LPM835/1996
ID intern unic:  311517
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 835
din  17.05.1996
privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului
Publicat : 02.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 1-2     art Nr : 2     Data intrarii in vigoare : 23.12.1998
    MODIFICAT
   
LP305 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.26
    LP239 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.737
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP5 din 08.02.18, MO77-83/09.03.18 art.160
    LP152 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.521
   
LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în vigoare 19.07.16
   
LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443
   
LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
    LP237-XIV din 23.12.98, MO39/22.04.99


Parlamentul adoptă prezenta lege.
Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. - În sensul prezentei legi sînt utilizate următoarele noţiuni principale:
Amenajare a teritoriului - complex de activităţi pentru coordonarea politicii economice, sociale, culturale şi ecologice în conformitate cu valorile fundamentale ale societăţii luate în  ansamblu, în vederea realizării unui cadru natural şi construit armonios, care să favorizeze viaţa socială şi culturală a populaţiei.
Urbanism - cea  mai importantă componentă a amenajării teritoriului, al cărei obiect  îl constituie teritoriul  localităţilor şi  toate teritoriile necesare asigurării funcţionării şi dezvoltării acestora.
Documentaţie de urbanism şi amenajare a teritoriului - planuri de amenajare a teritoriului, planuri urbanistice şi regulamentele aferente, în care se definesc scopurile, mijloacele şi se face etapizarea acţiunilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se oferă soluţii pentru o dezvoltare echilibrată a teritoriilor şi localităţilor, pentru prevenirea şi eliminarea disfuncţionalităţilor.
Planuri urbanistice şi planuri de amenajare a teritoriului - totalitatea documentelor scrise şi desenate referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizează situaţia existentă şi se stabilesc obiectivele şi măsurile în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului pe o perioadă determinată.
Prevederi cu caracter director - prevederi cuprinse în documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului, care stabilesc strategia şi direcţiile principale de dezvoltare a unui teritoriu la nivel naţional, regional sau local.
Prevederi cu caracter  reglementator - prevederi cuprinse în documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului, inclusiv în regulamentele de urbanism, care stabilesc reglementări în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, ce se aplică efectiv în practică asupra fiecărei parcele cadastrale în parte. Ele constituie elemente de fundamentare obligatorii, necesare eliberării certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, desfiinţare, funcţionare sau schimbare a destinaţiei.
Aviz general - actul în care Guvernul, autoritatea administraţiei publice centrale pentru  urbanism şi amenajare a teritoriului  sau serviciul de arhitectură şi urbanism al autorităţii administraţiei publice locale expune rezultatele expertizei unei documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului, adică confirmă încadrarea soluţiilor prezentate în actele normative în vigoare, apreciază soluţiile tehnice şi încadrarea acestora în anumite criterii de calitate, verifică conformitatea soluţiilor prezentate cu documentaţia aprobată, care se referă la acel teritoriu, confirmă, după caz, acordul de principiu privind unele aspecte ale operaţiunilor urbanistice, prevăzute în documentaţia expertizată.
Programe de urbanism şi amenajare a teritoriului - succesiune de acţiuni, preconizate să se desfăşoare în vederea realizării unor obiective în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, aprobate de autoritatea administraţiei publice competentă.
Operaţiuni de urbanism şi amenajare a teritoriului - totalitatea acţiunilor prin  care se realizează politicile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului în conformitate cu documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobate, elaborate în temeiul acestor politici.
Intravilan – teritoriul localității ale cărei hotare sînt stabilite în planul urbanistic general.
    [Art.1 noțiunea în redacția LP5 din 08.02.18, MO77-83/09.03.18 art.160]
Extravilan – teritoriul în afara localității care nu intră în intravilan, însă este în limita teritoriului administrativ.
    [Art.1 noțiunea în redacția LP5 din 08.02.18, MO77-83/09.03.18 art.160]
Zonă funcţională - totalitatea terenurilor pentru care, prin documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobată, se stabilesc funcţia dominantă şi alte funcţii permise şi se reglementează unele elemente privind modul de exercitare a acestora.
Zona centrală a localităţii - suprafaţa de teren situată în intravilanul localităţii, delimitată prin documentaţia de urbanism aprobată, ca urmare a concentrării infrastructurilor edilitare, instituţiilor publice şi serviciilor, după criterii de densitate şi calitate arhitectural-urbanistică a clădirilor. Limita zonei centrale este stabilită de autorităţile administraţiei publice locale. În  zona centrală pot fi aplicate impozite şi taxe specifice.
Funcţie urbanistică - ansamblul activităţilor specifice domeniului urbanismului şi amenajării teritoriului, care are la bază criteriul modului de folosire a terenurilor şi construcţiilor în scopul satisfacerii unora dintre necesităţile populaţiei  dintr-un anumit teritoriu. Principalele funcţii urbanistice sînt: circulaţia (terestră, aeriană, maritimă şi fluvială); locuirea; exploatarea şi prelucrarea resurselor; comerţul, cultura, învăţămîntul şi instruirea, recreerea; activităţile politice, civice, administrative, religioase; activităţile de  apărare,  de asigurare a ordinii de drept şi a securităţii  publice; salubrizarea; echiparea tehnică; asistenţa medicală; turismul.
Certificat de urbanism  -  act cu caracter informativ  şi reglementativ, emis de autoritatea administraţiei publice locale abilitată prin lege, la cererea oricărei persoane fizice sau juridice interesate, prin care se aduc la cunoştinţa solicitantului date privind regimul juridic, economic,  tehnic şi  arhitectural-urbanistic de exploatare a terenurilor şi construcţiilor pentru care a fost solicitat;
   
Localitate – sat (comună), oraș (municipiu), organizate sub aspectul administrativ-teritorial conform legii.
    [Art.1 noțiunea introdusă prin LP5 din 08.02.18, MO77-83/09.03.18 art.160]
Art.2. - (1) Amenajarea teritoriului constituie ansamblul activităţilor complexe, care includ:
a) elaborarea, avizarea, aprobarea şi modificarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, studiile de fundamentare, cercetările ştiinţifice prealabile, necesare întocmirii acestora;
b) gestionarea teritoriilor, construcţiilor şi amenajărilor;
c) elaborarea actelor normative specifice;
d) controlul asupra  realizării  şi exploatării  construcţiilor  şi amenajărilor  în  strictă conformitate cu cerinţele legislaţiei  privind urbanismul şi amenajarea teritoriului.
(2) Obiectul activităţii de amenajare a teritoriului îl  constituie întreg teritoriul naţional.
Art.3. - Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în funcţie de sarcinile  puse, poartă  răspundere pentru efectuarea lucrărilor de amenajare a teritoriului.
Art.4. - (1)  Activitatea de amenajare a teritoriului are drept scop realizarea următoarelor obiective:
a) dezvoltarea economică  şi socială  echilibrată în condiţiile respectării specificului fiecărei zone;
b) ameliorarea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane;
c) gestionarea  responsabilă  a  resurselor  naturale  şi  protecţia mediului înconjurător;
d) utilizarea raţională a teritoriului.
(2) În conformitate cu aceste obiective, Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale, în limitele competenţei atribuite, elaborează programele şi prognozele dezvoltării socio-economice a teritoriilor, inclusiv programele de lucrări publice, şi stabilesc direcţiile generale de organizare  şi dezvoltare  urbanistică a localităţilor.
Art.5. - (1)  Activitatea de  urbanism are drept  scop  realizarea următoarelor obiective:
a) utilizarea raţională şi  echilibrată  a  terenurilor  necesare funcţionării localităţilor;
b) determinarea structurii funcţionale a localităţilor;
c) asigurarea unei locuiri corespunzătoare cerinţelor şi  nivelului de dezvoltare a societăţii;
d) asigurarea esteticii  compoziţionale  în  realizarea cadrului construit şi amenajarea cadrului natural din localităţi;
e) protejarea  populaţiei, cadrului  natural şi  construit  contra poluării, riscurilor naturale şi tehnologice previzibile;
f) protejarea, conservarea şi acordarea statutului corespunzător de valoare monumentelor culturii şi naturii.
(2) În corespundere cu aceste obiective, autorităţile administraţiei publice  locale întocmesc, în limitele competenţei stabilite, programele de organizare şi de dezvoltare urbanistică a localităţilor.
(3) Conducerea tehnică nemijlocită a activităţii de urbanism în localităţi se efectuează de către serviciile de arhitectură şi urbanism ale autorităţilor administraţiei  publice locale, în conformitate cu legislaţia şi cu normele tehnice.
Capitolul  II
DOCUMENTAŢIA DE URBANISM ŞI AMENAJARE
A TERITORIULUI
Secţiunea 1
Conţinutul documentaţiei
Art.6. - (1)  Documentaţia de urbanism şi amenajare a  teritoriului include planurile de amenajare a teritoriului, planurile urbanistice şi regulamentele aferente acestora.
(2) Documentaţia de urbanism şi  amenajare a teritoriului se fundamentează  pe studii preliminare şi pe cercetări ştiinţifice şi conţine prevederi cu caracter director şi cu caracter reglementator.
(3) Prin documentaţia de urbanism şi amenajare a  teritoriului  cu caracter  reglementator se stabilesc destinaţia terenurilor şi  regulile de utilizare a acestora. În temeiul ei, se eliberează certificatul  de urbanism şi autorizaţia de construire.
(4) Modul de utilizare a terenurilor pentru orice fel de construcţii trebuie să fie reglementat  prin planuri urbanistice şi planuri de amenajare a teritoriului.
Art.7. - Planurile de amenajare a teritoriului sînt următoarele:
a) planul de amenajare a teritoriului naţional;
b) planurile regionale de amenajare a teritoriului, inclusiv:
- planul de amenajare a teritoriului zonal;
- planul de amenajare a teritoriului municipiului Chişinău;
- planul de amenajare a teritoriului raional;
c) planurile locale de amenajare a teritoriului,inclusiv;
- planul de amenajare  a teritoriului interorăşenesc sau intersătesc (intercomunal);
- planul de amenajare a teritoriului municipal, orăşenesc sau sătesc (comunal).
    Art. 8. – (1) Planul de amenajare a teritoriului național reprezintă sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu și lung și stabilește liniile directoare ale organizării și dezvoltării durabile pentru întreg teritoriul țării.
    (2) Planul de amenajare a teritoriului național se elaborează pe secțiuni specializate corelate între ele, care sînt aprobate prin legi.
    (3) Planul de amenajare a teritoriului național asigură:
    a) punerea programelor naționale în concordanță cu cele internaționale din domeniu, pentru dezvoltarea spațială echilibrată a tuturor zonelor și localităților țării, utilizarea rațională a resurselor de apă, dezvoltarea infrastructurii de comunicații și integrarea acesteia în coridoarele de transport europene etc.;
    b) interconexiunea programelor guvernamentale sectoriale;
    c) corelarea programelor de nivel raional.
    (4) Prevederile planului de amenajare a teritoriului național și ale secțiunilor sale devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului care le detaliază.
    (5) Secțiunile planului de amenajare a teritoriului național sînt: rețeaua de localități, infrastructura drumurilor, aprovizionarea cu apă și canalizare, electricitate, gaze naturale, zone protejate, zone de risc natural, zone cu resurse turistice, monumente și zone construite protejate, precum și alte secțiuni necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite în prioritățile strategiilor naționale de dezvoltare a Republicii Moldova și strategiilor sectoriale.
[Art.8 în redacția LP305 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.26]
Art.9. - (1)  Planurile regionale de amenajare a teritoriului au  ca obiect teritoriul unor zone, al raioanelor şi al municipiului Chişinău.
(2) Planul de amenajare a teritoriului  zonal se întocmeşte  pentru teritoriile grupate într-o zonă cu caracteristici geografice, istorice sau de altă natură comune şi care cuprinde, integral  sau  parţial, teritoriul mai multor raioane administrative.
(3) Planurile regionale de amenajare a teritoriului  au  caracter director şi asigură:
a) corelarea programelor de nivel raional cu programele guvernamentale sectoriale, ce se conţin în  secţiunile planului de amenajare a teritoriului naţional;
b) interconexiunea programelor de nivel raional;
c) corelarea programelor din toate unităţile administrativ-teritoriale din componenţa zonei, raionului în cauză sau a municipiului Chişinău.
Art.10. - Planul de amenajare a teritoriului naţional şi planurile regionale de amenajare a teritoriului sînt menite să soluţioneze sarcinile comportate de următoarele aspecte specifice:
a) valorificarea resurselor naturale;
b) structura şi dinamica populaţiei şi  resurselor de muncă;
c) armonizarea dezvoltării aşezărilor umane şi distribuirea funcţiilor urbanistice în teritoriu;
d) echiparea tehnico-edilitară a teritoriului;
e) protecţia sau, după caz, reabilitarea mediului natural şi a celui construit.
Art.11. - (1) Planurile locale de amenajare a teritoriului au ca obiect teritoriul administrativ al unui sat (unei comune), oraş, municipiu (cu excepţia municipiului Chişinău) ori teritoriile administrative ale cîtorva sate (comune) sau oraşe învecinate.
(2) Aceste planuri  au caracter director pentru întreg teritoriul în cauză şi caracter reglementator pentru teritoriile care se află în afara localităţilor şi asigură:
a) corelarea  programelor locale cu programele de nivel naţional  şi regional;
b) interconexiunea programelor locale;
c) corelarea planurilor şi  regulamentelor de urbanism  pentru localităţile cuprinse în teritoriul în cauză;
d) stabilirea condiţiilor de construibilitate pentru intravilanul şi extravilanul localităţilor.
(3) Prevederile cu caracter director din planurile  locale  de amenajare a teritoriului vizează:
a) direcţiile principale de dezvoltare a teritoriului localităţilor;
b) sistemele majore de echipare tehnico-edilitară;
c) stabilirea  zonelor pentru care elaborarea planurilor urbanistice este obligatorie;
d) stabilirea zonelor în care se preconizează desfăşurarea operaţiunilor majore de amenajare a teritoriului;
e) stabilirea zonelor protejate;
f) divizarea teritoriului în zone funcţionale majore.
(4) Prevederile cu caracter reglementator cuprinse în planurile locale de amenajare a teritoriului  se aplică  în extravilanul localităţilor, specificat în această documentaţie, şi se referă la:
a) delimitarea zonelor funcţionale;
b) delimitarea zonelor construibile şi a celor cu  interdicţie temporară sau definitivă  de construire;
c) stabilirea regimului de construire;
d) delimitarea zonelor în care se preconizează executarea lucrărilor de utilitate publică, precum şi a celor în care se instituie, în temeiul legislaţiei, dreptul  de preemţiune al autorităţilor administraţiei publice locale asupra bunurilor imobile;
e) stabilirea traseelor şi caracteristicilor căilor de circulaţie;
f) stabilirea modului de dezvoltare a sistemului de reţele tehnico-edilitare;
g) delimitarea zonelor protejate;
h) delimitarea zonelor în care se prevede desfăşurarea operaţiunilor de amenajare a teritoriului.
Art.12. - Planurile urbanistice sînt următoarele:
a) planurile urbanistice generale;
b) planurile urbanistice zonale;
c) planurile urbanistice de detaliu.
Art.13. - (1) Planul urbanistic general se întocmește pentru fiecare localitate.
    [Art.13 al.(1) în redacția LP5 din 08.02.18, MO77-83/09.03.18 art.160]
(2) Planul urbanistic  general cuprinde o componentă directoare şi o componentă reglementatoare.
(3) Componenta  directoare a  planului urbanistic  general  conţine prevederi ce vizează:
a) direcţiile principale de dezvoltare a teritoriului localităţii;
b) schema dezvoltării sistemului de centre din cadrul localităţii;
c) schema generală a  sistemului de circulaţie a  transportului  în localitate;
d) schema generală a sistemului de reţele tehnico-edilitare;
e) stabilirea  zonelor pentru care elaborarea planurilor urbanistice zonale este obligatorie;
f) stabilirea  zonelor în care se prevede desfăşurarea operaţiunilor urbanistice majore;
g) stabilirea zonelor protejate;
h) divizarea teritoriului localităţii în zone funcţionale majore.
(4) Componenta reglementatoare a planului  urbanistic general cuprinde prevederi ce vizează:
a) delimitarea intravilanului localităţii;
b) delimitarea zonei centrale a localităţii;
c) delimitarea zonelor funcţionale;
d) stabilirea şi delimitarea zonelor construibile;
e) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară  sau definitivă de construire;
f) stabilirea regimului de construire cuprinzînd:
- aliniamentele;
- regimul de înălţime;
- indicii de control;
- procentul de ocupare a teritoriului şi coeficientul de utilizare a terenului;
g) delimitarea zonelor în care se preconizează executarea lucrărilor de utilitate publică, precum şi a zonelor în care se instituie, în temeiul legislaţiei, dreptul de preemţiune al autorităţilor administraţiei publice locale asupra bunurilor imobile;
h) stabilirea traseelor şi caracteristicilor căilor de circulaţie ce trebuie menţinute, modificate sau construite;
i) stabilirea modului de dezvoltare a sistemului de reţele tehnico-edilitare;
j) delimitarea zonelor protejate;
k) stabilirea zonelor în care se prevede desfăşurarea de operaţiuni urbanistice;
l) stabilirea, pe zone, a suprafeţelor minime ale parcelelor;
    
m) stabilirea arterelor de circulaţie, zonelor de circulaţie publică, precum şi atribuirea numerelor de adresă obiectelor adresabile.
    [Pct.13 lit.m) introdusă prin LP152 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.521]
Art.14. - (1)  Planul urbanistic zonal se întocmeşte pentru o parte din  teritoriul  unei  localităţi sau pentru  un  teritoriu  predestinat funcţionării şi dezvoltării  localităţii.
(2) Planul urbanistic  zonal  cuprinde o componentă directoare şi  o componentă reglementatoare.
(3) Componenta directoare a planului urbanistic zonal se întocmeşte pentru  anumite sectoare de o importanţă sau cu o valoare deosebită  din teritoriul  unei localităţi şi cuprinde prevederile stipulate la  art.13 alin.(3),  cu  excepţia  lit.e), şi acceptate pentru teritoriul  zonei respective.
(4) Componenta reglementatoare a planului urbanistic zonal cuprinde prevederile stipulate la art.13 alin.(4), cu excepţia lit.a), adaptate pentru teritoriul zonei respective.
Art.15. - Componentele reglementatoare ale planurilor urbanistice generale şi zonale pot include prevederi privind aspectul exterior al construcţiilor şi modul de amenajare a teritoriilor aferente acestora, dacă elaboratorul planului consideră că acestea sînt necesare.
Art.16. - (1) Planul urbanistic de detaliu este documentaţia prin care se stabilesc condiţiile de amplasare şi executare într-un anumit teren a uneia sau mai multor construcţii cu destinaţie  precizată. Această documentaţie se întocmeşte numai în baza  planului  urbanistic general aprobat.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale decid asupra necesităţii elaborării unui plan urbanistic de detaliu şi comunică acest fapt persoanelor fizice şi juridice interesate prin intermediul certificatului de urbanism.
Art.17. - (1) Regulamentele de urbanism sînt documentaţii cu caracter exclusiv reglementator. Există două tipuri de regulamente de urbanism: Regulamentul general  de urbanism şi Regulamentul  local  de urbanism.
(2) Regulamentul general de urbanism reprezintă ansamblul reglementărilor cu un înalt grad de generalitate, privitoare la modul de utilizare a terenurilor potrivit regimului de construire şi funcţiilor urbanistice permise, ce se aplică în teritoriul administrativ al tuturor localităţilor ţării.
(3) Regulamentul local de urbanism este ansamblul documentelor scrise, care detaliază şi explică componentele reglementatoare ale planurilor urbanistice generale şi zonale aprobate, inclusiv condiţiile ce trebuie să fie respectate la aplicarea acestora.
Art.18. - (1) Conţinutul minim obligatoriu al documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului se stabileşte pentru fiecare categorie de cazuri concrete, prin regulamente şi instrucţiuni, elaborate de autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului şi aprobate de Guvern.
(2) Valabilitatea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului existente, precum şi necesitatea elaborării unor planuri noi se stabilesc de către autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului.
Secţiunea 2
Elaborarea documentaţiei
Art.19. - Responsabili  pentru elaborarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului sînt:
a) Guvernul,
- pentru elaborarea şi aprobarea  planului  de amenajare  a teritoriului naţional;
b) Guvernul sau  autorităţile  administraţiei publice locale interesate,
- pentru elaborarea şi aprobarea planurilor regionale de amenajare a teritoriului;
c) autorităţile administraţiei publice locale interesate,
- pentru elaborarea şi aprobarea planurilor locale de amenajare a teritoriului,
- pentru elaborarea şi aprobarea  planurilor  urbanistice  şi regulamentelor de urbanism.
Art.20. - Serviciile competente ale autorităţilor administraţiei publice locale asigură corelarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului astfel: prevederile planurilor urbanistice şi ale planurilor de amenajare a teritoriului aprobate pentru un teritoriu sedetaliază ulterior în documentaţia ce se elaborează pentru părţile componente ale teritoriului respectiv.
Art.21. - Documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului  se elaborează  de organizaţiile de proiectări care dispun de autorizaţiile respective.
Art.22. - Documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului  se elaborează şi se semnează de către specialişti atestaţi.
Art.23. - (1) Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale sînt  în  drept să organizeze concursuri pentru elaborarea studiilor  de fundamentare, documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului.
(2) În situaţii de importanţă şi complexitate deosebite, organizarea unor astfel de concursuri este obligatorie.
(3) Astfel de situaţii, precum şi procedura de desfăşurare a concursurilor, sînt stabilite printr-un regulament elaborat de autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului şi aprobat de Guvern.
Art.24. - (1)  Elaborarea  documentaţiei de urbanism şi amenajare  a teritoriului  se finanţează de Guvern sau de autorităţile administraţiei publice respective.
(2) Elaborarea planului de amenajare a teritoriului național și a studiilor de fundamentare ale acestuia se finanțează de la bugetul de stat și din alte surse ce nu contravin legislației.
    [Art.24 al.(2) în redacția LP305 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.26]
(3) Elaborarea planurilor regionale de amenajare a teritoriului şi a studiilor de fundamentare  a acestora se finanţează, după caz, de la bugetul de stat sau de la bugetele locale respective.
(4) Elaborarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului neprevăzute  la alin.(2) şi alin.(3), precum şi studiile de fundamentare a acesteia se finanţează de la bugetele locale respective.
(5) Elaborarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, cu excepţia celei prevăzute la alin.(2), poate fi finanţată şi de persoanejuridice şi fizice interesate, inclusiv străine, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice responsabile de această elaborare.
   
Art. 241. – În procesul de elaborare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului, responsabilii pentru elaborarea acesteia efectuează procedura de evaluare strategică de mediu prealabilă, în cadrul căreia organul central al administraţiei publice în domeniul mediului sau subdiviziunea sa teritorială se pronunță asupra necesității de efectuare a evaluării strategice de mediu pentru documentația respectivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu.
    [Art.241 introdus prin LP239 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.737]
Secţiunea 3
Avizarea documentaţiei
Art.25. - (1)  Avizele necesare aprobării documentaţiei de  urbanism şi  amenajare a teritoriului se emit, potrivit anexei care  face  parte integrantă  din prezenta lege, de Guvern, de autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului  sau de serviciul de arhitectură  şi urbanism  al  autorităţii  administraţiei publice locale şi de organismele centrale şi teritoriale interesate, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei în volum deplin. Dacă în termenul prevăzut nu este emis avizul, se consideră că există un aviz favorabil.
   
(11) În cazul în care, conform art. 241, se stabilește necesitatea efectuării evaluării strategice de mediu pentru documentația de urbanism și amenajare a teritoriului, responsabilii pentru elaborarea documentației respective efectuează procedura de evaluare strategică de mediu și obțin de la organul central al administraţiei publice în domeniul mediului sau de la subdiviziunea sa teritorială avizul de mediu corespunzător în conformitate cu prevederile Legii nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu.
    [Art.25 al.(11) introdus prin LP239 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.737]
(2) Recomandările  însuşite şi condiţiile stabilite de  instanţele care au emis avizele şi avizul general se  introduc  în  documentaţie anterior aprobării acesteia.
Art.26. - (1)  În cazul apariţiei anumitor diferende, datorate problemelor de ordin  tehnic pe care le impune însuşirea condiţiilor cuprinse în avize, se va recurge în mod obligatoriu la conciliere. Guvernul sau autorităţile administraţiei publice locale, responsabile de elaborarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, răspund de desfăşurarea conformă a procedurii  de soluţionare pînă la aprobarea documentaţiei.
(2) Aceste diferende pot apărea:
a) între elaboratorul  documentaţiei şi Guvern  sau  autorităţile administraţiei  publice locale, responsabile de elaborarea şi  aprobarea acesteia;
b) între instanţele care au avizat  documentaţia şi Guvern sau autorităţile administraţiei publice locale, responsabile de  elaborarea şi aprobarea acesteia;
c) între instanţele care au  avizat documentaţia, ca urmare a neconcordanţei între prescripţiile şi concluziile cuprinse în avize.
(3) Guvernul sau autorităţile administraţiei publice locale, responsabile de elaborarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, iniţiază soluţionarea diferendelor apărute.
(4) În cazul în care aceste diferende nu pot fi soluţionate în modul prevăzut la alin.(3), părţile se adresează:
a) serviciului de arhitectură şi urbanism al autorităţii administraţiei publice locale dacă părţile  în diferend nu sînt autorităţi ale administraţiei publice locale respective sau autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate cu  funcţii  de avizare;
b) autorităţii administraţiei  publice centrale pentru urbanism  şi amenajare a teritoriului dacă părţile în diferend sînt autorităţi ale administraţiei publice locale, Guvernul sau autorităţi  ale administraţiei  publice centrale de specialitate cu funcţii de  avizare sau  dacă diferendele nu pot fi soluţionate de serviciul nominalizat  la lit.a).
Secţiunea 4
Consultarea populaţiei
Art.27. - Consultarea  populaţiei se face anterior aprobării tuturor categoriilor de planuri urbanistice şi de planuri de amenajare a teritoriului, cu excepţia planului de amenajare a teritoriului naţional şi a planurilor urbanistice de detaliu care nu afectează domeniul public.
Art.28. - Afişarea înştiinţării la sediul autorităţii administraţiei publice locale şi punerea proiectului documentaţiei  la dispoziţia populaţiei pentru consultare şi dezbatere publică sînt obligatorii.
Art.29. - (1) Consultarea populaţiei se desfăşoară diferenţiat, în funcţie de volumul şi de importanţa documentaţiei, în conformitate cu regulamentul elaborat de autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului şi aprobat de Guvern. În regulament se stabileşte şi procedura de modificare a documentaţiei  în conformitate cu rezultatele dezbaterii publice.
(2) Răspunderea  pentru consultarea populaţiei revine  autorităţilor administraţiei publice locale respective.
(3) Cheltuielile legate de procedura de consultare a populaţiei sînt suportate de  aceleaşi  fonduri din care se finanţează elaborarea documentaţiei respective.
Secţiunea 5
Aprobarea documentaţiei
Art.30. - Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului se aprobă conform competenţelor specificate în anexă.
Art.31. - (1)  Autorităţile publice împuternicite să aprobe documentaţia de amenajare a teritoriului sînt obligate să o transmită, în termen de 30 de zile de la data aprobării, autorităţilor administraţiei publice interesate.
(2) Autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului  este obligată să aducă la cunoştinţa consiliilor raionale şi municipale, în termen de 60 de zile de la data aprobării, prevederile generale ale planului de amenajare a teritoriului naţional.
Art.32. - (1) Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobate se aduc la cunoştinţă publică, cu excepţia documentaţiei care, potrivit legii, constituie secret.
(2) Documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului  care prezintă interes public poate fi oferită, în  copii,  contra  plată, persoanelor fizice  şi  juridice, la solicitarea acestora, cu  acordul autorităţilor administraţiei publice locale.
Secţiunea 6
Modificarea documentaţiei
Art.33. - (1) La propunerea autorităţii administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului, documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului se reexaminează periodic şi se modifică pentru a  fi adaptată noilor condiţii economice,  sociale  şi tehnice.
(2) Planurileurbanistice şi planurile de amenajare a teritoriului pot fi modificate, fără a schimba concepţia lor generală, pentru a cuprinde prevederile principale ale documentaţiei aprobate pentru părţile componente ale acelui teritoriu.
Art.34. - Documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului modificată conform art.33 se consideră documentaţie nouă şi urmează să fie aprobată în condiţiile prezentei legi.
Capitolul III
GESTIONAREA TERITORIULUI ŞI A LOCALITĂŢILOR
Art.35. - Gestionarea teritoriului şi a localităţilor reprezintă ansamblul acţiunilor de organizare, conservare şi dezvoltare a acestora, orientate spre realizarea unei stări fizice şi funcţionale a cadrului natural şi a cadrului construit, care să corespundă necesităţilor colectivităţilor umane, în concordanţă cu interesul public şi potrivit prevederilor documentaţiei de urbanism şi amenajare  a  teritoriului aprobate.
Art.36. - Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile respectării prevederilor legale, gestionarea tuturor terenurilor şi construcţiilor cuprinse în limitele administrativ-teritoriale stabilite şi răspund de realizarea şi exploatarea construcţiilor şi amenajărilor de utilitate publică.
Secţiunea 1
Operaţiunile de urbanism şi amenajare a teritoriului,
băncile de date, responsabilităţile şi competenţele generale
Art.37. - (1)  Operaţiunile de urbanism se desfăşoară numai în baza documentaţiei de urbanism aprobate. Ordonarea şi armonizarea tuturor operaţiunilor de urbanism în cadrul unei localităţi se fac prin  planul urbanistic general al localităţii şi potrivit legislaţiei.
(2) Operaţiunile de urbanism şi amenajare a teritoriului sînt organizate şi finanţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de persoanele juridice şi fizice interesate, în cadrul  politicilor locale de dezvoltare a localităţii.
(3) Autorităţile  administraţiei publice locale sînt responsabile de respectarea  interesului  public  în cadrul derulării  operaţiunilor  de urbanism şi amenajare a teritoriului.
Art.38. - Autorităţile administraţiei publice locale se pot  asocia pentru realizarea în comun a operaţiunilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului.
Art.39. - Autorităţile administraţiei publice locale organizează, în regim public, privat sau în cooperare, sub îndrumarea metodologică a autorităţii administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului, bănci de date şi sisteme informaţionale  pentru gestionarea  teritoriului  şi a  localităţilor. Persoanele fizice şi juridice  sînt obligate să pună la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale datele necesare în acest scop.
Art.40. - Proprietarii de terenuri şi construcţii sînt responsabili de întreţinerea şi utilizarea lor în concordanţă cu interesele publice, stabilite prin documentaţia de urbanism şi amenajare a  teritoriului aprobată, precum şi prin alte reglementări, potrivit legislaţiei.
   
[Art.41 abrogat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
   
[Art.42 abrogat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    [Art.42 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
[Art.43 abrogat prin LP237-XIV din 23.12.98]
Secţiunea 2
Terenurile
Art.44. - Prin gestionarea teritoriului  şi a localităţilor, autorităţile administraţiei publice transpun în practică reglementările privind  utilizarea terenurilor, stabilite prin documentaţia de urbanism şi  amenajare a teritoriului aprobată, conform art.13 alin.(4).
Art.45. - În vederea realizării unor anumite operaţiuni de urbanism, autorităţile administraţiei publice locale pot recurge la schimbul, concesionarea, cumpărarea de terenuri sau la exproprierea de terenuri pentru necesităţi publice, potrivit legislaţiei.
Art.46. - Înainte de împărţirea sau reîmpărţirea  unor terenuri pentru construcţii se procedează la parcelarea sau la reparcelarea acestora, din iniţiativa proprietarilor sau a autorităţilor administraţiei publice locale, cu acordul proprietarilor, potrivit legislaţiei. Documentaţia necesară desfăşurării acestor acţiuni trebuie să fie însoţită de certificatul de urbanism.
Art.47. - (1)  Prin documentaţia de urbanism şi  amenajare  a teritoriului  se pot stabili interdicţii definitive sau  temporare  de construire.
(2) Interdicţia  definitivă de construire se stabileşte pentru unul din următoarele motive:
a) riscuri naturale previzibile:  inundaţii, alunecări  de  teren, deformaţii de teren cauzate de surpări etc.;
b) riscuri tehnologice  previzibile:  contaminare  radioactivă  sau chimică,  pericol de explozie, pericol de incendiu, depăşire a nivelului admisibil de zgomot etc.;
c) regulamentul zonei protejate dispune acest lucru.
(3) Interdicţia definitivă de construire poate fi ridicată odată cu dispariţia cauzei care a determinat stabilirea ei.
(4) Interdicţia  temporară  de construire se stabileşte pentru  unul din următoarele motive:
a) necesitatea  elaborării unei documentaţii de urbanism în  vederea stabilirii regulilor de construire pentru zona respectivă;
b) necesitatea  executării  în  zona respectivă a  unor  lucrări de utilitate publică, de interes naţional sau local;
c) executarea în zona respectivă a unor lucrări de utilitate publică (lucrări de îmbunătăţiri funciare şi altele asemenea);
d) apartenenţa la domeniul public a terenurilor cu anumite folosinţe: păşuni, islazuri, maluri de ape curgătoare şi stătătoare.
(5) Interdicţia temporară de construire poate fi prelungită cel mult o dată  pentru acelaşi motiv, pe termen limitat, după care  îşi  pierde efectul.
(6) Interdicţia  temporară de construire poate fi ridicată odată  cu dispariţia cauzei care a determinat stabilirea ei.
Art.48. - Procedura de stabilire a interdicţiei definitive şi a interdicţiei temporare de construire se detaliază într-un regulament elaborat de autoritatea administraţiei publice centrale pentru  urbanism şi amenajare a teritoriului şi aprobat de Guvern.
Secţiunea 3
Construcţiile
Art.49. - (1) În sensul prezentei legi, construcţiile sînt:
a) capitale sau provizorii;
b) subterane sau supraterane;
c) clădiri, construcţii speciale sau amenajări.
(2) Modul de realizare (modificare) şi utilizare a construcţiilor se stabileşte prin documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului cu caracter reglementator, precum şi prin alte acte normative.
Art.50. - Pentru realizarea (modificarea) sau desfiinţarea construcţiilor, autorităţile administraţiei publice  locale emit, potrivit legislaţiei:
a) autorizaţii de construire;
b) autorizaţii de desfiinţare.
   
[Art.51 abrogat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    [Art.51 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Art.52. - Pentru utilizarea construcţiilor în conformitate cu prevederile documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobate, precum şi cu alte reglementări  în vigoare, autorităţile administraţiei publice locale emit:
a) autorizaţie de construire, autorizaţie de desfiinţare, certificat de urbanism pentru proiectare şi certificat de urbanism informativ, eliberate în cazurile şi în modul stabilit de Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;
    [Art.52 lit.a) în redacția LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475]
b) autorizaţii de schimbare a destinaţiei.
    [Art.53 abrogat prin LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475]
Art.54. - Autorizaţia de schimbare a destinaţiei construcţiei se eliberează pentru acele revizuiri ale modului de utilizare a construcţiilor, din punct de vedere al activităţilor ce se desfăşoară în cadrul  lor, ce nu implică executarea lucrărilor de construcţie pentru care este necesară eliberarea unei autorizaţii de construire,  potrivit legislaţiei.
   
[Art.55 abrogat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
   
[Art.56 abrogat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
[Art.55-56 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Art.57. - În cazul schimbării proprietarului, autorizaţiile emise în condiţiile art.50 şi art.52 rămîn valabile, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din ele, fără modificarea obiectului autorizaţiei, iar noul proprietar este obligat  să înştiinţeze autorităţile administraţiei publice locale care au eliberat autorizaţia în cauză despre intrarea sa în posesiune.
Secţiunea 4
Zonele protejate
Art.58. - Zonele protejate reprezintă teritorii în care sînt situate obiecte  sau ansambluri de obiecte ce fac parte din patrimoniul naţional cultural sau natural, faţă de care se aplică reglementări specifice în vederea menţinerii calităţii lor, păstrării echilibrului prin intervenţii şi conservare,  precum şi pentru asigurarea  unor relaţii armonioase cu mediul înconjurător.
Art.59. - (1)  Bază a creării unor zone protejate constituie în  mod obligatoriu:
a) monumentele declarate prin lege parte a patrimoniului  naţional cultural, împreună cu zonele de protecţie aferente;
b) monumentele declarate prin lege parte a patrimoniului  naţional natural.
(2) Prin documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului se poate institui regim de zonă protejată şi în alte teritorii decît cele prevăzute la alin.(1),  în  scopul protejării, conservării şi valorificării ansamblurilor de bunuri imobile sau a unor elemente ale acestora, apreciate de autorităţile administraţiei publice locale ca fiind valoroase şi neincluse în Registrul monumentelor ocrotite de stat, instituit prin lege.
Art.60. - (1) Zonele protejate pot fi de interes naţional sau local.
(2) Obligaţiile şi responsabilităţile legate de identificarea, inventarierea, conservarea, valorificarea şi controlul valorilor naturale şi construite de interes naţional se stabilesc şi se reglementează de Guvern.
(3) Identificarea, inventarierea, conservarea, valorificarea  şi controlul valorilor  naturale şi construite de interes local se fac de autorităţile administraţiei publice locale, în baza regulamentelor şi instrucţiunilor aprobate de Guvern.
Art.61. - Orice intervenţie în perimetrul zonelor protejate poate fi autorizată  numai cu avizul prealabil al Guvernului sau al autorităţilor administraţiei  publice  locale cu atribuţii specifice în  domeniu,  în modul stabilit de legislaţie.
Secţiunea 5
Cadastrul funcţional urban
Art.62. - (1)  Cadastrul  funcţional urban este un cadastru specializat şi reprezintă o bază  informaţională a sistemului de reglementări destinat să asigure funcţionarea şi dezvoltarea localităţilor.
(2) Modul de  întocmire şi de ţinere a cadastrului funcţional  urban se stabileşte prin regulamentul aprobat de Guvern.
(3) Datele cadastrului  funcţional urban se codifică în corespundere cu sistemul informaţional naţional.
Art.63. - Cadastrul funcţional urban se actualizează permanent prin introducerea informaţiilor privind modificările intervenite:
a) în cadastrul general;
b) pe teren.
Art.64. - (1) Cadastrul  funcţional  urban  se  întocmeşte  pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale asigură, din mijloacele bugetelor locale, întocmirea şi ţinerea cadastrului funcţional urban pentru teritoriile administrate de ele.
Art.65. - Lucrările necesare întocmirii cadastrului funcţional urban se execută, la comanda autorităţilor administraţiei publice locale, de către persoane fizice şi juridice care deţin autorizaţii  pentru desfăşurarea acestor activităţi.
Capitolul IV
CONTROLUL ÎN DOMENIUL URBANISMULUI
ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI
Art.66. - (1) Activitatea de urbanism şi de amenajare a teritoriului se desfăşoară în conformitate cu legislaţia, sub coordonarea autorităţii administraţiei publice centrale pentru  urbanism şi  amenajare a teritoriului, cu respectarea principiilor descentralizării şi autonomiei locale, potrivit legislaţiei.
(2) Politica şi strategia de stat în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului se stabilesc de autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului, iar serviciile de urbanism şi amenajare a teritoriului  ale autorităţilor administraţiei publice locale contribuie la realizarea acestora.
Art.67. - Autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului elaborează sau, după caz, avizează proiectele de acte normative referitoare la activitatea de urbanism  şi amenajare a teritoriului.
Art.68. - (1) Controlul de stat asupra activităţii de urbanism şi de amenajare a teritoriului este exercitat de către personalul serviciului specializat al autorităţii administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului sau al serviciilor specializate descentralizate ale acestei autorităţi din raioane şi din municipii.
(2) În perimetrul unităţilor administrativ-teritoriale, controlul asupra activităţii în domeniul urbanismului şi amenajării  teritoriului este exercitat de autorităţile administraţiei publice locale.
Capitolul V
CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL URBANISMULUI
ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI
Art.69. - (1)  Încălcarea  prevederilor prezentei legi atrage,  după caz, răspunderea administrativă sau penală.
(2) Constituie contravenţii la prezenta lege următoarele acţiuni:
a) avizarea şi  aprobarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului fără respectarea procedurii stabilite de legislaţie;
b) utilizarea construcţiilor noi  sau a celor a  căror destinaţie funcţională  a fost schimbată fără autorizaţia de construire sau  de schimbare a destinaţiei;
   
[Art.69 al.(2), lit.b) modificat prin LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în vigoare 19.07.16]
c) sustragerea de la obligaţia de a furniza date din banca de date şi din sistemele informaţionale, necesare activităţii de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi furnizarea de informaţii eronate;
d) nerespectarea  termenelor  limită  de  executare,  prevăzute  de prezenta lege;
e) modificarea, desfiinţarea totală sau parţială a construcţiilor cu încălcarea  cerinţelor  privind  obţinerea  autorizaţiei  respective  şi executarea acestor lucrări.
Art.70. - Contravenţiile specificate la art.69 alin.(2) lit.a) se constată de către persoanele împuternicite de autoritatea administraţiei publice centrale pentru  urbanism şi amenajare a teritoriului, care exercită  funcţiile controlului de stat asupra activităţii în domeniul urbanismului  şi amenajării teritoriului, iar contravenţiile specificate la lit.b), c), d) şi e), de aceleaşi persoane, precum şi de autorităţile administraţiei publice locale.
Art.71. - Autorităţile administraţiei publice locale şi  factorii lor de decizie poartă răspundere pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei legi, precum şi pentru posibilele prejudicii cauzate prin actele emise sau faptele săvîrşite de ele, contrare dispoziţiilor documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art.72. - Documentaţia  de urbanism şi amenajare a teritoriului  în vigoare  este valabilă pînă la aprobarea noii documentaţii, elaborate în conformitate cu prezenta lege.
   
[Art.73 abrogat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
Art.74. - Documentaţiile de urbanism se elaborează şi se aprobă  în următoarele termene, care curg de la data intrării  în vigoare  a prezentei legi:
a) 4 ani, pentru planurile urbanistice generale;
b) 5 ani, pentru regulamentele locale de urbanism.
Art.75. - Actele normative în vigoare se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.
Art.76. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
Art.77. - Guvernul, în termen de 3 luni:
va prezenta Parlamentului  propuneri pentru aducerea legislaţiei  în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
va aproba, în temeiul prezentei legi, actele normative ce reglementează  activitatea  în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;
va asigura revizuirea de către ministere, departamente, inspectorate de stat şi autorităţile administraţiei publice locale a  actelor  lor normative ce contravin prezentei legi.
Art.78. - Autoritatea administrației publice centrale pentru urbanism și amenajare a teritoriului va elabora şi va aproba actele normative întru aplicarea prezentei legi.
   
[Art.78 modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]

Preşedintele
Parlamentului                               Petru LUCINSCHI

Chişinău, 17 mai 1996.
Nr. 835-XIII.

Anexă
la Legea privind principiile
urbanismului şi amenajării
teritoriului
Avizarea şi aprobarea
  documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

Categorii de documentaţii Avizează Emit avize generale Aprobă
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI:
național, secțiunile specializate ale planului de amenajare a teritoriului național organismele centrale interesateorganismele centrale interesate organismele centrale interesateorganismele centrale interesateorganismele centrale interesateorganismele teritoriale interesate Guvernul

autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului

autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului

autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului

autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului

autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului

Parlamentul Guvernul consiliul raional sau municipalconsiliile orăşeneşti sau săteşti (comunale) interesateconsiliul orăşenescconsiliul sătesc (comunal)
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
al municipiuluial oraşuluial staţiunii balneare, turisticeal satului (comunei) organismele centrale interesateorganismele teritoriale interesateMinisterul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, organismele teritoriale interesate organismele teritoriale interesate

autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului

autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului

autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului

autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului

consiliul municipalconsiliul orăşănescconsiliul raional sauorăşănescconsiliul sătesc (comunal)
PLANUL URBANISTIC ZONAL:
al zonei centrale a municipiuluial zonei funcţionale a localităţiial zonei protejate al zonei de agrement organismele teritoriale interesateorganismele teritoriale interesateorganismele teritoriale interesateorganismele teritoriale interesate

autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului

autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului

autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului

autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului

consiliul municipalconsiliul municipal orăşănesc sau sătesc (comunal) consiliul raional sau municipalconsiliul raional sau municipal
PLANUL URBANISTIC DE DETALIU:
elaborat pe contul alocaţiilor Guvernului sau autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitateelaborat pe contul alocaţiilor  autorităţilor administraţiei publice locale sau al mijloacelor persoanelor juridice şi fizice organismele centrale  sau  teritoriale interesateorganismele teritoriale interesate

autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului

serviciul specializat de arhitectură şi urbanism al autorităţilor administraţiei publice locale
consiliul raionalconsiliul municipal orăşănesc sau sătesc (comunal)
REGULAMENTELE DE URBANISM:
Regulamentul general de urbanismRegulamentul local de urbanism organismele centrale interesateorganismele teritoriale interesate

autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului

autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului

Guvernul consiliul municipal orăşănesc sau sătesc (comunal)
    [Anexa modificată prin LP305 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.26]
    [Anexa modificată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]