale altor state, autorităţile publice menţionate la art. 7–11, în momentul adoptării actului normativ sau ulterior, pot stabili anumite excepţii dacă acestea sînt admisibile şi nu contravin scopului măsurilor restrictive internaţionale.
    (3) Pentru obţinerea unei excepţii de la măsurile restrictive internaţionale, orice persoană poate adresa, în scris, o cerere autorităţii publice responsabile de aplicarea măsurilor respective potrivit prezentei legi, care va fi însoţită de toate documentele relevante.
    (4) Autoritatea publică competentă sesizată va decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene privind conformitatea acesteia cu dreptul internaţional, care va fi transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea autorităţii publice competente.
    (5) Răspunsul la cererea adresată potrivit alin. (3) se comunică solicitantului de către autoritatea publică competentă în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul autorităţii publice competente se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.
    (6) La acordarea excepţiei prevăzute la alin. (3) din prezentul articol, autoritatea publică competentă ia toate măsurile necesare pentru a evita utilizarea acesteia în scopuri incompatibile cu motivul pentru care a fost acordată, respectînd condiţiile prevăzute de actele ce instituie măsura restrictivă internaţională respectivă.
    Articolul 17. Supravegherea punerii în aplicare
                   a măsurilor restrictive internaţionale
    (1) Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale se pune în sarcina autorităţilor publice responsabile conform competenţelor lor. Mecanismul de supraveghere privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale se stabileşte şi se aprobă de către fiecare autoritate sau instituţie publică competentă în parte.
    (2) Autorităţile publice competente vor informa
neîntîrziat Guvernul şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene despre situaţiile care împiedică punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale.
    Articolul 18. Evidenţa măsurilor restrictive
                         internaţionale
    (1) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene ţine evidenţa centralizată a tuturor măsurilor restrictive internaţionale obligatorii în vigoare, inclusiv a celor la care Republica Moldova s-a aliniat sau pe care le-a aplicat din proprie iniţiativă. Informaţia privind măsurile restrictive menţionate se publică pe pagina web oficială a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene într-un compartiment separat.
    [Art.18 al.(2) abrogat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    (3) Autorităţile şi instituţiile publice menţionate la art. 13 alin. (1) ţin baze de date proprii privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale din domeniile lor de competenţă.
    (4) Ținerea evidenţei măsurilor restrictive internaţionale se face cu respectarea prevederilor legale privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal.
    (5) Informaţiile conţinute în bazele de date menţionate la alin. (2) şi (3), cu excepţia informaţiilor clasificate, vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani de la data încetării aplicării măsurilor restrictive internaţionale.
    Articolul 19. Răspunderea pentru încălcarea
                          măsurilor restrictive internaţionale
    Încălcarea măsurilor restrictive internaţionale atrage răspunderea în conformitate cu legislaţia în vigoare. Bunurile şi fondurile supuse măsurilor restrictive internaţionale sînt confiscate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 20. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    (1) Guvernul, în termen de 3 luni:
    – va prezenta Parlamentului propuneri pentru a pune în concordanţă legislaţia în vigoare cu prezenta lege;
    – va pune în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege.
    (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va transmite ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene cu lista completă a rezoluţiilor în vigoare ale Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite prin care au fost instituite sancţiunile internaţionale în baza art. 41 din Carta Naţiunilor Unite spre a fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 25. Chișinău, 4 martie 2016.