HGC893/2013
ID intern unic:  350365
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 893
din  12.11.2013
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 22.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 262-267     art Nr : 1009
    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                         Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                                       Valeriu Lazăr
    Viceprim-ministru                                                                          Tatiana Potîng
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                                  Vasile Bumacov
    Ministrul sănătăţii                                                                          Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                                                        Anatol Arapu

    Nr. 893. Chişinău, 12 noiembrie 2013.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 893
din 12 noiembrie 2013

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.68 din 29 ianuarie 2009 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Făina, grişul şi tărîţa de cereale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.23-26, art.107), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în clauza de emitere a hotărîrii, sintagma „Legii nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.60-61, art.259), cu modificările şi completările ulterioare”, se substituie cu sintagma „Legii nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art.183), cu modificările şi completările ulterioare”;
    2) Reglementarea tehnică:
    a) la punctul 3, subpunctele 2) şi 5) se exclud;
    b)  la punctul 4, tabelul va avea următorul cuprins: 

„Poziţia tarifară din Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova

Denumirea mărfii
1101 00
Făină de grîu sau meslin
1) făină de grîu:
1101 00 11
a) de grîu dur:
1101 00 111
fortificată cu fier şi acid folic
1101 00 119
altele
1101 00 15
b) de grîu comun şi alac:
1101 00 151
fortificată cu fier şi acid folic
1101 00 159
altele
1101 00 900
2) făină de meslin”;

    c)  punctul 6:
    subpunctul 1):
    litera a) se exclude;
    la litera b),  cuvintele  „produs din boabe de grîu moale, de grîu ramificat ori din amestecul acestora” se substituie cu cuvintele „produs din boabe de grîu moale, de grîu tare (durum) sau din amestec de grîu moale cu adaos de maximum 20 %  grîu tare”;
    litera j) va avea următorul cuprins:
    „ j)  meslin – produs obţinut prin măcinarea amestecului de boabe de grîu şi secară în proporţie de 70:30 % sau în proporţie de 40:60 %;”;
    se completează cu o nouă literă, k), cu următorul cuprins:
    „k) făină de grîu şi făină de grîu durum fortificată – făină de grîu şi făină de grîu durum, în care, în scopuri de sănătate publică, pentru prevenirea afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic s-au adăugat fier şi acid folic sub formele de compuşi ai fierului şi acidului folic, prevăzute în prezenta Reglementare tehnică.”;
    la subpunctul 2), cuvintele „sau din alte cereale” se exclud;
    d) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Metodele şi procesele de producere, ambalare, depozitare, transportare şi desfacere a făinii de grîu şi a făinii de grîu durum se organizează şi se desfăşoară în condiţiile excluderii riscului de contaminare, de depreciere a calităţii, evitării pierderii conţinutului de fier şi acid folic şi menţinerii normelor de igienă a produselor alimentare pe tot circuitul făinii fortificate.”;
    e)  se completează cu punctele 71 – 74 cu următorul cuprins:
    „71. Făina de grîu şi făina de grîu durum, produse local sau importate, destinate utilizării în industria alimentară, inclusiv în întreprinderile de panificaţie, patiserie şi în alte întreprinderi din industria alimentară, care utilizează făina ca ingredient alimentar, precum şi făina utilizată în întreprinderile de alimentaţie publică, inclusiv din instituţiile de educaţie şi învăţămînt, sînt fortificate cu fier şi acid folic în conformitate cu termenii  specificaţi în pct. 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 171 din 19 martie 2012 „Cu privire la aprobarea unor măsuri de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic pînă în anul 2017.
    Începînd cu 1 ianuarie 2015 toată făina de grîu şi făina de grîu durum, produse local sau importate, destinate utilizării în industria alimentară şi în întreprinderile de alimentaţie publică se fortifică cu fier şi acid folic în condiţiile prezentei Reglementări tehnice.
    72. Pentru a fortifica făina, în calitate de compuşi ai fierului şi acidului folic, în făina de grîu şi în făina de grîu durum se adăugă, respectiv, fumarat feros (C4H2FeO4) sau fier elementar (carbonil + electrolitic + hidrogen redus) şi acid folic (acid pteroil monoglutamic).
    73. Cantitatea de fier în făina de grîu şi în făina de grîu durum fortificată, destinată utilizării în industria alimentară şi/sau alimentaţia publică, pentru acoperirea necesităţilor nutriţionale naţionale de fier va fi de:
    30 mg de fier per kilogram de făină (±15%),  în cazul utilizării ca substanţă fortifiantă a fumaratului feros;
    60 mg de fier per kilogram de făină (±15%), în cazul utilizării fierului elementar.
    74. Cantitatea de acid folic în făina de grîu şi în făina de grîu durum fortificată, destinată utilizării în industria alimentară şi/sau alimentaţia publică, va fi de 1,4  mg de acid folic per kilogram de făină (±15%).”;
    f) punctul 11 se exclude;
    g) la punctul 12, cuvîntul „boboase” se substituie cu cuvîntul „leguminoase”;
    h) se completează cu punctele 161 şi 162 cu următorul cuprins:
    „161. Denumirile sub care sînt comercializate făina de grîu şi făina de grîu durum fortificată  sînt „făină de grîu fortificată cu fier şi acid folic” şi „făină de grîu durum fortificată cu fier şi acid folic”.
    162. Pe etichetele făinii de grîu şi făinii de grîu durum fortificate cu fier şi acid folic se aplică următoarele menţiuni suplimentare:
    a) denumirea compuşilor de fier şi acid folic utilizaţi pentru fortificare; 
    b) conţinutul de fier şi de acid folic per kilogram de făină, exprimat în mg/kg şi înscris în acelaşi cîmp de vedere cu denumirea produsului;
    c) termenul de valabilitate, introdus prin cuvintele „a se consuma pînă la”;
    i) punctul 20:
    cuvintele „ , în conformitate cu STAS 26791-89 (ISO 2296:1972) „Produse obţinute la prelucrarea cerealelor. Ambalarea, marcarea, transportarea şi depozitarea” se exclud;
    se completează în final cu următoarea frază: „Făina se păstrează la umiditatea relativă a aerului de maximum 70 %. Termenul de valabilitate a produselor cerealiere se stabileşte de către producător în conformitate cu Legea  nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare şi se indică pe eticheta produsului.”;
    j) punctul 23 va avea următorul cuprins:
    „23. La plasarea pe piaţă produsele cerealiere trebuie să fie însoţite de avizul sanitar eliberat conform Legii nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi conform Hotărîrii Guvernului nr. 384 din 12 mai 2010 „Cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.”;
    3) anexa nr.1 la Reglementarea tehnică „Făina, grişul şi tărîţa de cereale”:
    tabelul nr.1.1 va avea următorul cuprins:

    tabelul nr.1.1

    tabelul nr. 1.3 va avea următorul cuprins:

    tabelul nr.1.3

    2. Hotărîrea Guvernului nr. 171 din 19 martie 2012 „Cu privire la aprobarea unor măsuri de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic pînă în anul 2017” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.54-59, art.201) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctual 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Se stabileşte că făina de grîu şi făina de grîu durum produse local sau importate, destinate utilizării în industria alimentară şi întreprinderile de alimentaţie publică, sînt fortificate cu fier şi acid folic în trei etape:
    1) începînd cu 1 decembrie 2013, se fortifică făina produsă de către agenţii economici beneficiari ai suportului UNICEF specificaţi în anexa nr.6;
    2) începînd cu 1 martie 2014, se fortifică făina produsă de către agenţii economici autohtoni cu un volum de producere mai mare de 150 tone de făină lunar;
    3) începînd cu 1 ianuarie 2015, se fortifică toată făina produsă local sau importată;
    4) în perioada 1 decembrie 2013 – 1 decembrie 2016 Ministerul Sănătăţii va monitoriza impactul fortificării făinii asupra sănătăţii populaţiei, iar Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentară va monitoriza calitatea fortificanţilor şi a produselor fortificate (făina şi pîinea);
    5) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare vor prezenta Guvernului un raport privind impactul fortificării, iar în baza acestuia vor înainta propuneri privind menţinerea obligativităţii de fortificare a făinii produse local şi importate.”;
    2) se completează cu o nouă anexă, nr.6, cu următorul cuprins:
„Anexa nr. 6
la Hotărîrea Guvernului nr. 171
din 19 martie 2012

LISTA
agenţilor economici beneficiari ai suportului UNICEF
care vor fortifica făina, începînd
cu 1 decembrie 2013
    SRL „Uzun Alexei”, s. Chircăieşti, r-nul Căuşeni
    SRL „Brodeţchii”, or. Orhei
    S.A. „Ricomario”, s. Sculeni, r-nul Ungheni
    S.A. „Cereale-Cupcini”, or. Cupcini, r-nul Edineţ
    SRL „Inap-M”, mun. Comrat
    SRL „Măcinătorul”, s. Gaidar, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia”;
    3) la anexa nr.1 subpunctele 2) şi 3) punctul 14 şi punctele 16 şi 17, sintagma „anul 2013” se substituie cu sintagma „anul 2015”, la cazul gramatical corespunzător;
    4) la anexa nr.2 în titlul compartimentelor II şi III, sintagma „anul 2013” se substitue cu sintagma „anul 2015”.