HGM357/2018
ID intern unic:  375089
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 357
din  18.04.2018
cu privire la determinarea dizabilității
Publicat : 20.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 126-132     art Nr : 399
    MODIFICAT
   
HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19
    HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18
    HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18

    NOTĂ:
   
În tot textul anexelor nr.1 și nr.3 la Hotărîre, cuvintele „instituţie medico-sanitară”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestator de servicii medicale”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18
    În temeiul art. 12 alin. (3) și art. 13 alin. (2) din Legea nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 155-159, art. 508), cu modificările și completările ulterioare, art. 7 lit. b) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), art. 32 alin. (2) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările și completările ulterioare, precum și în scopul îmbunătățirii procesului de determinare a dizabilității, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, conform anexei nr. 1;
    2) Structura și efectivul-limită ale Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, conform anexei nr. 2;
    3) Instrucţiunea privind determinarea gradului de dizabilitate, conform anexei nr. 3.
    2. Se recomandă consiliilor raionale/municipale din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, inclusiv Adunării Populare a Găgăuziei, să asigure în incinta structurilor teritoriale de asistență socială spații pentru desfășurarea activității specialiștilor din structurile teritoriale ale Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă.
    3. Cheltuielile aferente organizării şi asigurării activităţii Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă vor fi acoperite în limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 mai 2018.
    6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 65 din 23 ianuarie 2013 „Cu privire la determinarea dizabilității și capacității de muncă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 18-21, art. 104).

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                            Svetlana Cebotari

    Nr. 357. Chişinău, 18 aprilie 2018.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 357 din 18 aprilie 2018

REGULAMENT 
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional

pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă

I. DISPOZIŢII GENERALE

    1.Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă (în continuare – Consiliu).

    2. Consiliul este instituţie publică, subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, unica abilitată cu funcţii în domeniul determinării gradului de dizabilitate. 

    Schemade încadrare ale Consiliului se aprobă de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, în limita efectivului stabilitprin anexa nr. 2 la prezenta hotărîre. 

    Consiliul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa, pagină web, conturi trezoreriale și administrează Sistemul informațional automatizat. 

    3. Pentru realizarea obiectivelor politicii statului în domeniul de competenţă, în componența Consiliului funcţionează servicii de control al determinării gradului de dizabilitate, serviciul pentru determinarea gradului de dizabilitate, biroul de înregistrare și arhivareşi structurile teritoriale, fără personalitate juridică. 

II. MISIUNEA, FUNCŢIILE, ATRIBUŢIILE

ŞI DREPTURILE DE BAZĂ ALE CONSILIULUI 

    4. Consiliul are misiunea de a asigura realizarea prevederilor actelor normative privind determinarea gradului de dizabilitate, avînd ca obiectiv final facilitarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi. 

    5. În vederea realizării misiunii sale, Consiliului îi revin următoarele funcţii de bază: 

    1) implementarea legislaţiei în domeniul determinării dizabilităţii, precum şi asistenţei sociale, asistenței medicale, ocupării forţei de muncă şi educației, în limitele competenţelor funcţionale stabilite de prezentul Regulament;

    2) asigurarea, în condiţiile legislaţiei, organizării şi funcţionării sistemului de determinare a dizabilităţii, precum şi îmbunătăţirea continuă a calităţii acestuia, inclusiv prin racordarea la standardele internaționale în domeniu;

    3) determinarea gradului de dizabilitate a persoanelor (cetățenilor Republicii Moldova și străinilor, specificați la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova) inclusiv copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani;

    4) planificarea strategică, analiza, monitorizarea şi evaluarea politicilor implementate şi a procesului de activitate; 

    5) conlucrarea cu prestatorii de servicii medicale, structurile teritoriale de asistenţă socială și de asigurări sociale, instituţiile din domeniul ocupării forţei de muncă şi educaţiei, în scopul acumulării și schimbului de informații și date prin intermediul Sistemului informațional automatizat sau pe suport de hîrtie, numai în cazul lipsei interoperabilității Sistemului informațional automatizat cu sistemele informaționale ale unor instituții/organizații, necesare pentru asigurarea investigării complexe, obiective şi calitative în procesul de determinare a dizabilității;

    [Pct.5 subpct.5) modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    6) administrarea Sistemuluiinformațional automatizat și evidența persoanelor cărora li s-a determinat gradul de dizabilitate;

    7) informarea cetăţenilor despre dreptul lor la determinarea gradului de dizabilitate, criteriile care stau la baza determinării gradului de dizabilitate și procedura de contestare.

    6. Consiliul are următoarele atribuţii:

    1) asigură determinarea gradului de dizabilitate conform criteriilor aprobate, în baza dosarelor cetățenilor sau în prezența acestora, la cerere;

    2) stabileşte circumstanţele/cauza dizabilităţii şi perioada pentru care a fost determinat gradul de dizabilitate;

    3) asigură analiza cauzelor dizabilităţii primare şi recomandă măsuri de prevenire;

    4) formulează recomandările generale privind necesităţile de reabilitare și incluziune socială ale persoanei cu dizabilităţi și asigură monitorizarea executării acestora de către instituțiile responsabile și persoanele cu dizabilități;

    5) asigură obligatoriu,în procesul de determinare a gradului de dizabilitate, repartizarea aleatorie a dosarelor prin Sistemul informațional automatizat, după caz, a persoanelor care vor solicita prezența la procesul de determinare a gradului de dizabilitate primar/repetat, precum și înregistrarea audio a ședințelor și monitorizarea video a proceselor de lucru;

    6) asigură evidenţa electronică în Sistemul informațional automatizat şi pe suport de hîrtie a persoanelor cărora li s-a determinat gradul de dizabilitate primar/repetat, generînd date statistice dezagregate (inclusiv pe tip de dizabilitate și deficiențe funcționale stabilite pe sisteme ale corpului(mintale/intelectuale, psihice, autism, auz, văz, locomotor, HIV/SIDA, tuberculoză, tumori, boli rare ș.a.), grad de dizabilitate, gen, vîrstă (inclusiv pe grupe de vîrstă la copii, adulți, persoane în etate), locul de trai (inclusiv mediul de trai: urban, rural), recomandări etc.);

    7) asigură elaborarea și aprobarea unor formulare de raportare statistică și generează date statistice dezagregate pe tip de dizabilitate și deficiențe funcționale stabilite pe sisteme ale corpului, grad de dizabilitate, mediu de trai, gen, vîrstă etc.;

    8) efectuează schimbul de informații și date cu alte autorități publice prin intermediul Sistemului informațional automatizat sau pe suport de hîrtie, numai în cazurile lipsei interoperabilității Sistemului informațional automatizat cu sistemele informaționale ale acestora, în conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale acordurilor semnate între părţi;

    [Pct.6 subpct.8) modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    9) întocmeşte trimestrial, semestrial şi anual rapoarte de activitate şi statistice, care sînt plasate pe pagina web a Consiliului;

    10) completează și eliberează Certificatul de încadrare în grad de dizabilitate, precum şi Programul individual de reabilitare şi incluziune socială;

    11) supraveghează şi coordonează activitatea serviciilor de control al determinării gradului de dizabilitate, serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate, biroului de înregistrare și arhivare și a structurilor teritoriale; 

    12) reprezintă interesele instituţiei în relaţiile cu alte instituţii, organizații, inclusiv cu societatea civilă și mass-media;

    13) avizează prelungirea certificatului de concediu medical, în cazul tratamentului de durată, în baza fişei de trimitere a prestatorului de servicii medicale (formularul F-088/e), în conformitate cu actele normative;

    14) asigură buna activitate a instituţiei, planificarea bugetară şi evidenţa contabilă;

    15) asigură secretariatul Comisiei de litigii de pe lîngă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, evidența cererilor de contestațiedepuse de cetățeni și informarea acestora despre deciziile luate de Comisia menționată;

    16) asigură elaborarea materialelor științifico-metodice în domeniul de competență, a criteriilor de determinare a gradului de dizabilitate la copii și a criteriilor de determinare a gradului de dizabilitate la adulți, în conformitate cu standardele internaționale din domeniu, precum și revizuirea periodică a acestora, pornind de la inovațiile și experiența internațională;

    17) asigură elaborarea instrumentelor și a ghidurilor metodice de punere în aplicare a criteriilor;

    18) asigură elaborarea programelor de instruire și formare a angajaților Consiliului și conlucrează cu instituțiile de învățămînt superior cu profil medical, de asistență socială ori educaționale în vederea organizării și desfășurării instruirilor și formărilor profesionale ale angajaților;

    19) reprezintă în instanţele judecătoreşti şi în alte organe interesele Consiliului;

    20) asigură controlul asupra folosirii eficiente a mijloacelor bugetului de stat şi a mijloacelor speciale pentru funcţionarea regulamentară a Consiliului, precum şi asupra utilizării raţionale a bunurilor de proprietate publică aflate în gestiune, în corespundere cu legislaţia;

    21) prelucrează doar datele indispensabile îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, asigurînd confidențialitatea, precum și toate măsurile organizatorice și tehnice indispensabile pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii ori împotriva altor acțiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile de prelucrare și caracterul datelor prelucrate, în conformitate cu legislația.

    Prin ordine ale directorului Consiliului se aprobă regulamente, instrucțiuni, ghiduri pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin.

    7. Consiliul este învestit cu următoarele drepturi:

    1) să realizeze, în modul stabilit de legislaţie, acţiuni în vederea exercitării atribuţiilor sale;

    2) să solicite, în limitele competenţelor, de la autorităţile publice, prestatorii de servicii medicale şi de asistență socială, precum şi de la alte întreprinderi, instituţii şi organizaţii informaţiile şi documentelepe care aceștia sînt obligați să le prezinte conform legislației;

    3) să antreneze, prin acord mutual, reprezentanţi ai autorităţilor publice, prestatorilor de servicii medicale şi asistență socială, precum şi ai întreprinderilor, organizaţiilor şi ai altor instituţii în examinarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de competenţa sa funcţională;

    4) să reprezinte Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale în relaţiile cu alte autorități, instituţii, organizații, inclusiv cu societatea civilă și mass-media, în sferele sale de competenţă;

    5) să controleze activitatea serviciilor de control al determinării gradului de dizabilitate, a biroului de înregistrare și arhivare, serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate și a structurilor teritoriale, şi să întreprindă măsurile ce se impun pentru lichidarea iregularităților depistate;

    6) să elaboreze propuneri privind activitatea Consiliului;

    7) să elaboreze și aprobe, în limitele competenţelor, regulamente, instrucţiuni şi ghiduri metodice;

    8) să antreneze, la necesitate, în modul stabilit, experţi şi alţi specialişti din ţară, inclusiv prin detașare de la alte instituții/autorități, şi din străinătate în vederea realizării sarcinilor şi funcţiilor ce decurg din prevederile legislaţiei şi din prezentul Regulament;

    [Pct.7 subpct.8) modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    9) să organizeze şi să participe la instruirea și formarea profesională a angajaților;

    10) să organizeze, să desfășoare și să participe la conferinţe ştiinţifico-practice în domeniu, seminare, mese rotunde, traininguri, consultări, ateliere de lucru, cercetări care vizează domeniul de activitate a Consiliului; 

    11) să conlucreze cu structurile teritoriale de asistenţă socială și de asigurări sociale, prestatorii de servicii medicale, cele din domeniul ocupării forţei de muncă şi educaţiei, în scopul acumulării și schimbului de informaţii și date necesare pentru procesul de lucru prin intermediul Sistemului informațional automatizat sau pe suport de hîrtie, numai în cazul lipsei interoperabilității Sistemului informațional automatizat cu sistemele informaționale ale acestora, asigurînd determinarea gradului de dizabilitate primar/repetat în mod complex, obiectiv şi calitativ;

    [Pct.7 subpct.11) modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    12) să prezinte cazurile de contestație ale cetățenilor pentru examinare, în modul stabilit, la Comisia de litigii de pe lîngă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, inclusiv prin asigurarea evidenței cazurilor de contestație și informarea contestatarilor despre deciziile Comisiei;

    13) să prezinte Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale propuneri de perfecţionare a actelor normative ce ţin de domeniul său de activitate.

III. ATRIBUŢIILE CONDUCERII ŞI SUBDIVIZIUNILOR

CONSILIULUI 

    8. Consiliul este condus de un director, selectat prin concurs, numit în funcţie şi eliberat din funcţie prin ordinul ministrului sănătății, muncii și protecţiei sociale.

    1) Directorul are următoarele atribuții: 

    a) organizează şi conduce activitatea Consiliului şi a structurilor sale, poartă răspundere juridică pentru realizarea sarcinilor stabilite conform atribuțiilor de funcție, pentru utilizarea raţională a mijloacelor bugetare, bunurilor şi a resurselor umane, precum şi pentru supravegherea activităţii financiar-economice a Consiliului; 

    b) asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor stabilite deprezentul Regulament şi alte acte normative;

    c) delimitează sarcinile, atribuţiile şi aprobă responsabilităţile directorului adjunct, ale conducătorilor de subdiviziuni şi ale angajaţilor; 

    d) organizează şi prezidează şedinţe; 

    e) în condiţiile legislației, numeşte în funcţie, angajează şi concediază, modifică, suspendă, încetează raporturile de muncă ale angajaţilor Consiliului, în coordonare cu conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – în cazul angajaților echipelor din cadrul serviciilor de control al determinării gradului de dizabilitate;

    [Pct.8 subpct.1), lit.e) modificată prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    f) asigură în coordonare cu conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, desemnarea prin ordin a responsabililor de activitatea echipelor din cadrul serviciilor de control al determinării gradului de dizabilitate, pentru o perioadă de un an calendaristic, aplicînd principiul rotației în procesul de desemnare;

    [Pct.8 subpct.1), lit.f) modificată prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    g) elaborează, în cadrul efectivului-limită şi al structurii aprobate de Guvern, schema de încadrare a personalului, prezentînd-o spre examinare și aprobare conducerii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;

    h) elaborează și aprobă regulamente, instrucţiuni și ghiduri metodice privind procedura de adresare și modul de determinare a gradului de dizabilitate primar/repetat, setul de documente, formulare necesare, procedura de contestare a deciziilor, datele de contact, plasate pe pagina web a instituției și puse la dispoziția cetățenilor, instituțiilor relevante, ca măsură de informare și transparență a activității;

    i) emite ordine şi dispoziţii, verifică executarea lor; 

    j) semnează documente financiare şi de altă natură;

    k) asigură realizarea atribuțiilor Consiliului în conformitate cu legislația și prezentul Regulament;

    l) în limitele atribuţiilor sale, reprezintă Consiliul în relaţiile cu persoane juridice şi fizice, societatea civilă și mass-media, încheie şi realizează acorduri; 

    2) Directorul este asistat de către un director adjunct, selectat prin concurs, numit în funcţie şi eliberat din funcţie prin ordinul ministrului sănătății, muncii și protecţiei sociale;

    3) În lipsa directorului, funcţiile acestuia sînt exercitate de directorul adjunct.

    9. Directorul adjunct are următoarele atribuții:

    1) asigură aplicarea cadrului normativ, a ordinelor directorului Consiliului; 

    2) asigură întocmirea, în modul stabilit, a rapoartelor de activitate şi statistice;

    3) coordonează activitatea biroului de înregistrare și arhivare, serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate, serviciilor de control al determinării gradului de dizabilitate și a structurilor teritoriale; 

    4) coordonează procesul de elaborare a criteriilor de determinare a dizabilităţii, instrucțiunilor, ghidurilor metodice pentru implementarea lor și de plasare a lor pe pagina web a Consiliului pentru a fi accesibile cetățenilor, instituțiilor relevante și înaintează propuneri pentru îmbunătăţirea acestora;

    5) asigură administrarea Sistemului informațional automatizat;

    6) organizează, desfășoară și participă la ședințe, conferinţe, seminare, mese rotunde, traininguri, consultări, ateliere de lucru, cercetări care vizează domeniul de activitate a Consiliului; 

    7) contribuie la elaborarea fişelor posturilor, a raportului de evaluare a activității și necesităților de formare inițială și continuă ale angajaţilor Consiliului; 

    8) asigură respectarea normelor de conduită profesională de către personal, în conformitate cu legislația și prevederilecodului de conduită a personalului Consiliului, de a cărui elaborare este responsabil;

    9)  asigură evidența și prezentarea cazurilor de contestație ale cetățenilor pentru examinare, în modul stabilit, la Comisia de litigii de pe lîngă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;

    10) poartă răspundere juridică pentru deciziile luate şi pentru domeniul de activitate atribuit în cadrul Consiliului. 

    10. Secția evidență contabilă și planificare cuprinde 4 unități, inclusiv: șef de secție/contabil-șef (1 unitate); economist (1 unitate); contabil (2 unități), și are următoarele atribuții:

    1) elaborează și prezintă propuneri de buget;

    2) repartizează limitele de alocaţii bugetare, conform clasificaţiei bugetare;

    3) îşi asumă angajamente bugetare şi efectuează cheltuieli în limitele alocaţiilor bugetare;

    4) implementează şi raportează programele în conformitate cu obiectivele şi indicatorii de performanţă asumaţi;

    5) asigură gestionarea alocaţiilor bugetare şi administrarea patrimoniului public, în conformitate cu principiile bunei guvernări;

    6) asigură evidenţa contabilă;

    7) în comun cu administraţia, elaborează schema de încadrare a personalului;

    8) întocmeşte, conform legislaţiei, rapoarte de generalizare şi dări de seamă privind activitatea economico-financiară și le prezintă conducerii spre aprobare;

    9) asigură procedurile de retribuţie a muncii angajaţilor, execută raportul de bilanţ despre efectivul și retribuția muncii angajaților;

    10) în comun cu membrii grupului de lucru, participă la organizarea procedurilor de achiziţii publice pentru necesităţile Consiliului;

    11) reprezintă,în limitele competenţelor,interesele Consiliului în relațiile cu alte instituții și organizații

    11.Secția juridică, petiții și secretariat cuprinde 5 unități, inclusiv: șef secție/jurist (1 unitate); jurisconsult (2 unități); registrator (1 unitate); secretar asistent (1 unitate), și are următoarele atribuții:

    1) asigură asistenţa juridică a activităţii Consiliului;

    2) elaborează și vizează proiecte de acte normative, ordine, dispoziții, referințe;

    3) înaintează propuneri de modificare sau abrogare a ordinelor și altor acte normative ale Consiliului;

    4) analizează, sistematizează, procesează și repartizează documentația și informația, conform indicației conducerii, asigură evidența și păstrarea acestora și a actelor normative;

    5) asigură controlul privind examinarea și executarea în termen a documentelor;

    6) asigură procesul de arhivare a documentelor din cadrul Consiliului, cu respectarea prevederilor actelor normative din domeniu;

    7) reprezintă, în modul stabilit, interesele Consiliului în instanţele judecătoreşti şi în alte organe;

    8) acordă, în limitele competenţei, asistenţă juridică Consiliului;

    9) asigură examinarea, evidenţa/înregistrarea petițiilor, adresărilor cetățenilor, documentelor parvenite pe adresa Consiliului de la alte instituții, organizații și acordă consultațiile juridice respective;

    10) asigură audienţa cetățenilor, persoanelor fizice şi juridice care solicită sprijin în soluţionarea unor probleme din domeniile de competenţă ale Consiliului;

    11) asistă directorul în activitate.

    12. Secția elaborări științifico-metodice, analiză și evaluare cuprinde 5 unități, inclusiv: șef secție/cercetător științific în științele vieții și medicină (1 unitate); cercetător științific în medicină (1 unitate); cercetător științific în asistența socială (1 unitate); statistician (1 unitate); medic în medicina muncii (1 unitate), și are următoarele atribuții:

    1) elaborează, cu implicarea altor actori interesați (autoritățile publice, mediul academic, societatea civilă), materialele științifico-metodice în domeniul de competență, inclusiv elaborează şi revizuiesc criteriile de determinare a gradului de dizabilitate, instrucțiunile, ghidurile metodice pentru implementarea acestora, înaintează propuneri de îmbunătăţirea lor;

    2) organizează, desfășoară și participă la conferinţe ştiinţifico-practice în domeniu, seminare, mese rotunde, traininguri, consultări, ateliere de lucru, cercetări care vizează domeniul de activitate a Consiliului;

    3) organizează, desfășoară și participă la instruirea și formarea personalului Consiliului;

    4) asigură colectarea datelor statistice, informațiilor, rapoartelor de la subdiviziunile Consiliului și alte autorităţi publice;

    5) efectuează prelucrarea și analiza datelor statistice cu evaluarea indicatorilor de bază din domeniu;

    6) elaborează și prezintă rapoarte statistice;

    7) asigură pregătirea şi organizarea şedinţelor, inclusiv a celor de raportare a activităţii Consiliului;

    8) efectuează analiza activităţii Consiliului şi asigură întocmirea rapoartelor trimestriale, semestriale şi anuale de activitate;

    9) asigură evaluarea și controlul asupra executării depline şi în termen a planurilor de activitate şi raportează conducerii Consiliului despre realizări şi probleme;

    10) consolidează capacităţile de planificare strategică, analiză, monitorizare şi evaluare a activității Consiliului;

    11) efectuează diverse studii de evaluare în domeniu;

    12) monitorizează şi evaluează  implementarea  şi impactul  politicilor sectoriale şi intersectoriale din domeniul de competență al Consiliului;

    13) propune ajustarea şi actualizarea documentelor și actelor normative existente pe baza evaluării activității Consiliului, precum și a programelor naţionale de dezvoltare. 

    13. Serviciul tehnologii informaţionale și monitorizare cuprinde 3 unități, inclusiv: șef serviciu/administrator sisteme informaționale (1 unitate); administrator baze de date (1 unitate); administrator sisteme operaționale (1 unitate), și are următoarele atribuţii:

    1) asigură buna funcţionare a modulului de evidență a persoanelor cu dizabilități din Sistemul informaţional automatizat, a paginii web şi a echipamentului tehnic din dotare;

    2) asigură circuitul electronic al dosarelor și documentelor în cadrul Sistemului informațional automatizat;

    3) coordonează activitatea administratorilor de baze de date/sisteme informaționale din cadrul biroului de înregistrare și arhivare;

    4) asigură schimbul de date, informaţii cu alte autorităţi publice, prin intermediul Sistemului informațional automatizat, în conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale acordurilor semnate între părţi;

    [Pct.13 subpct.4) modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    5) oferă asistenţă utilizatorilor pentru folosirea sistemelor software;

    6) efectuează prelucrarea datelor și a rapoartelor statistice din Sistemul informaţional automatizat;

    7) asigură dezvoltarea continuă a Sistemului informaţional automatizat;

    8) elaborează cerinţe funcţionale şi tehnice pentru funcţionarea continuă a Sistemului informaţional automatizat;

    9) asigură şi elaborează noi metode de prelucrare a datelor conform cerinţelor înaintate de administraţia Consiliului;

    10) coordonează procesele de planificare, dezvoltare, implementare şi administrare operaţională eficientă a resurselor şi infrastructurii informaţionale la nivelul Consiliului;

    11) participă la planificarea activităţilor, gestionarea resurselor IT;

    12) participă la planificarea bugetului privind investiţiile şi achiziţiile în domeniul IT;

    13) coordonează și asigură, în comun cu Serviciul resurse umane, informare și comunicare, procesul de instruire în domeniul IT a angajaților Consiliului;

    14) asigură funcționalitatea și gestionarea proceselor de monitorizare video și înregistrare audio. 

    14. Serviciul resurse umane, informare și comunicare cuprinde 3 unități, inclusiv: șef serviciu (1 unitate); specialist în resurse umane (1 unitate); specialist în relații cu publicul (1 unitate), și are următoarele atribuții:

    1) întocmeşte documentaţia privind angajarea personalului, evaluarea, dezvoltarea profesională, avansarea în gradul de calificare, promovarea în funcţie etc.;

    2) monitorizează condiţiile de muncă ale personalului și prezintă propuneri de îmbunătăţire a lor;

    3) acordă consultaţii personalului Consiliului în probleme ce ţin de aplicarea legislaţiei muncii, de procedurile de recrutare, selecție, angajare și eliberare a personalului, de raporturile de muncă;

    4) în comun cu administraţia Consiliului şi personalul angajat, identifică necesităţile, planifică, consultă, monitorizează și ţin evidenţa datelor referitoare la instruirea și formarea profesională a personalului;

    5) elaborează şi înaintează directorului codul de conduită, proiecte de decizii (ordine, dispoziții) şi perfectează documentele necesare cu privire la angajarea, motivarea, stimularea și sancţionarea personalului, transferarea şi eliberarea din funcţie, acordarea concediilor și a deplasărilor de serviciu, formarea profesională, îmbunătăţirea relaţiilor de muncă, întocmirea statelor de personal;

    6) ţine evidenţa personalului, întocmeşte dosarele personale, completează documentația cu privire la angajați, eliberează şi gestionează legitimaţii, eliberează, la solicitarea colaboratorilor, certificate cu privire la datele lor personale;

    7) coordonează activitățile și procesul de conlucrare cu reprezentanții societății civile și mass-media;

    8) elaborează strategia de comunicare a Consiliului;

    9) întocmește comunicate de presă și note informative pentru mass-media și pagina web a Consiliului, asigură organizarea și participă la diferite evenimente, conferințe de presă organizate în cadrul Consiliului;

    10) întocmește și deține lista partenerilor din mass-media care conlucrează cu Consiliul. 

    15.Serviciul ingineresc şi auxiliar cuprinde 9 unități, inclusiv: șef serviciu (1 unitate); conducător auto (2 unități); îngrijitor clădiri (6 unități) și are următoarele atribuții:

    1) asigură evidenţa, întreţinerea și buna funcționare a bunurilor, mobilierului, echipamentului şi transportului din dotare;

    2) asigură transportarea dosarelor pe suport de hîrtie de la structurile teritoriale spre biroul de înregistrare și arhivare, conform procedurii aprobate prin ordinul directorului Consiliului;

    3) asigură menţinerea condiţiilor igienico-sanitare în încăperi. 

    16. Serviciul audit intern cuprinde 1 unitate și are următoarele atribuții:

    1) elaborează şi implementează normele metodologice şi procedurile de audit specifice Consiliului;

    2) elaborează planul strategic și planul anual de audit intern cu transmiterea acestora către structura de audit din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Socialeşi propune modificarea motivată a acestora la necesitate;

    3) efectuează misiuni de audit intern, inclusiv ad-hoc, şi formulează recomandări;

    4) analizează sistemul de management şi control intern, identifică erorile acestuia, precum şi riscurile asociate;

    5) asigură îndeplinirea măsurilor şi recomandărilor de natură metodologică şi de specialitate transmise de serviciul audit intern din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, inclusiv cele stabilite în urma misiunilor de audit intern;

    6) raportează trimestrial și la solicitare conducerii Consiliului și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activitatea de audit;

    7) elaborează raportul anual al activităţii de audit intern din cadrul Consiliului.

    17. Biroul de înregistrare și arhivare cuprinde 19 unități, inclusiv: șef (1unitate), registrator (8 unități), administrator baze de date/sisteme operaționale (5 unități) și arhivar (5 unități), și are următoarele atribuții:

    1) recepţionează dosarele de la structurile teritoriale ale Consiliului în format electronic prin Sistemul informațional automatizat și pe suport de hîrtie prin înregistrarea lor în Registrul de strictă evidență a dosarelor, în corespundere cu numărul de înregistrare din Sistemul informațional automatizat;

    2) distribuie aleatoriu, prin Sistemul informațional automatizat, echipelor (pentru adulți și copii) din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate dosarele electronice pentru determinarea gradului de dizabilitate. Dosarele se distribuie aleatoriu echipelor pentru a fi examinate în aceeași zi. Imediat după ce biroul de înregistrare şi arhivare a recepționat dosarul și decizia echipei, acesta distribuie următorul dosar. Nu se permite stocarea la echipe a dosarelor electronice și nici a dosarelor pe suport de hîrtie;

    [Pct.17 subpct.2) în redacția HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    3) recepționează de la echipele din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate dosarele, certificatele de încadrare sau neîncadrare în grad de dizabilitate, programele individuale de reabilitare și incluziune socială, alte formulare perfectate și semnate de acestea, pentru a fi transmise persoanelor, după caz, pentru a fi atașate/anexate la dosarele electronice și pe suport de hîrtie;

    [Pct.17 subpct.3) în redacția HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    4) distribuie aleatoriu, prin Sistemul informațional automatizat și pe suport de hîrtie, dosarele, rapoartele, alte documente relevante serviciilor de control al determinării gradului de dizabilitate, pentru desfășurarea controalelor, examinarea contestațiilor/sesizărilor/adresărilor;

    [Pct.17 subpct.4) în redacția HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    5) recepționează, prin Sistemul informațional automatizat și pe suport de hîrtie, de la serviciile de control al determinării gradului de dizabilitate dosarele, rapoartele și deciziile, asigurînd transmiterea acestora echipei din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate din cadrul Consiliului, care a examinat dosarul.

    [Pct.17 subpct.5) în redacția HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    6) asigură multiplicarea documentelor emise de către serviciul pentru determinarea gradului de dizabilitate și de serviciilede control al determinării gradului de dizabilitate, cu anexarea acestora la dosarul pe suport de hîrtie arhivat;

    61) transmite, prin intermediul Sistemului informațional automatizat, datele persoanelor cărora li s-a determinat gradul de dizabilitate Casei Naționale de Asigurări Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și structurilor teritoriale de asistență socială, iar în cazul lipsei interoperabilității Sistemului informațional automatizat cu sistemele informaționale ale acestora, transmit săptămînal listele persoanelor în format electronic, conform acordurilor semnate cu Consiliul;

    [Pct.17 subpct.61) introdusă prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    7) transmite persoanelor, prin scrisori recomandate, certificatele de încadrare sau neîncadrare în grad de dizabilitate, programele individuale de reabilitare și incluziune socială, alte formulare perfectate și semnate de echipele din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate, precum și deciziile serviciilor de control al determinării gradului de dizabilitate;

    [Pct.17 subpct.7) în redacția HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    8) recepționează pe suport de hîrtie sau în format electronic contestațiile cetățenilor, inclusiv depuse de aceștia la structurile teritoriale ale Consiliului;

    9) asigură evidența și arhivarea dosarelor pe suport de hîrtie și completarea acestora cu documentele emise de serviciul pentru determinarea gradului de dizabilitate și serviciile de control aldeterminării gradului de dizabilitate;

    10) asigură introducerea în Sistemul informațional automatizat a tuturor dosarelor stocate în arhiva Consiliului, în baza unui grafic aprobat prin ordinul directorului Consiliului;

    11) asigură informarea și invitarea prin scrisoare recomandată a persoanelor care au solicitat prezența la procesul de determinare a gradului de dizabilitate;

    12) asigură informarea și invitarea prin scrisoare recomandată a persoanelor în al căror caz există bănuieli rezonabile pentru verificare, control și examinare a contestațiilor;

    13) asigură informarea prin scrisoare recomandată a persoaneiprivind verificarea, controlul și examinarea contestațiilor la domiciliu, în baza unor bănuieli rezonabile, dar care, din motive obiective (probleme grave de sănătate care fac imposibilă deplasarea acesteia, imobilizarea la pat, boli infecțioase transmisibile, confirmate prin concluziile prestatorului de servicii medicale), nu se poate prezenta la serviciile de control al determinării gradului de dizabilitate;

    14) asigură înregistrarea audio și video a proceselor de lucru.

    18. Serviciile de control al determinării gradului de dizabilitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3 cuprind 15 unități de experți în determinarea gradului de dizabilitate, a cîte 5 unități în fiecare serviciu de control al determinării gradului de dizabilitate (în continuare – serviciu de control), inclusiv cîte o unitate de expert în determinarea gradului de dizabilitate cu studii superioare la specialitățile: medicină, asistență socială, medicină (pediatrică), psihopedagogie și reabilitare, dintre care unul este desemnat pe termen de un an calendaristic, prin ordin al directorului, responsabil de activitatea serviciului de control.

    1) După expirarea unui an calendaristic de la data desemnării în funcție, în calitate de responsabil de activitatea serviciului de control se numește un alt membru din cadrul serviciului de control respectiv, aplicîndu-se principiul rotației;

    2) Serviciile de control dispun de ştampilă care conține denumirea și numărul serviciului de control şi activează în strictă conformitate cu legislaţia, prezentul Regulament, Instrucţiunea privind determinarea gradului de dizabilitate şi criteriile pentru determinarea gradului de dizabilitate;

    3) Serviciile de control au următoarele atribuţii:

    a) verifică dosarele electronice distribuite aleatoriu de către biroul de înregistrare și arhivare prin intermediul Sistemului informațional automatizat, care conțin rapoarte de determinare a gradului de dizabilitate și alte documente relevante, în vederea stabilirii corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate de către echipele din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate, întocmescși elibereazădeciziaprivind controlul determinării gradului de dizabilitate (formularul nr. 9), prezentînd concluzii și recomandări referitoare la măsurile legale care urmează a fi întreprinse;

    b) ca măsură de control, inclusiv la sesizarea/adresarea altor autorități și a cetățenilor, determină gradul de dizabilitate repetat, în baza dosarelor electronice ale persoanelor încadrate în grad de dizabilitate,care conțin setul de documente transmise de către biroul de înregistrare și arhivare prin intermediul Sistemului informațional automatizat, verificîndrespectarea prevederilor legale din domeniu, a metodologiei de lucru și corectitudinii stabilirii gradului de dizabilitate în temeiul criteriilor aprobate, întocmindși eliberînddeciziaprivind controlul determinării gradului de dizabilitate (formularul nr. 9), prezentînd concluzii și recomandări referitoare la măsurile legale care urmează a fi întreprinse;

    c) examinează contestațiile cetățenilor privind deciziile echipelor din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii contestațiilor, întocmeşteși elibereazădeciziaprivind controlul determinării gradului de dizabilitate (formularul nr. 9), prezentînd concluzii și recomandări referitoare la măsurile legale care urmează a fi întreprinse;

    d) în cazul unor bănuieli rezonabile, consemnate într-un demers de serviciu adresat directorului Consiliului, în care sîntprezentate argumente întemeiate, în procesul de verificare, control și contestare a corectitudinii stabilirii gradelor de dizabilitate prevăzute la lit. a) - c) din prezentul punct, serviciile de control solicită prezența persoanei sau se deplasează la domiciliul acesteia; 

    e) asigură introducerea în Sistemul informațional automatizat a deciziilor luate, documentelor/formularelor emise în procesul de lucru, elaborează și prezintă rapoarte statistice;

    f) evaluează și monitorizează realizarea Programului individual de reabilitare şi incluziune socială a persoanei, elaborînd și prezentînd concluzii și recomandări pentru motivarea deciziei privind controlul determinării gradului de dizabilitate (formularul nr. 9), după caz, la nerealizarea unor recomandări din programul respectiv, sesizează în scris instituțiile și organizațiile responsabile;

    g) întocmeşte rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale asupra activității desfășurate, însoţite de analize și recomandări;

    h) studiază cauzele şi incidenţa dizabilităţii şi propune măsuri de îmbunătăţire a situaţiei;

    i) elaborează, cu implicarea altor actori interesați (autoritățile publice, mediul academic, societatea civilă), materiale științifico-metodice în domeniul de competență, inclusiv elaborează şi revizuiesc criteriile de determinare a gradului de dizabilitate, instrucțiunile, ghidurile metodice pentru implementarea acestora, înaintează propuneri de îmbunătăţirea lor; 

    j) contribuie la formarea profesională a personalului din domeniu;

    k) oferă asistenţă consultativă şi metodică subdiviziunilor Consiliului, prestatorilor de servicii medicale şi celor din domeniile asistenţei sociale, al ocupării forţei de muncă şi educaţional;

    l) emite precizări şi instrucţiuni cu caracter metodologic pentru aplicarea unitară a prevederilor legale, inclusiv a criteriilor de determinare a dizabilității;

    m) prezintă conducerii Consiliului, pînă la data de 5 a fiecărei luni, un raport privind activitatea desfăşurată în luna anterioară;

    n) întocmește setul de documente și prezintă cazurile în cadrul Comisiei de litigii;

    o) asigură înregistrarea audio și video a proceselor de lucru.

    19. Serviciul pentru determinarea gradului de dizabilitate cuprinde 46 de unități, inclusiv șef serviciu (1 unitate), întrunite în 15 echipe,dintre care 12 echipe pentru determinarea gradului de dizabilitate la persoanele adulte și 3 echipe pentru determinarea gradului de dizabilitate la copii.

    1) Echipa pentru determinarea gradului de dizabilitate la persoanele adulte cuprinde 3 unități de experți în determinarea gradului de dizabilitate, cu studii superioare la specialitățile: medicină, asistență socialăși reabilitare.

    2) Echipa pentru determinarea gradului de dizabilitate la copii cuprinde 3 unități de experți în determinarea gradului de dizabilitate, cu studii superioare la specialitățile: medicină (pediatrică), psihopedagogie și reabilitare.

    3) Serviciul pentru determinarea gradului de dizabilitatedispune de ştampilă cu Stema de Stat şi activează în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei, prezentul Regulament, prezenta Instrucţiune şi criteriile pentru determinarea gradului de dizabilitate.

    4) Serviciul pentru determinarea gradului de dizabilitate, prin intermediul echipelor,exercită următoarele atribuţii:

    a) determină gradul de dizabilitate primar/repetat, conform criteriilor aprobate, în baza dosarelor cetățenilor, distribuite aleatoriu prin Sistemul informațional automatizat de către biroul de înregistrare și arhivare, în prezența cetățenilor la solicitarea acestora. Dosarele distribuite aleatoriu echipelor de către biroul de înregistrare și arhivare se examinează în aceeași zi. Nu se permite stocarea la echipe a dosarelor electronice și nici a dosarelor pe suport de hîrtie.

    [Pct.19 subpct.4), lit.a) modificată prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    b) stabilește circumstanţele/cauza dizabilităţii şi perioada pentru care a fost determinat gradul de dizabilitate;

    c) formulează recomandări generale privind activităţile şi serviciile de care persoana cu dizabilităţi are nevoie în procesul de incluziune socială și monitorizează implementarea/executarea acestora de către instituțiile responsabile și persoanele cu dizabilități;

    d) asigură introducerea în Sistemul informațional automatizat a datelor persoanelor și rezultatelor privind determinarea gradului de dizabilitate a acestora, pentru a fi stocate și accesate în format electronic, precum și generate, imprimate pe suport de hîrtie: Certificatul de încadrare în grad de dizabilitate (formularul nr.1), Programul individual de reabilitare şi incluziune socială (formularul nr.2), Raportul de determinare a gradului de dizabilitate, după caz, Certificatul privind procentul pierderii capacității de muncă ca urmare a accidentului de muncă sau a bolii profesionale (formularul nr. 7), Certificatul de neîncadrare în grad de dizabilitate (formularul nr.8), Concluzia privind necesitatea deservirii cu transport, cu semnarea și transmiterea acestora biroului de înregistrare și arhivare;

    [Pct.19 subpct.4), lit.d) în redacția HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    e) asigură executarea deciziilor emise de către serviciile de control al determinării gradului de dizabilitate și întreprinde măsurile care se impun;

    [Pct.19 subpct.4), lit.e) în redacția HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    f) avizează prelungirea certificatului de concediu medical, în cazul tratamentului de durată, în baza fişei de trimitere a prestatorului de servicii medicale (formularul F-088/e), în conformitate cu legislația;

    g) întocmește și eliberează Certificatul privind procentul pierderii capacității de muncă ca urmare a accidentului de muncă sau a bolii profesionale (formularul nr. 7);

    h) emite Concluzia privind necesitatea deservirii cu transport, conform prevederilor actelor normative;

    i) elaborează și prezintă rapoarte privind activitatea desfăşurată, inclusiv statistice, trimestriale, semestriale şi anuale;

    j) analizează divergenţele în determinarea gradului de dizabilitate dintre echipele serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate şi serviciile de control şi întreprinde măsuri pentru neadmiterea cazurilor de stabilire incorectă a gradului de dizabilitate;

    k) analizează cauzele dizabilităţii primare şi recomandă măsuri de prevenire;

    l) conlucrează cu prestatorii de servicii medicale şi cele din domeniile asistenței sociale, al ocupării forței de muncă ori educaţional, în vederea organizării procesului de determinare a gradului de dizabilitate, implementării recomandărilor din Programul individual de reabilitare și incluziune socială şi intensificării măsurilor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi;

    m) examinează cazurile prezentate de Casa Naţională de Asigurări Sociale, în conformitate cu acordurile bilaterale în domeniul securităţii sociale;

    n) asigură înregistrarea audio și video a proceselor de lucru.

    20. Structurile teritoriale cuprind 41 de structuri cu 56 unități, inclusiv în mun. Chișinău  – 10 unități (a cîte 2 unități în fiecare sector), mun. Bălți, r.Cahul, r. Ungheni, r. Soroca, r. Orhei, r. Strășeni, r. Edineț, r. Hîncești,unităţile administrativ-teritoriale Comrat şi Ceadîr-Lunga(a cîte 2 unități) – 20 unități și în r. Briceni, r. Ocnița, r. Dondușeni, r. Rîșcani, r. Drochia, r. Glodeni, r. Fălești, r. Sîngerei, r. Florești, r. Șoldănești, r. Rezina, r. Călărași, r. Telenești, r. Nisporeni, r. Criuleni, r. Dubăsari, r. Anenii Noi, r. Ialoveni, r. Cimișlia, r. Căușeni, r. Ștefan Vodă, , r. Leova, r. Basarabeasca, r. Taraclia, r. Cantemir,unitatea administrativ-teritorială Vulcănești (a cîte 1 unitate)–26 unități.

    1) Structurile teritoriale sînt amplasate în cadrul structurilor teritoriale de asistență socială.

    2) În cadrul structurilor teritoriale sînt angajați specialiști cu studii superioare în unul din domeniile: social, educațional sau medical.

    3) Structurile teritoriale au următoarele atribuții:

    a) informează cetățenii referitor la procedura de determinare a gradului de dizabilitate;

    b) recepționează cererea, fişa de trimitere a prestatorului de servicii medicale (formularul F-088/e), copia actului de identitate, diplomelor de studii și alte documente ce atestă instruiri și calificări, iar în cazul persoanelor angajate în cîmpul muncii și formularul nr.3, anexă la Instrucțiunea privind determinarea gradului de dizabilitate, prin înregistrarea acestora în Registrul de strictă evidență a cererilor, sub semnătura persoanei care a depus cererea și celelalte acte și a specialistului care le-a recepționat;

    c) conlucrează cu alte autorități și instituții în scopul perfectării și prezentării formularelor conform domeniilor de competență indicate în Instrucțiunea privind determinarea gradului de dizabilitate;

    d) completează, în format electronic, în Sistemul informațional automatizat, Chestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor în activități de participare;

    e) pregătesc dosarul electronic, inclusiv prin scanarea documentelor prezentate pe suport de hîrtie, și dosarul pe suport de hîrtie, prin anexarea tuturor actelor, conform Instrucțiunii privind determinarea gradului de dizabilitate;

    f) transmit biroului de înregistrare și arhivare dosarul electronic și pe suport de hîrtie.

IV. ORGANIZAREA PROCESULUI DE LUCRU ÎN CADRUL

SERVICIULUI PENTRU DETERMINAREA GRADULUI

DE DIZABILITATE 

    21. Determinarea gradului de dizabilitate primar/repetat se efectuează de către echipele (separat pentru adulți și copii) din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate, în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii și dosarului la structura teritorială, distribuit aleatoriu prin Sistemul informațional automatizat de către biroul de înregistrare și arhivare, și în prezența persoanelor la solicitarea acestora.

    [Pct.21 modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    22. Echipa din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate căreia i s-a distribuit aleatoriu dosarul electronic se convoacă în şedinţă şi, după analiza dosarului, ia decizia și întocmeşte documentele respective, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii privind determinarea gradului de dizabilitate.

    23.La luarea deciziei privind gradul de dizabilitate, precum şi la stabilirea termenului, se ţine cont de eficienţa măsurilor de reabilitare medicală şi profesională, a serviciilor sociale, de formare și orientare profesională, educaţionale. Încadrarea/neîncadrarea în grad de dizabilitate se decide de către majoritatea membrilor echipei. În cazul exprimării unei opinii separate, aceasta se consemnează în Raportul de determinare a gradului de dizabilitate.

    [Pct.23 modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    24. Rezultatele analizei documentației și decizia echipei se înregistrează în Sistemul informațional automatizat.

    [Pct.24 modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    25. Pornind de la gradul de dizabilitate, gravitatea deficienţelor funcţionale individuale cauzate de afecţiuni, traume, care duc la limitări de activitate şi restricţii de participare exprimate în raport cu funcţionarea psihosocială corespunzătoare vîrstei la copii şi solicitarea socioprofesională (păstrarea capacităţii de muncă) la adulţi, membrii echipelor din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitatestabilesc şi prescriu obligatoriu recomandări generale privind necesităţile persoanei cu dizabilităţi, sub formă de activităţi şi servicii din domeniile: medical, asistenţei sociale, educaţional şi ocupării în cîmpul muncii, de care persoana are nevoie în procesul de incluziune socială, care sînt introduse în Sistemul informațional automatizat la compartimentul „Programul individual de reabilitare şi incluziune socială” (formularul nr. 2).

    [Pct.25 modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    26. Decizia membrilor echipei, care constă în determinarea gradului de dizabilitate primar/repetat al persoanei, este introdusă în Sistemul informațional automatizat la compartimentul „Certificatul de încadrare în grad de dizabilitate” (formularul nr. 1).

    [Pct.26 modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

V. CONTROLUL DETERMINĂRII GRADULUI DE DIZABILITATE

    27. Controlul determinării gradului de dizabilitate este măsura de control pentru examinarea corectitudinii încadrării/neîncadrării în grad de dizabilitate a persoanelor și se efectuează de către serviciile de control al determinării gradului de dizabilitate, prin:
    1) verificarea și examinarea dosarelor electronice din Sistemul informațional automatizat și a dosarelor pe suport de hîrtie, a datelor/informațiilor din acestea, inclusiv a dosarelor din arhivă, altor documente relevante prezentate de către biroul de înregistrare și arhivare, persoane și alte instituții/autorități responsabile;
    2) verificarea corectitudinii aplicării și respectării de către echipele din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a prevederilor legale în domeniu, a criteriilor de determinare a gradului de dizabilitate, a metodologiei de lucru în procesul de determinare a gradului de dizabilitate;
    3) verificarea veridicităţii datelor/informațiilor oferite de instituții/ autorități responsabile de completarea și eliberarea formularelor/ certificatelor/documentelor anexate la dosare;
    4) invitarea, pentru verificare și examinare, a persoanelor al căror dosar este supus controlului, precum și a persoanelor contestatare, după caz, invitarea și prezența persoanelor din cadrul echipelor serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului care au examinat dosarul, a persoanelor responsabile din cadrul instituțiilor/autorităților care au completat și eliberat formularele/certificatele/documentele anexate la dosar.
    28. Măsura de control se aplică și în cazul examinării contestațiilor cetățenilor privind deciziile echipelor din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, precum și în cazul examinării sesizărilor/adresărilor altor autorități și ale cetățenilor.
    29. Prioritar sînt supuse controlului dosarele și persoanele încadrate în grad de dizabilitate primar.
    30. În procesul de efectuare a controlului, serviciile de control al determinării gradului de dizabilitate pot solicita de la instituțiile/autoritățile responsabile de completarea și eliberarea formularelor/certificatelor/ documentelor anexate la dosar, precum și de la persoanele cu dizabilități sau persoanele care au contestat deciziile documente/informații suplimentare care nu au fost anexate la dosar sau sînt incomplete, sau completate greșit, sau conțin date eronate, dar sînt necesare în procesul de desfășurare a controlului.
    31. Ca urmare a controlului efectuat, serviciile de control al determinării gradului de dizabilitate emit decizii privind controlul determinării gradului de dizabilitate (formularul nr.9), cu măsurile care urmează a fi întreprinse de către echipele serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, după caz, instituțiile/autoritățile responsabile.
    Deciziile se transmit, în aceeași zi, echipelor serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, după caz, instituțiilor/autorităților responsabile pentru întreprinderea măsurilor care se impun, precum și persoanelor supuse controlului/contestatare.
    32. În cazul în care decizia privind controlul determinării gradului de dizabilitate (formularul nr.9) prevede modificarea gradului de dizabilitate, neîncadrarea sau încadrarea în grad de dizabilitate, echipa din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, în termen de 3 zile lucrătoare, anulează certificatul de încadrare în grad de dizabilitate și programul individual de reabilitare și incluziune socială și/sau eliberează un nou certificat de încadrare în grad de dizabilitate sau certificat de neîncadrare în grad de dizabilitate, cu respectarea procedurilor din Instrucțiunea privind determinarea gradului de dizabilitate. Totodată, Consiliul transmite, prin intermediul Sistemului informațional automatizat, datele persoanelor încadrate sau neîncadrate în grad de dizabilitate, ale persoanelor cărora li s-a modificat gradul de dizabilitate Casei Naționale de Asigurări Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și structurilor teritoriale de asistență socială, iar în cazul lipsei interoperabilității Sistemului informațional automatizat cu sistemele informaționale ale acestora, transmit săptămînal listele persoanelor în format electronic, conform acordurilor semnate cu Consiliul.
    33. Consiliul prezintă lunar Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale un raport de activitate a serviciilor de control al determinării gradului de dizabilitate.

    [Capitolul V în redacția HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

VI. ANGAJAREA ŞI FORMAREA CONTINUĂ

A PERSONALULUI CONSILIULUI 

    34. Angajarea personalului în cadrul Consiliului, cu excepția personalului auxiliar și de deservire, are loc în bază de concurs.

    35. Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului, precum și cerințele față de personalsînt elaborate și aprobate de către Consiliu în coordonare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

    36. Instruirea și formarea personalului Consiliului se organizează în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior prin cursuri de instruire şi formare profesională inițială și continuă.

    37. Consiliul reprezintă o instituţie specializată în care se desfășoară instruirile practice în procesul de formare continuă a personalului din domeniul determinării dizabilităţii și seelaborează materialele științifico-metodice în domeniu.

    38. Atestarea personalului din cadrul Consiliului se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative. 

VII. DOCUMENTAŢIA ŞI RAPOARTELE DE ACTIVITATE 

    39. În activitatea sa, Consiliul utilizează formularele întocmite şi prezentate de instituţiile medicale, de asistenţă socială și de asigurări sociale, de ocupare a forţei de muncă, educaţionale şi de reabilitare. De asemenea, întocmeşte și aprobă formulare proprii, inclusiv de evidenţă statistică, în coordonare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi Biroul Naţional de Statistică.

    40. Consiliul întocmește și prezintă trimestrial, semestrial, anual şi la necesitate, în modul stabilit, rapoarte de activitate şi statistice Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

VIII. DISPOZIŢII SPECIALE 

    41. Controlul asupra activității Consiliului se efectuează periodic și la necesitate, inclusiv la sesizarea/adresarea altor autorități, a cetățenilor, de către comisii intersectoriale formate din reprezentanți ai mai multor autorități, instituții și organizații din domeniul asistenței sociale, medico-sanitar, educațional, instituțiilor de învățămînt superior și a societății civile, a căror componență se aprobă, de fiecare dată, prin ordin al ministrului sănătății, muncii și protecţiei sociale. Comisiile respective prezintă informații, concluzii și recomandări, precum și măsuri legale care urmează a fi întreprinse în vederea depășirii problemelor depistate.

    42. Directorul este responsabil de buna organizare și funcționare a activităţii Consiliului, precum și de calitatea procesului de determinare a gradelor de dizabilitate.

    43. Persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul Consiliului (directorul, directorul adjunct, şefii de secţii, de servicii, inclusiv responsabilii de serviciile de control și şeful serviciuluipentru determinarea gradului de dizabilitate, specialiștii din structurile teritoriale) sînt responsabile, conform legislaţiei, pentru:

    1) executarea atribuţiilor conform fişei postului;

    2) calitatea şi corectitudinea deciziilor luate în procesul de determinare a gradului de dizabilitate primar/repetat al persoanelor sau a controlului determinării gradului de dizabilitate, întocmirii documentaţiei, precum şi acumularea, evidenţa, păstrarea, utilizarea şi eliberarea documentelor de strictă evidenţă şi a celor care fac parte din fondul arhivistic. 

    44. Persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul Consiliului culpabilede abuz în exercitarea atribuțiilor de funcție, de luarea unor decizii greşite sau de falsificarea documentației, formularelor, certificatelor ori a altor documente poartă răspundere conform legislaţiei. 

    45.Consiliul dispune de bază tehnico-materială și de patrimoniu necesare pentru asigurarea activităţii prevăzute de prezentul Regulament.


Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 357 din 18 aprilie 2018

STRUCTURA ȘI EFECTIVUL-LIMITĂ
ale Consiliului Naţional pentru Determinarea
Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă
I. Structura Consiliului Național pentru
Determinarea Dizabilității și Capacității
de Muncă
    1. Conducerea Consiliului
    2. Secția evidență contabilă și planificare
    3. Secția juridică, petiții și secretariat
    4. Secția elaborări științifico-metodice, analiză și evaluare
    5. Serviciul tehnologii informaţionale și monitorizare
    6. Serviciul resurse umane, informare și comunicare
    7. Serviciul ingineresc şi auxiliar
    8. Serviciul audit intern
    9. Biroul de înregistrare și arhivare
    10. Serviciile de control al determinării gradului de dizabilitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3
    11. Serviciul pentru determinarea gradului de dizabilitate
    12. Structurile teritoriale
II. Efectivul-limită al Consiliului Național
pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă
    Efectivul-limită al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă este în număr de 168 de unități, inclusiv efectivul-limită al structurilor teritoriale în număr de 56 de unități.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului
nr. 357 din 18 aprilie 2018

INSTRUCŢIUNE
privind determinarea gradului de dizabilitate
I. DISPOZIŢII GENERALE
     1. Prezenta Instrucţiune stabileşte procedura de determinare a gradului de dizabilitate. 

    2. Determinarea gradului de dizabilitate și recunoaşterea unei persoane ca fiind cu dizabilităţi se efectuează de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă (în continuare – Consiliu) prin intermediul structurilor sale, în baza dosarului persoanei, și în prezența persoanei la solicitarea acesteia, respectînd criteriile aprobate.

    3. În procesul de determinare a gradului de dizabilitate, persoanele responsabile analizează documentația din dosarul persoanei, care conține inclusiv date privind starea de sănătate a persoanei şi gravitatea deficienţelor funcţionale individuale provocate de afecţiuni, traume, care duc la limitări de activitate şi restricţii de participare exprimate în raport cu funcţionarea psihosocială corespunzătoare vîrstei, în cazul copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani, şi solicitarea socioprofesională, în cazul adulţilor în vîrstă aptă de muncă.

    4. Consiliul asigură informarea cetățenilor, într-un mod accesibil, despre procedura de determinare a dizabilității, inclusiv prin intermediul ghidurilor informative.

    5. Toate documentele referitoare la determinarea gradului de dizabilitatesînt confidențiale şi urmează a fi prelucrate în condițiile stabilite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

    6. Persoanele implicate direct în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal în procesul de lucru au obligația să prelucreze doar datele indispensabile îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, asigurînd pe parcurs confidențialitatea, precum și toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor prelucrate, conform prezentei Instrucțiuni și legislației.

    7. Persoanele menționate la pct. 6 sînt obligate să informeze imediat conducerea Consiliului despre împrejurările de natură să conducă la o prelucrare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situație în care datele cu caracter personal au fost prelucrate cu încălcarea normelor legale.

I. TRIMITEREA ȘI DOCUMENTELE NECESARE

PENTRU DETERMINAREA GRADULUI DE DIZABILITATE

    8. Instituţia medico-sanitară inițiază procedura de trimitere a persoanelor (cetățenilor Republicii Moldova și străinilor specificați la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova), inclusiv copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani, pentru determinarea gradului de dizabilitate, prin întocmirea fişei de trimitere (formularul F-088/e, forma tipărită), numai după aplicarea măsurilor adecvate de diagnosticare, tratament şi reabilitare, în cazul în care sînt prezenţi indici evidenţi de dereglări funcţionale ale organismului, cauzate de boli, de consecinţele unor traume şi deficienţe care duc la limitări de activitate şi restricţii de participare, exprimate în raport cu funcţionarea psihosocială corespunzătoare vîrstei, în cazul copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani, şi solicitarea socioprofesională (păstrarea capacităţii de muncă), în cazul adulţilor în vîrstă aptă de muncă.

    În cazul persoanelor care se adresează pentru trimitere la determinarea gradului de dizabilitate repetat, instituția medico-sanitară inițiază din timp procedura, întocmind și eliberînd persoanei fișa de trimitere cu cel puțin 30 de zile lucrătoare pînă la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit gradul de dizabilitate, indicate în certificatul de încadrare în grad de dizabilitate.

    [Pct.8 modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    9. Depunerea cererii și fişei de trimitere (formularul F-088/e, forma tipărită) pentru determinarea gradului de dizabilitate primar/repetat se face nemijlocit la structurile teritoriale ale Consiliului de la locul de trai al persoanei prin adresare personală.La acestea se anexează copiile actului de identitate, ale diplomelor de studii și alte documente ce atestă instruiri și calificări, iar în cazul persoanelor angajate în cîmpul muncii și formularul nr.3 din anexă.

    În cazul persoanelor care se adresează pentru determinarea gradului de dizabilitate repetat, acestea efectuează procedura menționată cu cel puțin 30 de zile lucrătoare pînă la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit gradul de dizabilitate, indicate în certificatul de încadrare în grad de dizabilitate.

    [Pct.9 modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    10. În cazul în care persoana, din motive obiective (probleme grave de sănătate care fac imposibilă deplasarea acesteia, imobilizarea la pat, boli infecțioase transmisibile, confirmate prin concluziile prestatorului de servicii medicale), nu se poate prezenta personal la structura teritorială a Consiliului pentru depunerea cererii, fișei de trimitere și celorlalte acte pentru determinarea gradului de dizabilitate, acestea se depun de către reprezentantul desemnat sau online. În aceste cazuri, se anexeazăsuplimentar chestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor în activități de participare, care se completează de către asistentul social comunitar la domiciliul persoanei și se prezintă de către reprezentantul desemnat pe suport de hîrtie sau online (varianta scanată) la structura teritorială a Consiliului, pentru a fi anexat la dosarul electronic și la dosarul pe suport de hîrtie.

    În cazul persoanelor care se adresează pentru determinarea gradului de dizabilitate repetat, acestea efectuează procedura menționată cu cel puțin 30 de zile lucrătoare pînă la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit gradul de dizabilitate, indicate în certificatul de încadrare în grad de dizabilitate.

    [Pct.10 modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    11. Cererea depusă personal, prin reprezentantul desemnat sau online, la care sînt anexate celelalte acte, se înregistrează obligatoriu în Registrul de strictă evidență a cererilor, iar persoanei/reprezentatului desemnat i se eliberează sau transmite electronic o recipisă unde este indicată data, numărul înregistrării și persoana responsabilă din cadrul structurii teritoriale a Consiliului, care a recepționat actele.

    12. Dosarul pentru determinarea gradului de dizabilitate conține următoarele documente:

    1) cererea persoanei;

    2) fişa de trimitere (formularul F-088/e);

    3) copiile de pe actele de studii, alte documente ce atestă instruiri, calificări, recalificări;

    4) formularul nr. 3 din anexă, completat şi eliberat de angajator, care conţine caracteristica personală și profesională a persoanei, condiţiile de la locul de muncă, funcţiile vacante din cadrul instituţiei/organizației şi cerinţele specifice acestora – în cazul persoanelor angajate în cîmpul muncii;

    5) formularul nr. 4 din anexă, completat şi eliberat de structurile teritoriale de ocupare a forţei de muncă, care conţine caracteristica personală și profesională a persoanei, serviciile şi prestaţiile de care a beneficiat persoana, locurile de muncă recomandate și cele disponibile care i se recomandă – în cazul persoanelor aflate în evidenţa structurilor menţionate și persoanelor care sînt în vîrstă aptă de muncă, dar neangajate în cîmpul muncii;

    [Pct.12 subpct.5) modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    6) formularul nr.5 din anexă, completat şi eliberat de serviciul de asistenţă psihopedagogică/serviciul de intervenţie timpurie, care conţine date privind dezvoltarea copilului, serviciile de care beneficiază, condiţiile de instruire/educare/reabilitare și alte circumstanţe – în cazul copiilor;

    [Pct.12 subpct.6) modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    7) formularul nr. 6 din anexă, completat şi eliberat de structura teritorială de asistenţă socială, care conţine date privind componența familiei/gospodăriei, situația socioeconomică a familiei/gospodăriei, prestaţiile şi serviciile sociale de care beneficiază persoana și membrii familiei/gospodăriei, ancheta socială.

    [Pct.12 subpct.7) modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    13. Persoanele care în actele de identitate nu au indicată viza de reşedinţă și/sau domiciliul, pe lîngăsetul dedocumentespecificat la pct. 12, prezintă un certificat eliberat de autorităţile publice locale care confirmă locul de trai al acestora.

    14. Schimbul de informații și date dintre Consiliu/structurile teritoriale și structurile responsabile de întocmirea și eliberarea documentelor specificate la pct. 12 se efectuează prin intermediul Sistemului informațional automatizat sau pe suport de hîrtie, numai în cazul lipsei interoperabilității Sistemului informațional automatizat cu sistemele informaționale ale acestora.

    [Pct.14 în redacția HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    15. Structurile teritoriale ale Consiliului întocmesc dosarele electronice, inclusiv prin scanarea și introducerea în Sistemul informațional automatizat a actelor prezentate pe suport de hîrtie, și dosarele pe suport de hîrtie ale persoanelor care s-au adresat pentru determinarea gradului de dizabilitate, la necesitate,conlucrîndcu alte autorități și instituții în scopul perfectării și prezentării, în termen de 3 zile lucrătoare, conform domeniilor de competență, a formularelor nr. 4, nr. 5 și nr. 6, după caz.

    16. Dosarele electronice completatesînttransmise de către structurile teritorialebiroului de înregistrare și arhivare.

    17. Dosarele pe suport de hîrtie completatesînt colectate și transportate periodic la biroul de înregistrare și arhivare de către serviciul ingineresc şi auxiliar al Consiliului, conform unei proceduri aprobate prin ordinul directorului Consiliului.

    18. Determinarea gradului de dizabilitateal persoanelor, cetăţeni ai Republicii Moldova din localitățiledin stînga Nistrului şi municipiul Bender, se efectuează în baza documentelor specificate la pct. 12, completate de prestatorul de servicii medicale unde este supravegheată persoana, la locul de muncă/structurile teritoriale de asistenţă socială/ocupare a forţei de muncă/instituţiile educaţionale, la a căror evidenţă este persoana, precum şi a certificatului eliberat de autorităţile publice locale, care confirmă locul de trai al acestora.În vederea depunerii cererii și setului de documentepentru determinarea gradului de dizabilitate, persoanele se adresează la structurile teritoriale, conform ordinii stabilite: la structura teritorială AneniiNoi – persoanele din mun. Bender, Tiraspol; la structura teritorială Dubăsari – persoanele din raioanele Dubăsari, Grigoriopol; la structura teritorială Soroca – persoanele din raionul Camenca; la structura teritorială Rezina – persoanele din raionul Rîbniţa; la structura teritorială Ştefan Vodă – persoanele din raionul Slobozia.

    19. Determinarea gradului de dizabilitate al persoanelor aflate în detenţie se efectuează în baza documentelor specificate la pct. 12, completate de către prestatorul de servicii medicale și alte structuri ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, care oferă persoanei/deținutului servicii de asistență medicală și socială, de supraveghere, după caz, de ocupare în cîmpul muncii. Cererea și setul de documentese depun la structura teritorială a Consiliului în a cărui razăse află penitenciarul de către reprezentantul instituției penitenciare, la care se anexează și demersul în scris al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Suplimentar se prezintă pe suport de hîrtiechestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor în activități de participare, completat de către asistentul social din cadrul instituției penitenciare. La solicitarea deținutului de a participa la procedura de determinate a gradului de dizabilitate, Administrației Naționale a Penitenciarelor asigură escortarea și prezența acestuia la serviciul pentru determinarea gradului de dizabilitate.

    [Pct.19 modificat prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]

    20. Termenul de valabilitate al fişei de trimitere şi al formularelor anexate la aceasta este de 45 de zile calendaristice.

    21. Instituţiile medico-sanitare şi cele din domeniul asistenței sociale, ocupării forţei de muncă, educaţionale, instituţia angajatoare poartă răspundere juridică pentru veridicitatea, corectitudinea şi complexitatea informaţiei cuprinse în formularele/documentele eliberate, iar în cazul unor abateri admise de acestea, Consiliul le sesizează în scris, solicitîndu-le luarea de măsuri în corespundere cu legislația.

III. CRITERIILE DE DETERMINARE A GRADULUI

DE DIZABILITATE 

    22. La determinarea gradului de dizabilitate se ţine cont de factorii medicali, sociali, psihopedagogici, habituali, profesionali și personali.

    23.Criteriile de bază pentru determinarea gradului de dizabilitatesînt:

    1) capacitatea de a studia şi de a se instrui;
    2) capacitatea intelectuală şi de comportament;

    3) capacitatea de autoservire şi de autoîngrijire;

    4) capacitatea de comunicare (vedere, auz, vorbire) şi de adaptare situaţională;

    5) capacitatea locomotorie şi de dexteritate;

    6) capacitatea de muncă păstrată şi capacitatea vitală a organismului;

    7) capacitatea de participare la viaţa socială şi profesională, determinată de deficienţe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale de lungă durată. 

    24.Dizabilitatea la copiii în vîrstă de pînă la 18 ani se determină pornind de la gravitatea deficienţelor funcţionale individuale provocate de afecţiuni, defecte, traume care duc la limitări de activitate şi restricţii de participare exprimate în raport cu funcţionarea psihosocială corespunzătoare vîrstei şi este de trei grade – severă, accentuată şi medie:

    1) dizabilitatea severă se acordă copiilor care au, în raport cu vîrsta, capacitatea de autoîngrijire încă neformată sau pierdută, respectiv un grad ridicat de dependenţă fizică sau psihică. Autonomia persoanei este foarte scăzută din cauza limitării severe în activitate. Copilul necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea unei alte persoane;

    2) dizabilitatea accentuată se acordă copiilor la care incapacitatea de a desfăşura activităţi potrivit rolului social corespunzător dezvoltării şi vîrstei se datorează unor limitări funcţionale motorii, senzoriale, neuropsihice sau metabolice importante, rezultate din afecţiuni severe, în stadii înaintate, cu complicaţii ale unor organe şi sisteme;

    3) dizabilitatea medie se acordă copiilor care au capacitatea de prestaţie fizică (motorie, metabolică) sau intelectuală redusă, corespunzînd unei deficienţe funcţionale scăzutecare duce la limitare în activităţi în raport cu aşteptările corespunzătoare vîrstei. 

    25. Criteriile de determinare a gradului de dizabilitate la copiii în vîrstă de pînă la 18 ani se elaborează de către Consiliu și se aprobă printr-un ordin comun al ministrului sănătății, muncii și protecţiei sociale şi ministrului educaţiei, culturii și cercetării.

    26. Dizabilitatea la persoanele adulte (inclusiv cele cu vîrste cuprinse între 15 şi 18 ani angajate în cîmpul muncii) se determină pornind de la gravitatea deficienţelor funcţionale individuale provocate de afecţiuni, traume, care duc la limitări de activitate şi restricţii de participare exprimate în raport cu solicitarea socioprofesională (păstrarea capacităţii de muncă) şi este de trei grade: severă, accentuată şi medie. Păstrarea capacităţii de muncă se evaluează în procente, cu un interval procentual de 5 puncte:

    1) dizabilitatea severă se caracterizează prin deficienţe funcţionale severe provocate de afecţiuni, traume care duc la limitări de activitate şi restricţii de participare, iar capacitatea de muncă este păstrată în proporţie de 0–20%;

    2) dizabilitatea accentuată se caracterizează prin deficienţe funcţionale accentuate provocate de afecţiuni, traume, care duc la limitări de activitate şi restricţii de participare, iar capacitatea de muncă este păstrată în proporţie de 25–40%;

    3) dizabilitatea medie se caracterizează prin deficienţe funcţionale medii provocate de afecţiuni, traume, care duc la limitări de activitate şi restricţii de participare, iar capacitatea de muncă este păstrată în proporţie de 45–60%.

    27. Persoanele cu deficienţe funcţionale uşoare provocate de afecţiuni, defecte, traume şi avînd capacitatea de muncă păstrată în proporţie de 65–100% sînt considerate apte de muncă, respectiv, nu se încadrează în grad de dizabilitate.

    28. În cazul persoanelor încadrate în cîmpul muncii, inclusiv  al celor cu vîrste cuprinse între 15 şi 18 ani, la determinarea gradului de dizabilitate se iau în considerare şi studiile, funcţia deţinută, condiţiile de muncă, elaborîndu-se recomandări pentru exercitarea în continuare a activităţii profesionale.

    29.Persoanelor care, din cauza stării de sănătate, nu îşi pot exercita în continuare activitatea conform calificării profesionale şi persoanelor care nu deţin o calificare profesională sau nu sînt încadrate în cîmpul muncii li se elaborează recomandări pentru exercitarea altor activităţi apropiate calificării pe care o deţin ori care nu necesită calificare profesională sau se formulează recomandări structurilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi instituţiilor de reabilitare, solicitînd servicii de orientare, formare profesională, reabilitare medicală, profesională, alte servicii prestate de instituţiile respective.

    30. În cazul persoanelor care au atins vîrsta standard de pensionare şi al persoanelor care, din cauza unor dereglări funcţionale grave ale organismului, nu sînt capabile: să-și exercite activitatea conform calificării pe care o deţin; să exercite o altă activitate care nu necesită calificare profesională; să însuşească o nouă calificare prin orientare şi formare profesională prin reabilitare medicală şi profesională, gradul de dizabilitate se determină pe baza criteriilor
medico-sociale, fără stabilirea capacităţii de muncă în valoare procentuală. Prin derogare de la aceste prevederi, în cazul determinării gradului de dizabilitate în urma accidentului de muncă şi bolii profesionale ori în legătură de participarea la lichidarea avariei de la CAE Cernobîl și alte accidente atomice, se stabilește procentul pierderii capacităţii de muncă ca urmare a accidentului de muncă sau bolii profesionale.

    31. Criteriile de determinare a gradului de dizabilitate la persoanele adulte se elaborează de către Consiliu și se aprobă prin ordinul ministrului sănătăţii, muncii și protecţiei sociale. 

IV. CAUZELE DIZABILITĂŢII 

    32. Se stabilesc următoarele cauze ale dizabilităţii:

    1) afecţiune generală;
    2) afecţiune congenitală;
    [Pct.32 subpct.2) modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]
   
21) afecțiune din copilărie;
    [Pct.32 subpct.21) introdus prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]
    3) boală profesională;
    4) accident de muncă;

    5) afecţiune legată de participarea la lichidarea avariei de la CAE Cernobîl sau la alte accidente atomice;

    6) afecţiune legată de serviciul militar sau cel special. 

    33. La stabilirea cauzelor dizabilității, specificate la pct. 32 subpct. 1) - 6), se indică obligatoriu și deficienţa funcțională de bază stabilită pe sisteme ale corpului.

    34. Consiliul elaborează și aprobă Lista deficienţelor funcționale de bază stabilite pe sisteme ale corpului pentru fiecare dintre cauzele dizabilității stabilite la pct. 32, cu indicarea codului fiecărei deficienţe funcţionale, care se înscrie în certificatul de încadrare în grad de dizabilitate și se utilizează în rapoarte, date statistice, informații publice.

    35.Dizabilitatea cauzată de o afecţiune generală este stabilită ca urmare a unei afecţiuni, traume, defect organic care duc la limitări de activitate şi restricţii de participare. În cazurile în care se stabileşte reducerea sau pierderea capacităţii de vedere, exclusiv la persoanele de grad accentuat sau sever, precum şi în cazurile cînd deficienţa funcţională de bază este cea oculară de grad mediu, la cauza dizabilităţii de afecţiune generală se adaugă „prin suferinţe oculare”.

    36. Dizabilitatea cauzată de o afecţiune congenitală sau afecțiune din copilărie este stabilită ca urmare a unei afecţiuni, traume, defect organic care au avut loc în timpul sarcinii, la naștere sau pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, confirmate prin documente medicale, şi care duc la limitări de activitate şi restricţii de participare. După împlinirea vîrstei de 18 ani, legătura cauzală a dizabilității din copilărie nu se stabilește primar, dacă afecţiunile congenitale sau afecțiunile din copilărie nu au persistat pînă la atingerea vîrstei de 18 ani și nu au dus în acea perioadă la determinarea dizabilității.

    [Pct.36 modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    37. Dizabilitatea cauzată de o boală profesională este stabilită în urma unei boli generate de influenţa sistematică a factorilor nocivi caracteristici profesiei şi de condiţiile de muncă caracteristice unor ramuri de producţie, care duc la limitări de activitate şi restricţii de participare. Stabilirea dizabilităţii cauzate de o boală profesională se realizează în baza Listei bolilor profesionale şi Instrucţiunii de aplicare a acesteia, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, muncii și protecției sociale. La setul de documente specificat în pct. 12 se anexează, în mod obligatoriu, concluzia Consiliului republican de boli profesionale al Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale.

    38. Dizabilitatea cauzată de un accident de muncă este stabilită ca urmare a acţiunii factorilor care au produs accidentul în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu şi care duc la limitări de activitate şi restricţii de participare. La setul de documente specificat în pct. 12 se anexează, în mod obligatoriu, actul privind accidentul de muncă, întocmit în conformitate cu legislaţia.

    39. La determinarea gradului de dizabilitate cauzat de un accident de muncă sau de o boală profesională nu se iau în considerare alte boli sau traume, care nu au legătură cu accidentul de muncă sau boala profesională. În asemenea cazuri, se mai eliberează certificatul privind procentul pierderii capacităţii de muncă ca urmare a accidentului de muncă sau bolii profesionale.

    40. Determinarea gradului de dizabilitate ca urmare a accidentului de muncă sau bolii profesionale se efectuează în baza documentelor respective, de la data expirării perioadei de incapacitate temporară de muncă stabilite de legislație.

    41. În cazul deficienţelor funcţionale uşoare provocate de o boală profesională sau de un accident de muncă, persoanelor neîncadrate în grade de dizabilitate li se stabileşte procentul pierderii capacităţii de muncă în mărime de 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 %, iar pentru cele încadrate în gradul sever, accentuat sau mediu, cotele procentuale se stabilesc conform prevederilor pct. 26.

    42. Dizabilitatea cauzată de participarea la lichidarea avariei de la CAE Cernobîl sau alte accidente atomice este stabilită persoanelor care au participat la lichidarea consecinţelor catastrofei de la CAE Cernobîl şi a urmărilor ei în zona de înstrăinare sau care, ulterior, au fost supuse radiaţiei pe teritoriile poluate cu substanţe radioactive. La setul de documentespecificat în pct. 12 se anexează, în mod obligatoriu, documentele care confirmă participarea persoanei la lichidarea avariei de la CAE Cernobîl şi a urmărilor ei în zona de înstrăinare sau supunerea la radiaţie pe teritoriile poluate cu substanţe radioactive, în conformitate cu legislaţia.

    43. În cazul deficienţelor funcţionale uşoare provocate de participarea la lichidarea avariei de la CAE Cernobîl şi a urmărilor ei în zona de înstrăinare sau supunerea la radiaţie pe teritoriile poluate cu substanţe radioactive, fiind considerate ca accident de muncă, persoanelor neîncadrate în grad de dizabilitate li se stabilește procentul pierderii capacităţii de muncă în mărime de 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 %, iar pentru cele încadrate în gradul sever, accentuat sau mediu, cotele procentuale se stabilesc conform prevederilor pct.26.

    44. Dizabilitatea cauzată de serviciul militar sau cel special este stabilită persoanelor care au îndeplinit serviciul militar sau special în organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, trecute în rezervă, care au suportat:

    1) rănire, contuzie, schilodire sau afecţiune contractată în perioada celui de-al Doilea Război Mondial;

    2) rănire, contuzie, schilodire sau afecţiune contractată în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu în zonele în care s-au desfăşurat acţiuni de luptă;

    3) rănire, contuzie, schilodire în perioada antrenării de către organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial şi în perioada de după acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;

    4) rănire, contuzie, schilodire sau afecţiune contractată în timpul acţiunilor de luptă pe teritoriul altor state;

    5) rănire, contuzie, schilodire sau afecţiune contractată în timpul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;

    6) rănire, contuzie, schilodire sau afecţiune contractată la lichidarea consecinţelor avariei de la CAE Cernobîl;

    7) rănire, contuzie, schilodire sau afecţiune contractată în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu militar sau special;

    8) afecţiune contractată în perioada îndeplinirii serviciului militar sau special;

    9) schilodire în accident nelegat de exercitarea obligaţiunilor de serviciu militar sau special.

    45. La setul de documente specificat în pct. 12 se anexează, în mod obligatoriu, concluziileexpertizei medico-militare în Forţele Armate, ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Administrației Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiţiei privind stabilirea legăturii cauzale a schilodirilor (rănirilor, traumelor, contuziilor) şi maladiilor (afecţiunilor) cu îndeplinirea obligaţiunilor serviciului militar sau special.

    [Pct.45 modificat prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]

V. TERMENELE STABILIRII GRADULUI DE DIZABILITATE 

    46. În cazul persoanelor care se adresează primar pentru determinarea gradului de dizabilitate, data stabilirii gradului de dizabilitate se consideră ziua în care a fost înregistrată cererea în Registrul de strictă evidență a cererilor și a depus dosarul complet la structura teritorială.
    În cazul persoanelor care se adresează repetat pentru determinarea gradului de dizabilitate, data stabilirii gradului de dizabilitate se consideră data expirării perioadei pentru care a fost stabilit gradul de dizabilitate, indicate în certificatul de încadrare în grad de dizabilitate, cu condiția adresării și înregistrării, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare, a cererii în Registrul de strictă evidență a cererilor și depunerii dosarului complet la structura teritorială.
    Ca excepție de la aceste prevederi sînt cazurile prevăzute în acordurile bilaterale în domeniul securității sociale.

    [Pct.46 în redacția HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    47. Gradul de dizabilitate se stabilește pe un termen de un an sau, după caz, pe un termen de 6 luni.

   48. Gradul de dizabilitate se stabilește pe un termen de doi ani în cazul în care dereglările funcționale necesită o perioadă mai îndelungată de tratament și/sau reabilitare medicală, după caz, asistență socială și/sau asistență psihopedagogică (în cazul copiilor), conform unei proceduri aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale.

    [Pct.48 în redacția HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    49. Gradul de dizabilitate fără indicarea termenului se stabileşte persoanelor adulte și copiilor, pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, în cazul deficiențelor funcționale individuale care duc la limitări de activitate şi restricţii de participare, ce afectează ireversibil starea de sănătate, conform unei proceduri aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale.Gradul de dizabilitate se determină fără indicarea termenului și după o perioadă de 6 ani.

    [Pct.49 modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    50. Persoanelor care, în procesul determinării gradului de dizabilitate primar/repetat, li s-au dat recomandări şi au beneficiat de servicii de orientare şi formare profesională, de reabilitare medicală şi profesională, li se determină gradul de dizabilitate în mod repetat după perioada în care au beneficiat de serviciile respective.

    51. Determinarea gradului de dizabilitate repetat, la expirarea termenelor stabilite conform prevederilor pct. 47 și 48, se face în scopul identificării schimbărilor în semnele dizabilităţii,  ca urmare a tratamentului, a măsurilor de reabilitare medicală şi profesională, a serviciilor sociale, de orientare şi formare profesională, educaţionale de care au beneficiat.

    52. În cazul agravării stării de sănătate, după expirarea a trei luni de la data în care persoanei i s-a determinat gradul de dizabilitate primar/repetat, aceasta poate solicita,prin cerere, determinarea gradului de dizabilitate repetat, în modul stabilit de prezenta Instrucţiune.

    [Pct.53 abrogat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    [Pct.54 abrogat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

VI. MODUL DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI

DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE DIZABILITATE 

    55. La stabilirea gradului de dizabilitate, echipele din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate întocmesc şi eliberează certificatul de încadrare în grad de dizabilitate – document de strictă evidență, şi programul individual de reabilitare şi incluziune socială, care sînt transmise persoanei prin scrisoare recomandată de către biroul de înregistrare și arhivare.

    [Pct.56 abrogat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    57. Persoana încadrată într-un grad de dizabilitate este responsabilă pentru păstrarea certificatului de încadrare în grad de dizabilitate şi a programului individual de reabilitare şi incluziune socială.

    58. În cazul pierderii și/sau deteriorării certificatului de încadrare în grad de dizabilitate şi/sau a programului individual, persoana plasează anunţul respectiv în presă, eliberîndu-i-se ulterior  un duplicat, conform cererii depuse.

    59.Pentru persoana neîncadrată în grad de dizabilitate echipele din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate întocmesc şi eliberează certificatul de neîncadrare în grad de dizabilitate, care este transmis persoanei prin scrisoare recomandată de către biroul de înregistrare și arhivare și care se prezintă de către aceasta, în mod obligatoriu, instituţiei/instituțiilor vizate în recomandări.

    60. Persoanele culpabile de falsificarea certificatului de încadrare în grad de dizabilitate şi a programului individual de reabilitare şi incluziune socială poartă răspundere conform legislaţiei. 

VII. PROGRAMUL INDIVIDUAL DE REABILITARE

ŞI INCLUZIUNESOCIALĂ A PERSOANEI CU DIZABILITĂŢI 

    61. În procesul determinării gradului de dizabilitate primar/repetat persoanelor cu dizabilități li se eliberează programul individual de reabilitare şi incluziune socială (în continuare –program).

    62. În program sînt stabilite recomandări generale privind activităţile şi serviciile din domeniile medical, asistență socială, educaţional şi profesional, de care persoana are nevoie în procesul de incluziune socială.

    63. Autorităţile responsabile din domeniile medical, asistență socială, educaţional şi profesional de la locul de trai al persoanei cu dizabilităţi, în baza recomandărilor generale din program, stabilesc, execută și monitorizează activităţile şi serviciile specifice pentru persoana în cauză.

    64. Programul, precum şi activităţile şi serviciile specifice sînt executorii pentru persoanele cu dizabilităţi, pentru organele de stat corespunzătoare, precum şi pentru întreprinderi, instituţii, organizaţii şi agenţi economici, indiferent de forma de proprietate.

    65. Programul se eliberează și se transmite anexat la certificatul de încadrare în grad de dizabilitate.

VIII. MODUL DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR 

    66. În cazul în care persoana nu este de acord cu decizia de încadrare în grad de dizabilitate primar/repetat sau de neîncadrare în grad de dizabilitate, aceasta o poate contesta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicare, prin depunerea sau expedierea, inclusiv online, a cererii de contestație la structurile teritoriale ale Consiliului sau la Consiliu, ai căror angajaţi le introduc și în Sistemul informațional automatizat.

    [Pct.66 modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    67. Contestația privind dezacordul cu decizia echipei din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate se examinează de către unul dintre serviciile de control din cadrul Consiliului, căruia i-a fost repartizată aleatoriu de către biroul de înregistrare și arhivare. Termenul de examinare este de pînă la 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de contestație.

    [Pct.67 în redacția HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    68. Ca urmare a efectuării controlului în cazul examinării contestației, sesizărilor/adresărilor, serviciile de control al determinării gradului de dizabilitate transmit biroului de înregistrare și arhivare, în aceeași zi, decizia privind controlul determinării gradului de dizabilitate (formularul nr.9), cu măsurile care urmează a fi întreprinse de către echipa serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, după caz, instituția/autoritatea responsabilă. Un exemplar al deciziei se transmite de către biroul de înregistrare și arhivare și persoanei contestatare/supuse controlului.

    [Pct.68 în redacția HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    69. În cazul în care decizia privind controlul determinării gradului de dizabilitate (formularul nr.9) prevede modificarea gradului de dizabilitate, neîncadrarea sau încadrarea în grad de dizabilitate, echipa din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, în termen de 3 zile lucrătoare, anulează certificatul de încadrare în grad de dizabilitate și programul individual de reabilitare și incluziune socială și/sau eliberează un nou certificat de încadrare în grad de dizabilitate sau certificat de neîncadrare în grad de dizabilitate, cu respectarea procedurilor din prezenta Instrucțiune. Totodată, Consiliul transmite, prin intermediul Sistemului informațional automatizat, datele persoanelor încadrate sau neîncadrate în grad de dizabilitate, ale persoanelor cărora li s-a modificat gradul de dizabilitate Casei Naționale de Asigurări Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și structurilor teritoriale de asistență socială, iar în cazul lipsei interoperabilității Sistemului informațional automatizat cu sistemele informaționale ale acestora, transmit săptămînal listele persoanelor în format electronic, conform acordurilor semnate cu Consiliul.

    [Pct.69 în redacția HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    70. În caz de dezacord cu decizia serviciului de control, aceasta poate fi contestată de către persoana vizată, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea deciziei, prin depunerea și expedierea, inclusiv online, a cererii de contestaţieadresate Consiliului.

    [Pct.70 modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    71. Examinarea contestației privind dezacordul cu decizia serviciilor de control al determinării gradului de dizabilitate se efectuează de către Comisia de litigii de pe lîngă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în decurs de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de contestare la Consiliu.

    [Pct.71 în redacția HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    72. Componența nominală a Comisiei de litigii și Regulamentul de organizare și funcționare a acesteia se aprobă prin ordinul ministrului sănătății, muncii și protecției sociale.

    73. Deciziile Comisiei de litigii pot fi contestate în modul stabilit de legislaţie.


   
formularul nr.1
    [Formularul nr.1 în redacția HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    formular nr.2

   
formular nr.3

   
formular nr.4
   
[Formularul nr.4 modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

    formular nr.5

   
formular nr.6
   
[Formularul nr.6 modificat prin HG78 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]

   
formular nr.7

   
formular nr.8

   
formular nr.9