HGM156/2002
ID intern unic:  295866
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 156
din  11.02.2002
cu privire la aprobarea Statutului Companiei Naţionale
de Asigurări în Medicină
Publicat : 21.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 27-28     art Nr : 232
NOTĂ:
   
Pe tot parcursul textului, sintagma „Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma „Ministerul Sănătăţii”, cuvintele „asigurări obligatorii de asistenţă medicală” se substituie prin cuvintele „asigurarea obligatorie de asistenţă medicală” şi cuvintele „asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” se substituie prin cuvintele „asigurării obligatorii de asistenţă medicală” prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132
pe tot parcursul textului sintagma "dare de seamă" se substituie cu cuvîntul "raport" la cazul respectiv prin  HG720 din18.07.05, MO101-103/29.07.05 art.790
1) sintagmele "unităţile medicale" şi "instituţiile medicale" se substituie în tot cuprinsul textului cu sintagma "instituţiile medico-sanitare" la cazul respectiv;
2) în tot cuprinsul textului cuvîntul "asigurat" se substituie cu sintagma "persoană asigurată" la cazul respectiv prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63În conformitate cu art. 12 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998, Guvernul Republicii Moldova Hotărăşte:
Se aporbă Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (se anexează).

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                              Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul Sănătăţii                                                  Andrei Gherman
Ministrul Justiţiei                                                    Ion Morei

Chişinău, 11 februarie 2002.
Nr. 156.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 156
din 11 februarie 2002
S T A T U T U L
COMPANIEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ
I. Dispoziţii generale
1. Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină este elaborat în temeiul Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 şi altor acte normative aferente şi are drept obiectiv reglementarea activităţii Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (în continuare - Compania).
2. Compania este o organizaţie de stat autonomă inclusiv cu autonomie financiarăde nivel naţional, care dispune de personalitate juridică şi desfăşoară activităţi nonprofit în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Compania îşi are sediul în mun.Chişinău, str. nr.
      [Pct.2 modificat prin HG720 din 18.07.05, MO101-103/29.07.05 art.790]
3. În activitatea sa Compania se călăuzeşte de Constituţia şi legile Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, de actele normative specifice, precum şi de prezentul statut.
4. Compania administrează fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală prevăzute de lege, dispunînd în acest scop de conturi bancare (inclusiv valutare), de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa şi de alte atribute sau rechizite prevăzute de lege.
5. Compania prezintă instituţiilor financiare şi autorităţilor de stat rapoarte de activitate potrivit prevederilor legale.
6. Compania îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova prin intermediul agenţiilor sale teritoriale (ramurale), activitatea cărora o organizează, o coordonează şi o supraveghează în condiţiile legii.
7. Structura organizaţională şi statele de personal ale Companiei sînt  aprobate de Guvern.
8. Compania îşi deţine în proprietate patrimoniul, constituit din bunuri mobile şi imobile, şi îl administrează în condiţiile legii.
9. Obiectivele Companiei sînt: organizarea, desfăşurarea şi dirijarea procesului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, cu aplicarea procedeelor şi mecanismelor admisibile pentru formarea fondurilor financiare destinate acoperirii cheltuielilor de tratament şi profilaxie a maladiilor şi stărilor, incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, controlul calităţii asistenţei medicale acordate şi implementarea cadrului normativ aferent asigurărilor de asistenţă medicală.
10. Întru realizarea acestor obiective, Compania desfăşoară următoarele activităţi:
1) desfăşurarea  asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi altor tipuri de asigurări care au atribuţie la medicină şi sănătate;
2) exercitarea controlului (expertizei) calităţii şi volumului asistenţei medicale prestate, precum şi a controlului gestionării mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în limita serviciilor medicale contractate;
    
[Pct.2 modificat prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
3) organizarea şi finanţarea acţiunilor şi manifestărilor care promovează modul sănătos de viaţă şi ocrotirea mediului ambiant;
4) organizarea seminarelor, conferinţelor şi simpozioanelor cu diferite teme din domeniul asigurărilor de sănătate;
5) realizarea altor activităţi aferente, care promovează obiectivele de bază ale Companiei şi nu contravin legislaţiei în vigoare.
II. Drepturile şi obligaţunile Companiei
11. Compania are dreptul:
a) să realizeze în condiţiile legii asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor Republicii Moldova, şi a străinilor prevăzuţi de Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;
    [Pct.11 lit.a) modificată prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
b) să încheie contracte de asigurări asupra oricărei forme de asigurare în domeniul medicinei (inclusiv asigurarea facultativă de sănătate) şi să efectueze în baza lor achitarea cu persoanele juridice şi fizice, inclusiv cu cele străine, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
c) să participe la elaborarea proiectului anual al Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi să prezinte propuneri privind mărimea primelor de asigurarea obligatorie de asistenţă medicală şi a subvenţiilor necesare;
d) să prezinte  propuneri privind stabilirea tarifelor pentru serviciile medicale prestate în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
   
d1) să elaboreze propuneri privind angajarea de la bugetele/acordarea bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi pentru  acoperirea decalajelor temporare de casă ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu scadenţă în acelaşi an bugetar;
     [Pct.11 lit.d1) introdusă prin HG941 din 12.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1027]
    d2) să angajeze de la bugetele/să acorde bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi pentru  acoperirea decalajelor temporare de casă ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu scadenţă în acelaşi an bugetar, conform deciziilor consiliului de administraţie;
     [Pct.11 lit.d2) introdusă prin HG941 din 12.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1027]
e) să gestioneze fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi să constituie suplimentar alte fonduri care au atribuţie la medicină şi sănătate;
     [Pct.11 lit.e) în redacţia HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
f) să deschidă conturi în instituţiile bancare autohtone şi să le folosească în modul  legal stabilit;
g) să determine modul optim de perfectare şi evidenţă a  operaţiunilor de asigurări;
h) să participe la acreditarea instituţiilor medico-sanitare;
i) să desemneze instituţiile medico-sanitare prestatoare de asistenţă medicală şi să încheie cu ele contracte de acordare a serviciilor respective;
j) să intenteze acţiuni în instanţa de judecată instituţiilor medico-sanitare sau personalului medical în scopul compensării prejudiciilor, cauzate din culpa acestora persoanei asigurate;
      j1) să intenteze acţiuni în instanţa de judecată persoanelor fizice pentru neachitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi persoanelor juridice şi fizice pentru prejudiciul cauzat fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
     [Pct.11 lit.j1) introdusă prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
      j2) să verifice respectarea de către angajatori a legislaţiei privind includerea persoanelor angajate în listele de evidenţă nominală şi prezentarea acestora la agenţiile teritoriale;
     [Pct.11 lit.j2) introdusă prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    j3) să aplice, în persoana directorului general al Companiei şi adjuncţilor săi, directorilor agenţiilor teritoriale şi adjuncţilor lor, sancţiuni contravenţionale subiecţilor asigurării în cazul nerespectării legislaţiei privind asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;
     [Pct.11 lit.j3) introdusă prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
k) să dezvolte sistemul informaţional integrat pentru toate nivelurile subordonate Companiei şi să creeze baze informaţionale de date referitor la subiecţii asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
l) să elaboreze instrucţiuni şi să emită dispoziţii ce ţin de reglementarea activităţii sale;
m) să elaboreze proiectele actelor normative necesare implementării în practică a asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
n) să realizeze investigaţii de marketing în domeniul asigurărilor de asistenţă medicală şi sănătate;
o) să angajeze specialişti şi reprezentanţi (agenţi) de asigurări;
p) să organizeze selectarea, pregătirea şi reciclarea profesională a personalului în domeniu;
q) să colaboreze în domeniul asigurărilor de sănătate cu autorităţile altor state în baza tratatelor internaţionale, la care Republica Moldova este parte.
12. Compania este obligată:
a) să încheie cu instituţiile medico-sanitare cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, care activează în conformitate cu legislaţia în vigoare, contracte de asistenţă medicală ce urmează sa fie acordată persoanelor;
    
[Pct.12 lit.a) modificată prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
[Pct.12 lit.a) modificat prin HG1591/29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]
b) să elibereze tuturor asiguraţilor poliţele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală conform prevederilor art.6 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;
    
[Pct.12 lit.b) modificată  prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
c) să verifice corespunderea cu clauzele contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) a volumului, termenelor, calităţii şi costului asistenţei medicale acordate persoanelor, precum şi gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în limita serviciilor medicale contractate;
    [Pct.12 lit.c) modificată prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
     [Pct.12 lit.c) în redacţia HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
d) să apere interesele persoanelor asigurate;
e) să încheie contracte de reasigurare;
f) să exercite controlul asupra executării de către structurile sale teritoriale şi ramurale a dispoziţiilor cu privire la modul de administrare a bunurilor şi mijloacelor primite, a corectitudinii operaţiunilor financiare şi a altor atribuţii exercitate conform statutelor acestora;
      [Pct.12 lit.f) modificată prin HG720 din 18.07.05, MO101-103/29.07.05 art.790]
g) să examineze sesizările, ce ţin de realizarea asigurării obligatorii de asistenţă medicală, care i-au fost adresate direct sau remise de către Parlament, Preşedinţie, Guvern, de diverse instituţii şi structuri, persoane fizice şi juridice;
h) să prezinte Parlamentului, Guvernului şi Ministerului Sănătăţii rapoarte  anuale privind activitatea sa financiară şi modul de utilizare a mijloacelor acumulate în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi dări de seamă  trimestriale şi anuale Ministerului Finanţelor şi Biroului Naţional de Statistică, conform legislaţiei în vigoare.
     
[Pct.12 lit.h) în redacţia HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
[Pct.12 lit.h) modificată prin HG720 din 18.07.05, MO101-103/29.07.05 art.790]
III. Structurile de administrare ale Companiei
[Capitolil III titlul modificat prin HG1019 din 28.12.11, MO237/29.12.11 art.1083]
13. Structurile de administrare ale Companiei sînt consiliul de administraţie şi direcţia executivă.
[Pct.14 exclus prin HG1019 din 28.12.11, MO237/29.12.11 art.1083]
15. Scopul principal al consiliului de administraţie, organul suprem de autoadministrare al Companiei, este susţinerea intereselor tuturor asiguraţilor în raporturile cu direcţia executivă a Companiei şi garantarea corectitudinii şi echităţii sociale în realizarea asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
16. Componenţa consiliului de administraţie este aprobată de Guvern şi include 15 membri, printre care vor fi cooptaţi: un reprezentant al Parlamentului, un reprezentant al Preşedinţiei, cinci reprezentanţi ai Guvernului (inclusiv doi cooptaţi de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei şi doi cooptaţi de Ministerul Sănătăţii), trei reprezentanţi ai Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova, trei reprezentanţi ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (inclusiv unul cooptat de la Sindicatul „Sănătatea” din Republica Moldova), un reprezentant al organizaţiei profesionale a lucrătorilor medicali şi un reprezentant al organizaţiilor de protecţie a drepturilor pacienţilor.
       [Pct.16 modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
      [Pct.16 modificat prin HG768 din 26.11.09, MO173/01.12.09 art.850]
      [Pct.16 modificat prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
[Pct.16 modificat prin HG720 din 18.07.05, MO101-103/29.07.05 art.790]
[Pct.16 modificat prin HG369 din 09.04.04, MO64-66/23.04.04 art.508]
[Pct.16 modificat prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]
17. Activitatea consiliului de administraţie este condusă de preşedintele lui, în această funcţie fiind numit, ca regulă, reprezentantul Guvernului. În lipsa preşedintelui, activitatea consiliului de administraţie este dirijată, în limitele competenţelor stabilite, de unul din cei doi vicepreşedinţi ai lui, aleşi în funcţie şi revocaţi prin decizia a consiliului de administraţie.
      [Pct.17 modificat prin HG1019 din 28.12.11, MO237/29.12.11 art.1083]
[Pct.17 modificat prin HG369 din 09.04.04, MO64-66/23.04.04 art.508]
18. Calitatea de membru al consiliului de administraţie este incompatibilă cu funcţia de angajat în organele executive ale Companiei.
19. Termenul de exercitare a funcţiei de membru al consiliului de administraţie este de patru ani, persoana respectivă putînd fi delegată pe încă o perioadă, după care ea îşi pierde dreptul de a fi propusă în componenţa acestui consiliu.
20. Membrii consiliului de administraţie pot fi excluşi din componenţa lui înainte de termen potrivit propunerii de rechemare, aprobate de  autorităţile respective, ale căror interese le reprezintă.
21. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
a) trasarea direcţiilor principale de activitate ale Companiei şi supravegherea respectării echităţii sociale în realizarea asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
b) coordonarea tarifelor medii la serviciile medicale şi a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
c) aprobarea prezentării la Guvern în modul stabilit a proiectului legii anuale cu privire la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
      c1) luarea deciziilor privind angajarea de la bugetele/acordarea bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi pentru acoperirea decalajelor temporare de casă ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu scadenţă în acelaşi an bugetar;
      [Pct.21 lit.c1) introdusă prin HG941 din 12.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1027]
[Pct.21 lit.b)-c) modificate prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]
d) aprobarea regulamentelor de asigurări şi reasigurări, cu determinarea mărimii primelor, modului de formare şi distribuire a fondurilor respective în conformitate cu legislaţia în vigoare pe toate tipurile de asigurări, care au atribuţie la medicină şi sănătate (cu excepţia asigurării obligatorii de asistenţă medicală);
e) aprobarea programelor, regulamentelor şi instrucţiunilor necesare vizînd competenţele Companiei  în ceea ce priveşte realizarea asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
[Pct.21 lit.e) modificat prin HG720 din 18.07.05, MO101-103/29.07.05 art.790]
f) aprobarea proiectului devizului de venituri şi cheltuieli al fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv;
    
[Pct.21 lit.f) modificată prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
g) aprobarea rapoartelor financiare anuale ale Companiei şi rapoartelor anuale privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
     [Pct.21 lit.g) în redacţia HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
[Pct.21 lit.h) exclusă prin HG1019 din 28.12.11, MO237/29.12.11 art.1083]
     
[Pct.21 lit.h) modificată prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
i) informarea opiniei publice despre activitatea Companiei;
    [Pct.21 lit.j) exclus prin HG161 din 19.02.16, MO43/23.02.16 art.180]
k) prezentarea spre aprobare în Guvern a propunerilor cu privire la structura teritorială (ramurală) a Companiei, sistarea activităţii Companiei, formarea comisiei de lichidare şi aprobarea balanţei de lichidare.
[Pct.21 lit.k) modificat prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]
22. Consiliul de administraţie se convoacă în funcţie de necesităţi, dar cel puţin de 4 ori pe an, iar în cazuri excepţionale - la cererea preşedintelui consiliului de administraţie, sau a directorului general.
       [Pct.22 modificat prin HG1019 din 28.12.11, MO237/29.12.11 art.1083]
23. Şedinţele consiliului de administraţie sînt deliberative în cazul cînd la ele participă cel puţin 2/3 din membrii lui. Deciziile consiliului de administraţie se adoptă cu simpla majoritate din voturile membrilor prezenţi la şedinţă.
24. La şedinţele consiliului de administraţie pot participa specialişti în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
25. Direcţia executivă este organul executiv al Companiei, care exercită administrarea ei operativă şi permanentă  în limitele competenţelor ce i-au fost stabilite de consiliul de administraţie şi de prezentul Statut.
[Pct.25 modificat prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]
26. Atribuţiile direcţiei executive includ:
a) colectarea, evidenţa şi controlul corectitudinii calculării şi virării în termenele stabilite de legislaţie a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, încasarea penalităţilor şi sancţiunilor financiare şi distribuirea lor în fondurile respective conform legislaţiei;
[Pct.26 lit.a) modificat prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]
b) controlul calităţii şi al volumului asistenţei medicale acordate asiguraţilor, inclusiv corespunderea acestora cu standardele şi programele respective de asigurări, precum şi controlul gestionării mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în limita serviciilor medicale contractate;
     
[Pct.21 lit.b) modificată prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
c) realizarea decontărilor cu instituţiile medico-sanitare în conformitate cu legislaţia în vigoare, contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) şi deciziile consiliului de administraţie;
    
[Pct.21 lit.c) modificată prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
d) monitoringul informaţional şi statistic referitor la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;
e) calcularea mărimii primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, participarea la elaborarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, a proiectului devizului de cheltuieli al Companiei pe anul în curs, a dărilor de seamă anuale şi bilanţului anual, inclusiv  prezentarea acestora spre aprobare consiliului de administraţie.
[Pct.26 lit.e) modificat prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]
27. Activitatea direcţiei executive este dirijată de directorul general, numit și destituit din funcție de către Guvern. În perioada absenţei temporare a directorului general (concediu, delegaţie, boală etc.), funcţiile respective le exercită unul din adjuncţii lui, numit prin ordinul acestuia, în limitele competenţelor delegate.
    [Pct.27 modificat prin HG161 din 19.02.16, MO43/23.02.16 art.180]
28. Directorul general este ordonatorul principal de credite pentru mijloacele financiare acumulate în fondurile Companiei (inclusiv fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală), pe care le administrează în condiţiile legii.
29. De competenţa directorului general ţine:
a) administrarea activităţii Companiei şi asigurarea executării tuturor deciziilor consiliului de administraţie;
b) deschiderea conturilor bancare (inclusiv valutare) şi organizarea colectării mijloacelor financiare;
    b1) înaintarea spre aprobare consiliului de administraţie a propunerilor privind angajarea de la bugetele/acordarea bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi pentru  acoperirea decalajelor temporare de casă ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu scadenţă în acelaşi an bugetar;
      [Pct.28 lit.b1) introdusă prin HG941 din 12.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1027]
c) gestionarea patrimoniului, utilizarea mijloacelor financiare ale Companiei, dirijarea activităţilor investiţionale neinterzise de lege;
d) ţinerea evidenţei contabile şi statistice şi a lucrărilor de secretariat, întocmirea şi păstrarea proceselor-verbale ale şedinţelor Companiei;
e) aprobarea şi emiterea  regulamentelor de activitate, ordinelor, dispoziţiilor şi altor acte necesare pentru buna desfăşurare a activităţii Companiei;
f) angajarea şi eliberarea personalului şi aplicarea sancţiunilor, după caz;
g) numirea în funcţie a conducătorilor agenţiilor teritoriale şi ramurale;
h) dirijarea procesului de selectare şi instruire a personalului Companiei şi al agenţiilor teritoriale şi ramurale (pentru fiece unitate);
i) stabilirea retribuirii muncii angajaţilor conform legislaţiei în vigoare;
[Pct.29 lit.i) modificat prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]
k) stabilirea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile de stat, obşteşti şi internaţionale în problemele ce constituie competenţe ale Companiei, conform dispoziţiilor consiliului de administraţie;
l) organizarea şi dirijarea procesului de acumulare a contribuţiilor în contul Companiei;
m) semnarea acordurilor şi/sau contractelor cu instituţiile bancare şi financiare şi cu alţi subiecţi în condiţiile legii;
n) administrarea mijloacelor financiare potrivit necesităţilor şi  scopurilor Companiei;
o) reprezentarea Companiei în raporturile cu autorităţile publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate;
p) soluţionarea altor probleme vizînd activităţile legale ale Companiei;
r) soluţionarea disensiunilor şi/sau litigiilor apărute.
30. Directorul general poate fi destituit din funcţie înainte de termen în cazul cînd:
a) practică activităţi incompatibile cu postul de director;
b) este condamnat de instanţa judecătorească printr-o sentinţă, rămasă definitivă, pentru infracţiuni premeditate sau nepremeditate;
c) potrivit cererii sale de demisie.
      [Pct.31-34 excluse prin HG1019 din 28.12.11, MO237/29.12.11 art.1083]
35. Controlul activităţii generale a Companiei este efectuat de către organele abilitate cu funcţii de control.
    [Pct.36 exclus prin HG1019 din 28.12.11, MO237/29.12.11 art.1083]
IV. Statele de personal
37. Salariaţii Companiei şi ai agenţiilor ei teritoriale şi/sau ramurale sînt persoane angajate în condiţiile legii (pe bază de concurs şi/sau numite) din rîndul specialiştilor în domeniu care posedă calificarea şi experienţa necesare, dovedite prin actele respective.
38. Completarea statelor de personal, selectarea specialiştilor cu nivelul necesar de calificare şi desemnarea lor în funcţii sînt competenţele directorului general al Companiei.
39. Angajaţii Companiei şi ai agenţiilor ei teritoriale (ramurale) sînt salarizaţi în conformitate cu actele normative referitoare la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară.
[Pct.39 modificat prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]
40. Angajaţii Companiei îşi exercită funcţiile încredinţate în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare şi regulamentul ei de ordine interioară, purtînd responsabilitate personală deplină pentru acţiunile lor în cadrul activităţii Companiei.
V. Agenţiile teritoriale şi ramurale
41. Agenţiile teritoriale şi ramurale reprezintă Compania în limitele împuternicirilor ce le revin şi îşi desfăşoară activitatea cu respectarea principiului teritorial/ramural.
42. Fondarea, reorganizarea sau lichidarea agenţiilor tertoriale (ramurale) sînt competenţe ale Companiei.
43. Agenţia teritorială (ramurală) are statut de filială, este subordonată Companiei şi îşi exercită atribuţiile potrivit legilor, actelor normative şi prevederilor prezentului statut.
[Pct.43 modificat prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]
44. Structura organizaţională, statele, particularităţile activităţii financiare şi limitele competenţelor agenţiilor teritoriale (ramurale) sînt specificate în statutele şi regulamentele lor, elaborate şi aprobate de Companie.
45. Statele de personal, numărul unităţilor şi amplasarea agenţiilor teritoriale (ramurale) se stabilesc în dependenţă de numărul beneficiarilor de servicii prestate.
46. Activitatea agenţiilor teritoriale (ramurale) este dirijată de directorii acestora, desemnaţi în funcţie de directorul general al Companiei.
VI. Organizarea activităţii financiare
47. La baza sistemului financiar al Companiei sînt fondurile de asigurări (inclusiv al asigurării obligatorii de asistenţă medicală), administrate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
48. Fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se constituie din mijloacele financiare acumulate în conformitate cu Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998, Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, precum şi din alte venituri legale.
[Pct.48 modificat prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]
49. Pe parcursul activităţii sale, Compania poate institui în modul stabilit şi alte fonduri cu destinaţie specială, care-i vor fi subordonate şi disponibile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
50. Modul de acumulare şi de distribuire a mijloacelor financiare în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi modul de circulaţie a acestora sînt determinate de cadrul juridico-normativ în vigoare.