HGM391/2000
ID intern unic:  296234
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 391
din  19.04.2000
cu privire la crearea Instituţiei Publice „Unitatea de coordonare,
 implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătăţii
Publicat : 27.04.2000 în Monitorul Oficial Nr. 46-49     art Nr : 475
    MODIFICAT
   
HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475
   
HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001
    HG280 din 13.03.03, MO48/18.03.03 art.292
    HG763 din 02.08.01, MO94-96 din 10.08.01

    Titlul hotărârii în redacţia HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475


    NOTĂ:
   
Pe tot parcursul textului, cuvintele „proiect”, „tender”, „firme”, „Comitetul de supraveghere”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „proiecte”, „licitaţie”, „agent economic/organizaţie” şi, respectiv, „Consiliul de administrare”, la cazul gramatical corespunzător prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475;


    În scopul eficientizării proiectelor de asistenţă tehnică şi financiară în domeniul sănătăţii şi pentru coordonarea activităţilor din cadrul acestora, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Preambulul în redacţia HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    1. Se creează Instituţia Publică „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătăţii”, unitate care va prezenta Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Ministerului Sănătăţii darea de seamă privind utilizarea mijloacelor financiare, rapoarte privind activitatea, monitorizarea etapelor implementării proiectelor în domeniul sănătăţii în derulare, finanţate din surse externe, coordonate de Unitate, precum şi alte informaţii.
    [Pct.1 în redacţia HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    2. Se aprobă Regulamentul Instituţiei Publice „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătăţii”, conform anexei.
    [Pct.2 în redacţia HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    [Pct.3 abrogat prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    [Pct.4 abrogat prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    5. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 55 din 28 ianuarie 1999 "Privind crearea Comitetului de supraveghere a valorificării asistenţei tehnice acordate de Banca Mondială pentru reforma sistemului sănătăţii" (Monitorul Oficial, 1999, nr. 10-11, art. 95).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                          Dumitru BRAGHIŞ
    Contrasemnată:
    Ministrul finanţelor                                             Mihail Manoli
    Ministrul sănătăţii                                               Vasile Parasca
    Ministrul justiţiei                                                Valeria Şterbeţ

    Chişinău, 19 aprilie 2000.
    Nr. 391.


    [Anexa nr.1 abrogată prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG280 din 13.03.03, MO48/18.03.03 art.292]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG763 din 02.08.01, MO94-96 din 10.08.01]

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.391 din 19 aprilie 2000

Regulamentul Instituţiei Publice „Unitatea de coordonare,
 implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătăţii
    [Titlul în redacţia HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    Regulamentul Instituţiei Publice „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătăţii finanţat de partenerii externi de dezvoltare determină statutul juridic, obiectivele, atribuţiile şi drepturile acestei unităţi.
    [Preambulul în redacţia HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Instituţia Publică „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătăţii (denumită în continuare Unitatea) este o organizaţie autonomă necomercială şi nonprofit, avînd obligaţia de a prezenta Ministerului Finanţelor şi Ministerului Sănătăţii rapoarte, inclusiv privind utilizarea mijloacelor financiare.
    [Pct.1 modificat prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    [Pct.1 modificat prin HG280 din 13.03.03, MO48/18.03.03 art.292]
    2. Sediul Unităţii: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă, nr. 18 A.
    [Pct.2 modificat prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
     [Pct.2 modificat prin HG280 din 13.03.03, MO48/18.03.03 art.292]
    3. Unitatea este la autogestiune, are conturi de decontare şi speciale în instituţiile bancare (inclusiv în valută străină), ştampilă şi formulare cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat.
    4. Scopul Unităţii este asigurarea realizării eficiente a proiectelor în domeniul sănătăţii, prin dirijarea, monitorizarea şi coordonarea lucrărilor de implementare a acestora în conformitate cu cerinţele organismelor internaţionale şi Ministerului Sănătăţii.
    [Pct.4 modificat prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    [Pct.4 modificat prin HG280 din 13.03.03, MO48/18.03.03 art.292]
    5. Unitatea, în baza acordurilor cu partenerii externi de dezvoltare, este în drept să coordoneze sau să administreze activităţile de implementare a proiectelor finanţate de acestea în domeniul ocrotirii sănătăţii publice după aprobare de către Ministerul Sănătăţii.
    [Pct.5 modificat prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    [Pct.5 modificat prin HG280 din 13.03.03, MO48/18.03.03 art.292]
    6. Unitatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, prezentul Regulament, directivele şi standardele partenerilor externi de dezvoltare.
    [Pct.6 modificat prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
II. PRINCIPALELE SARCINI ALE UNITĂŢII
    7. Sarcinile principale ale Unităţii sînt:
    a) implementarea, coordonarea şi monitorizarea proiectelor susţinute de alte organizaţii internaţionale în domeniul sănătăţii publice;
    [Pct.7 lit.a) modificată prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    b) optimizarea coordonării diferitor proiecte şi simplificarea relaţiilor instituţionale dintre Guvern, managementul proiectelor şi Banca Mondială;
    [Pct.7 lit.b) abrogată prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    c) asigurarea colaborării, în contextul realizării proiectelor, cu toate agenţiile internaţionale ce activează în sistemul sănătăţii din Moldova, în scopul implementării eficiente a proiectelor în domeniul sănătăţii publice şi evitării dublării şi paralelismului în acţiunile întreprinse de aceste agenţii;
    d) acordarea asistenţei necesare misiunilor de supraveghere ale partenerilor externi de dezvoltare şi îndeplinirea recomandărilor conţinute în rapoartele de supraveghere;
    [Pct.7 lit.d) modificată prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    e) evaluarea şi monitorizarea implementării proiectului şi a cheltuielilor de implementare, prezentarea rapoartelor Guvernului, Ministerului Finanţelor, Ministerului Sănătăţii, partenerilor externi de dezvoltare;
    [Pct.7 lit.e) modificată prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    [Pct.7 lit.e) modificată prin HG280 din 13.03.03, MO48/18.03.03 art.292]
    f) disbursarea resurselor financiare destinate proiectului;
    g) elaborarea bugetelor şi a devizelor de cheltuieli pentru proiectele în curs de implementare;
    h) întocmirea rapoartelor trimestriale, semestriale şi anuale privind etapele de implementare a proiectelor şi utilizarea fondurilor destinate realizării proiectelor, spre a fi prezentate partenerilor externi de dezvoltare Ministerului Finanţelor şi Ministerului Sănătăţii;
    [Pct.7 lit.h) modificată prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    [Pct.7 lit.h) modificată prin HG280 din 13.03.03, MO48/18.03.03 art.292]
    i) ţinerea evidenţei contabile şi prezentarea rapoartelor privind utilizarea fondurilor, destinate fiecărui proiect în curs de implementare, în conformitate cu legislaţia naţională, cerinţele partenerilor externi de dezvoltare;
    [Pct.7 lit.i) modificată prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    j) asigurarea îndeplinirii tuturor angajamentelor stipulate în acordurile de împrumut pentru proiectele implementate, inclusiv auditul anual, inspectarea periodică, monitorizarea şi evaluarea performanţelor;
    k) administrarea conturilor speciale ale Unităţii şi asigurarea utilizării fondurilor pentru proiecte în strictă conformitate cu destinaţia stabilită în documentaţia lor, pregătirea cererilor de completare a conturilor, prezentarea rapoartelor privind utilizarea fondurilor;
    l) coordonarea şi eficientizarea procesului de instruire a personalului Unităţii şi a beneficiarilor de proiecte;
    [Pct.7 lit.m) abrogată prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    n) desfăşurarea altor tipuri de activităţi necesare pentru implementarea în condiţii optime a proiectelor în domeniul sănătăţii publice.
III. ATRIBUŢIILE UNITĂŢII
    8. În conformitate cu principalele sarcini care-i sînt date în seamă, Unitatea îşi exercită următoarele atribuţii:
    _ organizarea licitațiilor pentru selectarea şi angajarea agenților economici/organizaţiilor autohtone şi străine şi încheierea contractelor cu acestea, precum şi angajarea experţilor consultanţi;
    _ asigurarea activităţii comitetului de licitație, în care va fi cooptat în mod obligatoriu reprezentantul autorizat al Ministerului Finanţelor;
    _ acordarea suportului necesar partenerilor şi experţilor străini în stabilirea relaţiilor cu diferiţi agenţi economici şi autorităţi publice;
    _ efectuarea tuturor achiziţiilor (de echipamente, lucrări civile etc.);
    _ exercitarea controlului şi a verificărilor necesare asupra componentelor proiectelor;
    _ supravegherea şi verificarea calităţii prestărilor de servicii, a executării lucrărilor şi furnizării bunurilor în termenele stabilite de către agentii economici/organizaţii şi consultanţii contractaţi de Unitate;
    _ exercitarea altor atribuţii ce ţin de activitatea de implementare a proiectelor.
IV. DREPTURILE UNITĂŢII
    9. Întru realizarea sarcinilor şi atribuţiilor sale, Unitatea are dreptul:
    _ să posede, să utilizeze şi să administreze fondurile şi bunurile de care dispune în conformitate cu sarcinile stipulate în prezentul Regulament;
    _ să-şi desfăşoare activitatea economico-financiară în baza bugetului structurii şi direcţiilor de activitate, aprobate de către Ministerul Finanţelor şi coordonate cu partenerii externi de dezvoltare;
    _ să angajeze personal, să încheie contracte cu consultanţi din ţară şi străinătate, cu furnizorii de lucrări şi bunuri, pentru a asigura realizarea eficientă a proiectelor;
    _ să administreze mijloacele din conturile sale curente şi speciale;
    _ să verifice calitatea lucrărilor, serviciilor şi bunurilor furnizate de companiile şi consultanţii angajaţi prin contract;
    _ să semneze actele de executare a lucrărilor, prestare a serviciilor şi furnizare a bunurilor;
    _ să aprobe rapoartele companiilor şi consultanţilor angajaţi şi să efectueze plăţile pentru lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile furnizate.
    [Pct.9 modificat prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
V. PATRIMONIUL UNITĂŢII
    10. Patrimoniul Unităţii se constituie din bunurile procurate şi donate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    11. Mijloacele financiare se formează din:
    a) resursele alocate de către partenerii externi de dezvoltare pentru susţinerea activităţii Unităţii;
    [Pct.11 lit.a) modificată prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    b) donaţii ale donatorilor străini şi autohtoni;
    c) alte surse legale.
    12. Resursele Unităţii se reflectă pe conturile ei bancare, în monedă naţională şi valută străină, şi se utilizează în conformitate cu bugetul anual, coordonat cu partenerii externi de dezvoltare şi aprobat de Ministerul Finanţelor.
    [Pct.12 modificat prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    [Pct.12 modificat prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    13. Mijloacele neutilizate pe parcursul anului curent nu sînt supuse sechestrării, ci se reportează pentru anul viitor, pentru a fi utilizate conform bugetului aprobat pentru anul respectiv.
VI. ADMINISTRAREA UNITĂŢII
    14. Activitatea Unităţii este condusă de directorul ei executiv, care raportează Consiliului de administrare a Instituţiei Publice „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătăţii şi coordonează cu el toate acţiunile derulate în cadrul proiectului.
    [Pct.14 modificat prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    15. Structura şi personalul scriptic ale Unităţii, precum şi nivelul de salarizare a colaboratorilor se aprobă de către Consiliul de administrare în conformitate cu criteriile şi condiţiile stabilite de prevederile acordurilor de finanţare dintre Unitate şi donator la etapa aprobării devizului ei de cheltuieli.
    [Pct.15 modificat prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    16. Colaboratorii Unităţii avînd calificarea şi experienţa conforme cu cerinţele partenerilor externi de dezvoltare, sînt angajaţi prin concurs şi în baza unui contract în care li se stabilesc sarcinile funcţionale şi condiţiile de salarizare.
    [Pct.16 modificat prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    17. Directorul executiv al Unităţii este desemnat prin ordin al Ministrului Sănătăţii în calitatea sa de preşedinte al Consiliului de administrare al Instituţiei Publice „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătăţii” şi angajat prin contract de muncă, coordonat cu Consiliul de administrare.
    Funcţiile depline ale directorului executiv, în lipsa acestuia, sînt exercitate de către o altă persoană, desemnată prin ordin al ministrului sănătăţii. Persoana desemnată poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea actelor semnate.
    [Pct.17 în redacţia HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    [Pct.17 modificat prin HG280 din 13.03.03, MO48/18.03.03 art.292]
    18. Proiectul devizului de cheltuieli, bilanţul contabil şi dările de seamă financiare anuale ale Unităţii, inclusiv examinarea şi aprobarea rapoartelor semestriale şi anuale ale Unităţii privind activitatea acesteia, se aprobă de către Ministerul Sănătăţii.
    19. Consiliul de administrare are drept scop principal garantarea corectitudinii şi transparenţei în activitatea Unităţii.
    Componenţa nominală a Consiliului de administrare se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi este format din 7 membri: ministrul sănătăţii – preşedinte, viceminiştri ai sănătăţii, finanţelor, economiei şi, în funcţie de proiectele în derulare, cîte un reprezentant al partenerilor de dezvoltare şi al societăţii civile. Secretariatul se asigură de către Ministerul Sănătăţii.
    [Pct.19 modificat prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    20. Activitatea Consiliului de administrare este condusă de preşedintele lui, iar în lipsa acestuia, în limitele competenţelor stabilite, de către unul din membrii Consiliului de administrare numit de către preşedinte.
    21. Consiliul de administrare este responsabil pentru:
    promovarea politicii şi principiilor generale care reglementează activitatea Unităţii;
    selectarea candidaturii la funcţia de director executiv al Unităţii în bază de concurs, prezentarea propunerilor Ministerului Sănătăţii pentru numirea în funcţie sau eliberarea din funcţie a directorului executiv;
    prezentarea la Guvern spre aprobare a propunerilor cu privire la reorganizarea şi lichidarea Unităţii, formarea comisiei de lichidare şi aprobarea balanţei de lichidare;
    atragerea de mijloace suplimentare pentru asigurarea activităţii Unităţii;
    aprobarea rapoartelor trimestriale şi anuale de activitate ale Unităţii;
    supravegherea utilizării mijloacelor financiare ale Unităţii conform destinaţiei şi devizului de cheltuieli stabilite;
    stabilirea perioadei evaluării performanţei directorului executiv al Unităţii;
    aprobarea termenilor de referinţă pentru directorul executiv, a condiţiilor şi prevederilor contractului cu directorul executiv al Unităţii;
    aprobarea cheltuielilor administrative ale Unităţii.
    [Pct.21 modificat prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
   
211. Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii:
    reprezintă Consiliul în relaţiile cu instituţiile naţionale şi internaţionale;
    convoacă şi prezidează şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului;
    semnează deciziile şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului.
    [Pct.211 introdus prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    212. Secretarul Consiliului este reprezentant al Ministerului Sănătăţii şi are următoarele atribuţii:
    organizează şi asigură convocarea şedinţelor Consiliului;
    pregăteşte şi prezintă materialele pentru şedinţele Consiliului;
    întocmeşte şi semnează procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului;
    asistă preşedintele şi membrii Consiliului în perioada dintre şedinţe;
    asigură evidenţa, păstrarea şi arhivarea documentelor şi a altor materiale ale Consiliului.
    [Pct.212 introdus prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    22. Consiliul de administrare se convoacă nu mai rar de 4 ori pe an, iar în cazuri excepţionale, de cîte ori este nevoie - la cererea preşedintelui Comitetului sau directorului executiv.
    23. Şedinţele Comitetului sînt deliberative în cazul în care la ele participă cel puţin 2/3 din membrii lui. Deciziile Consiliului de administrare se adoptă cu simpla majoritate de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă.
    24. Se stabileşte că, în cazul eliberării din funcţiile deţinute a membrilor Comitetului, atribuţiile lor în cadrul lui vor fi exercitate de către persoanele nou-desemnate în posturile respective fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
    [Pct.18-24 introduse prin HG280 din 13.03.03, MO48/18.03.03 art.292; pct.18-23 devin 25-30]
    25. Directorul executiv al Unităţii:
    _ poartă răspundere personală pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor Unităţii;
    _ organizează activitatea personalului şi a consultanţilor Unităţii;
    _ reprezintă Unitatea în relaţiile cu organele de stat, organizaţiile internaţionale, beneficiarii de proiecte şi asistenţa Unităţii etc.;
    _ semnează contracte cu agentii economici/organizaţii de consultanţă şi furnizorii de lucrări şi bunuri;
    _ suspendă alocarea de resurse sub formă de asistenţă tehnică în cazul în care se constată încălcarea modului lor de utilizare conform destinaţiei, sesizînd Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii şi misiunea partenerilor externi de dezvoltare despre aceste nereguli;
    _ îşi exercită funcţiile prevăzute prin prezentul Regulament atît în teritoriul Republicii Moldova, cît şi peste hotarele ei;
    _ se angajează pe un termen de 4 ani.
    [Pct.25 modificat prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
VII. EVIDENŢA ŞI DĂRILE DE SEAMĂ
    26. Unitatea ţine evidenţa contabilă şi prezintă rapoartele statistice în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    27. Controlul asupra activităţii financiare a Unităţii îl exercită Ministerul Finanţelor, partenerilor externi de dezvoltare. Rezultatele controalelor se aduc la cunoştinţa Guvernului Republicii Moldova.
    [Pct.27 modificat prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
    28. Anual activitatea Unităţii este supusă auditului extern conform prevederilor legislaţiei naţionale şi cerinţelor partenerilor externi de dezvoltare.
    [Pct.28 modificat prin HG420 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.475]
VIII. DISPOZIŢII FINALE
    29. Activitatea Unităţii poate fi suspendată în baza unei hotărîri de Guvern, prin reorganizarea sau lichidarea ei în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    30. În cazul reorganizării sau lichidării Unităţii, disponibilizarea angajaţilor ei se va face în conformitate cu legislaţia muncii.