LPM489/1999
ID intern unic:  311675
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 489
din  08.07.1999
privind sistemul public de asigurări sociale
Publicat : 06.01.2000 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 2     Data intrarii in vigoare : 01.07.2000
    LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP307-XVI din 01.12.05, MO172-175/23.12.05 art.843
    LP247-XVI din 21.10.05, MO154-156/18.11.05 art.769
    LP83-XVI din 13.05.05, MO80-82/10.06.05 art.363
    LP427-XV din 24.12.04, MO01-04/01.01.05 art.18
    LP528-XV din18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133
    LP433-XV din 31.10.03, MO239/05.12.03 art.958
    LP191-XV din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432
    LP119-XV din 14.03.03, MO67/11.04.03 art.287
    LP1163-XV din 27.06.02, MO100/11.07.02 art.747
    LP1025-XV din 02.05.02, MO69-70/30.05.02 art.559

    NOTĂ:
   
În cuprinsul legii, cuvintele „contribuabilii sistemului public” se substituie cu cuvintele „plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat” prin  LP285 din 13.12.12, MO10-14/18.01.13 art.45    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiuni
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    asigurări sociale - sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie;
    ajutor de deces  - sumă de bani ce se acordă prin sistemul public de asigurări sociale în cazul încetării din viaţă a asiguratului sau  a pensionarului;
    ajutor de şomaj - formă de protecţie socială a persoanei asigurate apte pentru muncă şi neîncadrate, ce constădintr-o sumă de bani stabilită şi acordată lunar, în conformitate cu legislaţia;
    asigurat - persoană fizică aptă pentru muncă, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, avînd obligaţia de a plăti contribuţii de asigurări sociale în vederea beneficierii de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege;
   
[Art.1 noţiunea modificată prin LP56 din 09.06.11, MO107-109/01.07.11 art.280; în vigoare 01.07.11]
    Casa Naţională  de Asigurări Sociale (denumită în  continuare Casa Naţională) - instituţie publică autonomă care administrează sistemul public de asigurări sociale;
    casă teritorială - instituţie publică subordonată Casei Naţionale;
     cod personal de asigurări  sociale  -  semn convenţional de înregistrare atribuit fiecărui asigurat;
    colectare a contribuţiilor de  asigurări  sociale -  activitate de organizare şi efectuare a virării contribuţiilor de asigurări sociale pe conturile Casei Naţionale;
    contribuţie de  asigurări sociale - sumă datorată în mod obligatoriu de participant la sistemul public de asigurări sociale;
    contract de asigurare - contract oneros, sinalagmatic care se încheie între o persoană juridică şi o persoană fizică ce folosesc muncă salariată (denumite în continuare angajator) sau o altă persoană, pe de o parte, şi structura teritorială a Casei Naţionale, pe de altă parte, şi care stipulează drepturile şi obligaţiile părţilor în domeniul asigurărilor sociale;
    declaraţie de asigurare - manifestare unilaterală, scrisă, de voinţă a unei persoane fizice în vederea executării obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, prezentată structurii teritoriale a Casei Naţionale;
    declaraţie privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii – relatare făcută în scris de către plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat cu privire la calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru fiecare perioadă de gestiune şi prezentată Serviciului Fiscal de Stat conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor;
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP285 din 13.12.12, MO10-14/18.01.13 art.45]
    declaraţie privind evidenţa nominală a asiguraţilor - relatare, făcută în scris de către angajator, cu privire la executarea obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru fiecare angajat şi prezentată Serviciului Fiscal de Stat;
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    fond de asigurări sociale - fond constituit de Casa Naţională pentru efectuarea prestaţiilor de asigurări sociale;
    incapacitate de muncă - situaţie în care se află asiguratul ca urmare a pierderii aptitudinilor fizice, intelectuale sau a deprinderilor de muncă din cauza unei boli sau unui accident;
    indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav - formă de protecţie socială a asiguratului, concretizată în o sumă de bani ce se acordă prin sistemul public de asigurări sociale pentru o anumită perioadă de incapacitate temporară de muncă;
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.0.06 art.702]
    indemnizaţie de maternitate - formă de protecţie socială ce constă dintr-o sumă de bani acordată prin sistemul public de asigurări sociale femeilor asigurate, precum şi celor care au încetat plata contribuţiei de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de lege, în caz de naştere a copilului;
    indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani - formă de sprijin bănesc ce se stabileşte şi se acordă prin sistemul public de asigurări sociale persoanei asigurate pentru creşterea copilului;
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 01.01.13]
    [Art.1 noţiunea în redacţia LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.0906 art.702]
    prestaţii de asigurări sociale - toate elementele plătibile către asigurat din fondul de asigurări sociale;
    prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă - forme de protecţie socială ce se acordă prin sistemul public de asigurări sociale persoanelor asigurate ca sprijin bănesc sau de altă natură în caz de reducere a timpului de muncă sau de trecere temporară la o altă muncă din motive de sănătate, în caz de carantină, de procurare a articolelor ortopedice, de necesitate a trimiterii la odihnă, la tratament balnear şi în alte cazuri prevăzute de lege;
    Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale - bază unică de date despre persoanele fizice şi juridice contribuabile la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi despre beneficiarii de prestaţii de asigurări sociale;
    reziliere a contractului  de asigurare - încetare, desfacere pentru viitor, fără efecte retroactive, a contractului de asigurare datorită neexecutării obligaţiei de către una dintre părţi din cauze care i se pot imputa;
    risc asigurat -  eveniment sau fenomen la a cărui producere structurile teritoriale ale Casei  Naţionale sînt obligate să  facă prestaţiile respective de asigurări sociale;
    sistem public de asigurări sociale - ansamblu organizat de forme de asigurări sociale care îşi păstrează individualitatea, depind unele de altele, realizîndu-se aspectul de totalitate prin care sînt ocrotiţi asiguraţii.
    Articolul 2. Garantarea şi exercitarea dreptului la
                        asigurări sociale
    Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile legii, prin sistemul public de asigurări sociale.
    Articolul 3. Principiile organizării şi funcţionării
                       sistemului public de asigurări sociale
    Sistemul public de asigurări sociale (denumit în continuare sistem public) se organizează şi funcţionează avînd ca principii de bază:
    a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public bazat pe aceleaşi norme de drept;
    b) principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public - contribuabili şi beneficiari - un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;
    c) principiul solidarităţii sociale, inter şi intrageneraţii, conform căruia participanţii la sistemul public îşi asumă conştient şi reciproc obligaţii şi beneficiază de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege;
    d) principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul public;
    drepturile de asigurări sociale se exercită corelativ îndeplinirii obligaţiilor;
    e) principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante la sistemul public; drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite;
    f) principiul repartiţiei, potrivit căruia fondurile de asigurări sociale realizate se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului public, conform legii;
    g) principiul autonomiei, potrivit căruia sistemul public se administrează de sine stătător, pe baza legii;
   
h) principiul imprescriptibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;
    [Art.3 lit.h) introdusă prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    i) principiul incesibilității, potrivit caruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial.
    [Art.3 lit.i) introdusă prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 4. Persoanele asigurate obligatoriu
    În sistemul public, sînt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
    1) persoana care desfăşoară  activitate pe bază de contract individual de muncă;
   
11) militarii care îndeplinesc serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și sistemului penitenciar, ofițerii de protecție și colaboratorii organelor securității statului și Centrului Național Anticorupție;
    [Art.4 pct.11) introdus prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    2) persoana care desfăşoară activitate în funcţie electivă sau este numită la nivelul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti, pe durata mandatului, ale cărei drepturi şi obligaţii sînt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanei prevăzute la pct.1);
    [Art.4 pct.3)-4) excluse prin LP433 din 31.10.03, MO239/05.12.03 art.958; pct.5)-7) dein 3)-5)]
    3) persoana care realizează un venit anual echivalent cu cel puţin 4 salarii medii lunare pe economie şi se regăseşte în una din  situaţiile următoare:
    a) este asociat unic, comanditar, acţionar sau manager în societate comercială cu care nu a încheiat contract individual de muncă;
    b) este manager cu contract de management;
    c) este membru al unei asociaţii familiale;
    d) este autorizată să desfăşoare activitate independentă;
    e) este angajată  în o instituţie  internaţională dacă  nu este asiguratul acesteia;
    f) este membru de cooperativă meşteşugărească;
    g) desfăşoară  activitate în o unitate de cult recunoscută şi nu are încheiat contract individual de muncă;
    h) a atins vîrsta de 16 ani şi nu întîmpină restricţii în asigurarea obligatorie conform prezentei legi;
    4) persoana care realizează un venit anual echivalent cu cel puţin 3 salarii  medii lunare pe economie şi se regăseşte în una din situaţiile următoare:
    [Art.4 pct.4), lit.a) exclusă prin LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
    b) desfăşoară  activitate agricolă în cadrul gospodăriei  ţărăneşti sau activitate privată în domeniul forestier;
    c) este membru al unei  societăţi agricole sau al altor forme de asociere din agricultură;
    5) persoana care realizează prin cumul un venit anual echivalent cu cel puţin 4 salarii medii lunare pe economie şi se regăseşte în două sau în mai multe situaţii din prezentul articol.
    Articolul 5.  Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor,
                        declaraţia de asigurare şi declaraţia privind calcularea
                         şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat
                         obligatorii
    [Art.5 titlul în redacţia LP285 din 13.12.12, MO10-14/18.01.13 art.45]
     (1) Plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat sînt obligaţi să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor, după cum urmează:
    a) angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare – lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, iar în cazul lichidării – în termen de cel mult 10 zile de la data aprobării bilanţului de lichidare;
    [Art.5 al.(1), lit.a) modificată prin LP104 din 09.06.17, MO229-243/07.07.17 art.370; în vigoare 07.07.17]
    b) persoanele fizice: întreprinzători individuali, mediatori, notari, avocați, executori judecătorești, experți judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreți și traducători, administratori autorizați, care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă – o dată pe an, pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune;
    [Art.5 al.(1), lit.b) modificată prin LP316 din 22.12.17, MO40-47/09.02.18 art.108]
    [Art.5 al.(1), lit.b) modificată prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    c) declarația corectată – în modul stabilit la art. 188 din Codul fiscal.
    [Art.5 al.(1), lit.c) modificată prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Art.5 al.(1) în redacţia LP160 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.509; în vigoare 01.01.15]
    [Art.5 al.(1) în redacţia LP285 din 13.12.12, MO10-14/18.01.13 art.45]
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    (2) Persoanele prevăzute la art.4 pct.3)-5) care au împlinit vîrsta de 16 ani sînt obligate să depună individual declaraţia de asigurare în termen de 30 de zile de la încadrarea în situaţiile menţionate.
    [Art. 5 al.(2) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    (3) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art.4 pct.3)-5) dacă se regăsesc simultan şi în una din situaţiile de la acelaşi articol pct.1).
   
[Art.5 al.(3) modificat prin LP285 din 13.12.12, MO10-14/18.01.13 art.45]
    [Art.5 al.(3) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    
[Art.5 al.(31) abrogat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.5 al.(31) introdus prin LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
   
(32) Rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei sînt obligaţi să prezinte darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, conform modului stabilit de către Ministerul Finanțelor.
    [Art.5 al.(32) în rdacție LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.10 al.(32) introdus prin LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
     (4) Declarațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se depun la Serviciul Fiscal de Stat.
    Declarațiile se consideră recepționate dacă plătitorul de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat prezintă dovezi: un exemplar de declarație cu mențiunea Serviciului Fiscal de Stat, o recipisă electronică de confirmare a acceptării declarației în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat.
    Instrucțiunile privind modul de întocmire și de prezentare a declarațiilor se aprobă de Ministerul Finanțelor.
    [Art.5 al.(4) în redacția LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Art.5 al.(4) în redacţia LP160 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.509; în vigoare 08.08.14]
    [Art.5 al.(4) modificat prin LP285 din 13.12.12, MO10-14/18.01.13 art.45]
   
(5) Serviciul Fiscal de Stat prezintă Casei Naționale informația privind relațiile de muncă și venitul asigurat și informația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în baza acordului încheiat între Casa Națională și Serviciul Fiscal de Stat.
    [Art.5 al.(5) introdus prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Art.5 al.(5) abrogat prin LP160 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.509; în vigoare 08.08.14]
    [Art.5 al.(5) introdus prin LP285 din 13.12.12, MO10-14/18.01.13 art.45]
    Articolul 6. Asigurarea socială pe bază de contract
                       individual
    În sistemul public se pot asigura pe bază de contract individual, în condiţiile prezentei legi, şi categoriile de persoane care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la art.4.
    Articolul 7. Prestaţiile de asigurări sociale
    (1) În sistemul public, prestaţiile de asigurări sociale reprezintă drepturile în bani sau în natură ce se cuvin persoanelor asigurate, în condiţiile legii, corelative contribuţiilor de asigurări sociale.
    (2) Prestaţiile de asigurări sociale se acordă sub formă de pensii, indemnizaţii, ajutoare şi sub alte forme prevăzute de lege.
   (3) În sistemul public, prestaţiile de asigurări sociale reprezintă venit de înlocuire pentru pierderea totală sau parţială a veniturilor ca urmare a vîrstei, dizabilităţii, accidentelor, bolilor, maternităţii, pierderii locului de muncă sau decesului, denumite în continuare riscuri asigurate.
   
[Art.7 al.(3) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    (4) În sistemul public,asiguraţii nu pot beneficia concomitent de două sau de mai multe prestaţii de asigurări sociale pentru acelaşi risc asigurat, cu excepţia prestaţiilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă.
    Articolul 8. Codul personal de asigurări sociale
    (1) Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări  sociale în sistemul public se realizează pe baza codului personal de asigurări sociale.
    (2) Fiecărui asigurat în sistemul public i se atribuie un singur cod personal de asigurări sociale.
    (3) Codul personal de asigurări sociale şi modalitatea de atribuire a acestuia se stabilesc de Casa Naţională.
   (4) Evidenţa individuală a contribuabililor (persoane fizice şi juridice) şi a contribuţiilor de asigurări sociale se efectuează în corespundere cu Regulamentul administrării Registrului de stat al evidenţei  individuale în sistemul public de asigurări sociale, care  se aprobă de Guvern.
    (5) Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale se ţine de Casa Naţională.
    (6) Tipul şi modelul documentelor pentru sistemul evidenţei individuale, modul lor de prezentare şi instrucţiunile privind modul de completare se elaborează şi se aprobă de Casa Naţională.
    (7) Datele şi documentele din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale fac parte din categoria informaţiei confidenţiale.
    Articolul 9. Asigurările sociale în condiţiile acordurilor
                       şi convenţiilor internaţionale
    (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care persoana a plătit contribuţii de asigurări sociale în sistemul public din Republica Moldova, precum şi din altă ţară, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Drepturile de asigurări sociale cuvenite în sistemul public din Republica Moldova se transferă, în condiţiile reglementate prin acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, în ţara în care asiguratul îşi stabileşte domiciliul sau reşedinţa.
   (3) Prestaţiile de asigurări sociale aferente drepturilor prevăzute la alin.(2) pot fi transferate în altă ţară, în condiţiile reglementate prin acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, în moneda ţării respective sau în o altă monedă asupra căreia s-a convenit.
Capitolul II
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
    Articolul 10. Elaborarea bugetului
    [Art.10 titlul modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat face parte din bugetul public naţional şi este independent de bugetul de stat.
    (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare ale sistemului public.
    (3) Guvernul elaborează anual, pe baza propunerilor Casei Naţionale, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat.
    [Art.10 al.(3) modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    [Art.10 modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    [Art.10 modificat prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
    [Art.10 modificat prin LP83 din 13.05.05, MO80/10.06.05 art.363]
    Articolul 101. Elaborarea pronosticului veniturilor şi cheltuielilor
                           bugetului asigurărilor sociale de stat
    (1) Procesul de elaborare a pronosticului veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul următor va include analiza executării acestor compartimente ale bugetului pentru o perioadă de cel puţin 2 ani anteriori anului bugetar proiectat, determinarea priorităţilor în domeniul asigurărilor sociale ce urmează a fi susţinute financiar în anul următor şi în cel puţin 2 ani ulteriori şi elaborarea planului de venituri şi cheltuieli pe fiecare articol conform clasificaţiei bugetare.
    (2) Pronosticul veniturilor se efectuează pe fiecare componentă specificată în art.12.
    (3) Pronosticul contribuţiilor obligatorii de asigurări sociale de stat se efectuează în temeiul politicii în domeniul asigurării sociale de stat, elaborate de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pe termen mediu, al analizei bazei de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale de stat din anii precedenţi, cu aplicarea indicatorilor macroeconomici pe termen mediu prognozaţi de către Ministerul Economiei.
    [Art.101 al.(3) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    (4) Transferurile din bugetul de stat se determină pornind de la necesarul de mijloace pentru asigurarea plăţii unor tipuri de pensii, indemnizaţii, alocaţii şi compensaţii, a căror finanţare se efectuează, conform actelor legislative şi altor acte normative, din bugetul de stat, prin intermediul bugetului asigurărilor sociale de stat.
    (5) Volumul altor venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat se va planifica în temeiul art.13 alin.(2), art.14, 28, art.51 alin.(3) şi (4).
    (6) La estimarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul bugetar proiectat, se va ţine cont de următoarele cerinţe generale:
    a) fundamentarea propunerilor în baza actelor legislative şi altor acte normative în vigoare;
    b) analiza politicii şi a obiectivelor elaborate în domeniul asigurării sociale şi asistenţei sociale de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pe termen mediu;
   
[Art.101 al.(6), lit.b) modificată prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    c) estimarea transferurilor din bugetul de stat în limitele stabilite de către Ministerul Finanţelor;
    d) propunerile subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat ce ţin de determinarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a acestor structuri.
    (7) La elaborarea planului de cheltuieli se va ţine cont numai de sumele cheltuielilor calculate pentru activitatea din anul respectiv.
    (8) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat se vor calcula separat pe surse de finanţare: din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat şi din mijloacele bugetului de stat.
    (9) Pronosticul veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat se va prezenta spre examinare autorităţilor competente şi partenerilor sociali.
    (10) Pronosticul veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul bugetar proiectat, întocmirea bugetului asigurărilor sociale de stat pe programe şi performanţe se efectuează de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Casa Naţională de Asigurări Sociale, cu participarea Ministerului Finanţelor.
   
[Art.101 al.(10) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    (11) Modificarea indicatorilor prevăzuţi în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează în cazurile:
    a) adoptării unor acte legislative şi altor acte normative care stabilesc condiţii noi de protecţie socială a diferitelor categorii de populaţie;
    b) modificării condiţiilor de calculare a contribuţiilor de asigurări sociale pentru unele categorii de contribuabili;
    c) precizării cheltuielilor în legătură cu determinarea contingentului real de beneficiari înregistraţi la Casa Naţională de Asigurări Sociale.
   
[Art.101 modificat prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
    [Art.101 introdus prin LP83 din 13.05.05, MO80/10.06.05 art.363]
    Articolul 11. Veniturile bugetului
    Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din contribuţii de asigurări sociale, transferuri din bugetul de stat şi din alte venituri (din dobînzi, din majorări de întîrziere) prevăzute de lege.
    [Art. 11 în redacţia LP528 din 18.12.03, MO022/06.02.04 art. 133]
    [Art.11 modificat prin LP119 din 14.03.03, MO67/11.04.03 art.287]
    Articolul 111. Contractarea împrumuturilor
    Casa Naţională de Asigurări Sociale poate angaja de la bugetele/acorda bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi pentru acoperirea decalajelor temporare de casă cu scadenţă în acelaşi an bugetar.
    [Art.111 introdus prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11]
    Articolul 12. Repartizarea cheltuielilor bugetului
   (1) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă contravaloarea prestaţiilor de asigurări sociale din sistemul public, cheltuielile aferente organizării şi funcţionării sistemului public, finanţării unor investiţii proprii, alte cheltuieli prevăzute de lege.
    (2) Din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se prelevă anual pînă la 3% pentru constituirea unui fond de rezervă.
    (3) Fondul de rezervă cumulat nu poate depăşi 50% din nivelul cheltuielilor prevăzute pentru anul bugetar respectiv.
    (4) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale în situaţii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public, aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    (5) Fondul de rezervă nu se reportează la veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat şi reprezintă depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor acestui buget.
    [Art.12. introdus prin LP119 din 14.03.03, MO67/11.04.03 art.287]
    Articolul 13. Utilizarea excedentelor anuale ale bugetului
                          şi completarea fondului de rezervă
    (1) Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat se utilizează potrivit destinaţiilor aprobate prin lege.
    [Art.13. al.(1) modificat prin LP119 din 14.03.03, MO67/11.04.03 art.287]
    (2) Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate la procurarea valorilor mobiliare şi/sau pot fi păstrate pe conturi bancare depozitare conform regulamentului aprobat de Guvern.
    [Art.13. al.(2) în redacţia LP1025 din 02.05.02, MO69/30.05.02 art.559; al.(2)-(3) devin al.(3)-(4)]
    (3) Fondul de rezervă se reportează  în anul următor şi se completează potrivit prevederilor art.12 alin.(2) şi (3).
    (4) Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din disponibilităţile bugetului asigurărilor sociale de stat din anii precedenţi şi, după epuizarea disponibilităţilor, din fondul de rezervă.
     Articolul 14. Dobînda pentru disponibilităţile băneşti
                          ale bugetului
    Disponibilităţile băneşti ale bugetului asigurărilor sociale de stat sînt purtătoare de dobînzi. Nivelul dobînzilor se stabileşte prin convenţii încheiate de Casa Naţională cu trezoreria statului sau cu societăţile bancare.
    Articolul 15. Acoperirea deficitului bugetului
    (1) Pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, după epuizarea fondului de rezervă, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat.
    (2) În cazul în care, pentru realizarea unor acte normative ale Parlamentului, se micşorează veniturile la bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru acoperirea deficitului acestuia mijloacele financiare se alocă în modul stabilit la alin.(1).
    Articolul 16. Moneda de plată a contribuţiilor şi
                         prestaţiilor de asigurări sociale
    (1) În sistemul public, contribuţiile şi prestaţiile de asigurări sociale, pe teritoriul Republicii Moldova, se plătesc în lei.
    (2) Contribuţiile şi prestaţiile de asigurări sociale stabilite în moneda altor ţări se plătesc, pe teritoriul Republicii Moldova, în lei, la cursul de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei din ziua plăţii.
Capitolul III
CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE
    Articolul 17. Plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor
                         sociale de stat şi cotele de contribuţii de
                         asigurări sociale
    (1) În sistemul public sînt contribuabili, după caz:
    a) asiguraţii  care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale;
    b) angajatorii;
    c) persoanele juridice asimilate, în condiţiile prezentei legi, angajatorului, la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art.4 pct.2);
    [Art.17 lit.d)- e) excluse prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133; lit.f) - g) devin lit.d) - e)]
    d) persoanele care încheie contract de asigurare;
    e) persoanele care îşi desfăşoară activitatea, în bază de contract individual de muncă, la angajatorii care nu sînt  înregistraţi în calitate de rezidenţi în Republica Moldova;
   
f) rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației care au calitatea de angajatori.
    [Art.17 al.(1), lit.f) introdusă prin LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
    (2) Cotele de contribuţii de asigurări sociale sînt diferenţiate în funcţie de condiţiile de muncă normale sau speciale.
    (3) Cotele de  contribuţii de asigurări sociale se aprobă anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Articolul 18. Determinarea locurilor de muncă în
                         condiţii speciale
    (1) Locurile de muncă în condiţii speciale reprezintă acele  locuri care, în mod permanent sau în anumite perioade, pot afecta esenţial capacitatea de muncă a asiguraţilor datorită gradului mare de expunere la risc.
    (2) Criteriile şi metodologia de determinare a locurilor de muncă în condiţii speciale se stabilesc, pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, de către Guvern, pe baza unei propuneri comune a Ministerului Economiei şi a Ministerului Sănătăţii.
   
[Art.18 al.(2) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    (3) Locurile de muncă în condiţii speciale se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau, în cazul în care, conform legii, nu se încheie contracte colective de muncă, prin decizia organului de conducere legal constituit, cu respectarea criteriilor şi metodologiei de încadrare, prevăzute la alin.(2).
    (4) Avizul inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii este obligatoriu pentru determinarea locurilor de muncă  în condiţii speciale.
    (5) În sensul prezentei legi, locuri de muncă în condiţii speciale sînt:
    a) cele din unităţile miniere, pentru personalul care lucrează în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;
    b) cele din aviaţia civilă, pentru personalul navigant.
    Articolul 19. Datorarea contribuţiei de asigurări sociale
    (1) Contribuţia de asigurări sociale se datorează de la data încadrării în una din situaţiile prevăzute la art.4 sau a încheierii contractului de asigurare.
    (2) Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de asiguraţii angajaţi în baza unui contract individual de muncă reprezintă 1/3 din cota de contribuţie de asigurări sociale stabilită anual pentru condiţii normale de muncă.
    (3) Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajatori reprezintă diferenţa faţă de contribuţia individuală de asigurări sociale, prevăzută la alin.(2), pînă la nivelul cotelor de contribuţie de asigurări sociale, stabilite în funcţie de condiţiile de muncă.
    (4) Asiguraţii prevăzuţi la art.4 pct.3) şi 4), precum şi cei care încheie contract de asigurare, datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor lor de muncă.
    [Art.19 al.(4) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    (5) Contribuţia de asigurări sociale pentru persoana prevăzută la art.4 pct.3) lit.b) se suportă fie de asigurat şi angajatorul său, în baza prevederilor alin.(2) şi (3), fie integral de asigurat, în baza prevederilor alin.(4) al prezentului articol, conform clauzelor contractului de management.
    [Art.19 al.(5) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    [Art.19 al.(6) exclus prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133; al.(7) devie al.(6)]
    [Art.19 al.(6) exclus LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
   
(6) Prevederile alin.(1) se extind în egală măsură asupra cetăţenilor Republicii Moldova şi asupra cetăţenilor străini şi persoanelor apatride.
    [Art.19 al.(6) introdus prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
   
(7) Rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei şi angajaţii acestora datorează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii conform prevederilor Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației. În raport cu veniturile realizate de angajaţi şi/sau de alte persoane fizice în baza contractelor civile încheiate în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, contribuţiile de asigurări sociale se datorează conform prevederilor prezentei legi.
    [Art.19 al.(7) introdus prin LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
    Articolul 20. Calculul şi plata contribuţiei de
                         asigurări sociale
    (1) Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii angajaţi cu contract individual de muncă şi de angajatorul acestora se fac lunar de către angajator.
    [Art.20 al.(2) exclus prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133; al.(3)-(4) devin al.(2)-(3)]
    (2) Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art.4 pct.3) şi 4), precum şi de cei care încheie contract de asigurare, se face lunar de către aceştia, pe baza calculului efectuat şi comunicat de structurile teritoriale ale Casei Naţionale la care sînt asiguraţi.
    [Art.20 al.(2) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    (3) Plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul asiguraţilor aflaţi în situaţiile prevăzute la art.4 pct.4) şi art.6 se poate face şi la intervale mai mari de o lună, fără a depăşi 6 luni, cu respectarea termenelor prevăzute în declaraţia de asigurare sau în contractul de asigurare.
    [Art.20 al.(3) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
   
(4) Calculul şi plata contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației și angajații acestora în raport cu veniturile salariale obținute în baza contractelor individuale de muncă și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii se efectuează din contul sumelor repartizate la bugetul asigurărilor sociale de stat din încasările impozitului unic achitat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației conform Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.
    [Art.20 al.(4) introdus prin LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
    Articolul 21. Baza de calcul a contribuţiei individuale
                         de asigurări sociale pentru asiguraţi
    (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor, o constituie:
    a) salariile individuale, realizate lunar, recompensele, inclusiv sporurile şi adaosurile în bani şi în natură, reglementate prin lege sau contractul colectiv de muncă, pentru asiguraţii angajaţi cu contract individual de muncă;
    [Art.21 al.(1), lit.a) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    b) venitul lunar asigurat, prevăzut în declaraţia de asigurare sau în contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic decît o pătrime din salariul mediu lunar pe economie.
    (2) Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale pentru cetăţenii Republicii Moldova trimişi în misiune permanentă în străinătate de către instituţii publice din Republica Moldova o constituie salariul mediu lunar în lei al personalului cu funcţii echivalente din instituţiile respective. Schema de echivalare a funcţiilor şi  modul de calculare a salariului mediu lunar al  acestor funcţii se aprobă de Guvern.
   
[Art.21 al.(3) abrogat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.21 al.(3) în redacţia LP252-XVI din 22.11.07,MO203-206/28.12.07 art.782]
   
[Art.21 al.(4) abrogat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.21 al.(5) exclus prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
   
(5) La determinarea bazei de calcul a prestaţiei de asigurări sociale de stat a persoanelor asigurate ce cad sub incidenţa prevederilor art.28 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal se iau în calcul datele cu privire la salariu şi la contribuţiile consemnate în declaraţiile anuale ale persoanelor asigurate prezentate organelor de asigurări sociale.
    [Art.21 al.(5) introdus prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
    Articolul 22. Baza lunară de calcul a contribuţiei de
                         asigurări sociale datorate de angajatori
    (1) Baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale o constituie fondul de retribuire a muncii şi alte recompense realizate de asiguraţii cu contract individual de muncă cu excepţia celor stipulate la alin.(2).
   
[Art.22 al.(1) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    (2) Baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale pentru asiguraţii cu  contract individual de muncă, ce întrunesc condiţiile stipulate la art.24 alin.(21) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi  II ale Codului  fiscal, o constituie suma egală cu 2 salarii medii lunare pe economie.
    [Art.22 al.(2) modificat prin LP247 din 21.10.05, MO154/18.11.05 art.769]
    (3) Baza lunară de calcul la care instituţia publică trimiţătoare datorează  contribuţia de asigurări sociale pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate o constituie fondul total de salarii medii lunare calculate pentru  funcţiile echivalente din aparatul instituţiei publice respective în modul indicat la art.21 alin.(2).
    [Art.22 modificat prin LP427-XV din 24.12.04, MO01-04/01.01.05 art.18]
    Articolul 23. Sursele neincluse în baza lunară de calcul
                         a contribuţiilor de asigurări sociale
    (1) Contribuţia de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentînd:
    a) prestaţii de asigurări sociale, cu excepţia ajutorului de şomaj, prestaţiei  în cazul incapacităţii temporare de muncă, pensiei de dizabilitate;
   
[Art.23 al.(1), lit.a) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    b) prestaţiile care se suportă din fondurile angajatorului;
    c) drepturile plătite, potrivit dispoziţiilor legale, în cazul desfacerii contractelor de muncă;
    d) diurnele de deplasare şi indemnizaţiile de transfer;
    e) drepturile de autor sau cele obţinute în baza unei convenţii civile;
    f) alte drepturi exceptate prin legi speciale.
    (2) Sumele exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale nu se iau în considerare la stabilirea cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale.
    Articolul 24. Regularizarea şi plata sumelor ce reprezintă
                          prestaţii de asigurări sociale
    (1) Sumele reprezentînd prestaţii de asigurări sociale care se plătesc de angajator salariaţilor săi, potrivit prevederilor legale, în contul asigurărilor sociale se reţin din contribuţiile de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă.
    (2) Dacă sumele reprezentînd prestaţii de asigurări sociale plătite de angajator salariaţilor săi potrivit prevederilor legale depăşesc suma contribuţiilor datorate de acesta în luna respectivă, diferenţa se recuperează din contul asigurărilor sociale de la structura teritorială a Casei Naţionale în a cărei rază se află sediul acestuia.
    (3) În cazul în care contribuţia lunară de asigurări sociale achitată de contribuabil este mai mare decît contribuţia datorată, suma plătită în plus se regularizează cu ocazia efectuării plăţilor ulterioare.
   
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), sumele reprezentînd prestații de asigurări sociale care se plătesc de angajator angajaţilor săi, dar a căror sursă de finanțare este bugetul asigurărilor sociale de stat, se achită de angajatorii rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informației angajaților lor din surse proprii, fiind ulterior restituite acestora în modul stabilit de Guvern.
    [Art.24 al.(4) introdus prin LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
    Articolul 25. Virarea contribuţiei de asigurări sociale
    (1) Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de asiguraţii cu contract individual de muncă se reţine şi se virează lunar de către angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    [Art.25 al.(1) în redacţia LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
   
(11) Începînd cu 1 ianuarie 2009, contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută şi virată în plus după această dată la bugetul asigurărilor sociale de stat se rambursează persoanei asigurate conform unui regulament aprobat de Guvern.
    [Art.25 al.(11) introdus prin LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
    (2) Angajatorul calculează contribuţia de asigurări sociale pe care o datorează bugetului asigurărilor sociale de stat şi o virează lunar, împreună cu contribuţiile individuale reţinute de la angajaţii săi asiguraţi.
    Articolul 26. Termenele de înregistrare a contribuabililor
                          şi de plată  a contribuţiilor de asigurări sociale
    (1) Unităţile şi persoanele fizice care nu cad sub incidenţa Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali sînt obligate să se înregistreze, în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii dreptului de a desfăşura o anumită activitate, ca plătitori de contribuţii de asigurări sociale de stat la subdiviziunea teritorială a Casei Naţionale unde îşi au adresa juridică.
    [Art.26 al.(1) în redacţia LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]
    (2) Termenele de plată a contribuţiilor de asigurări sociale se stabilesc anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
   
[Art.26 în redacţia LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
    [Art.26 în redacţia LP528 din 18.12.03, MO022/06.02.04 art.133]
    [Art.27 exclus prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    Articolul 28. Stabilirea majorărilor în caz de neplată în
                          termen a contribuţiei de asigurări sociale
    (1) Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenele stabilite atrage după sine majorări calculate pentru fiecare zi de întîrziere, pînă la data plăţii sumei datorate, inclusiv.
    [Art.28 al.(1) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    (2) Cuantumul majorărilor de întîrziere prevăzute la alin.(1) se stabileşte prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv.
    [Art.28 al.(2) în redacţia LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
    [Art.28 al.(2) în redacţia LP252-XVI din 22.11.07,MO203-206/28.12.07 art.782]
    (3) Sumele reprezentînd majorările de întîrziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (4) Calcularea majorărilor de întîrziere se efectuează de către Casa Naţională.
    [Art.28 al.(4) în redacţia LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
    [Art.28 al.(4) în redacţia LP528 din 18.12.03, MO022/06.02.04 art. 133]
    [Art.28 al.(5) exclus prin LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
    [Art. 28 al.(6)- (7) excluse prin LP521 din 11.10.01, MO131/31.10.01 art 979]
    [Art.29 abrogat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 30. Aplicarea măsurilor de executare silită
    (1) În cazul neplăţii, în termenele stabilite la art. 26, a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, Serviciul Fiscal de Stat procedează la aplicarea măsurilor de executare silită, conform legislaţiei fiscale.
    [Art.30 al.(1) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    (2) În sensul stingerii obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, noţiunile utilizate în legislaţia fiscală semnifică:
    a) obligaţie fiscală - contribuţiile de asigurare socială de stat, alte sume impuse spre plată contribuabililor în bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi sumele majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi amenzilor aplicate pentru încălcarea legislaţiei care stabileşte aceste obligaţii;
    b) contribuabil - persoana care, conform legislaţiei, este obligată să calculeze şi/sau să achite, să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite sumele respective la bugetul asigurărilor sociale de stat;
    c) restanţă - suma pe care contribuabilul era obligat să o plătească la bugetul asigurărilor sociale de stat, majorările de întîrziere (penalităţile) şi/sau amenzile pe care nu le-a plătit în termen.
    (3) Alte noţiuni cuprinse în legislaţia fiscală, utilizate în scopul stingerii obligaţiei fiscale, ajustate, după caz, la prevederile alin.(2), au acelaşi sens şi în scopul stingerii obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (4) Amînarea şi eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează în condiţiile şi în modul stabilite de legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
   
[Art.30 al.(4) modificat prin LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
    (5) Contestarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunii funcţionarului fiscal privind stingerea obligaţiei faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se face în  modul şi în termenele stabilite de legislaţia fiscală.
   
[Art.30 al.(5) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.30 în redacţia LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art 747]
    Articolul 31. Achitarea sumelor datorate în cazul reorganizării,
                          lichidării sau falimentului angajatorului
    În cazul reorganizării, lichidării sau falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta la bugetul asigurărilor sociale de stat vor fi recuperate conform procedurii prevăzute de lege.
    Articolul 32. Neacordarea de drepturi în caz de neplată
                         a contribuţiei de asigurări sociale
    Neplata în termenele stabilite a contribuţiei de asigurări sociale de către asiguraţii cu declaraţie de asigurare sau cu contract de asigurare atrage după sine decăderea din drepturile la prestaţii pînă la achitarea contribuţiilor restante şi a majorărilor de  întîrziere aferente.
    Articolul 33. Depunerea formularului-tip de retragere
                         a declaraţiei de asigurare
    Asiguraţii care fac dovadă că nu se mai regăsesc în situaţiile pentru care asigurarea este obligatorie potrivit art.4 pct.3) şi 4) trebuie să depună la structurile teritoriale ale Casei Naţionale, în termen de 30 de zile de la modificarea situaţiei, un formular-tip de retragere a declaraţiei de asigurare.
    [Art.33 modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    Articolul 34. Rezilierea contractului de asigurare
    (1) Contractul de asigurare poate fi reziliat din iniţiativa ambelor părţi, conform clauzelor lui.
    (2) În cazul rezilierii contractului de asigurare, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.
    (3) Calitatea  de asigurat se redobîndeşte după încheierea unui  nou contract de asigurare.
    (4) După redobîndirea calităţii de asigurat, dreptul la prestaţii de asigurări sociale, altele decît pensiile, se reia după realizarea unui nou stagiu de cotizare prevăzut de lege pentru aceste prestaţii.
    Articolul 35. Colectarea şi evidenţa contribuţiilor
                         de asigurări sociale
    (1) Colectarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, controlul corectitudinii calculării şi virării lor în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu drepturile atribuite acestuia şi în modul stabilit de legislaţia fiscală.
   
[Art.35 al.(1) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.35 al.(1) modificat prin LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art 747]
   
(2) Evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale se face prin structurile teritoriale ale Casei Naţionale, pe baza codului personal de asigurări sociale.
    [Art.35 al.(2) modificat prin LP521 din 11.10.01, MO131/31.10.01 art 979]
    (3) Păstrarea şi evidenţa datelor privind contribuţiile de asigurări sociale, pe fiecare asigurat, le efectuează Casa Naţională şi structurile sale teritoriale.
    (4) Sumele datorate sub orice formă Casei Naţionale se vor urmări, ca şi veniturile statului, prin Serviciul Fiscal de Stat şi prin intermediul judecătoriilor.
   
[Art.35 al.(4) modificat prin LP254 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.14]
    [Art.35 al.(4) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.35 al.(4) modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
    [Art.35 al.(4) modificat prin LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art 747]
    Articolul 36. Calcularea stagiului de cotizare
    Stagiul de cotizare se exprimă în ani şi se calculează prin însumarea lunilor pentru care s-au plătit contribuţii, în mărimile stabilite, la bugetul asigurărilor sociale de stat, atît de asigurat, cît şi de angajator sau, după caz, numai de asigurat, în situaţiile prevăzute la art.4 pct.3)-5), şi prin împărţirea sumei obţinute la 12.
    [Art. 36 în redacţia LP528 din 18.12.03, MO022/06.02.04 art.133]
   
Articolul 37. Perioadele necontributive asimilate
                           stagiului de cotizare
    În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare perioadele necontributive menționate la art. 5 alin. (2) al Legii privind sistemul public de pensii.
    [Art.37 în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.37 modificat prin LP93 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.399]
    [Art.37 modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    Articolul 38. Certificarea stagiului de cotizare
    (1) Stagiul de cotizare se certifică gratuit, anual, prin eliberarea unui extras de cont de către Casa Naţională, prin structura sa teritorială, la solicitarea persoanei asigurate.
   
[Art.38 al.(1) modificat prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
    (2) Extrasul de cont se eliberează şi la cererea repetată a asiguratului, contra plată, oricînd în timpul anului.
   
[Art.38 al.(2) modificat prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
Capitolul IV
PENSIILE
    [Art.39 abrogat prin LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.39 modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    Articolul 40. Modalitatea de acordare, de stabilire
                         şi de plată a pensiilor
    Modalitatea de acordare, de stabilire şi de plată a pensiilor se reglementează prin lege.
Capitolul V
ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
    Articolul 41. Categoriile de alte drepturi de asigurări
                          sociale
    Asiguraţii din sistemul public au dreptul, în afară de pensie, la:
    a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de afecţiuni generale sau de accidente în afara muncii, de boli profesionale şi de accidente de muncă, inclusiv indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;
   
[Art.41 lit.a) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    b) prestaţii  pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi  recuperarea capacităţii de muncă;
    c) indemnizaţie de maternitate;
   
d) indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani;
    [Art.41 lit.d) modificată prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 01.01.13]
    e) ajutor de şomaj;
    f) ajutor de deces.
    [Art.41 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    Articolul 42. Modalitatea de acordare, de stabilire şi de
                          plată a altor drepturi de asigurări sociale
    Modalitatea de acordare, de stabilire şi de plată a altor drepturi de asigurări sociale se reglementează prin lege.
Capitolul VI
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE
    Articolul 43. Locul Casei Naţionale de Asigurări Sociale
                         în sistemul public de asigurări sociale
    (1) Casa Naţională de Asigurări Sociale este instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, ce administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale.
    (2) Sediul Casei Naţionale este în municipiul Chişinău.
    Articolul 44. Structurile Casei Naţionale
    (1) Casa Naţională de Asigurări Sociale, prin intermediul Trezoreriei de Stat a Ministerului Finanţelor, gestionează bugetul asigurărilor sociale de stat, care este format din fonduri de asigurări sociale, al căror mod de constituire şi funcţionare se stabileşte de legislaţie.
    [Art. 44 al.(1) în redacţia LP528 din 18.12.03, MO022/06.02.04 art.133]
    (2) Casa Naţională înfiinţează case teritoriale în funcţie de numărul sau de structura asiguraţilor şi de complexitatea activităţii la nivel teritorial, care funcţionează sub conducerea şi controlul său.
    (3) Regulamentele organizării şi funcţionării structurilor sale teritoriale le aprobă Casa Naţională.
    (4) Casele teritoriale sînt structuri teritoriale ale Casei Naţionale şi nu au calitatea de persoană juridică.
   
[Art.44 al.(4) în redacţia LP160 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.509; în vigoare 08.08.14]
    [Art.44 al.(4) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    Articolul 45. Organizarea administrativă
    (1) Casa Naţională este condusă de un preşedinte desemnat de Guvern.
    (2) Preşedintele Casei Naţionale este ordonatorul principal de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi  poate delega această atribuţie în condiţiile legii.
   
(21) Președintele Casei Naţionale este persoană cu funcție de demnitate publică.
    [Art.45 al.(21) introdus prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (3) Activitatea Casei Naţionale este supravegheată de către Consiliul de Administraţie, compus din 12 persoane. Preşedintele Consiliului de Administraţie este numit de către Guvern.
    [Art.45 al.(3) modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169]
    [Art.45 al.(3) modificat prin LP528 din18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    (4) Consiliul de Administraţie este format din reprezentanţi ai Guvernului, Patronatului, Sindicatelor şi ai organizaţiilor de pensionari, înaintaţi în funcţia de membri ai Consiliului de Administraţie de către instituţiile şi organizaţiile respective pe principiu de proporţionalitate.
    (5) Deciziile Consiliului de Administraţie se adoptă cu majoritatea de voturi ai  membrilor lui. În cazul parităţii de voturi, cel al preşedintelui consiliului este decisiv.
    Articolul 46. Statutul Casei Naţionale
    (1) Casa Naţională elaborează statut propriu care se aprobă de Guvern.
    (2) Prin statut se stabilesc atribuţiile preşedintelui Casei Naţionale, ale Consiliului de Administraţie, precum şi modul de organizare şi funcţionare al Casei Naţionale şi al caselor teritoriale.
    Articolul 47. Cheltuielile de organizare şi funcţionare
                         ale sistemului public
    (1) Cheltuielile de organizare şi funcţionare ale sistemului public se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (2) Aceste cheltuieli se stabilesc în proporţie de pînă la 5% anual raportate la cheltuielile anuale totale, prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    [Redacția art.47 exclusă prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
    [Art.47 în redacţia LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702; în vigoare 01.01.08]
    Articolul 48. Salariul şi alte drepturi ale angajaţilor
                        Casei Naţionale
    Cuantumul salariului de bază pentru preşedintele Casei Naţionale, al salariilor de bază şi al celorlalte drepturi ale angajaţilor Casei Naţionale şi ai structurilor ei teritoriale precum şi cuantumul indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, se stabilesc de legislaţie.
    [Art.48 modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    Articolul 49. Atribuţiile Casei Naţionale
    În aplicarea prevederilor prezentei legi, Casa Naţională îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) exercită îndrumarea şi controlul privind aplicarea dispoziţiilor legale de către structurile sale teritoriale, inclusiv de către fondurile de asigurări sociale;
    [Art.49 lit.a) modificată prin LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18]
    a1) oferă îndrumare în aplicarea dispoziţiilor legale de către persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din prezenta lege;
    [Art.49 lit.a1) introdusă prin LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18]
    b) furnizează datele necesare pentru fundamentarea şi elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
    c) prezintă Guvernului şi partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare şi gestionare a bugetului asigurărilor sociale de stat;
    d) publică anual raportul său de activitate;
    e) virează contribuţiile de asigurări sociale şi alte tipuri de contribuţii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    [Art.49 lit.e) modificată prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    [Art.49 lit.f) abrogată prin LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18]
    [Art.49 lit. f) în redacţia LP521 din 11.10.01, MO131/31.10.01 art 979]
    g) ia măsuri, în condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public, precum şi pentru asigurarea integrităţii acestuia;
    h) ia măsuri pentru protecţia fondurilor de asigurări sociale;
    i) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor plătitorilor contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat;
    j) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel naţional pe baza codului personal de asigurări sociale;
    k) certifică anual stagiul de cotizare pentru fiecare asigurat;
    [Art.49 lit.k1) abrogată prin LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18]
    [Art.49 lit.k1) introdusă prin LP67-XVI din 27.03.08, MO84-85/13.05.08 art.292]
    [Art.49 lit.l) exclusă prin LP307 din 01.12.05, MO172/23.12.05 art.843; lit.m)-s) devin l)-r)]
    l) furnizează date pentru reactualizarea cuantumului prestaţiilor în sistemul public în timpul execuţiei bugetare;
    m) asigură aplicarea convenţiilor internaţionale de asigurări sociale la care Republica Moldova este parte;
    n) dezvoltă relaţii cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte ţări;
    o) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din domeniul asigurărilor sociale;
    p) asigură introducerea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi evidenţă;
    q) asigură reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în litigiile în care este implicată ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi;
    r) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.
Capitolul VII
RĂSPUNDEREA JURIDICĂ
    Articolul 50. Răspunderea juridică
    Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere conform legislaţiei în vigoare.
    [Art.50 în redacţia LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    [Art.51 exclus prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
Capitolul VIII 
DISPOZIŢII TRANZITORII
    Articolul 52. Examinarea litigiilor aflate pe rolul
                         instanţelor de judecată
    (1) Litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor judeca potrivit legii în a cărei bază a fost stabilit dreptul.
    (2) Pînă la înfiinţarea completelor de judecată specializate în domeniul asigurărilor sociale, cererile privind raporturile de asigurări sociale născute în temeiul prezentei legi se fac la instanţele de judecată competente spre a le soluţiona conform legislaţiei anterioare.
    Articolul 53. Înfiinţarea Casei Naţionale
    La data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se înfiinţează Casa Naţională.
    Articolul 54. Numirea preşedintelui, constituirea Consiliului
                         de Administraţie şi aprobarea statutului Casei
                         Naţionale
    (1) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Guvernul va numi preşedintele Casei Naţionale.
    (2) În termen de 30 de zile de la  numirea  preşedintelui Casei Naţionale, se constituie Consiliul de Administraţie şi se aprobă statutul Casei Naţionale.
    Articolul 55. Preluarea activităţilor şi a patrimoniului
    (1) În termen de 2 luni de la data adoptării statutului său, Casa Naţională preia:
    a) activităţile corespunzătoare de la Fondul Social, Departamentul pentru Pensii şi Asistenţă Socială, de la Centrul de Calculare a Pensiilor şi Indemnizaţiilor, de la organele teritoriale ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, învestite cu stabilirea şi plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, precum şi activităţile de la consiliile de expertiză medicală a vitalităţii din cadrul Ministerului Sănătăţii;
    [Art.55 al.(1), lit.a) modificat prin LP528 din 18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
    b) în administrare dotările, clădirile, spaţiile şi terenurile proprietate publică, utilizate sau aflate în administrarea structurilor prevăzute la lit.a), conform listei aprobate de Guvern.
    (2) De la data constituirii Consiliului de Administraţie şi pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională:
    a) organizează Casa de Asigurări Sociale a municipiului Chişinău, precum şi alte structuri teritoriale;
    b) preia de la Fondul Social, pe bază de protocol şi bilanţ contabil, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi indicatorii aferenţi cheltuielilor de personal, în raport cu numărul personalului preluat, care se aplică pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi şi aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    (3) Personalul care va fi preluat de Casa  Naţională şi de structurile sale teritoriale se consideră transferat de la instituţiile enumerate la alin.(1) lit.a).
    (4) Pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale vor pune la dispoziţia Casei Naţionale localurile necesare funcţionării structurilor ei teritoriale, organizate conform prezentei legi.
    (5) Pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională stabileşte codul personal de asigurări sociale şi modalităţile de atribuire a acestuia.
    (6) Forma şi conţinutul declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, al declaraţiei de asigurare, al contractului de asigurare, precum şi al celorlalte  documente necesare evidenţei drepturilor  şi obligaţiilor de asigurări sociale, se stabilesc de Casa Naţională.
    (7) Pînă la data  intrării  în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională comunică conturile în care se virează sumele privind contribuţia de asigurări sociale.
    (8) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională preia, pe bază de protocol şi conform bilanţului contabil, disponibilităţile băneşti, precum şi creanţele şi alte datorii ale sistemelor de asigurări sociale integrate sistemului public.
    (9) La data intrării  în vigoare a prezentei legi, contribuţia de asigurări sociale suportată de asiguraţii cu contract  individual de muncă din sistemul public nu va diminua venitul acestora.
    (10) Menţinerea veniturilor asiguraţilor cu contract individual de muncă din sistemul public se realizează prin majorarea salariilor corespunzător cotei de contribuţie de asigurări sociale suportată în plus de către aceştia conform prezentei legi.
    (11) Pentru asiguraţii care realizează venituri salariale lunare mai mari decît plafonul stabilit de 3 salarii medii lunare pe economie, majorarea prevăzută la alin.(10) se aplică la acest plafon.
    (12) Suma reprezentînd contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de asigurat nu se cuprinde în cîştigul salarial, în funcţie de care se calculează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi contribuţia individuală la fondul ajutorului de şomaj.
    [Art.55 al.(12) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
Capitolul IX 
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 56. Recuperarea sumelor încasate necuvenit
    (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, inclusiv pensiile, se recuperează de la beneficiari în termenul de prescripţie de 3 ani.
    (2) În cazul prestaţiilor de asigurări sociale altele decît pensiile, recuperarea sumelor prevăzute la alin.(1) se efectuează de către angajator sau, după caz, de către instituţia care efectuează plata drepturilor de şomaj.
    (3) Structurile teritoriale ale Casei Naţionale recuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuţi la alin.(2).
    (4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul structurilor teritoriale ale Casei Naţionale se recuperează de la beneficiari în baza deciziei structurii respective, care constituie titlu executoriu.
   
(5) Sumele plătite necuvenit sub formă de prestații de asigurări sociale ca urmare a prezentării, în temeiul art. 5 alin. (1) lit. c), a declarațiilor corectate se recuperează de la angajator.
    [Art.56 al.(5) introdus prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    Articolul 57. Intrarea în vigoare a prezentei legi
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2000, cu excepţia art.12 alin.(2), (3) şi (4), care vor fi puse în aplicare după achitarea tuturor datoriilor faţă de pensionari şi faţă de alţi beneficiari de prestaţii de asigurări sociale ce se acordă prin sistemul public.
    (2) Guvernul:
    a) în termen de 3 luni:
    - va prezenta Parlamentului propuneri privind modificarea Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal şi altor legi;
    - va pune în concordanţă cu prezenta lege actele sale normative;
    b) pe parcursul anului 2000, va adopta actele normative necesare executării prezentei legi.
    (3) Angajatorii persoane fizice şi juridice sînt obligaţi să pună la dispoziţia Casei Naţionale şi a structurilor ei teritoriale datele şi documentele necesare atribuirii codului personal de asigurări sociale, ţinerii evidenţei stagiului de cotizare şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale conform unei metodologii elaborate de Casa Naţională.
    (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.1359-XIII din  24 octombrie 1997.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                           Dumitru DIACOV

    Chişinău, 8 iulie 1999.
    Nr. 489-XIV.