HGM500/2018
ID intern unic:  375718
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 500
din  29.05.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele generale
de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulație
și a autovehiculelor speciale
Publicat : 01.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 176-180     art Nr : 551
    MODIFICAT
   
HG214 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art..256; în vigoare 12.04.19
    HG849 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.891; în vigoare 24.08.18

    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului Regulamentului și al anexelor, cuvintele „Departamentul Trupelor de Carabinieri”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General de Carabinieri”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG214 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art..256; în vigoare 12.04.19    În temeiul articolului 5 litera b) din Legea nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11-21, art. 6), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale (se anexează).
    2. Prevederile Regulamentului nominalizat vor fi aplicate autovehiculelor primite și puse în circulație pe măsura înnoirii parcului auto al ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, precum și altor autorități publice, instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor autorizate în executarea de urgenţă a lucrărilor de lichidare a consecinţelor avariilor la obiecte de  importanţă  vitală  pentru  populaţie.
    [Pct.2 modificat prin HG849 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.891; în vigoare 24.08.18]
    3. La punctul 38 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere”, cu modificările şi completările ulterioare, subpunctul 1) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la litera a), textul „ , echipelor mobile ale Serviciului Vamal” se exclude;
    2) la litera b), după textul „ale Ministerului Afacerilor Interne,” se introduce textul „echipelor mobile ale Serviciului Vamal,”.
    4. Controlul general asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne, iar executarea și controlul conform competenței se pune în sarcina autorităților prevăzute la punctul 3 din Regulamentul privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                              Chiril Gaburici
    Ministrul afacerilor interne                                            Alexandru Jizdan
    Ministrul apărării                                                            Eugeniu Sturza
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                             Svetlana Cebotari

    Nr. 500. Chişinău, 29 mai 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.500
din 29 mai 2018

REGULAMENT
privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor
cu regim prioritar de circulație
și a autovehiculelor speciale
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale (în continuare – Regulament) stabilește schemele coloro-grafice, marcajele de identificare, inscripţiile, mijloacele de semnalizare sonoră şi luminoasă specială ale acestora.
    2. Scopul Regulamentului este asigurarea securităţii circulaţiei rutiere în timpul executării misiunilor de serviciu urgente cu autovehiculele cu regim prioritar de circulație și cu autovehiculele speciale (în continuare – autovehicule speciale), precum şi unificarea schemelor coloro-grafice ale acestora.
    3. Regulamentul se aplică pentru autovehiculele speciale ale:
    1) Inspectoratului General al Poliţiei;
    2) Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră;
    3) Inspectoratului General de Carabinie;
    4) Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
    41) Centrului Național Anticorupție;
    [Pct.3 subpct.41) introdus prin HG849 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.891; în vigoare 24.08.18]
    5) Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat;
    6) Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
    7) Ministerului Apărării;
    8) Băncii Naţionale a Moldovei;
    9) Administrației Naționale a Penitenciarelor;
    10) Serviciului Vamal;
    11) serviciilor de depanare.
    4. Pe suprafeţele exterioare și interioare ale autovehiculelor speciale nu se admite aplicarea inscripţiilor şi a imaginilor cu conţinut publicitar.
    5. Aplicarea schemelor coloro-grafice şi a mijloacelor de semnalizare sonoră şi luminoasă specială pe alte autovehicule decît cele ale instituţiilor prevăzute la punctul 3 şi fără permisiunea Direcţiei supraveghere transport şi circulaţie rutieră nu se admite.
    6. Autoritățile care dețin conform legislației autovehicule speciale sînt obligate să le echipeze și să le doteze cu schemele coloro-grafice, marcajele de identificare, inscripţiile, mijloacele de semnalizare sonoră şi luminoasă specială corespunzătoare.
    7. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni:
    autovehicul special – autovehicul cu sau fără regim prioritar de circulaţie, echipat cu semnale luminoase şi sonore speciale şi scheme coloro-grafice;
    bandă reflectorizantă – dungi orizontale, verticale și/sau diagonale de culori contrastante faţă de culoarea de bază a autovehiculului special, aplicate pe părţile exterioare laterale sau alte părţi ale autovehiculului, care contribuie la percepţia instantanee şi la deosebirea acestuia în fluxul de transport pe drumurile publice;
    inscripţii informaţionale – text care conţine informaţii despre apartenența autovehiculului special şi destinaţia acestuia;
    autovehicule de încasare – autovehicule speciale destinate transportării titlurilor de valoare, banilor şi valorilor materiale;
    servicii de depanare – instituţii, organizaţii şi întreprinderi autorizate în executarea de urgenţă a lucrărilor de lichidare a consecinţelor avariilor la obiecte de  importanţă  vitală  pentru  populaţie;
    siguranţă pasivă – totalitatea funcțiilor unui autovehicul ce au rolul de a proteja viața și integritatea corporală a pasagerilor şi a pietonilor în timpul şi după producerea accidentelor;
    scheme coloro-grafice – aspect grafic format din culoarea de bază a autovehiculelor în compoziţie cu benzile reflectorizante, marcajele de identificare şi inscripţiile aplicate pe suprafeţele exterioare ale vehiculelor speciale;
    marcaje de identificare – imagini grafice de informare (steme, embleme, logotipuri, inscripții etc.) privind apartenenţa autovehiculelor speciale şi încadrarea funcţională a acestora.
II. CERINȚELE SCHEMELOR COLORO-GRAFICE,
MARCAJELOR DE IDENTIFICARE ȘI INSCRIPŢIILOR
INFORMAȚIONALE ALE AUTOVEHICULELOR SPECIALE

    8. Schemele coloro-grafice ale autovehiculelor speciale trebuie să corespundă imaginilor vectoriale din anexa nr. 3 la Regulament.
    9.  Pe părțile laterale ale autovehiculelor speciale se vor aplica scheme coloro-grafice identice după locul amplasării, culoare și mărime, conform Regulamentului.
    10. Culorile de bază ale autovehiculelor speciale și ale benzilor reflectorizante trebuie să corespundă anexei nr. 1 la Regulament.
    11. Pentru aplicarea culorii de bază a autovehiculului special și a benzilor reflectorizante pot fi folosite vopsele, peliculă reflectorizantă în corespundere cu culoarea stabilită în anexa nr. 1 la Regulament.
    12. Lățimea benzilor reflectorizante aplicate pe părțile laterale ale camioanelor și autobuzelor speciale trebuie să fie cuprinsă între 150 și 230 mm, iar lățimea benzilor reflectorizante aplicate pe autoturismele și camioanele de tip pasager-marfar se stabilește în funcție de caroserie.
    13. Conținutul inscripțiilor informaționale și al marcajelor de identificare trebuie să corespundă anexei nr. 2 la Regulament.
    14. Inscripțiile informaționale trebuie să fie în limba de stat.
    15. La aplicarea inscripțiilor informaționale și a marcajelor de identificare se va utiliza fontul literelor „Arial”, iar textul va fi aplicat cu majuscule.
III. CERINŢELE SEMNALELOR LUMINOASE ŞI SONORE
SPECIALE ALE AUTOVEHICULELOR SPECIALE

    16.  Dispozitivul de semnalizare luminoasă trebuie să fie amplasat pe acoperişul mijlocului de transport în aşa mod încît unghiul de vizibilitate pe plan orizontal faţă de emiţătorul de lumină să fie de 360°.
    17. Se permite instalarea dispozitivelor de semnalizare luminoasă şi sonoră specială sub capota autovehiculelor speciale, cu amplasarea acestora în spațiul din față al mijlocului de transport.
    18. La instalarea blocului de comandă al dispozitivelor de semnalizare luminoasă și sonoră specială, în salonul autovehiculului special se va asigura respectarea cerințelor de siguranță pasivă.
    19. Semnalele luminoase speciale ale tuturor autovehiculelor speciale trebuie să fie de culoare albastră, cu excepția autovehiculelor destinate escortării delegaţiilor oficiale și/sau a demnitarilor care beneficiază de protecție de stat, ale Inspectoratului General al Poliției şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, care trebuie să fie de culoare albastră și roșie.
    20. Autovehiculele Biroului de Curieri Speciali, ale serviciilor bancare (autovehiculele de încasare) și autovehiculele destinate transportării valorilor importante trebuie să aibă semnale luminoase speciale de culoare albă şi semnal sonor special, care nu oferă prioritate în trafic, dar care sînt utilizate în caz de atac asupra acestora pentru alertarea poliţiei şi participanţilor la trafic despre pericolul apărut.
    21. Semnalul sonor special trebuie să aibă o frecvență modificată față de cea de bază, avînd între 150 și 2000 Hz.
    22. Durata ciclului de modificare a semnalului sonor de bază trebuie să fie între 0,5 și 6 secunde.
    23. Puterea semnalului sonor special nu trebuie să fie mai mic de:
    1) 116 dB – în cazul instalării pe acoperișul autovehiculului;
    2) 122 dB – în cazul instalării sub capota autovehiculului.
    24.  Direcția de emitere a semnalului sonor special trebuie să coincidă cu axa de deplasare a autovehiculului special.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG849 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.891; în vigoare 24.08.18]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG214 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art..256; în vigoare 12.04.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG849 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.891; în vigoare 24.08.18]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG849 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.891; în vigoare 24.08.18]