LPM1544/1993
ID intern unic:  311617
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1544
din  23.06.1993
asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din
corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne
Publicat : 30.07.1993 în Monitorul Parlamentului Nr. 7     art Nr : 220
    LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP335-XV din 07.10.04, MO193-198/29.10.04 art.886
    LP65-XV din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304
    LP1146-XV din 20.06.02, MO96-99/05.07.02 art.707
    LP543-XV din 12.10.2001, MO141-143/22.11.2001 art.1095
    LP754-XIV din 23.12.99, MO156/31.12.99
    LP216-XIV din 12.12.98, MO119/31.12.98
    LP96-XIV din 16.07.98, MO74/08.08.98 art.505
    LP1426-XIII din 23.12.97, MO9/05.02.98, în vigoare 23.12.97
    LP709-XIII din 26.12.95, MO8/08.02.96; în vigoare 01.01.96
    LP451-XIII din 06.05.95, MO33/15.06.95; în vigoare 01.05.95

     NOTĂ:
    În cuprinsul legii, cuvintele “a satisface” şi “satisfacere” se substituie, respectiv, prin cuvintele “a îndeplini” şi “îndeplinire” prin LP94-XVI din 08.05.08, MO102/10.06.08 art.378
    În cuprinsul legii, cuvintele "Legea cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova" se înlocuiesc cu cuvintele "Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat", iar cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentul Trupelor de Grăniceri", prin LP543-XV din 12.10.2001, MO141/22.11.2001 art.1095
    Modificările, operate la art.2,8,9,13,14,18,44,47,50,51,52,53,61 prin Legea nr.1426-XIII din 23.12.97, se suspendă pentru anul 1999  prin LP216-XIV din 12.12.98, MO119/31.12.98
    Modificările, operate la art.2,8,9,13,14,18,44,47,50,51,52,53,61  prin Legea nr.1426-XIII din 23.12.97, se suspendă pentru anul 1998  prin LP96-XIV din 16.07.98, MO74/08.08.98 art.505    Prezenta lege stabileşte, în conformitate cu Constituţia şi cu Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, condiţiile de asigurare cu pensii a cetăţenilor Republicii Molodva: militari ai Forţelor Armate, ai Serviciului de Informaţii şi Securitate al  Republicii Moldova, ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, trupelor de carabinieri (trupele interne), persoane din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, din alte formaţiuni militare, create la Hotărîrea Parlamentului pensionari din rîndurile militarilor forţelor armate, organelor securităţii de stat, securităţii naţionale, Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Serviciul Grăniceri şi persoane din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne ale fostei U.R.S.S. şi familiile acestora.
    [Preambulul modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Preambulul modificat prin LP1146-XV din 20.06.02, MO96-99/05.07.02 art.707]
    [Preambulul modificat prin LP754-XIV din 23.12.99, MO156/31.12.99]
C a p i t o l u l  I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Tipurile de asigurare cu pensii
    (1) Militarii care satisfac serviciu prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne beneficiază de dreptul la pensie viageră pentru vechime în muncă, dacă au vechimea respectivă în serviciu militar şi în organele afacerilor interne.
    (2) Militarii, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne care au devenit invalide în condiţiile prezentei legi au dreptul la pensie de invaliditate.
    (3)  Familiile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne decedate sau căzute la datorie au dreptul la pensie în cazul pierderii întreţinătorului.
    Articolul 2. Condiţiile de asigurare cu pensii
    (1) Militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne care au dreptul la pensie li se stabileşte pensie după eliberare din serviciu.
    (2) Persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia celui inferior) al organelor afacerilor interne cărora li s-a prelungit peste limita de vîrstă, stabilită de legislaţie, termenul de aflare în serviciu militar prin contract sau în serviciu  în organele afacerilor interne şi care au dreptul la pensie în conformitate cu art.13  lit. a) din prezenta lege li se acordă, de la data emiterii ordinului privind prelungirea termenului de aflare în serviciu, pensie în mărime de 50 procente din suma pensiei cuvenite.
    [Art.2 al.(2) introdus prin LP1426-XIII din 23.12.97, MO9/05.02.98; în vigoare 23.12.97]
    [Art.2 al.(3) exclus prin LP94-XVI din 08.05.08, MO102/10.06.08 art.378]
   [Art.2 al.(3) introdus prin LP1426-XIII din 23.12.97, MO9/05.02.98; în vigoare 23.12.97, al.(2) devine al.(4)]
    (4) Militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne li se stabileşte pensie de invaliditate, iar familiilor acestora pensie în cazul pierderii întreţinătorului, independent de durata serviciului.
    Articolul 3. Persoanele care au dreptul la pensie în aceleaşi
                        codiţii cu militarii în termen şi familiile lor
    De dreptul la pensie în condiţiile stabilite pentru militarii în termen şi familiile lor (dacă nu există o altă clauză) beneficiază:
    a) partizanii  şi ilegaliştii recunoscuţi ca atare de legislaţia  în vigoare (cu excepţia celor prevăzuţi în art.4);
    b) muncitorii şi funcţionarii de categoriile respective, stabilite de Guvern, care au devenit invalizi ca urmare a unei răniri, contuzii, schilodiri sau afecţiuni contractate în timpul satisfacerii serviciului militar în cel de al doilea război mondial sau exercitării obligaţiilor de muncă în zonele operaţiunilor de luptă (pe sectoarele de cale ferată din imediata apropiere a frontului, la construcţiile genistice de pe liniile de apărare, la bazele maritime militare, pe aerodromuri etc.) şi familile lor;
    c) participanţi  la cel de al doilea război mondial  în componenţa armatei romăne şi familiilor lor;
    d) cetăţenii care au făcut parte din efectivul batalioanelor de vînătoare, plutoanelor şi detaşamentelor de apărare a  populaţiei  şi familiile lor;
    e) supuşii serviciului  militar chemaţi la concentrări de instruire, de control sau speciale şi familiile lor;
    f) lucrătorii pazei militarizate care nu beneficiază de asigurări sociale de stat şi familiile lor.
    Articolul 4. Persoanele care au dreptul la pensie în aceleaşi
                       condiţii cu militarii care satisfac serviciu prin
                       contract şi familiile lor
    (1) Persoanele care, în detaşamente şi unităţi de partizani, au avut funcţii de comandă echivalente funcţiilor pentru corpul de ofiţeri şi familiile lor au dreptul la pensie în condiţiile stablite pentru  corpul de ofiţeri şi familiile lor.
    (2) Persoanele  de sex femenin care s-au angajat benevol în serviciu militar activ în funcţii din efectivul de soldaţi şi corpul de sergenţi beneficiază de pensie în condiţiile stabilite pentru militarii de aceste categorii care satisfac serviciul militar prin contract.
    [Art.5 exclus prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
    Articolul 6. Pensiile pentru familiile pensionarilor decedaţi
    Familiile pensionarilor decedaţi din rîndurile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne au dreptul la pensie în cazul pierderii  întreţinătorului  în aceleaşi condiţii cu familiile militarilor, persoanelor din corpul  de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne.
    Articolul 7. Dreptul de alegere a pensiei
    Militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, familiilor lor care au concomitent dreptul la diferite pensiii de stat li se stabileşte o singură  pensie  la alegerea lor.
    Articolul 8. Mijloacele de plată a pensiilor, ajutoarelor
                        băneşti şi compensaţiilor.
   
[Art.8 titlul modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    Pensiile, ajutoarele băneşti şi compensaţiile se plătesc de  la bugetul de stat.
    [Art.8 al.(2) exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.8 în redacţia LP1426-XIII din 23.12.97, MO9/05.02.98; în vigoare 23.12.97]
    Articolul 9. Ajutoarele băneşti şi compensaţiile
   
[Art.9 titlul modificat prin LP1426-XIII din 23.12.97, MO9/05.02.98; în vigoare 23.12.97]
    Militarii, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne eliberate din serviciu, familiile de militari, de persoane din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi pensionarii din rîndurile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne care şi-au peirdut întreţinătorul primesc ajutoare băneşti şi compensaţiile în modul şi în mărimele stabilite de Guvern.
    [Art.9 modificat prin LP1426-XIII din 23.12.97, MO9/05.02.98; în vigoare 23.12.97]
    Articolul 10. Organele care efectuează asigurarea cu pensii
    (1) Pensiile militarilor în termen şi a familiilor lor se stabilesc de către organele de asigurări sociale.
   
[Art.10 al.(1) în redacţia LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
    [Art.10 al.(1) modificat prin LP543-XV din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
    [Art.10 al.(1) modificat prin  LP709-XIII din 26.12.95, MO8/08.02.96; în vigoare 01.01.96]
    (2) Asigurarea cu pensii a militarilor care satisfac serviciu prin contract, a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi a familiilor acestora este efectuată de Ministerul Apărării, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Serviciul Grăniceri, Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciul Protecţie şi Pază de Stat, Ministerul Afacerilor Interne şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în modul stabilit de Guvern.
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.10 lit.d) modificată prin
LP709-XIII din 26.12.95, MO8/08.02.96; în vigoare 01.01.96]
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP1146-XV din 20.06.02, MO96-99/05.07.02 art.707]
    Articolul 11. Asigurarea cu pensii a pensionarilor din forţele
                         armate, din organele securităţii de stat şi ale
                         afacerilor interne ale fostei U.R.S.S. şi ale altor
                         state, familiilor lor
    (1) Asigurarea cu pensii a ofiţerilor, praporşcicilor, micimanilor şi militarilor reangajaţi, militarilor de sex femenin, plutonierilor, sergenţilor, caporalilor, marinarilor şi soldaţilor pensionari din forţele armate, din organele securităţii de stat şi ale afacerilor interne ale fostei U.R.S.S., precum şi a familiilor lor, se efectuează în condiţiile prevăzute pentru militarii care satisfac serviciu prin contract, în conformitate cu categoria respectivă.
    (2) Asigurarea cu pensii a militarior din forţele armate, din organele securităţii de stat şi ale afacerilor interne ale altor state, precum şi a familiilor acestora, se efctuează în baza contractelor (acordurilor) bilaterale privind asigurarea socială.
    Articolul 12. Pensiile pentru persoanele care au avut de suferit
                          de pe urma catastrofei de la Cernobîl
    Condiţiile de asigurare cu pensii a militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl sînt stabilite în Legea privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl sau de prezenta lege.
C a p i t o l u l  II
PENSIILE PENTRU VECHIME ÎN MUNCĂ
    Articolul 13. Condiţiile de stabilire a pensiei
    Dreptul la pensie pentru vechime în serviciu îl au:
    a) militarii care au satisfăcut serviciu prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne  care au o vechime în serviciu de cel puţin 20 de ani;
    b) militarii care au satisfăcut serviciu prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne eliberate din serviciu pentru limită de vîrstă sau din motive de boală care în ziua eliberării din serviciu au o vechime totală în muncă de cel puţin 25 de ani calendaristici, din care cel puţin 12 ani şi 6 luni  în serviciu militar sau în serviciu în organele afacerilor interne;
    c) militarii care au satisfăcut serviciu prin contract, persoanele din corpul de comandă  şi din trupele organelor afacerilor interne eliberate din serviciu din motive de sănătate limitată sau în caz de reorganizare a statelor care în ziua eliberării au atins limita de vîrstă în serviciu militar prin contract sau în serviciu în organele afacerilor interne şi au o vechime totală în muncă de cel puţin 25 de ani  calendaristici, din care cel puţin 12 ani şi 6 luni  în  serviciu militar sau în serviciu în organele afacerilor interne;
    d) militarii care au satisfăcut serviciu prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne eliberate din serviciu din alte motive decît cele expuse la lit.b) şi c) din prezentul articol care au o vechime totală în muncă de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin12 ani şi 6 luni în serviciu militar sau în serviciu în organele afacerilor  interne, la atingerea vîrstei de pensionare stabilite de Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat.
    [Art.13 în redacţia LP1426-XIII din 23.12.97, MO9/05.02.98; în vigoare 23.12.97]
    Articolul 14. Mărimea pensiilor
    Mărimea pensiilor pentru vechime în muncă se stabileşte  în următoarele proporţii:
    a) pentru militarii care au satisfăcut serviciu prin contract, pentru  persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor intrne care au o vechime în muncă de cel puţin 20 de ani (art.13 lit.a)): pentru o vechime în muncă de 20 de ani - 50 procente, iar  pentru cei pensionaţi la limită de vîrstă sau de motive de boală - 55 procente din sumele respective ale  soldei; pentru fiecare an complet de muncă  peste vechimea de 20 de ani - 3 procente din sumele respective ale soldei, dar în total nu mai mult de 75 procente din aceste sume;
    b) pentru militarii  care satisfac serviciu prin contract, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne care au o vechime totală în muncă de cel puţin 25 de  ani calendaristici, din care cel puţin 12 ani şi6 luni în serviciu militar sau  în serviciu în organele afacerilor interne (art.13, lit. b), c) şi d): pentru vechime totală în muncă de 25 de ani - 50 procente şi pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de 25 de ani - 1 procent din suma  respectivă a soldei sau a salariului, dar în total nu mai mult  de 75 procente din aceste sume.
    [Art.14 lit.b) în redacţia LP1426-XIII din 23.12.97, MO9/05.02.98; în vigoare 23.12.97]
    [Art.15 exclus prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
   
[Art.15 modificat prin LP543-XV din 12.10.01, MO141-143/22.11.01 art.1095]
    Articolul 16. Majorarea pensiei pentru vechime în
                          muncă pentru participanţii la acţiuni de
                          luptă în timp de pace, pentru 
                          persoanele supuse represiunilor
                          nedrepte şi pentru familiile acestora
    (1) Se majorează pensia pentru vechime în muncă:
    a) militarilor care au îndeplinit serviciu prin contract şi persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne care au luat parte la acţiuni de luptă în timp de pace -  cu 135 lei;
    b) persoanelor supuse pe nedrept represiunilor, recluziunii sau tratamentului în instituţii de psihiatrie - cu 75 lei;
    c) persoanelor supuse represiunilor nedrepte şi familiilor acestora, care s-au aflat în locuri de exil (deportare) -  cu 35 lei;
    d) persoanelor condamnate pentru infracţiuni politice şi ulterior reabilitate care s-au aflat în locuri de recluziune şi foştilor deţinuţi în lagăre de concentrare fasciste, în ghetouri şi în alte locuri de deţinere forţată - cu 300 lei.
    (2) Majorările prevăzute în prezentul articol nu se acordă concomitent şi nu se stabilesc persoanelor care primesc alocaţie lunară de stat conform Legii cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie.
   
[Art.16 în redacţia LP94-XVI din 08.05.08, MO102/10.06.08 art.378]
    [Art.16 lit.a) modificată prin LP451-XIII din 06.05.95, MO33/15.06.95; în vigoare 01.05.95]
    [Art.16 lit.b) în redacţia LP451-XIII din 06.05.95, MO33/15.06.95; în vigoare 01.05.95]
   
[Art.16 al.(1), lit.d) modificată prin LP709-XIII din 26.12.95, MO8/08.02.96; în vigoare 01.01.96]
    [Art.16 al.(1), lit.e) introdusă prin LP709-XIII din 26.12.95, MO8/08.02.96; în vigoare 01.01.96, lit.e) devine lit.f)]
    [Art.16 lit.e) introdusă prin LP451-XIII din 06.05.95, MO33/15.06.95; în vigoare 01.05.95]
   
[Art.17 exclus prin LP94-XVI din 08.05.08, MO102/10.06.08 art.378]
    [Art.17 al.(1), lit.a) modificată prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]]
    [Art.17 al.(1) modificat prin LP543-XV din 12.10.01, MO141-143/22.11.01 art.1095]
   
[Art.17 al.(1), lit.c) introdusă prin LP709-XIII din 26.12.95, MO8/08.02.96; în vigoare 01.01.96]
    Articolul 18. Calcularea vechimii în muncă
    La calcularea vechimii  în muncă pentru stabilirea pensiei în conformitate cu art.13 lit.a) militarilor care statisfac servicu prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, al cărui mod este stabilit de Guvern, se ia  în calcul:
    a) serviciul militar activ, serviciul în organele afacerilor interne în funcţiile corpului de comandă şi în trupe, serviciul în detaşamentele şi formaţiunile de partizani; timpul lucrat în ministere şi departamente, instituţii şi organizaţii civile, cu încadrare în serviciu militar activ sau în organele afacerilor interne; timpul aflării în prizonierat, dacă acesta nu a fost benevol şi dacă militarul nu a săvîrşit în prizonierat infracţiuni împotriva Patriei; timpul aflării sub arest şi ispăşirii de pedeapsă al militarilor, al persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne,deferiţi fără temei justiţiei sau supuşi represiunilor nedrepte şi reabilitaţi ulterior; timpul lucrat în Departamentul de Stat  pentru problemele Militare şi în Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale;
    [Art.18 lit.a) modificată prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    b) timpul de studii în instituţii de învăţămînt superior civil, dar nu  mai mult de cinci ani, calculîndu-se 6 luni de serviciu pentru un an de studii - persoanelor din corpul de ofiţeri militari şi din corpul de comandă (cu excepţia corpului  de ofiţeri  inferiori) al organelor afacerilor interne;
    c) timpul de îndeplinire a serviciului în condiţii deosibite - în condiţiile avantajoase respective inclusiv în condiţiile stabilite de legislaţie pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi;
    d) serviciul  în forţele armate, în organele securităţii de stat şi în organele afacerilor interne ale fostei U.R.S.S. şi ale altor state, dacă militarii, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne au fost transferate, în modul stabilit, în Forţele Armate, în organele securităţii statului şi  în organele afacerilor interne ale Republicii Moldova;
   
[Art.18 lit.d) modificată prin LP543-XV din 12.10.01, MO141-143/22.11.01 art.1095]
    e) 2 ani de vechime  în  muncă  în  ramurile  civile  înrudită  cu specialitatea  lor militară pentru un an de serviciu, dar nu mai mult de 10 ani de serviciu - persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia celui inferior) al organelor afacerilor interne.
    [Art.18 lit.e) în redacţia LP543-XV din 12.10.01, MO141-143/22.11.01 art.1095]
    [Art.18 lit.e) în redacţia LP1426-XIII din 23.12.97, MO9/05.02.98; în vigoare 23.12.97]
    e1) alte perioade de activitate prevăzute de legislaţie.
C a p i t o l u l III
PENSIILE DE INVALIDITATE
    Articolul 19. Condiţiile de stabilire a pensiei
    Militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne care au devenit invalizi li se stabilesc pensii de invaliditate, dacă invaliditatea a survenit în timpul satesfacerii serviciului sau cel mult după trei luni de la eliberare din serviciu, sau după expirarea acestui termen, dacă a fost cauzată de o rănire, contuzie, schilodire sau afecţiune contractată în perioada satesfacerii serviciului.
    Articolul 20. Stabilirea invalidităţii
    (1) Gradele de invaliditate, cauzele şi timpul survenirii ei sunt stabilite de consiliile de expertiză medicală a vitalităţii.
    (2) În funcţie de gradul pierderii capacităţii de muncă invalizii se clasifică în trei grupe.
    Articolul 21. Cauzele invalidităţii
    În funcţie de cauzele invalidităţii, invalizii din rîndurile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne se clasifică în două categorii:
    a) invalizi de răsboi - în cazul în care invaliditatea este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire în perioada celui de la doilea răsboi mondial, în cazul lichidării urmărilor catastrofei de la Cernobăl, îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu militar (de servicu) ori de afecţiuni legate de aflare pe front, în detaşamente şi formaţiuni de partizani, în organizaţii şi grupe ilegale în cel de al doilea război mondial, precum şi de participare la lichidarea urmărilor catastrofei de la Cernobăl sau la acţiuni de luptă în timp de pace;
    b) invalizi - în cazul în care invaliditatea este cauzată de o schilodire în accident nelegat de îndeplinirea îndatoririlor de serviciu militar (de serviciu) sau de o afecţiune contractată în perioada satesfacerii serviciului .
    Articolul 22. Mărimea pensiei
    (1) Mărimea pensiei de invaliditate se stabileşte în următoarele proporţii:
    a) invalizilor de război de grupa I şi a II-a - 75 procente, de grupa a III-a - 50 procente din sumele respective ale soldei (cîştigului);
    b) invalizilor indicaţi în art. 21 lit. b) de grupa I - 75 procente, de grupa a II-a - 55 procente, de grupa a III-a - 30 procente.
    (2) Prevederile prezentului articol nu se extind asupra militarilor în termen.
    [Art.22 al.(2) introdus prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
    Articolul 23. Mărimea minimă a pensiei
    Mărimea minimă a pensiei de invaliditate se stabileşte la următoarele proporţii:
    a) pentru invalizii de război de grupa I şi a II-a din rîndurile soldaţilor în termen - 504 lei, de grupa a III-a - 252 lei din pensia minimă pentru limită de vîrstă, pentru invalizii indicaţi în art.21 lit.b) de grupa I şi a II-a din rîndurile soldaţilor în termen - 336 lei, de grupa a III-a - 168 lei din pensia minimă pentru limită de vîrstă;
   
[Art.23 lit.a) modificată prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
    b) pentru invalizii din rîndurile caporalilor, sergenţilor şi plutonierilor în termen - 110 procente din sumele prevăzute la lit.a).
    [Art.23 lit.b) în redacţia LP94-XVI din 08.05.08, MO102/10.06.08 art.378]
    Articolul 24. Stabilirea pensiei de invaliditate
                         în mărimea pensiei pentru vechime
                         în muncă
   
[Art.24 titlul modificat prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
    Dacă invalizii din rîndurile militarilor care au satisfăcut serviciu prin contract, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne au vechimea în muncă necesară stabilirii pensiei pentru vechime în muncă (art. 13 lit. a)) li se poate stabili pensie de invaliditate în mărimea pensiei pentru vechime în muncă în conformitate cu art. 14 lit.a).
    [Art.24 al.(1) exclus prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2; al.(2) devine alineat unic]
    [Art.25 exclus prin LP94-XVI din 08.05.08, MO102/10.06.08 art.378]
    [Art.25 al.(1) lit.a) modificată prin
LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]]
   
[Art.25 al.(1), lit.c) introdusă prin LP709-XIII din 26.12.95, MO8/08.02.96; în vigoare 01.01.96]
    Articolul 26. Majorarea pensiei de invaliditate pentru
                          participanţii la acţiuni de luptă în timp
                         de pace şi pentru persoanele
                         supuse represiunilor nedrepte
    (1) Militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne care au luat parte la acţiuni de luptă în timp de pace pensia de invaliditate li se majorează cu 135 lei.
    (2) Persoanelor supuse pe nedrept represiunilor, recluziunii sau tratamentului în instituţii de psihiatrie pensia de invaliditate li se majorează cu 75 lei.
    (3) Persoanelor supuse represiunilor nedrepte şi familiilor acestora, care s-au aflat în locuri de exil (deportare), pensia de invaliditate li se majorează cu 35 lei.
    (4) Persoanelor condamnate pentru infracţiuni politice şi ulterior reabilitate care s-au aflat în locuri de recluziune şi foştilor deţinuţi în lagăre de concentrare fasciste, în ghetouri şi în alte locuri de deţinere forţată pensia de invaliditate li se majorează cu 300 lei.
    (5) Majorările prevăzute în prezentul articol nu se acordă concomitent şi nu se stabilesc persoanelor care primesc alocaţie lunară de stat conform Legii cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie.
    [Art.26 în redacţia LP94-XVI din 08.05.08, MO102/10.06.08 art.378]
    [Art.26 al.(1) în redacţia
LP451-XIII din 06.05.95, MO33/15.06.95; în vigoare 01.05.95]
    [Art.26 al.(2) introdus prin
LP451-XIII din 06.05.95, MO33/15.06.95; al.2)-4) devine al.3)-5), în vigoare 01.05.95]
   
[Art.26 al.(4) modidficat prin LP709-XIII din 26.12.95, MO8/08.02.96; în vigoare 01.01.96]
    [Art.26 al.(5) introdus prin LP709-XIII din 26.12.95, MO8/08.02.96; în vigoare 01.01.96, al.(5) devine al.(6)]
    [Art.261 exclus prin LP94-XVI din 08.05.08, MO102/10.06.08 art.378]
    [Art.261 introdus prin
LP451-XIII din 06.05.95, MO33/15.06.95; în vigoare 01.05.95]
    [Art.27 exclus prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
    Articolul. 28. Recalcularea pensiei în cazul schimbării
                          grupei de invaliditate
    La schimbarea grupei de invaliditate după stabilirea pensiei se schimbă şi mărimea pensiei. Dacă starea sănătăţii invalidului de război se agravează ca urmare a unei afecţiuni generale, infirmităţi de muncă sau boli profesionale, pensia se recalculează conform noii grupe de invaliditate, păstrîndu-se cauzele invalidităţii.
    Articolul 29. Reluarea plăţii pensiei în cazul
                          întreruperii invalidităţii
    (1) Dacă invalidul din rîndurile militarilor, persoanelor din corpul de comandă sau din organelor afacerilor interne a depăşit termenul de reexaminare în consiliul de expertiză medicală a vitalităţii, plată pensiei lui se suspendă, iar în cazul recofinfărmării invalidităţii se reia din ziua suspendării, însă cel mult pentru o lună înainte de data reexaminării.
    (2) În cazul în care invalidul a depăşit motivat termenul de reexaminare, plata pensiei se reia din ziua suspendărtii ei, însă cel mult pentru trei ani înainte de ziua reexaminării, atunci cînd consiliul de expertiză mediacală a vitalităţii îi confirmă invaliditatea  pentru acestă prioadă.
    [Art.29 al.(3) exclus prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
C a p i t o l u l IV
PENSIILE ÎN CAZUL PIERDERII ÎNTREŢINĂTORULUI
    Articolul 30. Condiţiile de stabilire a pensiei
    (1) Pentru familiile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne se stabilesc pensii în cazul pierderii  întreţinătorului, dacă acesta a decedat în timp ce satisfăcea serviciul sau ce mult peste trei luni de la data eliberării din serviciu, sau după expirarea acestui termen dacă decesul a fost cauzat de rănire, contuzionare, schilodire sau de o afecţiune contractată  în perioada satesfacerii serviciului, iar pentru familiile de pensionari din categoria acestor militari, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne dacă întreţinătorul a decedat în perioada în care primea pensie sau cel tîrziu peste 5 ani de la încetarea plăţii pensiei.
    (2) Familiile militarilor dispăruţi  fără  urmă în perioada operaţiunilor de luptă sunt asimilate familiilor celor căzuţi pe front.
    Articolul 31. Membrii de familie care au dreptul la pensie
                          în cazul pierderii întreţinătorului
    (1) Dreptul la pensie în cazul pierderii întreţinătorului îl au membrii  inapţi pentru muncă din familiile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afcerilor interne decedate sau căzute la datorie, întreţenuţi de acestea. Pensia se acordă, indiferent dacă au fost sau nu întreţenuţi de cel decedat: copiilor inapţi pentru muncă; părinţelor inapţi pentru muncă şi soţiei (soţului), dacă după moartea întreţinătorului aceştia şi-au  pierdut sursa de existenţă; părinţelor inapţi pentru muncă şi soţiilor (soţilor) inapte pentru muncă ale militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne căzuţi pe front sau în timpul participării la operaţiuni de luptă pe timp de pace.
    (2) La stabilirea dreptului la pensie în cazul pierderii întreţinătorului, inapţi pentru muncă sînt consideraţi următorii membri de familie.
    a) copii, fraţii, surorile şi nepoţii care nu au atins vîrsta de18 ani sau care au depăşit acestă vărstă, dacă au devenit invalizi înainte de a fi împlinit 18 ani, iar elevii din şcolile profisional-tehnice şi licee, colegii, studenţii, din instituţiile de învăţămînt superior beneficiază de dreptul la pensie pînă la absolvirea acestor instituţii, dar cel mult pînă la atingerea vărstei de 23 ani. Totodată, fraţii, surorile şi nepoţii se bucură de dreptul la pensie doar în cazul în care nu au părinţi apţi de muncă;
    b) tatăl, mama şi soţia (soţul) care au atins vîrsta pensionării prevăzută de Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat sau sînt invalizi, precum şi mamele şi soţiile în vîrstă de 50 ani ale militarilor şi ale persoanelor din corpul de conamdă şi din trupele organelor afacerilor interne care au decedat în urma unei răniri, contuzii, schilodiri sau afecţiuni contractate în timpul participării la operaţiuni de luptă pe timp de pace;
   
[Art.31 al.(2), lit.b) modificată prin LP94-XVI din 08.05.08, MO102/10.06.08 art.378]
    c) soţia (soţul) sau unul dintre păţrinţi, bunelul, bunica, fratele sau sora, indefernt de vîrstă sau de capacitate de muncă, dacă ea (el) îngrijeşte copiii, fraţii, surorile sau nepoţii întreţinătorului decedat, atunci cînd aceştia nu au atins vîrsta de 8 ani, indiferent dacă au fost sau nu întreţinuţi de cel decedat, şi nu lucrează, iar soţia (soţul) militarilor, persoanei din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi pensionarului din categoria lor, decedaţi ca urmare a cauzelor indicate în art.21 lit.a) care îngrijesc copii ce nu au atins vîrsta de 8 ani ai militarului, persoanei din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne (pensionarului) decedat - indiferent dacă  lucrează sau nu;
    d) bunelul şi bunica în cazul în care nu există persoane  obligate, conform legii, să-i întreţină.
    (3) Pentru părinţii  şi soţiile (soţii) unor categorii aparte de militari, persoane din corpul  de comandă şi din  trupele organelor afacerilor interne căzute la datorie Guvernul poate  stabili  alte condiţii de asigurare cu pensie în cazul pierderii întreţinătorului.
    Articolul 32. Membrii de familie care sunt consideraţi
                         persoane întreţinute
    (1) Membrii de familie ai celui decedat sunt consideraţi că au fost întreţinuţi de el, dacă au fost întreţinuţi pe deplin sau au primit din partea  lui ajutor care constituia sursa lor de existenţă permanentă  şi de bază.
    (2) Membrii de familie ai celui decedat  pentru  care ajutorul acestuia constituia sursă de existenţă permanentă şi de bază dar care primeau o altă pensie au dreptul de obţiune.
    Articolul 33. Plata pensiei copiilor întreţinuţi pe deplin de stat
    (1) Copii care şi-au pierdut ambii părinţi primesc în periaoda  în care sînt întreţinuţi pe deplin de stat pensii integrale.
    (2) Ceilalţi  copii  întreţinuţi  pe deplin de stat primesc 50 procernte din pensia stabilită.
    Articolul 34. Dreptul la pensie al părinţelor adoptivi
                         şi al copiilor adoptivi
    (1) Părinţii  adoptivi beneficiază de aceleaşi drepturi la pensie ca şi părinţii fireşti, iar copii adoptivi - ca şi copii de sînge.
    (2) Copii minori care  au dreptul  la pensie în cazul pierderii întreţinătorului  îşi menţin acest drept şi în cazul  în care sunt adoptaţi.  
    Articolul 35. Dreptul la pensie al tatălui vitreg şi al mamei
                          vitrege, al fiului vitreg şi al fiicei vitrege
    (1) Tatăl vitreg şi mama vitregă au acelaşi drept la pensie ca  şi părinţii  fireşti  dacă  au educat sau întreţinut cel puţin 5  ani  fiul vitreg sau fiica vitregă decedată.
    (2) Fiul vitreg sau fiica vitregă, dacă  nu  au  primit  pensie alimentară de la părinţii fireşti, au dreptul la pensie ca şi copiii de sînge.
    Articolul 36. Păstrarea pensiei în caz de recăsătorire
    Pensia stabilită   în  legătură cu decesul soţului (soţiei) se păstrează şi în cazl în care pensionarul se recăsătoreşte.
    Articolul 37. Mărimea pensiei
    (1) Pensia în cazul pierderii  întreţinătorului se  stabileşte  în următoarele mărimi:
    a) pentru familiile militarilor, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, care au decedat în urma unei răniri, contuzionări sau schilodiri, produse în perioada celui de la doilea răsboi mondial sau în timpul îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu militar (de serviciu), sau în urma unei afecţiuni contractate în timpul aflării pe front, în detaşamente şi  unităţi de partizani, în organizaţii şi grupuri ilegale în perioada celui de al doilea război mondial sau de participare la acţiuni de luptă în timpde pace - 40 procente din cîştigul întreţinătorului pentru fiecare membru de familie inapt pentru muncă. Pentru membrii de familie ai pensionarilor decdaţi din rîndurile invalizilor de război şi pentru membrii de familie în a cărei componenţă intră copii orfani de ambii părinţi pensia se calculează în aceeaşi mărime, indifirent de cauza morţii întreţinătorului;
    b) pentru familiile militarilor, ale persoanelor din corpul de comandă şi din truple organelor afacerilor interne, decedate în urma schilodirii în accident nelegat de îndeplinirea îndatoririlor de serviciu militar (de srviciu) sau în urma unei afecţiuni contractate în timpul satisfacerii serviciului - 30 procente din cîştigul întreţinătorului pentru fiecare membru inapt pentru muncă.
    (2) Pentru familiile mlitarilor, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacrilor interne, decedate ca urmare a schilodirilor sau afecţiunilor cauzate de catastrofa de la Cernobîl pensia în cazul pierderii întreţinătorului, se acordă, la dorinţă, în modul şi mărimea stabilită de Legea privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobăl.  
    Articolul 38. Mărimea minimă a pensiei pentru familiile
                         militarilor în termen
    Pensia minimă în cazul pierderii întreţinătorului pentru familiile militarilor  în termen, calculată pentru fiecare membru al familiei inapt de muncă, se stabileşte:
    a) la calcularea pensiei în conformitate cu art.37 lit.a): pentru familiile soldaţilor în termen - 336 lei, pentru familiile caporalilor, sergenţilor şi plutonierilor în termen - 369,6 lei;
    b) la calcularea pensiei în conformitate cu art.37 lit.b): pentru familiile categoriilor respective de militari în termen - 75 procente din mărimea prevăzută la lit.a).
   
[Art.38 în redacţia LP94-XVI din 08.05.08, MO102/10.06.08 art.378]
    [Art.38 lit.a) modificată prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
    [Art.39 exclus prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
    Articolul 391. Majorarea pensiei văduvelor
    [Art.39 al.(1) exclus prin LP94-XVI din 08.05.08, MO102/10.06.08 art.378]
    (2) Văduvelor persoanelor condamnate pentru infracţiuni politice şi ulterior reabilitate care s-au aflat în locuri de recluziune şi văduvelor foştilor deţinuţi în lagăre de concentrare fasciste,în ghetouri şi în alte locuri de deţinere forţată ce beneficiază de pensie în cazul pierderii întreţinătorului şi care nu s-au recăsătorit, pensia li se majorează cu 150 lei, cu excepţia persoanelor care primesc alocaţie lunară de stat conform Legii cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie.
   
[Art.39 al.(2) modificat  prin LP94-XVI din 08.05.08, MO102/10.06.08 art.378]
     [Art.391 al.(2) introdus prin LP709-XIII din 26.12.95, MO8/08.02.96; în vigoare 01.01.96]
    [Art.391 introdus prin LP451-XIII din 06.05.95, MO33/15.06.95; în vigoare 01.05.95]
    Articolul 40. Perioada pentru care se stabileşte pensia
    Pensia în cazul pierderii întreţinătorului se stabileşte pentru întreaga perioadă în care membrul familiei decedatului este considerat inapt pentru muncă, iar membrilor care au atins vîrsta prevăzută în art.41 alin.(1) din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat li se stabileşte pensie viageră.
   
[Art.40 modificat prin LP94-XVI din 08.05.08, MO102/10.06.08 art.378]
    Articolul 41. Stabilirea unei pensii comune pentru toţi membrii
                         de familie. Separarea cotei de pensie
    (1) Se stabileşte o singură pensie comună pentru toţi  membrii de familie care au dreptul la ea.
    (2) La solicitarea membrului de familie cota de pensie ce-i aparţine se separă şi i se plăteşte aparte. Separarea cotei de pensie se efectuează de la data de 1 a lunii, următoare celei în care a fost depusă cererea de separare a cotei de pensie.
    Articolul 42. Modificarea mărimii pensiei şi încetarea
                         plăţii ei
    Dacă în familia căreia i s-a stabilit pensie în cazul pierderii întreţinătorului se produc schimbări în urma cărora unii membri sau familia pierde dreptul la pensie, pensia se recalculează sau nu se mai plăteşte de la data de 1 a lunii, următoare celei în care s-au produs schimbările.
    Articolul 43. Modul şi termenele de stabilire
                         a invalidităţii membrilor de familie
    Regulile privind modul şi termenul de stabilire a invalidităţii, expuse  în art.20, 27, şi 29, se extind şi asupra membrilor de familie invalizi.
C a p i t o l u l  V
CALCULAREA PENSIILOR
    Articolul 44. Cîştigul (solda) din care se calculează pensia
    (1) Pensia pentru militarii care au satisfăcut  serviciu  prin contract, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi pentru familiile lor se calculează din solda acestora.
    (2) Pensia  pentru persoanele menţionate se calculează din: salariul funcţiei, salariul pentru gradul militar sau special, sporul procentual pentru vechime în serviciu primite înainte de concediere, precum şi din media lunară a altor recompense, plăţi, sporuri şi suplimente primite în ultimul an de serviciu, cu excepţia plăţilor compensatorii şi a indemnizaţiei băneşti unice în mărimea sumei mijloacelor băneşti de întreţinere pe un an.
    [Art.44 al.(1)-(3) excluse prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2; al.(4)-(5) devin al.(1)-(2)]
    [Art.44 al.(5) în redacţia LP1426-XIII din 23.12.97, MO9/05.02.98; în vigoare 23.12.97]
   [Art.45 exclus prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
     Articolul 46
. Calcularea pensiei pentru familiile pensionarilor
     Pensia în cazul  pierderii  întreţinătorului pentru familiile pensionarilor din rîndurile militarilor,  persoanler din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne se calculează din acelaşi cîştig (soldă) din care s-a calculat pensia pentru întreţinător.
    [Art.46 al.(2) exclus prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
    [Art.47 exclus prin LP94-XVI din 08.05.08, MO102/10.06.08 art.378]
    [Art.47 al.(1) modificat prin LP1426-XIII din 23.12.97, MO9/05.02.98; în vigoare 23.12.97]
   
[Art.47 al.(2) exclus prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
C a p i t o l u l  VI
STABILIREA PENSIILOR
    Articolul 48. Solicitarea pensiei
    Militarii în termen şi membrii familiilor lor depun cerere de stabilire a pensiei la organele teritoriale de asigurări sociale de la locul de trai, iar militarii care au satisfăcut serviciu prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi membrii familiilor acestora - în organele de pensionare ale Ministerului Apărării, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Serviciul Grăniceri, Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciul Protecţie şi Pază de Stat, Ministerului Afacerilor Interne şi ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.
    [Art.48 modificat prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
    [Art.48 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
     [Art.48 modificat prin LP1146-XV din 20.06.02, MO96-99/05.07.02 art.707]
     [Art.48 modidficat prin LP709-XIII din 26.12.95, MO8/08.02.96; în vigoare 01.01.96]
    Articolul 49. Organele de stabilire a pensiilor.
                         Termenele de examinare a actelor
                         pentru stabilirea pensiilor
    (1) Pensiile pentru militarii în termen şi pentru familiile lor se stabilesc de organele de asigurări sociale, iar pentru militarii care au satisfăcut serviciu prin contract,  pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi  pentru familiile lor de cătrte organele de pensionare ale Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Serviciului Grăniceri, Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciului Protecţie şi Pază de Stat, Ministerului Afacerilor Interne şi ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, ţinîndu-se cont de art. 10 alin (1).
   
[Art.49 al.(1) modificat prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
    [Art.49 al.(1) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.49  al.(1) modificat prin LP1146-XV din 20.06.02, MO96-99/05.07.02 art.707]
   
[Art.49 al.(1) modificat prin LP543-XV din 12.10.01, MO141-143/22.11.01 art.1095]

    (2) Actele pentru stabilirea pensiilor sunt examinate de către organele de stabilire a pensiilor într-un termen de 19 zile din ziua depunerii lor.
    Articolul 50. Termenele de stabilire a pensiilor
    (1) Pensiile se stabilesc:
    a) pentru militarii în termen - de la data ieşirii din spital, dar nu mai devreme de la data eliberării din serviciu, dacă stabilirea invalidităţii de către consiliul de expertiză medicală a vitalităţii şi solicitarea pensiei s-au produs cel tîrziu peste trei luni, respectiv, de la data ieşirii din spital sau eliberării din serviciu, iar pentru familiile militarilor în termen şi ale pensionarilor din  rîndurile acestor militari - de la data decesului întreţinătorului sau a apariţiei dreptului  la pensie, dar cel mult cu 12 luni înainte de solicitarea pensiei. Pentru părinţii şi soţia (soţul) militarilor şi pensionarilor indicaţi care au obţinut dreptul la pensie în legătură cu pierderea sursei de existenţă - de la data solicitării pensiei;
    b) pentru militarii care au satisfăcut  serviciu  prin contract, pentru persoanele din corpul de comandă şi din  trupele organelor afacerilor interne - de la data eliberării din serviciu, dar nu mai devreme de ultima zi în care au fost asiguraţi cu soldă, iar pentru familiile acestor militari, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi ale pensionarilor din rîndurile lor - de la data decesului întreţinătorului, dar nu mai înaunte de data, următoare celei în care acestuia i s-a plătit solda sau pensia, cu excepţia următoarelor cazuri în care pensia se poate stabili mai tîrziu:
    - pentru militarii enumeraţi, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, atestaţi drept invalizi după expirarea a trei luni de la data eliberării din serviciu sau în urma unui accident, sau a unei afecţiuni survenite după eliberarea din serviciu - de la data stabilirii invalidităţii;
    - pentru membrii de familie ai militarilor enumeraţi, ai persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum şi ai pensionarilor din rîndurile acestora, care au obţinut dreptul la pensie după decesul întreţinătorului - de la data apariţiei dreptului  la pensie, iar pentru părinţii  sau soţia (soţul) care au obţinut dreptul la pensie în legătură cu pierderea sursei de existenţă - de la data solicitării pensiei;
    c) persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia celui inferior) al organelor afacerilor interne cărora li s-a prelungit peste limita de vîrstă, stabilită de legislaţie, termenul de aflare în serviciu militar prin contract sau în serviciu în organele afacerilor interne  - de la data emiterii ordinului de prelungire a termenului de aflare în serviciu.
    [Art.50 al.(1), lit.c) introdusă prin LP1426-XIII din 23.12.97, MO9/05.02.98; în vigoare 23.12.97]
    (2) În cazul adresării tardive, pensia pentru perioada precedentă se stabileşte  de la data apariţiei dreptului la pensie, dar cel mult cu 12 luni înainte de solicitarea pensiei.
    Articolul 51. Termenile de recalculare a pensiilor
    (1) În cazul apariţiei unor circumstanţe care implică modificarea mărimilor pensiilor stabilite pentru militarii în termen şi familiile acestora, recalcularea pensiilor se efectuează în termenele stabilite de Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat.
    (2) Recalcularea  pensiilor pentru  militarii care au satisfăcut serviciu  prin contract, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi pentru familiile acestora se efectuează de la data de 1a lunii, următoare celei care au survenit circumstanţele ce cauzează modificarea mărimii pensiei. Totodată, dacă pensionarul beneficiază de dreptul la majorarea pensiei, diferenţa de pensie i se poate plăti doar pentru 12 luni trecute.
     [Art.51 al.(3)  exclus prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
    
[Art.51 al.(3) introdus prin LP1426-XIII din 23.12.97, MO9/05.02.98; în vigoare 23.12.97]
C a p i t o l u l  VII
PLATA PENSIILOR
    Articolul 52. Organele care efectuează plata pensiilor
    (1) Plata pensiilor pensionarilor din rîndurile militarilor în termen şi familiilor acestora le efectuează organele de asigurări sociale la locul de trai permanent al pensionarului.
   
[Art.52 al.(1) modificat prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
    [Art.52 al.(1) modificat prin LP709-XIII din 26.12.95, MO8/08.02.96; în vigoare 01.01.96]
    (2) Plata pensiilor militarilor care au satisfăcut serviciu  prin contract,  persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi familiilor lor se efectuează prin Ministerul Apărării, Ministerului Afacerilor Interne şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Serviciul Grăniceri, Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciul Protecţie şi Pază de Stat.
    [Art.52 al.(2) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.52 al.(2) modificat prin LP1146-XV din 20.06.02, MO96-99/05.07.02 art.707]
    [Art.52 al.(2) în redacţia LP1426-XIII din 23.12.97, MO9/05.02.98; în vigoare 23.12.97]
    (3) Persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia celui  inferior) al organelor afacerilor interne în perioada îndeplinirii serviciului peste limita de vîrstă, stabilită de legislaţie, de aflare în serviciu militar prin contract sau în serviciu în organele afacerilor interne pensia li se  plăteşte  la locul de serviciu.
   [Art.52 al.(3) introdus prin LP1426-XIII din 23.12.97, MO9/05.02.98; în vigoare 23.12.97]
    Articolul 53. Plata pensiei în caz de cîştig sau alt venit
    (1) Pensiile se achită integral, indiferent dacă pensionarii au sau nu cîştig sau alt venit, cu excepţia cazurilor expuse la alin.(2) şi (3).
    [Art.53 al.(1) sintagma "cu excepţia cazurilor expuse la alin.(2) şi (3)" se declară neconstituţională prin HCC10 din 02.06.09, MO101/10.06.09 art.10; în vigoare 02.06.09]
    (2) Persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia celui inferior) al organelor afacerilor interne care au fost reîncadrate şi cărora li s-a prelungit peste limita de vîrstă stabilită de legislaţie termenul de aflare în serviciu militar prin contract sau în serviciu în organele afacerilor interne li se plăteşte, pe lîngă drepturile băneşti, pensia în mărime de 50 procente din suma pensiei cuvenite pînă la reîncadrare.
    [Art.53 al.(2) se declară neconstituţional prin HCC10 din 02.06.09, MO101/10.06.09 art.10; în vigoare 02.06.09]
    (3) Persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia celui inferior) al organelor afacerilor interne care nu au atins limita de vîrstă de aflare în  serviciu militar prin contract şi au fost reîncadrate în serviciul militar sau special plata pensiilor se sistează din ziua reîncadrării.
    [Art.53 al.(3) se declară neconstituţională prin HCC10 din 02.06.09, MO101/10.06.09 art.10; în vigoare 02.06.09]
    [Art.53 în redacţia LP94-XVI din 08.05.08, MO102/10.06.08 art.378]
   [Art.53 al.(2) introdus prin LP1426-XIII din 23.12.97, MO9/05.02.98; în vigoare 23.12.97]
    Articolul 54. Plata pensiilor pentru perioada precedentă
    Suma pensiei calculată pentru pensionarii din rîndurile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi pentru familiile acestora şi nesolicitată la timp se plăteştre pentru perioada precedentă, însă cel mult pentru 3 ani premergători datei solicitării pensiei. Sumele pensiei neprimite la timp din vina organelor care au  stabilit sau care plătesc pensia se plătesc pentru perioada precedentă fără limite în timp.
    Articolul 55. Plata pensiilor pensionarilor
                          care trăiesc la aziluri
    (1) Pensionarilor fără familie din rîndurile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afcerilor interne care trăiesc în aziluri li se plăteşte diferenţa dintre pensie şi costul întreţeinerii, dar nu mai puţin de 25 procente din pensia stabilită. Dacă pensionarul care trăieşte în azil întreţine membri de familie inapţi pentru muncă din categoria persoanelor asigurate cu pensie  în cazul pierderii întreţinătorului, pensia se plăteşte în felul următor: 25 procente din pensia stabilită se plătesc pensionarului, iar cealaltă  parte, însă nu mai  mult de 50 procente din mărimea stabilită acestor membri.
   
[Art.55 al.(1) modificat prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
    (2) Pensionarilor membri ai familiei militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne li se plătesc, în perioada domicilierii  în azil, 10 procente din pensia stabilită. Dacă mărimea pensiei depăşeşte costul întreţinerii  în azil, se plăteşte diferenţa dintre pensie şi costul întreţinerii, dar nu mai puţin de 10 procente din pensie .
   
[Art.55 al.(2) modificat prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
    Articolul 56. Plata pensiilor în perioada de tratament staţionar
    Pensia se plăteşte integral pentru întreaga periadă de tratament staţionar (în spital, clinică, în alte instituţii medicale) şi de aflare în leprozerie.
     [Art.57 exclus prin LP94-XVI din 08.05.08, MO102/10.06.08 art.378]
    Articolul 58. Reţinerile din pensii
    (1) Reţinerile din pensiile militarilor în termen, familiilor acestora se efectuează în condiţiile Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat.
    [Art.58 al.(1) modificat prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
    (2) Suma pensiei plătite în plus pensionarilor din rîndurile militarilor care au satisfăcut serviciu prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi familiei lor, ca urmare a abuzului pensionarilor, se reţin în temeiul hotărîrii organelor de pensionare ale Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Serviciului Grăniceri, Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciului Protecţie şi Pază de Stat, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi Ministerului Afacerilor Interne.
    [Art.58 al.(2) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    Articolul 59. Plata pensiilor şi indemnizaţiilor
                          în caz de deces
    (1) Suma pensiei ce se cuvine pensionarului din rîndurile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum şi membrilor familiilor acestora, neîncasată din cauza încetăriii din viaţa a pensionarului, nu constituie o moştenire, ci se plăteşete membrilor familiei din categoria persoanelor asigurate cu pensie în cazul pierderii întreţinătorului.
    (2) Pensia neplătită la timp beneficiarului decedat se plăteşte soţului supravieţuitor, părinţilor sau copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora - persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
    [Art.59 al.(2) în redacţia LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2]
    [Art.59 al.(3) exclus prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2; al.(4) (5) devin al.(3)-(4)]
    (3) În cazul încetării din viaţă a pensionarului, familiei i se plăteşte o indemnizaţie de înmormîntare egală cu suma a două pensii, dar nu mai mică decît cea stabilită de legislaţie. Dacă pensionarul a fost înmormîntat de persoane străine, acestora li se plăteşte o indemnizaţie care nu depăşeşte cheltuielile de înmormîntare, în limitele stabilite (două pensii).
    [Art.59 al.(4) modificat prin LP709-XIII din 26.12.95, MO8/08.02.96; în vigoare 01.01.96]
    (4) Sumele indicate se plătesc dacă cererea a fost depusă cel tîrziu la 1 an de la data decesului.  
     [Art.59 al.(4) modificat prin LP94-XVI din 08.05.08, MO102/10.06.08 art.378]
     [Art.59 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]

    Articolul 60. Plata pensiei la plecare în străinătate
    (1) Nu se stabilesc pensii militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organellor afacerilor interne şi nici familiilor acestora care au plecat în străinătate pentru domiciliere permanentă.
    (2) Pensiile stabilite persoanelor indicate la alin.(1) înainte de a pleca în străinătate pentru domiciliere permanentă li se plătesc anticipat pe 6 luni, începînd cu luna următoare celei în care beneficiarul a fost scos din evidenţă în localitatea de domiciliu, cu sistarea pensiei pe toată perioada aflării pensionarului peste hotare.
    [Art.60 al.(2) modificat prin LP94-XVI din 08.05.08, MO102/10.06.08 art.378]
C a p i t o l u l  VIII
PROCEDURA RECALCULĂRII PENSIILOR
    Articolul 61. Recalcularea pensiilor stabilite anterior
    (1) Recalcularea pensiilor stabilite anterior militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi familiilor acestora în legătură cu punerea în aplicare a prezentei legi se efectuează în temeiul documentelor aflate la momentul recalculării  în organele de pensionare. Dacă pensionarul va prezenta ulterior acte suplimentare ce i-ar acorda dreptul la majorarea pensiei, recalcularea se va efectua pentru perioada perecedentă, dar cel  mult pentru 12 luni de la data de punerii actelor suplimentare şi nu mai devreme de data punerii în aplicare a prezentei legi.
    (2 Pensiile stabilite persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia celui inferior) al organelor afacerilor interne cărora  li s-a prelungit peste limita de vîrstă, stabilită de legislaţie, termenul de aflare în serviciu militar prin contract sau în serviciu  în organele afacerilor interne urmează a fi recalculate după trecerea lor în rezervă sau în retragere.
    [Art.61 al.(2) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.61 al.(2) exclus prin LP439 -XVI din 28.12.06, MO1-2/05.01.07 art.2, al.(3) devine al.(2)]
    [Art.61 al.(2) introdus prin LP1426-XIII din 23.12.97, MO9/05.02.98; în vigoare 23.12.97]
    [Art.61 al.(3) introdus prin LP1426-XIII din 23.12.97, MO9/05.02.98; în vigoare 23.12.97]
    [Art.62 exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.63 exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.63 modificat prin LP335-XV din 07.10.04, MO193-198/29.10.04 art.886]
    Articolul 64. Indexarea pensiilor
    Pensiile stabilite conform prezentei legi se indexează anual, în mărime integrală, la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie creşterea medie anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent.  Indexarea se efectuează din contul bugetului de stat.
    [Art.64 în redacţia LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.64 introdus prin LP335-XV din 07.10.04, MO193-198/29.10.04 art.886]
    [Art.64 exclus prin LP65-XV din 04.03.04, MO53-55/02.04.04 art.304]
    [Art.64 introdus prin LP709-XIII din 26.12.95, MO8/08.02.96; în vigoare 01.01.96]

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                          MIRCEA SNEGUR

    Chişinău, 23 iunie 1993.
    Nr.1544-XII.