HGM691/2017
ID intern unic:  371186
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 691
din  30.08.2017
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
Publicat : 01.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 322-328     art Nr : 793
    MODIFICAT
   
HG5 din 18.01.19, MO59-65/22.02.19 art.116 art.116; în vigoare 22.02.19
    HG1243 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1322
    HG598 din 26.06.18, MO235-244/29.06.18 art.654
   
HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297
    HG50 din 16.01.18, MO18-26/19.01.18 art.56
    HG1139 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1257


    În temeiul art.7 lit. b) din Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412),  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, conform anexei nr.1;
    2) Structura aparatului central al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, conform anexei nr.2;
    3) Organigrama aparatului central al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, conform anexei nr.3;
    4) Lista organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării în care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării exercită funcția de fondator, conform anexei nr.31;
    5) Lista instituțiilor publice teatrale și concertistice în care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării exercită funcția de fondator, conform anexei nr. 32.
    [Pct.1 subpct.5) introdus prin HG5 din 18.01.19, MO59-65/22.02.19 art.116 art.116; în vigoare 22.02.19]
    [Pct.1 modificat prin HG50 din 16.01.18, MO18-26/19.01.18 art.56]
    2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în număr de 112 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislației în vigoare.
    [Pct.2 modificat prin HG598 din 26.06.18, MO235-244/29.06.18 art.654]
    [Pct.2 modificat prin HG1139 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1257]
    3. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va avea un secretar general de stat, patru secretari de stat şi un colegiu.
   4. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în termen de pînă la 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va prezenta Guvernului lista autorităţilor administrative din subordinea sa, lista instituţiilor publice în care are calitatea de fondator, lista întreprinderilor de stat în care exercită funcţii de fondator, lista societăţilor pe acţiuni în care administrează pachetul de acțiuni al statului, care vor constitui parte componentă a prezentului act normativ.
    5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.4.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei,
    culturii şi cercetării                                                   Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu

    Nr. 691. Chişinău, 30 august 2017.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului  nr. 691
din 30 august 2017

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării

 I . DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, funcțiile, domeniile de activitate și drepturile acestuia, precum și organizarea activității.
    2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (în continuare – Minister) este organul central de specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate care îi sînt încredinţate.
    3. Ministerul este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chişinău, şi dispune de denumire, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie.
    4. În activitatea sa, Ministerul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, de Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern și de alte acte normative, de decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prezentul Regulament.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE,
FUNCŢIILE DE BAZĂ ŞI DREPTURILE MINISTERULUI
    5. Ministerul are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniile sale de activitate, de a elabora politici publice eficiente în domeniile prevăzute la pct.6, de a monitoriza calitatea politicilor și actelor normative și de a propune intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente în domeniile de competenţă, asigurînd cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.
    6. Ministerul realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) educație;
    2) cultură și patrimoniu național;
    3) cercetare şi inovare;
    [Pct.6 subpct.3) modificat prin HG1139 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1257]
    4) tineret;
    5) cultură fizică și sport.
    6) relații interetnice și funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
    [Pct.6 subpct.6) întrodus prin HG598 din 26.06.18, MO235-244/29.06.18 art.654]
    7. Funcţiile de bază ale Ministerului sînt:
    1) elaborarea analizelor ex ante, documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniile prevăzute la pct.6, inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative și decretelor Președintelui Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri;
    [Pct.7 subpct.1) modificat prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    2) colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituții de profil din străinătate în domeniile prevăzute la pct.6;
    21) monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;
    [Pct.7 subpct.21) introdus prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    22) monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;
    [Pct.7 subpct.22) introdus prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    23) monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;
    [Pct.7 subpct.23) introdus prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    3) realizarea actelor normative și implementarea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniile prevăzute la pct.6, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;
    4) examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare;
    5) elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget în domeniile prevăzute la pct.6, elaborarea planului anual de activitate, precum și monitorizarea anuală a gradului de implementare prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;
    6) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a bugetului în cadrul Ministerului şi, după caz, în cadrul autorităților/instituţiilor bugetare din subordine;
    7) coordonarea şi monitorizarea activităţii autorităţilor administrative şi a instituţiilor publice în care are calitatea de fondator;
    8) exercitarea altor funcții specifice.
    8. Ministerul este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să solicite şi să primească de la alte ministere, autorităţi administrative centrale şi alte autorităţi publice, precum şi de la autorităţile administraţiei publice locale informaţiile necesare pentru îndeplinirea funcţiilor şi exercitarea atribuţiilor;
    2) să creeze consilii consultative, comisii specializate, grupuri de lucru cu antrenarea reprezentanţilor altor ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, ai autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentanţilor mediului academic, reprezentanţilor societăţii civile, mediului de afaceri şi specialiștilor în domeniu pentru elaborarea proiectelor de acte normative, documentelor de politici publice, pentru efectuarea expertizelor şi acordarea consultațiilor, precum şi pentru examinarea altor chestiuni ce ţin de domeniile lor de activitate;
    3) să elaboreze proiecte de dezvoltare în domeniile de competenţă;
    4) să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea implementării la nivel local a politicii statului în domeniile ce le sînt încredinţate şi soluţionării problemelor comune;
    5) să prezinte Guvernului propuneri privind înfiinţarea, reorganizarea sau dizolvarea unor autorităţi administrative din subordinea sa, precum şi a unor instituţii publice în care are calitatea de fondator, pentru asigurarea realizării misiunii şi îndeplinirea funcţiilor sale;
    6) să delege, în caz de necesitate, în mod discreţionar, unele funcţii autorităţilor administrative din subordine, precum şi instituţiilor publice în care are calitatea de fondator, dacă aceasta nu contravine legislaţiei;
    7) să abroge acte ce contravin legislaţiei ale autorităţilor administrative, precum şi ale instituţiilor publice în care are calitatea de fondator;
    8) să înainteze, în conformitate cu legislaţia, acţiuni în regres împotriva funcţionarilor publici şi a personalului angajat care au cauzat prejudicii proprietăţii publice şi bugetului de stat;
    9) să solicite accesul şi să obțină gratuit informaţii statistice, financiare, fiscale, economice, juridice şi de altă natură prin intermediul platformei de interoperabilitate;
    10) să încheie tratate internaţionale în condiţiile legii;
    11) să exercite controlul asupra folosirii eficiente a mijloacelor bugetare şi extrabugetare pentru funcţionarea regulamentară a acestuia;
    12) să elaboreze şi să aprobe instrucţiuni şi indicaţii metodice în chestiunile ce ţin de competenţa sa, precum şi acte normative înregistrate în modul şi condiţiile prevăzute de legislaţie;
    13) să prezinte Guvernului demersuri privind necesitatea suspendării acţiunii unor acte normative, acte administrative sau decizii ale autorităţilor administraţiei publice care contravin legislaţiei;
    14) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative speciale ce reglementează relaţiile în domeniile de activitate încredinţate Ministerului.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII MINISTERULUI
    9. Conducerea Ministerului este exercitată de către ministru, care:
    1) determină obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale Ministerului, pornind de la Programul de activitate al Guvernului, stabileşte căile de realizare a acestora;
    2) asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, îndeplinirea funcţiilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;
    3) aprobă programele şi planurile de activitate ale Ministerului, precum şi rapoartele privind realizarea acestora;
    4) asigură coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii administraţiei publice în domeniile de activitate încredinţate Ministerului pentru realizarea misiunii şi pentru îndeplinirea funcţiilor acestuia;
    5) organizează sistemul de management financiar şi control intern;
    6) participă, cu drept de vot deliberativ, la şedinţele Guvernului şi votează chestiunile de pe ordinea de zi a şedinţelor;
    7) decide asupra iniţierii şi prezintă Guvernului spre examinare proiecte de acte normative ce ţin de domeniile de activitate încredinţate Ministerului;
    8) expune opinii asupra proiectelor de acte normative elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi referitor la alte chestiuni examinate în cadrul şedinţelor Guvernului;
    9) semnează avize la proiecte de acte normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi contrasemnează hotărîrile şi ordonanţele adoptate de Guvern în cazurile stabilite de lege;
    10) negociază şi semnează tratate internaţionale în modul stabilit prin Legea nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
    11) emite ordine în mod unipersonal și în limitele competenţei sale, asigurînd controlul executării acestora;
    12) stabileşte domeniile de activitate ale secretarului general de stat şi secretarilor de stat, precum și modul de înlocuire a secretarului general de stat și a secretarilor de stat;
    13) aprobă regulamentele subdiviziunilor Ministerului;
    14) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici în condiţiile legii; 
    15) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual, în condiţiile legislaţiei muncii;
    16) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare în condiţiile legii;
    17) prezintă Guvernului spre examinare şi aprobare propuneri de constituire, reorganizare sau dizolvare a structurilor organizaţionale în sfera de competenţă a Ministerului, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru întreţinerea Ministerului;
    18) prezintă Guvernului spre examinare propuneri cu privire la regulamentul de organizare şi funcţionare, structura şi efectivul-limită ale autorităţilor administrative din subordinea Ministerului;
    19) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu (de muncă) ale conducătorilor şi adjuncţilor structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Guvernului, în temeiul actelor normative speciale;
    20) reprezintă Ministerul, fără un mandat special, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile, ai mediului de afaceri şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    21) aprobă sau modifică statul de personal şi schema de încadrare a Ministerului, în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită stabilit de Guvern;
    22) exercită alte competenţe care îi sînt atribuite în conformitate cu legislaţia.
    10. În cadrul Ministerului activează un secretar general de stat și patru  secretari de stat, cu statut de funcționari publici de conducere de nivel superior, numiţi în funcție pe criterii de profesionalism, în conformitate cu legislaţia.
    11. Secretarii de stat se subordonează direct secretarului general de stat.
    12. Secretarul general de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile Ministerului, avînd următoarele atribuții:
    1) acordă suport ministrului la determinarea obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate ale Ministerului;
    2) coordonează elaborarea programelor și a planurilor de activitate ale Ministerului, a rapoartelor despre realizarea acestora în domeniile de activitate ale Ministerului, în conformitate cu obiectivele și direcțiile strategice stabilite de ministru;
    3) asigură elaborarea calitativă a programelor și planurilor Ministerului;
    4) coordonează elaborarea căilor de realizare a obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate ale Ministerului;
    5) coordonează activitatea subdiviziunilor  în vederea realizării obiectivelor și a direcțiilor strategice de activitate ale Ministerului;
    6) coordonează activitatea structurilor organizaționale din sfera de competență a Ministerului și asigură conlucrarea operativă dintre ministru și conducătorii acestora;
    7) realizează legătura funcțională dintre subdiviziunile interne ale Ministerului și structurile organizaționale din sfera de competență a Ministerului;
    8) exercită, în condițiile legii, împuternicirile de conducere a Ministerului în cazul lipsei ministrului;
    9) participă, fără drept de vot, la ședințele Guvernului, în cazul în care este delegat de către ministru și în alte cazuri stabilite de legislație;
    10) în temeiul delegării, reprezintă Ministerul în relațiile cu autoritățile administrației publice centrale și locale și cu alte autorități publice, cu reprezentanții societății civile și cu persoanele fizice și juridice din Republica Moldova și din străinătate;
    11) asigură monitorizarea și evaluarea executării obiectivelor și a direcțiilor strategice de activitate ale Ministerului, precum și raportarea privind implementarea acestora;
    12) controlează executarea actelor normative care au fost inițiate de Minister;
    13) propune inițierea proiectelor de acte normative în domeniile de activitate ale Ministerului în conformitate cu obiectivele și direcțiile strategice stabilite de ministru;
    14) asigură elaborarea proiectelor de acte normative, este responsabil de calitatea acestora sub aspectul respectării cerințelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza și definitivarea acestora;
    15) asigură avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte ministere, autorități administrative centrale și autorități publice, dacă acestea au tangență cu domeniile de activitate încredințate Ministerului;
    16) asigură organizarea sistemului de management financiar şi control intern;
    17) exercită alte atribuții stabilite de prezentul Regulament ori încredințate de ministru.
    13. Domeniile de activitate de care este responsabil secretarul de stat sînt stabilite prin ordinul ministrului, la propunerea secretarului general de stat.
    14. În cazul lipsei sau imposibilității îndeplinirii atribuțiilor de către secretarul general de stat și/sau de către secretarul de stat, împuternicirile acestora sînt exercitate de către unul dintre secretarii de stat sau, dacă aceștia lipsesc sau sînt în imposibilitate de îndeplinire a atribuțiilor, de către un funcționar public de conducere din cadrul Ministerului, desemnat în conformitate cu ordinul ministrului privind modul de înlocuire a ministrului, a secretarului general de stat și a secretarilor de stat.
    15. Ministrul, secretarul general de stat, secretarii de stat, conducătorii subdiviziunilor aparatului central al Ministerului, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate și pentru activitatea Ministerului.
    16. În cadrul Ministerului se instituie un colegiu, compus din ministru (președintele colegiului), secretarul general de stat, secretarii de stat, conducători ai subdiviziunilor interne ale aparatului central al Ministerului, precum și conducători ai structurilor organizaționale din sfera de competență a organului de specialitate şi alte persoane.
    17. Componența numerică și nominală a colegiului se aprobă de ministru, dar nu poate depăşi 15 persoane.
    18. În componența colegiului, la propunerea ministrului, pot fi incluși și reprezentanți ai altor autorități publice centrale, precum și reprezentanți ai mediului academic, ai mediului de afaceri și ai societății civile.
    19. Colegiul examinează în ședințele sale chestiuni privind organizarea activității Ministerului în vederea promovării politicii în domeniul său de activitate, soluționării problemelor stringente, elaborării și realizării pronosticurilor pentru perioade de perspectivă și de scurtă durată, discută chestiuni ce țin de activitatea autorităților administrative din subordinea Ministerului, examinează proiectele actelor normative, ia în dezbatere rapoartele și dările de seamă ale conducătorilor de subdiviziuni ale Ministerului și ale autorităților administrative din subordine.
    20. În activitatea sa, colegiul se conduce de regulamentul propriu, aprobat prin ordin al ministrului.
    21. În îndeplinirea atribuțiilor sale ministrul este asistat de un cabinet, a cărui activitate estre reglementată de lege.
    22. Corespondenţa Ministerului este semnată de ministru, secretarul general de stat şi persoane cu funcţii de răspundere abilitate cu acest drept prin ordin al ministrului.
    23. Semnăturile pe actele oficiale ale Ministerului sînt aplicate de ministru, secretarul general de stat şi persoane cu funcţii de răspundere abilitate, inclusiv cu utilizarea semnăturii electronice.
    24. Ministerul colaborează cu Parlamentul în cadrul comisiilor parlamentare şi şedinţelor plenare, inclusiv prin reprezentantul Guvernului în Parlament, cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu mediul de afaceri şi societatea civilă.
    25. În cadrul Ministerului pot fi create comisii şi grupuri de lucru, care sînt convocate pentru examinarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice. La lucrările comisiilor pot fi antrenaţi specialişti din diferite domenii.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 691
din 30 august 2017

STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
    Ministru
    Cabinetul ministrului (cu statut de serviciu)
    Secretar general de stat
    Secretari de stat
    Direcția analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Serviciul audit intern
    Serviciul probleme speciale
    Subdiviziunile de profil de elaborare a politicilor
    Direcția învățămînt general
    Direcţia învăţămînt profesional tehnic
    Direcția politici în domeniul învățămîntului superior
    Direcția politici în domeniul cercetării și inovării
    Direcția cadrul național al calificărilor
    Direcția arte și industrii creative
    Direcția patrimoniu cultural
    Direcția tineret
    Direcția sport
    Serviciul învățare pe tot parcursul vieții
    Serviciul politici în domeniul relațiilor interetnice
    Direcția management instituțional
    Secția resurse umane
    Secţia financiar-administrativă
    Serviciul tehnologiei informației şi comunicațiilor 
    Secția managementul documentelor
    Secția juridică
    Serviciul informare şi comunicare cu mass-media
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1243 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1322]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1139 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1257]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacția HG1243 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1322]
    [Anexa nr.3 în redacția HG1139 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1257]

Anexa nr.31
la Hotărîrea Guvernului 
nr. 691 din 30 august 2017
LISTA
organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării
în care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării exercită
funcția de fondator

    Biblioteca Ştiinţifică „Andrei Lupan” (Institut)
    Grădina Botanică (Institut)
    Institutul de Cercetări Juridice şi Politice
    Institutul de Chimie
    Institutul de Ecologie şi Geografie
    Institutul de Energetică
    Institutul de Filologie
    Institutul de Fizică Aplicată
    Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
    Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
    Institutul de Geologie şi Seismologie
    Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”
    Institutul de Istorie
    Institutul de Matematică şi Informatică
    Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
    Institutul de Zoologie
    Institutul Naţional de Cercetări Economice
    Institutul Patrimoniului Cultural
    Întreprinderea de Stat «Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale
    [Anexa nr.31 introdusă prin HG50 din 16.01.18, MO18-26/19.01.18 art.56]
    Anexa nr. 32
la Hotărîrea Guvernului nr. 691/2017
LISTA
instituțiilor publice teatrale și concertistice în care
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării exercită funcția de fondator
    Instituții publice concertistice
    1. Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”
    2. Sala cu Orgă
    3. Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare „JOC”
    Instituții publice teatrale
    1. Teatrul Național de Operă şi Balet „Maria Bieșu”, mun. Chişinău
    2. Teatrul Național „Mihai Eminescu”, mun. Chişinău
    3. Teatrul Republican „Luceafărul”, mun. Chişinău
    4. Teatrul Național „Eugene Ionesco”, mun. Chişinău
    5. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”, mun. Chişinău
    6. Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”, mun. Chişinău
    437. Teatrul „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
    8. Teatrul Național de Stat „Vasile Alecsandri”, mun. Bălţi
    9. Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B. P. Hasdeu”, mun. Cahul
    10. Centrul de Cultură şi Artă „Ginta Latină”, mun. Chişinău
    11. Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S uliţî Roz”, mun. Chişinău
    [Anexa nr.31 introdusă prin HG5 din 18.01.19, MO59-65/22.02.19 art.116 art.116; în vigoare 22.02.19]

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului  nr. 691
din 30 august 2017

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Punctul 1 alineatele unu și doi şi punctul 2, precum şi anexele nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Punctul 1 alineatele unu și doi, punctele 2 și 3, precum şi anexele nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 19 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 169-170, art. 775), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Punctul 1 alineatele unu și doi, punctele 2 și 3, precum şi anexele nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 766 din 26 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 173, art. 848), cu modificările şi completările ulterioare.