HGM1323/2008
ID intern unic:  329862
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1323
din  27.11.2008

cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
„Ciuperci. Produse din ciuperci”

Publicat : 05.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 215-217     art Nr : 1340
    MODIFICAT
   
HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541    În temeiul pct.22 al Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2008, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 76 din 29 ianuarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 28-29, art. 148), în conformitate cu Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 141), cu modificările şi completările ulterioare, cu Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art. 431) şi Hotărîrea Guvernului nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 „Cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.189-192, art.1470), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică „Ciuperci. Produse din ciuperci (se anexează).
    2. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerul Sănătăţii vor lua măsurile ce se impun şi vor controla modul de executare a prevederilor prezentei hotărîri.
    [Pct.2 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PRIM-MINISTRU                                                           Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                   Igor Dodon
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                    Anatolie Gorodenco
    Ministrul sănătăţii                                                            Larisa Catrinici

    Nr. 1323. Chişinău, 27 noiembrie 2008.


Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.1323
din 27 noiembrie 2008
REGLEMENTAREA TEHNICĂ
„Ciuperci. Produse din ciuperci”
    Prezenta Reglementare tehnică creează cadrul necesar aplicării Regulamentului (CE) 1863/2004 din 26 octombrie 2004 de stabilire a standardului de comercializare pentru ciupercile de cultură din genul Agaricus, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 325, 28/10/2004 P. 0023 - 0029), Standardului Comisiei Codex Alimentarius privind ciupercile şi produsele din ciuperci (CODEX STAN 38-1981), Standardului Comisiei Codex Alimentarius privind ciupercile conservate (CODEX STAN 55-1981), Standardului Comisiei Codex Alimentarius privind ciupercile deshidratate (CODEX STAN 39-1981) şi Standardul Comisiei Codex Alimentarius privind ciupercile proaspete “Chanterelle” (CODEX STAN 40-1981).
I. Noţiuni şi grupele de produse din domeniul reglementat
    1. Reglementarea tehnică „Ciuperci. Produse din ciuperci” (în continuare – Reglementare tehnică) stabileşte cerinţe esenţiale faţă de ciuperci şi produsele din ciuperci (în continuare – produse), inclusiv cerinţe minime de calitate şi de identificare a produselor, provenite din producţia internă şi din import.
    2. Cerinţele prezentei Reglementări tehnice nu se aplică produselor preparate în gospodării individuale pentru consum propriu şi nici produselor care sînt în tranzit sau care sînt depozitate temporar ca bunuri ce tranzitează ţara, dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană sau pentru mediu.
    3. În sensul prezentei Reglementări tehnice sînt definiţi următorii termeni:
    1) ciuperci comestibile – ciuperci de cultură sau din flora spontană care pot fi utilizate în alimentaţie;
    2) specie – organisme pluricelulare cu trăsături şi însuşiri comune;
    3) ciuperci proaspete – ciuperci comestibile, calibrate şi ambalate, care sînt livrate către consumator cît de repede posibil după recoltare;
    4) ciuperci amestecate – produs preparat prin amestecarea ciupercilor comestibile sau părţilor de ciuperci recognoscibile ale diferitelor specii în conformitate cu proporţia stabilită a diferitelor specii după sortare în conformitate cu punctul 14 din prezenta Reglementare tehnică;
    5) produse din ciuperci – ciuperci deshidratate (inclusiv ciuperci liofilizate, pudră de ciuperci), ciuperci culese, ciuperci în saramură, ciuperci murate, ciuperci marinate, ciuperci în ulei vegetal, ciuperci congelate, ciuperci sterilizate, extract de ciuperci, concentrat de ciuperci şi concentrat deshidratat de ciuperci;
    6) ciuperci de cultură în conservă – produse preparate din ciuperci proaspete de cultură, aparţinînd familiei Agaricacee, genului Agaricus (Psalliota) speciei A. bisporus, conservate în apă, în suc propriu sau alt mediu lichid, în care pot fi adăugate diverse ingrediente, introduse în ambalaje ce se închid ermetic, supuse unui tratament termic, înainte sau după plasarea lor în ambalaj, pentru a împiedica alterarea lor;
    7) ciuperci deshidratate – produse de aceeaşi specie obţinute prin deshidratarea sau liofilizarea ciupercilor comestibile, întregi sau tăiate;
    8) ciuperci deshidratate tăiate –produsul obţinut din ciuperci comestibile întregi ce sînt tăiate şi uscate. Grosimea fiecărei felii trebuie să fie de 1–4 mm;
    9) granule din ciuperci – ciuperci uscate ale unei specii obţinute prin măcinarea grosieră;
    10) pudră din ciuperci – produse obţinute prin măcinare grosieră sau fină (cu trecere prin sita cu ochiuri de 200 microni) a ciupercilor comestibile deshidratate, din aceeaşi specie;
    11) ciuperci în oţet (marinate) – produse preparate din ciuperci comestibile proaspete sau conservate anterior, din una sau mai multe specii, conservate într-o soluţie de oţet cu sau fără adaos de sare, condimente, zaharuri, uleiuri vegetale, acizi (acetic, lactic, citric sau ascorbic), pasteurizate în recipiente închise ermetic;
    12) ciuperci murate (în saramură) – produse obţinute prin lactofermentare din ciuperci proaspete provenite din aceeaşi specie, conservate în soluţie de sare;
    13) ciuperci în ulei de măsline sau alte uleiuri vegetale – produse preparate din ciuperci comestibile aparţinînd aceleiaşi specii, proaspete sau în prealabil sărate, întregi sau tăiate, conservate în ulei de măsline sau orice alt ulei vegetal comestibil, ambalate în recipiente, ce se închid ermetic şi sînt supuse unui tratament termic care să împiedice alterarea lor;
    14) ciuperci congelate – produse obţinute din ciuperci comestibile aparţinînd aceleiaşi specii, care, după spălare şi opărire, sînt supuse unui proces de congelare rapidă, utilizîndu-se echipamente adecvate. Procesul de congelare rapidă se consideră finalizat în momentul în care temperatura în centrul termic al produsului a atins valoarea de minus 18°C, după stabilizarea termică;
    15) ciuperci sterilizate – produse preparate din ciuperci comestibile provenite din una sau mai multe specii, proaspete, sărate sau congelate, conservate într-o soluţie de apă cu sare în recipiente care se închid ermetic, supuse unui tratament termic pentru a împiedica alterarea lor;
    16) extract de ciuperci – produs obţinut prin concentrarea pînă la 7% substanţă uscată (exclusiv sarea) a sucului de ciuperci comestibile proaspete sau a extractului apos din ciuperci comestibile deshidratate, provenite din una sau mai multe specii, în care se adaugă sare;
    17) concentrat de ciuperci – produsul obţinut prin concentrarea pînă la 24% substanţă uscată (exclusiv sarea) a sucului de ciuperci comestibile proaspete sau a extractului apos din ciuperci comestibile deshidratate, provenite din una sau mai multe specii, în care se adaugă sare;
    18) concentrat deshidratat de ciuperci – produs obţinut prin deshidratarea extractului sau a concentratului de ciuperci;
    19) ciuperci cu defecte – ciuperci cărora le lipseşte 1/4 din pălărie sau în cazul ciupercilor tăiate − 1/3 din suprafaţa totală a feliei;
    20) ciuperci sfărîmate – părţi de ciuperci, ce trec printr-o sită cu ochiuri de 15 x 15 mm pentru ciupercile proaspete, iar cele uscate sfărîmate printr-o sită de 5 x 5 mm;
    21) ciuperci cu defecte morfologice – ciuperci cafenii sau descompuse ca rezultat al atacului de microorganisme şi/sau mucegai;
    22) ciuperci carbonizate – ciuperci întregi sau tăiate cu urme de carbonizare pe suprafaţă;
    23) ciuperci viermănoase – ciuperci care au mai puţin de 4 găuri cauzate de viermi;
    24) ciuperci afectate grav de viermi – ciuperci care au 4 sau mai multe găuri cauzate de viermi;
    25) impurităţi organice de origine vegetală – amestecuri de alte ciuperci comestibile, părţi din plante, cum sînt frunzele şi acele de pin;
    26) impurităţi de origine minerală – substanţe, care, după calcinare, rămîn insolubile în acid clorhidric;
    27) ciuperci butoni conservate – ciuperci tinere, întregi, avînd lungimea piciorului de maximum 5 mm (lungimea piciorului se măsoară începînd de la baza pălăriei); se admite ca maximum 10% din numărul ciupercilor să aibă lungimea piciorului mai mare de 5 mm;
    28) ciuperci butoni felii conservate – ciuperci tinere, tăiate în felii cu grosimea variabilă în intervalul 2 – 6 mm; cel puţin 50% din felii trebuie să fie tăiate paralel cu axa ciupercilor;
    29) ciuperci întregi conservate – ciuperci întregi, avînd piciorul ataşat (partea inferioară a piciorului este tăiată, astfel încît lungimea acestuia să nu depăşească diametrul pălăriei); se admite ca 10% din numărul ciupercilor să aibă lungimea piciorului mai mare decît diametrul pălăriei;
    30) ciuperci tăiate conservate – ciuperci tăiate felii, cu grosimea variabilă în intervalul de 2-8 mm, din care cel puţin 50% din felii sînt tăiate paralel cu axa ciupercilor;
    31) ciuperci tăiate, în vrac, conservate – ciuperci tăiate în felii de grosimi diferite şi după direcţii diferite;
    32) ciuperci sferturi conservate – ciuperci tăiate în patru părţi aproximativ egale;
    33) ciuperci bucăţele (tăiate) de picioruşe şi pălării conservate – bucăţi de pălării şi picioare de dimensiuni şi forme neregulate;
    34) ciuperci griller conservate – ciuperci cu văl deschis şi cu picioruşul ataşat, cu diametrul pălăriei de maximum 40 mm, iar lungimea piciorului nu trebuie să depăşească diametrul pălăriei măsurat de la partea de jos pînă la baza vălului/pălăriei ciupercii;
    35) alte forme opţionale – alte forme decît cele menţionate la subpunctele 22) – 34), cum ar fi sub formă de cuburi sau mărunţite şi descrise pe etichetă;
    36) alte forme – alte forme de prezentare a produsului ce garantează că produsul:
    a) este suficient de distinct de alte forme de prezentare descrise în prezenta Reglementare tehnică;
    b) respectă condiţia ca produsele respective să fie distincte de cele de mai sus, să se deosebească între ele, să îndeplinească criteriile de calitate cuprinse în prezenta Reglementare tehnică;
    c) este descris adecvat pe etichetă pentru a se evita confuzia şi a nu induce consumatorul în eroare;
    37) m/m – masa produsului.
    4. În funcţie de culoare ciupercile se clasifică în două tipuri:
    a) albă sau crem;
    b) brună sau maro.
    5. Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cerinţe minime de calitate, cărora trebuie să se conformeze produsele şi grupele de produse, prezentate în tabelul următor.

Tabel

Poziţia tarifară, codul, conform  Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova

 
Denumirea produselor
Din 0709
Alte legume în stare proaspătă sau refrigerată
0709 51 000
Ciuperci din genul Agaricus
0709 59
Altele
0709 59 100
Bureţi galbeni
0709 59 300
Mînătărci
0709 59 500
Trufe şi altele
 
 
Din 0710

Legume, pregătite sau nu prin fierbere în apă sau în aburi, congelate

0710 80 610
De genul Agaricus
0710 80 690
Altele
Din 0711

Legume conservate provizoriu (de exemplu, cu bioxid de sulf, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluţii de preconservare), dar improprii consumului alimentar în această stare

0711 51 000
De genul Agaricus
0711 59 000
Altele
Din 0712

Legume uscate, întregi, tăiate, felii, sfărîmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel

0712 31 000
De genul Agaricus
0712 32 000

Din specia Auricularia spp.

0712 33 000

Din specia Tremella spp.

0712 39 000
Altele

II. Dispoziţii generale
    6. Lichidul în care sînt conservate ciupercile trebuie să corespundă cerinţelor din anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.
    7. Ingredientele auxiliare utilizate la fabricarea ciupercilor şi produselor din ciuperci comestibile trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute în prezenta Reglementare tehnică şi să nu depăşească limitele maxime admisibile din anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.
    8. Produsele trebuie să îndeplinească cerinţele organoleptice şi fizico-chimice prevăzute în anexa nr. 3 şi, respectiv, anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică.
    9. Cerinţele speciale de calitate faţă de ciupercile „Cantharellus cibarius” (bureţi galbeni) din flora spontană furnizate în stare proaspătă trebuie să fie respectate conform anexei nr. 5 la prezenta Reglementare tehnică.
    10. Cerinţele speciale de calitate pentru ciupercile de cultură de genul Agaricus (sinonim Psaliota), destinate pentru livrarea în stare proaspătă către consumatori, trebuie să fie respectate conform anexei nr. 6 la prezenta Reglementare tehnică.
    11. Denumirea fiecărui produs trebuie să indice corect natura produsului alimentar şi trebuie să includă:
    1) denumirea ştiinţifică şi/sau populară a genului sau speciei de ciuperci, de exemplu „Pleurotus” şi menţiunea „amestec”, dacă produsul a fost realizat din mai multe specii de ciuperci;
    2) pentru ciupercile din specia „Chanterelle” denumirea produsului se va indica în ambele moduri „Chanterelle” (Bureţi galbeni) şi „Chanterellus cibarius”;
    3) denumirea procedeului de prelucrare, de exemplu, „deshidratate”, „liofilizate”, „congelate”, „sterilizate” etc.;
    4) denumirea formei de prezentare a ciupercilor, de exemplu, „întregi”, „tăiate”, “pălării” sau “felii” etc.;
    5) denumirea oricărui ingredient care conferă produsului un gust caracteristic, de exemplu, „cu X” sau „în X”, după caz. Pentru ciupercile de cultură în conservă dacă denumirea produsului se specifică “Cu (sau „în”) sos de unt”, singura materie grasă utilizată trebuie să fie untul;
    6) descrierea completă a formei de prezentare, dacă aceasta diferă de formele din prezenta Reglementare tehnică, pentru a se evita inducerea în eroare a consumatorului;
    7) în cazul în care sînt adăugate picioruşe de ciuperci proaspete în produsele din ciuperci, expresia „adaos de picioruşe” trebuie să fie indicate pe etichetă;
    8) alte forme – dacă produsul este fabricat în conformitate cu prevederile altor forme (punctul 3, subpunctul 34), eticheta trebuie să conţină cu aproximaţie denumirea produsului, cuvintele şi frazele adiţionale pentru a se evita inducerea în eroare a consumatorului.
III. Producerea
    12. Produsele definite şi descrise în prezenta Reglementare tehnică, trebuie să fie sănătoase, salubre, ferme, nevătămate, libere de stricăciuni cauzate de larve şi/sau viermi, să posede miros şi gust specific speciei.
    13. Materia primă constituită din ciuperci proaspete, trebuie să fie curată, sănătoasă, fără pete şi leziuni cauzate de boli, insecte sau alţi dăunători şi să prezinte caracteristicile genului şi speciei în care se încadrează.
    14. Colectarea, calibrarea şi separarea ciupercilor comestibile de cele necomestibile sau otrăvitoare se efectuează de experţi în domeniu.
    15. Prelucrarea ciupercilor se admite a fi realizată în oricare altă formă de divizare în afara prelucrării preliminare într-o largă varietate de forme (cum ar fi întregi cu picior, pălării, butoni, felii, sferturi etc.).
    16. Se admit alte forme de prezentare a produselor reflectînd condiţia ca să se respecte următoarele cerinţe:
    1) sînt suficient de distincte de alte forme de prezentare a produselor prevăzute în prezenta Reglementare tehnică;
    2) corespund tuturor cerinţelor prezentei Reglementări tehnice, inclusiv cerinţelor aplicabile acestor forme prevăzute în Reglementare, care se aseamănă cel mai mult cu formele care se intenţionează să fie prezentate, conform prezentei Reglementări.
    17. Cu excepţia produselor care sînt fabricate exclusiv din pălării sau în care se adaugă picioruşe cu indicarea pe etichetă „adaos de picioruşe”, numărul de picioruşe nu trebuie să depăşească numărul de pălării.
    18. Condiţiile în care se produc şi se păstrează produsele trebuie să corespundă cerinţelor stipulate în Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare.
IV. Ambalarea, etichetarea, marcarea,
depozitarea şi transportarea
    19. Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se va efectua în condiţii care să asigure inofensivitatea acestora şi menţinerea proprietăţilor lor esenţiale cu respectarea cerinţelor prevăzute în actele normative privind ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor şi legumelor.
    20. Ambalajul trebuie să asigure integritatea produsului şi să fie curat, uscat şi în stare bună.
    21. Ambalajele confecţionate din lemn, carton, folie termocontractibilă sau alte materiale care trebuie să corespundă Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice pentru materialele folosite în sectorul alimentar nr. 06.10.3.67 din 2004, aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.168-171, art.583) şi Normativelor igienice privind reziduurile preparatelor de uz fitosanitar în obiectele mediului înconjurător nr. 06.3.350 din 21 august 2003, aprobate de Ministerul Sănătăţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.359).
    22. Ambalajul din lot trebuie să conţină ciuperci de acelaşi tip comercial şi trebuie să conţină o masă netă uniformă.
    23. Ambalajele ce vin în contact direct cu alimentele definite în prezenta Reglementare tehnică, trebuie:
    1) să asigure produsului păstrarea calităţilor nutriţionale, organoleptice şi fizico-chimice;
    2) să fie impermeabil şi să protejeze produsul de lumină;
    3) să nu prezinte părţi inscripţionate care să intre în contact direct cu ciupercile şi produsele din ciuperci;
    4) să fie noi.
    24. În cazul ciupercilor uscate, granulelor şi pudrei de ciuperci trebuie asigurată prevenirea absorbţiei de umiditate şi atacului de insecte.
    25. Produsul trebuie să fie menţinut la o temperatură scăzută pentru a se păstra calitatea produselor în timpul transportării, depozitării şi distribuirii pînă la vînzarea finală către consumator.
    26. La etapa de decongelare şi reambalare a produselor trebuie să respecte prevederile punctului 3 subpunctul 14) al prezentei Reglementări tehnice.
    27. Etichetarea şi marcarea produselor finite trebuie să se facă în conformitate cu prevederile Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, astfel încît consumatorul să fie informat corect.
    [Pct.27 modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    28. Fiecare lot de produse trebuie să conţină caractere grupate pe o singură parte, lizibile, indelebile şi vizibile din exterior, cel puţin următoarele informaţii:
    1) numele şi adresa ambalatorului şi/sau ale expeditorului. Aceste menţiuni pot fi înlocuite:
    a) pentru toate ambalajele, cu excepţia preambalajelor – codul numeric unic (IDNO) al ambalatorului şi/sau al expeditorului, atribuit de organul înregistrării de stat, precedat de menţiunea „ambalator şi/sau expeditor” sau o prescurtare echivalentă;
    b) numai în cazul preambalajelor – numele şi adresa vînzătorului, precedate de menţiunea „ambalat pentru:”, sau o menţiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie să includă şi codul numeric unic (IDNO) ce corespunde ambalatorului şi/sau expeditorului. Vînzătorul trebuie să furnizeze orice informaţie considerată necesară de către organele de control referitoare la semnificaţia acestui cod;
    2) natura produsului. În cazul în care conţinutul nu este vizibil din exterior:
    a) ciuperci de cultură;
    b) tăiate sau netăiate;
    c) culoarea, în cazul în care nu sînt albe;
    d) etapa de dezvoltare (facultativ);
    e) în cazul ambalajelor pentru vînzare, care conţin un amestec de ciuperci de culori diferite – denumirea fiecărei culori;
    3) originea produsului:
    a) ţara de origine şi, eventual, zona de producţie sau denumirea naţională, regională sau locală;
    b) în cazul ambalajelor pentru vînzare care conţin un amestec de ciuperci de diferite culori, indicaţia fiecărei ţări de origine în cauză trebuie să apară imediat lîngă numele culorilor în cauză;
    4) caracteristici comerciale:
    a) categoria;
    b) calibrul (în cazul în care sînt calibrate), exprimat prin diametrul minim şi maxim al pălăriei sau prin menţiunea: "mică", "medie" sau "mare";
    c) masa netă.
    29. Nu este obligatorie marcarea lotului cu menţiunile de la punctul 28 al prezentei Reglementări tehnice, dacă pe ambalajele din lot destinate comercializării sînt specificate menţiunile respective şi acestea sînt vizibile din exterior. Lotul trebuie să fie lipsit de orice marcaje care ar putea să inducă în eroare.
    30. În cazul în care lotul este prezentat în formă de palete, aceste menţiuni trebuie să apară pe o fişă poziţionată vizibil pe cel puţin două din feţele paletelor.
    31. Etichetele aplicate individual pe produsele proaspete nu trebuie să lase urme vizibile de lipici şi nici să nu conducă la apariţia unor defecte ale epidermei, în cazul în care sînt îndepărtate.
    32. Lista completă a ingredientelor va fi declarată pe etichetă în ordine proporţional descendentă, cu excepţia ciupercilor deshidratate.
V. Evaluarea conformităţii produselor
    33. Produsele, inclusiv cele importate, pot fi plasate pe piaţă în scopul consumului uman dacă sînt conforme cerinţelor prescrise în prezenta Reglementare tehnică.
    34. Conformitatea produselor se asigură de către producător, importator.
    35. În contextul evaluării conformităţii produselor, pentru verificarea menţinerii acesteia conform cerinţelor prezentei Reglementări tehnice, mostrele prelevate de la locul de producere sau din lotul de comercializare sînt supuse încercărilor, conform regulilor şi metodelor stabilite în standarde conexe sau standardele pentru metode de încercări incluse în lista standardelor conexe, utilizarea cărora poate asigura conformitatea cu prevederile prezentei Reglementări tehnice.
    36. Produsele se plasează pe piaţă însoţite de declaraţia de conformitate (conform anexei nr.7 la prezenta Reglementare tehnică).

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4    anexa nr.7