LPM45/2007
ID intern unic:  327246
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 45
din  01.03.2007
cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie
Publicat : 18.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 55-56     art Nr : 178     Data intrarii in vigoare : 18.09.2008
    MODIFICAT
   
LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661
    LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443

    NOTĂ:
   
În textul legii, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În cuprinsul Legii sintagmele „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” şi „Ministerul Educaţiei şi Tineretului” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” şi „Ministerul Educaţiei”, iar sintagma „Ministerul Administraţiei Publice Locale,” se exclud prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443    Prevenirea şi combaterea violenţei în familie fac parte din politica naţională de ocrotire şi sprijinire a familiei şi reprezintă o importantă problemă de sănătate publică. Pentru consolidarea, ocrotirea şi sprijinirea familiei, pentru asigurarea respectării principiilor fundamentale ale legislaţiei cu privire la familie, recunoscînd faptul că realizarea egalităţii de gen între femei şi bărbaţi constituie elementul-cheie în prevenirea violenţei asupra femeilor, faptul că violenţa în familie afectează femeile în mod disproporţionat, dar și faptul că și copiii şi bărbaţii pot fi de asemenea victime ale violenţei,
    [Preambul modificat prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Obiectul legii
    Prezenta lege stabileşte bazele juridice şi organizatorice ale activităţii de prevenire şi de combatere a violenţei în familie, autorităţile şi instituţiile abilitate cu funcţii de  prevenire şi de combatere a violenţei în familie, mecanismul de sesizare şi soluţionare a cazurilor de violenţă.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
   violenţă în familie – acte de violenţă fizică, sexuală, psihologică, spirituală sau economică, cu excepţia acţiunilor de autoapărare sau de apărare ale altei persoane, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, comise de către un membru de familie în privinţa altui membru al aceleiaşi familii, prin care s-a cauzat victimei prejudiciu material sau moral;
   
[Art.2 noțiunea în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    violenţă fizică - vătămare intenţionată a integrităţii corporale ori a sănătăţii prin lovire, îmbrîncire, trîntire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, prin otrăvire, intoxicare, alte acţiuni cu efect similar;
    violenţă sexuală - orice violenţă cu caracter sexual sau orice conduită sexuală ilegală în cadrul familiei sau în alte relaţii interpersonale, cum ar fi violul conjugal, interzicerea folosirii metodelor de contracepţie, hărţuirea sexuală; orice conduită sexuală nedorită, impusă; obligarea practicării prostituţiei; orice comportament sexual ilegal în raport cu un membru de familie minor, inclusiv prin mîngîieri, sărutări, pozare a copilului şi prin alte atingeri nedorite cu tentă sexuală; alte acţiuni cu efect similar;
    violenţă psihologică - impunere a voinţei sau a controlului personal, provocare a stărilor de tensiune şi de suferinţă psihică prin ofense, luare în derîdere, înjurare, insultare, poreclire, şantajare, distrugere demonstrativă a obiectelor, prin ameninţări verbale, prin afişare ostentativă a armelor sau prin lovire a animalelor domestice; neglijare; implicare în viaţa personală; acte de gelozie; impunere a izolării prin detenţie, inclusiv în locuinţa familială; izolare de familie, de comunitate, de prieteni; interzicere a realizării profesionale, interzicere a frecventării instituţiei de învăţămînt; deposedare de acte de identitate; privare intenţionată de acces la informaţie; alte acţiuni cu efect similar;
    violenţă spirituală - subestimare sau diminuare a importanţei satisfacerii necesităţilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor membrilor de familie, prin interzicere, limitare, luare în derîdere sau pedepsire a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice sau religioase; impunere a unui sistem de valori personal inacceptabile; alte acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare;
    violenţă economică - privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate; abuz de variate situaţii de superioritate pentru a sustrage bunurile persoanei; interzicere a dreptului de a poseda, folosi şi dispune de bunurile comune; control inechitabil asupra bunurilor şi resurselor comune; refuz de a susţine familia; impunere la munci grele şi nocive în detrimentul sănătăţii, inclusiv a unui membru de familie minor; alte acţiuni cu efect similar;
    prejudiciu moral – cauzare a suferinţelor fizice şi/sau psihice, care conduce la umilire, frică, înjosire, incapacitate de apărare împotriva violenţei, la sentimente de frustrare şi la alte consecinţe cu caracter similar;
   
[Art.2 noțiunea în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    prejudiciu material - daune materiale, susceptibile de evaluare sau estimare financiară/pecuniară, rezultînd din orice act de violenţă în familie, în concubinaj, precum şi costurile pentru instrumentarea cazurilor de violenţă în familie;
    agresor - persoană care comite acte de violenţă în familie, în concubinaj. În cazul plîngerilor din partea mai multor membri de familie, cu învinuiri reciproce de comitere a actelor de violenţă, agresorul va fi identificat luîndu-se în considerare următoarele circumstanţe: care dintre subiecţii implicaţi a acţionat în apărarea sa ori a altei persoane; probabilitatea survenirii unor situaţii critice pentru fiecare persoană; modul de acţionare în cadrul scenei de violenţă şi gravitatea leziunilor provocate de fiecare persoană; plîngerile anterioare de violenţă în familie, alte împrejurări care indică la iniţiatorul actelor de violenţă;
   
[Art.2 noțiunea modificată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    victimă - persoană, adult sau copil, supusă actelor de violenţă în familie, în concubinaj;
    ordonanţă de protecţie - act legal prin care instanţa de judecată aplică măsuri de protecţie a victimei;
   
situaţie de criză/situaţie critică – totalitate a circumstanţelor ce prezintă pericol iminent pentru viaţa şi/sau integritatea fizică şi/sau psihică a persoanei, necesitînd intervenţie în regim de urgenţă cu măsuri de protecţie;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    ordin de restricţie de urgenţă – măsură provizorie de protecţie a victimei violenţei în familie, aplicată de poliţie, prin care are loc înlăturarea imediată a agresorului din locuinţa familiei şi stabilirea unor interdicţii prevăzute de lege, în vederea prevenirii repetării/comiterii acţiunilor violente, asigurînd astfel victimei şi altor membri ai familiei siguranţă în locuinţa lor.
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    Articolul 3. Subiecţi ai violenţei în familie
    (1) Subiecţi ai violenţei în familie sînt agresorul şi victima membri ai aceleiaşi familii.
    (2) Membri de familie, în sensul prezentei legi, sînt:
    a) în condiţia de conlocuire: persoanele aflate în căsătorie, în divorţ, sub tutelă şi curatelă, rudele, afinii lor, soţii rudelor, persoanele aflate în relaţii asemănătoare celora dintre soţi (concubinaj) sau dintre părinţi şi copii;
    b) în condiţia de locuire separată: persoanele aflate în căsătorie, în divorț, rudele, afinii lor, copiii adoptivi, persoanele aflate sub curatelă, persoanele care se află ori s-au aflat în relaţii asemănătoare celora dintre soţi (concubinaj).
   
[Art.3 în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    Articolul 4. Cadrul legislativ
    (1) Legislaţia cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie constă din Constituţia Republicii Moldova, din prezenta lege, din alte acte normative, din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Dacă tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme decît prezenta lege, se aplică normele tratatului internaţional.
    Articolul 5.  Principiile de bază ale prevenirii
                        şi combaterii violenţei în familie
    Prevenirea şi combaterea violenţei în familie se efectuează pe următoarele principii:
    a) legalitatea;
    b) egalitatea şi nediscriminarea;
   
[Art.5 lit.b) modificată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    c) confidenţialitatea;
    d) accesul la justiţie;
    e) protecţia şi securitatea victimei;
    f) cooperarea autorităţilor administraţiei publice cu societatea civilă şi cu organizaţiile internaţionale.
    Articolul 6. Sfera de acţiune a legii
    Prevederile prezentei legi se aplică în egală măsură cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor care locuiesc pe teritoriul ei.
Capitolul  II
AUTORITĂŢILE ŞI INSTITUŢIILE ABILITATE
 CU FUNCŢII DE PREVENIRE ŞI DE COMBATERE
A VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

    Articolul 7. Autorităţile şi instituţiile abilitate cu funcţii
                       de prevenire şi de combatere a violenţei în
                       familie

    (1) Autorităţile şi instituţiile abilitate cu funcţii  de prevenire şi de combatere a violenţei în familie sînt:
    a) organele centrale de specialitate ale statului (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei);
   
[Art.7 al.(1), lit.a) modificată prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.7 al.(1), lit.a) modificată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    b) autorităţile de specialitate ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi structurile desconcentrate:
    - secţiile/direcţiile de asistenţă socială şi de protecţie a familiei;
    - direcţiile generale de învăţămînt, tineret şi sport;
    - organele ocrotirii sănătăţii;
    - subdiviziunile teritoriale ale poliţiei;
   
[Art.7 al.(1), lit.b) modificată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    c) administraţia publică locală de nivelul întîi;
    [Art.7 al.(1), lit.c) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    d) centrele/serviciile de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei în familie şi a copiilor lor şi centrele/serviciile de asistenţă şi consiliere pentru agresorii familiali;
    [Art.7 al.(1), lit.d) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    e) alte organizaţii cu activităţi specializate în domeniu.
    (2) Organul central de specialitate abilitat cu funcţii de elaborare şi de promovare a politicilor de prevenire şi de combatere a violenţei în familie şi de asistenţă socială a victimelor şi agresorilor este Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
   
[Art.7 al.(2) modificat prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (3) Pe lîngă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale se creează Consiliul coordonator interministerial în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în componenţa căruia intră cîte un reprezentant al autorităţilor centrale, conform alin. (1), reprezentanţii societăţii civile şi alte părţi interesate. Consiliul coordonator interministerial este responsabil de asigurarea coordonării şi colaborării dintre ministere şi alte autorităţi administrative centrale cu competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. Regulamentul Consiliului coordonator interministerial este aprobat prin hotărîre de Guvern.
    [Art.7 al.(3) introdus prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
    (4) Autoritatea publică locală abilitată cu funcţii de implementare a politicilor de prevenire a violenţei în familie şi de asistenţă socială a victimelor şi agresorilor este secţia/direcţia raională de asistenţă socială şi protecţie a familiei, în cadrul căreia se desemnează un specialist responsabil de domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie.
    [Art.7 al.(4) introdus prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
    (5) Celelalte servicii publice de nivel local vor desemna persoane cu atribuţii privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, responsabile de coordonarea activităţilor specifice în cadrul instituţiei sale şi de colaborarea în desfăşurarea activităţilor comune la nivelul teritoriului administrativ, în baza unor proceduri stabilite de conlucrare în prevenirea şi combaterea cazurilor de violenţă în familie.
    [Art.7 al.(5) introdus prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
    Articolul 8. Competenţele autorităţilor administraţiei
                       publice centrale şi locale

    (1) Organele centrale de specialitate ale statului (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei), în limitele competenţei lor:
   
[Art.8 al.(1) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.8 al.(1) modificat prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    a) asigură elaborarea şi promovarea politicii de consolidare a familiei, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, de acordare a protecţiei şi asistenţei victimelor şi agresorilor;
   
[Art.8 al.(1), lit.a) modificată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    b) coordonează activitatea în domeniu a structurilor descentralizate/ desconcentrate;
    c) asigură accesul la informare a persoanelor privind mecanismul, măsurile de prevenire şi combatere a actelor de violenţă în familie şi contribuie la actualizarea paginii web oficiale privind violenţa în familie prin transferarea informaţiilor cu caracter general privind activităţile desfăşurate și proiectele implementate, precum şi a datelor statistice colectate;
    [Art.8 al.(1), lit.c) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    d) colectează sistematic date statistice pe domeniu dezagregate pe sexe, oferă suport în realizarea cercetărilor privind fenomenul de violenţă în familie;
    [Art.8 al.(1), lit.d) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    e) consolidează capacităţile resurselor umane din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, asigură pregătirea şi perfecţionarea lor continuă;
   
[Art.8 al.(1), lit.e) modificată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    f) conlucrează cu organizaţii neguvernamentale, cu persoane fizice şi juridice implicate în activităţi de prevenire şi de combatere a violenţei.
   
(11) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în calitatea sa de organ central de specialitate al statului, abilitat cu funcţii de elaborare şi de promovare a politicilor de prevenire şi de combatere a violenţei în familie, precum şi de asistenţă socială a victimelor şi a agresorilor, va asigura:
    a) crearea şi menţinerea paginii web oficiale privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie în scop de oferire a accesului populaţiei la informaţia despre mecanismul de soluţionare a actelor de violenţă în familie, infrastructura serviciilor sociale pentru victimele violenţei în familie şi pentru agresori, precum şi la rezultatele studiilor, cercetărilor din domeniu;
    b) instituirea şi menţinerea serviciului de asistenţă telefonică gratuită care oferă consilierea apelanţilor, în regim de 24 din 24 de ore, 7 zile din săptămînă, privind prevenirea violenţei în familie şi privind serviciile disponibile pentru subiecţii violenţei în familie. Serviciul este anonim şi confidenţial;
    c) organizarea, în comun cu partenerii de dezvoltare, a studiilor şi campaniilor de informare pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
    d) elaborarea unui raport anual cu privire la violenţa în familie şi violenţa faţă de femei cu participarea tuturor autorităţilor şi instituţiilor abilitate cu funcţia de prevenire şi combatere a violenţei în familie. Raportul anual urmează a fi prezentat Guvernului pînă la data de 31 martie şi făcut public.
    [Art.8 al.(11) introdus prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale:
    [Art.8 al.(2), lit.a) abrogată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    b) formează echipe multidisciplinare în domeniu;
    c) instituie şi asigură, în limita resurselor financiare alocate şi/sau disponibile, finanţarea centrelor/serviciilor de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei în familie şi a copiilor lor şi centrelor/serviciilor de asistenţă și consiliere pentru agresorii familiali;
    [Art.8 al.(2), lit.c) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
   
c)1 contribuie la incluziunea socială a victimelor violenţei în familie prin crearea oportunităţilor de reprofilare şi/sau de angajare în cîmpul muncii, asigură accesul lor la locuinţă socială;
    [Art.8 al.(2), lit.c1) introdusă prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    d) includ în programele de dezvoltare locală problematica prevenirii şi combaterii violenţei în familie; planifică organizarea studiilor şi campaniilor de informare în vederea combaterii violenţei în familie, pentru susţinerea serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenţă a victimelor violenţei în familie, colaborează la implementarea sistemului de evidenţă a cazurilor de violenţă în familie;
    [Art.8 al.(2), lit.d) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    e) dezvoltă parteneriate sociale cu organizaţii neguvernamentale, inclusiv cu fundaţii, sindicate, patronate, cu organizaţii de cult religioase, cu organisme internaţionale care să contribuie la prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
   
[Art.8 al.(2), lit.e) modificată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
   
[Art.8 al.(2), lit.f) abrogată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
   
(21) Autoritatea tutelară locală:
    a) asigură evaluarea iniţială şi realizarea măsurilor urgente de protecţie a copiilor în cazurile de violenţă în familie în care se constată pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea copilului;
    b) asigură, la nivel local, mecanisme confidenţiale de raportare a cazurilor de violenţă în familie;
    c) colaborează cu autorităţile tutelare teritoriale în scop de asigurare a protecţiei copiilor victime ale violenţei în familie.
    [Art.8 al.(21) introdus prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (3) Secţiile/direcţiile de asistenţă socială şi de protecţie a familiei, prin intermediul specialistului responsabil de domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie:
   
[Art.8 al.(3) modificat prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
    a) conlucrează cu organele de poliţie în activitatea de identificare a persoanelor predispuse la comiterea actelor de violenţă în familie;
   
[Art.8 al.(3), lit.a) modificată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    b) actualizează baza de date, la nivel teritorial, ce vizează fenomenul violenţei în familie;
    c) plasează, după caz, victima în centrul de reabilitare, oferindu-i asistenţa corespunzătoare;
    d) în vederea lichidării consecinţelor actelor de violenţă în familie, redirecţionează cazul către specialiştii din centrele/serviciile de asistență și protecție;
    [Art.8 al.(3), lit.d) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    e) înlesnesc, la solicitarea organelor de drept, accesul agresorului la programele de reabilitare;
    f) apără drepturile şi interesele legitime ale victimelor, inclusiv ale victimelor minore;
    g) realizează, în comun cu alte autorităţi abilitate şi în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu, programe informaţionale în vederea prevenirii violenţei în familie;
    h) determină necesitatea creării de centre/servicii de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei în familie şi a copiilor lor şi de centre/servicii de asistenţă şi consiliere a agresorilor familiali, asigurînd sprijinul metodologic şi informaţional al acestora;
   
[Art.8 al.(3), lit.h) modificată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    i) monitorizează şi coordonează activităţile profesionale ale asistenţilor sociali din cadrul primăriilor de prevenire a violenţei în familie, de sprijinire/ consiliere a victimelor şi de resocializare a agresorilor;
    j) prezintă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale rapoarte semestriale despre activităţile desfăşurate în teritoriu de secţii/direcţii, asistenţi sociali conform parteneriatelor stabilite;
    k) monitorizează victimele şi le acordă asistenţă după ce au părăsit centrele de reabilitare.
    (4) Direcţiile generale de învăţămînt, tineret şi sport:
    a) asigură informarea şi instruirea cadrelor didactice în vederea calificării actelor de violenţă în familie, aplicării metodelor şi mijloacelor de prevenire a unor astfel de acte şi de sesizare a autorităţilor abilitate;
    b) realizează, în comun cu alte autorităţi abilitate şi în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu, programe educaţionale pentru părinţi şi copii în vederea prevenirii şi combaterii  violenţei în familie;
    c) asigură desfăşurarea activităţilor de consiliere în vederea reabilitării psihologice şi psihosociale a copiilor victime ale violenţei în familie;
    d) comunică autorităţilor abilitate, prin intermediul cadrelor didactice, sesizînd de îndată în mod obligatoriu autoritatea tutelară şi poliţia, cazurile de violenţă în familie, inclusiv cazurile de violenţă în familie împotriva copiilor.
    (5) Instituţiile medicale de toate tipurile şi nivelurile:
    a) organizează  campanii de informare;
    b) comunică poliţiei şi autorităţii tutelare, prin intermediul cadrelor medicale, cazurile de violenţă în familie;
    c) asigură consiliere şi asistenţă medicală victimelor;
   
c1) soluţionează, în limitele competenţei, cererea victimei de examinare medico-legală a gravităţii vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii;
    [Art.8 al.(5), lit.c1) introdusă prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    d) iniţiază şi realizează programe şi servicii adresate agresorilor; asigură realizarea programelor de dezalcoolizare, dezintoxicare, de tratament psihoterapeutic, după caz, cu suportul cheltuielilor din mijloacele abuzatorului sau, după caz, din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    e) iniţiază parteneriate durabile cu toate programele care vizează sănătatea mamei şi a copilului;
    f) încheie contracte de prestare a serviciilor medicale cu centrele/serviciile de reabilitare a victimelor şi agresorilor.
    (6) Organele de poliţie, la nivel de structură specializată:
   
[Art.8 al.(6) modificat prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    a) identifică, înregistrează şi raportează cazurile de violenţă în familie;
    b) asigură evidenţa nominală a agresorilor;
    c) sesizează, în cazul copiilor victime ale violenţei în familie, autorităţile tutelare;
    d) examinează cererile şi sesizările parvenite din partea cetăţenilor, instituţiilor medicale, centrelor medico-legale şi a altor instituţii referitor la conflicte familiale, la acte de violenţă, la ameninţări cu moartea sau la existenţa unui pericol iminent de realizare a lor;
   
[Art.8 al.(6), lit.d) modificată prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
    e) vizitează familiile ai căror membri sînt luaţi la evidenţă, efectuează lucrul de prevenire a comiterii repetate a actelor de violenţă în familie;
    f) dispune eliberarea ordinului de restricţie de urgenţă în privinţa agresorului dacă, din circumstanţele stabilite la locul faptei, ca urmare a evaluării riscurilor, există o bănuială rezonabilă că au fost comise acte de violenţă în familie şi/sau persistă un pericol iminent de repetare/comitere a acţiunilor violente;
    [Art.8 al.(6), lit.f) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    g) se adresează către autorităţi judecătoreşti pentru obţinerea ordonanţei de protecţie în situaţie de criză în baza cererii depuse de victimă sau a sesizării de caz; asigură supravegherea executării ordonanţei de protecţie;
   
[Art.8 al.(6), lit.g) modificată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    h) în cazul comiterii actului de violenţă în familie, explică victimei drepturile ei, iar la cererea acesteia, îi acordă ajutor spre a fi plasată în centrul de reabilitare;
    i) informează victima despre dreptul ei de a beneficia de asistenţă juridică gratuită;
    [Art.8 al.(6), lit.j) abrogată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    k) menţine ordinea şi securitatea publică în preajma centrelor/serviciilor de asistenţă și protecție a victimelor violenţei în familie şi a copiilor lor, în condiţiile legii;
    [Art.8 al.(6), lit.k) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    l) monitorizează şi instrumentează, în comun cu asistenţii sociali, cazurile de violenţă în familie din teritoriul deservit, actualizează baza de date cu informaţii din domeniu;
    m) conlucrează cu autorităţile abilitate în domeniu, cu societatea civilă în vederea prevenirii şi combaterii violenţei în familie.
   
(7) Autorităţile menţionate la art. 7 alin. (4) şi alin. (5):
    a) identifică potenţiale familii afectate de violenţă şi asigură evidenţa cazurilor de violenţă în familie din localitate;
    b) identifică situaţiile de criză şi referă victimele violenţei în familie spre serviciile de specialitate;
    c) asigură schimbul de informaţii cu alte persoane implicate în examinarea cazului;
    d) informează asistentul social despre cazul constatat şi măsurile luate, iar despre cazurile de violenţă asupra copiilor informează şi autoritatea tutelară locală;
    e) oferă organelor poliţiei suportul necesar în procesul de urmărire penală a cazurilor de violenţă în familie;
    f) acordă victimelor şi agresorilor servicii de informare privind drepturile şi responsabilităţile acestora, organele abilitate cu competenţe în domeniu, infrastructura serviciilor sociale;
    g) oferă, la solicitare, rezultatele constatărilor pe marginea cazurilor de violenţă în familie organelor de drept, victimei, agresorului sau reprezentanţilor acestora;
    h) înfăptuiesc alte acţiuni, conform competenţei, în vederea prevenirii şi combaterii actelor de violenţă, asigurării protecţiei eficiente a victimelor violenţei în familie, resocializării agresorilor.
    [Art.8 al.(7) introdus prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (8) În vederea asigurării unei abordări sistemice a protecţiei şi asistenţei subiecţilor violenţei în familie, desfăşurării activităţilor comune de prevenire şi combatere a violenţei în familie, inclusiv a activităţilor menţionate la alin. (7), specialiştii abilitaţi se desemnează, prin ordinul conducătorului, în echipa multidisciplinară teritorială.
    [Art.8 al.(8) introdus prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (9) Membrul echipei multidisciplinare teritoriale:
    a) este responsabil de rezultatele lucrului efectuat;
    b) asigură confidenţialitatea informaţiei privind identitatea şi viaţa privată a victimei;
    c) colaborează eficient cu alţi membri ai echipei;
    d) participă la şedinţele echipei;
    e) îndeplinește sarcinile în termenele prevăzute de legislaţie.
    [Art.8 al.(9) introdus prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    Articolul 9. Competenţa organului de probaţiune
    (1) Subiecţii probaţiunii sancționați contravențional sau condamnaţi pentru acţiuni de violenţă în familie pot fi obligaţi de către instanța de judecată să participe la programe probaţionale.
    (2) Activitatea de probaţiune este înfăptuită de organele de probaţiune în condiţiile legii.
   
[Art.9 în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    Articolul 10. Centre/servicii de asistenţă şi protecţie
                         a victimelor violenţei în familie şi a copiilor
                         lor şi centre/servicii de asistenţă şi consiliere
                         pentru agresorii familiali
    (1) Tipologia centrelor/serviciilor:
    a) pentru victimele violenţei în familie şi pentru copiii lor: serviciul de asistenţă telefonică gratuită; adăposturi (plasament); centre/servicii de consiliere de zi şi altele;
    b) pentru agresori: centre/servicii de asistenţă şi consiliere pentru agresorii familiali.
    (2) Centrele/serviciile de asistență și protecție pentru victimele violenţei în familie şi pentru copiii lor oferă servicii specializate de sprijin precum: adăpost (plasament), asistenţă juridică, psihologică, socială, medicală de urgenţă şi alte tipuri de asistenţă.
    (3) Centrele/serviciile de asistență și consiliere pentru agresorii familiali oferă servicii specializate de informare, consiliere individuală/de grup a cuplului, consiliere juridică, referire şi facilitarea accesului agresorului la serviciile medicale, de angajare în cîmpul muncii şi de profesionalizare.
    (4) Organizarea şi funcţionarea centrelor/serviciilor de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei în familie şi a copiilor lor, precum şi a centrelor/serviciilor de asistenţă şi consiliere a agresorilor familiali, se desfăşoară în conformitate cu regulamentele-cadru şi cu standardele minime de calitate aprobate de Guvern.
    (5) Centrele/serviciile pot fi create:
    a) de Guvern, la propunerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    b) de autorităţile administraţiei publice locale;
    c) de organizaţiile internaţionale şi de organizaţiile necomerciale, cu informarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    d) de autorităţile administraţiei publice şi de organizaţiile necomerciale, în baza unui acord de activitate în comun.
    (6) În cazul existenţei unor resurse limitate, prioritate va avea alocarea fondurilor pentru susţinerea centrelor/serviciilor de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei în familie şi a copiilor lor.
    [Art.10 în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
Capitolul  III
MECANISMUL DE SOLUŢIONARE  A ACTELOR
DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE
    Articolul 11. Dreptul la protecţie al victimei
    (1) Victimei i se garantează apărarea drepturilor şi intereselor  legitime.
    (2) Persoanele cu funcţie de răspundere, alte persoane care cunosc existenţa  unui pericol pentru viaţa şi sănătatea unei potenţiale victime trebuie să comunice acest fapt autorităţilor abilitate cu funcţii de prevenire şi combatere a violenţei în familie.
   
(21) Victima are dreptul la asistenţă pentru recuperare fizică, psihologică şi socială prin acţiuni speciale medicale, psihologice, juridice şi sociale. Acordarea serviciilor de protecţie şi asistenţă nu este condiţionată de dorinţa victimei de a face declaraţii şi a participa la procese de urmărire în justiţie a agresorului. Dreptul la viaţa privată şi confidenţialitatea informaţiei privind victima sînt garantate.
    [Art.11 al.(21) introdus prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
    (3) Autorităţile abilitate cu funcţii de prevenire şi combatere a violenţei în familie sînt obligate să reacţioneze prompt la orice sesizare şi să informeze victimele despre drepturile lor, despre autorităţile şi instituţiile cu funcţii de prevenire şi combatere a violenţei în familie; despre tipul serviciilor şi organizaţiile la care se pot adresa după ajutor; despre asistenţa disponibilă pentru ele; unde şi cum pot depune o plîngere; despre procedura ce urmează după depunerea plîngerii şi rolul lor după asemenea proceduri; cum pot obţine protecţie; în ce măsură şi în ce condiţii au acces la consultanţă sau asistenţă juridică; dacă există un pericol pentru viaţa sau sănătatea lor în cazul eliberării unei persoane reţinute sau condamnate; dacă a fost anulată ordonanţa de protecţie.
    [Art.11 al.(3) în redacţia LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
    (4) Victima violenţei în familie are dreptul să ceară agresorului repararea, în condiţiile legii, a prejudiciului material şi moral cauzat prin actele de violenţă, iar statului – repararea prejudiciului material şi moral ca urmare a neasigurării asistenţei şi protecţiei adecvate.
    [Art.11 al.(4) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
   
(41) Victima violenţei în familie căreia i s-a cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii beneficiază de o compensaţie financiară din partea statului pentru prejudiciul cauzat prin infracţiune, în condiţiile stabilite de legislaţie.
    [Art.11 al.(41) introdus prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (5) Victima are dreptul la asistenţă juridică primară şi calificată gratuită conform legislaţiei cu privire la asistenţa juridică garantată de stat.
    [Art.11 al.(5) introdus prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
    (6) Victimei i se acordă asistenţă medicală de instituţiile medico-sanitare în conformitate cu Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală. Examinarea corporală a victimei şi perfectarea actelor de constatare medico-legală a gravităţii vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii se efectuează gratuit în cazurile prevăzute de lege.
    [Art.11 al.(6) modificat prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    [Art.11 al.(6) introdus prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
    (7) Viaţa privată şi identitatea victimei sînt protejate. Înregistrarea, păstrarea şi utilizarea datelor cu caracter personal privind victima se efectuează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
   
[Art.11 al.(7) introdus prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
    Articolul 12. Sesizarea cazurilor de violenţă în familie
    (1) Victima are dreptul să sesizeze orice caz de violenţă în familie şi să solicite protecţie.
    (2) Reprezentanţilor autorităţilor abilitate cu funcţii de prevenire şi combatere a violenţei în familie li se interzice să întreprindă acţiuni menite să descurajeze victima în denunţarea actelor de violenţă la care este supusă.
    (3) Orice persoană care este martoră la acte de violenţă în familie sau care are bănuieli rezonabile că au fost comise asemenea acte ori că sînt posibile acte de violenţă are dreptul să comunice acest lucru autorităţilor abilitate cu funcţii de prevenire şi combatere a violenţei în familie.
    (4) Profesioniştii cărora, prin lege, le sînt impuse reguli de confidenţialitate sînt obligaţi să raporteze autorităţilor competente orice bănuieli rezonabile despre comiterea actului de violenţă asupra copiilor. Raportarea actelor de violenţă în privinţa persoanelor adulte se face cu acordul victimei. Acordul victimei nu este necesar în cazurile de vătămare medie sau gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, în cazurile de folosire a armei, în cazurile în care victimele sînt deosebit de vulnerabile pe motiv de dizabilitate sau capacităţi intelectuale reduse.
    (5) Poliţia este obligată să răspundă imediat la comunicările despre cazurile de violenţă în familie şi să nu subestimeze importanţa acţiunilor de contracarare a oricăror forme de violenţă în familie.
   
[Art.12 în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
   
Articolul 121. Eliberarea ordinului de restricţie
                            de urgenţă
    (1) În caz de stabilire la locul faptei, ca urmare a evaluării riscurilor, a circumstanţelor din care rezultă o bănuială rezonabilă că au fost comise acte de violenţă în familie şi/sau persistă un pericol iminent de repetare sau comitere a acţiunilor violente, organul de poliţie este obligat să dispună imediat eliberarea ordinului de restricţie de urgenţă în privinţa agresorului pentru înlăturarea situaţiei de criză şi, concomitent, întreprinde acţiunile necesare de constatare a comiterii infracţiunii de violenţă în familie.
    (2) Ordinul de restricţie de urgență se eliberează pentru o perioadă de pînă la 10 zile şi se pune îndată în aplicare, agresorul şi victima (în cazul copiilor – reprezentantul legal al victimei) fiind informaţi despre restricţiile aplicate, drepturile şi obligaţiile care le revin şi despre răspunderea pentru neexecutarea cerinţelor ordinului de restricţie.
    (3) Supravegherea îndeplinirii măsurilor stabilite în ordinul de restricţie de urgenţă se exercită de către angajaţii postului sau ai sectorului de poliţie din localitate în modul prevăzut de lege.
    (4) Agresorul are dreptul să conteste ordinul de restricţie de urgenţă în instanţa de judecată în condiţiile contenciosului administrativ. Depunerea cererii nu suspendă acţiunea ordinului de restricţie.
    (5) Victima are dreptul, în perioada de acţiune a ordinului de restricţie de urgenţă, să solicite, în condiţiile legii, eliberarea ordonanţei de protecţie. Acţiunea ordinului de restricţie de urgenţă, în acest caz, se prelungeşte de drept şi încetează odată cu punerea în aplicare a măsurilor de protecţie stabilite de judecată.
    [Art.121 introdus prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    Articolul 13. Depunerea cererii
    (1) Cererea despre comiterea actelor de violenţă în familie se depune:
    a) la organele de poliţie;
    [Art.13 al.(1), lit.a) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    b) în instanţă de judecată;
    c) la organul de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi copilului;
    d) la autoritatea administraţiei publice locale.
    (2) Cererea se depune la locul:
    a) de domiciliere al victimei;
    b) temporar de reşedinţă al victimei dacă aceasta a părăsit domiciliul pentru a evita continuarea violenţei directe;
    c) de reşedinţă al agresorului;
    d) în care victima a căutat asistenţă;
    e) în care a avut loc actul de violenţă.
   
(21) Cererea pentru eliberarea ordonanţei de protecţie se depune de către victimă personal sau prin reprezentant. În caz de imposibilitate a depunerii cererii de către victimă din cauză de sănătate, vîrstă, alte motive întemeiate, la solicitarea ei, cererea pentru eliberarea ordonanţei de protecţie poate fi depusă, în interesele victimei, de către organul de poliţie, organul de asistenţă socială sau de procuror. Cererea pentru eliberarea ordonanţei de protecţie în interesele copilului sau ale persoanei în privinţa căreia este instituită o măsură de ocrotire judiciară poate fi depusă de autoritatea tutelară locală sau de procuror şi în lipsa solicitării din partea victimei sau a reprezentantului ei legal.
    [Art.13 al.(21) modificat prin LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    [Art.13 al.(21) introdus prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (3) Pentru depunerea în instanţa de judecată a cererii de eliberare a ordonanţei de protecţie nu se plăteşte taxă de stat.
    [Art.13 al.(3) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    Articolul 14. Modalitatea examinării cererii
    (1) Cererea depusă în organul de poliţie se examinează conform procedurii prevăzute de legislaţia în vigoare.
   
[Art.14 al.(1) modificat prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (2) Cererea sau demersul pentru eliberarea ordonanţei de protecţie depuse în instanţă de judecată se examinează conform Codului de procedură civilă, Codului de procedură penală.
   
[Art.14 al.(2) modificat prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (3) Cererea depusă în orice autoritate abilitată cu funcţii de prevenire şi combatere a violenţei în familie este readresată conform competenţei în decursul unei zile lucrătoare.
    Articolul 15. Măsurile de protecţie
    (1) Instanţa de judecată emite, în 24 de ore de la primirea cererii, o ordonanţă de protecţie, prin care poate oferi asistenţă victimei şi copiilor ei, aplicînd agresorului următoarele măsuri:
   
[Art.15 al.(1) modificat prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    a) obligarea de a părăsi temporar locuinţa comună ori de a sta departe de locuinţa victimei, fără a decide asupra modului de proprietate asupra bunurilor;
    b) obligarea de a sta departe de locul aflării victimei, excluzînd și orice contact vizual cu victima sau cu copiii acesteia, cu alte persoane dependente de ea;
   
[Art.15 al.(1), lit.b) modificată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    c) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima sau cu copiii acesteia, cu alte persoane dependente de ea;
    [Art.15 al.(1), lit.c) în redcația LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
   
d) interzicerea să se apropie de anumite locuri: locul de muncă al victimei, locul de studii al copiilor, alte locuri determinate pe care persoana protejată le frecventează;
    [Art.15 al.(1), lit.d) în redcația LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    e) obligarea, pînă la soluţionarea cazului, de a contribui la întreţinerea copiilor pe care îi are în comun cu victima;
    [Art.15 al.(1), lit.f) abrogată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    g) limitarea dispunerii unilaterale de bunurile comune;
    h) obligarea de a participa la un program special de tratament sau de consiliere dacă o asemenea acţiune este determinată de instanţa de judecată ca fiind necesară pentru reducerea violenţei sau dispariţia ei;
    i) stabilirea unui regim temporar de vizitare a copiilor săi minori;
    j) interzicerea de a păstra şi purta armă.
    (2) Ordonanţa de protecţie se comunică imediat subdiviziunii teritoriale ale poliţiei din raza unităţii administrativ-teritoriale în care îşi are domiciliul agresorul, care asigură informarea neîntîrziată a agresorului despre măsurile aplicate. În cazul eliberării ordonanţei de protecţie în privinţa copilului, este informată şi autoritatea tutelară teritorială.
    [Art.15 al.(2) în redcația LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
   
(21) În cazurile în care ordonanţa de protecţie a fost eliberată în perioada de acţiune a ordinului de restricţie de urgenţă, interdicţiile stabilite prin ordinul de restricţie încetează odată cu aplicarea măsurilor de protecţie dispuse prin ordonanţa de protecţie.
    [Art.15 al.(21) introdus prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (3) Măsurile de protecţie prevăzute la alin.(1) se aplică pe un termen de pînă la 3 luni, pot fi revocate în condiţiile prezentei legi şi pot fi prelungite în cazul unei cereri repetate sau al nerespectării condiţiilor prevăzute în ordonanţa de protecţie.
   
[Art.15 al.(3) modificat prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (4) Aplicarea măsurilor de protecţie nu împiedică iniţierea procedurii de divorţ, partajării averii comune, decăderii din drepturile părinteşti, luării copilului fără decădere din drepturile părinteşti şi altor acţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare.
   
(41) Pe perioada acţiunii ordonanţei de protecţie, exercitarea drepturilor părinteşti rămîne pe seama părintelui-victimă. La solicitarea părintelui-agresor, vizitarea copilului poate avea loc în temeiul unui program aprobat de către autoritatea tutelară teritorială.
    [Art.15 al.(41) introdus prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (5) Supravegherea îndeplinirii măsurilor stabilite în ordonanţa de protecţie ţine de competenţa organului de poliţie în modul prevăzut de lege.
    [Art.15 al.(5) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    [Art.15 al.(6) abrogat prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (7) Contestarea ordonanţei de protecţie se face în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   
Articolul 151. Revocarea măsurilor de protecţie
    (1) La cererea întemeiată a victimei, instanţa de judecată poate revoca înainte de termen măsurile de protecţie stabilite.
    (2) Revocarea poate fi dispusă dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) agresorul a respectat interdicţiile şi obligaţiile stabilite;
    b) agresorul a urmat/urmează consilierea ori tratamentul care i-au fost stabilite.
    (3) Instanţa de judecată va examina dacă voinţa victimei este liber exprimată, asigurîndu-se că aceasta a avut acces real la asistenţă şi protecţie.
    (4) Cererea de revocare se soluţionează cu citarea părţilor şi a reprezentantului poliţiei care a exercitat supravegherea executării ordonanţei de protecţie a cărei revocare se solicită.
    [Art.151 introdus prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
   
Articolul 152. Supravegherea executării ordinului
                           de restricţie de urgenţă şi a ordonanţei
                           de protecţie
    (1) Supravegherea executării măsurilor de protecţie a victimei violenţei în familie, impuse prin ordinul de restricţie de urgenţă şi prin ordonanţa de protecţie, este de competenţa poliţiei.
    (2) Poliţia informează şi explică agresorului măsurile de protecţie a victimei stabilite.
    (3) În cazul în care agresorul trebuie să părăsească locuinţa familiei, poliţia trebuie să-i ceară să predea imediat toate cheile de la locuinţă, care sînt ulterior transmise victimei sau sînt preluate spre păstrare provizorie la organul de poliţie. Părăsind locuinţa, agresorul poate lua, sub supravegherea poliţiei, numai articole de uz personal strict necesare (haine, documente, obiecte de igienă).
    (4) Dacă agresorul refuză să părăsească benevol locuinţa, organul de poliţie are dreptul să întreprindă măsurile care se impun, în condiţiile legii, pentru înfrîngerea rezistenţei opuse cerinţelor legale.
    (5) În perioada de acţiune a măsurilor de protecţie a victimei, organul de poliţie va asigura efectuarea vizitelor inopinate la locuinţa victimei, precum şi intervenţia imediată la orice comunicare despre nerespectarea sau tentativa de încălcare a măsurilor de protecţie de către agresor.
    (6) Refuzul sau eschivarea agresorului de la executarea cerinţelor ordinului de restricţie de urgență/ordonanţei de protecţie atrage răspundere conform legii.
    [Art.152 introdus prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    Articolul 16. Finanţarea
    (1) Activităţile de implementare a prezentei legi se finanţează de la bugetul de stat, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, în limita mijloacelor financiare stabilite anual, din alte surse neinterzise de lege.
    (2) Finanțarea centrelor/serviciilor de asistență și protecție a victimelor violenței în familie şi a copiilor lor şi a centrelor/serviciilor de asistenţă şi consiliere pentru agresorii familiali se efectuează din alocațiile prevăzute la bugetul de stat, din donații, granturi, din alte surse, conform legislației în vigoare. În cazul unor resurse limitate, prioritate va avea alocarea fondurilor pentru susţinerea centrelor/servicii de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei în familie.
    [Art.16 al.(2) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    Articolul 17. Sancţiuni
   
[Art.17 al.(1) abrogat prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (2) În caz de comitere a actelor de violenţă în familie care întrunesc elementele constitutive de infracţiune, survine răspunderea în condiţiile legii, indiferent de stabilirea măsurilor de protecţie.
    [Art.17 al.(2) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (3) Nerespectarea prezentei legi de către persoanele cu funcţie de răspundere şi profesioniştii în domeniu este o încălcare a disciplinei muncii şi atrage răspundere disciplinară în conformitate cu legislaţia.
Capitolul  IV
DISPOZIŢII  FINALE
    Articolul 18 
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni din data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Marian LUPU

    Nr.45-XVI. Chişinău, 1 martie 2007.